Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod Prioriterade mål Nämnd Mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål"

Transkript

1 Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 2 Alla elever ska ha behörighet till ett högskoleförberedande- eller yrkesprogram i gymnasiet. Meritvärdet i årskurs 9 ska öka jämfört med En ekonomi i balans. Alla chefer håller den budget de är ansvariga för. Kostnader per elev på respektive program på Bergagymnasiet ligget som högst på rikets medelvärde. Effektiv lokalanvändning. Vi ska samordna samtliga nämnders och utskotts mål för ekonomisk hushållning. Hög måluppfyllelse inom befintlig budgetram Vi ska medverka till att varje generation tar ansvar för sina kostnader och resursnyttjande. MoS Miljö och Samhällsbyggnad ska ha ett underhåll i balans. Genomförande av investeringar och exploateringsprojekt ska ske effektivt och till rimliga kostnader. SoT Samtliga verksamheter skall vid utgången av 2011 ha leverensavtal som motsvarar villkoren inom respektive bransch. SoT/Fastighet skall senast 2012 presentera en plan som visar hur fastighetsunderhållet kan vara i balans. Av SoT/Projekts investeringsärenden skall lägst 60 procent upphandlas i direkt konkurrens och högst 40 procent via traditionella ramavtal. Verksamhet och budget i balans med hjälp av tydliga och fungerande signalsystem. Verka för flexibla, kostnadseffektiva lösningar för att öka kvalitet hos brukarna. Långsiktigt hållbart Eslöv AoF Alla som kan har rätt till ett arbete som det går att försörja sig på utan försörjningsstöd, Att bygga ett hållbart samhälle kräver en bidrag eller andra transfereringsersättningar. ekonomi i balans samt ekologiska Öka anställningsbarheten för försörjningstagarnas tillträde inför arbetsmarknaden. och sociala hänsyn. Vi ska se till att alla projekt vi bedriver har en miljöprofil som inriktning. Vi ska satsa på långsiktiga arbetsmarknadsinsatser och redovisa att det går att sänka bidragsberoendet.

2 BoF MoS Speciellt fokus ska riktas för gruppen ungdomar (18-25 år) med försörjningsstöd, att ordna arbetspraktik på arbetsplatser i arbetslivet. Barn och ungdomar ska utveckla en hälsosam livsstil och uppleva trygghet i tillvaron. Barn och ungdomar ska trivas i sin skola vilket gynnar inlärning. Mötesplatser för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med andra aktörer. Vi ökar antalet ungdomar som väljer Bergagymnasiet. Vi ska samordna folkhälsoarbetet, bl.a. genom Rådet för hälsa och trygghet och genom att sammanställa lokala välfärdsbokslut där nämndernas verksamheter beskrivs. Vi ska utveckla säkerhetsarbetet och samverkan med externa aktörer för att skapa ett tryggare Eslöv. Vi ska fortsätta verka för att chefer och medarbetare har tillgång till målinriktad kompetensutveckling, såsom ledarutbildningar. Vi fortsätta arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö och sätta fokus på hälsa för alla medarbetare. Vi ska minska pappersanvändningen genom att utveckla digitala kommunikationslösningar. Vi ska tillse att Kultur och Fritids arrangemang miljödiplomeras. Vi ska verka för att alla barn- och ungdomsföreningar är miljöcertifierade 2014 Vi ska öka miljömedvetenheten både internt och externt Vi ska verka för lokal samverkan inom besöksnäringen I ekokommunen Eslöv minskar användningen av kemikalier och tungmetaller. Miljö och Samhällsbyggnad ska stimulera medborgarna till energieffektivisering samt stödja utvecklingen av förnyelsebara energikällor. SoT Energiförbrukningen per kvm ska minska med 20 procent till Vid nybyggnad ska kraven för Green Building uppfyllas. Samtliga tjänstefordon inom SoT ska vid utgången av 2012 vara miljöfordon ska 95 procent av de personbilar som SoT/Bilpoolen tillhandahåller vara miljöfordon. Senast vid utgången av 2011 ska ett underlag för en kostpolicy ha behandlats av nämnden. Förbättra stödet för anhöriga, i synnerhet där det finns yngre barn inblandade. Främja möjligheterna till social samvaro, bibehållen hälsa och trygghet bland äldre. Öka kvaliteten på maten och på hela matupplevelsen. Öka miljömedvetenheten inom nämndens olika verksamheter.

3 Bo och verka i Eslöv Eslöv växer vilket ger möjlighet för mer och bättre service till medborgarna. Det skapar även bättre möjligheter för näringslivet. AoF BoF MoS Vi ska se till att ungdomar (16-18 år) har feriearbete (ca. 290 st. under 3 veckor var) med relevant lön. Vi ska verka för en bättre samordning mellan förvaltningarna speciellt när det gäller boendet i mindre lägenheter. Vi ska verka för att de barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd har tillgång till en dator och internet utan att detta avräknas från försörjningsstödet till familjen. Varje barn/elev ska ges möjlighet att utvecklas, både gällande kunskap och sin sociala kompetens. Alla våra kurser och utbildningar i alla verksamheter är attraktiva och får höga betyg av elever. Genomsnittsbetyget ska vara över 4,0 i den 6-gradiga skalan eller över 3,5 i den 5- gradiga skalan och ständigt öka. Personalen upplever att vi är en bra arbetsgivare. Vi ska vidareutveckla den aktiva näringslivspolitik som kommunen bedriver i samarbete med företagen. Detta gör vi bland annat genom hög plan- och markberedskap och genom att marknadsföra Eslöv som god företagarkommun, såsom det beskrivs i Näringslivsprogrammet. Vi ska aktivt delta i det regionala arbetet kring ESS och tillvarata kommunens intressen. Vi ska ta initiativ i den fysiska planeringen och byggandet av det framtida Eslöv och verka för att samtliga förvaltningar bidrar aktivt i planfrågor med hänsyn till boende, verksamma och miljö. Alla kommuninvånare ska ha tillgång till bibliotek som mötesplatser och kultur- och kunskapscentra. Vi ska verka för alla barns läs- och språkutveckling genom tillgång till skolbibliotek av hög och jämlik kvalitet på samtliga skolor. Fler, framför allt barn och unga, ska ges möjlighet till ett fysiskt och kulturellt aktivt liv. Vi ska erbjuda ett brett och tillgängligt kultur- och fritidsutbud som inkluderar unika och/eller stora arrangemang som synliggör kommunen. Vi ska verka för ökad omsättning i besöksnäringen. Vi ska öka tillgängligheten och öka antalet besökare till Mötesplats Miljö och Samhällsbyggnad planerar för att Eslövs kommun ska växa aktivt och förtätas attraktivt och hållbart. Miljö och Samhällsbyggnad ska arbeta för att kollektivtrafiken utvecklas i hela kommunen. Miljö och Samhällsbyggnad bidrar till ett positivt företagsklimat i Eslövs kommun.

4 Mångfald Alla medarbetare ska veta vad det innebär att arbeta för mångfald och jämlikhet och mot diskriminering. Eslövs kommun visar handlingskraft i arbetet med att utveckla individens olika möjligheter. SoT AoF BoF Service och Teknik ska årligen tillhandahålla 25 feriearbeten. Icke heltidsanställningar ska årligen redovisas och analyseras. Balansen mellan fritid och arbete ska mätas årligen. Verka för trygga och tillgängliga boendeformer utifrån brukarnas behov. Medverka till att kommunens fastighetsägare kan erbjuda anpassat och bra boende. Möjliggöra för fler privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv när behovet ökar. Vård och omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare. Sträva efter att erbjuda alla anställda heltidstjänst. Medverka till att ungdomar kommer ut i feriearbete och praktik. Verka för jämställda arbetsplatser. Vi ska öka samverkan med de sociala företagen för att bredda möjligheterna så att våra försörjningsstödstagare ska kunna försörja sig själva. Vi ska verka för att alla projekt och utbildningar som vi erbjuder beaktar mångfaldsperspektivet. Mångfald och jämställdhet ska alltid finnas i fokus. Alla elever ska stimuleras och utmanas på sin kunskapsnivå. Pojkar har lägre meritvärde än flickor. Vi strävar efter att öka meritvärdet för alla och specifikt på att öka meritvärdet hos pojkar. Vuxenutbildningen ökar antalet aktiviteter i huset. Vuxenutbildningen ökar antalet kurser och utbildningar. Alla elever upplever att de fått möjlighet att uppnå sina mål. Vi ska erbjuda ett IB-program. Vi ska fortsätta arbeta för jämställda och rättvisa löner, bland annat med hjälp av Lönevågen och tydliga lönekriterier. Vi ska genom nytänkande och kompetensbaserad rekrytering fortsätta att arbeta för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Vi ska stödja och samordna arbetet med att hitta olika möjligheter för att erbjuda alla anställda heltidstjänst. Vi ska skapa förutsättningar för en god hälsa för alla kommunens invånare, genom kommunala verksamheter och genom information och opinionsbildning. Vi ska tillse att den offentligt finansierade kultur- och fritidsverksamheten bidrar till

5 . Medborgarfokus och bemötande Eslöv är en tillgänglig kommun som utvecklas utifrån kunskap om medborgarnas behov. Dialog och tydlig kommunikation är viktiga delar i kvalitetsutvecklingen MoS SoT AoF BoF integration och jämställdhet. Vi ska öka medarbetarnas mångfaldskompetens. Miljö och Samhällsbyggnad ska skapa förutsättningar för en ökad dialog med kommunens medborgare. Miljö och Samhällsbyggnad ska ha en god arbetsmiljö som genom utvekling och delaktighet skapar motiverade och engagerade medarbetare. Service och Teknik ska fortlöpande informera och utbilda om barns och ungdomars kulturoch uttryckssätt. Främja mångfaldskompetens hos medarbetarna. Ge utrymme till diskussioner på arbetsplatsen för arbete för mångfald och mot diskriminering. Brukarnas behov och önskemål ska tillgodoses med beaktande av likabehandlingspolicyn. Vi ska se till att alla klienter behandlas likvärdigt och rättssäkert. Personalen ska ha en helhetssyn på förvaltningens, kommunens insatser och känna sig delaktiga i ständiga arbetet med att göra Eslöv till en attraktiv kommun för medborgarna. Medborgare som är i behov av Barn och Familjs tjänster ska uppfatta dem som tillgängliga. Medborgare ska uppleva och ha ett positivt intryck av bemötandet från Barn och Familj. Alla elever, kunder och personal anser att de blivit väl bemötta. Genomsnittsbetyget ska vara över 4,0 i den 6-gradiga skalan eller över 3,5 i den 5-gradiga skalan och ständigt öka. Vi ökar antalet externa samarbetspartners i alla verksamheter och program. Personalen anser att En till En-projektet bidrar till en pedagogisk utveckling. Vi ska utveckla vår dialog med medborgarna genom olika sätt att kommunicera och utvecklas till en kvalitetskommun med medborgarens behov i centrum. Vi ska arbeta för att alla förvaltningar som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet utökar samarbetet. Vi ska i alla beslut och åtgärder som rör barn utgå ifrån barnets bästa samt rätten till delaktighet och likabehandling i enlighet med barnkonventionen. Vi ska verka för större delaktighet och engagemang från kommuninvånarna i verksamheten. Vi ska utveckla värdskap i alla våra verksamheter. Vi ska fortsätta att utveckla Kultur och Fritid till en e-förvaltning.

6 MoS SoT Våra medborgare tycker att Eslöv är en attraktiv och välskött kommun. Senast under 2014 ska Servicenämnden behandla en plan för att elever ska kunna äta i matsal. SoT/Fastighet ska under 2011 presentera en e-tjänst för felanmälan. SoT/måltid ska senast under 2012 ha lanserat en e-tjänst för information om måltidsverksamhet. SoT/IT ska senast under 2013 presentera en plan för öppna trådlösa nätverk i kommunens större byggnader. Informationen från Vård och Omsorg ska vara tillgänglig och lättförstådd. Utveckla bemötandet såväl mot brukare som anhöriga bland annat genom att använda sig av modern teknik. Medborgarna och brukarna ska kunna påverka hur Vård och Omsorgs tjänster utförs. Öka kvaliteten i bemötandet gentemot brukarna.

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

- hörs din röst i valet?

- hörs din röst i valet? 22-23 mars - hörs din röst i valet? Förslag från Göteborgs första Medborgarstämma S T A D E N V I V I L L H A Medborgaragendan togs fram under Göteborgs Medborgarstämma 22-23 mars och genom ett antal uppföljningsmöten

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer