Nordisk Miljömärkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Miljömärkning"

Transkript

1 Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version Lena Rogeman

2 Innehållsförteckning Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel på området Obligatorisk energimärkning av tvättmaskiner Miljömärkning enligt EU-Blomman 2 4 Marknadsöversikt 2 5 Produktens miljöpåverkan Potentialen Relevans Styrbarhet 3 6 Motivering till kraven Definition av produktgruppen Energieffektivitet Vattenåtgång Centrifugeringseffekt Buller Material Design Tvätteffekt Sköljeffekt Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Bruksanvisning Konstruktion Förlängd livslängd garantier och reservdelar Miljö- och kvalitetsstyrning 6 7 Förändring mot tidigare kriterier 6 8 Referenslista 7 Sida 2

3 1 Sammanfattning Syftet med detta bakgrundsdokument är att beskriva bakgrundsfakta till kriterierna för Svanmärkning av Tvättmaskiner, Version 4.0. I bakgrundsdokumentet beskrivs de miljövinster som förväntas uppnås genom Svanmärkningen. Kravnivåer motiveras och förändringar mot tidigare version av kriteriedokumentet beskrivs. 2 Inledning och historik Kriteriedokumentet fastställdes första gången, version 1.0, Den senaste revisionen av kriterierna genomfördes En utvärdering genomfördes 2001 där det beslutades av NMN att kriterierna om möjligt skulle harmoniseras med Blomman. Vid denna tidpunkt fanns planer på att Blommans kriterier skulle revideras under 2001/2002 men istället beslutades av EU att Blommans kriterier skulle förlängas till 30 november Utvärderingsrapporten för Blomman fastslog att det inte fanns underlag för att ändra kriterierna eftersom det inte fanns potential inom områdena energi- och vattenförbrukning, tvätt- och centrifugeringseffekt. Svanen genomförde en ny utvärdering våren NMN beslutade i juni 2003 att en revidering skulle genomföras med minimala resurser som ett sekretariatsarbete. Huvudmålsättning var att i möjligaste mån harmonisera Svanens krav med Blomman. Arbetet har bedrivits som ett sekretariatsarbete av Trine Pedersen Miljömärkesekretariatet Danmark och Lena Rogeman SIS Miljömärkning. I specifika frågor har diskussion förts med sakkunniga inom Konsumentverket respektive Forbrugerinformationen samt tillverkare av tvättmaskiner. 3 Andra styrmedel på området 3.1 Obligatorisk energimärkning av tvättmaskiner Energimärkningen av vitvaror är obligatorisk och gemensam för alla EU-länder. Syftet med märkningen är att hjälpa konsumenterna att välja energisnåla apparater. Samtidigt vill man förmå tillverkarna att satsa resurser på att ta fram modeller som drar mindre energi. Bestämmelserna om märkning av tvättmaskiner trädde i kraft 1 april Tillverkaren ska informera konsumenten om tvättmaskinens energiförbrukning, angiven inom bestämda energiklasser samt i kwh per komplett omgång med tvättprogrammet för bomull 60 C, tvätteffektivitetsklass, maximal centrifugeringshastighet, kapacitet i kilo vid programmet bomull 60 C samt vattenförbrukning per tvätt vid programmet bomull 60 C. Den obligatoriska energimärkningen är en självdeklaration. Det anses att den har drivit utvecklingen mot alltmer energi- och vattensnåla maskiner. 1 KOVS 1996:2

4 3.2 Miljömärkning enligt EU-Blomman Kriterier finns på de områden som energimärkningen har krav på självdeklaration samt även vattenförbrukning och materialtillsatser. Ingen tvättmaskin finns för närvarande som är miljömärkt enligt Blomman. 4 Marknadsöversikt Det finns, juli 2003, tre stycken licenser med totalt 8 stycken modeller miljömärkta med Svanen. År 2001 fanns det ca 200 tvättmaskinsmodeller på den svenska marknaden 2 och marknadsandelen av miljömärkta produkter är alltså mycket liten. En anledning till detta kan vara att det är obligatoriskt för alla producenter inom EU att energimärka sina hårda vitvaror. De tvättmaskiner som säljs i de nordiska länderna framställs av producenter i hela Europa men även Asien. I Sverige finns två stycken tillverkare av tvättmaskiner. Eftersom både tillverkning och marknad omfattar mycket större område än Norden vill de flesta producenter ha ett miljömärke som täcker större marknad än den nordiska. År 2000 hade 94% av hushållen inom EU en tvättmaskin 3. Detta indikerar att det är en stor marknad för skifte/nyförsäljning av tvättmaskiner. Tendensen för försäljning av tvättmaskiner går i riktning mot maskiner med lägre energi- och vattenförbrukning. 5 Produktens miljöpåverkan 5.1 Potentialen 30% av all elenergi i OECD-länderna går till apparater och maskiner i hushållen 4. Elkonsumtionen för tvättmaskiner minskade med 9 % under 90-talet bland annat tack vare att man tidigt hade en policy för energieffektivitet på detta område 4. Genom att påverka konsumtionen mot mer energieffektiva apparater kan en minskning av energiförbrukningen för varje enskild apparat betyda stora energibesparingar globalt. Vattenåtgången är i sig en viktig belastning i länder eller områden med vattenbrist som till exempel i Danmark men betraktas som ett mindre problem i huvuddelen av Finland, Island, Norge och Sverige. Tvättmaskiner innehåller bl a flamskyddsmedel och tungmetaller och skapar tillsammans med andra elektroniska produkter ett avfallsproblem. 5.2 Relevans Ur ett livscykelperspektiv utgör användarfasen den största miljöbelastningen. Det vill säga energi- och vattenförbrukning är viktiga parametrar som påverkar miljön. På vilket sätt energiförbrukning påverkar miljön beror på hur energin framställs. En allt viktigare påverkan är ökad växthuseffekt. 2 Utvärdering av kriterier för miljömärkning av tvättmaskiner, NMN den 6-7 juni The EU Ecolabel Revising the Criteria for Washing Machines, a discussion paper, June International Energy Agency (IEA) Cool applinces: Policy Strategies for Energy-Efficient Homes, Paris 16 th April,

5 De bromerade flamskyddsmedeln utgör idag ett hot mot människors hälsa och ekosystemen i naturen. Vissa är långlivade och bryts inte ner i naturen. De kan omvandlas till bromerade dioxiner som är extremt giftiga. Många av de bromerade flamskyddsmedel som undersökts misstänks ha allvarliga hälsoeffekter. Den snabbt ökande avfallsmängden från elektriska och elektroniska produkter är oroande. Eftersom det innehåller många farliga ämnen leder avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter till allvarliga miljöproblem i samband med avfallshanteringen om det inte omhändertas på ett lämpligt sätt. Därför bör bättre materialåtervinning från avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter i betydande mån kunna bidra till resurssparande inte minst vad gäller energi Styrbarhet Miljömärkningen måste för att få ett genomslag på marknaden erbjuda ett mervärde för konsumenten/producenten i förhållande till den obligatoriska energimärkningen. Det viktigaste är att miljömärkning är en tredjepartscertifiering. Miljömärkningen tar också upp fler parametrar än energimärkningen, både ur miljösynpunkt, t ex krav på material och återvinning och kvalitetssynpunkt t ex sköljeffekt. 6 Motivering till kraven 6.1 Definition av produktgruppen Svanens tidigare produktgruppsdefinition var centrifugerande tvättmaskiner med högst 62 liter trumvolym. Det innebär att även fastighetstvättmaskiner kunde inkluderas i gruppen. Blommans kriterier gäller för frontmatade och toppmatade hushållstvättmaskiner. Trumvolymen på tvättmaskiner har successivt ökat. Definitionen av hur trumvolymen ska mätas är inte helt entydig. Tillverkare av tvättmaskiner anger vid försäljning maskinens kapacitet i kg. Vi har därför valt att ange maskinens kapacitet i kg i definition av produktgruppen. Eftersom trumvolymen ökat, det vill säga kapaciteten i kg har ökat både vad gäller hushålls- och fastighetstvättmaskiner, har vi valt att sätta gränsen för produktgruppen till max 10 kg tvätt. Det finns inget som motsäger ännu högre kapacitet men vi behöver för detta ett större underlag för att kunna ställa relevanta krav på produkten. Vi har också tagit bort sk twin-tubmaskiner (centrifugeringen sker i en särskild trumma) ur produktgruppen då dessa i praktiken är mycket ovanliga. 6.2 Energieffektivitet Att driva en produktutveckling mot minskad energiförbrukning är viktigt. Man kan konstatera att utvecklingen för tvättmaskiner kommit långt på detta område. Svanens krav har tidigare mätts som ett medelvärde av fyra olika körsätt, nämligen standardprogram för bomull 60 C full last respektive 2 kg last samt strykfritt 40 C full last respektive 1 kg last. Motivering till detta krav var att spegla en mer realistisk energiförbrukning jämfört med att endast mäta ett program vid full last. Detta har inneburit att man inte kunnat jämföra Svanens krav med Energimärkningens redovisning eller Blommans krav. Därför har vi valt att just för energiförbrukning ställa två olika krav på de maskiner som omfattas av den obligatoriska energimärkningen. 5 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, Bryssel den 13/7 2000, COM(2000) 347 slutlig. 3

6 Det första kravet ställs endast på de maskiner som omfattas av den obligatoriska energimärkningen. Tvättmaskinen ska ha, vid en 60 C standard tvätt, en energieffektivitet på högst 0,19 kwh/kg tvätt, det vill säga maskinen ska vara A-klassad. Svanens val av nivå motiveras av att det ska finnas en viss andel maskiner på marknaden som uppfyller samtliga krav i kriterierna. Det andra kravet, som omfattar alla maskiner, liknar Svanens tidigare formulering. Vi har dock valt att ändra strykfri 40 C till standardprogram för bomull 40 C utifrån det antagandet att detta är ett vanligare programval av konsumenten idag. Skälet till att vi valt att behålla detta krav är för att maskinen generellt ska bli mer energisnål och inte bara ha ett energisnålt program. 6.3 Vattenåtgång Detta krav var tidigare formulerat på samma sätt som för energiförbrukning med ett medelvärde utifrån fyra körsätt. Precis som för energiförbrukningen gjorde detta att Svanens krav inte kunnat jämföras med Energimärkningen och Blomman. Det finns ett samband mellan energiförbrukning och vattenförbrukning. När vi ställer krav på energiförbrukning vid flera olika körsätt ställer vi indirekt krav också på vattenförbrukningen. Vattenförbrukningen påverkar också sköljeffekten. Vid en genomgång av test som genomförts visar det sig att vattenförbrukningen varierar och framför allt små maskiner har högre vattenförbrukning per kg tvätt. Man kan också se att de maskiner som har högre vattenförbrukning i regel också har bättre resultat på sköljeffekt. 6 Vi har därför valt att sätta gränsen för vattenförbrukning till max 16 liter per kg tvätt. 6.4 Centrifugeringseffekt Ju lägre restfukthalt desto mindre behöver tvätten torka efter centrifugering. Det är positivt ur energisynpunkt att ha låg restfukthalt. Vi har valt att skärpa kravet till Blommans nivå, max 54%, vad gäller restfukthalt men tillåter för små maskiner med en kapacitet under eller lika med 3,5 kg att ha en restfukthalt på 60%. Detta för att inte små hushåll ska lockas att köpa onödigt stora maskiner vilket inte är till gagn för miljön. 6.5 Buller Kravet ställs enligt Blomman, det vill säga vi skärper kravet på buller under tvättprogrammet till max L WAd 56dB(A) och under centrifugering mildras Svanens tidigare krav till att tillåta max L WAd 76dB(A). 6.6 Material I möjligaste mån ska kraven harmoniseras med Blomman. Svanen har dock valt att fortfarande driva att inte tillåta halogenerade plaster. När det gäller flamskyddsmedel i plaster måste man ta hänsyn till att tvättmaskiner är en produkt som vid användning kan uppnå höga effekter. Det innebär av brandsäkerhetsskäl att vissa plastdelar kommer att behöva flamskyddas.svanen har valt att förbjuda de halogenerade flamskyddsmedel som förbjuds i RoHS-direktivet (PBB och PBDE) samt högklorerade kortkedjiga klorpaffiner. Kravet har också delvis harmoniserats med Blomman genom att Svanen inför begreppen med riskfraser på så sätt att använda flamskyddsmedel i plastdelar över 25 gram inte får ha tilldelats följande fyra riskfraser: R45 (kan ge 6 Råd&Rön 9/03 4

7 cancer), R46 (kan ge ärftliga genetiska skador), R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga) samt R61 (kan ge fosterskador). Använda flamskyddsmedel ska också redovisas med CAS-nummer. 6.7 Design Ett EU-direktiv som styr återvinning av elektriska och elektroniska produkter, WEEE-direktivet 7, ska vara genomfört vad gäller återvinningsmålet senast den 31 december Svanen väljer att i dessa kriterier ställa krav på återvinning definierat som i WEEE-direktivet. 6.8 Tvätteffekt Kravet på tvättprestanda baserades i Svanens tidigare kriterier utifrån test av fyra olika körsätt, nämligen standardprogram för bomull 60 C full last respektive 2 kg last samt strykfritt 40 C full last respektive 1 kg last. Vid en genomgång av de test konsumentverket gjort av olika tvättmaskiner är det ingen stor skillnad i resultat av tvätteffekt mellan olika tvättprogram 8. Därför förenklar Svanen kravet så att det ställs på endast ett tvättprogram. Kravet blir då också harmoniserat med Blomman och kan jämföras med den obligatoriska energimärkningen. 6.9 Sköljeffekt Svanens krav på sköljeffekt i version 3 av kriterierna utgår från två olika test. Det ena är sköljeffekt enligt alkalimetoden där man mäter halten lösliga ämnen som finns kvar i tvättgodset efter tvättprogrammet. Svanen krävde högsta betyg som är 5. Det andra är sköljeffekt enligt zeolitmetoden där man mäter halten partiklar som finns kvar i tvättgodset efter tvättprogrammet. Svanen krävde betyget 3 på en skala från 1 till 5. Vid test på konsumentverket 8 under ett antal år visar utvecklingen en trend att sköljeffekten blivit sämre vilket man kopplar till att maskinerna blir alltmer vattensnåla. Det finns inte någon koppling mellan sköljeffekt av lösliga ämnen och partiklar. Det kan därför anses relevant att man testar båda dessa parametrar. Eftersom man också minskar vattenmängden i maskinerna finns det en risk att problemet med dålig sköljeffekt ökar ytterligare. Man kan också visa att med ett mjukare vatten, som det är i Norden jämfört med övriga Europa, är det svårare att få god sköljeffekt. I remissen till dessa kriterier föreslogs att detta krav skulle mildras det vill säga både kravet för sköljeffekt enligt alkalimetoden respektive zeolitmetoden tilläts vara ett betygsteg lägre. Istället infördes ett krav på att maskinen skulle ha tillgång till extraskölj. Flera remissinstanser ansåg att det ur hälsosynpunkt var väsentligt att en tvättmaskin har tillfredsställande sköljeffekt. Man ifrågasatte denna mildring av kravet och motiverade det med att det på senare tid skett en ökning av problem med klåda och allergier till följd av tvättmedelsrester. Detta antas bero på minskad vattenanvändning. Man ansåg också att tvättmaskinens normalprogram ska ge ett tillfredsställande sköljresultat utan att det behövs en extra knapptryckning för extra skölj. Vid behandling av remiss-svaren har detta tagits på stort allvar och kraven på sköljeffekt har därför åter skärpts och hamnat på den nivå där de var i nu gällande kriterier. Därmed har också kravet på extraskölj tagits bort. 7 Directive 2002/96/EC of the European parlament and of the council of 27 January 2003 on waste of electrical and electronic equipment. 8 Testresultat publicerade i Råd&Rön 2/00, 9/00, 10/01 samt 9/03. 5

8 6.10 Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Under detta krav har vi tagit med kravet på producentansvar (det vill säga producenten ska ha ett fungerande retursystem för uttjänt produkt och emballage) eftersom samtliga Nordiska länder har nationella system som styr detta Bruksanvisning Detta krav är nästan helt harmoniserat med Blomman Konstruktion Dessa krav är delvis harmoniserade med Blomman Så som dosering av tvättmedel görs idag, ofta i form av tabletter eller flytande tvättmedel, anses att kravet på tydliga doseringsanvisningar på tvättmedelsfacket inte är relevant. Därför togs just den delen av kravet bort efter remissen Förlängd livslängd garantier och reservdelar Detta krav är delvis harmoniserat med Blomman Miljö- och kvalitetsstyrning Detta krav finns inte i Blomman men ingår som standard i Svanens krav. 7 Förändring mot tidigare kriterier Version 3 Version 4 Förändring mot tidigare krav 5.1 Prestanda K9 Tvätteffekt Båda kraven baseras nu på endast ett K10 o K11 Sköljeffekt tvättprogram. Sköljeffekt, kravnivån ändrades Åtgång av el och vatten K1 Energieffektivitet K2 Vattenåtgång inte vid revideringen. Energieffektivitet baseras fortfarande på fyra körsätt och kravet har närmat sig Blommans krav. Vad gäller vattenåtgång ställs kravet endast på bomull, standard 60 C full last och kravet är ändrat till 16 l vatten/kg tvätt Restfukthalt K3 Centrifugeringseffekt Kravet harmoniserat med Blomman dock med tillägget lindrigare krav för små maskiner Buller K4 Buller Kravet harmoniserat med Blomman Plastdelar Ytbehandling K5 Märkning av plastdelar K6 Plastdelar K7 Flamskyddsmedel Restproduktplan K8 Design K12 Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Kravet något harmoniserat med Blomman, och anpassat till RoHS-direktivet och Svanens krav på flamskyddsmedel i andra kriteriedokument. Nytt krav på andel återvinning anpassat efter WEEE-direktivet. Eftersom det är ett lagkrav på producentansvar har vi infogat detta under kap K Förpackningar - Kravet är borttaget beroende på harmonisering med Blomman 5.5 Miljöinformation K13 Bruksanvisning Harmoniserat med Blomman 6.1 Myndighetskrav K12 Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Kravet är utvidgat 6

9 6.2 Kvalitets- och K18 Miljö- och Någon förändring i formulering miljösäkring kvalitetsstyrning 6.3 Marknadsföring K19 Marknadsföring Ingen förändring i krav K 14 och 15 Konstruktion Nytt krav delvis harmoniserat med Blomman. K16Garantier Nytt krav pga harmonisering med Blomman. K17 Reservdelar Nytt krav delvis harmoniserat med Blomman 8 Referenslista Konsumentverkets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmasskiner för hushållsbruk. KOVS 1996:2 Utvärdering av kriterier för miljömärkning av tvättmaskiner, NMN den 6-7 juni The EU Ecolabel Revising the Criteria for Washing Machines, a discussion paper, June International Energy Agency (IEA) Cool applinces: Policy Strategies for Energy-Efficient Homes, Paris 16 th April, 2003 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, Bryssel den 13/7 2000, COM(2000) 347 slutlig. Direktive 2002/95/EC of the European parlament and of the council of January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Directive 2002/96/EC of the European parlament and of the council of 27 January 2003 on waste of electrical and electronic equipment. Råd & Rön nr 2, 2000, Test av tvättmaskiner Råd & Rön nr 9, 2000, Test av tvättmaskiner Råd & Rön nr 10, 2001, Test av tvättmaskiner Råd & Rön nr 9, 2003, Test av tvättmaskiner 7

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Energisnåla produkter En guide till energi- och miljömärkningar

Energisnåla produkter En guide till energi- och miljömärkningar Energisnåla produkter En guide till energi- och miljömärkningar 1 Spara pengar och miljö! Kylskåp, diskmaskiner, ugnar, dvd-spelare och andra eldrivna apparater i våra hem påverkar miljön. Det sker när

Läs mer

Nu kommer den nya energimärkningen

Nu kommer den nya energimärkningen Nu kommer den nya energimärkningen Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror Nu införs obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN!

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! Övningens mål Eleverna lär sig att hitta information om olika apparaters energiförbrukning, och lär sig tyda energimärken. Eleverna förstår fördelarna med att välja en A-märkt

Läs mer

Programmera bort problemen.

Programmera bort problemen. Programmera bort problemen. Tysk ingenjörskonst löser tvättstugans behov. Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se 2011 Bosch

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009 Anita Aspegren, enhetschef Testlab www.energimyndigheten.se Energieffektiva produkter: Övergripande ramar Energi Den andra strategiska energiöversynen och energieffektiviseringspaketet

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

Alltid bäst att välja A-klass

Alltid bäst att välja A-klass Alltid bäst att välja A-klass Råd vid köp och användning av hushållsapparater Motiva Oy - Arbetseffektivitetsföreningen rf - Säkerhetsteknikcentralen TUKES - Konsumentverket Energimarknadsverket - Elektronikgrossistföreningen

Läs mer

eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater.

eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater. eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater. Framtiden flyttar in. 2 Med innovativ teknik kan du energispara dig in i framtiden. Inom EU är A-klass högsta nivå när det gäller energieffektivitet.

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Spara upp till 90 % el-energi

Spara upp till 90 % el-energi - HWC - diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare Spara upp till 90 % el-energi Våra unika HWC*-anslutna diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare har utvecklats för att värmas upp av en ekonomisk

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa Kontorsutrustning / IT Innehåll Bakgrund Märkning Tips för upphandling Tips om användning Varför är det viktigt med energieffektiva IT-produkter? När

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

2606 Nr 1009 Bilaga 1. Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET

2606 Nr 1009 Bilaga 1. Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET 2606 Nr 1009 Bilaga 1 Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET Anmärkningar om märket Nr 1009 2607 Märket skall innehålla följande upplysningar: Anmärkning I II III IV V Leverantörens namn

Läs mer

Bakgrundsdokument för. Engångsbatterier 2003-04-02

Bakgrundsdokument för. Engångsbatterier 2003-04-02 Bakgrundsdokument för Engångsbatterier 2003-04-02 Bakgrundsdokument Engångsbatterier, 001/3.0 Innehåll Sida Sammanfattning 1 Inledning och historik 1 Andra styrmedel på området 2 Lagstiftning gällande

Läs mer

Ta inga risker. Använd alltid. originaltoner från Kyocera

Ta inga risker. Använd alltid. originaltoner från Kyocera Ta inga risker. Använd alltid originaltoner från Kyocera Med annan TONER än originaltoner hotas inte bara din lönsamhet ORIGINALTONER FRÅN KYOCERA DITT BÄSTA VAL Alla företag vill spara pengar. Det är

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

TCO-märkningen av dataskärmar Vad har den betytt för användarna och miljön?

TCO-märkningen av dataskärmar Vad har den betytt för användarna och miljön? TCO-märkningen av dataskärmar Vad har den betytt för användarna och miljön? Per Erik Boivie 2007-04-18 Boivie Arbetsplatsutveckling AB www.boivie.se Inledning TCO-märkningen innehåller krav inom fyra områden.

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

ATT BYGGA MILJÖANPASSAT

ATT BYGGA MILJÖANPASSAT ATT BYGGA MILJÖANPASSAT En handbok för dig som tänker på framtiden Svanen Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. Svanens vision är ett hållbart samhälle

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Produkters miljöinformation

Produkters miljöinformation ! Willy Karlsson, Högskolan Trollhättan- Uddevalla / SME-network for Sustainable Development & Quality Management! Carl-Otto Nevén, Assess AB! Maria Brahm, Högskolan Trollhättan- Uddevalla Miljöledningsprojektets

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Ekodesign vad betyda det för industrin?

Ekodesign vad betyda det för industrin? Ekodesign vad betyda det för industrin? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Mölndal 2010-04-21 2010-04-21 1 Ekodesigndirektivet vad betyder det för industrin? Hur kan jag

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin Produktnr EN-kod Variant 914 904 003 5907580671413 PLT EWC 1350 är den lilla maskinen för de små utrymmena men ändå med en kapacitet på hela 3 kg. ECO-valve för bättre tvätt-

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 Miljöguide Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 MILJÖGUIDE Miljöguide Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K A A R B E T S P A P P E R Konsumentguide Använd kläderna Använd huvudet Skona miljön! Rostra Kommunikation v/ David

Läs mer

Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster

Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster KKV och tidigare MSR Miljöstyrningsrådet hade stöd för energieffektiva myndigheter

Läs mer

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång.

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Tvätta klokare En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Gör så här så slipper du läsa alla sidor Foldern har vi skrivit utan pekpinnar för att dela med oss några enkla

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

Bakgrundsdokument Revidering av kriterier för små värmepumpar

Bakgrundsdokument Revidering av kriterier för små värmepumpar 1 Marianne Pettersson SIS Miljömärkning AB 2006-08-10 Bakgrundsdokument Revidering av kriterier för små värmepumpar Sammanfattning: Vi föreslår en ändring i kriterierna för värmepumpar. Dessa ändringar

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Erfarenheter i tvättstugor

Erfarenheter i tvättstugor Erfarenheter i tvättstugor Förstudier och mätningar gjorda av HSB och ÖBO Bilaga 1 Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Jonas Tannerstad, ÖBO Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. BeBo projekt... 3 3. HSB förstudie

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

Bakgrundsdokument. Uppladdningsbara batterier/ batteriladdare 2003-04-02

Bakgrundsdokument. Uppladdningsbara batterier/ batteriladdare 2003-04-02 Uppladdningsbara batterier/ batteriladdare 2003-04-02 Uppladdningsbara batterier/batteriladdare, 3.0 Innehåll Sida Sammanfattning 1 Inledning och historik 1 Andra styrmedel på området 2 Lagstiftning gällande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter?

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Christina Rudén Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur

Läs mer

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda?

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Stockholm 2010-02-18 2010-02-18 1 Innehåll Generellt om ekodesigndirektivet Ekodesignprocessen:

Läs mer

Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen

Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kemikalieinspektionens utredningar: - När kan ekonomiska styrmedel

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

BUY SMART. Grön Upphandling för Smarta Inköp. Belysning. Supported by:

BUY SMART. Grön Upphandling för Smarta Inköp. Belysning. Supported by: BUY SMART Grön Upphandling för Smarta Inköp Belysning Innehåll Teknik Energi & Miljömärkningar Projektet "Buy Smart" Anbudsförfarande med Buy Smart Goda exempel Definitioner Definitioner: Lampa Ljuskälla

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Använd hushållsapparaterna rätt. spara arbete och energi

Använd hushållsapparaterna rätt. spara arbete och energi Använd hushållsapparaterna rätt spara arbete och energi Energirik information om placering, användning och skötsel av hushållsapparater Arbetseffektivitetsföreningen rf - Motiva Oy Spara energi genom att

Läs mer

Tillval regler. Tillval som tillhör lägenheten Du betalar i vissa fall detta kontant,

Tillval regler. Tillval som tillhör lägenheten Du betalar i vissa fall detta kontant, Tillval regler Med tillval har du möjlighet att höja standarden i din lägenhet till en rimlig kostnad. Det ger dig också en möjlighet att själv påverka ditt boende och utforma lägenheten efter ditt eget

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu

Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu gällande licenserna att finnas, men från och med den 1 januari

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk Energieffektivitet med Siemens Schutzvermerk / Copyright-Vermerk 90 % av hushållsapparaternas resursförbrukning kommer från användningen. 8% Produktion 1% Råmaterial Transport Skrotning 1% 90% Användning

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina Rapport nr 14 Bristande miljö- och etikkontroll i Kina En rapport om Clas Ohlsons och Biltemas inköp SwedWatch SwedWatch Bristande miljö- och etikkontroll i Kina 1 Sammanfattning Hemmafixarbranschen går

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6 MILJÖRAPPORT 2012 Peter Danielsen 24.4.2013 Sidan 1 av 6 Uppgifter om företaget, omläggningar av verksamheten Edita Bobergs AB är ett Svanmärkt tryckeri, certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 12647-2

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer