28 Riktlinje för publicering och utlämnande av kallelser inom nämndsadministrationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "28 Riktlinje för publicering och utlämnande av kallelser inom nämndsadministrationen"

Transkript

1 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/ Riktlinje för publicering och utlämnande av kallelser inom nämndsadministrationen Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Följande riktlinje för publicering respektive utlämnande av kallelser till nämndssammanträden (inklusive kommunstyrelsen) samt där tillhörande handlingar ska gälla från beslutsdagen: Kallelsen i sin helhet, inklusive beslutsförslag och beslutsunderlag, publiceras på Höörs kommuns hemsida och lämnas ut till allmänhet/journalister (främst genom hänvisning till hemsidan) samma dag som kallelsen görs tillgänglig på Höör24. Nämndprotokoll och kommunstyrelseprotokoll publiceras på hemsidan samma dag som eller dagen efter justeringen. Ärendebeskrivning Kommunkansliet har upprättat ett underlag för diskussioner rörande när publicering respektive utlämnande av kallelser till nämndssammanträden samt där till hörande handlingar. Yrkanden Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Bifallsyrkandet biträds av Björn Andreasson (M), Christer Ohlsson (M) och Erik Mårtensson (KD). Christer Olsson (M) yrkar att sista meningen ska ändras till: Nämndprotokoll och kommunstyrelseprotokoll publiceras på hemsidan samma dag som eller dagen efter justeringen. Stefan Lissmark (S) yrkar att journalister/allmänhet ändras till allmänhet/journalister. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett bifallsyrkande och två tilläggsyrkanden. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och tilläggsyrkandena. Justerande Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (2) KOMMUNSTYRELSEN Beslutsunderlag 1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Diskussionsunderlag, Reflektioner (mail) från Tobias Lagerholm, Justerande Utdragsbestyrkande

3 KSF 2014/999 1 (7) När ska vi lämna ut respektive offentliggöra kallelser till nämndssammanträden? Information och dess tillgänglighet är såväl en demokratifråga som en möjlighet att påverka medborgarnas syn på kommunen. Denna tjänsteskrivelse utgör underlag för en politisk diskussion om hur Höörs kommun vill att kallelser till nämndssammanträden och därtill hörande beslutsunderlag ska lämnas ut respektive läggas ut på Höörs kommuns hemsida. De riktlinjer som beslutas ska utgöra ett komplement till lagfästa regler som rör offentlighetsprincipen och skyddet för personlig integritet och avser situationen då kommunen får men inte måste lämna ut information. Tidigare skickades kallelser och beslutsunderlag till nämndssammanträden ut i pappersform. Under 2015 har de flesta nämnder istället övergått till elektroniska kallelser. Det upprättas således inte längre något komplett dokument som innehåller både kallelse och underlag till beslut. Detta har gett upphov till en diskussion bland tjänstemän, politiker och press om hur medborgare och press ska få insyn i nämndernas arbete. Informationen på kommuners hemsida ses idag som en viktig grund för demokratin. Medborgarnas möjlighet att påverka förutsätter att de har möjlighet till insyn i vilka frågor som är aktuella inom kommunen. Kommunen i korthet (KiK) är en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som bland annat tar upp frågan om hur tillgänglig en kommuns hemsida är. Kommuner som läger upp kallelser till nämnder samt underliggande beslutshandlingar på sin hemsida anses mer tillgängliga än kommuner som inte gör det. SKL:s syfte med KiK är att öka tillgängligheten och möjligheten för kommunmedlemmarna att få insyn och kunna påverka. Mot denna inställning kan till exempel den enskildes krav på integritet och politikernas möjligheter att förbereda sig vägas. I detta dokument informeras kort om befintliga rutiner inom kommunkansliet, offentlighetsprincipen, offentlighet- och sekretesslagen samt lagen om personuppgifter. Denna information kompletteras med en omvärldsanalys och förslag på olika ställningstaganden. Syftet är att denna information ska utgöra underlag för ett ställningstagande för hur nämndkallelser och beslutshandlingar ska lämnas ut respektive offentliggöras i Höörs kommun. Skillnaden mellan vad som får lämnas ut och vad som måste lämnas ut tydliggörs. Även skillnaden mellan vad som får lämnas ut Höörs kommun: Box Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: Fax:

4 KSF 2014/999 2 (7) (journalist/allmänhet begär ut offentlig handling) och vad som får offentliggöras t.ex. genom att lägga ut informationen på hemsidan tydliggörs. Kommunallagen Kommunfullmäktigesammanträden är offentliga medan nämndernas (inkl. kommunstyrelsens) möten inte är offentliga. Offentlighetsprincipen m.m. Offentlighetsprincipen återfinns i Tryckfrihetsförordningen som är en av våra grundlagar. Offentlighetsprincipen syftar till att möjliggöra insyn i offentlig verksamhet såsom t.ex. kommunal verksamhet. Huvudregeln är att en allmän handling är offentlig. För att en handling ska anses vara allmän krävs dock att det är en handling, att den inkommit, upprättats eller expedierats. Detta innebär att arbetsmaterial och interna dokument ofta inte är allmänna handlingar. För kallelser så anses föredragningslistan upprättad när den fått sin slutliga utformning. I övrigt är kallelsen inte allmän handling förrän protokollet från mötet justerats. Inte heller beslutsunderlaget är allmän handling före protokollets justering om det inte finns underlag som kommit in till kommunen, t.ex. en ansökan. Tjänsteskrivelser och andra internt upprättade dokument är således inte allmän handling förrän protokollet justerats. Det går alltså inte att göra en sammantagen bedömning av alla handlingar i en kallelse utan varje dokument måste bedömas för sig. När en handling blivit en allmän handling är vi skyldiga att lämna ut den (om informationen inte är skyddad av sekretess). Vi kan emellertid välja att lämna ut en handling som ännu inte blivit allmän, den blir då en allmän handling i och med utlämnandet. Vi är inte skyldiga att publicera möteshandlingar, gör vi det blir de allmänna handlingar i och med publiceringen. Sekretess i kommunal verksamhet Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, är upplagd så att det finns några fåtal bestämmelser som sekretessbelägger viss typ av information. Majoriteten av sekretessbestämmelser utgår dock från i vilken verksamhet som informationen finns. I kommunal verksamhet finns särskilda sekretessbestämmelser främst inom utbildningsverksamhet, hälso- och sjukvård samt inom socialtjänstens verksamhet. Utanför dessa verksamhetsområden är det endast information om en enskilds hälsa eller sexualliv som kan omfattas av sekretess. Sekretessprövningen görs alltid vid utlämnandetidpunkten men det finns metoder att sekretessmarkera ett ärende eller en handling i diariet för att uppmärksamma en handläggare om att informationen kan omfattas av en sekretessbestämmelse samt begränsa antalet personer som har tillgång till informationen

5 KSF 2014/999 3 (7) (detta benämns ofta som att man sekretessbelagt ärendet men det finns ingen sk. hemligstämpling utan prövningen görs alltid vid en begäran om utlämnande). Ansvarig för sekretessbedömningen är verksamhetschefen för respektive sektor och inför en kallelse bör sekretessfrågor diskuteras vid beredningsmötet. Sekretessbelagd information hanteras på särskilt sätt i kallelseprocessen och är således skyddad på så sätt att den endast är tillgänglig för de beslutande ledamöterna. Sekretessbelagd information ska aldrig läggas ut på hemsidan. Personuppgiftslagen Personuppgiftslagens (1998:204), PuL:s, syfte är att skydda enskilda personers integritet. Det är framförallt systematiskt lagrade personuppgifter som avses men även personuppgifter i löpande text om dessa kan anses kränka den registrerades personliga integritet. Det är respektive nämnd som är ansvarig för att PuL följs. Bedömning av om kallelsen eller beslutsunderlaget behandlar personuppgifter på ett lagstridigt sätt bör göras vid beredningsmötet innan kallelsen går ut. Särskilda bestämmelser gäller för publicering på internet. Det är tillåtet för kommuner att i viss utstäckning, utan samtycke enligt personuppgiftslagen, publicera personuppgifter som förekommer i kallelser och protokoll (personuppgiftsförordningen 12 ). Huvudregeln är dock att kränkande eller känsliga uppgifter inte får publiceras. Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv, brottsuppgifter, personnummer och samordningsnummer. Förtroendevaldas personuppgifter som gäller förtroendeuppdraget, dvs. namn, partibeteckning samt typ av uppdrag får dock publiceras utan samtycke. PuL gäller inte behandlingar av rent privat natur och behandlingar uteslutande för journalistiska ändamål. Om någon begär ut sammanställningar eller gör massuttag kan personuppgiftslagen vara tillämplig och bedömning ska göras i särskild ordning. Omvärldsbevakning samt interna rutiner Kallelser och beslutsunderlag hanteras mycket olika i olika kommunerna. En rundfrågning ger bilden att få kommuner diskuterat frågan närmre. Publicering på hemsidan

6 KSF 2014/999 4 (7) Många kommuner lägger aldrig ut beslutsunderlaget, vissa lägger ut all information samtidigt som kallelsen skickas ut medan andra lägger ut beslutsunderlaget när protokollet läggs ut. Vissa lägger endast ut föredragningslistan medan andra lägger ut hela kallelsedokumentet med eller utan förslag till beslut. De flesta kommuner lägger ut protokollen efter justeringen. Det finns kommuner som har sk. offentliga diarier. Där kan man söka i diariet direkt på hemsidan, denna lösning vållar särskilda problem vid tillämpning av PuL och är inte lämplig med den typ av diarium Höörs kommun har. Höörs kommun lägger ut kallelse och underliggande beslutsunderlag till kommunfullmäktige på hemsidan samma dag som kallelsen går ut. Kallelse till kommunstyrelsen och underliggande beslutsunderlag läggs ut på hemsidan samma dag som kallelsen går ut, dock tas förslag till beslut bort. För övriga nämnders kallelser är rutinen att föredragningslistan läggs ut på hemsidan samma dag som kallelsen går ut. Journalister hänvisas till hemsidan i första hand. Begärs underliggande beslutsunderlag görs prövning enligt lag för varje dokument för sig för att avgöra om de är en allmän handling. Prövningen görs på respektive sektor. Samtliga protokoll (utom kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll) publiceras på hemsidan efter justeringen ägt rum. Utlämnande av information till journalister Även här skiljer det sig mellan kommunerna. Många som fortfarande har sk. papperskallelser skickar en kallelse i till journalisterna, vissa väntar tills två dagar efter utskicket (i syfte att ge inläsningstid till politikerna), andra lämnar ut den samma dag som sammanträdet äger rum och det finns de som lämnar ut handlingarna först efter protokollet justerats. Kommuner som kommit långt med utvecklingen har sk. Droppboxar för journalisterna. Där läggs information (i elektronisk form) direkt till enskilda journalister eller redaktioner, på så sätt går det fort att få ut informationen på ett säkert sätt. Gällande kallelse och underliggande beslutsunderlag till kommunfullmäktige hänvisas journalister i första hand till hemsidan. För kallelse till kommunstyrelsen och underliggande beslutsunderlag hänvisas journalister i första hand till hemsidan.

7 KSF 2014/999 5 (7) För övriga nämnders kallelser hänvisas journalister till hemsidan. Begärs underliggande beslutsunderlag görs prövning enligt lag för varje dokument för sig för att avgöra om de är en allmän handling. Prövningen görs på respektive sektor. I vissa fall lämnas komplett kallelse ut i samband med sk. pressträffar. Det har kommit in synpunkter på att detta gör att pressträffarna inte blir lika stringenta som tidigare då journalisterna inte har möjlighet att läsa in sig i materialet och välja ut intressanta ärenden att ställa frågor på. Kommunstyrelsens arbetsutskott är ett beredande organ till kommunstyrelsen, deras kallelser och protokoll offentliggörs därför inte. Däremot finns de under anmälningar på kommunstyrelsens kallelser. Gällande protokoll hänvisas journalister till hemsidan. Inkomna synpunkter har fångat upp synpunkter från folkvalda inom kommunen, kommunens tjänstemän och massmedia. Från politiskt håll har det kommit in synpunkter om: Att journalister och kommunmedborgarna bör få ut samma information samtidigt. Detta innebär att kallelser och underlag som lämnas ut till journalister bör samtidigt läggas ut på hemsidan (Kommentar från kansliet: Detta kräver att granskning enligt PuL regelmässigt görs vid beredningsmötet, ansvarig är nämnden. Sekretesskyddad information läggs aldrig ut på hemsidan, ansvarig är sektorchefen). Att politikerna bör få utrymme att diskutera ärendena i sina partier innan information offentliggörs/lämnas ut. Att alla nämnder bör göra likadant Att förslag till beslut inte bör offentliggöras/lämnas ut innan nämndssammanträdet ägs rum då det kan missförstås som om att det är beslutat. Att vi bör vägledas av KiK, dvs. lägga ut all information i samband med att kallelsen går ut. Från massmedia har det kommit in synpunkter om: Att all information bör ges ut till journalisterna för att skapa möjlighet till en bra nyhetsbevakning. Att informationen bör skickas eller mailas löpande direkt till de journalister som bett om det så att den inte behöver hämtas på hemsidan eller begäras ut varje gång (prenumeration). Från tjänstemän har det kommit in synpunkter om: Att det är mycket tidskrävande att ge ut information.

8 KSF 2014/999 6 (7) Att kansliet bör lämna ut information som rör nämnderna. Att alla sektorer bör göra likadant. Att det saknas tekniskt stöd för smidig publicering på hemsida, mörkning av sekretesskyddade uppgifter och uppgifter med personuppgifter som inte bör publiceras. erbjuder sig att utveckla rutiner för utlämnande av kallelser och underliggande beslutsunderlag samt ta på sig att lägga ut informationen på hemsidan/lämna ut informationen till journalister/allmänhet för det fall att det skapas en samsyn för hela kommunen vilken information som ska publiceras/lämnas ut samt när den ska publiceras/lämnas ut. En förutsättning är att frågor om sekretess och PuL tas upp på ett beredningsmöte innan kallelsen går ut. På beredningsmötet bör sektorchef, nämndsordförande samt nämndsekreterare delta. Därigenom kvalitetssäkras processen och kansliets uppgift blir stödjande och verkställande, besluten i sig fattas av nämndordföranden (PuL) och sektorchefen (sekretess). Om någon begär ut allmän handling i övrigt (handling som inte är del i en kallelse/protokoll) är det alltid sektorn som hanterar utlämnandet, kansliet kan ge stöd vid förfrågan.

9 KSF 2014/999 7 (7) Alternativa beslutsförslag Det finns oändligt antal varianter som kan föreslås. Här framförs tre förslag som tydligt anger olika fokus. Alternativ 1 Fokus på öppenhet Kallelsen i sin helhet, inklusive beslutsförslag och beslutsunderlag, publiceras på hemsidan och lämnas ut till journalister (främst genom hänvisning till hemsidan) samma dag som kallelsen görs tillgänglig på Höör24. Protokoll publiceras på hemsidan samma dag eller dagen efter justeringen. Följder som kan förutses: verkar för ökad demokrati och öppenhet, färre förfrågningar om att få ut handlingar från allmänhet och journalister, kan utgöra fara för den personliga integriteten om beredningsmötena inte går till på rätt sätt, politikerna har inte tid att sätt sig in i ärenden innan de får frågor från journalist/allmänhet, massmedia kan påverka den politiska debatten. Alternativ 2 Fokus på arbetsro Inga handlingar lämnas ut förrän de blivit allmänna. Föredragningslistan lämnas ut när kallelsen skickats. Kallelsen, beslutsunderlag och protokoll lämnas ut när protokollet justerats. Föredragningslista och protokoll publiceras på hemsidan när kallelsen skickats ut respektive när protokollet justerats. Följder som kan förutses; sämre poäng i KiK, motverkar kommunfullmäktiges mål, ökad antal förfrågningar på allmänna handlingar, risk för olik hantering inom de olika sektorerna, politikerna har möjlighet att vara väl förberedda innan de får frågor från allmänhet/journalister, politikerna har tid att inom partierna diskutera ärendena och ta ställning. Alternativ 3 Medelvägen Föredragningslistan publiceras och lämnas ut när kallelsen gjorts tillgänglig i Höör24. Kallelsen i sin helhet publiceras på hemsidan/lämnas ut samma dag som sammanträdet äger rum. Protokoll publiceras/lämnas ut när det justerats. Följder som kan förutses; sämre poäng i KiK, kan utgöra fara för den personliga integriteten om beredningsmötena inte går till på rätt sätt, ökad antal förfrågningar på allmänna handlingar, politikerna har möjlighet att vara väl förberedda innan de får frågor från allmänhet/journalister, politikerna har tid att inom partierna diskutera ärendena och ta ställning. Gunilla D Skog Kanslichef

10 From: Björner, Karin Sent: 19 Jan :52: To: Björner, Karin Subject: VB: Nämndskallelser Från: Tobias Lagerholm Skickat: den 17 januari :12 Till: Dencker Skog, Gunilla Ämne: SV: Nämndskallelser Hej! Tack för en gedigen redogörelse i det här ärendet! Några reflektioner som kan vara bra att ha med till måndagens sammanträde. 1. Som du skriver är det vissa kommuner som i dag lägger/lämnar ut allt material. Man skulle till och med kunna skriva att många kommuner gör det. Jag vet att kommuner som Malmö, Kristianstad, Osby, Eslöv, Hörby och Kävlinge lämnar ut allt beslutmaterial till nämnder och styrelser före sammanträde. 2. Varför är ett offentligt diarium på kommunens hemsida inte lämpligt i Höör men i många andra kommuner? 3. Jag vill påpeka att det underliggande beslutsmaterialet till nämnder och styrelser i dag inte läggs ut med automatik ens när protokollen justeras. Dagens situation gör det oerhört svårarbetat för oss i pressen och man får många gånger stånga pannan blodig. 4. Varför görs i dag en viss skillnad i hanteringen av handlingar mellan kommunstyrelse och nämnder? Det är svårt att förstå. 5. Med stöd av vilken paragraf kan kallelsen till KSAU hållas under sekretess? Skånska Dagbladet önskar fortsättningsvis att åtminstone ärendelistan och gärna övrigt beslutsunderlag lämnas ut före sammanträde. 6. En slags kompromiss skulle kunna vara tvådagarslösningen så att politiker hinner läsa in sig innan allmänhet och press får tillgång till ärendelista med tillhörande beslutsunderlag. Men helst vill Skånska Dagbladet att information offentliggörs i samma sekund som när politikerna får tillgång till den. 7. Hur vi som journalister får informationen är av mindre betydelse. Mail, papper, dropbox eller kommunens hemsida fungerar samtliga. Det viktigaste är att vi får all information i god tid före sammanträde. 8. Läser jag din redogörelse rätt blir det mer positivt både för journalister och anställda inom Höörs kommun om en generell men framförallt generös informationspolicy nu införs. 9. Vi på Skånska Dagbladet är självklart för alternativ 1. Om detta alternativ blir verklighet är vår bedömning att politikerna arbetsro knappast påverkas i någon större utsträckning. Och att arbetsron ibland påverkas får en politiker räkna med. För oss i pressen är det viktigt att när vi någon gång skriver artiklar om ej fattade beslut bör vi så också meddela detta i artikeln så att inte förvirring uppstår.

11 10. Vi betonar att det inte bara är journalister som har synpunkter på den nuvarande informationshanteringen. På kommunfullmäktiges novembersammanträde gick oppositionspolitikern Magnus Marvéus upp i talarstolen och klagade på att Liberalerna som parti inte hade någon insyn i nämnderna. 11. Höörs kommunalråd Stefan Lissmark har angett att det nuvarande politiska styret kräver en sluten informationsprocess. Vi menar att öppenheten inom Höörs kommun måste ses betydligt mer långsiktigt. För bara några år sedan rådde också total öppenhet inom Höörs kommun. Det är viktigt att poängtera. Och som politiker i opposition hade nuvarande kommunalråd då ingenting att erinra. Vänligen Tobias Lagerholm Reporter Skånska Dagbladet Från: Skickat: den 12 januari :31 Till: Tobias Lagerholm Ämne: Nämndskallelser Hej! Här är ett första utkast enl ök. Vi ska diskutera ärendet på ksau på måndag 18/1. Då ska vi förhoppningsvis bestämma om ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige eller i varje nämnd för sig. Kom gärna med synpunkter. Med vänlig hälsning Gunilla Dencker Skog Kanslichef Kommunledningskansliet Kansli Södergatan 28 Tel: Vxl:

12

238 Investeringstillstånd för bebyggelse av Badhuset 2, HFAB

238 Investeringstillstånd för bebyggelse av Badhuset 2, HFAB PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-11-09 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/433 238 Investeringstillstånd för bebyggelse av Badhuset 2, HFAB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun

119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/29 119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Riktlinjer för publicering av personuppgifter på webbplatser 16 KS

Riktlinjer för publicering av personuppgifter på webbplatser 16 KS Riktlinjer för publicering av personuppgifter på webbplatser 16 KS 2017.191 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-15 97 Riktlinjer för publicering av personuppgifter

Läs mer

202 Webb-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden - förlängning av avtalsperioden

202 Webb-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden - förlängning av avtalsperioden PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-10-10 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/414 202 Webb-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden - förlängning av avtalsperioden Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Riktlinjer för diariet på Internet

Riktlinjer för diariet på Internet 2008-05-21 Riktlinjer för diariet på Internet Beslutad av Kommunstyrelsen den 4 juni 2008, 246/2008 KOMMUNKANSLIET ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommunstyrelsen@kungalv.se

Läs mer

67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner

67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-11 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/140 67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner i Skåne AB Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för webbpublicering av protokoll i Gislaveds kommun

Riktlinjer för webbpublicering av protokoll i Gislaveds kommun Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2012-09-11 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vid behov Följas upp: En gång per mandatperiod Riktlinjer för webbpublicering

Läs mer

Rutin för uppvaktning av 100 åringar i Höörs kommun

Rutin för uppvaktning av 100 åringar i Höörs kommun RUTIN Datum Diarienummer Sida 2016-05-02 KSF 2016/227 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Rutin för uppvaktning av 100 åringar i Höörs kommun Uppvaktningsgrupp: kommunfullmäktiges presidium och kommunalråden

Läs mer

88 Införande av e-post för förtroendevalda

88 Införande av e-post för förtroendevalda PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-03-21 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/147 88 Införande av e-post för förtroendevalda Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess TILLÄMPNING Hudiksvall kommun Offentlighet och sekretess Kommunen Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

149 Ansökan om sponsring av H 65 säsongen 2016/2017

149 Ansökan om sponsring av H 65 säsongen 2016/2017 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/237 149 Ansökan om sponsring av H 65 säsongen 2016/2017 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Förändrad handläggning av medborgarfö r- slag

Förändrad handläggning av medborgarfö r- slag SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR 1399-2012-1.2.1. 2013-03-27 Handläggare: Maud Beijner Telefon: 508 13 054 Handläggare: Agneta Pernu Olofsson Telefon:

Läs mer

37 FÖREDRAGNINGSLISTA

37 FÖREDRAGNINGSLISTA 37 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-05-19 11 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/173 7 Omfördelning av kostnader för vaktmästartjänster Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Vaktmästartjänster

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 1 februari 2016 kl 10:00 14:40

Höörsalen Måndagen den 1 februari 2016 kl 10:00 14:40 2016-02-01 1 (22) Plats och tid Höörsalen Måndagen den 1 februari 2016 kl 10:00 14:40 Beslutande Stefan Lissmark (S) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer Olsson (M)

Läs mer

161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde Syd, Krokodilen och Sätofta skolområde

161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde Syd, Krokodilen och Sätofta skolområde PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/47 161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde

Läs mer

168 Intresseanmälan: borgerlig vigselförrättare

168 Intresseanmälan: borgerlig vigselförrättare PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/250 168 Intresseanmälan: borgerlig vigselförrättare Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

248 Avgifter sondnäring och kosttillägg för medborgare i ordinärt boende med hemsjukvård

248 Avgifter sondnäring och kosttillägg för medborgare i ordinärt boende med hemsjukvård PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-11-10 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/334 248 Avgifter sondnäring och kosttillägg för medborgare i ordinärt boende med hemsjukvård Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

283 Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor.

283 Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor. PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/327 283 Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Lotta Kavtaradze. Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin

Lotta Kavtaradze. Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin Lotta Kavtaradze Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin 08-446 5100 lotta@pulakademin.se www.alltompul.se www.draftit.se www.moretime.se Dagens agenda Kort om den nya dataskyddsförordningen Grundläggande

Läs mer

Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan

Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan 112591, 1 Bilaga 3, version 1.0 PM Till: Inera AB Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan Syfte Syftet

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

Ny plattform för E-tjänster och hantering av handlingar till kommunens nämnder - PRIOSavtalet

Ny plattform för E-tjänster och hantering av handlingar till kommunens nämnder - PRIOSavtalet TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 2016-12-09 KSF 2016/637 1 (3) KOMMUNLEDNINGSKANSLI Kommunkansliet Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Ny plattform för E-tjänster och hantering av handlingar

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

137 Begäran om att lån efterskänkes eller avbetalningsplan, ombyggnad av vind över konsthallen, Föreningen Anders

137 Begäran om att lån efterskänkes eller avbetalningsplan, ombyggnad av vind över konsthallen, Föreningen Anders PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2014/281 137 Begäran om att lån efterskänkes eller avbetalningsplan, ombyggnad av vind över konsthallen,

Läs mer

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 9 (18) Dnr KSF 2013/312 8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Förslaget till Regler

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering

Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2013-12-18, 122 Dnr: 2013-KS0548/003 För revidering ansvarar: Dokumentet gäller för: Kommunstyrelse,

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

212 Uppdrag till sociala sektorn att anordna den nordiska familjerådskonferensen i Malmö hösten 2017

212 Uppdrag till sociala sektorn att anordna den nordiska familjerådskonferensen i Malmö hösten 2017 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-06-27 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/308 212 Uppdrag till sociala sektorn att anordna den nordiska familjerådskonferensen i Malmö hösten

Läs mer

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A < KAMMARRÄTTEN GÖTEBORG Avdelning 1 I DOM 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 1372-09 KLAGANDE Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

46 Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Skåne 2015/16

46 Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Skåne 2015/16 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-02-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/387 46 Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Skåne 2015/16 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

9 Diskussion kring idé om Skulpturpark på Fastigheten Anders 5 samt nyttjanderätt till tomten

9 Diskussion kring idé om Skulpturpark på Fastigheten Anders 5 samt nyttjanderätt till tomten PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-01-18 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/417 9 Diskussion kring idé om Skulpturpark på Fastigheten Anders 5 samt nyttjanderätt till tomten Beslut

Läs mer

154 REMISS: Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

154 REMISS: Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/148 154 REMISS: Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

157 Justering av Maxtaxa inom förskola och fritidshem

157 Justering av Maxtaxa inom förskola och fritidshem PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-08 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/179 157 Justering av Maxtaxa inom förskola och fritidshem Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet

Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med så kallade

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg www.pulpedagogen.se Personuppgiftslagen (PuL) Vad tänka på i PuL när det gäller e-förvaltning? Missbruksregeln - Hanteringsregeln Ändamålet God

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun Typ av dokument Regler Dokumentägare Personuppgiftsombud Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Dokumentansvarig: Kanslichef Antaget: 2017-09-07 RUTIN 2(10) Innehåll Rutin för utlämnande och sekretessbedömning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Sida 1/12 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

117 Förfrågan om förvärv av fastigheten Komministern 20.

117 Förfrågan om förvärv av fastigheten Komministern 20. PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/75 117 Förfrågan om förvärv av fastigheten Komministern 20. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Uppvidinge kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm Sida l (5) KAMMARRÄTTEN T^/^A/T UvJlVL Mål nr 14-12 Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndamärnnden

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid

Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-09-15 SN 2014/0380 0480-450885 Socialnämnden Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid Förslag till beslut

Läs mer

Yttrande med anledning av anmälan till Riksdagens ombudsmän - JO

Yttrande med anledning av anmälan till Riksdagens ombudsmän - JO 1(3) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-20 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 11 Ärende/Dok. id. TN 2014-0533 Infosäk. klass K1 (Öppen) Yttrande med anledning

Läs mer

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande 1(6) Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande Normalt är det tillåtet att lämna ut svarandens person- och organisationsnummer (och andra uppgifter från målet, exempelvis målnummer)

Läs mer

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 9 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 9 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/59 6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Föreliggande förslag till

Läs mer

Göran Rydeberg, Stockholms universitet

Göran Rydeberg, Stockholms universitet Göran Rydeberg, Stockholms universitet. Göran Rydeberg Disputerad historiker och arkivarie Avdelningschef vid Stockholms universitet Lång erfarenhet från offentlig arkivverksamhet Något om dagens presentation

Läs mer

Anvisning för ärende- och dokumenthantering

Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning Diarienummer: KS2017/0286 Dokumentansvarig: Kanslichef Beslutad av: Förvaltningsledningen Ersätter tidigare beslut Ledningsrådet, 2010-11-15 (KS2013/475)

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Ärendehantering Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Nämndskansliet

Läs mer

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 11 (18) Dnr KSF 2013/79 9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. 1. Motionen Detaljplanen för

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

25 Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

25 Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-02-01 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2012/370 25 Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

235 Motion: Investera billigt, Emittera egna kommunobligationer

235 Motion: Investera billigt, Emittera egna kommunobligationer PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-11-09 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/350 235 Motion: Investera billigt, Emittera egna kommunobligationer Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

222 Förvärv av fastigheterna Solrosen 5 och 6

222 Förvärv av fastigheterna Solrosen 5 och 6 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-06-28 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/331 222 Förvärv av fastigheterna Solrosen 5 och 6 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motionssvar - Det öppna landstinget - gör landstingets diarium tillgängligt på internet

Motionssvar - Det öppna landstinget - gör landstingets diarium tillgängligt på internet MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-01-21 LS-LED15-0766-3 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Landstingsstyrelsen 287044 Motionssvar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig KLK 1(5) Riktlinje dnr KS 566/08 Uppdatering Riktlinjer för hantering av 2 Till Dig som är anställd vid Kramfors kommun Alla, som tar emot eller

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

BESLUT. 7 Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Skånes beslut den 16 november 2012, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

BESLUT. 7 Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Skånes beslut den 16 november 2012, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l BESLUT 7 Meddelat i Göteborg Sida l (4) Mål nr 8666-12 KLAGANDE Andreas Jelvefors TV4 Malmö Södergatan 22 211 34 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE s beslut den 16 november

Läs mer

Nämndsadministration. Vägledning. Dokumenttyp: Diarienummer: Gäller fr.o.m: Tillsvidare. Giltighetstid: Samtliga förvaltningar

Nämndsadministration. Vägledning. Dokumenttyp: Diarienummer: Gäller fr.o.m: Tillsvidare. Giltighetstid: Samtliga förvaltningar Nämndsadministration Dokumenttyp: Vägledning Diarienummer: 206.2016 Gäller fr.o.m: 2016-08-30 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet gäller för: Samtliga förvaltningar Dokumentansvar: Kommunsekreterare

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 756-2011 Socialnämnden Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer