Arsbokslut. för. Carlskrona Golfklubb Förvaltningberättelse. Redovisningsprinciper och noter. Resultaträkning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsbokslut. för. Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31. Förvaltningberättelse. Redovisningsprinciper och noter. Resultaträkning."

Transkript

1 Arsbokslut för Carlskrona Golfklubb Organisationsnummer Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper och noter (10)

2 FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Carlskrona Golfklubb bed river idrottslig verksamhet på egna fastigheter inom naturreservatet på Almö, Ronneby kommun. Fastigheterna omfattar en 18 håls golfbana, klubbhus, ekonomibyggnader samt mark, sammanlagt cirka 63 hektar. Carlskrona Golfklubb ska till sina medlemmar och greenfeespelare tillhandahålla en bra golfbana, ett bra klubbhus och en bra klubbverksamhet. Verkamheten under 2008 i Carlskrona Golfklubb har bedrivits efter samma riktlinjer som föregående år. Carlskrona Golfklubb har idag cirka medlemmar. Trenden har under senare år varit en ökning av antalet medlemmar. Carlskrona Golfklubb visar under 2008 en vinst, efter extraordinära intäkter, och det är femte året i rad som klubben kan redovisa ett positivt ekonomiskt resultat. Det skall dock noteras att resultatet i rörelsen under 2008 har varit en förlust om 132 tkr. Det innebär en avvikelse från budget om cirka minus 200 tkr. Klubben har per den 31 december gjort en extra avskrivning om 29 tkr avseende tidigare icke gjorda avskrivningar enligt plan för tiden före 31 december Klubben har under de senaste åren gjort extra avskrivningar på sammanlagt 289 tkr, vilket innebär att det inte längre finns några gamla, icke gjorda avskrivningar enligt plan i Carlskrona Golfklubb. När det gäller Carlskrona Golfklubbs balansräkning är den mycket stark. Den golfanläggning som klubben äger är, enligt NAI Svefas värdering, värd ungefär 11 mkr, medan bokfört värde uppgår till tkr. Utöver detta äger klubben maskiner till ett bokfört värde om tkr och omsättningstillgångar om 794 tkr. Klubbens lån per den 31 december 2008 består av banklån i Swedbank om tkr och medlemslån om tkr. Amorteringar på lånen har under 2008 skett med 159 tkr. Bokfört eget kapital är 349 tkr och verkligt eget kapital är drygt 6 mkr. I styrelsen har ingått: Mats Jansson, ordförande Henrik Johnsson, vice ordförande Gustav Linge, kassör Gunnar Svensson, sekreterare Kent Andersson, ledamot Margareta Johanssson, suppleant Lars Elmqvist, suppleant Under året har hållits 8 protokollförda styrelsemöten, 2 allmänna medlemsmöten och 2styrelse/kommittémöten. Styrelsen har under 2008 arbetat med greenprojektet, korthålsbanan på "gamla tvåan", renovering av Selmas Hus, byggande av modern inomhus Svingstudio, medlemsrekrytering och allmän anläggningsutveckling. Dessutom har kostnadskontroll varit en ledstjärna. 2 (10)~

3 -- Styrelsen ser ingen anledning att, i dagsläget, ändra Carlskrona Golfklubbs system med medlemslån. I en framtid bör dock medlemmarna tänka över det medlemslånesystem, som visserligen byggt upp både vår klubb och de fiesta klubbar i Sverige, men som visat sig förrädiskt i en del andra klubbar, lett till likviditetsproblem och i en del fall likvidation. Carlskrona Golfklubb är inte i den farozonen, men kanske finns det anledning att fundera över framtida lösningar av låneproblematiken för att säkra klubbens framtid. En frivillig avskrivning på 5-10 år på både nuvarande och kommande lån eller en frivillig övergång till spelrätter för de som önskar, är exempel på två metoder. Den frivilliga övergången till spelrätt blir Iivslång och kan även överlåtas. Redan nu finns ett intresse från mångåriga medlemmar att efterskänka sitt lån mot en spelrätt och det är styrelsen givetvis redan nu positiv till. Inför 2009 står vi inför nya utmaningar. ~ Kostnadskontroll, men ändå en ständig utveckling av anläggningen, är det viktigaste. ~ Svingstudion kommer att få en storstilad invigning under våren och kommer att betyda mycket för både våra elit- och motionsspelare. ~ Marknadsföring av vår kombination av bra bana, bra boende, bra service och vårt exklusiva läge ska fortsätta. ~ Greeenprojektet hålls igång och informationsträffar anordnas. ~ Medlems- och sponsorrekrytering blir ali viktigare och här kan varenda medlem göra en insats. ~ Vårt Iivliga kommittéarbete kan utvecklas och även här behövs alia intresserade medlemmars insats. Arbetet i kommittéerna bygger helt på ideella krafter. Golfklubbens ekonomiska utveckling i sammandrag Tkr Nettoomsättning Verksamhetens resultat Balansomslutning Antal anställda Förslag till disposition av årets resultat Till årsstämmans förfogande står följande: Balanserad vinst Árets vinst Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten, kronor, överförs i ny räkning. För ekonomisk information hänvisas till efterföljande balans- och resultaträkning samt noter. 3 (10) ~~

4 RESUL TATRÄKNING Intäkter Not Medlemsavgifter Green-fee intäkter Övriga verksamhetsintäkter Gåva Summa intäkter Kostnader Verksam hetskostnader F astighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Verksamhetens resultat Finansiella intäkter I kostnader Ränteintäkter Räntekostnader " Summa finansiella intäkter I kostnader Arets resultat.1~ 739 ~ \, ~'. ~ 4 (10)

5 BALANSRÄKNING TILLGANGAR An läggningstillgångar Not Materiella anläggningstilgångar Golfbana Byggnader och mark Markanläggningar Maskiner och inventarier Pågående nybyggnad Summa anläggningstilgångar Omsättningstillgångar.. Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank " Summa omsättningstilgångar SUMMA TILLGANGAR ~ "- v: (10) ~

6 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 8 Bundet kapital Balanserat kapital Árets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 9 Skulder till kreditinstitut Skulder till medlemmar Summa långfristiga skulder Kortristiga skulder... Skulder till kreditinstitut FörskOtt från medlemmar Leverantörskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ~ " Lt Ställda säkerheter I. i Ansvarsförbindelser Inga Inga I I 6 (10) VY

7 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Tillgångar och skulder upptas till nominellt belopp. Fordringar upptages till belopp de beräknas inflyta med. Avskrivning beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. Maskiner och inventarier avskrivs med % per år Byggnader avskrivs med 2-5 % per år Markanläggningar avskrivs med 10 % per år Någon avskrivning på golfbanan görs inte eftersom förbättringringar kostnadsförs löpande. Not 1 Övriga verksamhetsintäkter I Inträdesavgifter Skåpavgifter Aktivitetsavg ifter. Kurs- och träningsavgifter Sta rtavg ifter Sponsorintäkter Kommunalt driftbidrag/sisu Uthyrning av rum och lokaler Uthyrning av golfbilar Intäkskorrigeringar Övrigt " Not 2 Personalkostnader Antal anställda varav män varav kvinnor Löner Bilersättningar Utbildningskostnader Övriga personalkostnader Erhållna bid rag Sociala avgifter enligt lag och avtal (varav pensionskostnader) Summa personalkostnader ( ) (85030) M ~ 7 (10) ~.

8 Not 3 Golfbana I ngående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enl plan Árets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Bokfört värde Byggnader "\ I ngående anskaffningsvärde Not 4 Byggnader och mark Árets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden o Ingående avskrivningar enl plan Árets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Mark Ingående och utgående anskaffningsväi:de Árets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde 4, :. 'j ".~ I ett värdeutlåtande som lämnades november 2007 av Svefa AB framgår att marknadsvärdet på fastigheterna beräknades uppgå till kronor. Not 5 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Árets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enl plan Árets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Bokfört värde tf (10) ~

9 Not 6 Maskiner och inventarier I ngående anskaffningsvärde Árets investeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningarenl plan Försäljningar och utrangeringar Árets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Bokfört värde Not 7 Pågående nybyggnad I ngående anskaffningsvärde Arets aktivering av nedlagda projektkostnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enl plan Árets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Bokfört värde " \ i P i Not 8 Eget kapital Bundet Balanserat Arets... Totalt eget kapital kapital resultat kapital --,..! Belopp vid årets ingång Överföring föregående års resultat Árets resultat Belopp vid årets utgång , Not 9 Fönallotid skulder Fönaller til betalning Skuld per Inom Mellan ett ett år till fem år Swedbank V\ Senare än fem år Skulder till medlemmar är av långfristig karaktär utan fastställd förfallotidpunkt ~ 9 (10)

10 Not 10 Ställda säkerheter F astig hetsi nteckn i ngar Almö den g iv 2009 ~~)~e' Mats Janss~ Ordförande Henik Johnsson Vice ordförande Gunnar Svensson Sekreterare Kent Andersson Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits den ~ i Z ~Anders Löfqvist Av årsmötet vald revisor Urban Sikander LA Av årsmötet vald revisor 10 (10)

11 Revisions berä ttelse Till årsmötet i Carlskrona Golfkubb Org.nr Vi har granskat årsbokslutet oeh bokforingen samt styrelsens fórvaltning i Carlskrona Golfklubb for år 2008 (räkenskapsåret ). Det..är styrelsen som har ansvaret fór räkenskapshandlingama oeh fórvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet oeh fórvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utfórts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat oeh genom fort revisionen for att i rimlig grad fórsäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp oeh annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår oekså att pröva redovisningsprincipema oeh styrelsens tilämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Som underlag fór vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi gran skat väsentlga beslut, åtgärder oeh forhållanden i fóreningen fór att kunna bedö~a om någon styrelseledamot har handlat i strid med foreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund for våra uttalanden nedan. Ársbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige... I Vi tilstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen oeh balansräkningen for fóreningen, behandlar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberättelsen oeh beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for. räkenskapsåret. ~ ~0~ Karlskrona den ( I Anders Löfqvist A v årsmötet vald revisor Urban Sikander A v årsmötet vald revisor

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 2008 i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening 7 8 9 10 12 13 17 Det här

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer