Brf Granegården Årsredovisning. rör BRF GRANE GÅRD EN. Brf Granegården Räkenskapsåret 1(14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Granegården 2011 717600-0680. Årsredovisning. rör BRF GRANE GÅRD EN. Brf Granegården 717600-0680. Räkenskapsåret 1(14)"

Transkript

1 Årsredovisning rör BRF GRANE GÅRD EN Brf Granegården Räkenskapsåret (14)

2 Styrelsen för Brf Granegården, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning räkenskapsåret för Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade 1960 fastigheten Luthagen 57:3 i Uppsala kommun. Föreningens fastighet är bebyggd med tre bostadshus, totalt 116 lägenheter och 6 lokaler. Dessutom finns 32 garage och 21 p-platser. Lägenhetsfördelning: 7st 1 rum och kök 11st 1 rum och minikök 3st 2 rum och minikök 30st 2 rum och kök 23st 3 rum och kök 36st 4 rum och kök 4st 5 rum och kök 2st 6 rum och kök Den totala bostadsytan (boa) är m 2, lokalytan (loa) är 306 m 2, varmgarage är 592 m 2 och Atemp'" är m 2. Mediaanvändning (el, fjärrvärme, vatten) se not 18. Enligt utförd energideklaration använder vi 106 kwh/m 2 varav el är S kwh/m 2 Fastigheten har under året erhållit nytt taxeringsvärde. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kr varav markvärdet motsvarar kr och byggnadsvärdet kr. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa. Fastighetsförvaltning UBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB har svarat för den ekonomiska förvaltningen och Upplands Fastighetsservice i Uppsala AB har ansvarat för den tekniska förvaltningen under året. Föreningsfrågor Föreningen har 166 medlemmar fördelade på 116 lägenheter. Samtliga bostadsrätter i bostadsrättsföreningen var vid årets utgång up~låtna. Under året har 5 (10) st bostadsrätter överlåtits till ett snitt pris på (25 347) kr/m. Siffror inom parentes avser föregående år. Större händelser under året. Fönsterprojektets avslutades efter 89 veckors försening. Vår besiktningsman godkände projektet i juli. Under hösten träffades en ekonomisk uppgörelse pga. av fördröjningen. En arbetsgrupp 2(14)

3 BrfGranegården bestående av Björn Aldenby, Kjell Wikström, Lennart Prage, Roland Lindberg och Jan Lemming ingick i "fönstergruppen". V år projektledare har varit Henrik Rask. Radonvärdena ligger nu under rådande gränsvärden på alla mätpunkter. Garagedörrarna har renskrapats och ommålats. Vid OVK besiktningen upptäcktes läckage i några ventilationskanaler vilka åtgärdats under året. Föreningen har upphandlat en kollektiv sk bostadrättsförsäkring som gäller för alla bostadsrättinnehavare from 1/ Föreningen har uppdaterat sin underhållsplan. En arbetsgrupp handlägger ev. upphandling av bredband till samtliga lägenheter. Föreningen har sökt och beviljats bygglov för inglasning av balkonger. Föreningen har haft en sommarfest, en surströmmingsfest och ett välkomstmöte för nya medlemmar. Föreningen har inköpt ett webbaserat system för övervakning av temperaturen i ett urval av lägenheter. En arbetsgrupp bestående av Margareta Kaarme, Marie Andersson, Claes-Göran Swahn, Agneta Selden, Marie-Loise Kjellberg, Åsa af Geijerstam har förtjänstfull skött trädgården. Nyckeltal Lån per kvm bostadsyta Genomsnittlig skuldränta % Fastighetens belåningsgrad % ,10 71, ,62 51, ,88 54, ,63 70, ,43 74, ,83 76,96 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till föreningens balansomslutning. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, sammanträde haft följande sammansättning: Jan Lemming Ordförande Annika Hellström Ledamot Lennart Prage Ledamot Roland Lindberg Ledamot Gunilla Strandh Ledamot Margareta Kaarme Suppleant Tord Kallioniemi Suppleant Sven-Erik Tille Suppleant och påföljande konstituerande Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har haft 11 st protokollförda styrelsesammanträden. Föreningen har under året invalt 7 (18) nya medlemmar Anna- Lena Berggren 19h nr 60 Tim Johansson Bräck 19h nr 75 Gabriella Zamboni 19h nr 79 Birgitta Lemming Magnusson, Björn Magnusson 19h nr 34 Bengt o Marianne Eliason 19h nr 45 Revisorer Claes-Göran Swahn Olli Palm Ordinarie Suppleant 3(14)

4 Valberedning Marie-Loise Kjellberg Bengt Berglund Gabriella Wallen Sammankallande Vicevärd Roland Lindberg Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Föreningens ekonomiska ställning Föreningens fastighetslån uppgick vid årsskiftet till sammanlagt kronor. Fastighetslånen är upptagna hos Swedbank Hypotek AB. Räntesatser och villkorsändringsdagar framgår av notförteckningen. Förslag till vinstdisposition Till förfogande för föreningens föreningsstämma står: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till yttre fonden reserveras av yttre fonden ianspråktas i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 4(14}

5 Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll Periodiskt underhåll O Driftskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Fastighetsskatt/fastighetsavgift Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning byggnad Avskrivningar övrigt Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Resultat från aktier och andelar O Ränteintäkter Räntebidrag O 4513 Räntekostnader Räntekostnader checkkredit och övriga Summa kapitalnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT (14)

6 Brf Granegärden 20 Il Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad Ombyggnad 7 O Fjärrvärme Fastighetsförbättringar Energibesparande åtgärder Ventilationsanläggning Mark Pågående arbete Inventarier och maskiner Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav O Summa finansiella anläggningstillgångar O Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4842 O Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkningskonto förvaltare Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Insatskapital Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat (14)

7 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder 16 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Inre reparationsfonden Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 7(14)

8

9 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. I kassaflödesanalysen ingår avräkningskonto hos förvaltare ekonomisk förvaltning i likvida medel. I balansräkningen redovisas avräkningskonto som en kortfristig fordran. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång nedskrivning. hanteras genom Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. 8(14)

10 Brf Granegården 20 Il Noter l Övriga rörelseintäkter Elavgifter Uppvärmning Övriga intäkter Intäkt gästlägenhet Öresavrundning Reparationer och underhåll Reparationer hiss Reparation Re tvättstuga OVK-besiktning O 3638 Trädgårdskostnader Reparationer ventilation Driftskostnader Fastighetsskötsel Snöröjning/sandning Städning Entreprenad El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Lokalhyra 900 O Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Container/tipp avgift Kommunikation 777 O Bredband O Hiss besiktning Hiss serviceavtal O Öres- och kronutjämning (14)

11 4 Administrationskostnader Gåvor Arvode förvaltning Föreningsavgifter Bankkostnader Ek.förv. uppdrag Mobi1- och lp-telefoni Datorkommunikation Postbefordran Fast arvode Revisionsarvode extern revisor Föreninggemensamma aktiviteter 1445 O Övriga förvaltningskostnader O Ritnings- och kopieringskostn O Övr ext kostnader, avdragsgill Öresavrundning Personalkostnader och arvoden Övriga arvoden O Lön vicevärd Telefonersättning Sociala kostn arvode Utbildning O Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffuingsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark (14)

12 Brf Granegården Ombyggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde O Ombyggnad el Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Fastighetsförbättringar, stamrenovering samt tillskapande av nya lägenheter Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskri vningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Åtgärder på radiator- och ventilationssystemet (Byte av termostater, byte av radiatorer, ventilationsåtgärder) Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans (14)

13 11 Fläktar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffuingsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Inventarier och maskiner Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffuingsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Arets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter UBC ekonomisk förvaltning ComHem Trygg-Hansa Returpapperscentralen Övriga poster O Kassa och bank Fasträntekonto Swedbank l O Swedbank (14)

14 Brf Granegården 20 Il Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Inbetalda Yttre fond Balanserat Årets insatser resultat resultat Långfristiga skulder Swedbank Hypotek AB 3-mån ränta 1,32% Swedbank Hypotek AB ffd ränta 4,00% Swedbank Hypotek AB ffd ränta 5,13% Swedbank Hypotek AB ffd ränta 4,67% Swedbank Hypotek AB ffd ränta 3,87% Kortfristig del av lån O Upplupna kostnader och rörutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Vattenfall, el SHE AB, el Vattenfall, fjärrvärme Upplands Fastservice Förutb hyror/avgifter, ej moms Beräknade soc avgifter Ber arvode för revision extern Fast arvode Öresutj ämning O O l l Mediaanvändning Kostnad i gällande priser 2011 Elanvändning skr/år kwh/år ,...---~----' , , HD--BHIIIHtHII-ll--III I.~..,.#-II-II-lII: ~~ ~~ ~~ ~~ t- O'> Ii) O'> O'> O'> ~ o u» o O'> kvvh!ar_skriar I o redovisar även etableringen på gården under stamrenoveringsprojektet 13(14)

15 Brf Granegården 20 Il Vattenanvändning skr/år V "Y r\ ~ Lit.11 BI m DI.mJ ("') ID r-- o o o ḟfi o m3/år ~skrfår I skr/år Fjärrvärmeanvändning ~ Hr!.M 11.1 ~.. il korrigerad ~ tirf. (''') o t.{') o t"- o ėn o _korr anv ~skr/år I ~ MWh/år Förbrukning och kostnad korrigerad till normal år Uppsala del!!./f 2012,. L I~~ \anlemming -=:= ~\\ / Annik ~ Lennart Prage ~ Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den~~. 7.i0 12 (]kl~_y~ Claes-Göran SwCc1 Revisor 14(14)

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING BRF GANDALF, UPPSALA Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Styrelsen för Brf Gandalf, Uppsala, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm

Årsredovisning. HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm Årsredovisning för HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm Räkenskapsåret 2010 HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm 1(14) Styrelsen för HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer