Årsredovisning 2010 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 Eskilstuna Kommunfastigheter AB"

Transkript

1 Vi är ett ledande fastighetsbolag AFFÄRSIDÉ i ständig utveckling. Genom idérikedom och nytänkande är vi ett attraktivt val för våra kunder och anställda. Med professionalism, respekt och helhetssyn säkerställer vi vårt ansvar för en trygg och hållbar framtid Årsredovisning 2010 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

2 ORDFÖRANDE OCH VD:S ORD Vi tror på ett hållbart Eskilstuna Levande stadsdelar med god service och boendekvalitet är grunden för att motverka segregation och verka för integration. Vi planerar nya bostäder i Munktellstaden, som vi vill ska vara levande dygnet runt. Vi bygger också nya bostäder i Vakteln, mitt i city. Möten är ett av måtten på en trivsam och väl fungerande stadsdel. Vi fortsätter vårt arbete med att klimatanpassa bostäder och har påbörjat upprustningen av de bostadsområden som växte fram under och 70-talen. Det är en ekonomisk utmaning men samtidigt en möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle med miljön i fokus. Det är angeläget att vi som kommun och som fastighetsbolag medverkar i omställningen. Men också att våra kunder engageras i arbetet och får inflytande över sitt boende och sina verksamheter. Med förtätning vill vi skapa ett bredare utbud av bostäder och öka möjligheten för våra kunder att bo kvar i sin stadsdel. Det nya affärsområdet logistik bidrar till att i och utanför kommunen ge signaler om optimism inför framtiden. Kombinationen av ett bra läge i regionen och en bransch i förändring, inte minst av miljöskäl, ställer stora krav på nytänkande. Birgitta Eriksson, styrelseordförande Hans Georg Wahlberg, vd Innehåll Årsredovisning 2010 Ordförande och vd:s ord... 2 Organisation och arbetssätt Personal... 4 Miljö- och samhällsansvar... 7 Kvalitet och säkerhet... 9 Fastigheterna Marknad, uthyrning och aktiviteter...14 Ekonomi...16 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning...20 Underskrifter...40 Revisionsberättelse...41 Fem år i sammandrag...42 Fastighetsförteckning...43 Styrelse, suppleanter och ledningsgrupp...54 VÅR ORGANISATION GER NÖJDA KUNDER VD, Ledning PERSONAL MILJÖ MARKNAD Distriktschef INFORMATION SÄKERHET Distriktschef Ekonomichef Teknikchef EKONOMI KUNDTJÄNST Driftgrupp Byggservice Projektavd. Inköp EKONOMI KUNDTJÄNST Förvaltare EKONOMI- AVDELNING TEKNIK- AVDELNING Förvaltare Årsredovisning 2010 Layout & produktion: Kommunfastighet och Intro Foto: Kommunfastighet, Intro, Ronnie Gavelin, Alice Öberg och Joakim Serrander LAG LAG LAG LAG DISTRIKT VÄST HYRESENHETEN Hyreschef AFFÄRSOMRÅDE LOGISTIK LAG LAG LAG LAG DISTRIKT ÖST 2

3 { Långsiktig styrning { Styrning under mandatperioden { Årlig styrning Invånare, brukare och kunder Målområde Strategisk inriktning Delaktighet och engagerade invånare Åtaganden Indikatorer med styrtal UTÅT OCH VAD Hållbar utveckling Goda livsvillkor God utbildningsnivå och arbete åt alla God miljö 2020 Medarbetare Hållbar tillväxt Effektiva och tydliga tjänster INÅT OCH HUR Effektiv organisation Invånarna tar aktivt ansvar Invånarna är stolta över Eskilstuna Ett tryggt och säkert Eskilstuna Ett jämställt Eskilstuna God tillgänglighet Berikande mångfald Stimulerande fritid och god folkhälsa Bra service och gott bemötande Bra förskola och goda resultat i skolan God utbildningsnivå Arbete åt alla Minskad klimatpåverkan Levande vatten Giftfri miljö Biologisk mångfald Eskilstuna - ett centrum i expansiv region Näringslivet växer Ökande befolkning i bra boendemiljö Effektiva arbetsmetoder Fungerande kommunikation Attraktiv arbetsgivare Bra ledarskap God hälsa Goda utvecklingsmöjligheter Ökad jämställdhet och mångfald Indikatorer med styrtal Ekonomi i balans Positivt resultat Ansvarsfull investeringsnivå Ansvar för pensionsskulden Åtaganden Åtaganden Åtaganden Åtaganden Åtaganden Åtaganden Åtaganden Politikdokument Professionalism, helhetssyn, respekt, tydlighet, invånar-, kund-, brukarfokus Organisationens värden Övriga bestämmelser Lagstiftning Målområden 16 Precis som kommunens övriga bolag och förvaltningar arbetar vi med måluppfyllelse enligt Vision På bilden ovan ser du en sammanfattning av vårt gemensamma styrsystem. Här finns våra målområden och våra strategiska mål samlade. Därutöver har Kommunfastighet åtaganden, som du kan läsa om efter varje avsnitt. 17 Åtagande 2010 Detta är Kommunfastighet! Kommunfastighet äger och/eller förvaltar mer än lägenheter, cirka kvadratmeter industrilokaler och kvadratmeter kommunala lokaler. Företaget har dessutom uppdraget att utveckla Eskilstuna kombiterminal och Eskilstuna Logistikpark. 4 AFFÄRSOMRÅDEN w Bostäder w Kommunla lokaler w Näringslivslokaler w Logistik Kommunfastighets verksamhet är fördelad på två distrikt, Öst och Väst, som har egna resurser för ledning, ekonomi, administration och teknik. Distrikten ansvarar för drift och underhåll, inre och yttre fastighets skötsel, vaktmästeri, städning, felanmälan och nyckelhantering. Huvudkontoret på Munktellstorget 2 har resurser för ledning av företaget, med ekonomiavdelning, teknikavdelning (med byggservice) samt stab. På samma adress ligger hyresenheten som sköter hyresadministration och uthyrning. Kommunfastighet tillhör Eskilstuna Kommunföretag AB som till 100 procent ägs av Eskilstuna kommun. 5.2 Arbetet i det nya affärsområdet för Eskilstuna Logistik växlas upp i syfte att utveckla logistikverksamheten. Organisation, ansvarsfördelning och finansiering klargörs under kvartal 1. Måluppfyllelse: Pågår enligt plan. Beslut om finansiering tas 2011, kvartal Genom att skapa effektiva arbetsmetoder samt följa verksamhetssystemet ska antalet anställda minska eller förbli oförändrat. Samtidigt ska resultatet från NKI och HKI vara oförändrat eller förbättrat. Måluppfyllelse: Målet ej uppnått. NKI serviceindex har sänkts från 82,7 procent till 80,5 procent. 1.2 Goda exempel ska ges på hur allmänhet, näringsliv och organisationer involveras i visionsarbetet. Varje nämnd och bolags styrelse ska redovisa hur visionen kon kretiseras i genomförda aktiviteter. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt 3

4 PERSONAL Attraktiv arbetsgivare Kommunfastighets personal blir friskare för varje år. Inför 2010 var vårt åtagande att minska sjukfrånvaron till 5,0 procent. Vi landade på 4,7 procent vilket förstås känns mycket bra. 4.7 % Ett av våra verktyg för friskare personal är företags hälsovården. Vi samarbetar med Previa och utför varje år hälso profiler på en tredjedel av personalstyrkan. På så sätt kan alla anställda göra en ny hälsoprofil vart tredje år. Hälsoprofilerna följs vid behov upp med aktiviteter och seminarier på tema kost och motion eller stress hantering. Vi konstaterar att behovet av rehabilitering minskar. I stället kan vi lägga våra resurser på hälso främjande och förebyggande åtgärder som förhoppningsvis ger friskare medarbetare. För att komma till rätta med upprepad korttidsfrånvaro jobbar vi med tidig rehabilitering. Det innebär samtal och kontakt med företagshälsovård, som kan koppla in rätt kompetens vid behov. Företaget har en personalklubb som varje år ordnar aktiviteter för personalen: fiske- och skidresor, familjedagar och teaterbesök, turneringar i bowling och bords hockey, trekamp, yoga och tjejgåing. Kostnaden för företagshälsovård, personalklubb och subventionerade friskiskort är en god investering. Utbildningar Totalt 328 dagar har avsatts för olika utbildningar, 162 dagar för kvinnor och 166 dagar för män. I genomsnitt 0,9 dagar per anställd. Urval av utbildningar Modigt ledarskap Eskilstuna kommuns satsning på utbildning för alla chefer inleddes hösten 2010, med Kommunfastighets ledningsgrupp som deltagare. Utbildningen fortsätter 2011 och omfattar då samtliga chefer i kommunkoncernen. (För 2011 har kommunkoncernen rekryterat ett antal utbildningsledare, varav en är Kommunfastighets personalstrateg) Hållbar jämställdhet syftar till att ge alla invånare en så jämställd medborgarservice som möjligt. Cirka 220 personer i funktioner med kundkontakt har gått en halvdags utbildning i jämställdhet. I projektet deltar samtliga förvaltningar i Eskilstuna kommun samt Kommunfastighet. Professionell kundkommunikation för personalen på Hyresenheten. Taksäkerhet med inriktning på snöröjning för anställda som delvis har taket som arbetsplats. Antalet tillsvidareanställd per arbetsställe och kategori Huvudkontor Driftgrupp 8 7 Byggservice* Distrikt öst Tjänstemän Fastighetsarbetare ** Städare Distrikt väst Tjänstemän Fastighetsarbetare Städare Åldersstruktur Genomsnittsålder 49,5 år 49,5 år Antalet tillsvidareanställda kvinnor 176 (51%) 177 (51%) Antalet tillsvidareanställda män 170 (49%) 170 (49%) Sysselsättningsgrad för kvinnor 91,6% 91,8% Sysselättningsgrad för män 97,5% 98,4% Personalrörlighet ca 5% ca 5% Summa * I Byggservice ingår 4 tjänstemän * I fastighetsarbetare ingår två fönsterputsare 4

5 Effektivisering De senaste årens effektiviseringar har resulterat i en tajtare organisation. Det ökar kraven på personalens kompetens. Vi möter den planerade lokaleffektivisering inom kommunkoncernen genom att vikariesätta tjänster, för att ha till våra fast anställda och undvika uppsägningar. År 2010 rekryterade vi personer till 15 tjänster, och personal omsättningen ligger på fem procent. Koncernsamarbete Samarbetet inom kommunkoncernen har ökat i syfte att nå gemensamma mål. Inom personalområdet har Kommunfastighet deltagit i arbetsgrupper tillsammans med kommunens förvaltningar. Några konkreta resultat av arbetet blir klara i början på 2011 och gäller dokument om medarbetarskap och löneriktlinjer. Arbetsgruppen Medarbetarskap, har tagit fram förslag till riktlinjer för medarbetare och vad det innebär att vara medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern. (Ett liknande dokument finns sedan ett par år och riktar sig till chefer och arbetsledare i kommunkoncernen.) Riktlinjer för medarbetarskap stöder vår målsättning med affärsmässig samhällsnytta. Arbetsgruppen Lönestrategi, har under året arbetat fram förslag till riktlinjer för löner och personalförmåner i Eskilstuna kommunkoncern. Personalträffar Vi har under året haft två träffar för samtliga medarbetare. På Lokomotivet i våras var temat Mångfald och integration. På höstkanten samlades personalen på Pingvinen i Parken Zoo för att lyssna till kommundirektören och stadsbyggnadsdirektören som pratade om hur stadsdelarna kan bli mer levande i framtiden. Åtagande Alla chefer har en chefsöverenskommelse enligt riktlinjen för chef- och ledarskap Måluppfyllelse: Målet ej uppnått. 80 procent (30 av 37 möjliga) har chefsöverens kommelse. 7.1 Förbättra ledarskapsindex från 3,8 till 4,0 i medarbetarundersökning 2010 Måluppfyllelse: Målet ej uppnått. Resultat: 3,8 7.2 Förebyggande hälsoarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete ska användas för att minska sjukfrånvaron 2010 till 5,0 procent Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. Resultat: 4,7 procent. 7.3 Under 2010 ska alla tillsvidareanställda ha en individuell kompetensutvecklingsplan Måluppfyllelse: Målet uppnått. 7.4 Inför varje rekrytering 2010 ska det i kravprofilen prövas om flerspråkighet är meriterande för tjänsten Måluppfyllelse: Målet uppnått. 5

6 NOTERAT 2010 PERSONAL Karin tog chansen Karin Johansson är fastighets skötare i Brunnsbacken sedan fem år. När ett vikariat blev ledigt på Hyresenheten tog hon chansen att för en tid byta arbetsuppgifter inom företaget. Jag ville prova på något annat men funderade inte så mycket på det förrän det här dök upp, säger Karin som är övertygad om att att erfaren heterna från fastighetsskötseln är till hennes fördel. Inledningsvis går hon dubbelt och hon kommer även att få en del hjälp av de andra på Hyresenheten. Modiga chefer Eskilstuna kommun har börjat utbilda samtliga chefer i Modigt ledarskap. Kommunfastighets ledningsgrupp deltog när utbildningen drog i gång på hösten. Modigt ledarskap fokuserar på vad man kan göra för att utveckla sitt ledarskap; hur man ser på arbetskamrater och omgivning och uppnår sina mål. Utbildningen fortsätter 2011, då med vår egen personalstrateg Susanne som en av utbildningsledarna. Vår hälsa Saras praktik Sara Edström studerar till kvalitets- och miljöledare och har under 15 veckor gjort sin praktik hos oss. Hon fick upp ögonen för yrket när hon jobbade som huvudskyddsombud. Jag insåg vikten av system med rutiner som gör att medarbetare mår bra och inte blir sjuka. Men också att upprätthålla rutiner så att man inte gör skador på miljön. Under praktiken har Sara tagit fram material till en kurs i miljöanpassad upphandling samt arbetat med vårt hälsobokslut. Hälsoläget på Kommunfastighet är generellt bra och lite bättre på vissa områden. Antalet långtidsfriska har blivit fler och motionsvanorna har ökat, konstaterar Sara. Träffsäkert på personalträff Mångfald och integration var tema på vår personaldag i slutet av april. Zinat Pirzadeh svensk-persisk ståuppkomiker, författare, skådespelare och debattör bjöd på träffsäkra iakttagelser och fördomar som vi både kunde skratta åt och känna igen oss i. I pausen serverades bland annat baklava, som är en turkisk delikatess gjord på filodeg, hackade valnötter, honung, socker, kryddor och rosenvatten. 6

7 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR Som stor fastighetsägare och förvaltare av kommunala lokaler i Eskilstuna har vi ett särskilt ansvar för att arbeta för en hållbar utveckling och därmed minskad miljöpåverkan. Vi driver vår verksamhet med vetskapen att våra fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel. Vi är miljöcertifierade enligt ISO Det kräver att vi följer lagar och bestämmelser inom miljöområdet samt dokumenterar och redovisar vårt miljöarbete. Företaget ska ha miljöpolicy och kontinuerligt ange konkreta miljömål, men också en handlingsplan för hur policyn och målen ska uppfyllas. Och vi arbetar för ständiga förbättringar. ISO kräver att företagets miljöarbete granskas av en oberoende revisor. I Kommunfastighets fall gör BMG TRADA certifiering granskningen med regelbundna intervall. Miljöarbetet Under året fortsatte vi arbeta efter de riktlinjer och principer som följer med miljöcertifieringen, och arbetet utvecklas successivt. Till exempel har vi tagit fram nya riktlinjer gällande användning av bekämpningsmedel samt fordonstvätt. Användningen av Sunda hus miljödatabas har breddats och miljökraven på våra entreprenörer har ökat genom nya rutiner i inköpshandboken. Vi har också utbildat våra avtalsentreprenörer i Sunda Hus. De får göra listor på material som de använder vid byggnation och stämma av dessa mot databasen för att göra bästa tänkbara miljöval. På så sätt får vi en bättre kontroll över tid på vilka material som finns i våra fastigheter. Avfallshanteringen i företaget har effektiviserats genom ett tätare samarbete med Eskilstuna Energi & Miljö. I Lagersberg byggde vi tio nya miljöstationer för att boende på Borgmästaregatan och Lagrådsgatan ska kunna sortera sitt hushållsavfall; tidningar, glas, metall-, pappers- och plastförpackningar samt matavfall. I kvarteret Stövaren har soprummen försetts med biologisk bekämpning av lukt. Kärlen duschas regelbundet med särskilt framodlade bakterier som äter upp de ämnen som eventuellt orsakar obehaglig lukt. Det huvudsakliga arbetet sker dock inom energiområdet som fortsatt under året, se nedan. Skåneuppropet Vi har anslutit oss till Skåneuppropet, som är SABOs kraftsamling för bostadsföretag. Gemensamt ska vi minska vår energi användning med 20 procent från 2007 till år Närmare 100 bostadsföretag i landet har antagit energiutmaningen. Som ansluten till Skåneuppropet ska vi rapportera in uppgifter om: w Köpt energi för värme och varmvatten [kwh] (faktisk användning och normalårskorrigerat värde) uppdelat på fjärrvärme, eldningsolja, pellets, gas, fjärrkyla och övrigt. w Köpt el exklusive hushållsel till boende [kwh] w BOA och LOA (inklusive varmgarage) samt Atemp, om uppgift finns. Till vår hjälp för att leva upp till Skåneuppropets mål har vi vår driftgrupp med kunniga tekniker och ingenjörer inom ventilation, rör, el, styr och övervakning. Energieffektiviseringar 2010 I Lagersberg har vi gjort en rad energieffektiviseringar på Lagrådsgatan 14 A C. Fastigheten har fått energiglas, varm vatten mätare och renoverats med relining, en metod för att öka livslängden på avloppsstammar. Huset ska fungera som referens för framtida energi effektiviseringar. Vidare har området fått åtta nya undercentraler som ersätter det nät av kulvertar som tidigare transporterat värme till fastigheterna i Lagersberg. Det nya systemet är bättre isolerat och i längden mer ekonomiskt. Med de goda exemplen från Lagersberg har vi inlett ett projekt för att se över energiförbrukningen i Brunnsbacken. Fönster, fasader, tak, installationer med mera undersöks och besiktigas för att se om det går att minska energi förbrukningen för uppvärmning av fastig heterna och samtidigt förbättra inomhuskomforten för de boende. Fjärrvärmeförbrukning Mvh Bostäder Skolor Förskolor Servicehus Kontor

8 Balstas E-hus har anslutits till fjärrvärmenätet och Vildrosen fick nytt styrsystem och energieffektiva fläktar. På skolorna i Näshulta och Kjula byggde vi fastbränslepannor och på Gillberga skola har vi installerat värmepump för grundvattnet. Vi installerade bergvärmepumpar på skolorna i Vallby och Hällberga samt stallet i Vilsta, Balsta omsorgsboende, Sundbyholms hamn och förskolan Skiftinge Gård. Orrlidens IP och Mesta IP har numera bergvärme och solpaneler. På Skrinnarvägen 3 i Viptorp satte vi värmeåtervinning på ventilationen. Vi har också gjort vattensparande åtgärder på Marielundsgatan. Sedan några år tillbaka är fastighets ägare skyldiga att energi deklarera sina byggnader. Energideklarationen berättar bland annat hur stort energibehov en byggnad har vid normalt bruk och är ett bra verktyg för hur vi kan minska energiförbrukningen i en byggnad. Vi sätter upp anslag i alla våra fastigheter som energi deklarerats. Energital 2010 Fjärrvärme: kwh/kvm,bra Klimatkorrigerat: Förändring [%] Bostäder 131,4 130,6 131,2 0,5% (2) Skolor 119,5 116,5 121,8 4,5% (2) Förskolor 129, ,4-0,5% (2) Servicehus 110,4 114,6 115,7 1% (2) Kontor 87,2 88,8 97 9,2% (2) Totalt 123,0 121,1 125,2 3,4% El: kwh/kvm,bra Förändring [%] Bostäder 23, ,2 6,3% (1) Skolor 67,8 65,9 64,7-1,8 Förskolor 72,7 72,5 81,7 12,7 (1) Servicehus 78,6 77,3 71,5-7,5 Kontor 77,1 73,5 75 2% (1) Totalt 51,1 41,1 42,3 2,9 Anmärkningar och tidigare redovisades ej fastigheter med elvärme, nu ingår all el. 2. Fjärrvärme har ökat pga de kalla vintermånaderna. Där vi har FT & FTX har vi varit tvungna att höja inblåsningstemperaturen, samt att återvinningsgarden minskar vid lägre utomhustemperaturer. Åtagande Minskade koldioxidutsläpp från el, värme och olja med 80 procent från 2007 till och med Av detta återstår 26 procent enheter Måluppfyllelse: Målet ej uppnått. Utsläppen har ökat på grund av hög användning av spetsolja i fjärrvärmen, samt att konvertering från olja och el har utförts under senare delen av året och därför ej fått genomslag i statistiken. 4.1 Minskad koldioxidutsläppen från egna transporter med 30 procent från 2007 till och med För år 2010 innebär det en minskning med 7 procentenheter, jämfört med år Måluppfyllelse: Målet uppfyllt 4.1 En bred klimatstrategi för Eskilstuna som geografiskt område ska tas fram i partnerskap med Mälardalens högskola, näringsliv och organisationer. Utgångspunkten är kommunens medverkan i Energimyndighetens Uthållig kommun. En klimatplan utarbetas för kommunkoncernen. Måluppfyllelse: Pågår enligt plan MWh Uppvärmning Olja (4% 2010) Elvärme (0% 2010) Biobränsle (2% 2010) Fjärrvärme (94% 2010) 4.3 År 2010 ska minst 50 procent av det totala inköpsvärdet från ramavtalsleverantörer vara från företag med ett aktivt miljöarbete. Senast år 2012 ska andelen vara uppe i 100 procent. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt 4.3 Att använda Sunda Hus vid nybyggnationer och vid minst två större renoveringar Måluppfyllelse: Målet uppfyllt 4.3 Minska/byta ut miljöfarliga kemikalier med 5 procent under 2010 Måluppfyllelse: Målet uppfyllt 4.3 Vi ska effektivisera avfallshanteringen ytterligare genom att ta fram minst tre nya rutiner. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. Samarbetsavtal med Eskilstuna Energi & Miljö 8

9 KVALITET OCH SÄKERHET Vi har fokuserat på kvalitetsarbetet i företaget. Internrevisorerna har utbildats i kvalitetsrevision vilket även påverkat inriktningen på de interna revisionerna. Delprocessägarna har gått en vidareutbildning där man gått igenom processledningsbegrepp och diskuterat nuvarande standard för processledningsarbete gällande bland annat processkartor, processledarens uppgifter, process mätningar och -analyser. Arbetet ska resultera i ett effektivare och mer kundorienterat arbetssätt. Vintern 2010 Vi drabbades av en extra ordinär vinter som påverkade vår verksamhet avsevärt. I början av året avsattes därför stora resurser för snöröjning, inte minst på våra fastigheter med platta tak. Vår styrgrupp träffades regelbundet för att stämma av läget, och distrikten höll samordningsmöten vid stora mängder snöfall. Information om nederbörd (prognoser från bland annat SMHI) gick ut minst en gång per vecka till samtliga arbetslag. Vi gick igenom samtliga fastigheter för att veta hur mycket snölast varje takkonstruktion klarade. Därefter sammanställdes prioriteringslistor för att kunna använda resurserna på det mest effektiva sättet. Platta tak med stor spännvidd prioriterades i första hand. Om man bedömde att snön på taken kunde vara för tung för konstruktionen, spärrades byggnaderna av i avvaktan på snöröjning. Avspärrning utfördes även där risk för snöras och istappar fanns. En arbetsgrupp bildades med personal från båda distrikten. Arbetsgruppens uppgift var bland annat att se till så att beställningarna verkligen utfördes efter prioritering av riskobjekten samt att samma information gick ut till all personal. Ramavtal finns med tre snöröjningsföretag, som arbetade för högtryck. Även vår egen personal utförde snöröjning på taken, och förutom tidigare utbildningar i taksäkerhet som hållits har vi med anledning av detta även haft en kompletterande utbildning inriktad på just snöskottning av tak. Klotter och annan skadegörelse Våra kostnader för klotter och annan skadegörelse har under 2010 minskat med drygt en halv miljon kronor jämfört med föregående år (Se figur sidan 10). Minskningen beror bland annat på arbetet inom det fastighets ägarnätverk som BRÅ Eskilstuna initierat. Kommunfastighet polisanmäler all sorts skadegörelse och arbetar förebyggande med bland annat bevakning och rondering samt övervakning av kostnader och skadehändelser och prioriterar därefter. Hållbar jämställdhet I likhet med övriga förvaltningar i kommunkoncernen deltar Kommunfastighet i utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet. En arbetsgrupp har ur ett jämställdhetsperspektiv tittat på hur aktiviteter för hyresgäster utformats. Gruppen har också granskat inbjudningar, företagets hemsida samt tidningen Trappuppgången. Vi har också gjort en studie för att ta reda på om det finns skillnader i servicegrad till kvinnor och män, vid felanmälan. All personal med kundkontakt, cirka 220 personer, har gått en utbildning i genuskunskap. Syftet med arbetet är att kvalitetssäkra verksamheten så att tjänster och service som vi erbjuder svarar lika väl mot kvinnors som mot mäns utgångspunkter och behov. På sikt ska Eskilstuna bli en av landets mest jämställda kommuner. Brandinformation Vi har tagit fram broschyrer med brandinformation på svenska, engelska, somaliska, och arabiska. En arabisktalande person har som ett led i sin säkerhetsutbildning gjort sin praktik hos oss. Under denna har han sökt upp hyresgäster och hållit i informationsträffar kring brandsäkerhet. Gemensamma värderingar Dokumentet Våra gemensamma värderingar ger en vägledning för hur vi inom företaget bör tänka i mötet med våra kunder och med varandra. Vi ska visa respekt och hålla vad vi lovar. Vi ska tänka på helheten, ta ansvar och vara lojala och ärliga. Gemensamma värderingar är inte bara ett sätt att stärka varumärket Kommunfastighet och skapa trovärdighet gentemot våra kunder och samarbetspartner. Det bygger också en sammanhållning mellan oss som jobbar i företaget. Ökar trygghet och säkerhet Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi genomfört en rad trygghets- och säkerhetsvandringar i våra stadsdelar, där vi synat såväl den inre som yttre boendemiljön. Mötesplatserna i våra stadsdelar har blivit fler och de befintliga har utvecklats och stärkts. I Brunnsbacken har en helt ny stadsdelsförening sett dagens ljus och skapat en aktivare fritid för de boende. Sammantaget ger detta mer levande stadsdelar och en ökad trygghet och gemenskap för våra hyresgäster. Åtagande Upplevd trygghet och säkerhet ska öka. Resultatet i nästa NKI-mätning: de positiva svaren ska öka med minst 2 procent i affärsområde Bostad. Måluppfyllelse: Målet ej uppnått. NKI i november 2010 = 76,5 (förra mätningen = 78 procent). 2.4 Öka/skapa förståelse mellan olika kulturer. Uppnås genom att handlingsplan upprättas i minst fyra bostadsområden. Mäts genom antal aktiviteter och dess effekter. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt 2.2 Nämndernas och bolagens arbete med jämställdhetsintegrering av sina verksamheter redovisas i jämställdhets integreringsplanerna (alla nämnder och bolagsstyrelser). Representation (antal deltagande flickor/kvinnor, pojkar/ män), Resurser (pengar utrymme och tid) och NKI/HKI (hyresgästers och personalens skattning av jämställdhet. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt 5.3 Skapa långsiktiga utvecklingsplaner för respektive stadsdel. Planer ska upprättas och anpassas för minst sex stadsdelar. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. Plan upprättad för Söder och Fröslunda. Planer pågår för Brunnsbacken, Lagersberg och Munktellstaden. 9

10 NOTERAT 2010 KVALITET OCH SÄKERHET Ökad trygghet och gemenskap för seniorer Evald Ek är pensionerad frisör och en gång svensk mästare i segelflyg. Andra kanske känner igen honom från Evald Eks orkester som var aktiv i slutet av 1950-talet, med en då 13-årig Annifrid Lyngstad som vokalissa. Sedan ett par år tillbaka träffas han och de andra seniorerna på SeniorTräffen i Lagersberg. Varannan tisdag är damernas. Då får vi gubbar klara oss ändå, säger Evald och skrattar. Seniorträffen arrangerar bland annat allsång, filmvisning, och ljusstöpning och är dessutom en trygghet för äldre. Man lär känna varandra och vet att det finns någon om det skulle hända något. Vilken vinter! Vi hade en extraordinär vinter Snöröjning i början av året kostade oss uppskattningsvis 17 miljoner kronor mer jämfört med ett normalt år. Jag kan inte påminna mig om något värre, men det tillhör jobbet så vi har gillat läget. Vi har peppat varandra och försett kroppen med god energi för att orka med, säger Tommy Grankvist i lag 210 i Skogstorp. Vårt dotterbolag Torshälla Fastighets AB hyrde in tio man som under sex veckor skottat tak. Lika många av företagets egna har under tolv veckor röjt snö på mark och vägar. Kostnader för skadegörelse och klotter (anges i tkr) Brandsäkert i granen Inför julhelgen satsade Kommunfastighet extra brandsäkerhet. Hyresgästerna fick julkort med säkerhetsinformation kring levande ljus och fungerande brandvarnare. Korten har även hängt i dekorativa julgranar som vi låtit tillverka och ställt ut på Mötesplatserna i Skogsängen, Fröslunda, Bellmansträff och Träffpunkten. Språkundervisning i Brunnsbacken Inom projektet Levande Stadsdelar bedriver Brunnsbackenföreningen svenskundervisning i sina lokaler på Ådalsvägen. Gun-Britt Evertsson är den pensionerade småskolläraren som gjort comeback i pedagogikens tjänst, och nu lär ut svenska till invandrare i Brunnsbackenföreningen. Jag trodde att det skulle bli jättesvårt, eftersom alla andra talar kurdiska eller arabiska. Men man får använda armar och ben om man inte har bilder att utgå ifrån. Gun-Britt ger dem läxor med efterföljande förhör. När vi kommer på besök är det namn och ursprung på månader och dagar som står i fokus. 10

11 FASTIGHETERNA 2010 Bostäder Energieffektiviseringar I Lagersberg har vi gjort en rad energieffektiviseringar i en fastighet. Huset ska fungera som referens vid effektiviseringar i andra bostadsområden. Bland åtgärderna kan nämnas energiglas, varmvattenmätare, kakel och klinker i badrum samt relining, en metod för att öka livslängden på avloppsstammar. Vision för Lagersberg och Brunnsbacken I en workshop tillsammans med stadsbyggnadskontoret har vi tagit fram en vision för Lagersberg i syfte att göra stadsdelen mer attraktivt. Den omfattar ny gatudragning, förtätning, plan för grönytor och olika åtgärder som ska stärka identiteten. Bland annat planeras en ny träningslokal med bastu, ett servicecenter med matlag, datorstöd och hjälp med till exempel översättning. Liknande planer finns för Brunnsbacken. Vi kommer här att öppna ett servicekontor som bland annat ska ge information kring boende på svenska, arabiska, somaliska och engelska. Man ska också kunna få hjälp med kopiering och liknande. Mötesplats Söder och Fröslunda Vi har byggt om det före detta biblioteket i Skogsängen samt en butikslokal i Fröslunda centrum. På höstkanten öppnade sedan två nya mötes platser: Mötesplats Söder respektive Fröet. Här kan boende i området fika, låna böcker och dator och få samhällsinformation. Föreningar kan också boka lokalerna för sammankomster. Kommunfastighet är en av aktörerna på mötesplatserna tillsammans med bland annat Hyresgästföreningen och Kultur och Fritid. På Mötesplats Söder har även Hemvården Tunafors matlag på vardagar. Fröslunda På Slånbärsvägen i Fröslunda har vi byggt en mattvättstuga som ska underlätta för hyresgästerna när de behöver tvätta stora och tunga mattor. Gamla Fröslundaskolan har fått nya hyresgäster i form av Internationella Engelska Skolan. Minska energikostnader Ett arbete pågår för att sänka energikostnaderna i Brunnsbacken, Viptorp, Skogsängen och Fröslunda. På Hästskobacken 6 har vi installerat värmepumpar som återvinner värme ur frånluften och förvärmer tappvarmvattnet till fyra höghus. Näringslivslokaler Generellt sett märker vi av en återhämtning inom näringslivet med ökad efterfrågan på kontor och industrilokaler med en ökning av hyresintäkterna som följd. Trots den stränga vintern som innebar extraordinära åtgärder och kostnader har vi genomfört i stort sett all planerade underhålls arbeten på våra näringslivs fastigheter. Munktellstaden Utvecklingen av Munktellstaden fortsatte under Scenkonst Sörmland är ny hyresgäst i byggnad 511 (före detta Sméjournalen med flera). Beslut har tagits om att starta en förstudie för en större ombyggnation av fastigheten, med syfte att förändra och skapa nytt innehåll i huset. Vi har också tagit första steget mot att tömma fastigheten där bland annat C E Johansson har haft sin verksamhet. Målet är att riva fastigheten för att ge plats åt nya bostäder. En ny detaljplan som gör det möjligt att bygga bostäder i Munktellstaden håller på att tas fram, och väntas bli klar under Munktellstorget 2 är en av de attraktiva fastigheterna i vårt bestånd och lockar ständigt nya hyresgäster. Vi har fortsatt förädlingen av ytorna i huset och fortsatt med satsningen på energieffektivitet och på inomhusklimatet. I samarbete med kommunens Vuxenförvaltning har vi även startat caféverksamhet på bottenvåningen. Här kan man fika eller äta lunch men även få smörgåsar levererat till sin våning i samband med möten och andra sammankomster. Kvarteret Vakteln I centrum bygger vi 45 nya hyresrätter i kvarteret Vakteln. De byggs med den senaste tekniken och miljöns bästa i tankarna. Vi har bland annat jobbat med bättre energiåtervinning. Lägenheterna kommer att vara klara för inflyttning 1 september

Eskilstuna Kommunfastigheter AB I Årsredovisning 2011

Eskilstuna Kommunfastigheter AB I Årsredovisning 2011 2 0 1 1 Eskilstuna Kommunfastigheter AB I Årsredovisning 2011 1 Innehåll Förord...3 Organisation...4 Åtaganden...5 Uthyrning...6 Logistik...9 Fastigheterna... 10 Säkerhet...12 Personal... 14 Kvalitet...

Läs mer

Årsredovisning Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Årsredovisning Eskilstuna Kommunfastigheter AB 2014 Årsredovisning Eskilstuna Kommunfastigheter AB INNEHÅLL Förord... 3 Organisation och medarbetare... 4 Affärsområde bostäder... 8 Affärsområde Näringslivslokaler... 12 Affärsområde Kommunala lokaler...

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

Goda grannar. Trappuppgången En tidning från 2010. på lagrådsgatan. Så ska Parkens djur klara livet i frihet. Kvarteret Vakteln redo för uthyrning

Goda grannar. Trappuppgången En tidning från 2010. på lagrådsgatan. Så ska Parkens djur klara livet i frihet. Kvarteret Vakteln redo för uthyrning Trappuppgången En tidning från Eskilstuna Kommunföretag AB nr2 2010 Goda grannar på lagrådsgatan Så ska Parkens djur klara livet i frihet Kvarteret Vakteln redo för uthyrning Hemma hos Halima och Ranya

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 3 VD har ordet 4 Vår omvärld 6 ÅRET SOM GICK 8 Förvaltningsberättelse Styrverktyg och utvecklingsarbete 12 Våra hyresgäster 16 Våra bostäder 18 Våra

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke Förvaltningsberättelse 09 Verksamhet 15 Kund och marknad 19 Övikshems fastigheter 21 Energi och miljö 23 Medarbetare

Läs mer

eslövs bostads ab 2012 års redovisning

eslövs bostads ab 2012 års redovisning eslövs bostads ab 2012 års redovisning 1 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 Omslagsbilden: Trivsel är ett av Uppsalahems kärnvärden. Ovan: Ronny Gustavsson, förman, tillsammans med sina medarbetare. Lite mera värd. UPPSALAHEMS VISION Innehåll

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2013

Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Med omtanke Bostadsbolaget värnar om människan och miljön, visar respekt och agerar långsiktigt. Innehåll Bostadsbolaget på en minut 1 Ledarordet 2 Bostadsbolagets styrelseordförande

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning ingår som en enskild del i bolagets årsredovisning. Här beskrivs hur bolaget arbetar med hållbar utveckling inom miljö, samhälle och ekonomi,

Läs mer

Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2001 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 51 50 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Våra bostäder 6 Våra

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem

Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse 22 Ekonomi 24 Förslag till årsstämman 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 31 Kartor

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer