Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74"

Transkript

1 Ekonomisk översikt Sammanfattning Förvaltningsresultatet, d v s årets resultat exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 508 Mkr (438), motsvarande 12,39 kr (10,68) per aktie. Förbättringen, som uppgick till 16 %, har främst uppnåtts genom förbättringar i förvaltningen såsom ökade hyresnivåer och effekter av genomförda investeringar. I genomsnitt har förbättringen uppgått till 21 % per år sedan bolaget börsnoterades Hyresintäkterna uppgick till Mkr (1 571) och den ekonomiska uthyrningsgraden var under året 91,5 % (93,0). Driftsöverskottet före avskrivningar uppgick till Mkr (1 027), motsvarande en direktavkastning om 9,1 % (9,1). Efter avskrivningar om 116 Mkr (108) var bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen Mkr (919). Under året har fastigheter sålts med ett sammanlagt försäljningspris om 503 Mkr (635), vilket innebar en vinst om 179 Mkr (129). De centrala administrationskostnaderna uppgick till 62 Mkr (67), varav kostnader för incitamentsprogram till företagsledningen 11 Mkr (15). Till följd av nya redovisningsprinciper har återförts tidigare gjorda nedskrivningar som inte längre är motiverade om totalt 316 Mkr, vilka redovisats som jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet före finansnetto uppgick till Mkr (981). Finansnettot uppgick till 442 Mkr ( 414), motsvarande en genomsnittlig räntenivå om 5,7 % (5,8). På grund av underskottsavdrag uppstår i princip ingen aktuell betald skattekostnad. Dock redovisas en icke kassaflödespåverkande uppskjuten skattekostnad om 128 Mkr (141). Castellums resultat efter skatt för år 2002 uppgick till 873 Mkr (426). Resultatet exklusive jämförelsestörande poster med avdrag för schablonskatt 28 % uppgick till 495 Mkr (408) motsvarande 12,07 kr (9,95) per aktie, vilket är en förbättring med 21 % mot föregående år. Hyresintäkter De totala hyresintäkterna för koncernen uppgick 2002 till Mkr (1 571). Hyresintäkterna har förbättrats på grund av dels ett högre hyresvärde, dels ett större fastighetsbestånd. Hyresintäkterna utgörs av hyresvärdet med avdrag för värdet av under året vakanta ytor. Hyresvärde Med hyresvärde avses erhållna hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor. I hyresvärdet ingår även tillägg som vidaredebiteras hyresgästen, exempelvis bränsle, fastighetsskatt och indextillägg. Tabellen på sidan 59 visar hyresvärdet per kvadratmeter fördelat per fastighetskategori och geografiskt område. Hyresvärdet per kvadratmeter har stigit med ca 7 % under året. Förbättringen beror på såväl höjda reala hyresnivåer som hyreshöjningar vidtagna med anledning av gjorda investeringar samt på förvärv och försäljningar inom respektive kategori. Avseende jämförbara enheter har hyresvärdet per kvadratmeter stigit med 5 % under året. DATA PER AKTIE Kronor Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74 Förändring +16% +24% +24% +26% +16% Kassaflöde förvaltning 15,17 13,32 10,72 8,70 7,14 6,30 Förändring +14% +24% +23% +22% +13% Resultatet exkl. jämförelsestörande poster efter avdrag för schablonskatt 12,07 9,95 8,39 6,56 5,24 4,34 Förändring +21% +19% +28% +25% +21% Utdelning 7,50 6,50 5,50 4,50 3,50 2,75 Förändring +15% +18% +22% +29% +27% 58

2 HYRESVÄRDE PER KVADRATMETER Kontor/ Lager/ Kr/kvm butik industri Bostäder Totalt Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Totalt KONTRAKTSFÖRFALLOSTRUKTUR Antal Antal Kontrakts- Andel av Löptid kontrakt tkvm värde, Mkr värdet Kommersiellt % % % % % % Summa % Bostäder P-platser och övrigt Totalt KONTRAKTERADE FRAMTIDA HYRESINTÄKTER Mkr utfall Bostäder Bostäder, fullt uthyrt Kommersiellt E K O N O M I S K Ö V E R S I K T De kommersiella hyreskontrakten, för vilka hyrorna betalas in kvartalsvis i förskott, är tecknade på viss tid, vilket innebär att en förändring av marknadshyrorna inte ger ett direkt utslag i hyresintäkterna. Hyresintäkterna kan endast förändras i samband med att respektive kontrakt förfaller till omförhandling. Av de kontrakt som har omförhandlats under år 2002 har cirka en tredjedel förlängts med oförändrade villkor medan en mindre del har sagts upp för avflyttning. Resterande omförhandlingar har medfört ökade hyresnivåer om i genomsnitt %. I de kommersiella kontrakten ingår en så kallad indexklausul innebärande en uppräkning av hyran motsvarande viss andel av inflationen under föregående år alternativt en minimiuppräkning. Som en följd av detta har under 2002 uppräkning skett med 1,5 % 2 %, en nivå som beräknas gälla även Hyresnivån för bostäder omförhandlas i princip varje år med respektive hyresgästförening. Vägledande i förhandlingarna är de kommunägda bolagens hyresnivåer som under året i huvudsak varit oförändrade. Kontraktsförfallostrukturen avseende Castellums bestånd framgår av ovanstående tabell. Värdemässigt förfaller 62 % av kontrakten före utgången av år En förklaring till den relativt låga andelen under 2003 är att vissa kontrakt, på grund av uppsägningstider, redan är omförhandlade under år Den mest förekommande löptiden på ett nytecknat kontrakt är för närvarande 3 5 år med en uppsägningstid om nio månader. Diagrammet ovan avser kontrakterade framtida hyresintäkter avseende befintliga hyreskontrakt. Då bostadskontrakt är ett tillsvidarekontrakt redovisas dels framtida hyresintäkter utifrån nuvarande uthyrningsgrad och dels den rent formella återstående kontraktstiden, tre månaders uppsägningstid utöver uppsägningsmånad. 59

3 KONTRAKTSSTORLEK KOMMERSIELLA KONTRAKTS FÖRDELNING PER BRANSCH Kontraktsstorlek Antal Kontrakts- Mkr kontrakt Andel värde, Mkr Andel Kommersiellt < 0, % % 0,25 0, % % 0,5 1, % % 1,0 3, % % >3,0 88 1% % Summa % % Bostäder % 110 6% P-platser och övrigt % 41 2% Totalt % % Antal % av Bransch (GICS-kod) kontrakt kontraktsvärde Energi (10) 7 0% Material (15) 84 4% Industrivaror (2010) % Leverantör av kommersiella tjänster (2020) % Transport (2030) 132 8% Detaljhandel (2550) % Övriga sällanköpsvaror och tjänster ( ) % Dagligvaror (30) 95 3% Hälsovård (35) 182 6% Finans och fastighet (40) 107 3% Mjukvara och tillhörande tjänster (4510) 219 8% Teknisk hårdvara (4520) 110 6% Telekomoperatörer (50) 96 1% Kraftförsörjning (55) 10 0% Kommunal och statlig verksamhet m m 176 8% Totalt % Castellum har en stor riskspridning i kontraktsportföljen. Koncernen har ca kommersiella och bostadskontrakt vars storleksmässiga spridning framgår av ovanstående tabell. Såväl det enskilt största kontraktet som den enskilt största hyresgästen svarar endast för 1,0 % av koncernens totala hyresintäkter. De kommersiella kontraktens spridning på olika branscher är också god, vilket framgår av ovanstående tabell. Uthyrningsgrad Den ekonomiska uthyrningsgraden i Castellum under 2002 var 91,5 % (93,0). Den ekonomiska uthyrningsgraden för kontors- och butiksfastigheter uppgick till 90,8 %, vilket är något högre än vid halvårsskiftet. Jämfört med utgången av föregående år är den dock lägre, vilket delvis kan förklaras av förändringar i fastighetsbeståndet. Uthyrningsgraden för lager- och industrifastigheter uppgick till 91,7 %, vilket är högre än såväl vid halvårsskiftet som vid utgången av föregående år. Vad avser det kommersiella beståndet innebär bruttouthyrningen av såväl vakanta som nyproducerade ytor under 2002 ökade hyresintäkter på årsbasis med 194 Mkr (183), medan nettouthyrningen, d v s bruttouthyrningen minus uppsägningar, uppgick till motsvarande 47 Mkr (52). Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick 2002 till 556 Mkr (544), vilket innebär 235 kr/kvm (237). I dessa belopp ingår såväl direkta fastighetskostnader, såsom kostnader för drift, underhåll, hyresgästanpassningar, tomträttsavgäld och fastighetsskatt, som indirekta fastighetskostnader i form av uthyrning och fastighetsadministration. Driftskostnader I driftskostnader ingår kostnader för bl a el, värme, vatten, fastighetsskötsel, renhållning, försäkringar, hyresförluster samt fastighetsspecifika marknadsföringskostnader. Avseende lager- och industrifastigheter står dock hyresgästerna i flertalet fall för merparten av driftskostnaderna. Driftskostnaderna uppgick 2002 till 289 Mkr (278), vilket innebär 121 kr/kvm (119). Driftskostnaderna, som bedöms ligga 60

4 på en för verksamheten normal nivå, är väderleksberoende vilket innebär att de varierar kraftigt mellan såväl olika år som årstider. De kostnadsbesparingar som uppnåtts genom rationaliseringar i driften har inte fullt ut kunnat kompensera ökade kommunala avgifter och energipriser. Delar av driftskostnadsökningen, till exempel värmekostnader, har dock vidaredebiterats hyresgästerna. Underhåll och hyresgästanpassningar Underhållskostnaderna består av såväl periodiska som löpande åtgärder för att vidmakthålla fastighetens standard och tekniska system. Hyresgästanpassning består av kostnader för specifik lokalanpassning till enskild hyresgäst. För 2002 har kostnader för underhåll och hyresgästanpassningar varit 94 Mkr (107), vilket innebär 39 kr/kvm (46). Tomträttsavgäld Tomträttsavgälden inklusive arrendeavgift för 2002 var 15 Mkr (16) och avser i huvudsak Storstockholm. Tomträttsavgäld är den avgift en ägare till byggnad på kommunägd mark årligen betalar till kommunen. Tomträttsavtalen är fördelade över tiden och omförhandlas oftast med 10 till 20 års intervall. Vid 2002 års utgång hade Castellum ett 50-tal fastigheter med tomträtt. Befintliga tomträttsavtal förfaller med en relativt jämn spridning över den närmaste 15-årsperioden. Fastighetsskatt Koncernens fastighetsskatt uppgick till 68 Mkr (57) motsvarande 29 kr/kvm (26). Fastighetsskatten är en statlig skatt baserad på fastighetens taxeringsvärde. Huvuddelen av fastighetsskatten vidaredebiteras hyresgästerna. Skattesatsen för 2002 var 1 % på taxeringsvärdet för kontor/butik samt 0,5 % för lager/industri och bostäder. Uthyrning och fastighetsadministration Koncernens kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgick 2002 till 90 Mkr (86), vilket innebär 39 kr/kvm (39). Med uthyrning och fastighetsadministration avses kostnader för den löpande fastighetsförvaltningen innefattande kostnader för såväl uthyrningsverksamhet, hyresförhandling, hyreskontrakt, hyresdebitering, hyreskrav som redovisning samt kostnader för projektadministration. Sammanfattning fastighetskostnader Nedan visas de fastighetsrelaterade kostnaderna per kvadratmeter fördelade per kategori och kostnadsslag. Driftsöverskott före avskrivningar Driftsöverskottet före avskrivningar uppgick till Mkr (1 027) motsvarande en direktavkastning om 9,1 %. Justerat för effekter av under året återförda nedskrivningar, innebär detta en ökning med 0,3 procentenheter jämför mot föregående år. Nedgången under fjärde kvartalet respektive år beror på årstidsmässiga variationer i fastighetskostnaderna. Driftsöverskottet i beskrivningen av fastighetsbeståndet redovisas i enlighet med finansanalytikernas rekommendation och avviker därför från vad som redovisas i resultaträkningen. Skillnaden förklaras av att i resultaträkningen ingår fastigheternas driftsöverskott för den tid de innehafts under året, medan den först- E K O N O M I S K Ö V E R S I K T EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD PER KATEGORI FASTIGHETSKOSTNADER PER KVADRATMETER ,6% 88 86,6% ,1% ,8% 91,7% 87,8% 92,8% 90,0% Kontor/butik ,4% 91,1% Lager/industri ,7% 90,8% Kontor/ Lager/ Kr/kvm butik industri Bostäder Totalt Driftskostnader Underhåll m m Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Direkta fast. kostn Uthyrning och fast. adm. 39 Totalt Jämförelse

5 nämnda beskrivningen upptar de fastigheter som Castellum ägde per den 31 december De fastigheter som förvärvats/färdigställts under året har räknats upp som om de ägts eller varit färdigställda under hela året medan fastigheter som sålts har frånräknats. Avskrivningar Castellums avskrivningar uppgick till 116 Mkr (108). Avskrivningar består i huvudsak av 1 % på byggnader. Avskrivningsprocenten för övriga tillgångsslag framgår av not 1. Fastighetsförsäljningar I Castellums strategi för tillväxt ingår bland annat att sälja mogna, fullt uthyrda fastigheter, vilka inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen. Under 2002 har 31 fastigheter (43) sålts för 503 Mkr (635) med en vinst om 179 Mkr (129). Av årets försäljningar avsåg 18 bostadsfastigheter bokförda till 209 Mkr, vilka såldes med en vinst om 105 Mkr. Centrala administrationskostnader De centrala administrationskostnaderna uppgick till 62 Mkr (67). Däri ingår kostnader för portföljförvaltning, bolagsadministration samt kostnader för upprätthållande av börsnotering. Detta innebär samtliga kostnader för Castellum AB innefattande koncernledning, finansavdelning, data, personal, investor relations, årsredovisning, revision m m. På dotterbolagsnivå ingår även kostnader för VD och ekonomichef samt kostnader för årsredovisning, revisionsarvoden m m. I centrala administrationskostnader ingår även kostnader avseende ett resultat- och aktiekursrelaterat incitamentsprogram för företagsledning och övriga ledande befattningshavare om 11 Mkr (15). Jämförelsestörande poster Under perioden gjorde Castellum nedskrivningar på ett 90-tal fastigheter, till ett vid det tillfället bedömt värde. Därefter har marknadsförutsättningarna för fastighetssektorn förändrats positivt genom högre hyresnivåer och uthyrningsgrader med stigande fastighetspriser som följd. Även om fastighetsvärdena successivt har återhämtats, har Castellum tidigare, i enlighet med årsredovisningslagen, valt alternativet att inte återföra nedskrivningar gjorda före I och med den under 2002 införda Redovisningsrådets rekommendation nr 17 Nedskrivningar, skall dock tidigare gjorda nedskrivningar återföras när dessa inte längre är motiverade. Castellum har därför återfört tidigare gjorda fastighetsnedskrivningar om totalt 346 Mkr. Av detta belopp har 316 Mkr, där nedskrivningen tidigare redovisats i resultaträkningen, återförts i resultaträkningen och 30 Mkr, där nedskrivningen tidigare redovisats direkt i balansräkningen, återförts i balansräkningen. Till grund för återfört belopp ligger den värdering per årsskiftet som gjorts för respektive fastighet, med beaktande av dels ursprungligt anskaffningsvärde dels de avskrivningar som skulle gjorts om nedskrivningen ej hade skett. Effekten efter skatt av den ovan nämnda förändrade redovisningsprincipen är bland annat att årets resultat per aktie ökar med 5,56 kr, den synliga soliditeten ökar med 2 procentenheter och att fastigheternas direktavkastning minskar med 0,3 procentenheter. Finansiell översikt Ränteutveckling Utvecklingen på räntemarknaden 2002 präglades av att konjunkturutvecklingen blev en besvikelse. Året inleddes med en optimistisk syn på konjunkturen DIREKTAVKASTNING DRIFTSÖVERSKOTT ,1% 8,4% 8,9% 7,5% 9,1% 9,1% Mkr Hyresintäkter Driftsöverskott Enligt resultaträkningen Förvärv/färdigställande Försäljningar Enligt fastighetsbeskrivningen

6 RÄNTEUTVECKLING 1 JANUARI FEBRUARI 2003 FINANSIERING % STIBOR 3 månader Swapränta 5 år Eget kapital Mkr (34%) Ej räntebärande skulder 595 Mkr (4%) Räntebärande skulder Mkr (62%) E K O N O M I S K Ö V E R S I K T vilket innebar stigande räntor. Riksbanken höjde reporäntan vid två tillfällen under våren med sammanlagt 0,50 procentenheter. Även de långa räntorna steg kraftigt och den för Castellum viktiga 5-åriga swapräntan noterades vid flera tillfällen under mars maj till strax över 6 %. Såväl den internationella som den inhemska börsutvecklingen 2002 blev en besvikelse och såväl hushållens som företagens förväntningar om framtiden föll återigen tillbaka, vilket fick räntorna att falla kraftigt under hösten. Den lägre ekonomiska aktiviteten och framförallt förväntningarna om framtiden fick Riksbanken att sänka reporäntan vid två tillfällen under hösten med sammanlagt 0,50 procentenheter. Detta innebar att reporäntan slutade på samma nivå 3,75 %, som vid ingången av Den 5-åriga swapräntan noterades per 31 december till 4,55 %. Den 5-åriga swapräntan och 3 månaders STIBORräntan har störst påverkan på Castellums upplåningskostnad. Av ovanstående diagram framgår hur dessa räntor utvecklats från Finansiella risker För Castellum är det av stor vikt att följa ränteutvecklingen då räntan för ett fastighetsbolag är den enskilt största kostnadsposten. Att hantera finansiella risker och då framförallt den s k ränterisken (se följande förklaring) är därmed av stor betydelse för den framtida resultatutvecklingen. Castellum har därför centraliserat hanteringen av finansiella risker som uppstår vid transaktioner med finansiella instrument till moderbolaget. Finansavdelningen är även koncernens internbank med ansvar för upplåning och cash management. Castellum hanterar de finansiella riskerna i enlighet med de ramar som anges i den av styrelsen fastställda finanspolicyn. För att minska Castellums ränteriskexponering används i huvudsak ränteswapar. Upplysningar och klassificeringar av finansiella risker vilka redovisas nedan följer Redovisningsrådets rekommendationer. I finanspolicyn definieras följande finansiella risker; Prisrisker I Castellums finanspolicy definieras två s k prisrisker; Ränterisk Ränterisk är risken för att förändringar i ränteläget påverkar koncernens finansieringskostnad och därmed koncernens resultat. Hur mycket och hur snabbt en ränteförändring får genomslag i resultatet beror på vald räntebindningstid. Valutarisk Castellum äger endast fastigheter i Sverige och får enligt finanspolicyn inte utsättas för exponering i utländsk valuta. Upplåningsrisk Upplåningsrisk är risken för att finansiering saknas eller är mycket oförmånlig vid viss tidpunkt. För att begränsa upplåningsrisken skall Castellum ha tillgång till långa bindande kreditlöften. 63

7 Kreditrisk Kreditrisk är risken för att motparten inte fullföljer leverans eller betalning. I finansverksamheten uppstår kreditrisker framförallt vid placering av likviditetsöverskott och vid s k ränteswapavtal. För att reducera kreditrisken anges i finanspolicyn att Castellum endast skall arbeta med i policyn godkända banker och kreditinstitut med hög kreditvärdighet. Finansverksamhet Det finns två övergripande mål för finansverksamheten i Castellum; Uppnå så låg finansieringskostnad som möjligt med hänsyn tagen till i finanspolicyn givna ramar. Att sträva mot att en förändring i räntan påverkar kassaflödet jämnt över tiden. För att uppnå målen för finansverksamheten och ränteriskhantering i enlighet med ramarna i finanspolicyn tas vid beslut om önskad räntebindning hänsyn till dagens nominella ränta, konjunkturläget, hur mycket kassaflödet skulle påverkas av en ränteförändring och hur snabbt en ränteförändring antas kunna kompenseras med indexuppräkning och omförhandling av hyror. För maximal flexibilitet i hantering av ränterisken upptas lån i huvudsak med kort räntebindning. Genom att använda ränteswapar kan önskad räntebindningstid och önskat skydd av räntekostnaden uppnås. Att kombinera lån med kort räntebindning och ränteswapar kan jämställas med att inneha lån med fast räntebindning, utan att erhålla de fasta lånens begränsningar som kan uppstå vid önskemål om förtida amortering och lösen. Castellum behandlar således kombinationen av lån med kort räntebindning och ränteswapar som lån med fast ränta. När ränteswapar används för att erhålla upplåning med fast ränta och därmed säkra framtida räntebetalningar uppstår ett marknadsvärde i ränteswapen. Detta marknadsvärde varierar dels beroende på förändringar i marknadsräntan, dels beroende på ränteswapens återstående löptid. Om marknadsräntan med samma återstående löptid noteras lägre än den fasta ränta Castellum erlägger enligt ränteswapen kommer ränteswapen att uppvisa ett negativt värde. Noteras marknadsräntan med samma återstående löptid högre än den Castellum erlägger enligt ränteswapen kommer ränteswapen att uppvisa ett positivt värde. Marknadsvärderingen av ränteswapportföljen påverkar således inte Castellums strävan att uppnå en jämn utveckling av räntekostnaden utan reflekterar endast den matematiska beräkningen av värdet på ränteswaparnas återstående kassaflöde diskonterat till dagens marknadsränta. Marknadsvärdet på Castellums ränteswapportfölj uppgick vid årsskiftet till 232 Mkr ( 64). I enlighet med rådande redovisningsprinciper redovisas dock inte ränteswaparnas marknadsvärde i redovisningen utan räntekostnaden tas under lånets/instrumentens löptid. Förenklat kan det beskrivas så att genom att stänga och realisera resultatet i befintlig ränteswapportfölj och därefter köpa nya ränteswapar vid samma tidpunkt med exakt samma återstående löptid skulle Castellum erhålla en genomsnittlig ränta på 4,9 % per stängningsdagen Marknadsvärdet och den ovan angivna genomsnittliga refinansieringsräntan är FINANSIELLA MÅL OCH FINANSPOLICY Soliditet Lägst 30 % Räntetäckningsgrad Lägst 200 % Prisrisk Ränterisk Genomsnittlig räntebindning 2 4 år Valutarisk Inte tillåtet Upplåningsrisk Kreditrisk Andel räntebindningsförfall Minst 50 % långa kreditlöften Endast kreditinstitut med hög kreditvärdighet Högst 40 % inom 12 månader, högst 30 % inom varje därefter följande 12-månadersperiod RÄNTE- OCH LÅNEFÖRFALLOSTRUKTUR Ränteförfallostruktur Låneförfallostruktur Lånebelopp Medel- Kreditavtal Utnyttjat Mkr ränta Mkr Mkr 0 1 år, inkl likviditet ,9% år ,3% år 600 6,1% år ,9% år 856 5,5% år ,3% Totalt ,6%

8 en realtidsberäkning och gäller endast vid stängningstillfället. Med antagande om oförändrad genomsnittlig räntebindning och oförändrad lånevolym skulle en förändring av den korta och långa räntan med +/ 1 procentenhet påverka Castellums räntekostnad med +/ 20 Mkr under Om lånen däremot haft en rörlig ränta skulle motsvarande förändring påverka Castellums räntekostnad med +/ 83 Mkr under Finansiell struktur Castellums finansiering per den 31 december 2002 framgår av sammanställning på föregående sida. Netto räntebärande poster efter avdrag för likviditet om 20 Mkr (20) uppgick till Mkr (8 234). Låne- och ränteförfallostruktur Castellum har avtalade kreditlöften om sammanlagt Mkr (9 893). Per den 31 december 2002 var Mkr (8 254) disponerat under ovan nämnda kreditavtal, innebärande ett kvarvarande disponibelt utrymme om Mkr (1 639). Låneförfallostrukturen, som framgår av tabellen på föregående sida, visar när i tiden lånevolymer under befintliga kreditavtal förfaller till omförhandling eller amortering. Den vägda löptiden för avtalade kreditlöften var 3,6 år och garanterar Castellum lån till en bestämd marginal under avtalens löptid. Under 2002 har Castellum ingått ett nytt 5-årigt kreditavtal med ett syndikat av svenska och utländska banker om 1,2 mdr, som säkerställts via finansiella nyckeltal. Castellums internbank upptar lån under kreditavtal för vidareutlåning till de fastighetsägande dotterbolagen. Kreditavtalen ger Castellum rätt att välja såväl kort som lång räntebindning. Castellum kunde per 31 december 2002 uppta lån intill Mkr utan ställande av pantsäkerhet medan för resterande del av kreditavtalen skall ställas pant upp till den nivå de utnyttjas. Till säkerhet för upptagna lån under kreditavtal med direktpantsättning ställer Castellum panträtt i bolagets reversfordringar på dotterbolag med däri pantförskrivna fastighetspantbrev. Kreditavtalen innehåller utöver sedvanliga uppsägningsvillkor i vissa fall villkor om bland annat räntetäckningsgrad och soliditet. Dessa villkor varierar för de olika kreditavtalen men samtliga överenskomna avtalsvillkor ligger under och med god marginal till Castellums finansiella mål. Castellum kan öka respektive minska utnyttjandet under de långfristiga kreditavtalen. Strävan är att minimera de räntebärande skulderna och kassalikviditet skall i första hand användas till att amortera utestående skulder. Den genomsnittliga räntan vid årets utgång framgår av tabellen på föregående sida och uppgick till 5,6 % (5,8). Den genomsnittliga räntebindningstiden vid samma datum var 3,4 år (2,3). Räntebindningen har uppnåtts genom att lån med kort räntebindning har förlängts via ränteswapar och collars med nominellt underliggande värde om Mkr respektive 300 Mkr. Finansnetto Finansnettot var 442 Mkr ( 414) varav räntebidrag 2 Mkr (3) och utdelning 5 Mkr (5). Under året har 16 Mkr (22) i räntor aktiverats avseende investeringar i fastighetsportföljen. Den genomsnittliga räntenivån uppgick till 5,7 % (5,8). Skattesituation Skattekostnad På grund av möjligheten att göra skattemässiga överavskrivningar på fastighetsbeståndet (skattemässigt 2 4 % beroende på kategori jämfört med 1 % i redovisningen) och att nyttja befintliga underskottsavdrag uppstår i princip inget skattepliktigt resultat och därmed ej heller någon betald skattekostnad. Dock redovisas en icke kassaflödespåverkande uppskjuten skattekostnad om 128 Mkr (141), främst hänförlig till årets gjorda skattemässiga överavskrivningar och förbrukning av underskottsavdrag. Av tidigare beskrivna återförda nedskrivningar om 346 Mkr, har huvuddelen betraktats som skattepliktig intäkt. Denna skattepliktiga återföring, som ökar fastigheternas skattemässiga restvärde och ger motsvarande mindre skattebelastning när fastigheterna i framtiden säljs, förbrukar dock viss del av befintliga underskottsavdrag. Detta förhållande kompenseras dock bland annat av skattemässiga underskott vid likvidation av dotterbolag om 535 Mkr, vilket gör att årets skattekostnad uppgår till 13 %. Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld har redovisats enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 9 och beräknats på dels underskottsavdrag dels skillnaden mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga restvärde. Upp- E K O N O M I S K Ö V E R S I K T 65

9 skjuten skattefordran tas upp först då den rimligen kan anses som slutligt bedömd av skattemyndigheten. Underskottsavdrag Castellums underskottsavdrag beräknas per 31 december 2002 uppgå till 690 Mkr efter att 269 Mkr nyttjats under året. Skattemässiga överoch undervärden på fastigheter Vid en beräkning av det skattemässiga utfallet i koncernen av en försäljning av fastigheterna, skall mot det koncernmässigt bokförda värdet om Mkr, ställas det skattemässiga restvärdet i juridisk person vilket totalt uppgår till Mkr. Vad gäller fastigheter ägda av handelsbolag/kommanditbolag skall även beaktas övervärden på andelar, vilka totalt uppgår till 204 Mkr. Med beaktan av dessa övervärden skulle, vid en försäljning av Castellums samtliga fastigheter, den skattepliktiga nettovinsten överstiga den i koncernen redovisade vinsten med 723 Mkr. Detta är en ökning med 220 Mkr mot föregående år. Under gjorde Castellum fastighetsnedskrivningar där skattemässigt avdrag erhölls. En under 2002 införd ny redovisningsprincip har inneburit att del av tidigare gjorda nedskrivningar har återförts, såväl redovisningsmässigt som skattemässigt. Vid utgången av 2002 kvarstod drygt 200 Mkr av tidigare gjorda nedskrivningar där skattemässigt avdrag erhållits som, förutsatt en fortsatt värdeuppgång på fastigheterna, framgent kan komma att återföras skattemässigt. Skattemässiga över- och undervärden på aktier Ett lagförslag förväntas bli antaget under 2003, som i princip innebär att vinst vid försäljning av dotterbolagsaktier blir skattefri. En konsekvens av lagförslaget blir även att förluster ej blir avdragsgilla. Att Castellums skattemässiga anskaffningsvärde på aktier överstiger det bokförda värdet kommer därför att skattemässigt sakna betydelse. Av försiktighetsskäl har heller aldrig någon uppskjuten skattefordran redovisats avseende denna post. Obeskattade reserver I koncernen finns enbart oväsentliga belopp avsatta till obeskattade reserver. SKATTEKOSTNAD UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Underlag Underlag Mkr betald skatt uppskjuten skatt Resultat före skatt Skattemässiga överavskrivningar 200 Skillnad skattemässigt och bokfört 191 värde sålda fastigheter, återförda nedskrivningar m m 9 Övriga skattemässiga avdrag 535 Nyttjat underskottsavdrag Summa underlag Därav 28 % betald/uppskjuten skatt Uppskjuten Mkr Underlag skatt 28 % Underskottsavdrag Vid årets ingång Årets förändring Vid årets utgång Skillnad fastigheternas bokförda och skattemässiga restvärden Vid årets ingång Årets förändring (varav 29 Mkr resp 8 Mkr avser återförda nedskrivningar direkt i balansräkningen) Vid årets utgång Totalt Vid årets ingång Årets förändring Vid årets utgång

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 1997

Halvårsrapport. januari juni 1997 Halvårsrapport januari juni 1997 Castellum halvårsrapport januari juni 1997 Verksamhet Castellum är ett av de större renodlade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet innehåller enbart svenska

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången

Läs mer

Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor

Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor PRESSMEDDELANDE 2/2003 Göteborg den 28 januari 2003 Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor Årets resultat efter skatt inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 873 Mkr. Resultatet

Läs mer

I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och

I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och resterande utgörs av lager- och produktionslokaler. Delårsrapport

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Finansiella rapporter 2004. Resultaträkning 52. Balansräkning 53. Förändring av eget kapital 54. Kassaflödesanalys 55

Finansiella rapporter 2004. Resultaträkning 52. Balansräkning 53. Förändring av eget kapital 54. Kassaflödesanalys 55 Finansiella rapporter 2004 Resultaträkning 52 Balansräkning 53 Förändring av eget kapital 54 Kassaflödesanalys 55 Redovisningsprinciper och noter 56 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2012. Thomas Erséus, VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2012. Thomas Erséus, VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2012 Thomas Erséus, VD Inledningen av tredje kvartalet Omvärld Ekonomisk och politisk osäkerhet i Europa håller i sig Fortsatt ansträngd kreditmarknad Försiktig

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Delårsrapport januari juni 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Vision Affärsidé Under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission till befintliga aktieägare om 400 MSEK. Likviddag

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000

Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Resultat efter skatt uppgår till 309 (285) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,32 (15,35) kr och en avkastning på eget kapital

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 402 mkr (1 234). Motsvarande en ökning med 14 %. Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter. Driftnettot uppgick till 1

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Verksamhetsinriktningen ändrad till fastighetsinvesteringsverksamhet Teknikrörelsen som bedrevs i koncernen utdelad till aktieägarna 27 fastigheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006

Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006 Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006 AKADEMISKA HUS AB (Publ) Org nr: 556459-9156 Styrelsen och verkställande direktören för Akademiska Hus AB avger härmed Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 188,6 mkr (136,1) Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 167,3 mkr (119,9) Förvaltningsresultatet

Läs mer