Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, måndag 30 mars 2015 Paragrafer Sekreterare Johan Forssell Ordförande Peter Roslund Helena Stenberg Justerande Lage Hortlund Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Johan Forssell

2 2 (50) Beslutande Peter Roslund (S), ordförande, Helena Stenberg (S), ordförande Stefan Askenryd (S) Anna Bogren Dalberg (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Olof Pettersson (S) Birgitta Elfgren (S), tjänstgörande ersättare Jonas Vikström (S), tjänstgörande ersättare Brith Fäldt (V) Ann-Louise Hagström (MP) Elisabet Berg (M) Lage Hortlund (M) Majvor Sjölund (C) Johnny Åström (NS) Åke Forslund (FP) Helén Lindbäck (KD) Övriga deltagande Mats Berg, kommunchef, , Johan Forssell, kommunsekreterare Maria Wiksten, kommunsekreterare Per Lenndin, projektledare, 99 Maria Renström, personalstrateg, 106 Monika Karlsson (NS), adjungerad ledamot David Sundström, näringslivschef 108 Jonas Vikström (S), adjungerad ledamot Leif Wågman, kvalitetsansvarig

3 3 (50) Innehållsförteckning... Sid 99 Information om arbetet med SM-veckan Information om diskussionerna kring eventuell överlåtelse av uppgifter inom färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten Information om pågående diskussioner kring eventuellt samarbete mellan Piteå och Älvsbyns kommuner Rapport "Resultat och effekter av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Piteå kommun" Samhällsbyggnadsnämndens äskande om medel från kommunstyrelsens centrala pott till gång- och cykelväg Blåsmark Samhällsbyggnadsnämndens äskande om medel ur kommunstyrelsens centrala pott för säkrare trafiklösning av området vid Preem i Bergsviken Kommunledningskontorets äskande av medel ur kommunstyrelsens centrala pott, iordningställande av industritomt Haraholmen Personalbokslut Internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen Finansiering av utvecklingsprojekt Finansiering av Norrbottniabanegruppens verksamhet Anvisningar för användning av Piteå kommuns kreditkort Val till landsbygdspolitiska rådet för åren Val till Kommunala Förebyggande rådet för åren Val till Kommunala Tillgänglighetsrådet för åren Val till Kommunala pensionärsrådet för åren Svar på medborgarförslag om fastighetsägares tillåtelse att hundavföring slängs i deras soptunnor Revisionsrapport - årlig granskning 2014 kultur- och fritidsnämnden Revisionsrapport - årlig granskning 2014, socialnämnden Revisionsrapport - årlig granskning 2014, barn- och utbildningsnämnden Revisionsrapport - årlig granskning 2014, kommunstyrelsen Delgivningsärenden Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Svar på motion om ökad insyn för kommunmedborgarna genom filmade fullmäktigesammanträden... 40

4 4 (50) 124 Svar på motion om utredning av kommunalt köp av gamla Konsum i Norrfjärden Svar på motion om att hindra nedläggning av Alterdalens skola HT Svar på motion om att ledamöter i Landsbygdspolitiska Rådet ska ha anknytning till landsbygden Parkeringsplatser för besökande till stadshuset inklusive förtroendevalda Stuveritjänster i Piteå Hamn Rapport angående användning av sociala kriterier i Piteå kommuns upphandling... 50

5 5 (50) 99 Information om arbetet med SM-veckan 2016 Piteå är den hittils nordligast belägna och till befolkningstalet minsta värdsstaden för arrangemanget SM-veckan. Under en vecka kommer det att genomföras SM i längdskidor och stationcross, samt för ytterligare upp till 20 idrotter som ansöker hos Riksidrottsförbundet om att få arrangera respektive SM som en del av SM-veckan. Målet är att det ska vara 20 olika idrotter representerade i Piteå. Det är inte enbart frågan om vinteridrotter, utan även sommaridrotter kan komma ifråga. Alla arrangemang kommer att genomföras i Piteå, vissa idrottsförbund kommer dock att be föreningar från närbelägna orter att tillhandahålla funktionärer. Arrangemangen kommer att genomföras kring tre huvudarenor, Pite havsbad, Lindbäcksstadion och Norrmalmia/LF Arena. Lindbäcksstadion kommer att ha en framträdande roll, och beslutad utbyggnad av camping samt parkering kommer att ha betydelse för arrangemangets genomförande. Bedömningen i dag är att Sveriges Television kommer att sända ca 70 timmar från arrangemanget och orten.

6 6 (50) 100 Information om diskussionerna kring eventuell överlåtelse av uppgifter inom färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten Diarienr 13KS411 Kommunchefen fick vid kommunstyrelsens sammanträde 2 februari 2015, 20, i uppdrag att påbörja en förhandling med Regionala Kollektivtrafikmyndigheten och återkomma till kommunstyrelsen senast 2 mars Kommunchefen rapporterar att de kontakter som förekommit inte lett fram till en överenskommelse, det återstår fortfarande frågor som måste klarläggas innan det är möjligt att presentera ett förslag till överenskommelse för kommunstyrelsens ställningstagande.

7 7 (50) 101 Information om pågående diskussioner kring eventuellt samarbete mellan Piteå och Älvsbyns kommuner Diarienr 15KS45 Kommunchefen rapporterar från pågående diskussioner med Älvsbyns kommun kring eventuellt samarbete. Diskussionerna utgår från den gemensamma insikten att det i framtidden kan bli svårt att rekrytera specialistkompetens, och att kommuner i samarbete kan erbjuda attraktivare anställningar än vad de kan var och en för sig. Samtidigt måste hänsyn tas till de lokala förutsättningarna och till att samarbete bygger på att alla deltagande parter upplever att samarbete är till fördel för egen långsiktig utveckling.

8 8 (50) 102 Rapport "Resultat och effekter av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Piteå kommun" Diarienr 15KS141 Beslut Kommunstyrelsen finner att uppdraget har redovisats. Socialnämnden samt dåvarande nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning tilldelades i VEP uppdraget att utreda effekterna av det arbetsmarkandspolitiska arbete som bedrivs i kommunen. Det har därför upprättats en rapport angående resultat och effekter av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Piteå kommun. Till rapporten hör en bilaga i form av en undersökning kring socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år Beslutsunderlag Rapport Resultat och effekter av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Piteå kommun med bilaga Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 mars 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 9 mars 2015, 46

9 9 (50) 103 Samhällsbyggnadsnämndens äskande om medel från kommunstyrelsens centrala pott till gång- och cykelväg Blåsmark Diarienr 15KS159 Beslut Kommunstyrelsen anvisar 1 miljon kronor ur den centrala potten till samhällsbyggnadsnämnden för medfinansiering av gång- och cykelväg i Blåsmark. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 10 februari 2015, 27, att hos kommunstyrelsen anhålla om en miljon kronor till medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder i form av gångoch cykelväg i Blåsmark. Bakgrunden är att det i i Länstransportplan för Norrbottens län Potter 2015 har trafiksäkerhetsåtgärder (byggande av gång- och cykelväg) Blåsmark beviljats 1 miljon kronor för år En förutsättning är dock att Piteå kommun medfinansierar projektet med en miljon kronor. Barn- och utbildningsnämndens ordförande meddelar att ansökan har skett i samråd med nämnden. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 10 februari 2015, 27 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2015

10 10 (50) 104 Samhällsbyggnadsnämndens äskande om medel ur kommunstyrelsens centrala pott för säkrare trafiklösning av området vid Preem i Bergsviken Diarienr 15KS160 Beslut Kommunstyrelsen anvisar 1, 3 miljoner kronor ur den centrala potten till samhällsbyggnadsnämnden för strukturering av området vid Preem i Bergsviken. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 10 februari 2015, 26, att hos kommunstyrelsen anhålla om att 1, 3 miljoner kronor beviljas för strukturering av området vid Preem i Bergsviken. Bakgrunden är att det har identifierats ett stort behov av att strukturera om asfaltytan som finns mellan Bergsviksskolan, Hedens idrottsplats och bensinstationen Preem i Bergsviken. Området har i dag en ur trafiksäkerhetssynvinkel mindre lämplig utformning, då det sker en blandning mellan gång- och cykeltrafikanter från gång- och cykeltunneln under väg 503 och från cykelvägen från Furulund med bilar till skola, förskola, Preem, återvinningsstation och idrottsanläggning samt bussar/taxi som lämnar och hämtar skolbarn i området. I projektet ingår även samordning med fastighet- och Servicekontoret, skolskjutshandläggare, bussbolag, Storfors AIK med flera. Storfors AIK kommer under sommaren 2015 att påbörja en omstrukturering av sina ytor. Storfors AIK har för avsikt att strukturera upp parkeringsplatser för besökare samt få till en bra gång- och cykelvägsanslutning samt cykelparkering. Avsikten är att medlen under 2015 ska finansiera utredning, projektering och samråd, för att under 2016 övergå i genomförande. Barn- och utbildningsnämndens ordförande har meddelat att ansökan har skett i samråd med nämnden. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 10 februari 2015, 26 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2015

11 11 (50) 105 Kommunledningskontorets äskande av medel ur kommunstyrelsens centrala pott, iordningställande av industritomt Haraholmen Diarienr 15KS217 Beslut Kommunstyrelsen överför 10 miljoner från kommunstyrelsens central pott till kommunledningskontoret, projektnummer Kommunfullmäktige beslutade 15 december 2014, 258, bland annat att anslå maximalt 12 miljoner kronor till projektet iordningsställande av industritomt på Haraholmen, samt att de anslagna medlen lades i kommunstyrelsens centrala pott. Arbetet med iordningsställande pågår enligt fastställd tidplan, under ledning av en styrgrupp med representanter från Piteå kommun, Piteå Hamn AB, Lindbäcks Bygg AB, PiteEnergi AB samt Piteå Renhållning och vatten AB. Efter anbudsförfarande är entreprenör utsedd och markarbetena har nyligen inletts. Arbete med detaljplan med målsättningen att kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till ett förslag i juni En överenskommelse har träffats mellan projektet och ägarna till de båthus som måste flyttas, förhandlingarna angående markpriset pågår. Kommunfullmäktiges beslut innebär att de avsedda medlen ligger i kommunstyrelsens centrala pott, och att särskilt beslut krävs för att medlen ska få disponeras av projektet. Yrkanden Peter Roslund (S) samt Johnny Åström (NS): Kommunstyrelsen överför 10 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för gjord upphandling. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunstyrelsens beslut. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2014, 258 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2015

12 12 (50) 106 Personalbokslut 2014 Diarienr 15KS200 Beslut Kommunstyrelsen fastställer personalbokslut 2014 enligt bilaga 15KS Personalbokslutet beskriver personalsituationen för 2014 och är en fördjupning av personalanalysen i årsredovisningen. Syftet är att lyfta fram personalfrågorna och följa upp mål, policy och personalpolitiska riktlinjer. Utifrån personalbokslutet är de två största utmaningarna för Piteå kommun det ökade rekryteringsbehovet och den höga sjukfrånvaron. Rekryteringssituationen i kommunen är problematisk, antal utannonserade tjänster ökar i kombination med att antal ansökningar minskar väsentlig. Sjukfrånvaron har ökat från 5,4 procent till 6,1 procent och är nu uppe på en nivå vi såg runt Piteå kommun har 3701 månadsanställda, det är 80 fler än föregående år. Utöver det använder kommunen timmanställda motsvarande 300 årsarbetare. Av de medarbetare som har möjlighet att arbeta heltid har 92 procent heltidsanställning. Könsfördelningen bland medarbetarna är relativt konstant, 81 procent kvinnor och 19 procent män. Medelåldern är 48 år. Under året har 95 personer tagit ut ålderspension, det är 11 fler än föregående år. Den reella pensionsåldern i kommunen är 64,4 år, vilket är högre än snittet för riket (63,7 år). 80 procent av kommunens medarbetare svarade på höstens medarbetarenkät. Av de svarande var 9 av 10 nöjd med Piteå kommun som arbetsgivare. Nöjd medarbetarindex var 4,9 på en sexgradig skala. Medarbetarenkäten ställer även frågan om daglig rökning, sedan rökfri arbetstid infördes 2012 har antalet rökare minskat med 20 procent. Beslutsunderlag Personalbokslut 2014 Strategiskt Stöds tjänsteskrivelse 3 mars 2015 Arbets- och personalutskottetsprotokoll 9 mars 2015, 51

13 13 (50) 107 Internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen Diarienr 15KS229 Beslut Kommunstyrelen fastställer internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen med underställda förvaltningar enligt bilaga 15KS Ett förslag till internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen har upprättats. Förslaget omfattar förvaltningarna kommunledningskontoret, strategiskt stöd samt räddningstjänsten. Förslaget har upprätts utifrån grundläggande förvaltningsuppdrag, politiskt uppsatta mål samt av kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan för Piteå kommun. Beslutsunderlag Förslag till internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen med underställda förvaltningar

14 14 (50) 108 Finansiering av utvecklingsprojekt Diarienr 15KS203 Beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar bidrag till nedanstående projekt med angiven summa kronor per år. Förslag till bifall Totalt ESIS Indu utv (IUC) ESIS Egen tid (IUC) Tillväxt IT (IUC) Connect Norr Träinn (IUC) Träcentrum Norr TMU (IUC) KOFA (Piteå kommun) Totalt Projekttiden utgörs av max 3 år. 3. Medfinansieringen gäller under förutsättning att EU medfinansierar projekten. 4. Om erhållen medfinansiering från EU är mindre an sökt belopp, minskas Piteå kommuns bidrag på motsvarande sätt, räknat i procent av sökt belopp. 5. Medlen anslås från den Tillväxtpolitiska reserven. Reservationer Elisabet Berg (M) och Lage Hortlund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Majvor Sjölund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Helén Lindbäck (KD), Åke Forslund (FP) samt Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds yrkande.

15 15 (50) Bakgrund Från (i realiteten senare) fram till har det varit ett glapp i finansiering för utvecklingsprojekt. Mycket beror på att det tagit längre tid än beräknat för alla medlemmar i EU att komma överens om den budget som ligger till grund för alla program som projekten söker pengar ur. Det har i sin tur inneburit att många projektägare har haft det svårt att finansiera sin verksamhet. Det har i viss mån löst genom att staten, via länsstyrelsen i Norrbotten finansierat bryggfinansieringar för strategiskt viktiga projektägare. Länsstyrelsen i Norrbottens län och andra större medfinansiärer på regional nivå har därför mindre pengar än tidigare kvar för att medfinansiera de projekt som nu söker om medel. Därför har också anspråken blivit högre för kommunerna än tidigare. Det innebär att Piteå kommun tvingas prioritera bort bra projekt för vår medfinansiering ska räcka till. En annan effekt av detta glapp mellan programperioder har inneburit att antal projekt som nu söker medfinansiering är väldigt många, som dessutom har väldigt kort framförhållning. Den framförhållningen kan inte belasta projektsökarna, eftersom ansvarig myndighet, Tillväxtverket, inte har haft tydliga riktlinjer för hur ansökan ska utformas och därför inte gett projektägarna tillräckligt bra förutsättningar. För att Piteå kommun ska kunna hantera alla ansökningar på ett professionellt sätt har en kompletterande strategi upprättats. Den antagna riktlinjen för tillväxtpolitiska reserven utgör fortsatt grund för bedömningen av ansökan, och de projekt som inte ryms innanför Tillväxtprogrammets ramar lyfts aldrig till politisk beredning, utan avslås av tjänstemän i beredningsfasen. Trots detta är antalet projekt så många, och nivåerna så höga att kommunen behöver en kompletterande strategi som prioriterar projekten. Prioriteringsordning Projekt som ligger inom våga vara spetsig i tillväxtprogrammet prioriteras, och faller därför inte under nedanstående prioritetsordning. Allmänna projekt som riktar sig till tillväxtfrämjande åtgärder utanför våga vara spetsig föreslås prioriteras enligt nedan. Prioritet 1. Projekt som riktar sig till underleverantörer till industrin. Piteå har ett underskott av dessa företag och har en bra lokalisering för att agera underleverantörer för malmfälten, Luleå, Älvsbyn, Skellefteå och naturligtvis våra egna produkt/tjänsteägande företag. Företagen är ofta också mellan anställda och tillhör det segment som växer starkast i hela Sverige, så också i Piteå och i vår region. Prioritet 2. Projekt som riktar sig till företag som är mindre än 250 anställda, och har en egen produkt eller tjänst som säljs på en större marknad. Nästa generation SCA, Smurfit Kappa eller för den delen ABB Composite är företag som utvecklar egna produkter eller tjänster och gör sig därigenom inte beroende av en nationell konjunktur eller en lokal marknad. Målgruppen stöds också av prioriteringsgrupp 1, vilket stärker strategin. Prioritet 3. Projekt som har en allmän näringslivsinriktning. Metoder för att utveckla affärsmodeller är viktiga och innovation inom området stärker alla företags förutsättningar att växa. Sådana projekt med fokus på befintliga företag är också ofta betjänt av att flera kommuner samverkar eftersom volymerna i en enskild kommun sällan är tillräcklig för att uppnå effektivitet.

16 16 (50) Prioritet 4. Projekt som riktar sig till att stärka större industriers konkurrenskraft inom trä/papper/massaområdet. Piteå har under en lång period, i enlighet med vårt Tillväxtprogram, arbetat strategiskt med att stärka relationen mellan de stora koncernen inom branschen och universitetet. Syftet är att på sikt bibehålla och stärka industrins konkurrenskraft. Prioritet 5. Projekt som riktar till att stärka större industriers konkurrenskraft inom andra branscher än ovanstående. En sådan bransch är exempelvis malm/stål som är en viktig bransch för Norrbotten och regionen. Behållning i Tillväxtpolitiska reserven (TPR) TPR är den budgetpost som nyttjas för medfinansiering av projekt. Inför kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars hade TPR en behållning om 4 miljoner kronor för Utöver nu inkomna ansökningar är det rimligt att anta att den sportsliga framgång som Piteå hade under 2014 kommer att rendera i en ökad sponsringsbudget 2015 utöver det är det troligt att ytterligare anspråk är att vänta under året. Ankomna ansökningars anspråk Till kommunen finns idagsläget projektanspråk på 1,5 mkr för 2015 och totalt över tre (fram till halvårsskiftet 2018) år 5,6 miljoner kronor. En ansökan, KOFA, är intern och kommer från Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Kompetensförsörjning. De ansöker om 1,8 miljoner kronor från Kommunstyrelsen för att genomföra ett projekt riktat mot målgruppen nyanlända invandrare och funktionshindrade som har en hög arbetslöshet i Piteå. Projektet drivs av Piteå kommun men i samverkan med Skellefteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Norrbottens läns landsting. Ansökan är bifogad till tjänsteskrivelsen. I anspråket ingår också två projektansökningar som avslås innan politisk beredning, totalt med ett anspråk på 1,5 miljoner kronor. Kvarstår gör då 2,3 miljoner kronor som fördelas enligt följande (prioriterat enligt ovan): Prioritet 1 Tillväxt IT, TräInn, TMU. Totalt anspråk är tkr= 951 tkr för hela perioden Prioritet 2 Träcentrum Norr, ESIS industriutveckling, totalt 300 tkr tkr (+ 160 tkr i egen tid) =531 tkr. Prioritet 3 Connect Norr, Nordic Business Support, totalt 87,5+160 tkr=247,5tkr Prioritet 4 Inget anspråk Prioritet 5 ESIS spjutspets, 319 tkr

17 17 (50) Kommunledningskontorets förslag till beslut Ankomna ansökningar är alla bra för länets företag och relationen mellan universitetet och företagen stärks. Nordic Business Support har genomförts med liknande ambitioner tidigare, med syfte att stärka samverkan i Barents. Vår uppfattning är att det har varit svårt att väcka företagens intresse i Piteå och att det i viss mån är förståeligt då våra gemensamma marknader ur ett internationellt perspektiv är relativt små. Därför känner näringslivskontoret, i en prioriteringsdiskussion att Nordic Business Support bör nedprioriteras ESIS har ett väldigt bra historiskt resultat men anspråket är också väldigt högt. Tidigare anspråk har legat runt tkr medan anspråket denna gång är 710 tkr. Förslaget från vår sida är att avslå projektet ESIS spjutspets, som handlar om forskning och bifalla ESIS industriutveckling som faller inom prioritet 2 och som är företagsnära. Totalt innebär det ett anspråk på 231 tkr från TPR och 160 tkr i egen tid (från Näringslivskontorets ram). Övriga ansökningar föreslås bifallas enligt nedan. Förslag till bifall Totalt ESIS Indu utv (IUC) ESIS Egen tid (IUC) Tillväxt IT (IUC) Connect Norr Träinn (IUC) Träcentrum Norr TMU (IUC) KOFA (Piteå kommun) Totalt Förslag till avslag ESIS spjutspets (IUC) Nordic Business Support Ej politiskt behandlade OMIN (adopticum) Miljöteknik (IUC Västerbott

18 18 (50) All finansiering anslås från den tillväxtpolitiska reserven. Yrkanden Elisabet Berg (M) samt Lage Hortlund (M): Ansökan från KOFA (Piteå kommun) bifalls ej, då detta inte bör finansieras ur tillväxtpolitiska reserven. Majvor Sjölund (C): Ansökan från KOFA (Piteå kommun) finansieras via sociala investeringsfonden. Brith Fäldt (V) samt Helena Stenberg (S) : Bifall till arbets- och personalutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Brith Fäldts m fl yrkande. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 mars 2015, med bilagda projektbeskrivningar Arbets- och personalutskottets protokoll 3 mars 2015, 53

19 19 (50) 109 Finansiering av Norrbottniabanegruppens verksamhet Diarienr 15KS202 Beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar Norrbottniabanegruppen en finansiering för perioden februari juni 2015 på kronor. 2. Kommunstyrelsen beviljar Norrbottniabanegruppen en finansiering för perioden 1 juli på kronor för 2015, kronor för 2016, kronor för år 2017 samt kronor för 2018, totalt under perioden kronor, 3. Finansieringen sker med medel ur den tillväxtpolitiska reserven. 4. Beslutet villkoras med att övriga finansiering enligt ansökan beviljas. Norrbottniabanegruppen avser att fortsätta sitt påverkansarbete för att uppnå målet om en utbyggd järnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbottniabanan. Med anledning av detta har Norrbottniabanegruppen har inkommit med en ansökan om medfinansiering för sin verksamhet Ansökan är delad i två delar, där del 1 omfattar en bryggfinansiering för perioden februari juni Under denna period kan inte arbetet finansieras med strukturfondsmedel. De sökta medlen uppgår till totalt 1, 22 miljoner kronor, där Piteå kommuns del uppgår till kronor. Ansökans del 2 omfattar perioden 1 juli Norrbottniabanegruppen avser att ansöka om medel hos det regionala Strukturfondsprogrammet för en ny treårig projektperiod med start från den 1 juli I samband med en ny projektperiod kommer projektägarskapet att flyttas från Piteå kommun till Skellefteå kommun. Norrbottniabanegruppens budget för perioden uppgår till 12 miljoner kronor, varav Piteå kommuns del uppgår till kronor för 2015, kronor för 2016, kronor för år 2017 samt kronor för 2018, totalt under perioden kronor. Beslutsunderlag Ansökan från Norrbottniabanegruppen Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 mars 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 9 mars 2015, 52

20 20 (50) 110 Anvisningar för användning av Piteå kommuns kreditkort Diarienr 14KS174 Beslut Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för användande av kreditkort enligt bilaga 14KS För närvarande innehar ett antal personer i Piteå kommun kreditkort där Piteå kommun står som kortägare och där fakturan kopplat till respektive kreditkort betalas av Piteå kommun. Ekonomi- och inköpsavdelningen har fått i uppdrag att komma med förslag på anvisningar för kommunens användning av kreditkort utifrån att kommunen ska inta en mycket restriktiv hållning, samt att huvudregeln är att kommunen inte tillhandahåller kreditkort. Undantag kan göras efter särskild prövning inom respektive förvaltning för personer som i sin tjänst är i mycket stort behov av kreditkort. Beslutsunderlag Strategiskt Stöds tjänsteskrivelse 24 februari 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 9 mars 2015, 47

21 21 (50) 111 Val till landsbygdspolitiska rådet för åren Diarienr 15KS48 Beslut 1. Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i landsbygdspolitiska rådet för åren : Kultur- och fritidsnämnden Fastighets- och servicenämnden Ledamot Ersättare Anders Nyström (S) Per Lönnberg (V) Barn- och utbildningsnämnden Ledamot Catrin Gisslin (MP) Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot Tomas Eklund (S) Kommunstyrelsen Ledamot Lars-Olof Pettersson (S) Kommunstyrelsen Ledamot Brith Fäldt (V) Kommunstyrelsen Ledamot Majvor Sjölund (C) Socialnämnden Ersättare Per-Göran Gustafsson (S) Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare Karl-Erik Jonsson (M) Kommunstyrelsen Ersättare Ann-Louise Haglund (MP) Kommunstyrelsen Ersättare Anna Bogren Dalberg (S) Kommunstyrelsen Ersättare Johnny Åström (NS) 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, efter det att förslag inkommit, utse återstående ledamöter och ersättare i landsbygdspolitiska rådet. Reservationer Lage Hortlund (M) reserverar sig mot beslutet i de delar som avser val av kommunstyrelsens representanter till förmån för eget yrkande. Elisabet Berg (M), Johnny Åström (NS), Helén Lindbäck (KD) samt Åke Forslund (FP) reserverar sig mot beslutet de delar som avser val av kommunstyrelsens representanter till förmån för Lage Hortlunds yrkande. Samtliga reserverar sig enligt bilaga 15KS48-4.

22 22 (50) Ledamöter och ersättare i det landsbygdspolitiska rådet ska enigt rådets reglemente uppgå till 13 ledamöter med personliga ersättare. 6 ledamöter och 6 ersättare utses bland kommunens förtroendevalda, övriga 7 ledamöter och sju 7 ersättare utses enligt följande: 2 ledamöter och 2 ersättare utses av företag som är verksamma på landsbygden 2 ledamöter och 2 ersättare utses av byamän i Piteå kommun 2 ledamöter och 2 ersättare utses av Piteå kommuns byaforum 1 ledamot och 1 ersättare utses av Lantbrukarnas Riksförbund i Piteå kommun Kommunens representanter ska utses enligt följande: 3 ledamöter och 3 ersättare från kommunstyrelsen 1 ledamöter och 1 ersättare från samhällsbyggnadsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare från barn- och utbildningsnämnden/socialnämnden (delas) 1 ledamot och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden/fastighets- och servicenämnden (delas). Nomineringar har inkommit från kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, fastighets- och servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Yrkanden Helena Stenberg (S): Till kommunstyrelsens representanter utses Lars-Olof Pettersson (S) samt Brith Fäldt (V) som ledamöter, med Ann-Louise Hagström (MP) och Anna Bogren Dalberg (S) som ersättare. Lage Hortlund (M): Till kommunstyrelsens representanter utses Majvor Sjölund (C) samt Johnny Åström (NS) som ledamöter, med Lage Hortlund (M) som ersättare. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena beträffande ledamöter och finner att kommunstyrelsen utsett Lars-Olof Pettersson (S), Brith Fäldt (V) samt Majvor Sjölund (C) till ledamöter. Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandena beträffande ersättare och finner att kommunstyrelsen utsett Ann-Louise Hagström (MP), Anna Bogren Dalberg (S) samt Johnny Åström (NS) till ersättare. Därefter ställer ordföranden proposition på övriga nämnders nomineringar, och finner att kommunstyrelsen bifallit dessa. Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget att till ordföranden delegera rätten att utse återstående ledamöter och ersättare, och finner att kommunstyrelsens bifallit detsamma.

23 23 (50) Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens protokoll 19 januari 2015, 8 Socialnämndens protokol 21 januari 2015, 8 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 3 mars 2015, 22 Fastighets- och servicenämndens protokoll 4 mars 2015, 26 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 10 mars 2015, 45 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2015

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-08-17

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-08-17 Kallelse Ledamöter i Kommunstyrelsen Ersättare för kännedom Tid Måndag 17 augusti 2015, kl. 13.00 Plats Ärenden Enligt bilagd dagordning. Ersättare som kallas som adjungerade ledamöter Kallade tjänstemän

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin Protokoll 1 (53) Plats och tid: Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall, 17.30-20.45 Förtroendevalda beslutande: Margareta B Kjellin (M), ordf Arif Khalifa (M) Agneta Brendt (S), 2 v ordf Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer