NÄRVÄRME I HUARÖD. Ny typ av 4-rörs kulvert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRVÄRME I HUARÖD. Ny typ av 4-rörs kulvert"

Transkript

1 NÄRVÄRME I HUARÖD Ny typ av 4-rörs kulvert

2 FJÄRRVÄRME Oktober FVF 2000:10

3

4 NÄRVÄRME I HUARÖD NY TYP AV 4-RÖRS KULVERT ISSN

5 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB

6 NÄRVÄRME I HUARÖD FÖRORD Denna rapport har kommit till efter diskussioner inom FVFs Affärsråd om "kyrkbyvärme" i kombination med att en eldsjäl i samhället Huaröd kontaktade Fjärrvärmeföreningen. Han och de andra invånarna i detta samhälle är intresserade av att starta och äga ett eget litet närvärmenät med tillhörande biobränsleeldade produktionsanläggning. Huaröd ligger ca 2 mil utanför Kristianstad i Skåne. Värmetätheten är låg och kostnadsuppskattningar har givit att det blir alltför kostsamt. Lars Ohlsson, eldsjälen, har då genom idogt arbete och många kontakter, se nedan, försökt att förbilliga fjärrvärmenätet och samtidigt minska förlusterna genom nya idéer och teknisk utveckling. Huvudspåret har för Huaröd blivit ett kulvertsystem av quattrotyp, utformat som hålrör med PEX i mediarören. Förlusterna skulle med denna nya kulverttyp kunna komma ner under 10 % vilket är mycket bra för detta värmeglesa område. Många av dessa idéer är väl värda att dokumentera och vidare utreda. Alla tankar är ej färdiga men om detta slår väl ut finns tusentals samhällen i Sverige där systemet skulle kunna förverkligas. Det är därför denna rapport kommit till. Om det blir förverkligat i Huaröd är ännu för tidigt att säga. Nedanstående personer har hjälpt till med projektet: Krister Joneken, Energiverken i Hamstad AB och Lars Ljunggren, Göteborg Energi AB har utgjort referensgrupp. FVFs Distributionskommitté har varit remissinstans. Ulf Jarfelt, CTH och Erik Jonsson, LTH har bidragit med spetskompetens i isoleringsfrågor, Christian Ting Larsen, Lögstör Rör AS (Danmark) i kulvertteknik och Janusz Wollerstrand, LTH i den viktiga legionellafrågan. Svend Frederiksen har varit kontaktman mot LTH. Värdefulla synpunkter till rapportarbetet har lämnats av, den nu pensionerade professorn i fjärrvärmedistribution vid LTH, Sture Andersson, av Per Qvistbäck, Energikontoret Skåne och av Jan Magnusson, STEM. Rapportarbetet har utförts i nära samarbete med Lars Ohlsson, Huaröds Energi, som också varit initiativtagare till Huarödsproj ektet. Projektledare och rapportförfattare har varit Tommy Gudmundson, ÅF-Processdesign AB. Medhjälpare i layout och dimensionering har varit Hans Palmborg, ÅF-Processdesign AB. Kontakten mot fjärrvärmebranschen har i huvudsak hållits med Mikael Gustafsson, FVF.

7

8 NÄRVÄRME I HUARÖD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Syfte NÄRVÄRME - FJÄRRVÄRME Mervärden, definitioner Huarödsmodellen Skurupsmodellen PANNCENTRAL DISTRIBUTIONSNÄT Val av distributionssystem Dimensionering Effekter Temperaturer och tryck Rördimensioner och sträckor KULVERT Konstruktion av4-rörs kulvert- isolering m m Detaljutformning av kulvertsektioner - Alt Detaljutformning av kulvertsektioner - Alt Detaljutformning av kulvertsektioner - Alt 3 m fl Värmeförluster Förläggning EKONOMI Fyrrörssystem i Huaröd Tvårörssystem som alternativ Ekonomisk jämförelse mellan fyr- och tvårörssystem i Huaröd Effekt av statligt konverteringsstöd BILAGOR... 37

9

10 NÄRVÄRME IHUARÖD 1. SAMMANFATTNING Huaröd ligger 162 meter över havet på skånska Linderödsåsen, söder om riksväg E22 i Kristianstads kommun. Man kan kalla Huaröd för en typisk, svensk kyrkby. Förutom kyrkan finns där en skola, några samlingslokaler och 89 fristående enfamiljshus, det äldsta mer än 100 år gammalt. Byn är inramad av skog. Det finns säkert tusentals orter i Sverige som liknar Huaröd i fråga om folkmängd, struktur och god tillgänglighet på trädbränslen. Den ideella föreningen Huaröds Energi planerar att bygga ett närvärmesystem i Huaröd och äga det för att få full kontroll över prisutvecklingen. I de förkalkyler, som föreningen gjort på ett traditionellt fjärrvärmerörs system med två enkelrör, är värmeförlusterna oacceptabelt höga. Man menar att nättemperaturen och den låga linjetätheten (0,4 MWh/m) bidrar till att förlusterna är mellan 20 och 25% på årsbasis. (Red anm: Dessa är lägre från ett tvillingrör). Därefter har föreningen skissat på en alternativ lösning med central beredning av varmvatten och en 4-rörs kulvert. "På papperet" tycks Huarödsprojektet vara ett lovande projekt och fyrrörs systemet ett riktigt val. Med följande punkter sammanfattas resultatet, vid 70% anslutnings grad och inklusive moms: Kostnaden för värme- och varmvattenförbrukning (fast plus rörlig kostnad) blir kr i snitt över ett "normalår", för var och en av de 69 fastighetsägarna eller, per energienhet, 65,1 öre/kwh - om man, som i en ordinär leverantör/kund relation, betalar anslutningsavgift ( kr/genomsnittskund). Under normalåret kommer det att försvinna 208 MWh värme ifrån närvärmenätet eller, relativt sett, 10%. Den totala investeringen, inklusive husinterna installationer och statliga stöd, blir 8,6 Mkr eller, i genomsnitt för var och en av de 69 delägarna, kr, en summa som kan benämnas "inträdesbiljett för delägaren". Denna summa inklude rar således, förutom produktions-, distributionsanläggningarna, etc, anslutnings avgiften, dvsny servis och ny husintern närvärmeinstallation - även direktelkonverteringarna ingår i den genomsnittliga inträdessumman. Den totala investeringen kan också relateras till installerad effekt; 12 Mkr/MW. Ekonomiskt påverkar Huarödsprojektet den intresserade delägaren på följande sätt: En engångsinsats (läs upplåning) på kr Plus 34,5 öre/kwh för värme- och varmvattenförbrukning eller Huarödsbon som enbart kund, (en för rapportens skull mera allmängiltig syn): En engångsinsats (läs anslutningsavgift) på kr

11 NÄRVÄRME I HUARÖD Plus 65,1 öre/kwh, varav 47% i fast årsavgift och 53% (34,5 öre/kwh) i rörlig, för värme och varmvattenförbrukning. Beträffande engångsinsatsen för delägaren ovan så kan han/hon göra avdrag för räntan i sin privata deklaration - i en samfällighetsförening. Närvärmeprojektet ger mervärden, som Huarödsbon bör integrera i det ekonomiska ställningstagandet; Stabilitet i värmepriset och full kontroll av det, bättre närmiljö, bekvämlighet, frigjorda utrymmen - m.a.o. ett mera attraktivt boende. Vid 100 % anslutningsgrad reduceras energikostnaden från 65 till 55 öre/kwh. Slopandet av ett hålrum och ett wc-rör i varje servis hade gett en, gissningsvis, kr lägre investering och ett direktanslutet system hade reducerat den ytterligare med cirka kr. Den för Huaröd specialkomponerade 4-rörs kulverten av hålrörstyp har en stor utvecklingspotential och kan bli tungan på vågen i framtida, liknande projekt. I dag hade emellertid projektet redan fallit utan stödgarantier från staten. Beroende dels på dagens låga elpriser, dels på att utvecklingen inom konverteringsområdet -teoretiskt och praktiskt - går långsamt och är mest "skrap på ytan". Vilket i sin tur kan bero på: Att branschen, som har svårt att göra avkall på genom åren uppnådd s k fjärrvär mekvalitet, har en bromsande verkan. Att stödgivarna ej följt upp utförda utvecklingsprojekt i tillräcklig omfattning, trots att det är genom uppföljning förbättring kan ske. De av staten satta "spelreglerna" för branschen har hitintills varit labila. Det finns inga billiga paketlösningar i dagens handel. De kommer att finnas när statens och branschens utvecklingspengar (inklusive uppföljning) gått till de innovativa, prispressande förslagen på bekostnad av de traditionella, vilka antagligen kommer att förbli bidragsberoende. Framförallt gäller det utveckling av direktelkonvertering men även av distributions- och produktionsteknik. Å andra sidan minskas behovet av billiga varianter för "Huarödprojekt", den dagen man kan förutse att elpriset säkert kommer att stiga i höjden. Då har branschen det gäckande oljepriset att slåss med samt allt bättre värmepumpar och pelletspannor. Huarödsprojektet kommer sannolikt inte att effektueras om anslutningsgraden klart understiger 70%. Många Huarödsbor, som dessutom planeras bli anläggningsdelägare, ser en risk i kapitalsatsningen. För dessa avskräcker kapitalet mer än närvärmepri-set på 65 öre/kwh. En inträdesbiljett kostar som sagt i genomsnitt kr för del-ägaren/närvärmekunden. Många tveksamma ansluter sig om ett externt företag levererar närvärmen, åtminstone under de första driftåren.

12 NÄRVÄRME IHUARÖD För en stor del av vedeldarna avskräcker även energipriset. De vedeldare, som är intresserade av närvärme, sätter bekvämligheten och miljön i första rummet. I skrivande stund är anslutningsgraden cirka 50 %. Det finns ett väl genomarbetat projektkoncept och projektet innehåller det mesta i utvecklingsväg - såväl i fråga om teknik som ägandeformer - till gagn för omställningen av Sveriges energisystem. Men det behövs förmodligen ett par miljoner till i stödpengar. Husägarna i Huaröd ska inte själva behöva bära risken med utveckling av ny teknik för ett kretsloppsan-passat Sverige. 2. INLEDNING 2.1. Bakgrund Huaröd ligger 162 meter över havet på skånska Linderödsåsen, söder om riksväg E22 i Kristianstads kommun. Man kan kalla Huaröd för en typisk, svensk kyrkby. Förutom kyrkan finns där en skola, några samlingslokaler och 89 fristående enfamiljshus, det äldsta mer än 100 år gammalt. Byn är inramad av skog. Det finns säkert tusentals orter i Sverige som liknar Huaröd i fråga om folkmängd, struktur och god tillgänglighet på trädbränslen. Alla hus i Huaröd är unika. Ingen gruppbebyggelse förekommer: 35 hus har direkteluppvärmning, av vilka 7 inte är enfamiljshus: Kyrkan, friluftsbadet, flerfamiljshuset, skolmatsalen och tre samlingslokaler. 3 enfamiljshus har vattenburen, "ren" eluppvärmning. 7 enfamiljshus har vattenburen el/ved-uppvärmning. 3 enfamiljshus har enbart värmepump. 2 enfamiljshus har värmepump med el- respektive olja som komplement. 38 hus har oljeuppvärmning, av vilka 2 inte är enfamiljshus; skolan och ett fler familjshus (ABKs). 11 hus har trädbränsleuppvärmning - 10 enfamiljshus med ved och ett litet rad husområde med flis. Av totalt 99 hus har således 50 hus el som värmekälla, mer eller mindre. Den ideella föreningen Huaröds Energi planerar att bygga ett närvärmesystem i Huaröd och äga det för att få full kontroll över prisutvecklingen. En fliseldad panncentral placeras mitt i byn och ett markförlagt distributionssystem byggs till alla hus, som ska anslutas. Förutsättningarna för lokal bränsleproduktion är goda. Huaröd omges av skogsområden och flisbehovet kan tillfredsställas med transporter, som är kortare än 10 km.

13 NÄRVÄRME IHUARÖD 2.2. Syfte Föreningen har en anslutningsgrad på minst 70% som målsättning. Konvertering till vattenburen värme är alltså ett måste för närvärmeprojektet. Diskussioner har förts med STEM om särskilt stöd till konvertering med ny teknik i de direkteluppvärmda husen. I de förkalkyler, som föreningen gjort på ett traditionellt fjärrvärmerörs system med två enkelrör, är värmeförlusterna oacceptabelt höga. Man menar att nättemperaturen och den låga linjetätheten (0,4 MWh/m) bidrar till att förlusterna är mellan 20 och 25% på årsbasis. (Red anm: Dessa är lägre från ett tvillingrör). Därefter har föreningen skissat på en alternativ lösning med central beredning av varmvatten och en 4-rörs kulvert. Denna rapport ska belysa Huaröds Energis närvärmeprojekt i allmänhet och dess 4-rörs kulvert i synnerhet samt bidra med underlag till förverkligande av liknande projekt på andra orter i Sverige. Kan valet av ett fyrrörs system ha så stor betydelse att det är avgörande om ett när-värmeprojekt i en typisk, svensk kyrkby ska kunna bli ekonomiskt attraktivt? Det som talar för att så är fallet är: De relativt låga husinterna investeringarna, p g a att central beredning av varm vattnet kan eliminera behovet av värmeväxlare i husen. De relativt låga värmeförlusterna, bl a på grund av lägre årsmedeltemperatur i distributionsnätet än i ett traditionellt tvårörssystem. Det som talar emot är: Den relativt höga husexterna investeringen. Åtgärder som kulvertreparationer och anslutning av nya kunder kan bli komplice- Att kunddebiteringsmätningen blir något mer komplicerad. Rapporten ska utveckla dessa antaganden. Det finns en överrepresentation i kulvertskadestatistiken med skador för hålrörskon-struktioner av äldre typ, med stålrör som mediarör. Om detta har någon relevans för ett system med PEX-rör är för tidigt att säga.

14 NÄRVÄRME I HUARÖD 3. NÄRVÄRME - FJÄRRVÄRME 3.1. Mervärden, definitioner Närvärmens attribut är desamma som fjärrvärmens - flexibilitet, komfort- och miljöförbättring, "trygg å go" värme, värdestegring. Men närvärmen har ytterligare en dimension - den är social. Närvärmeanläggningen ligger i bybornas gemensamma intresse. Som ägare bildar de en förening, varpå följer möten och andra sammankomster. Även som icke ägare kommer man på något sätt in i gemenskapen kring den apparat, inom armlängds avstånd, som har så stor betydelse för var ock ens komfort, hygien och miljö. I ett närvärmeprojekt är det extra viktigt med tydlig information till samtliga berörda och att rättvisan mellan dem prioriteras. Annars kan närheten vändas till en belastning; "Tio vänner kan inte rätta till vad en fiende förstört." Per definition är fjärrvärme fjärranifrån kommande värmeenergi, oftast med hetvatten som värmebärare. Fjärrvärmen är flexibel i två avseenden: Den är inte låst till ett specifikt bränsle, vilket minimeringen av oljeanvändningen inom energisektorn är ett bevis för. Med fjärrvärme underlättas således omställ ningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle, med inhemska och förnybara bräns- Fjärrvärmen kan transportera spillvärme dit behoven finns och i viss utsträckning överbrygga variationer över tiden genom olika metoder för lagring av värme. Svensk fjärrvärme bygger på storskalig kollektivism. Traditionellt har huvudmannaskapet åvilat kommunerna och det är i dess tätortsbebyggelser fjärrvärmen har sitt ursprung. Trots att fjärrvärmen tänjt gränserna genom åren, är den i sin ursprungliga form inte självklart något ekonomiskt alternativ till enskild eldning i en kyrkby som Huaröd. Vägen dit från fjärrvärmenätet i centralorten Kristianstad är för lång och glest bebyggd för anslutning. Alternativet inom fjärrvärmetekniken är närvärme - närifrån kommande, vattenburen värmeenergi. Närvärme baseras på ett mindre kollektiv, som också kan bli huvud- Liksom fjärrvärmen är närvärmen en kedja med tre länkar; Produktion, distribution och konsumtion. Den största skillnaden ligger i produktionslänken, där tillförseln av bränsle är påtagligare, så att säga mera inpå närvärmekunderna. Man kan säkert skapa ett engagemang kring denna hantering utan att för den skull hamna på nivån "pinn-plockning".

15 NÄRVÄRME IHUARÖD 3.2. Huarödsmodellen Byn behöver en eldsjäl, som både är bekant med tekniken och är utrustad med retorisk förmåga, för att ett närvärmeprojekt ska kunna bli verklighet. I Huaröd är det egna bysonen Lars Ohlsson, som har varit och fortfarande är motorn i projektet. Sensommaren 1999 beslutade han och ett tjugotal av Huaröds fastighetsägare att bilda en ideell förening i syfte att driva frågan om ett närvärmesystem i Huaröd vidare. Föreningen är nu formellt registrerad hos Länsstyrelsen; "Huaröds Energi Ideell Förening". Man planerar att efter projektgenomförandet omvandla den ideella föreningen till en samfällighetsförening, som förvaltar närvärmeanläggningen och ansvarar för den dagliga driften. I en samfällighetsförening är ansluten fastighet delägare av systemet och delarna följer med fastigheten vid en eventuell försäljning. Det har också förts diskussioner om bildandet av ett "Huaröds Energi AB". Nedan återges resonemanget, som ledde fram till beslut om en samfällighet: - / ett kulvertnät, med vatten som energibärare, kan man inte som i ett elnät transportera energi från olika leverantörer. Därför är det viktigt att de som ansluter sina fastigheter, i en liten by som Huaröd, har ägarkontrollen över nätet så att en "monopolsituation" inte uppstår. Om t ex kommunens energibolag, som äger nätet och levererar energi, skulle säljas - av politisk eller annan anledning -kan en ny ägare överta en "situation", som fastighetsägarna i Huaröd kan ha svårt att komma ur. I Huaröd har det diskuterats olika företagsformer. Man har försökt att hitta en lösning, där alla som vill kan ansluta sina fastigheter utan att ta privata lån. Det första man tänkte på var en ekonomisk förening. Fördelarna är att den formen mest liknar ett aktiebolag i frågan om moms och att man kan ha externa kunder -dvs sälja värme till de som inte vill vara andelsägare. Nackdelen är att andelarna ägs av fastighetsägaren personligen med fastigheten som borgen för andelarna. Det kan bli problem bl a vid en försäljning, då andelarna inte automatiskt ingår utan kan säljas vid sidan om. Det har också diskuterats aktiebolag. Upplägget blir i stort sett detsamma som för en ekonomisk förening. Andelarna blir i det fallet aktier. Med en hembudsklausul kan en fastighetsförsäljning bli enklare. I Huaröd beslöts att anläggningen ska byggas som en gemensamhets anläggning enligt anläggningslagen (1973:1149) och driften ska skötas av en samfällighetsförening enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150). Andelarna kommer att ingå i respektive fastighet och registreras vid en I'antmäteriförrättning. De kommer således automatiskt att ingå vid en eventuell försäljning. I finansieringshänseende har samfälligheten den fördelen att säkerheten till en långivare tas ut med bästa rätt enligt anvisningar från Lantmäteriet. Därmed får man också lägsta möjliga ränta. En samfällighet är inte momspliktig och får därför inte lyfta av investeringsmomsen. Samma regler gäller drift och underhåll. Man får således även finansiera momsen. Men detta kompenseras mer än väl av

16 NÄRVÄRME IHUARÖD att den ränta som betalas delas upp på andelsägarna, som får göra avdrag för räntan i sin privata deklaration. Huaröds Energi har bedömt att fördelarna med samfällighet överväger dess nackdelar, trots att man måste låna till momsen. Det finns fortfarande, trots idoga myndighetskontakter, en del oklarheter om hur man skall förfara med externa kunder, som i sin verksamhet är momspliktiga -t ex kommunen. Som regel finns det i fjärrvärme- och närvärmeprojekt en idé om miljöförbättring i botten. Huaröd är inget undantag. Lars Ohlsson, som arbetat med biobränslen sen 70-talet, har konstaterat att: Den flis, som produceras ur skogen kring Huaröd, borttransporteras flera mil för storskalig förbränning i stora samhällen. Oljetransporterna till Huaröd för förbränning i bybornas pannor uppgår till cirka 150 mil tur och retur om året. Närmiljön belastas av förbränning i dåligt underhållna olje- och framförallt ved pannor ("det känns på lukten"). Dessutom innebär hanteringen och lagringen av oljan en viss risk för mark- och vattenförorening. Att använda förnyelsebar energi för uppvärmning av Huaröds tätort, som med minsta möjliga förädling kan eldas automatiskt i en välskött panna, är så nära Columbi ägg man kan komma - ur miljösynpunkt. Man sökte bidrag hos Länsstyrelsen för "en enklare glesbygdsutredning", vilket föll mellan stolarna när skånelänen sammanslogs konkretiserades närvärmeprojek-tet genom ett investeringsstöd från Lokala Investeringsprogrammet (LIP) via Kristianstads kommun. I februari 2000 fanns en risk att projektet skulle gå i stå. Då handlade Svenska Fjärrvärmeföreningen upp konsultarbetet med denna rapport och Energimyndigheten (STEM) gav stöd till Huaröds Energis utredningsarbete. I det fall projektet effektueras, kommer 13 % av kulvertinvesteringen att täckas med STEM-stöd, 14 % av den totala investeringen av LlP-stöd. I sammanhanget kan nämnas att det finns gott om närvärmesystem av Huarödska-raktär i Danmark Skurupsmodellen En annan variant på huvudmannaskap är "Skurupsmodellen". I Skurup med knappt invånare, i sydligaste Skåne, har kommunen drivit ett fjärrvärmeprojekt med en halmeldad panna, distributionsnät och kundcentraler, framförallt med värme till kommunägda fastigheter. Fjärrvärmeanläggningen finansieras, byggs, ägs, drivs och överlämnas enligt nedanstående modell. Entreprenadupphandlingen benämns "BOT" - build, own, transfer.

17 NÄRVÄRME IHUARÖD WRESVÄRD" " m m m ^ ^ ^ Figur 1. Skurups "trepartsmodell" för uppförande och förvaltning av fjärrvärmeanläggning. 1 Ett ägarbolag i formen av ett kommanditbolag bildas med ett finansbolag som komplementär och fullt ut ansvarig för ägarbolagets förpliktelser. 2 Ägarbolaget köper erforderlig mark av kommunen. 3 Ägarbolaget tecknar avtal med entreprenadbolaget om uppförande av anlägg ningen. 4 Ett operatörsavtal tecknas mellan kommunen och entreprenadbolaget om leve rans av "färdig värme" till ett överenskommet energipris. 5 Mellan ägarbolaget och kommunen tecknas av formella skäl ett hyresavtal, men hyran faktureras i sin helhet entreprenadbolaget. Hyran beräknas med utgångs punkt från "fastighetens" anskaffningskostnad och hyresgästen ska svara för samtliga drifts- och underhållskostnader. 6 Kommunen får en option på övertagande av anläggningen vid tillfälle, som överenskoms mellan parterna. Priserna för övertagandet bestäms i nominella termer redan vid avtalstillfället. I Fjärrvärmeföreningens publikation FVF 2000:4 "Starta fjärrvärme" redovisas ytterligare varianter av ägandeformer, se

18 NÄRVÄRME I HUARÖD 4. PANNCENTRAL Enligt Lars Ohlsson är skogsflis det självklara bränslet för en gemensam panncentral i Huaröd. Teoretiska beräkningar av Skogsvårdsstyrelsen visar att mvår, vilket är den maximala bränslemängden för Huaröd Energi, kan hämtas inom en radie på <4 km. Denna dras ut till 10 km i praktiken, eftersom skogen är föremål för andra aktörers intresse. Placeringen av panncentralen är viktig, både för transporterna, miljön och dimensioneringen av närvärmenätet. Huarödspannan kommer att placeras intill vad som kan benämnas byns genomfartsled och så centralt att nätet kan delas upp i tre ungefär lika grova stammar. Närmaste bostäder är belägna cirka 100 m från pannan och på andra sidan vägen finns endast åkermark. Pannan ska kunna eldas med flis, med en fukthalt i intervallet % för att man inte ska bli beroende av helt torr flis. Det finns idag flera pannfabrikat, som under dessa förutsättningar klarar både hög verkningsgrad och gällande utsläppsnormer. Naturligtvis blir förbränningen effektivare ju torrare bränslet är, inom intervallet Dimensionerande produktionseffekt i Huaröd är 770 kw. Vid fullast krävs det nästan 1 m 3 flis i timmen. Flisfickan ska rymma minst ett containerekipage (110 m 3 ) men helst 130 m 3. Från den i marken nedsänkta flisfickan transporteras flisen i ett slutet system vidare in i pannan. Den beräknade årsförbrukningen av flis är m 3. Bottenaska matas ut automatiskt med skruv ur pannans botten till en sluten askcontainer vars volym uppgår till cirka 8 m 3. Rökgaserna renas med avseende på stoftinnehåll i en multicyklon och avskilt stoft överförs automatiskt med skruv till askcontainern. Rökgaserna släpps ut i en cirka 20 m hög skorsten. Pannan ska vara kapacitetsreglerad; Uteffekten ska motsvara det momentana värmebehovet från kundkollektivet. Eftersom pannan ska vara i drift under hela sommaren - för grundvärme i källare och för varmvatten - ska den också fungera väl på låg effekt. Vid vissa tillfällen kan lasten understiga 5 % av maxeffekten. Då får on/off-reglering tillgripas alternativt en reservpanna fasas in. Vid låglast är det extra viktigt att fliskvaliteten är bra och med små variationer. Då anläggningen är relativt liten, är det orimligt att ordna med vägning och fukthalt-bestämning av flisen. Därför anser Lars Ohlsson att panndriften bör läggas ut på samma entreprenör, som ska leverera flisen och att Huaröds Energi betalar entreprenören för utlevererad värmemängd.

19 NÄRVÄRME I HUARÖD 5. DISTRIBUTIONSNÄT 5.1. Val av distributionssystem I Huaröds Energis förkalkyler på ett traditionellt tvårörs system, med individuella varmvattenberedningar och två enkla fjärrvärmerör, är värmeförlusterna uppåt 25 % på årsbasis. (Red anm: De faller sannolikt klart under 20 % med ett tvillingrör.) Men ett övergripande systemval är det logiska första valet: Fyrrörs- eller tvårörssystem? (Tre- och ettrörssystem skulle också kunna bli föremål för utredning, men har här lämnats utanför.) Valet av kulverttyp - Quattro, Trilling, Twin eller enkelrörs - kommer därefter, eftersom kulverten är en komponent i systemet. I jämförelse med individuella varmvattenberedningar är central beredning av varmvattnet olikt på tre, ur ekonomisk synpunkt, väsentliga punkter: A. Husinterna installationer blir billigare utan tappvattenvärmare. B. Kulvertnät blir dyrare med fyra medierör i stället för två. C. Lägre temperaturnivå på årsbasis i fyrrörsnätet - framledningstemperaturen i ra diatorvärmesystemet kan i de flesta fall hållas under 45 C två till tre månader om året och tas ur drift juni t.o.m. augusti (i Huaröd dock 30 C för friluftsbad och generell källargrundvärme), medan 65 C gäller som minimum för tvårörsnätet p g a krav på varmvattenberedningen. Det bästa ekonomiska utbytet av punkt A fås, om även radiatorvärmesystemet är "direktkopplat". D v s samma hetvatten, som pumpas ut från panncentralen, cirkulerar genom husens radiatorsystem. (Trycket hålls centralt medelst ett slutet expansionskärl.) I Huaröd har ett fyrrörssystem valts. Detta har antagits vara mer prisvärt än ett tvårörssystem. Huaröds Energi har också bestämt att medierören ska vara av diffusionsspärrad PEX och sammanfogas med presskopplingar. En ekonomisk jämförelse mellan fyr- och tvårörssystem redovisas i kapitel 7, "Ekonomi". Fram- och returrören för radiatorvärmedistribution - i fortsättningen benämnda "vf- o vr-rör" - samt tilloppsröret för tappvarmvatten "w-rör" - och varmvattencirkulationsröret "wc-rör" läggs i samma kulvert. Principen för närvärmesystemet visas i bilaga 1. Ur teknik- och komfortsynpunkt bör det vara möjligt att lägga endast tre rör i serviskulvertar och där ge vf-röret en dubbelfunktion. Genom att lägga det i samma

20 NÄRVÄRME IHUARÖD hålrum som w-röret, varmhålls detta då det finns behov av radiatorvärme. På så vis kan wc-röret slopas och såväl investering som värmeförluster minskas. Vr-röret läggs i ett eget hålrum. I serviskulvertarna skulle det då behövas endast två hålrum, enligt figur 2 nedan, medan övriga kulvertar, med huvud- och fördelningsledningar, har tre (w- och wc-rören läggs i samma hålrum). Figur 2. Varmhållning av varmvattenröret genom direktkontakt mot röret för värme fram - ett alternativ till varmvattencirkulation i varje hus. Medicinskt sett däremot är denna lösning ytterst tveksam. Bakterien Legionella pneumophila ("den som älskar lungor"), som kan orsaka svår lunginflammation hos människor genom inandning av vattendimma, finns naturligt i sötvatten. Under 20 C är bakterierna avdomnade men mellan 20 och 45 C förökar de sig och bäst trivs de i en sötvattentemperatur kring 38 C. Höjs temperaturen till över 45 C dör bakterierna efter några timmar, vid 60 C tar det cirka tio minuter. Legionellabakterierna behöver dels näring för sin tillväxt, dels andra mikroorganismer för mekaniskt skydd. Framförallt i botten på varmvattenberedare, men även på väggar i rörledningar, bildar olika mikroorganismer en biofilm. Bakterierna tränger in i denna. Enligt Janusz Wollerstrand vid LTH får legionellabakterierna sin största dos av näringstillskott i plastledningar, minsta dosen fås i kopparledningar. Dessa avger också salter, som fungerar som bekämpningsmedel mot mikroorganismer. Om w-röret skulle läggas mot vf-röret i samma hålrum, får det stillastående tappvarmvattet i servisen samma temperatur som det inkommande radiatorvattnet. Temperaturen på detta är sannolikt lägre än 45 C fem månader om året. Under denna period finns alltså stor risk för legionellatillväxt mellan varmvattentappningarna. En idé kan vara att min-begränsa vf till ca 45 C om detta system väljs eller centralt höja varmvattentemperaturen i en tank för avdödning av legionella. Detta bör dock noga utredas i så fall.

21 NÄRVÄRME IHUARÖD Det kan finnas en möjlighet att minska denna risk och höja varmvattenkomforten. Radiatorvärmetemperaturen körs upp till 65 C, t ex två gånger i veckan under det varma halvåret. En trevägskoppling före husets värmeväxlare sörjer för cirkulationen och att nätets vattenvolym är relativt liten och rören välisolerade talar för att uppvärmningen av vf-röret bör gå kvickt och lätt. Emot detta talar den lilla anläggningsytan mellan vf- och w-rören. Huaröds Energis val: Fyrrörssystem med direktanslutet radiatorsystem Motivet: Ekonomiskt. Detta beslut ändrades emellertid senare, efter information till byborna. Det nya beslutet redovisas under pkt Dimensionering Effekter per kund per kat per kund Enfam hus.vattbur el vattbur övr Enfamiljshus, direktel Radhusområde (flis) i Flerfamiljshus (dir el) Kyrka (dir el) Friluftsbad (dir el) Skola (olja) Skolmatsal (dir el) Samlingslokal (olja) Samlingslokal (dir el) i ii i i i I i i Totalt i Huaröd I i i i Tabell 1. Presumtiva närvärmekunder i Huaröd. Nuvarande uppvärmningsform, förbrukning av värmeenergi och effektbehov - allt enligt uppgift från Huaröds De relativa värmeförlusterna från fyrrörsnätet har beräknats till 10 % på årsbasis. Med antagandet att sammanlagringsfaktorn för tappvarmvattennätet är 0,1 (10 % av hushållen tappar samtidigt ut drygt 0,2 l/s 55 gradigt vatten), blir den kalkylerade sammanlagringsfaktorn för hela närvärmeproduktionen drygt 0,7. Resultatet av beräkningarna blir att nätet ska klara en överföring av 770 kw värmeproduktion till 99 kunder vid dimensionerande utetemperatur, inklusive 300 kw till varmvattentappning Temperaturer och tryck Enligt Svenska Fjärrvärmeföreningens gula serie - FVF 1996:10 - är PEX-rörets tekniska livslängd 30 år vid 80 C och 6 bar kontinuerligt. 95 C tillåts i högst 100 timmar per år. Med 50 C i årsmedeltemperatur ökar livslängden avsevärt.

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 SVT1310 1 Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 0-70 O C 40-50 O C Systemtank Qvantum utjämningstank Slingtank/ Dubbelmantlad SVT1310 2 QVANTUM ACKUMULATORTANK

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Projektarbete i kursen Simulering och optimering av energisystem, 5p Handledare: Lars Bäckström Tillämpad fysik och elektronik 005-05-7 Bakgrund Umeå

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo.

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo. UNICONFORT GLOBAL - Powered by Swebo. Den nuvarande energi politiken grundas uteslutande på att användningen av fossila bränslen inte längre kan fortsätta. Ur miljömässig synpunkt är användningen av de

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L ARTIKEL NR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 200 219,1 x 4,5 280 30,0 34,7 250 273,0 x 5,0 336 44,0

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: 457-4377/2004 Projektets nummer och namn: nr 18. Biobränslepannor Husa och Fituna gårdar

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid.

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid. LK Markvärme Allmänt LK Markvärmesystem består av fördelare, rör och styrenhet. Fördelare Det finns tre olika typer av fördelare, LK Markfördelare, LK Värmekretsfördelare RF samt LK Fördelare Qmax G40.

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Informationsmöte Stenyxans Samfällighet. Tisdag 6 oktober 2015 Klockan 19.00

Informationsmöte Stenyxans Samfällighet. Tisdag 6 oktober 2015 Klockan 19.00 Informationsmöte Stenyxans Samfällighet Tisdag 6 oktober 2015 Klockan 19.00 DAGORDNING 6 OKTOBER 1. Val av mötesfunktionärer 2. Syfte med mötet 3. Andelstal och anläggningsbeslut Lina Dahlström 4. Kulvertbyte

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

FVF D:214 PEX-RÖR. Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem

FVF D:214 PEX-RÖR. Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem FVF D:214 PEX-RÖR Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem Januari 2001 PEX-RÖR Tekniska bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem ISSN 1401-9264 2001 Svenska

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Energieffektivitet och flexibilitet

Energieffektivitet och flexibilitet Energieffektivitet och flexibilitet LOGSTOR FlexPipe Flexibla förisolerade rör för fjärrvärme Flexibla rörsystem för stora och små fjärrvärmeanläggningar Det skyddande et är tillverkat av polyetylen (PE-LD).

Läs mer

Extra föreningsstämma brf Tingvallen. Lund

Extra föreningsstämma brf Tingvallen. Lund Extra föreningsstämma brf Tingvallen Lund 2017-02-16 Bakgrund Uppvärmning är föreningens enskilt största kostnadspost. Vi har en del komfortproblem i vissa lägenheter och hus. En del utrustning närmar

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se LOGSTOR fjärrvärmerör Egenskaperna är fler än ögat ser Polyetenmantelrör av hög densitet Diffusionsspärr av aluminiumfolie Isolerskikt av polyuretanskum för temperaturer

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer Alternativa energiformer för uppvärmning av hus Frågan om nyinstallationer 1 Egnahemshus 140 + 40 m2 i 1 ½ plan Beräknad förbrukning 24 891 kwh/år 56,4 % dag och 43,6 % natt 6324 kwh/år är hushållsel Direkt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

BESKRIVNING ENTREPRENAD

BESKRIVNING ENTREPRENAD BESKRIVNING ENTREPRENAD MARKENTREPRENAD AB04 (Markarbeten och Grundläggning) MÖRTNÄS 1:728 ENFAMILJSHUS FÖRFRÅGNINGSHANDLING V6.0-F 2015-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmän Information... 3 2. Beskrivning

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Fördelare och rör för markvärme

Fördelare och rör för markvärme Fördelare och rör för markvärme LK Markfördelare LK Markfördelare tillverkas av PEH rör PN10 med påsvetsade avstick DN 25 för LK Markvärmerör 25 x 2,3. Markfördelaren specialbyggs utifrån det specifika

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer