Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, måndag 30 mars 2015 Paragrafer Sekreterare Johan Forssell Ordförande Peter Roslund Helena Stenberg Justerande Lage Hortlund Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Johan Forssell

2 2 (50) Beslutande Peter Roslund (S), ordförande, Helena Stenberg (S), ordförande Stefan Askenryd (S) Anna Bogren Dalberg (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Olof Pettersson (S) Birgitta Elfgren (S), tjänstgörande ersättare Jonas Vikström (S), tjänstgörande ersättare Brith Fäldt (V) Ann-Louise Hagström (MP) Elisabet Berg (M) Lage Hortlund (M) Majvor Sjölund (C) Johnny Åström (NS) Åke Forslund (FP) Helén Lindbäck (KD) Övriga deltagande Mats Berg, kommunchef, , Johan Forssell, kommunsekreterare Maria Wiksten, kommunsekreterare Per Lenndin, projektledare, 99 Maria Renström, personalstrateg, 106 Monika Karlsson (NS), adjungerad ledamot David Sundström, näringslivschef 108 Jonas Vikström (S), adjungerad ledamot Leif Wågman, kvalitetsansvarig

3 3 (50) Innehållsförteckning... Sid 99 Information om arbetet med SM-veckan Information om diskussionerna kring eventuell överlåtelse av uppgifter inom färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten Information om pågående diskussioner kring eventuellt samarbete mellan Piteå och Älvsbyns kommuner Rapport "Resultat och effekter av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Piteå kommun" Samhällsbyggnadsnämndens äskande om medel från kommunstyrelsens centrala pott till gång- och cykelväg Blåsmark Samhällsbyggnadsnämndens äskande om medel ur kommunstyrelsens centrala pott för säkrare trafiklösning av området vid Preem i Bergsviken Kommunledningskontorets äskande av medel ur kommunstyrelsens centrala pott, iordningställande av industritomt Haraholmen Personalbokslut Internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen Finansiering av utvecklingsprojekt Finansiering av Norrbottniabanegruppens verksamhet Anvisningar för användning av Piteå kommuns kreditkort Val till landsbygdspolitiska rådet för åren Val till Kommunala Förebyggande rådet för åren Val till Kommunala Tillgänglighetsrådet för åren Val till Kommunala pensionärsrådet för åren Svar på medborgarförslag om fastighetsägares tillåtelse att hundavföring slängs i deras soptunnor Revisionsrapport - årlig granskning 2014 kultur- och fritidsnämnden Revisionsrapport - årlig granskning 2014, socialnämnden Revisionsrapport - årlig granskning 2014, barn- och utbildningsnämnden Revisionsrapport - årlig granskning 2014, kommunstyrelsen Delgivningsärenden Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Svar på motion om ökad insyn för kommunmedborgarna genom filmade fullmäktigesammanträden... 40

4 4 (50) 124 Svar på motion om utredning av kommunalt köp av gamla Konsum i Norrfjärden Svar på motion om att hindra nedläggning av Alterdalens skola HT Svar på motion om att ledamöter i Landsbygdspolitiska Rådet ska ha anknytning till landsbygden Parkeringsplatser för besökande till stadshuset inklusive förtroendevalda Stuveritjänster i Piteå Hamn Rapport angående användning av sociala kriterier i Piteå kommuns upphandling... 50

5 5 (50) 99 Information om arbetet med SM-veckan 2016 Piteå är den hittils nordligast belägna och till befolkningstalet minsta värdsstaden för arrangemanget SM-veckan. Under en vecka kommer det att genomföras SM i längdskidor och stationcross, samt för ytterligare upp till 20 idrotter som ansöker hos Riksidrottsförbundet om att få arrangera respektive SM som en del av SM-veckan. Målet är att det ska vara 20 olika idrotter representerade i Piteå. Det är inte enbart frågan om vinteridrotter, utan även sommaridrotter kan komma ifråga. Alla arrangemang kommer att genomföras i Piteå, vissa idrottsförbund kommer dock att be föreningar från närbelägna orter att tillhandahålla funktionärer. Arrangemangen kommer att genomföras kring tre huvudarenor, Pite havsbad, Lindbäcksstadion och Norrmalmia/LF Arena. Lindbäcksstadion kommer att ha en framträdande roll, och beslutad utbyggnad av camping samt parkering kommer att ha betydelse för arrangemangets genomförande. Bedömningen i dag är att Sveriges Television kommer att sända ca 70 timmar från arrangemanget och orten.

6 6 (50) 100 Information om diskussionerna kring eventuell överlåtelse av uppgifter inom färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten Diarienr 13KS411 Kommunchefen fick vid kommunstyrelsens sammanträde 2 februari 2015, 20, i uppdrag att påbörja en förhandling med Regionala Kollektivtrafikmyndigheten och återkomma till kommunstyrelsen senast 2 mars Kommunchefen rapporterar att de kontakter som förekommit inte lett fram till en överenskommelse, det återstår fortfarande frågor som måste klarläggas innan det är möjligt att presentera ett förslag till överenskommelse för kommunstyrelsens ställningstagande.

7 7 (50) 101 Information om pågående diskussioner kring eventuellt samarbete mellan Piteå och Älvsbyns kommuner Diarienr 15KS45 Kommunchefen rapporterar från pågående diskussioner med Älvsbyns kommun kring eventuellt samarbete. Diskussionerna utgår från den gemensamma insikten att det i framtidden kan bli svårt att rekrytera specialistkompetens, och att kommuner i samarbete kan erbjuda attraktivare anställningar än vad de kan var och en för sig. Samtidigt måste hänsyn tas till de lokala förutsättningarna och till att samarbete bygger på att alla deltagande parter upplever att samarbete är till fördel för egen långsiktig utveckling.

8 8 (50) 102 Rapport "Resultat och effekter av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Piteå kommun" Diarienr 15KS141 Beslut Kommunstyrelsen finner att uppdraget har redovisats. Socialnämnden samt dåvarande nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning tilldelades i VEP uppdraget att utreda effekterna av det arbetsmarkandspolitiska arbete som bedrivs i kommunen. Det har därför upprättats en rapport angående resultat och effekter av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Piteå kommun. Till rapporten hör en bilaga i form av en undersökning kring socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år Beslutsunderlag Rapport Resultat och effekter av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Piteå kommun med bilaga Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 mars 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 9 mars 2015, 46

9 9 (50) 103 Samhällsbyggnadsnämndens äskande om medel från kommunstyrelsens centrala pott till gång- och cykelväg Blåsmark Diarienr 15KS159 Beslut Kommunstyrelsen anvisar 1 miljon kronor ur den centrala potten till samhällsbyggnadsnämnden för medfinansiering av gång- och cykelväg i Blåsmark. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 10 februari 2015, 27, att hos kommunstyrelsen anhålla om en miljon kronor till medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder i form av gångoch cykelväg i Blåsmark. Bakgrunden är att det i i Länstransportplan för Norrbottens län Potter 2015 har trafiksäkerhetsåtgärder (byggande av gång- och cykelväg) Blåsmark beviljats 1 miljon kronor för år En förutsättning är dock att Piteå kommun medfinansierar projektet med en miljon kronor. Barn- och utbildningsnämndens ordförande meddelar att ansökan har skett i samråd med nämnden. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 10 februari 2015, 27 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2015

10 10 (50) 104 Samhällsbyggnadsnämndens äskande om medel ur kommunstyrelsens centrala pott för säkrare trafiklösning av området vid Preem i Bergsviken Diarienr 15KS160 Beslut Kommunstyrelsen anvisar 1, 3 miljoner kronor ur den centrala potten till samhällsbyggnadsnämnden för strukturering av området vid Preem i Bergsviken. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 10 februari 2015, 26, att hos kommunstyrelsen anhålla om att 1, 3 miljoner kronor beviljas för strukturering av området vid Preem i Bergsviken. Bakgrunden är att det har identifierats ett stort behov av att strukturera om asfaltytan som finns mellan Bergsviksskolan, Hedens idrottsplats och bensinstationen Preem i Bergsviken. Området har i dag en ur trafiksäkerhetssynvinkel mindre lämplig utformning, då det sker en blandning mellan gång- och cykeltrafikanter från gång- och cykeltunneln under väg 503 och från cykelvägen från Furulund med bilar till skola, förskola, Preem, återvinningsstation och idrottsanläggning samt bussar/taxi som lämnar och hämtar skolbarn i området. I projektet ingår även samordning med fastighet- och Servicekontoret, skolskjutshandläggare, bussbolag, Storfors AIK med flera. Storfors AIK kommer under sommaren 2015 att påbörja en omstrukturering av sina ytor. Storfors AIK har för avsikt att strukturera upp parkeringsplatser för besökare samt få till en bra gång- och cykelvägsanslutning samt cykelparkering. Avsikten är att medlen under 2015 ska finansiera utredning, projektering och samråd, för att under 2016 övergå i genomförande. Barn- och utbildningsnämndens ordförande har meddelat att ansökan har skett i samråd med nämnden. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 10 februari 2015, 26 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2015

11 11 (50) 105 Kommunledningskontorets äskande av medel ur kommunstyrelsens centrala pott, iordningställande av industritomt Haraholmen Diarienr 15KS217 Beslut Kommunstyrelsen överför 10 miljoner från kommunstyrelsens central pott till kommunledningskontoret, projektnummer Kommunfullmäktige beslutade 15 december 2014, 258, bland annat att anslå maximalt 12 miljoner kronor till projektet iordningsställande av industritomt på Haraholmen, samt att de anslagna medlen lades i kommunstyrelsens centrala pott. Arbetet med iordningsställande pågår enligt fastställd tidplan, under ledning av en styrgrupp med representanter från Piteå kommun, Piteå Hamn AB, Lindbäcks Bygg AB, PiteEnergi AB samt Piteå Renhållning och vatten AB. Efter anbudsförfarande är entreprenör utsedd och markarbetena har nyligen inletts. Arbete med detaljplan med målsättningen att kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till ett förslag i juni En överenskommelse har träffats mellan projektet och ägarna till de båthus som måste flyttas, förhandlingarna angående markpriset pågår. Kommunfullmäktiges beslut innebär att de avsedda medlen ligger i kommunstyrelsens centrala pott, och att särskilt beslut krävs för att medlen ska få disponeras av projektet. Yrkanden Peter Roslund (S) samt Johnny Åström (NS): Kommunstyrelsen överför 10 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för gjord upphandling. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunstyrelsens beslut. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2014, 258 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2015

12 12 (50) 106 Personalbokslut 2014 Diarienr 15KS200 Beslut Kommunstyrelsen fastställer personalbokslut 2014 enligt bilaga 15KS Personalbokslutet beskriver personalsituationen för 2014 och är en fördjupning av personalanalysen i årsredovisningen. Syftet är att lyfta fram personalfrågorna och följa upp mål, policy och personalpolitiska riktlinjer. Utifrån personalbokslutet är de två största utmaningarna för Piteå kommun det ökade rekryteringsbehovet och den höga sjukfrånvaron. Rekryteringssituationen i kommunen är problematisk, antal utannonserade tjänster ökar i kombination med att antal ansökningar minskar väsentlig. Sjukfrånvaron har ökat från 5,4 procent till 6,1 procent och är nu uppe på en nivå vi såg runt Piteå kommun har 3701 månadsanställda, det är 80 fler än föregående år. Utöver det använder kommunen timmanställda motsvarande 300 årsarbetare. Av de medarbetare som har möjlighet att arbeta heltid har 92 procent heltidsanställning. Könsfördelningen bland medarbetarna är relativt konstant, 81 procent kvinnor och 19 procent män. Medelåldern är 48 år. Under året har 95 personer tagit ut ålderspension, det är 11 fler än föregående år. Den reella pensionsåldern i kommunen är 64,4 år, vilket är högre än snittet för riket (63,7 år). 80 procent av kommunens medarbetare svarade på höstens medarbetarenkät. Av de svarande var 9 av 10 nöjd med Piteå kommun som arbetsgivare. Nöjd medarbetarindex var 4,9 på en sexgradig skala. Medarbetarenkäten ställer även frågan om daglig rökning, sedan rökfri arbetstid infördes 2012 har antalet rökare minskat med 20 procent. Beslutsunderlag Personalbokslut 2014 Strategiskt Stöds tjänsteskrivelse 3 mars 2015 Arbets- och personalutskottetsprotokoll 9 mars 2015, 51

13 13 (50) 107 Internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen Diarienr 15KS229 Beslut Kommunstyrelen fastställer internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen med underställda förvaltningar enligt bilaga 15KS Ett förslag till internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen har upprättats. Förslaget omfattar förvaltningarna kommunledningskontoret, strategiskt stöd samt räddningstjänsten. Förslaget har upprätts utifrån grundläggande förvaltningsuppdrag, politiskt uppsatta mål samt av kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan för Piteå kommun. Beslutsunderlag Förslag till internbudget och verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen med underställda förvaltningar

14 14 (50) 108 Finansiering av utvecklingsprojekt Diarienr 15KS203 Beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar bidrag till nedanstående projekt med angiven summa kronor per år. Förslag till bifall Totalt ESIS Indu utv (IUC) ESIS Egen tid (IUC) Tillväxt IT (IUC) Connect Norr Träinn (IUC) Träcentrum Norr TMU (IUC) KOFA (Piteå kommun) Totalt Projekttiden utgörs av max 3 år. 3. Medfinansieringen gäller under förutsättning att EU medfinansierar projekten. 4. Om erhållen medfinansiering från EU är mindre an sökt belopp, minskas Piteå kommuns bidrag på motsvarande sätt, räknat i procent av sökt belopp. 5. Medlen anslås från den Tillväxtpolitiska reserven. Reservationer Elisabet Berg (M) och Lage Hortlund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Majvor Sjölund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Helén Lindbäck (KD), Åke Forslund (FP) samt Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds yrkande.

15 15 (50) Bakgrund Från (i realiteten senare) fram till har det varit ett glapp i finansiering för utvecklingsprojekt. Mycket beror på att det tagit längre tid än beräknat för alla medlemmar i EU att komma överens om den budget som ligger till grund för alla program som projekten söker pengar ur. Det har i sin tur inneburit att många projektägare har haft det svårt att finansiera sin verksamhet. Det har i viss mån löst genom att staten, via länsstyrelsen i Norrbotten finansierat bryggfinansieringar för strategiskt viktiga projektägare. Länsstyrelsen i Norrbottens län och andra större medfinansiärer på regional nivå har därför mindre pengar än tidigare kvar för att medfinansiera de projekt som nu söker om medel. Därför har också anspråken blivit högre för kommunerna än tidigare. Det innebär att Piteå kommun tvingas prioritera bort bra projekt för vår medfinansiering ska räcka till. En annan effekt av detta glapp mellan programperioder har inneburit att antal projekt som nu söker medfinansiering är väldigt många, som dessutom har väldigt kort framförhållning. Den framförhållningen kan inte belasta projektsökarna, eftersom ansvarig myndighet, Tillväxtverket, inte har haft tydliga riktlinjer för hur ansökan ska utformas och därför inte gett projektägarna tillräckligt bra förutsättningar. För att Piteå kommun ska kunna hantera alla ansökningar på ett professionellt sätt har en kompletterande strategi upprättats. Den antagna riktlinjen för tillväxtpolitiska reserven utgör fortsatt grund för bedömningen av ansökan, och de projekt som inte ryms innanför Tillväxtprogrammets ramar lyfts aldrig till politisk beredning, utan avslås av tjänstemän i beredningsfasen. Trots detta är antalet projekt så många, och nivåerna så höga att kommunen behöver en kompletterande strategi som prioriterar projekten. Prioriteringsordning Projekt som ligger inom våga vara spetsig i tillväxtprogrammet prioriteras, och faller därför inte under nedanstående prioritetsordning. Allmänna projekt som riktar sig till tillväxtfrämjande åtgärder utanför våga vara spetsig föreslås prioriteras enligt nedan. Prioritet 1. Projekt som riktar sig till underleverantörer till industrin. Piteå har ett underskott av dessa företag och har en bra lokalisering för att agera underleverantörer för malmfälten, Luleå, Älvsbyn, Skellefteå och naturligtvis våra egna produkt/tjänsteägande företag. Företagen är ofta också mellan anställda och tillhör det segment som växer starkast i hela Sverige, så också i Piteå och i vår region. Prioritet 2. Projekt som riktar sig till företag som är mindre än 250 anställda, och har en egen produkt eller tjänst som säljs på en större marknad. Nästa generation SCA, Smurfit Kappa eller för den delen ABB Composite är företag som utvecklar egna produkter eller tjänster och gör sig därigenom inte beroende av en nationell konjunktur eller en lokal marknad. Målgruppen stöds också av prioriteringsgrupp 1, vilket stärker strategin. Prioritet 3. Projekt som har en allmän näringslivsinriktning. Metoder för att utveckla affärsmodeller är viktiga och innovation inom området stärker alla företags förutsättningar att växa. Sådana projekt med fokus på befintliga företag är också ofta betjänt av att flera kommuner samverkar eftersom volymerna i en enskild kommun sällan är tillräcklig för att uppnå effektivitet.

16 16 (50) Prioritet 4. Projekt som riktar sig till att stärka större industriers konkurrenskraft inom trä/papper/massaområdet. Piteå har under en lång period, i enlighet med vårt Tillväxtprogram, arbetat strategiskt med att stärka relationen mellan de stora koncernen inom branschen och universitetet. Syftet är att på sikt bibehålla och stärka industrins konkurrenskraft. Prioritet 5. Projekt som riktar till att stärka större industriers konkurrenskraft inom andra branscher än ovanstående. En sådan bransch är exempelvis malm/stål som är en viktig bransch för Norrbotten och regionen. Behållning i Tillväxtpolitiska reserven (TPR) TPR är den budgetpost som nyttjas för medfinansiering av projekt. Inför kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars hade TPR en behållning om 4 miljoner kronor för Utöver nu inkomna ansökningar är det rimligt att anta att den sportsliga framgång som Piteå hade under 2014 kommer att rendera i en ökad sponsringsbudget 2015 utöver det är det troligt att ytterligare anspråk är att vänta under året. Ankomna ansökningars anspråk Till kommunen finns idagsläget projektanspråk på 1,5 mkr för 2015 och totalt över tre (fram till halvårsskiftet 2018) år 5,6 miljoner kronor. En ansökan, KOFA, är intern och kommer från Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Kompetensförsörjning. De ansöker om 1,8 miljoner kronor från Kommunstyrelsen för att genomföra ett projekt riktat mot målgruppen nyanlända invandrare och funktionshindrade som har en hög arbetslöshet i Piteå. Projektet drivs av Piteå kommun men i samverkan med Skellefteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Norrbottens läns landsting. Ansökan är bifogad till tjänsteskrivelsen. I anspråket ingår också två projektansökningar som avslås innan politisk beredning, totalt med ett anspråk på 1,5 miljoner kronor. Kvarstår gör då 2,3 miljoner kronor som fördelas enligt följande (prioriterat enligt ovan): Prioritet 1 Tillväxt IT, TräInn, TMU. Totalt anspråk är tkr= 951 tkr för hela perioden Prioritet 2 Träcentrum Norr, ESIS industriutveckling, totalt 300 tkr tkr (+ 160 tkr i egen tid) =531 tkr. Prioritet 3 Connect Norr, Nordic Business Support, totalt 87,5+160 tkr=247,5tkr Prioritet 4 Inget anspråk Prioritet 5 ESIS spjutspets, 319 tkr

17 17 (50) Kommunledningskontorets förslag till beslut Ankomna ansökningar är alla bra för länets företag och relationen mellan universitetet och företagen stärks. Nordic Business Support har genomförts med liknande ambitioner tidigare, med syfte att stärka samverkan i Barents. Vår uppfattning är att det har varit svårt att väcka företagens intresse i Piteå och att det i viss mån är förståeligt då våra gemensamma marknader ur ett internationellt perspektiv är relativt små. Därför känner näringslivskontoret, i en prioriteringsdiskussion att Nordic Business Support bör nedprioriteras ESIS har ett väldigt bra historiskt resultat men anspråket är också väldigt högt. Tidigare anspråk har legat runt tkr medan anspråket denna gång är 710 tkr. Förslaget från vår sida är att avslå projektet ESIS spjutspets, som handlar om forskning och bifalla ESIS industriutveckling som faller inom prioritet 2 och som är företagsnära. Totalt innebär det ett anspråk på 231 tkr från TPR och 160 tkr i egen tid (från Näringslivskontorets ram). Övriga ansökningar föreslås bifallas enligt nedan. Förslag till bifall Totalt ESIS Indu utv (IUC) ESIS Egen tid (IUC) Tillväxt IT (IUC) Connect Norr Träinn (IUC) Träcentrum Norr TMU (IUC) KOFA (Piteå kommun) Totalt Förslag till avslag ESIS spjutspets (IUC) Nordic Business Support Ej politiskt behandlade OMIN (adopticum) Miljöteknik (IUC Västerbott

18 18 (50) All finansiering anslås från den tillväxtpolitiska reserven. Yrkanden Elisabet Berg (M) samt Lage Hortlund (M): Ansökan från KOFA (Piteå kommun) bifalls ej, då detta inte bör finansieras ur tillväxtpolitiska reserven. Majvor Sjölund (C): Ansökan från KOFA (Piteå kommun) finansieras via sociala investeringsfonden. Brith Fäldt (V) samt Helena Stenberg (S) : Bifall till arbets- och personalutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Brith Fäldts m fl yrkande. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 mars 2015, med bilagda projektbeskrivningar Arbets- och personalutskottets protokoll 3 mars 2015, 53

19 19 (50) 109 Finansiering av Norrbottniabanegruppens verksamhet Diarienr 15KS202 Beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar Norrbottniabanegruppen en finansiering för perioden februari juni 2015 på kronor. 2. Kommunstyrelsen beviljar Norrbottniabanegruppen en finansiering för perioden 1 juli på kronor för 2015, kronor för 2016, kronor för år 2017 samt kronor för 2018, totalt under perioden kronor, 3. Finansieringen sker med medel ur den tillväxtpolitiska reserven. 4. Beslutet villkoras med att övriga finansiering enligt ansökan beviljas. Norrbottniabanegruppen avser att fortsätta sitt påverkansarbete för att uppnå målet om en utbyggd järnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbottniabanan. Med anledning av detta har Norrbottniabanegruppen har inkommit med en ansökan om medfinansiering för sin verksamhet Ansökan är delad i två delar, där del 1 omfattar en bryggfinansiering för perioden februari juni Under denna period kan inte arbetet finansieras med strukturfondsmedel. De sökta medlen uppgår till totalt 1, 22 miljoner kronor, där Piteå kommuns del uppgår till kronor. Ansökans del 2 omfattar perioden 1 juli Norrbottniabanegruppen avser att ansöka om medel hos det regionala Strukturfondsprogrammet för en ny treårig projektperiod med start från den 1 juli I samband med en ny projektperiod kommer projektägarskapet att flyttas från Piteå kommun till Skellefteå kommun. Norrbottniabanegruppens budget för perioden uppgår till 12 miljoner kronor, varav Piteå kommuns del uppgår till kronor för 2015, kronor för 2016, kronor för år 2017 samt kronor för 2018, totalt under perioden kronor. Beslutsunderlag Ansökan från Norrbottniabanegruppen Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 mars 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 9 mars 2015, 52

20 20 (50) 110 Anvisningar för användning av Piteå kommuns kreditkort Diarienr 14KS174 Beslut Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för användande av kreditkort enligt bilaga 14KS För närvarande innehar ett antal personer i Piteå kommun kreditkort där Piteå kommun står som kortägare och där fakturan kopplat till respektive kreditkort betalas av Piteå kommun. Ekonomi- och inköpsavdelningen har fått i uppdrag att komma med förslag på anvisningar för kommunens användning av kreditkort utifrån att kommunen ska inta en mycket restriktiv hållning, samt att huvudregeln är att kommunen inte tillhandahåller kreditkort. Undantag kan göras efter särskild prövning inom respektive förvaltning för personer som i sin tjänst är i mycket stort behov av kreditkort. Beslutsunderlag Strategiskt Stöds tjänsteskrivelse 24 februari 2015 Arbets- och personalutskottets protokoll 9 mars 2015, 47

21 21 (50) 111 Val till landsbygdspolitiska rådet för åren Diarienr 15KS48 Beslut 1. Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i landsbygdspolitiska rådet för åren : Kultur- och fritidsnämnden Fastighets- och servicenämnden Ledamot Ersättare Anders Nyström (S) Per Lönnberg (V) Barn- och utbildningsnämnden Ledamot Catrin Gisslin (MP) Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot Tomas Eklund (S) Kommunstyrelsen Ledamot Lars-Olof Pettersson (S) Kommunstyrelsen Ledamot Brith Fäldt (V) Kommunstyrelsen Ledamot Majvor Sjölund (C) Socialnämnden Ersättare Per-Göran Gustafsson (S) Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare Karl-Erik Jonsson (M) Kommunstyrelsen Ersättare Ann-Louise Haglund (MP) Kommunstyrelsen Ersättare Anna Bogren Dalberg (S) Kommunstyrelsen Ersättare Johnny Åström (NS) 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, efter det att förslag inkommit, utse återstående ledamöter och ersättare i landsbygdspolitiska rådet. Reservationer Lage Hortlund (M) reserverar sig mot beslutet i de delar som avser val av kommunstyrelsens representanter till förmån för eget yrkande. Elisabet Berg (M), Johnny Åström (NS), Helén Lindbäck (KD) samt Åke Forslund (FP) reserverar sig mot beslutet de delar som avser val av kommunstyrelsens representanter till förmån för Lage Hortlunds yrkande. Samtliga reserverar sig enligt bilaga 15KS48-4.

22 22 (50) Ledamöter och ersättare i det landsbygdspolitiska rådet ska enigt rådets reglemente uppgå till 13 ledamöter med personliga ersättare. 6 ledamöter och 6 ersättare utses bland kommunens förtroendevalda, övriga 7 ledamöter och sju 7 ersättare utses enligt följande: 2 ledamöter och 2 ersättare utses av företag som är verksamma på landsbygden 2 ledamöter och 2 ersättare utses av byamän i Piteå kommun 2 ledamöter och 2 ersättare utses av Piteå kommuns byaforum 1 ledamot och 1 ersättare utses av Lantbrukarnas Riksförbund i Piteå kommun Kommunens representanter ska utses enligt följande: 3 ledamöter och 3 ersättare från kommunstyrelsen 1 ledamöter och 1 ersättare från samhällsbyggnadsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare från barn- och utbildningsnämnden/socialnämnden (delas) 1 ledamot och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden/fastighets- och servicenämnden (delas). Nomineringar har inkommit från kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, fastighets- och servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Yrkanden Helena Stenberg (S): Till kommunstyrelsens representanter utses Lars-Olof Pettersson (S) samt Brith Fäldt (V) som ledamöter, med Ann-Louise Hagström (MP) och Anna Bogren Dalberg (S) som ersättare. Lage Hortlund (M): Till kommunstyrelsens representanter utses Majvor Sjölund (C) samt Johnny Åström (NS) som ledamöter, med Lage Hortlund (M) som ersättare. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena beträffande ledamöter och finner att kommunstyrelsen utsett Lars-Olof Pettersson (S), Brith Fäldt (V) samt Majvor Sjölund (C) till ledamöter. Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandena beträffande ersättare och finner att kommunstyrelsen utsett Ann-Louise Hagström (MP), Anna Bogren Dalberg (S) samt Johnny Åström (NS) till ersättare. Därefter ställer ordföranden proposition på övriga nämnders nomineringar, och finner att kommunstyrelsen bifallit dessa. Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget att till ordföranden delegera rätten att utse återstående ledamöter och ersättare, och finner att kommunstyrelsens bifallit detsamma.

23 23 (50) Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens protokoll 19 januari 2015, 8 Socialnämndens protokol 21 januari 2015, 8 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 3 mars 2015, 22 Fastighets- och servicenämndens protokoll 4 mars 2015, 26 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 10 mars 2015, 45 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 mars 2015

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 19 november 2014 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Majvor Sjölund (C) Justeringens tid och plats Vid sammanträdet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (55) Plats och tid Sessionssalen, måndag 13 april kl. 13.00 19.40 ande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Maria Wiksten, kommunsekreterare Bengt Ek (S), miljö- och byggnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10.00 Beslutande Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (83) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 22.05 ande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Maria Wiksten, kommunjurist Sara Holmlund, Piteå Renhållning och Vatten

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Nolia city konferens, lokal Norrmalm kl. 09:30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (KD) Justeringens plats och tid Kultur,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 30 mars 2015, kl. 16.05 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Mats Berg, kommunchef Johan Forssell, kommunsekreterare Maria Wiksten, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-14 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Välitalo Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-03-28 Paragrafer

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 16:00 Beslutande Ledamöter Carina Lorentzon (S), Ordförande Christer Bohm (V), 1:e vice ordförande Jolanta Walkow (S) Robert Ottosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-14.30 ande Peter Roslund (s), ordf Johnny Åström (ns) Helena Stenberg (s) Ulla Persson (fp), tj ers Lars-Olof Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service 2010-04-20 28 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl. 10-12:30 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Tage Danielsson (S) Ingegärd Bergvall (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Inger

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10.00-14.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Nilsson (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-17 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Regis Cabral Justeringens tid och plats Stadshuset, Samhällsbyggnad stab, 2013-05-15

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-07 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle kl 14.00 15.20 Paragrafer 6-13 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid/plats 2016-10-14 Kommunledningskontoret

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-15:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström (Fp) Sven-Erik Bohman

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Plats och tid Tjädern sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jan-Olov Jonsson, V Martine Eng, S, ordförande Henny Möhlnhoff Lindkvist, S Ida Nilsson.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.30-19.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid ande Övriga deltagare Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 21 april kl. 09.30 12.30 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Nolia City konferens, sammanträdesrum Storfors kl. 08:30-14:00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-09-24 1 (10) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-09-24 kl. 15.15 17.15. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande Sida PROTOKOLL 1(5) 2012-06-19 Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:00-14:50 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice

Läs mer