Kommunkontoret, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, Birgitta Carlgren (S), Annette Felixson (S), Eric Henriksson (S), Maria Sandgren-Loa (V), Christer Pettersson (C), Peter Ingmarsson (C), Mats Almemark (FP), Ersättare Anita Frödén (S), ersättare för Björn-Olov Hallberg (S), Övriga deltagare Tjänstemän/Övriga deltagare Anders Pettersson, kommunchef, David Falk, kommunsekreterare, Björn Fogelberg, ekonomichef, Anna Grenholm, teknisk chef, Maritha Lundström, personalchef, Maria Johansson, t.f. miljö- och byggchef, Utses att justera Mats Almemark (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret , klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer David Falk Ordförande Mathias Lindquist (S) Organ Justerande Mats Almemark (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret

2 Kommunstyrelsen (23) Dnr ÄRENDEN Sid 133 Godkännande av föredragningslistan Revidering av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet Information om LOV Åtgärdsplan utifrån socialnämndens tilldelade budget Yttrande över revisorernas granskning av kommunens delårsrapport 138 Ekonomisk information Kommunens upplåning år Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland Rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS, avseende ej verkställda gynnande beslut Översiktsplan Munkfors kommun, beslut om godkännande av samrådsredogörelse och utställning Antagande av taxa och ändring av brukningsavgifter för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagande av ny renhållningstaxa för Munkfors kommun Medborgarförslag gällande resebidrag Informationsärenden Redovisning av delegeringsbeslut Kommunchefens information Nytt konto för inbetalningar till kommunen

3 Kommunstyrelsen (23) Ks 133 Godkännande av föredragningslistan Följande ärende utgår: - Information om ny skogsbruksplan Följande ärende tillkommer: - Nytt konto för inbetalningar till kommunen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan efter ovanstående korrigeringar.

4 Kommunstyrelsen (23) Ks 134 Dnr Revidering av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166), är kontrollmyndigheten skyldig att ta årlig avgift av de företag som omfattas av kontrollen, avgift för prövning samt extra kontroll som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen. Nuvarande timtaxa på 780 kronor uppfyller inte lagstiftningens krav. För att få en bättre kostnadstäckning av kontrollverksamheten bör timtaxan höjas till 980 kronor. Kommunfullmäktige i Forshaga antog förslaget på reviderad taxa vid sammanträdet Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnämndens protokoll , 67 Förslag till ny taxa Nuvarande taxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan skall vara 980 kronor per timme kontrolltid Detta beslut ersätter tidigare beslut av kommunfullmäktige, 201/2011 Ärendet föredras av Maria Johansson, tillförordnad chef för miljö- och byggförvaltningen. Beslutet expedieras till Miljö- och byggnämnden

5 Kommunstyrelsen (23) Ks 135 Information om LOV Anders Pettersson, kommunchef, informerar om LOV Lagen om valfrihetssystem. Av informationen framgår bland annat följande: infördes en ny lag, Lagen om valfrihetssystem, LOV. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamheten som drivs i egen regi för att därigenom överlåta valet av utförare till den enskilde individen, kommuninvånaren. Lagen är ett allternativ till lagen om offentlig upphandling, LOU. Målsättningen med lagen är att öka den enskildes inflytande. 55 kommuner i landet utreder om de skall införa valfrihetssystem enligt LOV. 129 kommuner har beslutat att införa valfrihetssystem enligt LOV. 28 kommuner har tackat nej till LOV. Efter informationen ges tillfälle till frågor. Ordföranden tackar för informationen.

6 Kommunstyrelsen (23) Ks 136 Dnr Åtgärdsplan utifrån socialnämndens tilldelade budget Kommunstyrelsen har sedan i december 2010 särskilt uppmärksammat socialnämndens ekonomi, då socialnämnden uppmanades att ta fram åtgärder med anledning av sitt prognostiserade budgetunderskott. Socialnämnden arbetar enligt en åtgärdsplan och kommunstyrelsen följer löpande hur åtgärdsarbetet fortskrider. En arbetsgrupp bestående av kommunchef, socialchef och ekonomichef träffas regelbundet sedan december Åtgärdsplanen behandlades vid socialnämndens möte Åtgärdsplanen framgår av bilaga. I åtgärdsplanen har de nya åtgärder som föreslogs vid socialnämndens budgetbeslut lagts till. Socialnämndens budgetförslag för år 2013 ligger inte inom ram, därför skall nämnden enligt kommunfullmäktiges beslut , genomföra besparingar och besluta om budgetjusteringar så att budgeten läggs inom ram. Med tanke på att socialnämnden prognostiserar ett stort underskott för år 2012 och inte har lagt en budget inom ram för år 2013, är det är av högsta vikt att socialnämnden nu snabbt utreder och vidtar åtgärder för att sänka kostnaderna. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 82 Socialchefens tjänsteskrivelse daterad Bilaga: Åtgärdsplan socialförvaltningen, händelserapporter Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporterade åtgärder och uppmanar socialnämnden att skyndsamt utreda de åtgärder som finns i åtgärdsplanen och löpande återrapportera till kommunstyrelsen. Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

7 Kommunstyrelsen (23) Ks 137 Dnr Yttrande över revisorernas granskning av kommunens delårsrapport Kommunrevisionen har med hjälp av PwC (PricewaterhouseCoopers) granskat kommunens delårsbokslut och överlämnat sin rapport. En sammanfattning av granskningen följer: Delårsrapporten uppfyller i allt väsentligt kraven enligt kommunala redovisningslagen, även innehåll och utformning svarar mot de krav som ställs. Kommunen kommer inte klara det finansiella målet och två av fyra övergripande mål kommer att nås. Kommunen klarar balanskravet med knapp marginal. Socialnämnden prognostiserar återigen ett stort underkott mot budgeten och revisorerna bedömer inte att den åtgärdsplan som är framtagen, i tillräcklig utsträckning, innehåller åtgärder som hinner få effekt innan verksamhetsårets utgång. Revisorerna bedömer att socialnämndens styrning och kontroll över att verksamheten bedrivs inom den av fullmäktige beslutade budgetramen är otillräcklig. Det är av största vikt att arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna intensifieras. I rapporten betonar revisorerna att det är mycket viktigt att komma tillrätta med socialnämndens underskott mot budget för att kommunen skall klara balanskravet framöver. Kommunstyrelsen delar den uppfattningen. Kommunstyrelsen har under de senaste två åren tydligt prioriterat att följa upp socialnämndens ekonomiska utveckling och vid möten uppmanat socialnämnden att vidta åtgärder. Under 2012 har socialnämnden bedrivit ett åtgärdsarbete för att effektivisera verksamheterna. I budgetarbetet för 2013 års budget har socialnämnden gjort ett mer omfattande budgetarbete än tidigare, som grund för att verksamhetens kostnader skall hamna inom budgetramen. Det har resulterat i att man inte direkt har klarat att göra en budget inom ram, man bedömer att kostnaderna måste sänkas ytterligare och ett antal möjliga besparingsområden har lagts fram i samband med budgetbeslutet. Det är positivt att socialnämnden i budgetarbetet varit mer noga än tidigare och fortsätter utreda fler besparingsförslag, för att det skall bli realistiskt att nå budgeten. Detta är i linje med revisorernas åsikt om att det är av största vikt att arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna intensifieras. Kommunstyrelsen delar uppfattningen om att det arbetet skall intensifieras och ha högsta prioritet för socialnämnden.

8 Kommunstyrelsen (23) Ks 137, forts. Dnr Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Revisorernas granskningsrapport Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner yttrande över revisorernas granskning av kommunens delårsrapport. Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg. Beslutet expedieras till Revisorerna PwC

9 Kommunstyrelsen (23) Ks 138 Ekonomisk information Björn Fogelberg, ekonomichef, informerar om det ekonomiska läget för Munkfors kommun. Årets resultat (per sista oktober) prognostiseras till + 1,4 miljoner kronor. Det är en stor förbättring jämfört med sista september, då årsprognosen pekade mot 0,1 miljoner kronor. Efter informationen ges tillfälle till frågor. Ordföranden tackar för informationen.

10 Kommunstyrelsen (23) Ks 139 Dnr Kommunens upplåning år 2013 Enligt kommunallagen är det endast kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Eftersom det inte är rationellt att alla beslut som gäller kommunens lån skall tas av kommunfullmäktige, tas här ett beslut om en låneram på högst 50 mkr för år 2013 och samtidigt för kommunfullmäktige ned rätten att fatta beslut om lån till kommunstyrelsen. Sedan har kommunstyrelsen, enligt gällande delegationsförteckning, i sin tur delegerat beslutanderätten till kommunchef och ekonomichef. Detta beslut fattas årligen för att delegera beslutanderätten och skapa en rationell hantering av kommunens lån. Ärendet Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige får enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet, eller annars av större vikt. Dit anses de flesta större upplåningarna tillhöra. Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Beslut om upplåning inom dessa ramar anses då inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet fullmäktige. Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera rätten att fatta beslut om lån till delegat enligt 6 kap 33 Kommunallagen och enligt gällande delegationsförteckning är beslutanderätten delegerad till kommunchef och ekonomichef. I kommunens investeringsbudget för 2013 finns två större investeringar som kan göra att kommunens lånebehov kan bli relativt stort, dels en upprustning av Forsnäshallen och en större upprustning av skolans lokaler, främst Forsnässkolan, allt är dock bara på planeringsstadiet ännu. Kommunfullmäktige har , Kf 219, beslutat att kommunen skall kunna sköta upplåning åt kommunala bolag och åt Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder, det gör att kommunens lånebehov ökar. Bakgrunden är främst att det finns en ekonomisk fördel att kommunen lånar upp, för att låna ut till den kooperativa föreningen, eftersom kommunen kan få betydligt bättre lånevillkor. Under år 2013 bedöms att detta eventuellt kan öka kommunens lånebehov något för lån till den kooperativa föreningen, dock inte med några stora summor som det varit under 2011 och 2012.

11 Kommunstyrelsen (23) Ks 139, forts. Dnr Det finns en skillnad mellan begreppen nyupplåna - som ökar kommunens skuldbörda och omsätta lån - som innebär att man tar ett nytt lån istället för ett lån vars avtalstid går ut, dvs med bibehållen skuldbörda. Därför finns två punkter i nedanstående förslag till beslut, som gäller rätten att nyupplåna respektive rätten att omsätta lån. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna med högst 50 mkr. Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs ta nya lån som motsvarar de lån vars avtalstid går ut. Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg. Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen

12 Kommunstyrelsen (23) Ks 140 Dnr Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland Landstinget och kommunerna i Värmland har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla inkontinenshjälpmedel inom ramen för statsbidraget för brukare i ordinärt boende. Förslag föreligger nu om att hantera inkontinenshjälpmedel i hjälpmedelsnämnden. Med anledning av det utvidgade ansvarsområdet för hjälpmedelnämnden har ett förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal tagits fram. Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 91 Utvidgat ansvarsområde för hjälpmedelsnämnden i Värmland, LK/120409, daterat Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland, LK/120409, daterat Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna revideringen av reglementet och samverkansavtalet för hjälpmedelsnämnden. Ärendet föredras av Eric Henriksson (S), ordförande i socialnämnden.

13 Kommunstyrelsen (23) Ks 141 Dnr Rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS, avseende ej verkställda gynnande beslut Socialnämnden sammanställer kvartalsvis en rapport till Socialstyrelsen över alla gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen, SoL, och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte verkställts inom tre månader. Till kommunfullmäktige lämnar socialnämnden en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL och 9 LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Inom SoL, äldreomsorgen, finns för tredje kvartalet 2012 sex ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Utav dessa sex beslut har fyra väntat längre än sex månader. Förvaltningsdomstolen har tidigare godtagit att skälig väntetid kan vara upp till sex månader. Socialnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut, enligt LSS-lagen, att rapportera för tredje kvartalet Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 92 Rapport av ej verkställda gynnande beslut till och med Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten. Ärendet föredras av Eric Henriksson (S), ordförande i socialnämnden.

14 Kommunstyrelsen (23) Ks 142 Dnr Översiktsplan Munkfors kommun, beslut om godkännande av samrådsredogörelse och utställning Arbete med en ny översiktsplan för Munkfors kommun har pågått sedan Den 6 december 2011 beslutade kommunfullmäktige att skicka ut framtaget planförslag för samråd. Förslaget har varit på samråd under tiden 21 maj fram till och med mitten av september Under samrådstiden har två samrådsmöten hållits. Ett antal yttranden har inkommit från myndigheter och grannkommuner. Utifrån inkomna yttranden har en samrådsredogörelse upprättats och ska godkännas. Utifrån samrådsredogörelsen upprättas en reviderad plan för utställning. Utställning ska ske under två månader och föreslås ske mellan 17 december och 25 februari. Beslutsunderlag Teknisk chefs tjänsteskrivelse daterad Samrådsredogörelse daterad Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättad samrådsredogörelse och beslutar att utställning av det reviderade planförslaget ska ske under tiden 17 december till och med 25 februari. Ärendet föredras av teknisk chef Anna Grenholm. Beslutet expedieras till Teknisk chef

15 Kommunstyrelsen (23) Ks 143 Dnr Antagande av taxa och ändring av brukningsavgifter för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2010 antog Munkfors kommun en ny taxa för Munkfors kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning inför årets ändringar av brukningsavgifterna har inga redaktionella ändringar gjorts i själva taxetexten. Ärendet För att 2013 nå en budget inom ram och ökad kostnadstäckning, behöver VAkollektivets totala intäkter öka med ca 5 % vilket motsvarar 601 tkr. Ökningen ger en täckningsgrad för taxan motsvarande ca. 94 %. För att nå intäktsökningen behöver brukningsavgifterna för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ( ) höjas. I bilaga 1a kan man se vilka förändringar som gjorts av brukningsavgifterna och i bilaga 1b kan se några exempel på jämförelser mellan gamla och nya taxan för villan, företag och flerbostadshus. Taxor för speciella åtgärder ( 18) ändras inte förutom att kontroll av vattenmätare på kundens begäran höjs från 1 000,00 till 1 500,00 kr. Beslutsunderlag Handläggarens tjänsteskrivelse daterad Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Bilaga 1a förändringar av taxan Bilaga 1b exempel på hur för förändringen blir för villa, företag och flerbostadshus. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxan för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla from Ärendet föredras av teknisk chef Anna Grenholm. Beslutet expedieras till Tekniska avdelningen

16 Kommunstyrelsen (23) Ks 144 Dnr Antagande av ny Renhållningstaxa för Munkfors kommun Kf. 47 antogs en ny Renhållningsordning för SuToHaMu, för att nå en gemensam renhållningsordning gjordes vissa formuleringar som kräver en mer utförlig renhållningstaxa. Med anledning av detta har vi inom SuToHaMu tagit fram en mall för en sådan renhållningstaxa. Mallen kan på ett enkelt vis anpassas till renhållningsansvariga nämndens tillämpningsanvisningar som är en formulering som används i Renhållningsordningen för att vi ska kunna ha lokala anpassningar när det gäller renhållning m.m. Ärendet En ny renhållningstaxa har tagits fram för Munkfors kommun, den innehåller allmänna bestämmelser, tillämpningsanvisningar/definitioner för Munkfors kommun och renhållningsavgifter. De allmänna bestämmelserna och tillämpningsanvisningar/definitioner är nya kapitel i renhållningstaxan men har funnits muntligt tidigare. Renhållningsavgifterna består av en fast avgift och en rörlig avgift dessa har inte ändrats med undantag av några små justeringar och några nya taxor som tillkommit. Ändringar: Rörlig avgift vid sophämtning, 4 hämtningar/år sänks från 367,00 kr/år till 250,00 kr/år 9 hämtningar/år (fritidshus) sänks från 815,00 kr/år till 570 kr/år 13 hämtningar/år sänks från 870,00 kr/år till 815,00 kr/år Dessa justeringar görs för att kostnadsbilden mellan ovanstående taxor och 26 hämtningar/år skall jämnas ut. Slamtaxorna (3.13) har justerats uppåt med några kronor t.ex. en slambrunn med storlek 3 m 3 höjs med 3 kr/tömning. Latrintömningen höjs från 138,00 kr/tömning till 525,00 kr/tömning (latrintunna ingår). Nya taxor är: Säsongsverksamheter (3.6) Avgift för långa gångavstånd (3.8) Utställning/Intagning av container (3.11) Jourtömning (3.13/3.14) Fettavskiljare (3.14)

17 Kommunstyrelsen (23) Ks 144, forts. Dnr Beslutsunderlag Handläggarens tjänsteskrivelse daterad Renhållningstaxa Munkfors kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta renhållningstaxan för Munkfors kommun att gälla from Ärendet föredras av teknisk chef Anna Grenholm. Beslutet expedieras till Tekniska avdelningen

18 Kommunstyrelsen (23) Ks 145 Dnr Medborgarförslag gällande resebidrag Eva Karlsson föreslår i ett medborgarförslag ett resebidrag för de som pendlar för att arbeta i annan kommun. Resebidraget föreslås vara på en begränsad tid och har till syfte att inte minst unga skall ha ekonomiska möjligheter att ta ett jobb på annan ort och pendla. Risken är annars att människor antingen går arbetslösa eller flyttar. Resebidraget skulle kunna innebära både att fler får jobb och bor kvar i Munkfors Ärendet Tanken med Eva Karlsson förslag är mycket intressant. Syftet, att fler får jobb och bor kvar i Munkfors, är något vi strävar efter i alla sammanhang. Söderhamns kommun har, tillsammans med arbetsförmedlingen, infört ett stöd till ungdomar för att flytta till Norge och jobba. Ett stöd som innebär både hjälp att söka jobb, betald resa och en månads boende. Vi behöver tänka nytt och pröva nya vägar. Som Eva Karlsson skriver i sitt medborgarförslag så behöver det utvecklas och arbetas vidare med. Finansieringen av ett resebidrag eller andra insatser med samma syfte behöver utredas. Kommunen behöver förmodligen också samverka med andra för att komma fram till bra lösningar, t ex arbetsförmedlingen. Även skattemässiga effekter bör bedömas. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Eva Karlsson Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom medborgarförslagets intentioner och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning och handläggning. Ärendet föredras av kommunchef Anders Pettersson. Beslutet expedieras till Eva Karlsson

19 Kommunstyrelsen (23) Ks 146 Informationsärenden Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 12:37, 12:39-12:53. Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund: Uppföljning-förbundets lönehantering. Regeringen, Näringsdepartementet: Regeringsbeslut SOS Alarm: Nytt särskilt Informationsnummer 113. Sammanträdesprotokoll Sunne Kommunfullmäktige Hagfors kommunstyrelse Överförmyndarnämnd i samverkan Kultur-och utbildningsnämnden Nifa: Samverkan stärker och utvecklar den värmländska livsmedelsbranschen. Försäkringskassan: Information om vår service i Munkfors. Region Värmland: Protokollsutdrag Regionfullmäktiges sammanträdestider Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Kompetensplattform Värmland. Bredbandsstrategin Värmlandstrafik: Avstämning länsfärdtjänst Värmlands läns kalkningsförbund: Revisorernas utlåtande om delårsrapport för perioden Sveriges kommuner och Landsting: Skrivelse ang. mötet den 10/10 om asyloch flyktingmottagandet samt mottagandet av ensamkommande. Svar på brev till Stig Eriksson ang. erbjudandet av medlemskap i RKHF. Sigtuna Exergiakademi: Sätt åtgärder mot växthuseffekten och mot förstörelsen av ekosystemen överst på valprogrammet för

20 Kommunstyrelsen (23) Ks 146, forts. Trafikverket: Beslut Utbyggnad av cykelbanor på kommunalt vägnät, Värmlands län 2012-godkännande av omfattning och principutformning samt beslut om preliminärt medfinansieringsbelopp.

21 Kommunstyrelsen (23) Ks 147 Redovisning av delegeringsbeslut Delegeringsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande Tjänsteförättande kommunchef under kommunchef Anders Petterssons frånvaro. Delegeringsbeslut fattade av kommunchefen Yttrande till Hyresnämnden Göteborg angående ändring av hyresvillkor. Remissvar till Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Delegeringsbeslut fattade av teknisk chef/inköpare Tilldelningsbeslut-revisionstjänster Munkfors. Tilldelningsbeslut-möbler till vårdboende Björkdungen. Tilldelningsbeslut-gatulampor.

22 Kommunstyrelsen (23) Ks 148 Kommunchefens information Kommunchef Anders Pettersson informerar om följande punkter: Thomas Rehn (S) har utsetts till ny ordförande i Stiftelsen Erlandergården Det finns ett stort behov av gode män, inte minst för de ensamkommande barnen Ordföranden tackar för informationen.

23 Kommunstyrelsen (23) Ks 149 Dnr Nytt konto för inbetalningar till kommunen Kommunen har from bytt bank, från Nordea till Swedbank. Efter bankbytet har kommunen meddelat berörda att allmänna inbetalningar till kommunen skall göras till kommunens nya konto i Swedbank, bankgironr (det som faktureras som hyror, VA etc betalas till andra konton). Skatteverket har dock inte gått med på att betala (kommunalskattemedel, statsbidrag mm) till nya kontot, trots att kommunalråd och kommunchef skrivit under en skrivelse om detta, utan anser att det krävs ett kommunstyrelsebeslut. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inbetalningar till kommunen från Skatteverket görs till kommunens nya konto i Swedbank, bankgiro Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45 Kommunstyrelsen 2015-02-09 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande Eric Henriksson (S), vice ordförande Peter Ingmarsson (C) Pia Falk

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.20

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.20 Kommunstyrelsen 2014-09-29 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-19.20 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande Mathias Lindquist (S) Birgitta Carlgren (S) Annette Felixson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Munkfors församlingshem, klockan 18.30-19.48, med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 19.08-19.15.

Munkfors församlingshem, klockan 18.30-19.48, med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 19.08-19.15. Kommunfullmäktige 2013-04-09 1 (29) Plats och tid Munkfors församlingshem, klockan 18.30-19.48, med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 19.08-19.15. Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista

Läs mer

Ransäters Hembygdsgård, klockan 18.35-20.00, med ajournering för underhållning klockan 19.20-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 40)

Ransäters Hembygdsgård, klockan 18.35-20.00, med ajournering för underhållning klockan 19.20-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 40) Kommunfullmäktige 2013-06-18 1 (21) Plats och tid Ransäters Hembygdsgård, klockan 18.35-20.00, med ajournering för underhållning klockan 19.20-19.25. Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

Plats och tid Wärdshuset, Ransäters hembygdsgård, kl. 18.30-20.15, ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.13-19.20

Plats och tid Wärdshuset, Ransäters hembygdsgård, kl. 18.30-20.15, ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.13-19.20 Kommunfullmäktige 2015-06-23 1 (21) Plats och tid Wärdshuset, Ransäters hembygdsgård, kl. 18.30-20.15, ajournering för allmänhetens frågestund kl. 19.13-19.20 Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100)

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Kommunfullmäktige 2011-02-08 1 Plats och tid Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25 Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Övriga deltagare Tjänstemän/

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Plats och tid Munkfors Förenings- och konferenscenter, kl. 18.30-19.30. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 109)

Plats och tid Munkfors Förenings- och konferenscenter, kl. 18.30-19.30. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 109) Kommunfullmäktige 2015-05-26 1 (13) Plats och tid Munkfors Förenings- och konferenscenter, kl. 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se bifogad sammanträdeslista

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(26)

Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(26) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(26) + Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.10-21.35, med ajournering 20.45-21.05. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 103-122 Birgitta Carlgren (S),

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22

Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1(29) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande 138-149, 151-160 Mathias Lindqvist (S), vice ordförande 138-160

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17 1 (10) Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen, kl 19:00-19:50 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Sten-Inge Olsson (S) Anna-Greta Johansson (S) Stellan Andersson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.15 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman (Hela

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden för IS/IT Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-05-18 Plats och tid Beslutande Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer