Kommunkontoret, klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, Birgitta Carlgren (S), Annette Felixson (S), Eric Henriksson (S), Maria Sandgren-Loa (V), Christer Pettersson (C), Peter Ingmarsson (C), Mats Almemark (FP), Ersättare Anita Frödén (S), ersättare för Björn-Olov Hallberg (S), Övriga deltagare Tjänstemän/Övriga deltagare Anders Pettersson, kommunchef, David Falk, kommunsekreterare, Björn Fogelberg, ekonomichef, Anna Grenholm, teknisk chef, Maritha Lundström, personalchef, Maria Johansson, t.f. miljö- och byggchef, Utses att justera Mats Almemark (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret , klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer David Falk Ordförande Mathias Lindquist (S) Organ Justerande Mats Almemark (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret

2 Kommunstyrelsen (23) Dnr ÄRENDEN Sid 133 Godkännande av föredragningslistan Revidering av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet Information om LOV Åtgärdsplan utifrån socialnämndens tilldelade budget Yttrande över revisorernas granskning av kommunens delårsrapport 138 Ekonomisk information Kommunens upplåning år Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland Rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS, avseende ej verkställda gynnande beslut Översiktsplan Munkfors kommun, beslut om godkännande av samrådsredogörelse och utställning Antagande av taxa och ändring av brukningsavgifter för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagande av ny renhållningstaxa för Munkfors kommun Medborgarförslag gällande resebidrag Informationsärenden Redovisning av delegeringsbeslut Kommunchefens information Nytt konto för inbetalningar till kommunen

3 Kommunstyrelsen (23) Ks 133 Godkännande av föredragningslistan Följande ärende utgår: - Information om ny skogsbruksplan Följande ärende tillkommer: - Nytt konto för inbetalningar till kommunen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan efter ovanstående korrigeringar.

4 Kommunstyrelsen (23) Ks 134 Dnr Revidering av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166), är kontrollmyndigheten skyldig att ta årlig avgift av de företag som omfattas av kontrollen, avgift för prövning samt extra kontroll som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen. Nuvarande timtaxa på 780 kronor uppfyller inte lagstiftningens krav. För att få en bättre kostnadstäckning av kontrollverksamheten bör timtaxan höjas till 980 kronor. Kommunfullmäktige i Forshaga antog förslaget på reviderad taxa vid sammanträdet Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnämndens protokoll , 67 Förslag till ny taxa Nuvarande taxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan skall vara 980 kronor per timme kontrolltid Detta beslut ersätter tidigare beslut av kommunfullmäktige, 201/2011 Ärendet föredras av Maria Johansson, tillförordnad chef för miljö- och byggförvaltningen. Beslutet expedieras till Miljö- och byggnämnden

5 Kommunstyrelsen (23) Ks 135 Information om LOV Anders Pettersson, kommunchef, informerar om LOV Lagen om valfrihetssystem. Av informationen framgår bland annat följande: infördes en ny lag, Lagen om valfrihetssystem, LOV. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamheten som drivs i egen regi för att därigenom överlåta valet av utförare till den enskilde individen, kommuninvånaren. Lagen är ett allternativ till lagen om offentlig upphandling, LOU. Målsättningen med lagen är att öka den enskildes inflytande. 55 kommuner i landet utreder om de skall införa valfrihetssystem enligt LOV. 129 kommuner har beslutat att införa valfrihetssystem enligt LOV. 28 kommuner har tackat nej till LOV. Efter informationen ges tillfälle till frågor. Ordföranden tackar för informationen.

6 Kommunstyrelsen (23) Ks 136 Dnr Åtgärdsplan utifrån socialnämndens tilldelade budget Kommunstyrelsen har sedan i december 2010 särskilt uppmärksammat socialnämndens ekonomi, då socialnämnden uppmanades att ta fram åtgärder med anledning av sitt prognostiserade budgetunderskott. Socialnämnden arbetar enligt en åtgärdsplan och kommunstyrelsen följer löpande hur åtgärdsarbetet fortskrider. En arbetsgrupp bestående av kommunchef, socialchef och ekonomichef träffas regelbundet sedan december Åtgärdsplanen behandlades vid socialnämndens möte Åtgärdsplanen framgår av bilaga. I åtgärdsplanen har de nya åtgärder som föreslogs vid socialnämndens budgetbeslut lagts till. Socialnämndens budgetförslag för år 2013 ligger inte inom ram, därför skall nämnden enligt kommunfullmäktiges beslut , genomföra besparingar och besluta om budgetjusteringar så att budgeten läggs inom ram. Med tanke på att socialnämnden prognostiserar ett stort underskott för år 2012 och inte har lagt en budget inom ram för år 2013, är det är av högsta vikt att socialnämnden nu snabbt utreder och vidtar åtgärder för att sänka kostnaderna. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 82 Socialchefens tjänsteskrivelse daterad Bilaga: Åtgärdsplan socialförvaltningen, händelserapporter Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporterade åtgärder och uppmanar socialnämnden att skyndsamt utreda de åtgärder som finns i åtgärdsplanen och löpande återrapportera till kommunstyrelsen. Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

7 Kommunstyrelsen (23) Ks 137 Dnr Yttrande över revisorernas granskning av kommunens delårsrapport Kommunrevisionen har med hjälp av PwC (PricewaterhouseCoopers) granskat kommunens delårsbokslut och överlämnat sin rapport. En sammanfattning av granskningen följer: Delårsrapporten uppfyller i allt väsentligt kraven enligt kommunala redovisningslagen, även innehåll och utformning svarar mot de krav som ställs. Kommunen kommer inte klara det finansiella målet och två av fyra övergripande mål kommer att nås. Kommunen klarar balanskravet med knapp marginal. Socialnämnden prognostiserar återigen ett stort underkott mot budgeten och revisorerna bedömer inte att den åtgärdsplan som är framtagen, i tillräcklig utsträckning, innehåller åtgärder som hinner få effekt innan verksamhetsårets utgång. Revisorerna bedömer att socialnämndens styrning och kontroll över att verksamheten bedrivs inom den av fullmäktige beslutade budgetramen är otillräcklig. Det är av största vikt att arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna intensifieras. I rapporten betonar revisorerna att det är mycket viktigt att komma tillrätta med socialnämndens underskott mot budget för att kommunen skall klara balanskravet framöver. Kommunstyrelsen delar den uppfattningen. Kommunstyrelsen har under de senaste två åren tydligt prioriterat att följa upp socialnämndens ekonomiska utveckling och vid möten uppmanat socialnämnden att vidta åtgärder. Under 2012 har socialnämnden bedrivit ett åtgärdsarbete för att effektivisera verksamheterna. I budgetarbetet för 2013 års budget har socialnämnden gjort ett mer omfattande budgetarbete än tidigare, som grund för att verksamhetens kostnader skall hamna inom budgetramen. Det har resulterat i att man inte direkt har klarat att göra en budget inom ram, man bedömer att kostnaderna måste sänkas ytterligare och ett antal möjliga besparingsområden har lagts fram i samband med budgetbeslutet. Det är positivt att socialnämnden i budgetarbetet varit mer noga än tidigare och fortsätter utreda fler besparingsförslag, för att det skall bli realistiskt att nå budgeten. Detta är i linje med revisorernas åsikt om att det är av största vikt att arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna intensifieras. Kommunstyrelsen delar uppfattningen om att det arbetet skall intensifieras och ha högsta prioritet för socialnämnden.

8 Kommunstyrelsen (23) Ks 137, forts. Dnr Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Revisorernas granskningsrapport Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner yttrande över revisorernas granskning av kommunens delårsrapport. Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg. Beslutet expedieras till Revisorerna PwC

9 Kommunstyrelsen (23) Ks 138 Ekonomisk information Björn Fogelberg, ekonomichef, informerar om det ekonomiska läget för Munkfors kommun. Årets resultat (per sista oktober) prognostiseras till + 1,4 miljoner kronor. Det är en stor förbättring jämfört med sista september, då årsprognosen pekade mot 0,1 miljoner kronor. Efter informationen ges tillfälle till frågor. Ordföranden tackar för informationen.

10 Kommunstyrelsen (23) Ks 139 Dnr Kommunens upplåning år 2013 Enligt kommunallagen är det endast kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Eftersom det inte är rationellt att alla beslut som gäller kommunens lån skall tas av kommunfullmäktige, tas här ett beslut om en låneram på högst 50 mkr för år 2013 och samtidigt för kommunfullmäktige ned rätten att fatta beslut om lån till kommunstyrelsen. Sedan har kommunstyrelsen, enligt gällande delegationsförteckning, i sin tur delegerat beslutanderätten till kommunchef och ekonomichef. Detta beslut fattas årligen för att delegera beslutanderätten och skapa en rationell hantering av kommunens lån. Ärendet Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige får enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet, eller annars av större vikt. Dit anses de flesta större upplåningarna tillhöra. Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Beslut om upplåning inom dessa ramar anses då inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet fullmäktige. Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera rätten att fatta beslut om lån till delegat enligt 6 kap 33 Kommunallagen och enligt gällande delegationsförteckning är beslutanderätten delegerad till kommunchef och ekonomichef. I kommunens investeringsbudget för 2013 finns två större investeringar som kan göra att kommunens lånebehov kan bli relativt stort, dels en upprustning av Forsnäshallen och en större upprustning av skolans lokaler, främst Forsnässkolan, allt är dock bara på planeringsstadiet ännu. Kommunfullmäktige har , Kf 219, beslutat att kommunen skall kunna sköta upplåning åt kommunala bolag och åt Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder, det gör att kommunens lånebehov ökar. Bakgrunden är främst att det finns en ekonomisk fördel att kommunen lånar upp, för att låna ut till den kooperativa föreningen, eftersom kommunen kan få betydligt bättre lånevillkor. Under år 2013 bedöms att detta eventuellt kan öka kommunens lånebehov något för lån till den kooperativa föreningen, dock inte med några stora summor som det varit under 2011 och 2012.

11 Kommunstyrelsen (23) Ks 139, forts. Dnr Det finns en skillnad mellan begreppen nyupplåna - som ökar kommunens skuldbörda och omsätta lån - som innebär att man tar ett nytt lån istället för ett lån vars avtalstid går ut, dvs med bibehållen skuldbörda. Därför finns två punkter i nedanstående förslag till beslut, som gäller rätten att nyupplåna respektive rätten att omsätta lån. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna med högst 50 mkr. Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs ta nya lån som motsvarar de lån vars avtalstid går ut. Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg. Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen

12 Kommunstyrelsen (23) Ks 140 Dnr Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland Landstinget och kommunerna i Värmland har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla inkontinenshjälpmedel inom ramen för statsbidraget för brukare i ordinärt boende. Förslag föreligger nu om att hantera inkontinenshjälpmedel i hjälpmedelsnämnden. Med anledning av det utvidgade ansvarsområdet för hjälpmedelnämnden har ett förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal tagits fram. Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 91 Utvidgat ansvarsområde för hjälpmedelsnämnden i Värmland, LK/120409, daterat Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland, LK/120409, daterat Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna revideringen av reglementet och samverkansavtalet för hjälpmedelsnämnden. Ärendet föredras av Eric Henriksson (S), ordförande i socialnämnden.

13 Kommunstyrelsen (23) Ks 141 Dnr Rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS, avseende ej verkställda gynnande beslut Socialnämnden sammanställer kvartalsvis en rapport till Socialstyrelsen över alla gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen, SoL, och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte verkställts inom tre månader. Till kommunfullmäktige lämnar socialnämnden en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL och 9 LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Inom SoL, äldreomsorgen, finns för tredje kvartalet 2012 sex ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Utav dessa sex beslut har fyra väntat längre än sex månader. Förvaltningsdomstolen har tidigare godtagit att skälig väntetid kan vara upp till sex månader. Socialnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut, enligt LSS-lagen, att rapportera för tredje kvartalet Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 92 Rapport av ej verkställda gynnande beslut till och med Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten. Ärendet föredras av Eric Henriksson (S), ordförande i socialnämnden.

14 Kommunstyrelsen (23) Ks 142 Dnr Översiktsplan Munkfors kommun, beslut om godkännande av samrådsredogörelse och utställning Arbete med en ny översiktsplan för Munkfors kommun har pågått sedan Den 6 december 2011 beslutade kommunfullmäktige att skicka ut framtaget planförslag för samråd. Förslaget har varit på samråd under tiden 21 maj fram till och med mitten av september Under samrådstiden har två samrådsmöten hållits. Ett antal yttranden har inkommit från myndigheter och grannkommuner. Utifrån inkomna yttranden har en samrådsredogörelse upprättats och ska godkännas. Utifrån samrådsredogörelsen upprättas en reviderad plan för utställning. Utställning ska ske under två månader och föreslås ske mellan 17 december och 25 februari. Beslutsunderlag Teknisk chefs tjänsteskrivelse daterad Samrådsredogörelse daterad Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättad samrådsredogörelse och beslutar att utställning av det reviderade planförslaget ska ske under tiden 17 december till och med 25 februari. Ärendet föredras av teknisk chef Anna Grenholm. Beslutet expedieras till Teknisk chef

15 Kommunstyrelsen (23) Ks 143 Dnr Antagande av taxa och ändring av brukningsavgifter för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2010 antog Munkfors kommun en ny taxa för Munkfors kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning inför årets ändringar av brukningsavgifterna har inga redaktionella ändringar gjorts i själva taxetexten. Ärendet För att 2013 nå en budget inom ram och ökad kostnadstäckning, behöver VAkollektivets totala intäkter öka med ca 5 % vilket motsvarar 601 tkr. Ökningen ger en täckningsgrad för taxan motsvarande ca. 94 %. För att nå intäktsökningen behöver brukningsavgifterna för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ( ) höjas. I bilaga 1a kan man se vilka förändringar som gjorts av brukningsavgifterna och i bilaga 1b kan se några exempel på jämförelser mellan gamla och nya taxan för villan, företag och flerbostadshus. Taxor för speciella åtgärder ( 18) ändras inte förutom att kontroll av vattenmätare på kundens begäran höjs från 1 000,00 till 1 500,00 kr. Beslutsunderlag Handläggarens tjänsteskrivelse daterad Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Bilaga 1a förändringar av taxan Bilaga 1b exempel på hur för förändringen blir för villa, företag och flerbostadshus. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxan för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla from Ärendet föredras av teknisk chef Anna Grenholm. Beslutet expedieras till Tekniska avdelningen

16 Kommunstyrelsen (23) Ks 144 Dnr Antagande av ny Renhållningstaxa för Munkfors kommun Kf. 47 antogs en ny Renhållningsordning för SuToHaMu, för att nå en gemensam renhållningsordning gjordes vissa formuleringar som kräver en mer utförlig renhållningstaxa. Med anledning av detta har vi inom SuToHaMu tagit fram en mall för en sådan renhållningstaxa. Mallen kan på ett enkelt vis anpassas till renhållningsansvariga nämndens tillämpningsanvisningar som är en formulering som används i Renhållningsordningen för att vi ska kunna ha lokala anpassningar när det gäller renhållning m.m. Ärendet En ny renhållningstaxa har tagits fram för Munkfors kommun, den innehåller allmänna bestämmelser, tillämpningsanvisningar/definitioner för Munkfors kommun och renhållningsavgifter. De allmänna bestämmelserna och tillämpningsanvisningar/definitioner är nya kapitel i renhållningstaxan men har funnits muntligt tidigare. Renhållningsavgifterna består av en fast avgift och en rörlig avgift dessa har inte ändrats med undantag av några små justeringar och några nya taxor som tillkommit. Ändringar: Rörlig avgift vid sophämtning, 4 hämtningar/år sänks från 367,00 kr/år till 250,00 kr/år 9 hämtningar/år (fritidshus) sänks från 815,00 kr/år till 570 kr/år 13 hämtningar/år sänks från 870,00 kr/år till 815,00 kr/år Dessa justeringar görs för att kostnadsbilden mellan ovanstående taxor och 26 hämtningar/år skall jämnas ut. Slamtaxorna (3.13) har justerats uppåt med några kronor t.ex. en slambrunn med storlek 3 m 3 höjs med 3 kr/tömning. Latrintömningen höjs från 138,00 kr/tömning till 525,00 kr/tömning (latrintunna ingår). Nya taxor är: Säsongsverksamheter (3.6) Avgift för långa gångavstånd (3.8) Utställning/Intagning av container (3.11) Jourtömning (3.13/3.14) Fettavskiljare (3.14)

17 Kommunstyrelsen (23) Ks 144, forts. Dnr Beslutsunderlag Handläggarens tjänsteskrivelse daterad Renhållningstaxa Munkfors kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta renhållningstaxan för Munkfors kommun att gälla from Ärendet föredras av teknisk chef Anna Grenholm. Beslutet expedieras till Tekniska avdelningen

18 Kommunstyrelsen (23) Ks 145 Dnr Medborgarförslag gällande resebidrag Eva Karlsson föreslår i ett medborgarförslag ett resebidrag för de som pendlar för att arbeta i annan kommun. Resebidraget föreslås vara på en begränsad tid och har till syfte att inte minst unga skall ha ekonomiska möjligheter att ta ett jobb på annan ort och pendla. Risken är annars att människor antingen går arbetslösa eller flyttar. Resebidraget skulle kunna innebära både att fler får jobb och bor kvar i Munkfors Ärendet Tanken med Eva Karlsson förslag är mycket intressant. Syftet, att fler får jobb och bor kvar i Munkfors, är något vi strävar efter i alla sammanhang. Söderhamns kommun har, tillsammans med arbetsförmedlingen, infört ett stöd till ungdomar för att flytta till Norge och jobba. Ett stöd som innebär både hjälp att söka jobb, betald resa och en månads boende. Vi behöver tänka nytt och pröva nya vägar. Som Eva Karlsson skriver i sitt medborgarförslag så behöver det utvecklas och arbetas vidare med. Finansieringen av ett resebidrag eller andra insatser med samma syfte behöver utredas. Kommunen behöver förmodligen också samverka med andra för att komma fram till bra lösningar, t ex arbetsförmedlingen. Även skattemässiga effekter bör bedömas. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Eva Karlsson Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom medborgarförslagets intentioner och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning och handläggning. Ärendet föredras av kommunchef Anders Pettersson. Beslutet expedieras till Eva Karlsson

19 Kommunstyrelsen (23) Ks 146 Informationsärenden Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 12:37, 12:39-12:53. Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund: Uppföljning-förbundets lönehantering. Regeringen, Näringsdepartementet: Regeringsbeslut SOS Alarm: Nytt särskilt Informationsnummer 113. Sammanträdesprotokoll Sunne Kommunfullmäktige Hagfors kommunstyrelse Överförmyndarnämnd i samverkan Kultur-och utbildningsnämnden Nifa: Samverkan stärker och utvecklar den värmländska livsmedelsbranschen. Försäkringskassan: Information om vår service i Munkfors. Region Värmland: Protokollsutdrag Regionfullmäktiges sammanträdestider Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Kompetensplattform Värmland. Bredbandsstrategin Värmlandstrafik: Avstämning länsfärdtjänst Värmlands läns kalkningsförbund: Revisorernas utlåtande om delårsrapport för perioden Sveriges kommuner och Landsting: Skrivelse ang. mötet den 10/10 om asyloch flyktingmottagandet samt mottagandet av ensamkommande. Svar på brev till Stig Eriksson ang. erbjudandet av medlemskap i RKHF. Sigtuna Exergiakademi: Sätt åtgärder mot växthuseffekten och mot förstörelsen av ekosystemen överst på valprogrammet för

20 Kommunstyrelsen (23) Ks 146, forts. Trafikverket: Beslut Utbyggnad av cykelbanor på kommunalt vägnät, Värmlands län 2012-godkännande av omfattning och principutformning samt beslut om preliminärt medfinansieringsbelopp.

21 Kommunstyrelsen (23) Ks 147 Redovisning av delegeringsbeslut Delegeringsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande Tjänsteförättande kommunchef under kommunchef Anders Petterssons frånvaro. Delegeringsbeslut fattade av kommunchefen Yttrande till Hyresnämnden Göteborg angående ändring av hyresvillkor. Remissvar till Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Delegeringsbeslut fattade av teknisk chef/inköpare Tilldelningsbeslut-revisionstjänster Munkfors. Tilldelningsbeslut-möbler till vårdboende Björkdungen. Tilldelningsbeslut-gatulampor.

22 Kommunstyrelsen (23) Ks 148 Kommunchefens information Kommunchef Anders Pettersson informerar om följande punkter: Thomas Rehn (S) har utsetts till ny ordförande i Stiftelsen Erlandergården Det finns ett stort behov av gode män, inte minst för de ensamkommande barnen Ordföranden tackar för informationen.

23 Kommunstyrelsen (23) Ks 149 Dnr Nytt konto för inbetalningar till kommunen Kommunen har from bytt bank, från Nordea till Swedbank. Efter bankbytet har kommunen meddelat berörda att allmänna inbetalningar till kommunen skall göras till kommunens nya konto i Swedbank, bankgironr (det som faktureras som hyror, VA etc betalas till andra konton). Skatteverket har dock inte gått med på att betala (kommunalskattemedel, statsbidrag mm) till nya kontot, trots att kommunalråd och kommunchef skrivit under en skrivelse om detta, utan anser att det krävs ett kommunstyrelsebeslut. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inbetalningar till kommunen från Skatteverket görs till kommunens nya konto i Swedbank, bankgiro Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.40

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.40 Kommunstyrelsen 2013-09-23 1(16) + Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-18.40 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 79-91 Birgitta Carlgren (S), 79-91 Annette Felixson (S), 79-91

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45 Kommunstyrelsen 2015-02-09 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande Eric Henriksson (S), vice ordförande Peter Ingmarsson (C) Pia Falk

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.20

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.20 Kommunstyrelsen 2014-09-29 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-19.20 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande Mathias Lindquist (S) Birgitta Carlgren (S) Annette Felixson

Läs mer

Kristina Saxerud (V) 46-47

Kristina Saxerud (V) 46-47 Kommunstyrelsen 2011-04-11 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, klockan 17.07-18.44 med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 17.09-18.02. Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S) ordförande

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.50

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.50 Kommunstyrelsen 2014-05-05 1(23) + Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-19.50 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 46-55, 57-64 Mathias Lindquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Plats och tid Munkfors Förenings- och konferenscenter, klockan Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 34)

Plats och tid Munkfors Förenings- och konferenscenter, klockan Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 34) Kommunfullmäktige 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Munkfors Förenings- och konferenscenter, klockan 18.30-19.35 Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se bifogad sammanträdeslista

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-08-26 1(27)

Kommunstyrelsen 2013-08-26 1(27) Kommunstyrelsen 2013-08-26 1(27) + Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-21.00, med ajournering 19.00-19.10. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 58-69, 71-78 Mathias Lindquist

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45 Kommunstyrelsen 2015-05-11 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45 Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Tjänstemän/Övriga deltagare Peter Ingmarsson (C) Pia Falk (S), ordförande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Munkfors församlingshem, klockan 18.30-19.48, med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 19.08-19.15.

Munkfors församlingshem, klockan 18.30-19.48, med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 19.08-19.15. Kommunfullmäktige 2013-04-09 1 (29) Plats och tid Munkfors församlingshem, klockan 18.30-19.48, med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 19.08-19.15. Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-20 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 20 november 2014, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av protokolljusterare och tid och plats för

Läs mer

Plats och tid Munkfors förenings- och konferenscenter, klockan , ajournering samt

Plats och tid Munkfors förenings- och konferenscenter, klockan , ajournering samt Kommunfullmäktige 2014-11-11 1 (20) Plats och tid Munkfors förenings- och konferenscenter, klockan 18.30-19.35, ajournering 18.48-18.49 samt 19.10-19.20 Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.15

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.15 Kommunstyrelsen 2015-06-08 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-19.15 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S) Eric Henriksson (S) Peter Ingmarsson (C) Pia Falk (S) Mathias Andersson (S)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.25-19.05

Kommunkontoret, klockan 17.25-19.05 Kommunstyrelsen 2011-06-07 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.25-19.05 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S) ordförande 77-91 Mathias Lindqvist (S) vice ordförande 77-91 Birgitta Carlgren

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Ransäters Hembygdsgård, klockan 18.35-20.00, med ajournering för underhållning klockan 19.20-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 40)

Ransäters Hembygdsgård, klockan 18.35-20.00, med ajournering för underhållning klockan 19.20-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 40) Kommunfullmäktige 2013-06-18 1 (21) Plats och tid Ransäters Hembygdsgård, klockan 18.35-20.00, med ajournering för underhållning klockan 19.20-19.25. Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Plats och tid Wärdshuset, Ransäters hembygdsgård, kl. 18.30-20.15, ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.13-19.20

Plats och tid Wärdshuset, Ransäters hembygdsgård, kl. 18.30-20.15, ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.13-19.20 Kommunfullmäktige 2015-06-23 1 (21) Plats och tid Wärdshuset, Ransäters hembygdsgård, kl. 18.30-20.15, ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.13-19.20 Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Annica Eriksson (s) Sölve

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2016-02-15 10 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 15 februari 2016, klockan 8.30 10.10 Beslutande Övriga närvarande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:15-15:00 Beslutande Mats Åstrand (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) ersättare för Jörgen Alkberg (S) Bo Norling (S) ersättare för Elsie-Britt

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 62)

Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 62) Kommunfullmäktige 2015-02-24 1 (17) Plats och tid Geijerskolan, kl. 18.30-19.45 Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 62) Jan-Olof Appel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-09-22 1(7) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Eric Henriksson, S Mikael Olsson, S Åsa Törnkvist, FP Vanja Persson, FP. Niklas Hartwig, S Mathias Andersson, S Birgitta Johansson, C

Eric Henriksson, S Mikael Olsson, S Åsa Törnkvist, FP Vanja Persson, FP. Niklas Hartwig, S Mathias Andersson, S Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-09-23 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Älven klockan 16:00-19:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Mikael Olsson, S Åsa Törnkvist, FP Vanja Persson, FP Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Socialnämnden (16)

Socialnämnden (16) Socialnämnden 2014-12-09 1(16) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, kommunhuset, kl.10.00-16.30 Mötet startar med invigning av nya HVB-hemmet för ensamkommande barn på Sätter Margareta Ivarsson (C) ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Lina Danielsson, S kl.13.00-14.40 29-34 Birgit Nilsson, C Åsa Törnqvist, FP Vanja Persson, FP. Nicklas Svensson, S

Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Lina Danielsson, S kl.13.00-14.40 29-34 Birgit Nilsson, C Åsa Törnqvist, FP Vanja Persson, FP. Nicklas Svensson, S Socialnämnden 2013-05-08 1(25) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ersättare Kommunhuset, sammanträdesrum Älven kl.13.00-16.15, ajournering kl.14.40-14.50 Eric Henriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, kl. 14.00 16.30 Ledamöter: Elisabeth Iregren (V), ordförande Solveig Ekström Persson (S), ledamot Lars

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-03 kl 8.00 11:40 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 12

Kommunstyrelsen. Ärende 12 Kommunstyrelsen Ärende 12 Vård och stöd May Hansson, 0571-28153 may.hansson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Dnr: 2016-203 Sida 1(2) Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd Beredning Vårdutskottet

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (7) Plats och tid Equmeniakyrkan i Årjäng, 17.25 17.40 Beslutande Övriga närvarande Daniel Schützer, Ordförande (S) Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD) Lars Gustafsson (L) Mikael Olsson (M) Ulla-Britt

Läs mer