Nordisk Miljömärkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Miljömärkning"

Transkript

1 Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version Lena Rogeman

2 Innehållsförteckning Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel på området Obligatorisk energimärkning av tvättmaskiner Miljömärkning enligt EU-Blomman 2 4 Marknadsöversikt 2 5 Produktens miljöpåverkan Potentialen Relevans Styrbarhet 3 6 Motivering till kraven Definition av produktgruppen Energieffektivitet Vattenåtgång Centrifugeringseffekt Buller Material Design Tvätteffekt Sköljeffekt Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Bruksanvisning Konstruktion Förlängd livslängd garantier och reservdelar Miljö- och kvalitetsstyrning 6 7 Förändring mot tidigare kriterier 6 8 Referenslista 7 Sida 2

3 1 Sammanfattning Syftet med detta bakgrundsdokument är att beskriva bakgrundsfakta till kriterierna för Svanmärkning av Tvättmaskiner, Version 4.0. I bakgrundsdokumentet beskrivs de miljövinster som förväntas uppnås genom Svanmärkningen. Kravnivåer motiveras och förändringar mot tidigare version av kriteriedokumentet beskrivs. 2 Inledning och historik Kriteriedokumentet fastställdes första gången, version 1.0, Den senaste revisionen av kriterierna genomfördes En utvärdering genomfördes 2001 där det beslutades av NMN att kriterierna om möjligt skulle harmoniseras med Blomman. Vid denna tidpunkt fanns planer på att Blommans kriterier skulle revideras under 2001/2002 men istället beslutades av EU att Blommans kriterier skulle förlängas till 30 november Utvärderingsrapporten för Blomman fastslog att det inte fanns underlag för att ändra kriterierna eftersom det inte fanns potential inom områdena energi- och vattenförbrukning, tvätt- och centrifugeringseffekt. Svanen genomförde en ny utvärdering våren NMN beslutade i juni 2003 att en revidering skulle genomföras med minimala resurser som ett sekretariatsarbete. Huvudmålsättning var att i möjligaste mån harmonisera Svanens krav med Blomman. Arbetet har bedrivits som ett sekretariatsarbete av Trine Pedersen Miljömärkesekretariatet Danmark och Lena Rogeman SIS Miljömärkning. I specifika frågor har diskussion förts med sakkunniga inom Konsumentverket respektive Forbrugerinformationen samt tillverkare av tvättmaskiner. 3 Andra styrmedel på området 3.1 Obligatorisk energimärkning av tvättmaskiner Energimärkningen av vitvaror är obligatorisk och gemensam för alla EU-länder. Syftet med märkningen är att hjälpa konsumenterna att välja energisnåla apparater. Samtidigt vill man förmå tillverkarna att satsa resurser på att ta fram modeller som drar mindre energi. Bestämmelserna om märkning av tvättmaskiner trädde i kraft 1 april Tillverkaren ska informera konsumenten om tvättmaskinens energiförbrukning, angiven inom bestämda energiklasser samt i kwh per komplett omgång med tvättprogrammet för bomull 60 C, tvätteffektivitetsklass, maximal centrifugeringshastighet, kapacitet i kilo vid programmet bomull 60 C samt vattenförbrukning per tvätt vid programmet bomull 60 C. Den obligatoriska energimärkningen är en självdeklaration. Det anses att den har drivit utvecklingen mot alltmer energi- och vattensnåla maskiner. 1 KOVS 1996:2

4 3.2 Miljömärkning enligt EU-Blomman Kriterier finns på de områden som energimärkningen har krav på självdeklaration samt även vattenförbrukning och materialtillsatser. Ingen tvättmaskin finns för närvarande som är miljömärkt enligt Blomman. 4 Marknadsöversikt Det finns, juli 2003, tre stycken licenser med totalt 8 stycken modeller miljömärkta med Svanen. År 2001 fanns det ca 200 tvättmaskinsmodeller på den svenska marknaden 2 och marknadsandelen av miljömärkta produkter är alltså mycket liten. En anledning till detta kan vara att det är obligatoriskt för alla producenter inom EU att energimärka sina hårda vitvaror. De tvättmaskiner som säljs i de nordiska länderna framställs av producenter i hela Europa men även Asien. I Sverige finns två stycken tillverkare av tvättmaskiner. Eftersom både tillverkning och marknad omfattar mycket större område än Norden vill de flesta producenter ha ett miljömärke som täcker större marknad än den nordiska. År 2000 hade 94% av hushållen inom EU en tvättmaskin 3. Detta indikerar att det är en stor marknad för skifte/nyförsäljning av tvättmaskiner. Tendensen för försäljning av tvättmaskiner går i riktning mot maskiner med lägre energi- och vattenförbrukning. 5 Produktens miljöpåverkan 5.1 Potentialen 30% av all elenergi i OECD-länderna går till apparater och maskiner i hushållen 4. Elkonsumtionen för tvättmaskiner minskade med 9 % under 90-talet bland annat tack vare att man tidigt hade en policy för energieffektivitet på detta område 4. Genom att påverka konsumtionen mot mer energieffektiva apparater kan en minskning av energiförbrukningen för varje enskild apparat betyda stora energibesparingar globalt. Vattenåtgången är i sig en viktig belastning i länder eller områden med vattenbrist som till exempel i Danmark men betraktas som ett mindre problem i huvuddelen av Finland, Island, Norge och Sverige. Tvättmaskiner innehåller bl a flamskyddsmedel och tungmetaller och skapar tillsammans med andra elektroniska produkter ett avfallsproblem. 5.2 Relevans Ur ett livscykelperspektiv utgör användarfasen den största miljöbelastningen. Det vill säga energi- och vattenförbrukning är viktiga parametrar som påverkar miljön. På vilket sätt energiförbrukning påverkar miljön beror på hur energin framställs. En allt viktigare påverkan är ökad växthuseffekt. 2 Utvärdering av kriterier för miljömärkning av tvättmaskiner, NMN den 6-7 juni The EU Ecolabel Revising the Criteria for Washing Machines, a discussion paper, June International Energy Agency (IEA) Cool applinces: Policy Strategies for Energy-Efficient Homes, Paris 16 th April,

5 De bromerade flamskyddsmedeln utgör idag ett hot mot människors hälsa och ekosystemen i naturen. Vissa är långlivade och bryts inte ner i naturen. De kan omvandlas till bromerade dioxiner som är extremt giftiga. Många av de bromerade flamskyddsmedel som undersökts misstänks ha allvarliga hälsoeffekter. Den snabbt ökande avfallsmängden från elektriska och elektroniska produkter är oroande. Eftersom det innehåller många farliga ämnen leder avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter till allvarliga miljöproblem i samband med avfallshanteringen om det inte omhändertas på ett lämpligt sätt. Därför bör bättre materialåtervinning från avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter i betydande mån kunna bidra till resurssparande inte minst vad gäller energi Styrbarhet Miljömärkningen måste för att få ett genomslag på marknaden erbjuda ett mervärde för konsumenten/producenten i förhållande till den obligatoriska energimärkningen. Det viktigaste är att miljömärkning är en tredjepartscertifiering. Miljömärkningen tar också upp fler parametrar än energimärkningen, både ur miljösynpunkt, t ex krav på material och återvinning och kvalitetssynpunkt t ex sköljeffekt. 6 Motivering till kraven 6.1 Definition av produktgruppen Svanens tidigare produktgruppsdefinition var centrifugerande tvättmaskiner med högst 62 liter trumvolym. Det innebär att även fastighetstvättmaskiner kunde inkluderas i gruppen. Blommans kriterier gäller för frontmatade och toppmatade hushållstvättmaskiner. Trumvolymen på tvättmaskiner har successivt ökat. Definitionen av hur trumvolymen ska mätas är inte helt entydig. Tillverkare av tvättmaskiner anger vid försäljning maskinens kapacitet i kg. Vi har därför valt att ange maskinens kapacitet i kg i definition av produktgruppen. Eftersom trumvolymen ökat, det vill säga kapaciteten i kg har ökat både vad gäller hushålls- och fastighetstvättmaskiner, har vi valt att sätta gränsen för produktgruppen till max 10 kg tvätt. Det finns inget som motsäger ännu högre kapacitet men vi behöver för detta ett större underlag för att kunna ställa relevanta krav på produkten. Vi har också tagit bort sk twin-tubmaskiner (centrifugeringen sker i en särskild trumma) ur produktgruppen då dessa i praktiken är mycket ovanliga. 6.2 Energieffektivitet Att driva en produktutveckling mot minskad energiförbrukning är viktigt. Man kan konstatera att utvecklingen för tvättmaskiner kommit långt på detta område. Svanens krav har tidigare mätts som ett medelvärde av fyra olika körsätt, nämligen standardprogram för bomull 60 C full last respektive 2 kg last samt strykfritt 40 C full last respektive 1 kg last. Motivering till detta krav var att spegla en mer realistisk energiförbrukning jämfört med att endast mäta ett program vid full last. Detta har inneburit att man inte kunnat jämföra Svanens krav med Energimärkningens redovisning eller Blommans krav. Därför har vi valt att just för energiförbrukning ställa två olika krav på de maskiner som omfattas av den obligatoriska energimärkningen. 5 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, Bryssel den 13/7 2000, COM(2000) 347 slutlig. 3

6 Det första kravet ställs endast på de maskiner som omfattas av den obligatoriska energimärkningen. Tvättmaskinen ska ha, vid en 60 C standard tvätt, en energieffektivitet på högst 0,19 kwh/kg tvätt, det vill säga maskinen ska vara A-klassad. Svanens val av nivå motiveras av att det ska finnas en viss andel maskiner på marknaden som uppfyller samtliga krav i kriterierna. Det andra kravet, som omfattar alla maskiner, liknar Svanens tidigare formulering. Vi har dock valt att ändra strykfri 40 C till standardprogram för bomull 40 C utifrån det antagandet att detta är ett vanligare programval av konsumenten idag. Skälet till att vi valt att behålla detta krav är för att maskinen generellt ska bli mer energisnål och inte bara ha ett energisnålt program. 6.3 Vattenåtgång Detta krav var tidigare formulerat på samma sätt som för energiförbrukning med ett medelvärde utifrån fyra körsätt. Precis som för energiförbrukningen gjorde detta att Svanens krav inte kunnat jämföras med Energimärkningen och Blomman. Det finns ett samband mellan energiförbrukning och vattenförbrukning. När vi ställer krav på energiförbrukning vid flera olika körsätt ställer vi indirekt krav också på vattenförbrukningen. Vattenförbrukningen påverkar också sköljeffekten. Vid en genomgång av test som genomförts visar det sig att vattenförbrukningen varierar och framför allt små maskiner har högre vattenförbrukning per kg tvätt. Man kan också se att de maskiner som har högre vattenförbrukning i regel också har bättre resultat på sköljeffekt. 6 Vi har därför valt att sätta gränsen för vattenförbrukning till max 16 liter per kg tvätt. 6.4 Centrifugeringseffekt Ju lägre restfukthalt desto mindre behöver tvätten torka efter centrifugering. Det är positivt ur energisynpunkt att ha låg restfukthalt. Vi har valt att skärpa kravet till Blommans nivå, max 54%, vad gäller restfukthalt men tillåter för små maskiner med en kapacitet under eller lika med 3,5 kg att ha en restfukthalt på 60%. Detta för att inte små hushåll ska lockas att köpa onödigt stora maskiner vilket inte är till gagn för miljön. 6.5 Buller Kravet ställs enligt Blomman, det vill säga vi skärper kravet på buller under tvättprogrammet till max L WAd 56dB(A) och under centrifugering mildras Svanens tidigare krav till att tillåta max L WAd 76dB(A). 6.6 Material I möjligaste mån ska kraven harmoniseras med Blomman. Svanen har dock valt att fortfarande driva att inte tillåta halogenerade plaster. När det gäller flamskyddsmedel i plaster måste man ta hänsyn till att tvättmaskiner är en produkt som vid användning kan uppnå höga effekter. Det innebär av brandsäkerhetsskäl att vissa plastdelar kommer att behöva flamskyddas.svanen har valt att förbjuda de halogenerade flamskyddsmedel som förbjuds i RoHS-direktivet (PBB och PBDE) samt högklorerade kortkedjiga klorpaffiner. Kravet har också delvis harmoniserats med Blomman genom att Svanen inför begreppen med riskfraser på så sätt att använda flamskyddsmedel i plastdelar över 25 gram inte får ha tilldelats följande fyra riskfraser: R45 (kan ge 6 Råd&Rön 9/03 4

7 cancer), R46 (kan ge ärftliga genetiska skador), R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga) samt R61 (kan ge fosterskador). Använda flamskyddsmedel ska också redovisas med CAS-nummer. 6.7 Design Ett EU-direktiv som styr återvinning av elektriska och elektroniska produkter, WEEE-direktivet 7, ska vara genomfört vad gäller återvinningsmålet senast den 31 december Svanen väljer att i dessa kriterier ställa krav på återvinning definierat som i WEEE-direktivet. 6.8 Tvätteffekt Kravet på tvättprestanda baserades i Svanens tidigare kriterier utifrån test av fyra olika körsätt, nämligen standardprogram för bomull 60 C full last respektive 2 kg last samt strykfritt 40 C full last respektive 1 kg last. Vid en genomgång av de test konsumentverket gjort av olika tvättmaskiner är det ingen stor skillnad i resultat av tvätteffekt mellan olika tvättprogram 8. Därför förenklar Svanen kravet så att det ställs på endast ett tvättprogram. Kravet blir då också harmoniserat med Blomman och kan jämföras med den obligatoriska energimärkningen. 6.9 Sköljeffekt Svanens krav på sköljeffekt i version 3 av kriterierna utgår från två olika test. Det ena är sköljeffekt enligt alkalimetoden där man mäter halten lösliga ämnen som finns kvar i tvättgodset efter tvättprogrammet. Svanen krävde högsta betyg som är 5. Det andra är sköljeffekt enligt zeolitmetoden där man mäter halten partiklar som finns kvar i tvättgodset efter tvättprogrammet. Svanen krävde betyget 3 på en skala från 1 till 5. Vid test på konsumentverket 8 under ett antal år visar utvecklingen en trend att sköljeffekten blivit sämre vilket man kopplar till att maskinerna blir alltmer vattensnåla. Det finns inte någon koppling mellan sköljeffekt av lösliga ämnen och partiklar. Det kan därför anses relevant att man testar båda dessa parametrar. Eftersom man också minskar vattenmängden i maskinerna finns det en risk att problemet med dålig sköljeffekt ökar ytterligare. Man kan också visa att med ett mjukare vatten, som det är i Norden jämfört med övriga Europa, är det svårare att få god sköljeffekt. I remissen till dessa kriterier föreslogs att detta krav skulle mildras det vill säga både kravet för sköljeffekt enligt alkalimetoden respektive zeolitmetoden tilläts vara ett betygsteg lägre. Istället infördes ett krav på att maskinen skulle ha tillgång till extraskölj. Flera remissinstanser ansåg att det ur hälsosynpunkt var väsentligt att en tvättmaskin har tillfredsställande sköljeffekt. Man ifrågasatte denna mildring av kravet och motiverade det med att det på senare tid skett en ökning av problem med klåda och allergier till följd av tvättmedelsrester. Detta antas bero på minskad vattenanvändning. Man ansåg också att tvättmaskinens normalprogram ska ge ett tillfredsställande sköljresultat utan att det behövs en extra knapptryckning för extra skölj. Vid behandling av remiss-svaren har detta tagits på stort allvar och kraven på sköljeffekt har därför åter skärpts och hamnat på den nivå där de var i nu gällande kriterier. Därmed har också kravet på extraskölj tagits bort. 7 Directive 2002/96/EC of the European parlament and of the council of 27 January 2003 on waste of electrical and electronic equipment. 8 Testresultat publicerade i Råd&Rön 2/00, 9/00, 10/01 samt 9/03. 5

8 6.10 Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Under detta krav har vi tagit med kravet på producentansvar (det vill säga producenten ska ha ett fungerande retursystem för uttjänt produkt och emballage) eftersom samtliga Nordiska länder har nationella system som styr detta Bruksanvisning Detta krav är nästan helt harmoniserat med Blomman Konstruktion Dessa krav är delvis harmoniserade med Blomman Så som dosering av tvättmedel görs idag, ofta i form av tabletter eller flytande tvättmedel, anses att kravet på tydliga doseringsanvisningar på tvättmedelsfacket inte är relevant. Därför togs just den delen av kravet bort efter remissen Förlängd livslängd garantier och reservdelar Detta krav är delvis harmoniserat med Blomman Miljö- och kvalitetsstyrning Detta krav finns inte i Blomman men ingår som standard i Svanens krav. 7 Förändring mot tidigare kriterier Version 3 Version 4 Förändring mot tidigare krav 5.1 Prestanda K9 Tvätteffekt Båda kraven baseras nu på endast ett K10 o K11 Sköljeffekt tvättprogram. Sköljeffekt, kravnivån ändrades Åtgång av el och vatten K1 Energieffektivitet K2 Vattenåtgång inte vid revideringen. Energieffektivitet baseras fortfarande på fyra körsätt och kravet har närmat sig Blommans krav. Vad gäller vattenåtgång ställs kravet endast på bomull, standard 60 C full last och kravet är ändrat till 16 l vatten/kg tvätt Restfukthalt K3 Centrifugeringseffekt Kravet harmoniserat med Blomman dock med tillägget lindrigare krav för små maskiner Buller K4 Buller Kravet harmoniserat med Blomman Plastdelar Ytbehandling K5 Märkning av plastdelar K6 Plastdelar K7 Flamskyddsmedel Restproduktplan K8 Design K12 Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Kravet något harmoniserat med Blomman, och anpassat till RoHS-direktivet och Svanens krav på flamskyddsmedel i andra kriteriedokument. Nytt krav på andel återvinning anpassat efter WEEE-direktivet. Eftersom det är ett lagkrav på producentansvar har vi infogat detta under kap K Förpackningar - Kravet är borttaget beroende på harmonisering med Blomman 5.5 Miljöinformation K13 Bruksanvisning Harmoniserat med Blomman 6.1 Myndighetskrav K12 Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Kravet är utvidgat 6

9 6.2 Kvalitets- och K18 Miljö- och Någon förändring i formulering miljösäkring kvalitetsstyrning 6.3 Marknadsföring K19 Marknadsföring Ingen förändring i krav K 14 och 15 Konstruktion Nytt krav delvis harmoniserat med Blomman. K16Garantier Nytt krav pga harmonisering med Blomman. K17 Reservdelar Nytt krav delvis harmoniserat med Blomman 8 Referenslista Konsumentverkets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmasskiner för hushållsbruk. KOVS 1996:2 Utvärdering av kriterier för miljömärkning av tvättmaskiner, NMN den 6-7 juni The EU Ecolabel Revising the Criteria for Washing Machines, a discussion paper, June International Energy Agency (IEA) Cool applinces: Policy Strategies for Energy-Efficient Homes, Paris 16 th April, 2003 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, Bryssel den 13/7 2000, COM(2000) 347 slutlig. Direktive 2002/95/EC of the European parlament and of the council of January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Directive 2002/96/EC of the European parlament and of the council of 27 January 2003 on waste of electrical and electronic equipment. Råd & Rön nr 2, 2000, Test av tvättmaskiner Råd & Rön nr 9, 2000, Test av tvättmaskiner Råd & Rön nr 10, 2001, Test av tvättmaskiner Råd & Rön nr 9, 2003, Test av tvättmaskiner 7

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Om Svanmärkta. Kyl och Frys. Bakgrund för miljömärkning. Datum 2005-07-06. Lena Rogeman. Nordisk Miljömärkning

Om Svanmärkta. Kyl och Frys. Bakgrund för miljömärkning. Datum 2005-07-06. Lena Rogeman. Nordisk Miljömärkning Om Svanmärkta Kyl och Frys Bakgrund för miljömärkning Datum Lena Rogeman Nordisk Miljömärkning Bakgrund till Svanmärkta Kyl och Frys 37/Version 4.0, 1 Sammanfattning... 1 2 Basfakta om kriterierna... 1

Läs mer

Bakgrundsdokument för Svanmärkning av Diskmaskiner, Förslag efter remiss 12 feb 2007

Bakgrundsdokument för Svanmärkning av Diskmaskiner, Förslag efter remiss 12 feb 2007 Bakgrundsdokument för Svanmärkning av Diskmaskiner, Förslag efter remiss 12 feb 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Förslag till struktur på kriteriedokument...3 Kravförslag...3

Läs mer

Nu kommer den nya energimärkningen

Nu kommer den nya energimärkningen Nu kommer den nya energimärkningen Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror Nu införs obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för

Läs mer

Energisnåla produkter En guide till energi- och miljömärkningar

Energisnåla produkter En guide till energi- och miljömärkningar Energisnåla produkter En guide till energi- och miljömärkningar 1 Spara pengar och miljö! Kylskåp, diskmaskiner, ugnar, dvd-spelare och andra eldrivna apparater i våra hem påverkar miljön. Det sker när

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare

Läs mer

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW Tvättmaskiner Green Range A+++-10% med varmvattenanslutning för mindre energiförbrukning och Time Manager som anpassar programmen efter dina behov. Maskinen har hög kapacitet 8 kg och tvättar även mindre

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen

Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen Nordisk Ministerråd Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen är fastställd av Nordiska ministerrådet för miljö den 22/10/2014. Ved Stranden

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEK Rönninge Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEKs Affärsidé Att erbjuda tjänster som resulterar i kostnadsreduceringar för kunden som därmed kan stå bättre rustad att möta

Läs mer

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN!

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! Övningens mål Eleverna lär sig att hitta information om olika apparaters energiförbrukning, och lär sig tyda energimärken. Eleverna förstår fördelarna med att välja en A-märkt

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Intressenter och krav. Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Vilka intressenter påverkar ett företag?

Intressenter och krav. Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Vilka intressenter påverkar ett företag? Intressenter och krav Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Ekonomi är de redan intresserade av! Diskussionsfråga Vilka intressenter påverkar ett företag? Det gäller att ligga steget före

Läs mer

Programmera bort problemen.

Programmera bort problemen. Programmera bort problemen. Tysk ingenjörskonst löser tvättstugans behov. Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se 2011 Bosch

Läs mer

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009 Anita Aspegren, enhetschef Testlab www.energimyndigheten.se Energieffektiva produkter: Övergripande ramar Energi Den andra strategiska energiöversynen och energieffektiviseringspaketet

Läs mer

DIALOG med. Ledare. Kongressen 2006. Ni hittar presentationerna från föredragshållare på hemsidan

DIALOG med. Ledare. Kongressen 2006. Ni hittar presentationerna från föredragshållare på hemsidan Nyhetsbrev från Föreningen Sveriges Energirådgivare Nr 2 Maj 2006 Årg. 13 DIALOG med Ledare Nytt nummer av Dialog är här! Från och med årsmötet den 4 april i Västerås har föreningen en ny styrelse och

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

Svanenmärkning av Vitvaror

Svanenmärkning av Vitvaror Svanenmärkning av Vitvaror Remissutskick till version 5, 4 oktober 2012 Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0282(COD) 12 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Svanenmärkning av Vitvaror

Svanenmärkning av Vitvaror Svanenmärkning av Vitvaror Version 5.0 20 juni 2013-30 juni 2017 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt vitvara? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas? 5 Hur söker man? 5

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART. Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor.

VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART. Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor. VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor. Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete är banbrytande, stimulerar miljöteknisk utveckling och inspirerar

Läs mer

Svanens kriterier för bröd och bagerier

Svanens kriterier för bröd och bagerier Svanens kriterier för bröd och bagerier Infomøde: Bagerier og madbrød 6.2.2013 Karin Bergbom Miljömärkning Finland Svanenmärket och livscykeln Livscykeln i kontroll Svanenmärket ställer krav på produkternas

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater.

eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater. eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater. Framtiden flyttar in. 2 Med innovativ teknik kan du energispara dig in i framtiden. Inom EU är A-klass högsta nivå när det gäller energieffektivitet.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2010/0298(COD) 5.4.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-33 Förslag till yttrande Marc Tarabella (PE458.832v02-00) över förslaget till

Läs mer

Uppladdningsbara batterier/batteriladdare

Uppladdningsbara batterier/batteriladdare Svanenmärkning av Uppladdningsbara batterier/batteriladdare Version 3.5 17 december 2002 30 juni 2010 Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning,

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Revidering av EU:s ramverk för energimärkning Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 341 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om

Läs mer

Fem år med energimärkning

Fem år med energimärkning RAPPORT 2000:16 Fem år med energimärkning av kylar, frysar, tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner Förord Den obligatoriska energimärkningen av hushållsapparater har funnits i fem år. Syftet är att

Läs mer

Blomsterbutik Ansökan 2009:C

Blomsterbutik Ansökan 2009:C Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Blomsterbutik Ansökan 2009:C Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Ansökan skickas

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Alltid bäst att välja A-klass

Alltid bäst att välja A-klass Alltid bäst att välja A-klass Råd vid köp och användning av hushållsapparater Motiva Oy - Arbetseffektivitetsföreningen rf - Säkerhetsteknikcentralen TUKES - Konsumentverket Energimarknadsverket - Elektronikgrossistföreningen

Läs mer

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD)

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERAD NOT från: Generalsekretariatet till:

Läs mer

Energimärkning av däck

Energimärkning av däck Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Gröna Bilister Energimärkning av däck (Directive of the European Parliament and of the Council on labelling of tyres with respect to fuel efficiency

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin Elektrolux EW 1350 Tvättmaskin Produktnr EN-kod Variant 914 904 003 5907580671413 PLT EW 1350 är den lilla maskinen för de små utrymmena men ändå med en kapacitet på hela 3 kg. EO-valve för bättre tvätt-

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

MILJÖMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPHANDLING AV DIALYSUTRUSTNING SAMT FÖRBRUKNINGSMATERIAL TILL SÅDAN VATTENRENINGSANLÄGGNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MILJÖMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPHANDLING AV DIALYSUTRUSTNING SAMT FÖRBRUKNINGSMATERIAL TILL SÅDAN VATTENRENINGSANLÄGGNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2007-11-16 SIDOR 1 (9) MILJÖMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPHANDLING AV DIALYSUTRUSTNING SAMT FÖRBRUKNINGSMATERIAL OCH VATTENRENINGSANLÄGGNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2

Läs mer

Bakgrundsdokument för. Engångsbatterier 2003-04-02

Bakgrundsdokument för. Engångsbatterier 2003-04-02 Bakgrundsdokument för Engångsbatterier 2003-04-02 Bakgrundsdokument Engångsbatterier, 001/3.0 Innehåll Sida Sammanfattning 1 Inledning och historik 1 Andra styrmedel på området 2 Lagstiftning gällande

Läs mer

2606 Nr 1009 Bilaga 1. Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET

2606 Nr 1009 Bilaga 1. Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET 2606 Nr 1009 Bilaga 1 Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET Anmärkningar om märket Nr 1009 2607 Märket skall innehålla följande upplysningar: Anmärkning I II III IV V Leverantörens namn

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

giftfria kläder 1. Inledning Att slippa oroa sig för att barnen, och vi själva, inte utsätts för giftiga ämnen är en fråga om trygghet. De senaste åren har Centerpartiet och regeringen radikalt höjt ambitionsnivån

Läs mer

Utbildning Buy Smart+

Utbildning Buy Smart+ Utbildning Buy Smart+ Grön upphandling Introduktion - 1. Vad ska vara första steget i en grön upphandlingsprocess? - a) Definition av tilldelningskriterier - b) Behovsanalys - c) Inbjudan att lämna anbud

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

Farliga ämnen i avfallet

Farliga ämnen i avfallet Farliga ämnen i avfallet - Hur förebygger vi kemikalierisker i avfallet? - Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Mona Blomdin Persson Sekretariatet Strategier och styrmedel www.kemi.se

Läs mer

Belysning. Utomhus. Lågenergi LED

Belysning. Utomhus. Lågenergi LED Belysning Lysrör Halogen Lågenergi Utomhus LED Sockeldiagram Philips 2G10 2G11 2G7 2GX13 2x2 stift i var ände B22/B22d BA15d E14 E27 E40 G23 G24d-1 G24d-2 G24d-3 G24q-1 G24q-2 G24q-3 G4 G5 G6.35/GX6.35/GY6.35

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

PRIMES. produktgrupp IT (PC/notebook/skärmar) Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp IT (PC/notebook/skärmar) Energikontor Sydost produktgrupp IT (PC/notebook/skärmar) Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of cuteimage

Läs mer

FlexShade B20 XD Rullgardin / Manuell. 25 mar 2013, 11:03 B20 XD. Monteringsanvisning

FlexShade B20 XD Rullgardin / Manuell. 25 mar 2013, 11:03 B20 XD. Monteringsanvisning 25 mar 2013, 11:03 FlexShade B20 XD B20 XD Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

EU-kommissionens förslag att begränsa användningen av tunna plastbärkassar

EU-kommissionens förslag att begränsa användningen av tunna plastbärkassar Miljödepartementet Att: Jerker Forsell EU-kommissionens förslag att begränsa användningen av tunna plastbärkassar Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening som företräder de privata återvinningsföretagen.

Läs mer

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter?

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Christina Rudén Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur

Läs mer

DA52 Fönstermarkis. 31 maj 2013, 11:05 DA52. Monteringsanvisning

DA52 Fönstermarkis. 31 maj 2013, 11:05 DA52. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 DA52 DA52 Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 22 maj 2012 (23.5) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 22 maj 2012 (23.5) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 22 maj 2012 (23.5) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 maj 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Svanenmärkning av vitvaror Bakgrundsdokument

Svanenmärkning av vitvaror Bakgrundsdokument Svanenmärkning av vitvaror Bakgrundsdokument version 5, Nordisk Miljömärkning Kriterier för vitvaror 003/ version 5, 1 Sammanfattning... 1 2 Basfakta om kriterierna... 2 2.1 Produkter som kan Svanenmärkas...

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 30.11.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 314/47 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1061/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Det går men det gäller att inte gå ner sig i träsket Att arbeta praktiskt med miljöfrågor i upphandlingar

Läs mer

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se RoHS-direktivet Annika Varnäs Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013 Varför RoHS? Minska riskerna för människors hälsa och miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, krom VI, PBB och PBDE

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen

Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen Northern Light Fair 2011-02-09 Peter Bennich, Energimyndigheten Innehåll Bakgrund varför styrmedel som ekodesign och energimärkning?

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Råd & Rön 2010. Eftertryck, helt eller delvis, är förbjudet. Sida 1

Råd & Rön 2010. Eftertryck, helt eller delvis, är förbjudet. Sida 1 Tillverkare Miele Whirlpool Electrolux Modell W5829 AWOE 9650 EWF14781W Testdatum 2010-03-22 2010-03-22 2010-03-22 Samlat betyg 67 59 56 Cirkapriser 13 190 kr - 13 890 kr 6 590 kr 7 700 kr - 8 450 kr Energimärkning

Läs mer

Produkters miljöinformation

Produkters miljöinformation ! Willy Karlsson, Högskolan Trollhättan- Uddevalla / SME-network for Sustainable Development & Quality Management! Carl-Otto Nevén, Assess AB! Maria Brahm, Högskolan Trollhättan- Uddevalla Miljöledningsprojektets

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

Vägledning insamlingssystem

Vägledning insamlingssystem INSAMLNGSSYSTEM Vägledning insamlingssystem Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 19 i förordningen

Läs mer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K A A R B E T S P A P P E R Konsumentguide Använd kläderna Använd huvudet Skona miljön! Rostra Kommunikation v/ David

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Presseminarium om Ekodesign och Energimärkning 2009-02-27

Presseminarium om Ekodesign och Energimärkning 2009-02-27 Presseminarium om Ekodesign och Energimärkning 2009-02-27 11.30 Ekodesign för minskad energianvändning och bättre klimat Tomas Kåberger, Generaldirektör 11.40 Vad är ekodesign? Anita Aspegren, enhetschef

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

ZA 5798 Flash Eurobarometer 367 (Attitudes of Europeans towards building the single market for green products)

ZA 5798 Flash Eurobarometer 367 (Attitudes of Europeans towards building the single market for green products) ZA 798 Flash Eurobarometer 7 (Attitudes of Europeans towards building the single market for green products) Country Questionnaire Finland (Swedish) FRÅGA De OM UTAN YRKESMÄSSIG SYSSELSÄTTNING, KOD I Da

Läs mer

Spara upp till 90 % el-energi

Spara upp till 90 % el-energi - HWC - diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare Spara upp till 90 % el-energi Våra unika HWC*-anslutna diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare har utvecklats för att värmas upp av en ekonomisk

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa Kontorsutrustning / IT Innehåll Bakgrund Märkning Tips för upphandling Tips om användning Varför är det viktigt med energieffektiva IT-produkter? När

Läs mer

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Miljöminister Jan-Erik Enestam Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (batterier och ackumulatorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [ ](2015) XXX draft RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater

Läs mer