Kommunkontoret, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, Birgitta Carlgren (S), Annette Felixson (S), Eric Henriksson (S), Maria Sandgren-Loa (V), Christer Pettersson (C), Peter Ingmarsson (C), Mats Almemark (FP), Ersättare Anita Frödén (S), ersättare för Björn-Olov Hallberg (S), Övriga deltagare Tjänstemän/Övriga deltagare Anders Pettersson, kommunchef, David Falk, kommunsekreterare, Björn Fogelberg, ekonomichef, Anna Grenholm, teknisk chef, Maritha Lundström, personalchef, Maria Johansson, t.f. miljö- och byggchef, Utses att justera Mats Almemark (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret , klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer David Falk Ordförande Mathias Lindquist (S) Organ Justerande Mats Almemark (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret

2 Kommunstyrelsen (23) Dnr ÄRENDEN Sid 133 Godkännande av föredragningslistan Revidering av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet Information om LOV Åtgärdsplan utifrån socialnämndens tilldelade budget Yttrande över revisorernas granskning av kommunens delårsrapport 138 Ekonomisk information Kommunens upplåning år Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland Rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS, avseende ej verkställda gynnande beslut Översiktsplan Munkfors kommun, beslut om godkännande av samrådsredogörelse och utställning Antagande av taxa och ändring av brukningsavgifter för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagande av ny renhållningstaxa för Munkfors kommun Medborgarförslag gällande resebidrag Informationsärenden Redovisning av delegeringsbeslut Kommunchefens information Nytt konto för inbetalningar till kommunen

3 Kommunstyrelsen (23) Ks 133 Godkännande av föredragningslistan Följande ärende utgår: - Information om ny skogsbruksplan Följande ärende tillkommer: - Nytt konto för inbetalningar till kommunen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan efter ovanstående korrigeringar.

4 Kommunstyrelsen (23) Ks 134 Dnr Revidering av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166), är kontrollmyndigheten skyldig att ta årlig avgift av de företag som omfattas av kontrollen, avgift för prövning samt extra kontroll som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen. Nuvarande timtaxa på 780 kronor uppfyller inte lagstiftningens krav. För att få en bättre kostnadstäckning av kontrollverksamheten bör timtaxan höjas till 980 kronor. Kommunfullmäktige i Forshaga antog förslaget på reviderad taxa vid sammanträdet Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse Miljö- och byggnämndens protokoll , 67 Förslag till ny taxa Nuvarande taxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan skall vara 980 kronor per timme kontrolltid Detta beslut ersätter tidigare beslut av kommunfullmäktige, 201/2011 Ärendet föredras av Maria Johansson, tillförordnad chef för miljö- och byggförvaltningen. Beslutet expedieras till Miljö- och byggnämnden

5 Kommunstyrelsen (23) Ks 135 Information om LOV Anders Pettersson, kommunchef, informerar om LOV Lagen om valfrihetssystem. Av informationen framgår bland annat följande: infördes en ny lag, Lagen om valfrihetssystem, LOV. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamheten som drivs i egen regi för att därigenom överlåta valet av utförare till den enskilde individen, kommuninvånaren. Lagen är ett allternativ till lagen om offentlig upphandling, LOU. Målsättningen med lagen är att öka den enskildes inflytande. 55 kommuner i landet utreder om de skall införa valfrihetssystem enligt LOV. 129 kommuner har beslutat att införa valfrihetssystem enligt LOV. 28 kommuner har tackat nej till LOV. Efter informationen ges tillfälle till frågor. Ordföranden tackar för informationen.

6 Kommunstyrelsen (23) Ks 136 Dnr Åtgärdsplan utifrån socialnämndens tilldelade budget Kommunstyrelsen har sedan i december 2010 särskilt uppmärksammat socialnämndens ekonomi, då socialnämnden uppmanades att ta fram åtgärder med anledning av sitt prognostiserade budgetunderskott. Socialnämnden arbetar enligt en åtgärdsplan och kommunstyrelsen följer löpande hur åtgärdsarbetet fortskrider. En arbetsgrupp bestående av kommunchef, socialchef och ekonomichef träffas regelbundet sedan december Åtgärdsplanen behandlades vid socialnämndens möte Åtgärdsplanen framgår av bilaga. I åtgärdsplanen har de nya åtgärder som föreslogs vid socialnämndens budgetbeslut lagts till. Socialnämndens budgetförslag för år 2013 ligger inte inom ram, därför skall nämnden enligt kommunfullmäktiges beslut , genomföra besparingar och besluta om budgetjusteringar så att budgeten läggs inom ram. Med tanke på att socialnämnden prognostiserar ett stort underskott för år 2012 och inte har lagt en budget inom ram för år 2013, är det är av högsta vikt att socialnämnden nu snabbt utreder och vidtar åtgärder för att sänka kostnaderna. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 82 Socialchefens tjänsteskrivelse daterad Bilaga: Åtgärdsplan socialförvaltningen, händelserapporter Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporterade åtgärder och uppmanar socialnämnden att skyndsamt utreda de åtgärder som finns i åtgärdsplanen och löpande återrapportera till kommunstyrelsen. Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

7 Kommunstyrelsen (23) Ks 137 Dnr Yttrande över revisorernas granskning av kommunens delårsrapport Kommunrevisionen har med hjälp av PwC (PricewaterhouseCoopers) granskat kommunens delårsbokslut och överlämnat sin rapport. En sammanfattning av granskningen följer: Delårsrapporten uppfyller i allt väsentligt kraven enligt kommunala redovisningslagen, även innehåll och utformning svarar mot de krav som ställs. Kommunen kommer inte klara det finansiella målet och två av fyra övergripande mål kommer att nås. Kommunen klarar balanskravet med knapp marginal. Socialnämnden prognostiserar återigen ett stort underkott mot budgeten och revisorerna bedömer inte att den åtgärdsplan som är framtagen, i tillräcklig utsträckning, innehåller åtgärder som hinner få effekt innan verksamhetsårets utgång. Revisorerna bedömer att socialnämndens styrning och kontroll över att verksamheten bedrivs inom den av fullmäktige beslutade budgetramen är otillräcklig. Det är av största vikt att arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna intensifieras. I rapporten betonar revisorerna att det är mycket viktigt att komma tillrätta med socialnämndens underskott mot budget för att kommunen skall klara balanskravet framöver. Kommunstyrelsen delar den uppfattningen. Kommunstyrelsen har under de senaste två åren tydligt prioriterat att följa upp socialnämndens ekonomiska utveckling och vid möten uppmanat socialnämnden att vidta åtgärder. Under 2012 har socialnämnden bedrivit ett åtgärdsarbete för att effektivisera verksamheterna. I budgetarbetet för 2013 års budget har socialnämnden gjort ett mer omfattande budgetarbete än tidigare, som grund för att verksamhetens kostnader skall hamna inom budgetramen. Det har resulterat i att man inte direkt har klarat att göra en budget inom ram, man bedömer att kostnaderna måste sänkas ytterligare och ett antal möjliga besparingsområden har lagts fram i samband med budgetbeslutet. Det är positivt att socialnämnden i budgetarbetet varit mer noga än tidigare och fortsätter utreda fler besparingsförslag, för att det skall bli realistiskt att nå budgeten. Detta är i linje med revisorernas åsikt om att det är av största vikt att arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna intensifieras. Kommunstyrelsen delar uppfattningen om att det arbetet skall intensifieras och ha högsta prioritet för socialnämnden.

8 Kommunstyrelsen (23) Ks 137, forts. Dnr Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Revisorernas granskningsrapport Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner yttrande över revisorernas granskning av kommunens delårsrapport. Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg. Beslutet expedieras till Revisorerna PwC

9 Kommunstyrelsen (23) Ks 138 Ekonomisk information Björn Fogelberg, ekonomichef, informerar om det ekonomiska läget för Munkfors kommun. Årets resultat (per sista oktober) prognostiseras till + 1,4 miljoner kronor. Det är en stor förbättring jämfört med sista september, då årsprognosen pekade mot 0,1 miljoner kronor. Efter informationen ges tillfälle till frågor. Ordföranden tackar för informationen.

10 Kommunstyrelsen (23) Ks 139 Dnr Kommunens upplåning år 2013 Enligt kommunallagen är det endast kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Eftersom det inte är rationellt att alla beslut som gäller kommunens lån skall tas av kommunfullmäktige, tas här ett beslut om en låneram på högst 50 mkr för år 2013 och samtidigt för kommunfullmäktige ned rätten att fatta beslut om lån till kommunstyrelsen. Sedan har kommunstyrelsen, enligt gällande delegationsförteckning, i sin tur delegerat beslutanderätten till kommunchef och ekonomichef. Detta beslut fattas årligen för att delegera beslutanderätten och skapa en rationell hantering av kommunens lån. Ärendet Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige får enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet, eller annars av större vikt. Dit anses de flesta större upplåningarna tillhöra. Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Beslut om upplåning inom dessa ramar anses då inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet fullmäktige. Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera rätten att fatta beslut om lån till delegat enligt 6 kap 33 Kommunallagen och enligt gällande delegationsförteckning är beslutanderätten delegerad till kommunchef och ekonomichef. I kommunens investeringsbudget för 2013 finns två större investeringar som kan göra att kommunens lånebehov kan bli relativt stort, dels en upprustning av Forsnäshallen och en större upprustning av skolans lokaler, främst Forsnässkolan, allt är dock bara på planeringsstadiet ännu. Kommunfullmäktige har , Kf 219, beslutat att kommunen skall kunna sköta upplåning åt kommunala bolag och åt Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder, det gör att kommunens lånebehov ökar. Bakgrunden är främst att det finns en ekonomisk fördel att kommunen lånar upp, för att låna ut till den kooperativa föreningen, eftersom kommunen kan få betydligt bättre lånevillkor. Under år 2013 bedöms att detta eventuellt kan öka kommunens lånebehov något för lån till den kooperativa föreningen, dock inte med några stora summor som det varit under 2011 och 2012.

11 Kommunstyrelsen (23) Ks 139, forts. Dnr Det finns en skillnad mellan begreppen nyupplåna - som ökar kommunens skuldbörda och omsätta lån - som innebär att man tar ett nytt lån istället för ett lån vars avtalstid går ut, dvs med bibehållen skuldbörda. Därför finns två punkter i nedanstående förslag till beslut, som gäller rätten att nyupplåna respektive rätten att omsätta lån. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna med högst 50 mkr. Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs ta nya lån som motsvarar de lån vars avtalstid går ut. Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg. Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen

12 Kommunstyrelsen (23) Ks 140 Dnr Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland Landstinget och kommunerna i Värmland har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla inkontinenshjälpmedel inom ramen för statsbidraget för brukare i ordinärt boende. Förslag föreligger nu om att hantera inkontinenshjälpmedel i hjälpmedelsnämnden. Med anledning av det utvidgade ansvarsområdet för hjälpmedelnämnden har ett förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal tagits fram. Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 91 Utvidgat ansvarsområde för hjälpmedelsnämnden i Värmland, LK/120409, daterat Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland, LK/120409, daterat Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna revideringen av reglementet och samverkansavtalet för hjälpmedelsnämnden. Ärendet föredras av Eric Henriksson (S), ordförande i socialnämnden.

13 Kommunstyrelsen (23) Ks 141 Dnr Rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS, avseende ej verkställda gynnande beslut Socialnämnden sammanställer kvartalsvis en rapport till Socialstyrelsen över alla gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen, SoL, och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte verkställts inom tre månader. Till kommunfullmäktige lämnar socialnämnden en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL och 9 LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Inom SoL, äldreomsorgen, finns för tredje kvartalet 2012 sex ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Utav dessa sex beslut har fyra väntat längre än sex månader. Förvaltningsdomstolen har tidigare godtagit att skälig väntetid kan vara upp till sex månader. Socialnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut, enligt LSS-lagen, att rapportera för tredje kvartalet Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 92 Rapport av ej verkställda gynnande beslut till och med Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten. Ärendet föredras av Eric Henriksson (S), ordförande i socialnämnden.

14 Kommunstyrelsen (23) Ks 142 Dnr Översiktsplan Munkfors kommun, beslut om godkännande av samrådsredogörelse och utställning Arbete med en ny översiktsplan för Munkfors kommun har pågått sedan Den 6 december 2011 beslutade kommunfullmäktige att skicka ut framtaget planförslag för samråd. Förslaget har varit på samråd under tiden 21 maj fram till och med mitten av september Under samrådstiden har två samrådsmöten hållits. Ett antal yttranden har inkommit från myndigheter och grannkommuner. Utifrån inkomna yttranden har en samrådsredogörelse upprättats och ska godkännas. Utifrån samrådsredogörelsen upprättas en reviderad plan för utställning. Utställning ska ske under två månader och föreslås ske mellan 17 december och 25 februari. Beslutsunderlag Teknisk chefs tjänsteskrivelse daterad Samrådsredogörelse daterad Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättad samrådsredogörelse och beslutar att utställning av det reviderade planförslaget ska ske under tiden 17 december till och med 25 februari. Ärendet föredras av teknisk chef Anna Grenholm. Beslutet expedieras till Teknisk chef

15 Kommunstyrelsen (23) Ks 143 Dnr Antagande av taxa och ändring av brukningsavgifter för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2010 antog Munkfors kommun en ny taxa för Munkfors kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning inför årets ändringar av brukningsavgifterna har inga redaktionella ändringar gjorts i själva taxetexten. Ärendet För att 2013 nå en budget inom ram och ökad kostnadstäckning, behöver VAkollektivets totala intäkter öka med ca 5 % vilket motsvarar 601 tkr. Ökningen ger en täckningsgrad för taxan motsvarande ca. 94 %. För att nå intäktsökningen behöver brukningsavgifterna för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ( ) höjas. I bilaga 1a kan man se vilka förändringar som gjorts av brukningsavgifterna och i bilaga 1b kan se några exempel på jämförelser mellan gamla och nya taxan för villan, företag och flerbostadshus. Taxor för speciella åtgärder ( 18) ändras inte förutom att kontroll av vattenmätare på kundens begäran höjs från 1 000,00 till 1 500,00 kr. Beslutsunderlag Handläggarens tjänsteskrivelse daterad Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Bilaga 1a förändringar av taxan Bilaga 1b exempel på hur för förändringen blir för villa, företag och flerbostadshus. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxan för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla from Ärendet föredras av teknisk chef Anna Grenholm. Beslutet expedieras till Tekniska avdelningen

16 Kommunstyrelsen (23) Ks 144 Dnr Antagande av ny Renhållningstaxa för Munkfors kommun Kf. 47 antogs en ny Renhållningsordning för SuToHaMu, för att nå en gemensam renhållningsordning gjordes vissa formuleringar som kräver en mer utförlig renhållningstaxa. Med anledning av detta har vi inom SuToHaMu tagit fram en mall för en sådan renhållningstaxa. Mallen kan på ett enkelt vis anpassas till renhållningsansvariga nämndens tillämpningsanvisningar som är en formulering som används i Renhållningsordningen för att vi ska kunna ha lokala anpassningar när det gäller renhållning m.m. Ärendet En ny renhållningstaxa har tagits fram för Munkfors kommun, den innehåller allmänna bestämmelser, tillämpningsanvisningar/definitioner för Munkfors kommun och renhållningsavgifter. De allmänna bestämmelserna och tillämpningsanvisningar/definitioner är nya kapitel i renhållningstaxan men har funnits muntligt tidigare. Renhållningsavgifterna består av en fast avgift och en rörlig avgift dessa har inte ändrats med undantag av några små justeringar och några nya taxor som tillkommit. Ändringar: Rörlig avgift vid sophämtning, 4 hämtningar/år sänks från 367,00 kr/år till 250,00 kr/år 9 hämtningar/år (fritidshus) sänks från 815,00 kr/år till 570 kr/år 13 hämtningar/år sänks från 870,00 kr/år till 815,00 kr/år Dessa justeringar görs för att kostnadsbilden mellan ovanstående taxor och 26 hämtningar/år skall jämnas ut. Slamtaxorna (3.13) har justerats uppåt med några kronor t.ex. en slambrunn med storlek 3 m 3 höjs med 3 kr/tömning. Latrintömningen höjs från 138,00 kr/tömning till 525,00 kr/tömning (latrintunna ingår). Nya taxor är: Säsongsverksamheter (3.6) Avgift för långa gångavstånd (3.8) Utställning/Intagning av container (3.11) Jourtömning (3.13/3.14) Fettavskiljare (3.14)

17 Kommunstyrelsen (23) Ks 144, forts. Dnr Beslutsunderlag Handläggarens tjänsteskrivelse daterad Renhållningstaxa Munkfors kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta renhållningstaxan för Munkfors kommun att gälla from Ärendet föredras av teknisk chef Anna Grenholm. Beslutet expedieras till Tekniska avdelningen

18 Kommunstyrelsen (23) Ks 145 Dnr Medborgarförslag gällande resebidrag Eva Karlsson föreslår i ett medborgarförslag ett resebidrag för de som pendlar för att arbeta i annan kommun. Resebidraget föreslås vara på en begränsad tid och har till syfte att inte minst unga skall ha ekonomiska möjligheter att ta ett jobb på annan ort och pendla. Risken är annars att människor antingen går arbetslösa eller flyttar. Resebidraget skulle kunna innebära både att fler får jobb och bor kvar i Munkfors Ärendet Tanken med Eva Karlsson förslag är mycket intressant. Syftet, att fler får jobb och bor kvar i Munkfors, är något vi strävar efter i alla sammanhang. Söderhamns kommun har, tillsammans med arbetsförmedlingen, infört ett stöd till ungdomar för att flytta till Norge och jobba. Ett stöd som innebär både hjälp att söka jobb, betald resa och en månads boende. Vi behöver tänka nytt och pröva nya vägar. Som Eva Karlsson skriver i sitt medborgarförslag så behöver det utvecklas och arbetas vidare med. Finansieringen av ett resebidrag eller andra insatser med samma syfte behöver utredas. Kommunen behöver förmodligen också samverka med andra för att komma fram till bra lösningar, t ex arbetsförmedlingen. Även skattemässiga effekter bör bedömas. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Eva Karlsson Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom medborgarförslagets intentioner och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning och handläggning. Ärendet föredras av kommunchef Anders Pettersson. Beslutet expedieras till Eva Karlsson

19 Kommunstyrelsen (23) Ks 146 Informationsärenden Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 12:37, 12:39-12:53. Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund: Uppföljning-förbundets lönehantering. Regeringen, Näringsdepartementet: Regeringsbeslut SOS Alarm: Nytt särskilt Informationsnummer 113. Sammanträdesprotokoll Sunne Kommunfullmäktige Hagfors kommunstyrelse Överförmyndarnämnd i samverkan Kultur-och utbildningsnämnden Nifa: Samverkan stärker och utvecklar den värmländska livsmedelsbranschen. Försäkringskassan: Information om vår service i Munkfors. Region Värmland: Protokollsutdrag Regionfullmäktiges sammanträdestider Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Kompetensplattform Värmland. Bredbandsstrategin Värmlandstrafik: Avstämning länsfärdtjänst Värmlands läns kalkningsförbund: Revisorernas utlåtande om delårsrapport för perioden Sveriges kommuner och Landsting: Skrivelse ang. mötet den 10/10 om asyloch flyktingmottagandet samt mottagandet av ensamkommande. Svar på brev till Stig Eriksson ang. erbjudandet av medlemskap i RKHF. Sigtuna Exergiakademi: Sätt åtgärder mot växthuseffekten och mot förstörelsen av ekosystemen överst på valprogrammet för

20 Kommunstyrelsen (23) Ks 146, forts. Trafikverket: Beslut Utbyggnad av cykelbanor på kommunalt vägnät, Värmlands län 2012-godkännande av omfattning och principutformning samt beslut om preliminärt medfinansieringsbelopp.

21 Kommunstyrelsen (23) Ks 147 Redovisning av delegeringsbeslut Delegeringsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande Tjänsteförättande kommunchef under kommunchef Anders Petterssons frånvaro. Delegeringsbeslut fattade av kommunchefen Yttrande till Hyresnämnden Göteborg angående ändring av hyresvillkor. Remissvar till Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Delegeringsbeslut fattade av teknisk chef/inköpare Tilldelningsbeslut-revisionstjänster Munkfors. Tilldelningsbeslut-möbler till vårdboende Björkdungen. Tilldelningsbeslut-gatulampor.

22 Kommunstyrelsen (23) Ks 148 Kommunchefens information Kommunchef Anders Pettersson informerar om följande punkter: Thomas Rehn (S) har utsetts till ny ordförande i Stiftelsen Erlandergården Det finns ett stort behov av gode män, inte minst för de ensamkommande barnen Ordföranden tackar för informationen.

23 Kommunstyrelsen (23) Ks 149 Dnr Nytt konto för inbetalningar till kommunen Kommunen har from bytt bank, från Nordea till Swedbank. Efter bankbytet har kommunen meddelat berörda att allmänna inbetalningar till kommunen skall göras till kommunens nya konto i Swedbank, bankgironr (det som faktureras som hyror, VA etc betalas till andra konton). Skatteverket har dock inte gått med på att betala (kommunalskattemedel, statsbidrag mm) till nya kontot, trots att kommunalråd och kommunchef skrivit under en skrivelse om detta, utan anser att det krävs ett kommunstyrelsebeslut. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inbetalningar till kommunen från Skatteverket görs till kommunens nya konto i Swedbank, bankgiro Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer