Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, måndag 30 mars 2015 Paragrafer Sekreterare Johan Forssell Ordförande Peter Roslund Helena Stenberg Justerande Lage Hortlund Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Johan Forssell

2 2 (50) Beslutande Peter Roslund (S), ordförande, Helena Stenberg (S), ordförande Stefan Askenryd (S) Anna Bogren Dalberg (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Olof Pettersson (S) Birgitta Elfgren (S), tjänstgörande ersättare Jonas Vikström (S), tjänstgörande ersättare Brith Fäldt (V) Ann-Louise Hagström (MP) Elisabet Berg (M) Lage Hortlund (M) Majvor Sjölund (C) Johnny Åström (NS) Åke Forslund (FP) Helén Lindbäck (KD) Övriga deltagande Mats Berg, kommunchef, , Johan Forssell, kommunsekreterare Maria Wiksten, kommunsekreterare Per Lenndin, projektledare, 99 Maria Renström, personalstrateg, 106 Monika Karlsson (NS), adjungerad ledamot David Sundström, näringslivschef 108 Jonas Vikström (S), adjungerad ledamot Leif Wågman, kvalitetsansvarig

3 3 (50) Innehållsförteckning... Sid 99 Information om arbetet med SM-veckan Information om diskussionerna kring eventuell överlåtelse av uppgifter inom färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten Information om pågående diskussioner kring eventuellt samarbete mellan Piteå och Älvsbyns kommuner Rapport "Resultat och effekter av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Piteå kommun" Samhällsbyggnadsnämndens äskande om medel från kommunstyrelsens centrala pott till gång- och cykelväg Blåsmark Samhällsbyggnadsnämndens äskande om medel ur kommunstyrelsens centrala pott för säkrare trafiklösning av området vid Preem i Bergsviken Kommunledningskontorets äskande av medel ur kommunstyrelsens centrala pott, iordningställande av industritomt Haraholmen Personalbokslut Internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen Finansiering av utvecklingsprojekt Finansiering av Norrbottniabanegruppens verksamhet Anvisningar för användning av Piteå kommuns kreditkort Val till landsbygdspolitiska rådet för åren Val till Kommunala Förebyggande rådet för åren Val till Kommunala Tillgänglighetsrådet för åren Val till Kommunala pensionärsrådet för åren Svar på medborgarförslag om fastighetsägares tillåtelse att hundavföring slängs i deras soptunnor Revisionsrapport - årlig granskning 2014 kultur- och fritidsnämnden Revisionsrapport - årlig granskning 2014, socialnämnden Revisionsrapport - årlig granskning 2014, barn- och utbildningsnämnden Revisionsrapport - årlig granskning 2014, kommunstyrelsen Delgivningsärenden Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Svar på motion om ökad insyn för kommunmedborgarna genom filmade fullmäktigesammanträden... 40

4 4 (50) 124 Svar på motion om utredning av kommunalt köp av gamla Konsum i Norrfjärden Svar på motion om att hindra nedläggning av Alterdalens skola HT Svar på motion om att ledamöter i Landsbygdspolitiska Rådet ska ha anknytning till landsbygden Parkeringsplatser för besökande till stadshuset inklusive förtroendevalda Stuveritjänster i Piteå Hamn Rapport angående användning av sociala kriterier i Piteå kommuns upphandling... 50

5 5 (50) 99 Information om arbetet med SM-veckan 2016 Piteå är den hittils nordligast belägna och till befolkningstalet minsta värdsstaden för arrangemanget SM-veckan. Under en vecka kommer det att genomföras SM i längdskidor och stationcross, samt för ytterligare upp till 20 idrotter som ansöker hos Riksidrottsförbundet om att få arrangera respektive SM som en del av SM-veckan. Målet är att det ska vara 20 olika idrotter representerade i Piteå. Det är inte enbart frågan om vinteridrotter, utan även sommaridrotter kan komma ifråga. Alla arrangemang kommer att genomföras i Piteå, vissa idrottsförbund kommer dock att be föreningar från närbelägna orter att tillhandahålla funktionärer. Arrangemangen kommer att genomföras kring tre huvudarenor, Pite havsbad, Lindbäcksstadion och Norrmalmia/LF Arena. Lindbäcksstadion kommer att ha en framträdande roll, och beslutad utbyggnad av camping samt parkering kommer att ha betydelse för arrangemangets genomförande. Bedömningen i dag är att Sveriges Television kommer att sända ca 70 timmar från arrangemanget och orten.

6 6 (50) 100 Information om diskussionerna kring eventuell överlåtelse av uppgifter inom färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten Diarienr 13KS411 Kommunchefen fick vid kommunstyrelsens sammanträde 2 februari 2015, 20, i uppdrag att påbörja en förhandling med Regionala Kollektivtrafikmyndigheten och återkomma till kommunstyrelsen senast 2 mars Kommunchefen rapporterar att de kontakter som förekommit inte lett fram till en överenskommelse, det återstår fortfarande frågor som måste klarläggas innan det är möjligt att presentera ett förslag till överenskommelse för kommunstyrelsens ställningstagande.

7 7 (50) 101 Information om pågående diskussioner kring eventuellt samarbete mellan Piteå och Älvsbyns kommuner Diarienr 15KS45 Kommunchefen rapporterar från pågående diskussioner med Älvsbyns kommun kring eventuellt samarbete. Diskussionerna utgår från den gemensamma insikten att det i framtidden kan bli svårt att rekrytera specialistkompetens, och att kommuner i samarbete kan erbjuda attraktivare anställningar än vad de kan var och en för sig. Samtidigt måste hänsyn tas till de lokala förutsättningarna och till att samarbete bygger på att alla deltagande parter upplever att samarbete är till fördel för egen långsiktig utveckling.

8 8 (50) 102 Rapport "Resultat och effekter av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Piteå kommun" Diarienr 15KS141 Beslut Kommunstyrelsen finner att uppdraget har redovisats. Socialnämnden samt dåvarande nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning tilldelades i VEP uppdraget att utreda effekterna av det arbetsmarkandspolitiska arbete som bedrivs i kommunen. Det har därför upprättats en rapport angående resultat och effekter av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Piteå kommun. Till rapporten hör en bilaga i form av en undersökning kring socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år Beslutsunderlag Rapport Resultat och effekter av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Piteå kommun med bilaga Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 mars 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 9 mars 2015, 46

9 9 (50) 103 Samhällsbyggnadsnämndens äskande om medel från kommunstyrelsens centrala pott till gång- och cykelväg Blåsmark Diarienr 15KS159 Beslut Kommunstyrelsen anvisar 1 miljon kronor ur den centrala potten till samhällsbyggnadsnämnden för medfinansiering av gång- och cykelväg i Blåsmark. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 10 februari 2015, 27, att hos kommunstyrelsen anhålla om en miljon kronor till medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder i form av gångoch cykelväg i Blåsmark. Bakgrunden är att det i i Länstransportplan för Norrbottens län Potter 2015 har trafiksäkerhetsåtgärder (byggande av gång- och cykelväg) Blåsmark beviljats 1 miljon kronor för år En förutsättning är dock att Piteå kommun medfinansierar projektet med en miljon kronor. Barn- och utbildningsnämndens ordförande meddelar att ansökan har skett i samråd med nämnden. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 10 februari 2015, 27 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2015

10 10 (50) 104 Samhällsbyggnadsnämndens äskande om medel ur kommunstyrelsens centrala pott för säkrare trafiklösning av området vid Preem i Bergsviken Diarienr 15KS160 Beslut Kommunstyrelsen anvisar 1, 3 miljoner kronor ur den centrala potten till samhällsbyggnadsnämnden för strukturering av området vid Preem i Bergsviken. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 10 februari 2015, 26, att hos kommunstyrelsen anhålla om att 1, 3 miljoner kronor beviljas för strukturering av området vid Preem i Bergsviken. Bakgrunden är att det har identifierats ett stort behov av att strukturera om asfaltytan som finns mellan Bergsviksskolan, Hedens idrottsplats och bensinstationen Preem i Bergsviken. Området har i dag en ur trafiksäkerhetssynvinkel mindre lämplig utformning, då det sker en blandning mellan gång- och cykeltrafikanter från gång- och cykeltunneln under väg 503 och från cykelvägen från Furulund med bilar till skola, förskola, Preem, återvinningsstation och idrottsanläggning samt bussar/taxi som lämnar och hämtar skolbarn i området. I projektet ingår även samordning med fastighet- och Servicekontoret, skolskjutshandläggare, bussbolag, Storfors AIK med flera. Storfors AIK kommer under sommaren 2015 att påbörja en omstrukturering av sina ytor. Storfors AIK har för avsikt att strukturera upp parkeringsplatser för besökare samt få till en bra gång- och cykelvägsanslutning samt cykelparkering. Avsikten är att medlen under 2015 ska finansiera utredning, projektering och samråd, för att under 2016 övergå i genomförande. Barn- och utbildningsnämndens ordförande har meddelat att ansökan har skett i samråd med nämnden. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 10 februari 2015, 26 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2015

11 11 (50) 105 Kommunledningskontorets äskande av medel ur kommunstyrelsens centrala pott, iordningställande av industritomt Haraholmen Diarienr 15KS217 Beslut Kommunstyrelsen överför 10 miljoner från kommunstyrelsens central pott till kommunledningskontoret, projektnummer Kommunfullmäktige beslutade 15 december 2014, 258, bland annat att anslå maximalt 12 miljoner kronor till projektet iordningsställande av industritomt på Haraholmen, samt att de anslagna medlen lades i kommunstyrelsens centrala pott. Arbetet med iordningsställande pågår enligt fastställd tidplan, under ledning av en styrgrupp med representanter från Piteå kommun, Piteå Hamn AB, Lindbäcks Bygg AB, PiteEnergi AB samt Piteå Renhållning och vatten AB. Efter anbudsförfarande är entreprenör utsedd och markarbetena har nyligen inletts. Arbete med detaljplan med målsättningen att kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till ett förslag i juni En överenskommelse har träffats mellan projektet och ägarna till de båthus som måste flyttas, förhandlingarna angående markpriset pågår. Kommunfullmäktiges beslut innebär att de avsedda medlen ligger i kommunstyrelsens centrala pott, och att särskilt beslut krävs för att medlen ska få disponeras av projektet. Yrkanden Peter Roslund (S) samt Johnny Åström (NS): Kommunstyrelsen överför 10 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för gjord upphandling. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunstyrelsens beslut. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2014, 258 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2015

12 12 (50) 106 Personalbokslut 2014 Diarienr 15KS200 Beslut Kommunstyrelsen fastställer personalbokslut 2014 enligt bilaga 15KS Personalbokslutet beskriver personalsituationen för 2014 och är en fördjupning av personalanalysen i årsredovisningen. Syftet är att lyfta fram personalfrågorna och följa upp mål, policy och personalpolitiska riktlinjer. Utifrån personalbokslutet är de två största utmaningarna för Piteå kommun det ökade rekryteringsbehovet och den höga sjukfrånvaron. Rekryteringssituationen i kommunen är problematisk, antal utannonserade tjänster ökar i kombination med att antal ansökningar minskar väsentlig. Sjukfrånvaron har ökat från 5,4 procent till 6,1 procent och är nu uppe på en nivå vi såg runt Piteå kommun har 3701 månadsanställda, det är 80 fler än föregående år. Utöver det använder kommunen timmanställda motsvarande 300 årsarbetare. Av de medarbetare som har möjlighet att arbeta heltid har 92 procent heltidsanställning. Könsfördelningen bland medarbetarna är relativt konstant, 81 procent kvinnor och 19 procent män. Medelåldern är 48 år. Under året har 95 personer tagit ut ålderspension, det är 11 fler än föregående år. Den reella pensionsåldern i kommunen är 64,4 år, vilket är högre än snittet för riket (63,7 år). 80 procent av kommunens medarbetare svarade på höstens medarbetarenkät. Av de svarande var 9 av 10 nöjd med Piteå kommun som arbetsgivare. Nöjd medarbetarindex var 4,9 på en sexgradig skala. Medarbetarenkäten ställer även frågan om daglig rökning, sedan rökfri arbetstid infördes 2012 har antalet rökare minskat med 20 procent. Beslutsunderlag Personalbokslut 2014 Strategiskt Stöds tjänsteskrivelse 3 mars 2015 Arbets- och personalutskottetsprotokoll 9 mars 2015, 51

13 13 (50) 107 Internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen Diarienr 15KS229 Beslut Kommunstyrelen fastställer internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen med underställda förvaltningar enligt bilaga 15KS Ett förslag till internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen har upprättats. Förslaget omfattar förvaltningarna kommunledningskontoret, strategiskt stöd samt räddningstjänsten. Förslaget har upprätts utifrån grundläggande förvaltningsuppdrag, politiskt uppsatta mål samt av kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan för Piteå kommun. Beslutsunderlag Förslag till internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen med underställda förvaltningar

14 14 (50) 108 Finansiering av utvecklingsprojekt Diarienr 15KS203 Beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar bidrag till nedanstående projekt med angiven summa kronor per år. Förslag till bifall Totalt ESIS Indu utv (IUC) ESIS Egen tid (IUC) Tillväxt IT (IUC) Connect Norr Träinn (IUC) Träcentrum Norr TMU (IUC) KOFA (Piteå kommun) Totalt Projekttiden utgörs av max 3 år. 3. Medfinansieringen gäller under förutsättning att EU medfinansierar projekten. 4. Om erhållen medfinansiering från EU är mindre an sökt belopp, minskas Piteå kommuns bidrag på motsvarande sätt, räknat i procent av sökt belopp. 5. Medlen anslås från den Tillväxtpolitiska reserven. Reservationer Elisabet Berg (M) och Lage Hortlund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Majvor Sjölund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Helén Lindbäck (KD), Åke Forslund (FP) samt Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds yrkande.

15 15 (50) Bakgrund Från (i realiteten senare) fram till har det varit ett glapp i finansiering för utvecklingsprojekt. Mycket beror på att det tagit längre tid än beräknat för alla medlemmar i EU att komma överens om den budget som ligger till grund för alla program som projekten söker pengar ur. Det har i sin tur inneburit att många projektägare har haft det svårt att finansiera sin verksamhet. Det har i viss mån löst genom att staten, via länsstyrelsen i Norrbotten finansierat bryggfinansieringar för strategiskt viktiga projektägare. Länsstyrelsen i Norrbottens län och andra större medfinansiärer på regional nivå har därför mindre pengar än tidigare kvar för att medfinansiera de projekt som nu söker om medel. Därför har också anspråken blivit högre för kommunerna än tidigare. Det innebär att Piteå kommun tvingas prioritera bort bra projekt för vår medfinansiering ska räcka till. En annan effekt av detta glapp mellan programperioder har inneburit att antal projekt som nu söker medfinansiering är väldigt många, som dessutom har väldigt kort framförhållning. Den framförhållningen kan inte belasta projektsökarna, eftersom ansvarig myndighet, Tillväxtverket, inte har haft tydliga riktlinjer för hur ansökan ska utformas och därför inte gett projektägarna tillräckligt bra förutsättningar. För att Piteå kommun ska kunna hantera alla ansökningar på ett professionellt sätt har en kompletterande strategi upprättats. Den antagna riktlinjen för tillväxtpolitiska reserven utgör fortsatt grund för bedömningen av ansökan, och de projekt som inte ryms innanför Tillväxtprogrammets ramar lyfts aldrig till politisk beredning, utan avslås av tjänstemän i beredningsfasen. Trots detta är antalet projekt så många, och nivåerna så höga att kommunen behöver en kompletterande strategi som prioriterar projekten. Prioriteringsordning Projekt som ligger inom våga vara spetsig i tillväxtprogrammet prioriteras, och faller därför inte under nedanstående prioritetsordning. Allmänna projekt som riktar sig till tillväxtfrämjande åtgärder utanför våga vara spetsig föreslås prioriteras enligt nedan. Prioritet 1. Projekt som riktar sig till underleverantörer till industrin. Piteå har ett underskott av dessa företag och har en bra lokalisering för att agera underleverantörer för malmfälten, Luleå, Älvsbyn, Skellefteå och naturligtvis våra egna produkt/tjänsteägande företag. Företagen är ofta också mellan anställda och tillhör det segment som växer starkast i hela Sverige, så också i Piteå och i vår region. Prioritet 2. Projekt som riktar sig till företag som är mindre än 250 anställda, och har en egen produkt eller tjänst som säljs på en större marknad. Nästa generation SCA, Smurfit Kappa eller för den delen ABB Composite är företag som utvecklar egna produkter eller tjänster och gör sig därigenom inte beroende av en nationell konjunktur eller en lokal marknad. Målgruppen stöds också av prioriteringsgrupp 1, vilket stärker strategin. Prioritet 3. Projekt som har en allmän näringslivsinriktning. Metoder för att utveckla affärsmodeller är viktiga och innovation inom området stärker alla företags förutsättningar att växa. Sådana projekt med fokus på befintliga företag är också ofta betjänt av att flera kommuner samverkar eftersom volymerna i en enskild kommun sällan är tillräcklig för att uppnå effektivitet.

16 16 (50) Prioritet 4. Projekt som riktar sig till att stärka större industriers konkurrenskraft inom trä/papper/massaområdet. Piteå har under en lång period, i enlighet med vårt Tillväxtprogram, arbetat strategiskt med att stärka relationen mellan de stora koncernen inom branschen och universitetet. Syftet är att på sikt bibehålla och stärka industrins konkurrenskraft. Prioritet 5. Projekt som riktar till att stärka större industriers konkurrenskraft inom andra branscher än ovanstående. En sådan bransch är exempelvis malm/stål som är en viktig bransch för Norrbotten och regionen. Behållning i Tillväxtpolitiska reserven (TPR) TPR är den budgetpost som nyttjas för medfinansiering av projekt. Inför kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars hade TPR en behållning om 4 miljoner kronor för Utöver nu inkomna ansökningar är det rimligt att anta att den sportsliga framgång som Piteå hade under 2014 kommer att rendera i en ökad sponsringsbudget 2015 utöver det är det troligt att ytterligare anspråk är att vänta under året. Ankomna ansökningars anspråk Till kommunen finns idagsläget projektanspråk på 1,5 mkr för 2015 och totalt över tre (fram till halvårsskiftet 2018) år 5,6 miljoner kronor. En ansökan, KOFA, är intern och kommer från Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Kompetensförsörjning. De ansöker om 1,8 miljoner kronor från Kommunstyrelsen för att genomföra ett projekt riktat mot målgruppen nyanlända invandrare och funktionshindrade som har en hög arbetslöshet i Piteå. Projektet drivs av Piteå kommun men i samverkan med Skellefteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Norrbottens läns landsting. Ansökan är bifogad till tjänsteskrivelsen. I anspråket ingår också två projektansökningar som avslås innan politisk beredning, totalt med ett anspråk på 1,5 miljoner kronor. Kvarstår gör då 2,3 miljoner kronor som fördelas enligt följande (prioriterat enligt ovan): Prioritet 1 Tillväxt IT, TräInn, TMU. Totalt anspråk är tkr= 951 tkr för hela perioden Prioritet 2 Träcentrum Norr, ESIS industriutveckling, totalt 300 tkr tkr (+ 160 tkr i egen tid) =531 tkr. Prioritet 3 Connect Norr, Nordic Business Support, totalt 87,5+160 tkr=247,5tkr Prioritet 4 Inget anspråk Prioritet 5 ESIS spjutspets, 319 tkr

17 17 (50) Kommunledningskontorets förslag till beslut Ankomna ansökningar är alla bra för länets företag och relationen mellan universitetet och företagen stärks. Nordic Business Support har genomförts med liknande ambitioner tidigare, med syfte att stärka samverkan i Barents. Vår uppfattning är att det har varit svårt att väcka företagens intresse i Piteå och att det i viss mån är förståeligt då våra gemensamma marknader ur ett internationellt perspektiv är relativt små. Därför känner näringslivskontoret, i en prioriteringsdiskussion att Nordic Business Support bör nedprioriteras ESIS har ett väldigt bra historiskt resultat men anspråket är också väldigt högt. Tidigare anspråk har legat runt tkr medan anspråket denna gång är 710 tkr. Förslaget från vår sida är att avslå projektet ESIS spjutspets, som handlar om forskning och bifalla ESIS industriutveckling som faller inom prioritet 2 och som är företagsnära. Totalt innebär det ett anspråk på 231 tkr från TPR och 160 tkr i egen tid (från Näringslivskontorets ram). Övriga ansökningar föreslås bifallas enligt nedan. Förslag till bifall Totalt ESIS Indu utv (IUC) ESIS Egen tid (IUC) Tillväxt IT (IUC) Connect Norr Träinn (IUC) Träcentrum Norr TMU (IUC) KOFA (Piteå kommun) Totalt Förslag till avslag ESIS spjutspets (IUC) Nordic Business Support Ej politiskt behandlade OMIN (adopticum) Miljöteknik (IUC Västerbott

18 18 (50) All finansiering anslås från den tillväxtpolitiska reserven. Yrkanden Elisabet Berg (M) samt Lage Hortlund (M): Ansökan från KOFA (Piteå kommun) bifalls ej, då detta inte bör finansieras ur tillväxtpolitiska reserven. Majvor Sjölund (C): Ansökan från KOFA (Piteå kommun) finansieras via sociala investeringsfonden. Brith Fäldt (V) samt Helena Stenberg (S) : Bifall till arbets- och personalutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Brith Fäldts m fl yrkande. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 mars 2015, med bilagda projektbeskrivningar Arbets- och personalutskottets protokoll 3 mars 2015, 53

19 19 (50) 109 Finansiering av Norrbottniabanegruppens verksamhet Diarienr 15KS202 Beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar Norrbottniabanegruppen en finansiering för perioden februari juni 2015 på kronor. 2. Kommunstyrelsen beviljar Norrbottniabanegruppen en finansiering för perioden 1 juli på kronor för 2015, kronor för 2016, kronor för år 2017 samt kronor för 2018, totalt under perioden kronor, 3. Finansieringen sker med medel ur den tillväxtpolitiska reserven. 4. Beslutet villkoras med att övriga finansiering enligt ansökan beviljas. Norrbottniabanegruppen avser att fortsätta sitt påverkansarbete för att uppnå målet om en utbyggd järnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbottniabanan. Med anledning av detta har Norrbottniabanegruppen har inkommit med en ansökan om medfinansiering för sin verksamhet Ansökan är delad i två delar, där del 1 omfattar en bryggfinansiering för perioden februari juni Under denna period kan inte arbetet finansieras med strukturfondsmedel. De sökta medlen uppgår till totalt 1, 22 miljoner kronor, där Piteå kommuns del uppgår till kronor. Ansökans del 2 omfattar perioden 1 juli Norrbottniabanegruppen avser att ansöka om medel hos det regionala Strukturfondsprogrammet för en ny treårig projektperiod med start från den 1 juli I samband med en ny projektperiod kommer projektägarskapet att flyttas från Piteå kommun till Skellefteå kommun. Norrbottniabanegruppens budget för perioden uppgår till 12 miljoner kronor, varav Piteå kommuns del uppgår till kronor för 2015, kronor för 2016, kronor för år 2017 samt kronor för 2018, totalt under perioden kronor. Beslutsunderlag Ansökan från Norrbottniabanegruppen Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 mars 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 9 mars 2015, 52

20 20 (50) 110 Anvisningar för användning av Piteå kommuns kreditkort Diarienr 14KS174 Beslut Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för användande av kreditkort enligt bilaga 14KS För närvarande innehar ett antal personer i Piteå kommun kreditkort där Piteå kommun står som kortägare och där fakturan kopplat till respektive kreditkort betalas av Piteå kommun. Ekonomi- och inköpsavdelningen har fått i uppdrag att komma med förslag på anvisningar för kommunens användning av kreditkort utifrån att kommunen ska inta en mycket restriktiv hållning, samt att huvudregeln är att kommunen inte tillhandahåller kreditkort. Undantag kan göras efter särskild prövning inom respektive förvaltning för personer som i sin tjänst är i mycket stort behov av kreditkort. Beslutsunderlag Strategiskt Stöds tjänsteskrivelse 24 februari 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 9 mars 2015, 47

21 21 (50) 111 Val till landsbygdspolitiska rådet för åren Diarienr 15KS48 Beslut 1. Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i landsbygdspolitiska rådet för åren : Kultur- och fritidsnämnden Fastighets- och servicenämnden Ledamot Ersättare Anders Nyström (S) Per Lönnberg (V) Barn- och utbildningsnämnden Ledamot Catrin Gisslin (MP) Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot Tomas Eklund (S) Kommunstyrelsen Ledamot Lars-Olof Pettersson (S) Kommunstyrelsen Ledamot Brith Fäldt (V) Kommunstyrelsen Ledamot Majvor Sjölund (C) Socialnämnden Ersättare Per-Göran Gustafsson (S) Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare Karl-Erik Jonsson (M) Kommunstyrelsen Ersättare Ann-Louise Haglund (MP) Kommunstyrelsen Ersättare Anna Bogren Dalberg (S) Kommunstyrelsen Ersättare Johnny Åström (NS) 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, efter det att förslag inkommit, utse återstående ledamöter och ersättare i landsbygdspolitiska rådet. Reservationer Lage Hortlund (M) reserverar sig mot beslutet i de delar som avser val av kommunstyrelsens representanter till förmån för eget yrkande. Elisabet Berg (M), Johnny Åström (NS), Helén Lindbäck (KD) samt Åke Forslund (FP) reserverar sig mot beslutet de delar som avser val av kommunstyrelsens representanter till förmån för Lage Hortlunds yrkande. Samtliga reserverar sig enligt bilaga 15KS48-4.

22 22 (50) Ledamöter och ersättare i det landsbygdspolitiska rådet ska enigt rådets reglemente uppgå till 13 ledamöter med personliga ersättare. 6 ledamöter och 6 ersättare utses bland kommunens förtroendevalda, övriga 7 ledamöter och sju 7 ersättare utses enligt följande: 2 ledamöter och 2 ersättare utses av företag som är verksamma på landsbygden 2 ledamöter och 2 ersättare utses av byamän i Piteå kommun 2 ledamöter och 2 ersättare utses av Piteå kommuns byaforum 1 ledamot och 1 ersättare utses av Lantbrukarnas Riksförbund i Piteå kommun Kommunens representanter ska utses enligt följande: 3 ledamöter och 3 ersättare från kommunstyrelsen 1 ledamöter och 1 ersättare från samhällsbyggnadsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare från barn- och utbildningsnämnden/socialnämnden (delas) 1 ledamot och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden/fastighets- och servicenämnden (delas). Nomineringar har inkommit från kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, fastighets- och servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Yrkanden Helena Stenberg (S): Till kommunstyrelsens representanter utses Lars-Olof Pettersson (S) samt Brith Fäldt (V) som ledamöter, med Ann-Louise Hagström (MP) och Anna Bogren Dalberg (S) som ersättare. Lage Hortlund (M): Till kommunstyrelsens representanter utses Majvor Sjölund (C) samt Johnny Åström (NS) som ledamöter, med Lage Hortlund (M) som ersättare. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena beträffande ledamöter och finner att kommunstyrelsen utsett Lars-Olof Pettersson (S), Brith Fäldt (V) samt Majvor Sjölund (C) till ledamöter. Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandena beträffande ersättare och finner att kommunstyrelsen utsett Ann-Louise Hagström (MP), Anna Bogren Dalberg (S) samt Johnny Åström (NS) till ersättare. Därefter ställer ordföranden proposition på övriga nämnders nomineringar, och finner att kommunstyrelsen bifallit dessa. Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget att till ordföranden delegera rätten att utse återstående ledamöter och ersättare, och finner att kommunstyrelsens bifallit detsamma.

23 23 (50) Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens protokoll 19 januari 2015, 8 Socialnämndens protokol 21 januari 2015, 8 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 3 mars 2015, 22 Fastighets- och servicenämndens protokoll 4 mars 2015, 26 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 10 mars 2015, 45 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2015

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (59) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 14 september 2015, kl. 13.00 17.05 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Åke Forslund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen 2012

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen 2012 Kommunfullmäktige 2012-09-24 167 389 Kommunstyrelsen 2012-09-10 171 430 Arbets- och personalutskottet 2012-08-13 162 347 Dnr 12.361-12 septkf12 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer