Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74"

Transkript

1 Ekonomisk översikt Sammanfattning Förvaltningsresultatet, d v s årets resultat exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 508 Mkr (438), motsvarande 12,39 kr (10,68) per aktie. Förbättringen, som uppgick till 16 %, har främst uppnåtts genom förbättringar i förvaltningen såsom ökade hyresnivåer och effekter av genomförda investeringar. I genomsnitt har förbättringen uppgått till 21 % per år sedan bolaget börsnoterades Hyresintäkterna uppgick till Mkr (1 571) och den ekonomiska uthyrningsgraden var under året 91,5 % (93,0). Driftsöverskottet före avskrivningar uppgick till Mkr (1 027), motsvarande en direktavkastning om 9,1 % (9,1). Efter avskrivningar om 116 Mkr (108) var bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen Mkr (919). Under året har fastigheter sålts med ett sammanlagt försäljningspris om 503 Mkr (635), vilket innebar en vinst om 179 Mkr (129). De centrala administrationskostnaderna uppgick till 62 Mkr (67), varav kostnader för incitamentsprogram till företagsledningen 11 Mkr (15). Till följd av nya redovisningsprinciper har återförts tidigare gjorda nedskrivningar som inte längre är motiverade om totalt 316 Mkr, vilka redovisats som jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet före finansnetto uppgick till Mkr (981). Finansnettot uppgick till 442 Mkr ( 414), motsvarande en genomsnittlig räntenivå om 5,7 % (5,8). På grund av underskottsavdrag uppstår i princip ingen aktuell betald skattekostnad. Dock redovisas en icke kassaflödespåverkande uppskjuten skattekostnad om 128 Mkr (141). Castellums resultat efter skatt för år 2002 uppgick till 873 Mkr (426). Resultatet exklusive jämförelsestörande poster med avdrag för schablonskatt 28 % uppgick till 495 Mkr (408) motsvarande 12,07 kr (9,95) per aktie, vilket är en förbättring med 21 % mot föregående år. Hyresintäkter De totala hyresintäkterna för koncernen uppgick 2002 till Mkr (1 571). Hyresintäkterna har förbättrats på grund av dels ett högre hyresvärde, dels ett större fastighetsbestånd. Hyresintäkterna utgörs av hyresvärdet med avdrag för värdet av under året vakanta ytor. Hyresvärde Med hyresvärde avses erhållna hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor. I hyresvärdet ingår även tillägg som vidaredebiteras hyresgästen, exempelvis bränsle, fastighetsskatt och indextillägg. Tabellen på sidan 59 visar hyresvärdet per kvadratmeter fördelat per fastighetskategori och geografiskt område. Hyresvärdet per kvadratmeter har stigit med ca 7 % under året. Förbättringen beror på såväl höjda reala hyresnivåer som hyreshöjningar vidtagna med anledning av gjorda investeringar samt på förvärv och försäljningar inom respektive kategori. Avseende jämförbara enheter har hyresvärdet per kvadratmeter stigit med 5 % under året. DATA PER AKTIE Kronor Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74 Förändring +16% +24% +24% +26% +16% Kassaflöde förvaltning 15,17 13,32 10,72 8,70 7,14 6,30 Förändring +14% +24% +23% +22% +13% Resultatet exkl. jämförelsestörande poster efter avdrag för schablonskatt 12,07 9,95 8,39 6,56 5,24 4,34 Förändring +21% +19% +28% +25% +21% Utdelning 7,50 6,50 5,50 4,50 3,50 2,75 Förändring +15% +18% +22% +29% +27% 58

2 HYRESVÄRDE PER KVADRATMETER Kontor/ Lager/ Kr/kvm butik industri Bostäder Totalt Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Totalt KONTRAKTSFÖRFALLOSTRUKTUR Antal Antal Kontrakts- Andel av Löptid kontrakt tkvm värde, Mkr värdet Kommersiellt % % % % % % Summa % Bostäder P-platser och övrigt Totalt KONTRAKTERADE FRAMTIDA HYRESINTÄKTER Mkr utfall Bostäder Bostäder, fullt uthyrt Kommersiellt E K O N O M I S K Ö V E R S I K T De kommersiella hyreskontrakten, för vilka hyrorna betalas in kvartalsvis i förskott, är tecknade på viss tid, vilket innebär att en förändring av marknadshyrorna inte ger ett direkt utslag i hyresintäkterna. Hyresintäkterna kan endast förändras i samband med att respektive kontrakt förfaller till omförhandling. Av de kontrakt som har omförhandlats under år 2002 har cirka en tredjedel förlängts med oförändrade villkor medan en mindre del har sagts upp för avflyttning. Resterande omförhandlingar har medfört ökade hyresnivåer om i genomsnitt %. I de kommersiella kontrakten ingår en så kallad indexklausul innebärande en uppräkning av hyran motsvarande viss andel av inflationen under föregående år alternativt en minimiuppräkning. Som en följd av detta har under 2002 uppräkning skett med 1,5 % 2 %, en nivå som beräknas gälla även Hyresnivån för bostäder omförhandlas i princip varje år med respektive hyresgästförening. Vägledande i förhandlingarna är de kommunägda bolagens hyresnivåer som under året i huvudsak varit oförändrade. Kontraktsförfallostrukturen avseende Castellums bestånd framgår av ovanstående tabell. Värdemässigt förfaller 62 % av kontrakten före utgången av år En förklaring till den relativt låga andelen under 2003 är att vissa kontrakt, på grund av uppsägningstider, redan är omförhandlade under år Den mest förekommande löptiden på ett nytecknat kontrakt är för närvarande 3 5 år med en uppsägningstid om nio månader. Diagrammet ovan avser kontrakterade framtida hyresintäkter avseende befintliga hyreskontrakt. Då bostadskontrakt är ett tillsvidarekontrakt redovisas dels framtida hyresintäkter utifrån nuvarande uthyrningsgrad och dels den rent formella återstående kontraktstiden, tre månaders uppsägningstid utöver uppsägningsmånad. 59

3 KONTRAKTSSTORLEK KOMMERSIELLA KONTRAKTS FÖRDELNING PER BRANSCH Kontraktsstorlek Antal Kontrakts- Mkr kontrakt Andel värde, Mkr Andel Kommersiellt < 0, % % 0,25 0, % % 0,5 1, % % 1,0 3, % % >3,0 88 1% % Summa % % Bostäder % 110 6% P-platser och övrigt % 41 2% Totalt % % Antal % av Bransch (GICS-kod) kontrakt kontraktsvärde Energi (10) 7 0% Material (15) 84 4% Industrivaror (2010) % Leverantör av kommersiella tjänster (2020) % Transport (2030) 132 8% Detaljhandel (2550) % Övriga sällanköpsvaror och tjänster ( ) % Dagligvaror (30) 95 3% Hälsovård (35) 182 6% Finans och fastighet (40) 107 3% Mjukvara och tillhörande tjänster (4510) 219 8% Teknisk hårdvara (4520) 110 6% Telekomoperatörer (50) 96 1% Kraftförsörjning (55) 10 0% Kommunal och statlig verksamhet m m 176 8% Totalt % Castellum har en stor riskspridning i kontraktsportföljen. Koncernen har ca kommersiella och bostadskontrakt vars storleksmässiga spridning framgår av ovanstående tabell. Såväl det enskilt största kontraktet som den enskilt största hyresgästen svarar endast för 1,0 % av koncernens totala hyresintäkter. De kommersiella kontraktens spridning på olika branscher är också god, vilket framgår av ovanstående tabell. Uthyrningsgrad Den ekonomiska uthyrningsgraden i Castellum under 2002 var 91,5 % (93,0). Den ekonomiska uthyrningsgraden för kontors- och butiksfastigheter uppgick till 90,8 %, vilket är något högre än vid halvårsskiftet. Jämfört med utgången av föregående år är den dock lägre, vilket delvis kan förklaras av förändringar i fastighetsbeståndet. Uthyrningsgraden för lager- och industrifastigheter uppgick till 91,7 %, vilket är högre än såväl vid halvårsskiftet som vid utgången av föregående år. Vad avser det kommersiella beståndet innebär bruttouthyrningen av såväl vakanta som nyproducerade ytor under 2002 ökade hyresintäkter på årsbasis med 194 Mkr (183), medan nettouthyrningen, d v s bruttouthyrningen minus uppsägningar, uppgick till motsvarande 47 Mkr (52). Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick 2002 till 556 Mkr (544), vilket innebär 235 kr/kvm (237). I dessa belopp ingår såväl direkta fastighetskostnader, såsom kostnader för drift, underhåll, hyresgästanpassningar, tomträttsavgäld och fastighetsskatt, som indirekta fastighetskostnader i form av uthyrning och fastighetsadministration. Driftskostnader I driftskostnader ingår kostnader för bl a el, värme, vatten, fastighetsskötsel, renhållning, försäkringar, hyresförluster samt fastighetsspecifika marknadsföringskostnader. Avseende lager- och industrifastigheter står dock hyresgästerna i flertalet fall för merparten av driftskostnaderna. Driftskostnaderna uppgick 2002 till 289 Mkr (278), vilket innebär 121 kr/kvm (119). Driftskostnaderna, som bedöms ligga 60

4 på en för verksamheten normal nivå, är väderleksberoende vilket innebär att de varierar kraftigt mellan såväl olika år som årstider. De kostnadsbesparingar som uppnåtts genom rationaliseringar i driften har inte fullt ut kunnat kompensera ökade kommunala avgifter och energipriser. Delar av driftskostnadsökningen, till exempel värmekostnader, har dock vidaredebiterats hyresgästerna. Underhåll och hyresgästanpassningar Underhållskostnaderna består av såväl periodiska som löpande åtgärder för att vidmakthålla fastighetens standard och tekniska system. Hyresgästanpassning består av kostnader för specifik lokalanpassning till enskild hyresgäst. För 2002 har kostnader för underhåll och hyresgästanpassningar varit 94 Mkr (107), vilket innebär 39 kr/kvm (46). Tomträttsavgäld Tomträttsavgälden inklusive arrendeavgift för 2002 var 15 Mkr (16) och avser i huvudsak Storstockholm. Tomträttsavgäld är den avgift en ägare till byggnad på kommunägd mark årligen betalar till kommunen. Tomträttsavtalen är fördelade över tiden och omförhandlas oftast med 10 till 20 års intervall. Vid 2002 års utgång hade Castellum ett 50-tal fastigheter med tomträtt. Befintliga tomträttsavtal förfaller med en relativt jämn spridning över den närmaste 15-årsperioden. Fastighetsskatt Koncernens fastighetsskatt uppgick till 68 Mkr (57) motsvarande 29 kr/kvm (26). Fastighetsskatten är en statlig skatt baserad på fastighetens taxeringsvärde. Huvuddelen av fastighetsskatten vidaredebiteras hyresgästerna. Skattesatsen för 2002 var 1 % på taxeringsvärdet för kontor/butik samt 0,5 % för lager/industri och bostäder. Uthyrning och fastighetsadministration Koncernens kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgick 2002 till 90 Mkr (86), vilket innebär 39 kr/kvm (39). Med uthyrning och fastighetsadministration avses kostnader för den löpande fastighetsförvaltningen innefattande kostnader för såväl uthyrningsverksamhet, hyresförhandling, hyreskontrakt, hyresdebitering, hyreskrav som redovisning samt kostnader för projektadministration. Sammanfattning fastighetskostnader Nedan visas de fastighetsrelaterade kostnaderna per kvadratmeter fördelade per kategori och kostnadsslag. Driftsöverskott före avskrivningar Driftsöverskottet före avskrivningar uppgick till Mkr (1 027) motsvarande en direktavkastning om 9,1 %. Justerat för effekter av under året återförda nedskrivningar, innebär detta en ökning med 0,3 procentenheter jämför mot föregående år. Nedgången under fjärde kvartalet respektive år beror på årstidsmässiga variationer i fastighetskostnaderna. Driftsöverskottet i beskrivningen av fastighetsbeståndet redovisas i enlighet med finansanalytikernas rekommendation och avviker därför från vad som redovisas i resultaträkningen. Skillnaden förklaras av att i resultaträkningen ingår fastigheternas driftsöverskott för den tid de innehafts under året, medan den först- E K O N O M I S K Ö V E R S I K T EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD PER KATEGORI FASTIGHETSKOSTNADER PER KVADRATMETER ,6% 88 86,6% ,1% ,8% 91,7% 87,8% 92,8% 90,0% Kontor/butik ,4% 91,1% Lager/industri ,7% 90,8% Kontor/ Lager/ Kr/kvm butik industri Bostäder Totalt Driftskostnader Underhåll m m Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Direkta fast. kostn Uthyrning och fast. adm. 39 Totalt Jämförelse

5 nämnda beskrivningen upptar de fastigheter som Castellum ägde per den 31 december De fastigheter som förvärvats/färdigställts under året har räknats upp som om de ägts eller varit färdigställda under hela året medan fastigheter som sålts har frånräknats. Avskrivningar Castellums avskrivningar uppgick till 116 Mkr (108). Avskrivningar består i huvudsak av 1 % på byggnader. Avskrivningsprocenten för övriga tillgångsslag framgår av not 1. Fastighetsförsäljningar I Castellums strategi för tillväxt ingår bland annat att sälja mogna, fullt uthyrda fastigheter, vilka inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen. Under 2002 har 31 fastigheter (43) sålts för 503 Mkr (635) med en vinst om 179 Mkr (129). Av årets försäljningar avsåg 18 bostadsfastigheter bokförda till 209 Mkr, vilka såldes med en vinst om 105 Mkr. Centrala administrationskostnader De centrala administrationskostnaderna uppgick till 62 Mkr (67). Däri ingår kostnader för portföljförvaltning, bolagsadministration samt kostnader för upprätthållande av börsnotering. Detta innebär samtliga kostnader för Castellum AB innefattande koncernledning, finansavdelning, data, personal, investor relations, årsredovisning, revision m m. På dotterbolagsnivå ingår även kostnader för VD och ekonomichef samt kostnader för årsredovisning, revisionsarvoden m m. I centrala administrationskostnader ingår även kostnader avseende ett resultat- och aktiekursrelaterat incitamentsprogram för företagsledning och övriga ledande befattningshavare om 11 Mkr (15). Jämförelsestörande poster Under perioden gjorde Castellum nedskrivningar på ett 90-tal fastigheter, till ett vid det tillfället bedömt värde. Därefter har marknadsförutsättningarna för fastighetssektorn förändrats positivt genom högre hyresnivåer och uthyrningsgrader med stigande fastighetspriser som följd. Även om fastighetsvärdena successivt har återhämtats, har Castellum tidigare, i enlighet med årsredovisningslagen, valt alternativet att inte återföra nedskrivningar gjorda före I och med den under 2002 införda Redovisningsrådets rekommendation nr 17 Nedskrivningar, skall dock tidigare gjorda nedskrivningar återföras när dessa inte längre är motiverade. Castellum har därför återfört tidigare gjorda fastighetsnedskrivningar om totalt 346 Mkr. Av detta belopp har 316 Mkr, där nedskrivningen tidigare redovisats i resultaträkningen, återförts i resultaträkningen och 30 Mkr, där nedskrivningen tidigare redovisats direkt i balansräkningen, återförts i balansräkningen. Till grund för återfört belopp ligger den värdering per årsskiftet som gjorts för respektive fastighet, med beaktande av dels ursprungligt anskaffningsvärde dels de avskrivningar som skulle gjorts om nedskrivningen ej hade skett. Effekten efter skatt av den ovan nämnda förändrade redovisningsprincipen är bland annat att årets resultat per aktie ökar med 5,56 kr, den synliga soliditeten ökar med 2 procentenheter och att fastigheternas direktavkastning minskar med 0,3 procentenheter. Finansiell översikt Ränteutveckling Utvecklingen på räntemarknaden 2002 präglades av att konjunkturutvecklingen blev en besvikelse. Året inleddes med en optimistisk syn på konjunkturen DIREKTAVKASTNING DRIFTSÖVERSKOTT ,1% 8,4% 8,9% 7,5% 9,1% 9,1% Mkr Hyresintäkter Driftsöverskott Enligt resultaträkningen Förvärv/färdigställande Försäljningar Enligt fastighetsbeskrivningen

6 RÄNTEUTVECKLING 1 JANUARI FEBRUARI 2003 FINANSIERING % STIBOR 3 månader Swapränta 5 år Eget kapital Mkr (34%) Ej räntebärande skulder 595 Mkr (4%) Räntebärande skulder Mkr (62%) E K O N O M I S K Ö V E R S I K T vilket innebar stigande räntor. Riksbanken höjde reporäntan vid två tillfällen under våren med sammanlagt 0,50 procentenheter. Även de långa räntorna steg kraftigt och den för Castellum viktiga 5-åriga swapräntan noterades vid flera tillfällen under mars maj till strax över 6 %. Såväl den internationella som den inhemska börsutvecklingen 2002 blev en besvikelse och såväl hushållens som företagens förväntningar om framtiden föll återigen tillbaka, vilket fick räntorna att falla kraftigt under hösten. Den lägre ekonomiska aktiviteten och framförallt förväntningarna om framtiden fick Riksbanken att sänka reporäntan vid två tillfällen under hösten med sammanlagt 0,50 procentenheter. Detta innebar att reporäntan slutade på samma nivå 3,75 %, som vid ingången av Den 5-åriga swapräntan noterades per 31 december till 4,55 %. Den 5-åriga swapräntan och 3 månaders STIBORräntan har störst påverkan på Castellums upplåningskostnad. Av ovanstående diagram framgår hur dessa räntor utvecklats från Finansiella risker För Castellum är det av stor vikt att följa ränteutvecklingen då räntan för ett fastighetsbolag är den enskilt största kostnadsposten. Att hantera finansiella risker och då framförallt den s k ränterisken (se följande förklaring) är därmed av stor betydelse för den framtida resultatutvecklingen. Castellum har därför centraliserat hanteringen av finansiella risker som uppstår vid transaktioner med finansiella instrument till moderbolaget. Finansavdelningen är även koncernens internbank med ansvar för upplåning och cash management. Castellum hanterar de finansiella riskerna i enlighet med de ramar som anges i den av styrelsen fastställda finanspolicyn. För att minska Castellums ränteriskexponering används i huvudsak ränteswapar. Upplysningar och klassificeringar av finansiella risker vilka redovisas nedan följer Redovisningsrådets rekommendationer. I finanspolicyn definieras följande finansiella risker; Prisrisker I Castellums finanspolicy definieras två s k prisrisker; Ränterisk Ränterisk är risken för att förändringar i ränteläget påverkar koncernens finansieringskostnad och därmed koncernens resultat. Hur mycket och hur snabbt en ränteförändring får genomslag i resultatet beror på vald räntebindningstid. Valutarisk Castellum äger endast fastigheter i Sverige och får enligt finanspolicyn inte utsättas för exponering i utländsk valuta. Upplåningsrisk Upplåningsrisk är risken för att finansiering saknas eller är mycket oförmånlig vid viss tidpunkt. För att begränsa upplåningsrisken skall Castellum ha tillgång till långa bindande kreditlöften. 63

7 Kreditrisk Kreditrisk är risken för att motparten inte fullföljer leverans eller betalning. I finansverksamheten uppstår kreditrisker framförallt vid placering av likviditetsöverskott och vid s k ränteswapavtal. För att reducera kreditrisken anges i finanspolicyn att Castellum endast skall arbeta med i policyn godkända banker och kreditinstitut med hög kreditvärdighet. Finansverksamhet Det finns två övergripande mål för finansverksamheten i Castellum; Uppnå så låg finansieringskostnad som möjligt med hänsyn tagen till i finanspolicyn givna ramar. Att sträva mot att en förändring i räntan påverkar kassaflödet jämnt över tiden. För att uppnå målen för finansverksamheten och ränteriskhantering i enlighet med ramarna i finanspolicyn tas vid beslut om önskad räntebindning hänsyn till dagens nominella ränta, konjunkturläget, hur mycket kassaflödet skulle påverkas av en ränteförändring och hur snabbt en ränteförändring antas kunna kompenseras med indexuppräkning och omförhandling av hyror. För maximal flexibilitet i hantering av ränterisken upptas lån i huvudsak med kort räntebindning. Genom att använda ränteswapar kan önskad räntebindningstid och önskat skydd av räntekostnaden uppnås. Att kombinera lån med kort räntebindning och ränteswapar kan jämställas med att inneha lån med fast räntebindning, utan att erhålla de fasta lånens begränsningar som kan uppstå vid önskemål om förtida amortering och lösen. Castellum behandlar således kombinationen av lån med kort räntebindning och ränteswapar som lån med fast ränta. När ränteswapar används för att erhålla upplåning med fast ränta och därmed säkra framtida räntebetalningar uppstår ett marknadsvärde i ränteswapen. Detta marknadsvärde varierar dels beroende på förändringar i marknadsräntan, dels beroende på ränteswapens återstående löptid. Om marknadsräntan med samma återstående löptid noteras lägre än den fasta ränta Castellum erlägger enligt ränteswapen kommer ränteswapen att uppvisa ett negativt värde. Noteras marknadsräntan med samma återstående löptid högre än den Castellum erlägger enligt ränteswapen kommer ränteswapen att uppvisa ett positivt värde. Marknadsvärderingen av ränteswapportföljen påverkar således inte Castellums strävan att uppnå en jämn utveckling av räntekostnaden utan reflekterar endast den matematiska beräkningen av värdet på ränteswaparnas återstående kassaflöde diskonterat till dagens marknadsränta. Marknadsvärdet på Castellums ränteswapportfölj uppgick vid årsskiftet till 232 Mkr ( 64). I enlighet med rådande redovisningsprinciper redovisas dock inte ränteswaparnas marknadsvärde i redovisningen utan räntekostnaden tas under lånets/instrumentens löptid. Förenklat kan det beskrivas så att genom att stänga och realisera resultatet i befintlig ränteswapportfölj och därefter köpa nya ränteswapar vid samma tidpunkt med exakt samma återstående löptid skulle Castellum erhålla en genomsnittlig ränta på 4,9 % per stängningsdagen Marknadsvärdet och den ovan angivna genomsnittliga refinansieringsräntan är FINANSIELLA MÅL OCH FINANSPOLICY Soliditet Lägst 30 % Räntetäckningsgrad Lägst 200 % Prisrisk Ränterisk Genomsnittlig räntebindning 2 4 år Valutarisk Inte tillåtet Upplåningsrisk Kreditrisk Andel räntebindningsförfall Minst 50 % långa kreditlöften Endast kreditinstitut med hög kreditvärdighet Högst 40 % inom 12 månader, högst 30 % inom varje därefter följande 12-månadersperiod RÄNTE- OCH LÅNEFÖRFALLOSTRUKTUR Ränteförfallostruktur Låneförfallostruktur Lånebelopp Medel- Kreditavtal Utnyttjat Mkr ränta Mkr Mkr 0 1 år, inkl likviditet ,9% år ,3% år 600 6,1% år ,9% år 856 5,5% år ,3% Totalt ,6%

8 en realtidsberäkning och gäller endast vid stängningstillfället. Med antagande om oförändrad genomsnittlig räntebindning och oförändrad lånevolym skulle en förändring av den korta och långa räntan med +/ 1 procentenhet påverka Castellums räntekostnad med +/ 20 Mkr under Om lånen däremot haft en rörlig ränta skulle motsvarande förändring påverka Castellums räntekostnad med +/ 83 Mkr under Finansiell struktur Castellums finansiering per den 31 december 2002 framgår av sammanställning på föregående sida. Netto räntebärande poster efter avdrag för likviditet om 20 Mkr (20) uppgick till Mkr (8 234). Låne- och ränteförfallostruktur Castellum har avtalade kreditlöften om sammanlagt Mkr (9 893). Per den 31 december 2002 var Mkr (8 254) disponerat under ovan nämnda kreditavtal, innebärande ett kvarvarande disponibelt utrymme om Mkr (1 639). Låneförfallostrukturen, som framgår av tabellen på föregående sida, visar när i tiden lånevolymer under befintliga kreditavtal förfaller till omförhandling eller amortering. Den vägda löptiden för avtalade kreditlöften var 3,6 år och garanterar Castellum lån till en bestämd marginal under avtalens löptid. Under 2002 har Castellum ingått ett nytt 5-årigt kreditavtal med ett syndikat av svenska och utländska banker om 1,2 mdr, som säkerställts via finansiella nyckeltal. Castellums internbank upptar lån under kreditavtal för vidareutlåning till de fastighetsägande dotterbolagen. Kreditavtalen ger Castellum rätt att välja såväl kort som lång räntebindning. Castellum kunde per 31 december 2002 uppta lån intill Mkr utan ställande av pantsäkerhet medan för resterande del av kreditavtalen skall ställas pant upp till den nivå de utnyttjas. Till säkerhet för upptagna lån under kreditavtal med direktpantsättning ställer Castellum panträtt i bolagets reversfordringar på dotterbolag med däri pantförskrivna fastighetspantbrev. Kreditavtalen innehåller utöver sedvanliga uppsägningsvillkor i vissa fall villkor om bland annat räntetäckningsgrad och soliditet. Dessa villkor varierar för de olika kreditavtalen men samtliga överenskomna avtalsvillkor ligger under och med god marginal till Castellums finansiella mål. Castellum kan öka respektive minska utnyttjandet under de långfristiga kreditavtalen. Strävan är att minimera de räntebärande skulderna och kassalikviditet skall i första hand användas till att amortera utestående skulder. Den genomsnittliga räntan vid årets utgång framgår av tabellen på föregående sida och uppgick till 5,6 % (5,8). Den genomsnittliga räntebindningstiden vid samma datum var 3,4 år (2,3). Räntebindningen har uppnåtts genom att lån med kort räntebindning har förlängts via ränteswapar och collars med nominellt underliggande värde om Mkr respektive 300 Mkr. Finansnetto Finansnettot var 442 Mkr ( 414) varav räntebidrag 2 Mkr (3) och utdelning 5 Mkr (5). Under året har 16 Mkr (22) i räntor aktiverats avseende investeringar i fastighetsportföljen. Den genomsnittliga räntenivån uppgick till 5,7 % (5,8). Skattesituation Skattekostnad På grund av möjligheten att göra skattemässiga överavskrivningar på fastighetsbeståndet (skattemässigt 2 4 % beroende på kategori jämfört med 1 % i redovisningen) och att nyttja befintliga underskottsavdrag uppstår i princip inget skattepliktigt resultat och därmed ej heller någon betald skattekostnad. Dock redovisas en icke kassaflödespåverkande uppskjuten skattekostnad om 128 Mkr (141), främst hänförlig till årets gjorda skattemässiga överavskrivningar och förbrukning av underskottsavdrag. Av tidigare beskrivna återförda nedskrivningar om 346 Mkr, har huvuddelen betraktats som skattepliktig intäkt. Denna skattepliktiga återföring, som ökar fastigheternas skattemässiga restvärde och ger motsvarande mindre skattebelastning när fastigheterna i framtiden säljs, förbrukar dock viss del av befintliga underskottsavdrag. Detta förhållande kompenseras dock bland annat av skattemässiga underskott vid likvidation av dotterbolag om 535 Mkr, vilket gör att årets skattekostnad uppgår till 13 %. Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld har redovisats enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 9 och beräknats på dels underskottsavdrag dels skillnaden mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga restvärde. Upp- E K O N O M I S K Ö V E R S I K T 65

9 skjuten skattefordran tas upp först då den rimligen kan anses som slutligt bedömd av skattemyndigheten. Underskottsavdrag Castellums underskottsavdrag beräknas per 31 december 2002 uppgå till 690 Mkr efter att 269 Mkr nyttjats under året. Skattemässiga överoch undervärden på fastigheter Vid en beräkning av det skattemässiga utfallet i koncernen av en försäljning av fastigheterna, skall mot det koncernmässigt bokförda värdet om Mkr, ställas det skattemässiga restvärdet i juridisk person vilket totalt uppgår till Mkr. Vad gäller fastigheter ägda av handelsbolag/kommanditbolag skall även beaktas övervärden på andelar, vilka totalt uppgår till 204 Mkr. Med beaktan av dessa övervärden skulle, vid en försäljning av Castellums samtliga fastigheter, den skattepliktiga nettovinsten överstiga den i koncernen redovisade vinsten med 723 Mkr. Detta är en ökning med 220 Mkr mot föregående år. Under gjorde Castellum fastighetsnedskrivningar där skattemässigt avdrag erhölls. En under 2002 införd ny redovisningsprincip har inneburit att del av tidigare gjorda nedskrivningar har återförts, såväl redovisningsmässigt som skattemässigt. Vid utgången av 2002 kvarstod drygt 200 Mkr av tidigare gjorda nedskrivningar där skattemässigt avdrag erhållits som, förutsatt en fortsatt värdeuppgång på fastigheterna, framgent kan komma att återföras skattemässigt. Skattemässiga över- och undervärden på aktier Ett lagförslag förväntas bli antaget under 2003, som i princip innebär att vinst vid försäljning av dotterbolagsaktier blir skattefri. En konsekvens av lagförslaget blir även att förluster ej blir avdragsgilla. Att Castellums skattemässiga anskaffningsvärde på aktier överstiger det bokförda värdet kommer därför att skattemässigt sakna betydelse. Av försiktighetsskäl har heller aldrig någon uppskjuten skattefordran redovisats avseende denna post. Obeskattade reserver I koncernen finns enbart oväsentliga belopp avsatta till obeskattade reserver. SKATTEKOSTNAD UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Underlag Underlag Mkr betald skatt uppskjuten skatt Resultat före skatt Skattemässiga överavskrivningar 200 Skillnad skattemässigt och bokfört 191 värde sålda fastigheter, återförda nedskrivningar m m 9 Övriga skattemässiga avdrag 535 Nyttjat underskottsavdrag Summa underlag Därav 28 % betald/uppskjuten skatt Uppskjuten Mkr Underlag skatt 28 % Underskottsavdrag Vid årets ingång Årets förändring Vid årets utgång Skillnad fastigheternas bokförda och skattemässiga restvärden Vid årets ingång Årets förändring (varav 29 Mkr resp 8 Mkr avser återförda nedskrivningar direkt i balansräkningen) Vid årets utgång Totalt Vid årets ingång Årets förändring Vid årets utgång

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 1997

Halvårsrapport. januari juni 1997 Halvårsrapport januari juni 1997 Castellum halvårsrapport januari juni 1997 Verksamhet Castellum är ett av de större renodlade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet innehåller enbart svenska

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Fortsatt förbättring av Castellums förvaltningsresultat under första kvartalet

Fortsatt förbättring av Castellums förvaltningsresultat under första kvartalet PRESSMEDDELANDE 6/2003 Göteborg den 23 april 2003 Fortsatt förbättring av Castellums förvaltningsresultat under första kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till 155 Mkr, motsvarande en vinst

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor

Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor PRESSMEDDELANDE 2/2003 Göteborg den 28 januari 2003 Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor Årets resultat efter skatt inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 873 Mkr. Resultatet

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och

I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och resterande utgörs av lager- och produktionslokaler. Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Finansiella rapporter 2004. Resultaträkning 52. Balansräkning 53. Förändring av eget kapital 54. Kassaflödesanalys 55

Finansiella rapporter 2004. Resultaträkning 52. Balansräkning 53. Förändring av eget kapital 54. Kassaflödesanalys 55 Finansiella rapporter 2004 Resultaträkning 52 Balansräkning 53 Förändring av eget kapital 54 Kassaflödesanalys 55 Redovisningsprinciper och noter 56 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Resultat före skatt uppgick till 129 (74) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,8 (3,9) kr. Driftöverskottet ökade med 27 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Jag skall först redogöra för utfallet 2005 för att därefter göra en framåtblick för fastighetssektorn generellt och Castellum specifikt.

Jag skall först redogöra för utfallet 2005 för att därefter göra en framåtblick för fastighetssektorn generellt och Castellum specifikt. Ärade aktieägare, mina damer och herrar Jag skall först redogöra för utfallet 2005 för att därefter göra en framåtblick för fastighetssektorn generellt och Castellum specifikt. Resultaträkning Mkr 2005

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Resultatet efter skatt uppgår till 263 (255) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,2 (13,7) kr. Driftsöverskottet i fastighetsförvaltningen

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Fastighetsbestånd. Fastigheter - generellt. Svensk ekonomi. Fastighetsbestånd

Fastighetsbestånd. Fastigheter - generellt. Svensk ekonomi. Fastighetsbestånd Fastighetsbestånd Statsskuld och budgetsaldo i % av BNP Fastigheter - generellt Fastighetsmarknaden, d v s marknaden för att sälja och köpa fastigheter, och hyresmarknaden, d v s marknaden för uthyrning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 Delårsrapport januari - juni 2003 Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 665 Mkr (483), vilket motsvarar 10:71 kronor (7:78) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 1 545 Mkr (1 091). 2 Substansvärdet

Läs mer

Pressmeddelande 25 februari 2009

Pressmeddelande 25 februari 2009 Pressmeddelande 25 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Förvaltningsresultat: 221,8 (170,0) MSEK, per aktie 4,37 (3,34) kr Hyresintäkter: 488,2 (381,5) MSEK Resultat per aktie: -1,52 (7,16) kr Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013

Delårsrapport januari juni 2013 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens intäkter ökade till 594 Mkr (406), en ökning med 46 procent. Ökningen beror huvudsakligen på tillväxt i fastighetsbeståndet. Den ekonomiska uthyrningsgraden för

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT DELÅRS- RAPPORT 2008-01-01 --2008-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (Publ) få härmed avge delårsrapport för perioden 2008-01-01 -- 2008-03-31. Delårsrapporten omfattar

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Kvartalsrapport Akelius Fastigheter

Kvartalsrapport Akelius Fastigheter Kvartalsrapport Akelius Fastigheter januari till september 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,5 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 8,3 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Fastighetsbestånd. Makroindikatorer Sverige. BNP tillväxt per år 8 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Masthugget 26:1, Göteborg

Fastighetsbestånd. Makroindikatorer Sverige. BNP tillväxt per år 8 CASTELLUM 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Masthugget 26:1, Göteborg Masthugget 26:1, Göteborg Hyresmarknaden, d v s marknaden för uthyrning av lokaler och hyresnivåer, och fastighetsmarknaden, d v s marknaden för att sälja och köpa fastigheter, är båda på lång sikt helt

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3 PRESSMEDDELANDE 19/10-2006 FASTPARTNER AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer