Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74"

Transkript

1 Ekonomisk översikt Sammanfattning Förvaltningsresultatet, d v s årets resultat exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 508 Mkr (438), motsvarande 12,39 kr (10,68) per aktie. Förbättringen, som uppgick till 16 %, har främst uppnåtts genom förbättringar i förvaltningen såsom ökade hyresnivåer och effekter av genomförda investeringar. I genomsnitt har förbättringen uppgått till 21 % per år sedan bolaget börsnoterades Hyresintäkterna uppgick till Mkr (1 571) och den ekonomiska uthyrningsgraden var under året 91,5 % (93,0). Driftsöverskottet före avskrivningar uppgick till Mkr (1 027), motsvarande en direktavkastning om 9,1 % (9,1). Efter avskrivningar om 116 Mkr (108) var bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen Mkr (919). Under året har fastigheter sålts med ett sammanlagt försäljningspris om 503 Mkr (635), vilket innebar en vinst om 179 Mkr (129). De centrala administrationskostnaderna uppgick till 62 Mkr (67), varav kostnader för incitamentsprogram till företagsledningen 11 Mkr (15). Till följd av nya redovisningsprinciper har återförts tidigare gjorda nedskrivningar som inte längre är motiverade om totalt 316 Mkr, vilka redovisats som jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet före finansnetto uppgick till Mkr (981). Finansnettot uppgick till 442 Mkr ( 414), motsvarande en genomsnittlig räntenivå om 5,7 % (5,8). På grund av underskottsavdrag uppstår i princip ingen aktuell betald skattekostnad. Dock redovisas en icke kassaflödespåverkande uppskjuten skattekostnad om 128 Mkr (141). Castellums resultat efter skatt för år 2002 uppgick till 873 Mkr (426). Resultatet exklusive jämförelsestörande poster med avdrag för schablonskatt 28 % uppgick till 495 Mkr (408) motsvarande 12,07 kr (9,95) per aktie, vilket är en förbättring med 21 % mot föregående år. Hyresintäkter De totala hyresintäkterna för koncernen uppgick 2002 till Mkr (1 571). Hyresintäkterna har förbättrats på grund av dels ett högre hyresvärde, dels ett större fastighetsbestånd. Hyresintäkterna utgörs av hyresvärdet med avdrag för värdet av under året vakanta ytor. Hyresvärde Med hyresvärde avses erhållna hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor. I hyresvärdet ingår även tillägg som vidaredebiteras hyresgästen, exempelvis bränsle, fastighetsskatt och indextillägg. Tabellen på sidan 59 visar hyresvärdet per kvadratmeter fördelat per fastighetskategori och geografiskt område. Hyresvärdet per kvadratmeter har stigit med ca 7 % under året. Förbättringen beror på såväl höjda reala hyresnivåer som hyreshöjningar vidtagna med anledning av gjorda investeringar samt på förvärv och försäljningar inom respektive kategori. Avseende jämförbara enheter har hyresvärdet per kvadratmeter stigit med 5 % under året. DATA PER AKTIE Kronor Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74 Förändring +16% +24% +24% +26% +16% Kassaflöde förvaltning 15,17 13,32 10,72 8,70 7,14 6,30 Förändring +14% +24% +23% +22% +13% Resultatet exkl. jämförelsestörande poster efter avdrag för schablonskatt 12,07 9,95 8,39 6,56 5,24 4,34 Förändring +21% +19% +28% +25% +21% Utdelning 7,50 6,50 5,50 4,50 3,50 2,75 Förändring +15% +18% +22% +29% +27% 58

2 HYRESVÄRDE PER KVADRATMETER Kontor/ Lager/ Kr/kvm butik industri Bostäder Totalt Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Totalt KONTRAKTSFÖRFALLOSTRUKTUR Antal Antal Kontrakts- Andel av Löptid kontrakt tkvm värde, Mkr värdet Kommersiellt % % % % % % Summa % Bostäder P-platser och övrigt Totalt KONTRAKTERADE FRAMTIDA HYRESINTÄKTER Mkr utfall Bostäder Bostäder, fullt uthyrt Kommersiellt E K O N O M I S K Ö V E R S I K T De kommersiella hyreskontrakten, för vilka hyrorna betalas in kvartalsvis i förskott, är tecknade på viss tid, vilket innebär att en förändring av marknadshyrorna inte ger ett direkt utslag i hyresintäkterna. Hyresintäkterna kan endast förändras i samband med att respektive kontrakt förfaller till omförhandling. Av de kontrakt som har omförhandlats under år 2002 har cirka en tredjedel förlängts med oförändrade villkor medan en mindre del har sagts upp för avflyttning. Resterande omförhandlingar har medfört ökade hyresnivåer om i genomsnitt %. I de kommersiella kontrakten ingår en så kallad indexklausul innebärande en uppräkning av hyran motsvarande viss andel av inflationen under föregående år alternativt en minimiuppräkning. Som en följd av detta har under 2002 uppräkning skett med 1,5 % 2 %, en nivå som beräknas gälla även Hyresnivån för bostäder omförhandlas i princip varje år med respektive hyresgästförening. Vägledande i förhandlingarna är de kommunägda bolagens hyresnivåer som under året i huvudsak varit oförändrade. Kontraktsförfallostrukturen avseende Castellums bestånd framgår av ovanstående tabell. Värdemässigt förfaller 62 % av kontrakten före utgången av år En förklaring till den relativt låga andelen under 2003 är att vissa kontrakt, på grund av uppsägningstider, redan är omförhandlade under år Den mest förekommande löptiden på ett nytecknat kontrakt är för närvarande 3 5 år med en uppsägningstid om nio månader. Diagrammet ovan avser kontrakterade framtida hyresintäkter avseende befintliga hyreskontrakt. Då bostadskontrakt är ett tillsvidarekontrakt redovisas dels framtida hyresintäkter utifrån nuvarande uthyrningsgrad och dels den rent formella återstående kontraktstiden, tre månaders uppsägningstid utöver uppsägningsmånad. 59

3 KONTRAKTSSTORLEK KOMMERSIELLA KONTRAKTS FÖRDELNING PER BRANSCH Kontraktsstorlek Antal Kontrakts- Mkr kontrakt Andel värde, Mkr Andel Kommersiellt < 0, % % 0,25 0, % % 0,5 1, % % 1,0 3, % % >3,0 88 1% % Summa % % Bostäder % 110 6% P-platser och övrigt % 41 2% Totalt % % Antal % av Bransch (GICS-kod) kontrakt kontraktsvärde Energi (10) 7 0% Material (15) 84 4% Industrivaror (2010) % Leverantör av kommersiella tjänster (2020) % Transport (2030) 132 8% Detaljhandel (2550) % Övriga sällanköpsvaror och tjänster ( ) % Dagligvaror (30) 95 3% Hälsovård (35) 182 6% Finans och fastighet (40) 107 3% Mjukvara och tillhörande tjänster (4510) 219 8% Teknisk hårdvara (4520) 110 6% Telekomoperatörer (50) 96 1% Kraftförsörjning (55) 10 0% Kommunal och statlig verksamhet m m 176 8% Totalt % Castellum har en stor riskspridning i kontraktsportföljen. Koncernen har ca kommersiella och bostadskontrakt vars storleksmässiga spridning framgår av ovanstående tabell. Såväl det enskilt största kontraktet som den enskilt största hyresgästen svarar endast för 1,0 % av koncernens totala hyresintäkter. De kommersiella kontraktens spridning på olika branscher är också god, vilket framgår av ovanstående tabell. Uthyrningsgrad Den ekonomiska uthyrningsgraden i Castellum under 2002 var 91,5 % (93,0). Den ekonomiska uthyrningsgraden för kontors- och butiksfastigheter uppgick till 90,8 %, vilket är något högre än vid halvårsskiftet. Jämfört med utgången av föregående år är den dock lägre, vilket delvis kan förklaras av förändringar i fastighetsbeståndet. Uthyrningsgraden för lager- och industrifastigheter uppgick till 91,7 %, vilket är högre än såväl vid halvårsskiftet som vid utgången av föregående år. Vad avser det kommersiella beståndet innebär bruttouthyrningen av såväl vakanta som nyproducerade ytor under 2002 ökade hyresintäkter på årsbasis med 194 Mkr (183), medan nettouthyrningen, d v s bruttouthyrningen minus uppsägningar, uppgick till motsvarande 47 Mkr (52). Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick 2002 till 556 Mkr (544), vilket innebär 235 kr/kvm (237). I dessa belopp ingår såväl direkta fastighetskostnader, såsom kostnader för drift, underhåll, hyresgästanpassningar, tomträttsavgäld och fastighetsskatt, som indirekta fastighetskostnader i form av uthyrning och fastighetsadministration. Driftskostnader I driftskostnader ingår kostnader för bl a el, värme, vatten, fastighetsskötsel, renhållning, försäkringar, hyresförluster samt fastighetsspecifika marknadsföringskostnader. Avseende lager- och industrifastigheter står dock hyresgästerna i flertalet fall för merparten av driftskostnaderna. Driftskostnaderna uppgick 2002 till 289 Mkr (278), vilket innebär 121 kr/kvm (119). Driftskostnaderna, som bedöms ligga 60

4 på en för verksamheten normal nivå, är väderleksberoende vilket innebär att de varierar kraftigt mellan såväl olika år som årstider. De kostnadsbesparingar som uppnåtts genom rationaliseringar i driften har inte fullt ut kunnat kompensera ökade kommunala avgifter och energipriser. Delar av driftskostnadsökningen, till exempel värmekostnader, har dock vidaredebiterats hyresgästerna. Underhåll och hyresgästanpassningar Underhållskostnaderna består av såväl periodiska som löpande åtgärder för att vidmakthålla fastighetens standard och tekniska system. Hyresgästanpassning består av kostnader för specifik lokalanpassning till enskild hyresgäst. För 2002 har kostnader för underhåll och hyresgästanpassningar varit 94 Mkr (107), vilket innebär 39 kr/kvm (46). Tomträttsavgäld Tomträttsavgälden inklusive arrendeavgift för 2002 var 15 Mkr (16) och avser i huvudsak Storstockholm. Tomträttsavgäld är den avgift en ägare till byggnad på kommunägd mark årligen betalar till kommunen. Tomträttsavtalen är fördelade över tiden och omförhandlas oftast med 10 till 20 års intervall. Vid 2002 års utgång hade Castellum ett 50-tal fastigheter med tomträtt. Befintliga tomträttsavtal förfaller med en relativt jämn spridning över den närmaste 15-årsperioden. Fastighetsskatt Koncernens fastighetsskatt uppgick till 68 Mkr (57) motsvarande 29 kr/kvm (26). Fastighetsskatten är en statlig skatt baserad på fastighetens taxeringsvärde. Huvuddelen av fastighetsskatten vidaredebiteras hyresgästerna. Skattesatsen för 2002 var 1 % på taxeringsvärdet för kontor/butik samt 0,5 % för lager/industri och bostäder. Uthyrning och fastighetsadministration Koncernens kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgick 2002 till 90 Mkr (86), vilket innebär 39 kr/kvm (39). Med uthyrning och fastighetsadministration avses kostnader för den löpande fastighetsförvaltningen innefattande kostnader för såväl uthyrningsverksamhet, hyresförhandling, hyreskontrakt, hyresdebitering, hyreskrav som redovisning samt kostnader för projektadministration. Sammanfattning fastighetskostnader Nedan visas de fastighetsrelaterade kostnaderna per kvadratmeter fördelade per kategori och kostnadsslag. Driftsöverskott före avskrivningar Driftsöverskottet före avskrivningar uppgick till Mkr (1 027) motsvarande en direktavkastning om 9,1 %. Justerat för effekter av under året återförda nedskrivningar, innebär detta en ökning med 0,3 procentenheter jämför mot föregående år. Nedgången under fjärde kvartalet respektive år beror på årstidsmässiga variationer i fastighetskostnaderna. Driftsöverskottet i beskrivningen av fastighetsbeståndet redovisas i enlighet med finansanalytikernas rekommendation och avviker därför från vad som redovisas i resultaträkningen. Skillnaden förklaras av att i resultaträkningen ingår fastigheternas driftsöverskott för den tid de innehafts under året, medan den först- E K O N O M I S K Ö V E R S I K T EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD PER KATEGORI FASTIGHETSKOSTNADER PER KVADRATMETER ,6% 88 86,6% ,1% ,8% 91,7% 87,8% 92,8% 90,0% Kontor/butik ,4% 91,1% Lager/industri ,7% 90,8% Kontor/ Lager/ Kr/kvm butik industri Bostäder Totalt Driftskostnader Underhåll m m Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Direkta fast. kostn Uthyrning och fast. adm. 39 Totalt Jämförelse

5 nämnda beskrivningen upptar de fastigheter som Castellum ägde per den 31 december De fastigheter som förvärvats/färdigställts under året har räknats upp som om de ägts eller varit färdigställda under hela året medan fastigheter som sålts har frånräknats. Avskrivningar Castellums avskrivningar uppgick till 116 Mkr (108). Avskrivningar består i huvudsak av 1 % på byggnader. Avskrivningsprocenten för övriga tillgångsslag framgår av not 1. Fastighetsförsäljningar I Castellums strategi för tillväxt ingår bland annat att sälja mogna, fullt uthyrda fastigheter, vilka inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen. Under 2002 har 31 fastigheter (43) sålts för 503 Mkr (635) med en vinst om 179 Mkr (129). Av årets försäljningar avsåg 18 bostadsfastigheter bokförda till 209 Mkr, vilka såldes med en vinst om 105 Mkr. Centrala administrationskostnader De centrala administrationskostnaderna uppgick till 62 Mkr (67). Däri ingår kostnader för portföljförvaltning, bolagsadministration samt kostnader för upprätthållande av börsnotering. Detta innebär samtliga kostnader för Castellum AB innefattande koncernledning, finansavdelning, data, personal, investor relations, årsredovisning, revision m m. På dotterbolagsnivå ingår även kostnader för VD och ekonomichef samt kostnader för årsredovisning, revisionsarvoden m m. I centrala administrationskostnader ingår även kostnader avseende ett resultat- och aktiekursrelaterat incitamentsprogram för företagsledning och övriga ledande befattningshavare om 11 Mkr (15). Jämförelsestörande poster Under perioden gjorde Castellum nedskrivningar på ett 90-tal fastigheter, till ett vid det tillfället bedömt värde. Därefter har marknadsförutsättningarna för fastighetssektorn förändrats positivt genom högre hyresnivåer och uthyrningsgrader med stigande fastighetspriser som följd. Även om fastighetsvärdena successivt har återhämtats, har Castellum tidigare, i enlighet med årsredovisningslagen, valt alternativet att inte återföra nedskrivningar gjorda före I och med den under 2002 införda Redovisningsrådets rekommendation nr 17 Nedskrivningar, skall dock tidigare gjorda nedskrivningar återföras när dessa inte längre är motiverade. Castellum har därför återfört tidigare gjorda fastighetsnedskrivningar om totalt 346 Mkr. Av detta belopp har 316 Mkr, där nedskrivningen tidigare redovisats i resultaträkningen, återförts i resultaträkningen och 30 Mkr, där nedskrivningen tidigare redovisats direkt i balansräkningen, återförts i balansräkningen. Till grund för återfört belopp ligger den värdering per årsskiftet som gjorts för respektive fastighet, med beaktande av dels ursprungligt anskaffningsvärde dels de avskrivningar som skulle gjorts om nedskrivningen ej hade skett. Effekten efter skatt av den ovan nämnda förändrade redovisningsprincipen är bland annat att årets resultat per aktie ökar med 5,56 kr, den synliga soliditeten ökar med 2 procentenheter och att fastigheternas direktavkastning minskar med 0,3 procentenheter. Finansiell översikt Ränteutveckling Utvecklingen på räntemarknaden 2002 präglades av att konjunkturutvecklingen blev en besvikelse. Året inleddes med en optimistisk syn på konjunkturen DIREKTAVKASTNING DRIFTSÖVERSKOTT ,1% 8,4% 8,9% 7,5% 9,1% 9,1% Mkr Hyresintäkter Driftsöverskott Enligt resultaträkningen Förvärv/färdigställande Försäljningar Enligt fastighetsbeskrivningen

6 RÄNTEUTVECKLING 1 JANUARI FEBRUARI 2003 FINANSIERING % STIBOR 3 månader Swapränta 5 år Eget kapital Mkr (34%) Ej räntebärande skulder 595 Mkr (4%) Räntebärande skulder Mkr (62%) E K O N O M I S K Ö V E R S I K T vilket innebar stigande räntor. Riksbanken höjde reporäntan vid två tillfällen under våren med sammanlagt 0,50 procentenheter. Även de långa räntorna steg kraftigt och den för Castellum viktiga 5-åriga swapräntan noterades vid flera tillfällen under mars maj till strax över 6 %. Såväl den internationella som den inhemska börsutvecklingen 2002 blev en besvikelse och såväl hushållens som företagens förväntningar om framtiden föll återigen tillbaka, vilket fick räntorna att falla kraftigt under hösten. Den lägre ekonomiska aktiviteten och framförallt förväntningarna om framtiden fick Riksbanken att sänka reporäntan vid två tillfällen under hösten med sammanlagt 0,50 procentenheter. Detta innebar att reporäntan slutade på samma nivå 3,75 %, som vid ingången av Den 5-åriga swapräntan noterades per 31 december till 4,55 %. Den 5-åriga swapräntan och 3 månaders STIBORräntan har störst påverkan på Castellums upplåningskostnad. Av ovanstående diagram framgår hur dessa räntor utvecklats från Finansiella risker För Castellum är det av stor vikt att följa ränteutvecklingen då räntan för ett fastighetsbolag är den enskilt största kostnadsposten. Att hantera finansiella risker och då framförallt den s k ränterisken (se följande förklaring) är därmed av stor betydelse för den framtida resultatutvecklingen. Castellum har därför centraliserat hanteringen av finansiella risker som uppstår vid transaktioner med finansiella instrument till moderbolaget. Finansavdelningen är även koncernens internbank med ansvar för upplåning och cash management. Castellum hanterar de finansiella riskerna i enlighet med de ramar som anges i den av styrelsen fastställda finanspolicyn. För att minska Castellums ränteriskexponering används i huvudsak ränteswapar. Upplysningar och klassificeringar av finansiella risker vilka redovisas nedan följer Redovisningsrådets rekommendationer. I finanspolicyn definieras följande finansiella risker; Prisrisker I Castellums finanspolicy definieras två s k prisrisker; Ränterisk Ränterisk är risken för att förändringar i ränteläget påverkar koncernens finansieringskostnad och därmed koncernens resultat. Hur mycket och hur snabbt en ränteförändring får genomslag i resultatet beror på vald räntebindningstid. Valutarisk Castellum äger endast fastigheter i Sverige och får enligt finanspolicyn inte utsättas för exponering i utländsk valuta. Upplåningsrisk Upplåningsrisk är risken för att finansiering saknas eller är mycket oförmånlig vid viss tidpunkt. För att begränsa upplåningsrisken skall Castellum ha tillgång till långa bindande kreditlöften. 63

7 Kreditrisk Kreditrisk är risken för att motparten inte fullföljer leverans eller betalning. I finansverksamheten uppstår kreditrisker framförallt vid placering av likviditetsöverskott och vid s k ränteswapavtal. För att reducera kreditrisken anges i finanspolicyn att Castellum endast skall arbeta med i policyn godkända banker och kreditinstitut med hög kreditvärdighet. Finansverksamhet Det finns två övergripande mål för finansverksamheten i Castellum; Uppnå så låg finansieringskostnad som möjligt med hänsyn tagen till i finanspolicyn givna ramar. Att sträva mot att en förändring i räntan påverkar kassaflödet jämnt över tiden. För att uppnå målen för finansverksamheten och ränteriskhantering i enlighet med ramarna i finanspolicyn tas vid beslut om önskad räntebindning hänsyn till dagens nominella ränta, konjunkturläget, hur mycket kassaflödet skulle påverkas av en ränteförändring och hur snabbt en ränteförändring antas kunna kompenseras med indexuppräkning och omförhandling av hyror. För maximal flexibilitet i hantering av ränterisken upptas lån i huvudsak med kort räntebindning. Genom att använda ränteswapar kan önskad räntebindningstid och önskat skydd av räntekostnaden uppnås. Att kombinera lån med kort räntebindning och ränteswapar kan jämställas med att inneha lån med fast räntebindning, utan att erhålla de fasta lånens begränsningar som kan uppstå vid önskemål om förtida amortering och lösen. Castellum behandlar således kombinationen av lån med kort räntebindning och ränteswapar som lån med fast ränta. När ränteswapar används för att erhålla upplåning med fast ränta och därmed säkra framtida räntebetalningar uppstår ett marknadsvärde i ränteswapen. Detta marknadsvärde varierar dels beroende på förändringar i marknadsräntan, dels beroende på ränteswapens återstående löptid. Om marknadsräntan med samma återstående löptid noteras lägre än den fasta ränta Castellum erlägger enligt ränteswapen kommer ränteswapen att uppvisa ett negativt värde. Noteras marknadsräntan med samma återstående löptid högre än den Castellum erlägger enligt ränteswapen kommer ränteswapen att uppvisa ett positivt värde. Marknadsvärderingen av ränteswapportföljen påverkar således inte Castellums strävan att uppnå en jämn utveckling av räntekostnaden utan reflekterar endast den matematiska beräkningen av värdet på ränteswaparnas återstående kassaflöde diskonterat till dagens marknadsränta. Marknadsvärdet på Castellums ränteswapportfölj uppgick vid årsskiftet till 232 Mkr ( 64). I enlighet med rådande redovisningsprinciper redovisas dock inte ränteswaparnas marknadsvärde i redovisningen utan räntekostnaden tas under lånets/instrumentens löptid. Förenklat kan det beskrivas så att genom att stänga och realisera resultatet i befintlig ränteswapportfölj och därefter köpa nya ränteswapar vid samma tidpunkt med exakt samma återstående löptid skulle Castellum erhålla en genomsnittlig ränta på 4,9 % per stängningsdagen Marknadsvärdet och den ovan angivna genomsnittliga refinansieringsräntan är FINANSIELLA MÅL OCH FINANSPOLICY Soliditet Lägst 30 % Räntetäckningsgrad Lägst 200 % Prisrisk Ränterisk Genomsnittlig räntebindning 2 4 år Valutarisk Inte tillåtet Upplåningsrisk Kreditrisk Andel räntebindningsförfall Minst 50 % långa kreditlöften Endast kreditinstitut med hög kreditvärdighet Högst 40 % inom 12 månader, högst 30 % inom varje därefter följande 12-månadersperiod RÄNTE- OCH LÅNEFÖRFALLOSTRUKTUR Ränteförfallostruktur Låneförfallostruktur Lånebelopp Medel- Kreditavtal Utnyttjat Mkr ränta Mkr Mkr 0 1 år, inkl likviditet ,9% år ,3% år 600 6,1% år ,9% år 856 5,5% år ,3% Totalt ,6%

8 en realtidsberäkning och gäller endast vid stängningstillfället. Med antagande om oförändrad genomsnittlig räntebindning och oförändrad lånevolym skulle en förändring av den korta och långa räntan med +/ 1 procentenhet påverka Castellums räntekostnad med +/ 20 Mkr under Om lånen däremot haft en rörlig ränta skulle motsvarande förändring påverka Castellums räntekostnad med +/ 83 Mkr under Finansiell struktur Castellums finansiering per den 31 december 2002 framgår av sammanställning på föregående sida. Netto räntebärande poster efter avdrag för likviditet om 20 Mkr (20) uppgick till Mkr (8 234). Låne- och ränteförfallostruktur Castellum har avtalade kreditlöften om sammanlagt Mkr (9 893). Per den 31 december 2002 var Mkr (8 254) disponerat under ovan nämnda kreditavtal, innebärande ett kvarvarande disponibelt utrymme om Mkr (1 639). Låneförfallostrukturen, som framgår av tabellen på föregående sida, visar när i tiden lånevolymer under befintliga kreditavtal förfaller till omförhandling eller amortering. Den vägda löptiden för avtalade kreditlöften var 3,6 år och garanterar Castellum lån till en bestämd marginal under avtalens löptid. Under 2002 har Castellum ingått ett nytt 5-årigt kreditavtal med ett syndikat av svenska och utländska banker om 1,2 mdr, som säkerställts via finansiella nyckeltal. Castellums internbank upptar lån under kreditavtal för vidareutlåning till de fastighetsägande dotterbolagen. Kreditavtalen ger Castellum rätt att välja såväl kort som lång räntebindning. Castellum kunde per 31 december 2002 uppta lån intill Mkr utan ställande av pantsäkerhet medan för resterande del av kreditavtalen skall ställas pant upp till den nivå de utnyttjas. Till säkerhet för upptagna lån under kreditavtal med direktpantsättning ställer Castellum panträtt i bolagets reversfordringar på dotterbolag med däri pantförskrivna fastighetspantbrev. Kreditavtalen innehåller utöver sedvanliga uppsägningsvillkor i vissa fall villkor om bland annat räntetäckningsgrad och soliditet. Dessa villkor varierar för de olika kreditavtalen men samtliga överenskomna avtalsvillkor ligger under och med god marginal till Castellums finansiella mål. Castellum kan öka respektive minska utnyttjandet under de långfristiga kreditavtalen. Strävan är att minimera de räntebärande skulderna och kassalikviditet skall i första hand användas till att amortera utestående skulder. Den genomsnittliga räntan vid årets utgång framgår av tabellen på föregående sida och uppgick till 5,6 % (5,8). Den genomsnittliga räntebindningstiden vid samma datum var 3,4 år (2,3). Räntebindningen har uppnåtts genom att lån med kort räntebindning har förlängts via ränteswapar och collars med nominellt underliggande värde om Mkr respektive 300 Mkr. Finansnetto Finansnettot var 442 Mkr ( 414) varav räntebidrag 2 Mkr (3) och utdelning 5 Mkr (5). Under året har 16 Mkr (22) i räntor aktiverats avseende investeringar i fastighetsportföljen. Den genomsnittliga räntenivån uppgick till 5,7 % (5,8). Skattesituation Skattekostnad På grund av möjligheten att göra skattemässiga överavskrivningar på fastighetsbeståndet (skattemässigt 2 4 % beroende på kategori jämfört med 1 % i redovisningen) och att nyttja befintliga underskottsavdrag uppstår i princip inget skattepliktigt resultat och därmed ej heller någon betald skattekostnad. Dock redovisas en icke kassaflödespåverkande uppskjuten skattekostnad om 128 Mkr (141), främst hänförlig till årets gjorda skattemässiga överavskrivningar och förbrukning av underskottsavdrag. Av tidigare beskrivna återförda nedskrivningar om 346 Mkr, har huvuddelen betraktats som skattepliktig intäkt. Denna skattepliktiga återföring, som ökar fastigheternas skattemässiga restvärde och ger motsvarande mindre skattebelastning när fastigheterna i framtiden säljs, förbrukar dock viss del av befintliga underskottsavdrag. Detta förhållande kompenseras dock bland annat av skattemässiga underskott vid likvidation av dotterbolag om 535 Mkr, vilket gör att årets skattekostnad uppgår till 13 %. Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld har redovisats enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 9 och beräknats på dels underskottsavdrag dels skillnaden mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga restvärde. Upp- E K O N O M I S K Ö V E R S I K T 65

9 skjuten skattefordran tas upp först då den rimligen kan anses som slutligt bedömd av skattemyndigheten. Underskottsavdrag Castellums underskottsavdrag beräknas per 31 december 2002 uppgå till 690 Mkr efter att 269 Mkr nyttjats under året. Skattemässiga överoch undervärden på fastigheter Vid en beräkning av det skattemässiga utfallet i koncernen av en försäljning av fastigheterna, skall mot det koncernmässigt bokförda värdet om Mkr, ställas det skattemässiga restvärdet i juridisk person vilket totalt uppgår till Mkr. Vad gäller fastigheter ägda av handelsbolag/kommanditbolag skall även beaktas övervärden på andelar, vilka totalt uppgår till 204 Mkr. Med beaktan av dessa övervärden skulle, vid en försäljning av Castellums samtliga fastigheter, den skattepliktiga nettovinsten överstiga den i koncernen redovisade vinsten med 723 Mkr. Detta är en ökning med 220 Mkr mot föregående år. Under gjorde Castellum fastighetsnedskrivningar där skattemässigt avdrag erhölls. En under 2002 införd ny redovisningsprincip har inneburit att del av tidigare gjorda nedskrivningar har återförts, såväl redovisningsmässigt som skattemässigt. Vid utgången av 2002 kvarstod drygt 200 Mkr av tidigare gjorda nedskrivningar där skattemässigt avdrag erhållits som, förutsatt en fortsatt värdeuppgång på fastigheterna, framgent kan komma att återföras skattemässigt. Skattemässiga över- och undervärden på aktier Ett lagförslag förväntas bli antaget under 2003, som i princip innebär att vinst vid försäljning av dotterbolagsaktier blir skattefri. En konsekvens av lagförslaget blir även att förluster ej blir avdragsgilla. Att Castellums skattemässiga anskaffningsvärde på aktier överstiger det bokförda värdet kommer därför att skattemässigt sakna betydelse. Av försiktighetsskäl har heller aldrig någon uppskjuten skattefordran redovisats avseende denna post. Obeskattade reserver I koncernen finns enbart oväsentliga belopp avsatta till obeskattade reserver. SKATTEKOSTNAD UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Underlag Underlag Mkr betald skatt uppskjuten skatt Resultat före skatt Skattemässiga överavskrivningar 200 Skillnad skattemässigt och bokfört 191 värde sålda fastigheter, återförda nedskrivningar m m 9 Övriga skattemässiga avdrag 535 Nyttjat underskottsavdrag Summa underlag Därav 28 % betald/uppskjuten skatt Uppskjuten Mkr Underlag skatt 28 % Underskottsavdrag Vid årets ingång Årets förändring Vid årets utgång Skillnad fastigheternas bokförda och skattemässiga restvärden Vid årets ingång Årets förändring (varav 29 Mkr resp 8 Mkr avser återförda nedskrivningar direkt i balansräkningen) Vid årets utgång Totalt Vid årets ingång Årets förändring Vid årets utgång

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

Strategi för värdetillväxt

Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Wallenstam har sedan 1995 arbetat med mål och planer i femårscykler där innevarande period sträcker sig till 25. Wallenstam har redan under 23 uppnått

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

501 Mkr 555 Mkr 18 727 kvm 123 Mkr 192 Mkr 225 Mkr Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 2009

501 Mkr 555 Mkr 18 727 kvm 123 Mkr 192 Mkr 225 Mkr Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 2009 ÅRSREDOVISNING 2013 2013 Året i korthet Resultat före skatt uppgick till 501 Mkr (297). Bolagets hyresintäkter uppgick till 555 Mkr (539). Fem fastigheter med en total yta om 18 727 kvm har förvärvats

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ) Finansiell rådgivare till Castellum MORGAN STANLEY DEAN WITTER Finansiell rådgivare till Diligentia Inlämningsställen Prospektet avseende erbjudandet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Allmänt om verksamheten Fastighets AB Brostaden är ett helägt dotterbolag till Castellum AB vars aktie är registrerad

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt

Läs mer

Ekonomi. Ekonomisk utveckling

Ekonomi. Ekonomisk utveckling 46 Ekonomi Basen i bolagets stabila finansiella position är en stark balansräkning med en för branschen hög soliditet. Betydande övervärden i fastighetsportföljen och låg skuldsättningsgrad ger ytterligare

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2009

Halvårsrapport januari juni 2009 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Verksamheten fortsatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Året i korthet Resultat efter finansnetto uppgick till 153 Mkr (198). Bolagets hyresintäkter uppgick till 539 Mkr (543). En fastighet om totalt 2 270 kvm har förvärvats för 27

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra fastigheter 16 21 Årsredovisning 22 36

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) Swedbank Markets VILLKOR I SAMMANDRAG Emissionskurs Emissionskursen i erbjudandet förväntas komma att fastställas inom intervallet 30 34 kronor

Läs mer

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %.

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. årsredovisning 2 Innehåll NordhalLa 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick per bokslutsdagen

Läs mer