Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun"

Transkript

1 Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun

2 Innehåll Tomtanskaffning 5 Kommunens tomter 5 Privatägda tomter 5 Bygglov 7 Undantagslov 8 Område i behov av planering 8 Tolk- och översättningsservice 6 Vad ska beaktas innan byggandet påbörjas 10 Inledande möte 10 Utmärkande av husets plats 11 Syner under byggnadstiden 12 Korsholms kommun Byggnadstillsynen Centrumvägen Korsholm Tfn (växel) Anslutningar 13 Anslutning till kommunal vatten- eller avloppsledning 13 Anslutning till elnätet 14 Anslutning till telefon- och kabel-tv-nät 14 Bilaga Information och anvisningar för byggare på planområden 15 11/2011 Råd till småhusbyggare 3

3 Tomtanskaffning Innan byggandet inleds måste man ha en tomt, en lämpligt hustyp och lagstadgade bygglov. Det är byggarens uppgift att se till att byggnaden planeras och byggs i enlighet med bestämmelser, föreskrifter och beviljat bygglov. Kommunens tomter Du kan köpa din tomt av kommunen. Det finns kommunala bostadstomter på flera håll i Korsholm. På våren annonserar planläggningsavdelningen om en gemensam tomtansökning. Under resten av året behandlas ansökningarna vartefter de lämnas in. När du vill köpa en tomt måste du först ansöka om att få reservera den. Om din tomtreservation godkänns ansöker du om bygglov hos byggnadsnämnden. När bygglovet har beviljats ska ett köpebrev göras upp och du kan då ta tomten i besittning. Tomtreserveringar Planeringsassistent Hanna Ranto-Nyby Tfn Köpebrev Fastighetstekniker Johan Lax Tfn Privatägda tomter För att du ska kunna ansöka om bygglov på en tomt som du har köpt på den privata marknaden måste du i allmänhet bifoga en kopia av köpebrevet eller gåvobrevet. Om du är delägare i en samägd lägenhet kan du behöva göra upp ett skiftesavtal med de övriga delägarna. Råd till småhusbyggare 5

4 Köpebrev, gåvobrev och skiftesavtal är offentliga handlingar som ska göras upp enligt ett visst formulär och vara bevittnade av ett offentligt köpvittne. Den uppgjorda handlingen ska sedan lämnas in till Österbottens lantmäteribyrå för beviljande av lagfart. Lagfart beviljas också för outbrutna områden. Österbottens lantmäteribyrå sköter om att tomten blir utbruten. Österbottens lantmäteribyrå Wolffskavägen 35, Vasa Kundbetjäning tfn eller För att du ska kunna ansöka om bygglov på en arrenderad tomt måste du bifoga en kopia av arrendekontraktet. Av arrendekontraktet måste åtminstone framgå arrendeområdet, arrendesumman och arrendetiden (för ett bostadshus minst 30 år). Arrendekontraktet ska undertecknas av arrendegivaren och arrendetagaren. Arrendekontraktet behöver inte registreras eller bevittnas av ett offentligt köpvittne. Ska det arrenderade området intecknas som säkerhet för lån måste det i arrendekontraktet finnas villkor som möjliggör detta. Det rekommenderas att arrendekontraktet då görs upp i samråd med banken. Bygglov När du har besittningsrätt till tomten blir det aktuellt att ansöka om bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Kontaktpersoner Ledande byggnadsinspektör Ben Antell Tfn , Byggnadsinspektör Michael Ek Tfn , Byggnadsinspektör Rune Bodbacka Tfn , Byggnadssekreterare Agneta Pensar Tfn Byråsekreterare Carola Backman Tfn Handlingar för bygglov Handlingar för bygglov fås från byggnadstillsynen, infopunkten eller via Korsholms webbplats, Bygglovshandlingar uppgörs separat för varje byggnad: Bygglovsansökan. Byggprojektanmälan RH1. Bygglovsritningar: plan-, skärnings- och fasadritningar i 2 exemplar. Situationsplan i 3 exemplar. Intyg över besittningsrätten. Grundundersökning eller grundläggningsutlåtande. Energicertifikat (bostadsbyggnader och större fritidshus). Utdrag ur grundkarta (glesbygd). Officiell tomtkarta (detaljplanerat område). 6 Råd till småhusbyggare Råd till småhusbyggare 7

5 Avloppsvattenplan om fastigheten inte ansluts till kommunens ledningsnät. Väganslutningslov (berör inte detaljplanerade områden). Hörande av granne. Du kan också komma överens med byggnadstillsynen om att kommunen hör grannarna. Undantagslov Om bygglovsansökan inte överensstämmer med gällande plan för området och dess bestämmelser eller kommunens byggnadsordning, måste du först ansöka om undantagslov innan din bygglovsansökan kan behandlas. Handlingar som byggaren skaffar: Undantagslovsblankett. Fylls i med motiveringar varför sökanden vill avvika från gällande planbestämmelser. Situationsplan i skala 1:500, 3 exemplar. Uppgjord enligt ritningskraven i Finlands byggbestämmelsesamling A2. Intyg över besittningsrätten. Skissritningar. Handlingar som byggaren skaffar: Ansökningsblankett. Blanketten är samma för både undantagslov och planeringsbehov. Kommunen använder Kommunförbundets blankett. Situationsplan i skala 1:500, 3 exemplar. Uppgjord enligt ritingskraven i Finlands byggbestämmelsesamling A 2. Kopia av omgivningskarta, 3 exemplar. Intyg över besittningsrätten. Grundläggningsutlåtande. Eventuellt väganslutningstillstånd. Skissritningar eller broschyr över hustypen. Handlingar som kommunen skaffar: Delgivning till berörda grannar. Du får också själv sköta delgivningen och blanketter kan då fås från kommunens byggnadstillsyn eller infopunkt. Blanketterna finns även på kommunens webbplats, www. korsholm.fi/blanketter. Handlingar som kommunen skaffar: Kopia av gällande plankarta 1:2000. Delgivning till berörda grannar. Du får också själv sköta delgivningen och blanketter kan då fås från kommunens byggnadstillsyn eller infopunkt. Blanketterna finns även på kommunens webbplats, www. korsholm.fi/blanketter. Om bygglovsansökan gäller bildande av en ny byggplats på strandområde utan fastställd plan, måste du ansöka om undantagslov, som sänds till Närings-, trafik- och miljöcentralen för avgörande. Område i behov av planering På oplanerade områden kan det behövas en särskild prövning av förutsättningarna för bygglov innan själva bygglovsansökan kan behandlas. 8 Råd till småhusbyggare Råd till småhusbyggare 9

6 Vad ska beaktas innan byggandet påbörjas Utmärkande av husets plats Om byggnadsplatsen befinner sig inom detaljplanerat område beställs utpålningen från kommunens mätningsavdelning. På övriga områden avtalas om utpålningen med byggnadstillsynen. Den person som påbörjar ett bygge ska ha förutsättningar att genomföra projektet och ansvara för att det planeras och byggs enligt gällande bestämmelser. Personen i fråga är också ansvarig för att kompetent personal anlitas ( 119 MarkBL). Huvudplanerare och ansvarig arbetsledare För den vanliga egnahemshusbyggaren innebär bestämmelsen att du ska anlita en kompetent huvudplanerare och även ha en ansvarig arbetsledare. Behörighetskraven för dessa personer finns i MarkBL och i Finlands byggbestämmelsesamling. I princip är kraven examen från teknisk yrkeshögskola och praktisk erfarenhet av byggande. Bygget får inte påbörjas innan en ansvarig arbetsledare är utsedd och godkänd av byggnadsinspektören. Anslag på byggplatsen Enligt MarkBL ska ett anslag sättas upp på byggplatsen med meddelande om att en bygglovsansökan har lämnats in. Inledande möte När bygglovet har beviljats ska du ha ett inledande möte med byggnadsinspektören och den ansvariga arbetsledaren. På mötet säkerställs att den omsorgsplikt som anges i bygglovet är uppfylld. Mötet protokollförs och byggaren får råd angående eventuella problem i samband med byggandet. Det inledande mötet bokas med byggnadsinspektören. Mätningsavdelningen Mätningstekniker Gustav Forss Tfn , Kartläggare Niklas Finne Tfn , Byggnadstillsynen Ledande byggnadsinspektör Ben Antell Tfn , Byggnadsinspektör Michael Ek Tfn , Byggnadsinspektör Rune Bodbacka Tfn , Råd till småhusbyggare Råd till småhusbyggare 11

7 Syner under byggnadstiden Anslutningar I bygglovet finns bestämt vilka syner som bör utföras på bygget. De vanligaste synerna är: Bottensyn. Grundsyn när grunden är färdig. Konstruktionssyn när husets bärande konstruktioner är färdiga (vattentaksskede). Kanalsyn. Skorstensgranskning. Ibruktagningssyn. Syn för att byggnaden ska kunna tas i bruk innan den är helt färdig. Slutsyn när byggnaden är färdig. Vid slutsynen granskas att byggnaden är utförd enligt beviljat bygglov och uppfyller allmänna säkerhetsbestämmelser gällande t.ex. räddningsstegar och brandvarnare. För övrigt krävs det att den ansvariga arbetsledaren kontinuerligt övervakar bygget och för protokoll över byggnadsskedena. Som en hjälp för detta arbete ger Korsholms kommun dig i samband med bygglovet miljöministeriets publikation Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen. Enligt MarkBF ska det också finnas en bruks- och underhållsanvisning för huset när bygget är färdigt ( 66). Anslutning till kommunal vatten- eller avloppsledning För att bygget ska kunna anslutas till ett kommunalt ledningsnät ska byggaren ha ett anslutningsavtal med kommunens vattentjänstverk. Vattentjänstverket sköter även inkopplingen till kommunens ledningsnät. Kontaktpersoner Vattenförsörjningschef Allan Heir Tfn , Vattenverksskötare Tor-Erik Heir Tfn , Mättekniker Patrik Bondas Tfn , Råd till småhusbyggare Råd till småhusbyggare 13

8 Anslutning till elnätet Ett avtal om elanslutningar kan ingås med Oy Vasa Elektriska Ab. Oy Vasa Elektriska Ab Kyrkoesplanaden 4, Vasa Tfn (växel) Bilaga Information och anvisningar för byggare på planområden Anslutning till telefon- och kabel-tv-nät Ett avtal om telefon- och kabel-tv-anslutningar kan ingås med Anvia Abp. Anvia Abp Cirkelvägen 6, Vasa Tfn (växel) Då du har blivit tilldelad en tomt ska du agera på följande sätt Du får ett reserveringsavtal som du undertecknar i två exemplar, det ena får du behålla och det andra returnerar du till kommunen. Efter att du har betalat reserveringsavgiften kan du börja planera ditt hus men du får inte avverka träd eller annars bearbeta tomten innan du äger den. Om du vill avverka träd på tomten, kontakta trädgårdsmästaren på byggnadskontoret. Meningen är att endast de träd som på något sätt är i vägen för husbygget eller annars inte skulle klara sig får avverkas. Kontaktuppgifter Trädgårdsmästare Alf Rosendahl Tfn , Med reserveringsavtalet följer kopior på detaljplanen och de bestämmelser som gäller för 14 Råd till småhusbyggare Råd till småhusbyggare 15

9 tomten. Läs dem noggrant och om någonting är oklart, kontakta planläggningsavdelningen innan du börjar planera ditt hus! Från kartan över tomten framkommer bl.a. mått på råarna och bestämmelsegränserna för den yta där huset ska placeras. Hörnpukterna på tomten är utmärkta i terrängen med röda järnrösen eller trädpålar om lantmäteriförrättningen ännu inte är gjord. Om du inte hittar tomthörnen, kontakta mätningstekniker Gustav Forss. Kontaktuppgifter Mätningstekniker Gustav Forss Tfn , Efter att du köpt tomten kan bygglov beviljas. Sedan är det dags att märka ut huset på tomten. Kontakta mätningstekniker Gustav Forss och beställ utpålningen minst en vecka på förhand. Vanligtvis står det i planbstämmelserna att man i kvarteret ska bygga på ett enhetligt vis. Diskutera gärna med grannarna och fundera på eventuella gemensamma byggnadslösningar. Kom ihåg att kontakta vattentjänstverket så att ni kan ingå ett avtal om vatten- och avloppsanslutningarna innan du börjar bygga! Lycka till! När du har valt hustyp och bekantar dig med planbestämmelsernas betydelse för olika byggnadstekniska lösningar kan du fråga byggnadsinspektören om råd. När du har bestämt hustypen och ritningarna är färdiga söker du om bygglov hos byggnadsnämden. Blanketter finns på byggnadstillsynen, vid infopunkten och på kommunens webbplats, Förrän du får köpa tomten ska du lämna in en ansökan om bygglov till byggnadsnämden. Kontakta fastighetstekniker Johan Lax och kom överens om en tidpunkt när ni ska underteckna köpebrevet. Kontaktuppgifter Fastighetstekniker Johan Lax Tfn Råd till småhusbyggare Råd till småhusbyggare 17

10

11 Copyright Korsholms kommun, 2011

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning,

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

ANVISNING OM UNDERSTÖD FÖR RENOVERING AV FÖRENINGSHUS

ANVISNING OM UNDERSTÖD FÖR RENOVERING AV FÖRENINGSHUS SUOMEN KOTISEUTULIITTO FINLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Kalevagatan 13 A 00100 HELSINGFORS tfn. 09-612 6320 fax. 09-612 63250 toimisto@kotiseutuliitto.fi http://www.kotiseutuliitto.fi Helsingfors den 20 augusti

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Köp av ny bostad. guide för köparen

Köp av ny bostad. guide för köparen Köp av ny bostad guide för köparen RT 2006 Uppdaterad i juni, 2012 (ändrad punkt Betalning av överföringskatt och korrigerat konsumenttvistenämnden) Utgivare: Byggnadsindustrin RT rf Förläggare: Suomen

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

VASA STADS BYGGNADSORDNING. Innehållsförteckning VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12)

VASA STADS BYGGNADSORDNING. Innehållsförteckning VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12) VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12) VASA STADS BYGGNADSORDNING Innehållsförteckning KAPITEL I ALLMÄNT... 3 1 Syfte... 3 2 Uppgift... 3 3 Anvisningar om byggsättet... 3 4 Stadens byggnadstillsynsmyndighet...

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

ANVISNING OM UNDERSTÖD FÖR RENOVERING AV FÖRENINGSHUS

ANVISNING OM UNDERSTÖD FÖR RENOVERING AV FÖRENINGSHUS SUOMEN KOTISEUTULIITTO FINLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Kalevagatan 13 A 00100 HELSINGFORS tfn. 09-612 6320 fax. 09-612 63250 toimisto@kotiseutuliitto.fi http://www.kotiseutuliitto.fi Helsingfors 27.7.2009 ANVISNING

Läs mer

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 3 Pantbrev... 3 Värdering av nuvarande boende... 3 Planritning... 3 Visning... 4 Kontroll av

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Det lokala SKVL-medlemsföretaget. känner bygden GUIDE. till bostadsköpare och -säljare

Det lokala SKVL-medlemsföretaget. känner bygden GUIDE. till bostadsköpare och -säljare Det lokala SKVL-medlemsföretaget känner bygden GUIDE till bostadsköpare och -säljare För lyckade bostadsaffärer! Från år 1946! 2 Boendet berör varje människa och är ett av våra grundläggande behov. Det

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer