Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp)"

Transkript

1 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Examen: YH-examen inom det humanistiska området Examensbenämning: Samhällspedagog (YH) Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4, Åbo Tfn (02) , fax (02) e-post: Studiebyrån öppen: måndag-fredag kl och Avdelningschef: Heli Nyberg (E-post: Tfn: +358 (0) ) Programansvarig: Mona Bischoff (E-post: Tfn: +358 (0) ) Studiesekreterare: Irene Prest (E-post: Tfn: +358 (0) ) IT-stödperson: Pertti Autioaho (E-post: Tfn: +358 (0) ) Kontakt- / tutorlärare: Studiehandledare: Peter Lindroos (E-post: Tfn: +358 (0) ) Internationella ärenden: Utbildningsprogrammets lärare: Mona Bischoff (E-post: Tfn: +358 (0) ) Carolina Silin (E-post: Tfn: +358 (0) ) Micaela Strömborg (E-post: Tfn: +358 (0) ) Yrkeshögskolan Novia 2010 Sida 1/7

2 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Kod Namn Studiepoäng/år/totalt Totalt Gru Grundstudier 51 SP Upplevelsepedagogik och skapande verksamhet n kan kommunicera och arbeta som del av ett team. kan bidra med sin egen kunskap och arbetsinsats till teamet, samtidigt som hon/han beaktar teamets andra medlemmar och följer överenskomna regler kan identifiera sina egna utvecklingsbehov och utveckla sitt eget kunnande är medveten om grupprocesserna i de grupper hon/han ingår och kan analysera grupprocesser i de grupper hon/han leder kan tillämpa upplevelsepedagogik och skapande verksamhet i pedaogiska processer med olika målgrupper kan beakta miljö- och säkerhetsaspekter i sin verksamhet kan arbeta på ett experimenterande och evaluerande sätt SP Upplevelsepedagogik n känner sig trygg i naturen kan planera och leda pedagogisk verksamhet i uterummet kan tillämpa upplevelsepedagogik och gruppdynamik för att främja en gynnsam grupputveckling i olika gemenskaper kan i sin verksamhet beakta miljöaspekter kan göra en säkerhetsplan och beakta säkerhetsaspekter i verksamheten 9 9 SP Skapande verksamhet n har en förståelse för den konstnärligt kreativa processen och den kommunikation som kan uppstå när människor möts i skapande verksamhet kan arbeta på ett experimenterande och evaluerande sätt kan tillämpa sin kunskap om grupprocesser då hon/han arbetar med kreativa processer i olika gemenskaper 9 9 SP Gruppdynamik n kan identifiera sina egna utvecklingsbehov och utveckla sitt eget kunnande som gruppmedlem tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med i gruppen överenskomna tillvägagångssätt kan lära sig tillsammans med andra och dela med sig av sin kunskap kan lyssna till andra och kan presentera budskap tar andra människor i beaktande förstår gruppdynamikens betydelse och kan tillämpa kunskap om grupprocesser i olika gemenskaper Medborgaraktivitet och ungdomsarbete n är medveten om medborgaraktivitetens och ungdomsarbetets betydelse i samhället och känner till de centrala aktörerna inom branschen i Finland känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är verksamma i den egna branschen känner till fritiden som ett sammanhang för identitetsskapande och självförverkligande kan söka, hantera och förhålla sig kritiskt till information inom den egna branschen samt gestalta helheter kan lära sig tillsammans med andra och dela med sig av kunskap till sina medstuderande kan presentera budskap på svenska och finska skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar känner till projektverksamhetens delområden och kan delta i projekt, samt använda informations- och kommunikationsteknik i projektarbete SP Samhällspedagogens yrkesbild n känner till samhällspedagogens centrala kompetenser, värderingar, målsättningar och arbetsuppgifter är medveten om medborgaraktivitetens och ungdomsarbetets betydelse i samhället känner till de centrala aktörerna inom ungdomsarbete och medborgarverksamhet i Finland Fritid n känner till fritiden som ett sammanhang för identitetsskapande och självförverkligande känner till fritiden som yrkesfält och forskningsobjekt Yrkeshögskolan Novia 2010 Sida 2/7

3 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Beslutsfattande och administration i kommunen n känner till strukturerna för beslutsfattande i kommunerna känner till principerna för hur kommunerna ombesörjer och finansierar ungdomsarbete Föreningskunskap n kan tillämpa föreningslagen känner till föreningarnas och medborgarorganisationernas samhälleliga och ekonomiska kopplingar Introduktion till högskolestudier n känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil reflekterar över studier och framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke kan skapa egen kunskap och personliga inlärningsmiljöer känner till undersökningsprocessen kan söka och kritiskt värdera information kan planera, genomföra och evaluera processer kan använda verktyg inom projektplanering och hantering kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund Finska n kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt. Svenska n kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning IKT n kan använda ordbehandlingsprogram kan använda program för att visualisera muntiga presentationer och för att skapa posters kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram ser de möjligheter som sociala medier erbjuder ungdomsarbetet och medborgaraktiviteten kan använda sociala medier för att informera, engagera och påverka Yrk Yrkesstudier 96 SP Pedagogiskt arbete under människans livscykel n kan reflektera kring sin egen pedagogiska grundsyn kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den förstår lagbundenheterna i människans utveckling, samt de individuella variationerna människor emellan känner speciellt till ungas livsvillkor samt ungdomskulturer kan handleda grupper och gemenskaper, som består av människor i olika åldrar, genom att använda pedagogiska metoder som främjar delaktighet och medborgarskap. kan tillämpa pedagogiska modeller och metoder för att fostra till miljöansvar SP Livscykelpsykologi n förstår den beteendevetenskapliga teorigrunden förstår lagbundenheterna i människans utveckling samt de individuella variationerna människor emellan känner till ungas livsvillkor, ungdomskulturer samt utmaningar förknippade med utvecklingen. 9 9 SP Pedagogiskt arbete n förstår den pedagogiska teorigrunden kan reflektera kring sin egen pedagogiska grundsyn 9 9 SP Yrkeshögskolan Novia 2010 Sida 3/7

4 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) kan formulera mål, välja metoder och handleda utgående från målgruppens önskningar, behov, ålder och livssituation kan tillämpa ett könssensitivt närmandesätt i det pedagogiska arbetet Pedagogisk verksamhet i specialgrupper n känner till samhällets stödande strukturer och mekanismer samt de servicesystem och aktörer som arbetar för personer med specialbehov kan arbeta med delaktighetsfrämjande metoder och stöda personer med specialbehov kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den Miljöpedagogik n kan tillämpa pedagogiska metoder för att fostra till miljöansvar tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt Interkulturalism och globalt ansvar n känner till samhällets strukturer, mekanismer och servicesystem. Kan granska samhällsfenomen på internationell, nationell och lokal nivå. känner till för branschen relevanta internationella aktörer och avtal samt lagstiftning förstår de allmänna målen för interkulturell fostran och kan tillämpa dem i sitt eget pedagogiska arbete samt kan arbeta i mångkulturella arbetsgemenskaper kan handleda grupper och gemenskaper, som består av människor med olika bakgrund, genom att använda pedagogiska metoder som främjar delaktighet och integration kan i sin egen verksamhet tillämpa grunderna för hållbar utveckling kan använda engelska skriftligt och muntligt i professionella sammanhang Integration, flyktingskap och invandring n kan granska mångkulturella frågor på internationell, nationell och lokal nivå. känner till samhällets integrationsfrämjande strukturer och mekanismer känner till de servicesystem och aktörer som handhar integration SP Mänskliga rättigheter n känner till internationella överenskommelser och aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter känner till hur de internationella överenskommelserna beaktas i nationell lagstiftning känner till nationell lagstiftning inom mänskliga rättigheter Mångkulturellt arbete n kan handleda grupper och gemenskaper, bestående av människor med olika bakgrund, genom att använda metoder som främjar delaktighet och integration kan handla i enlighet med sin värdegrund och argumentera för den utvecklar sin kultursensitivitet Internationellt ungdomsarbete n förstår internationaliseringens möjligheter inom medborgaraktivitet och ungdomsarbete känner till för branschen relevanta nationella och internationella aktörer och program förstår de allmänna målen för interkulturell fostran och kan tillämpa dem kan arbeta i mångkulturella arbetsgemenskaper Hållbar utveckling n känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö. kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskapen på ett hållbart sätt. kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling Kompetens inom HU ingår också de följande: kommunikativ och social kompetens, etisk kompetens, kompetens inom utvecklingsverksamhet, internationell kompetens, kompetens inom organisationer och samhälle. Engelska n kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet Yrkeshögskolan Novia 2010 Sida 4/7

5 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang Introduktion till interkulturellt ledarskap n förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer oberoende av bakgrund reflekterar över sin egen kulturidentitet och sina egna attityder känner till vad som är kännetecknande för ett mångkulturellt samhälle förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet förstår vad som krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella miljöer Delaktighet i samhället och inklusion n känner till samhällsstrukturer och påverkningsmöjligheter kan skapa gemenskaper och arbeta med mångprofessionella grupper kan formulera mål och välja metoder för att möjliggöra delaktighet i grupper, gemenskaper och arbetslivet kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling och är medveten om organisationers samhällsansvar kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet Delaktighet och påverkningsmetoder n förstår individers motiv till delaktighet och kan analysera sin egna delaktighet och sin inverkan på andras delaktighet kan handleda olika målgrupper, som består av medlemmar i olika åldrar, genom att använda metoder som främjar delaktighet kan analysera branschens aktörer ur delaktighetsperspektiv kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet och är medveten om organisationers samhällsansvar kan analysera fenomen och beaktar vid beslutsfattande individens, samfundets och samhällets synvinklar känner till olika forum för påverkan och kan använda sig av varierande verktyg för att uppnå delaktighet känner till ungas livsvillkor och kan stöda ungas delaktighet och medborgarskap kan stöda individer som är i särskilt behov av stöd SP 9 9 SP Samhällets strukturer n känner till samhällets strukturer och servicesystem och kan granska och analysera samhällsfenomen på lokal, nationell och internationell nivå. har kunskap om samhällssystem och socialpolitik och hur man genom dessa kan påverka människors livsvillkor kan identifiera maktstrukturer i samhället och har utvecklat en kritisk hållning till förtryckande strukturer känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen Inklusion n känner till vikten av olika gemenskapers betydelse för individens utveckling kan utnyttja gruppens resurser och utvecklingspotential, för att stärka individen och gruppens handlings- och påverkningsmöjligheter känner till och kan använda sig av inklusionsfrämjande metoder för att individer och grupper skall utvecklas Forskningsmetodik n kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet kan använda sig av evidensbaserad kunskap kan ta ställning och ställa relevanta frågor Ledarskap och mångprofessionellt arbete n kan leda mångprofessionella arbetsgrupper samt handleda olika målgrupper enligt för målgruppen och uppdraget ändamålsenliga principer och metoder kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar i individers fritid känner till teorier och metoder som används i arbetslivet och har en förståelse för de ekonomiska realiteterna och strukturerna kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling och är medveten om sin arbetsgemenskaps och organisations samhällsansvar SP Mångprofessionellt ledarskap Yrkeshögskolan Novia 2010 Sida 5/7

6 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) n kan i sin roll som sakkunnig i arbete och utvecklare av arbetslivet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den kan samarbeta med och leda andra i multiprofessionella arbetsgrupper och gemenskaper kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling och är medveten om sin arbetsgemenskaps och organisations samhällsansvar beaktar vid beslutsfattande individens, arbetsgemenskapens och samhällets synvinklar kan leda olika projekt och arbeta projektmässigt i olika arbetsgemenskaper Utvecklingsverkstad n kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar i individers fritid kan utveckla tillsammans med andra och förstår betydelsen av olika kunskaper för att kreativa processer skall uppstå kan se olika möjligheter i verksamheten samt har ett utvecklande förhållningssätt kan utnyttja forskningsresultat i utvecklingsarbete Arbetslivsjuridik n känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet känner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är verksamma i den egna branschen kan utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets föränderliga situationer Ekonomi och företagande n har förståelse för företagande och entreprenörskap genom att i den ekonomiska verksamheten ha kunskap om lönsamhet, företagets penningrörelse, redovisningens roll, grunderna av periodiseringar samt resultat- och balansräkningens uppbyggnad och gällande företagande ha kunskap om ekonomiskt kunnande från affärside till företagsverksamhet Utvecklingsarbete n kan utveckla processer, metoder och arbetssätt inom ungdomsarbete och medborgaraktivitet kan i sin roll som utvecklare av verksamheter tillämpa värdegrunden för sin egen bransch kan förutse och utvärdera samhälleliga och branschspecifika trender känner till lämpliga metoder inom forskning och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra utmanande projekt i verksamheten handlar forskningsetiskt 9 9 SP Arbetssätt inom forskning och utveckling n kan i sin roll som sakkunnig och utvecklare av arbetslivet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den känner till lämpliga metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra utmanande projekt inom branschen med hjälp av dessa Framtidsvisioner och proaktivitet n kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskpen inom branschöverskridande arbetsgemenskaper kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar känner till verktyg och metoder för att känna igen förändringstrender och behov kan initiera innovativa processer och produkter har en yrkesstolthet samt en förståelse av arbetets mål och betydelsen av arbetsetiken klarar av förändringar och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter Pra Praktik 33 SP Praktik n kan formulera sina inlärningsmål och planera arbetsuppgifter kan organisera sin verksamhet kan fungera självständigt i olika arbetsgemenskaper och kan initiera egna utvecklingsförslag känner till olika verksamhetsformer och -rutiner inom den offentliga sektorn och 33 SP Yrkeshögskolan Novia 2010 Sida 6/7

7 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) tredje sektorn är medveten om samhällspedagogens ansvar i relation till en hållbar utveckling kan tillämpa de kompetenser han erhållit under studietiden har bildat egna nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretisk yrkeskunskap Praktik inom kommunalt arbete 9 9 SP Praktik i föreningar eller organisationer SP Praktik som ett utvecklingsarbete SP Val Valfria studier 15 SP Valfria studier väljer valfria studier så att de stöder honom i hans yrkesprofil, personliga utveckling och bidrar till yrkesmässig mognad och kompetens. 15 SP De valfria studierna kan bestå av projekt, praktik eller studiehelheter och kurser från det egna utbildningsprogrammet, övriga utbildningsprogram inom Yrkeshögskolan Novia eller av utbildningsutbud i övriga läroanstalter. Valet bör alltid diskuteras med programansvarig lektor. Lär Lärdomsprov 15 SP Lärdomsprov n kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet kan ansvara och redogöra för val av metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser har kritisk och analytisk förmåga kan påvisa sin yrkeskompetens SP Yrkeshögskolan Novia 2010 Sida 7/7

8 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Examen: YH-examen inom kulturbranschen Examensbenämning: Musiker (YH) Beräknad studietid: 4,5 år Programmet UP - Musik Beskrivning av kompetensområde Konstnärlig kompetens: Kreativitet, personlighet, skapandeförmåga, vilja och möjlighet att se bortom de allmänna referensramarna Teknisk kompetens: Den tekniska färdighet som förväntas i det kommande arbetslivet beroende på de situationer man möter Helhetsmusikalisk Kompetens: En förståelse för musiken i sig som självbärande konst och som hantverk, samt förmåga att omsätta den förståelsen i det kommande arbetet. En förståelse för musiken baserad på konstnärlig tradition som grund för nyskapande. Har sådana kunskaper och färdigheter att man utvecklar en yrkesidentitet Kompetens inom utvecklingsarbete: Man tror på sin egen förmåga att fungera som musiker/pedagog i olika sammanhang Söker fördomsfritt och kreativt egna lösningar i den omgivning man finns och där arbetslivet sätter ramarna Man är intresserad av utveckla sig själv som musiker/musikpedagog Man kan delta i utvecklandet av verksamheten i den miljö där man befinner sig Entreprenörskap Internationell Kompetens: Man kan fungera i olika internationella miljöer och är medveten om de möjligheter som det internationella perspektivet ger Kommunikativ och social kompetens: Efter avslutade studier förväntas man kunna fungera i de olika sociala miljöer som blir aktuella för musikern/musikpedagogen» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Rosenlund, Masaholmsvägen JAKOBSTAD. Tel +358(0) Studiebyrån öppen: 8-16 Avdelningschef: Ralf Wallis (E-post: Tfn: ) Programansvarig: Håkan Storbacka (E-post: Tfn: ) Studiesekreterare:Veronica Jansson (E-post: Tfn: ) IT-stödperson: Kenth Juthbacka (E-post: Tfn: +358 (0) ) Kontakt- / tutorlärare: Studiehandledare: Ia Rönngård (E-post: Tfn: ) Internationella ärenden: Camilla Mitts (E-post: Tfn: ) Utbildningsprogrammets lärare: Anders Hedelin (E-post: Tfn: ) Dan Lönnqvist (E-post: Tfn: ) Per Skareng (E-post: Tfn: ) Bill Ravall (E-post: Tfn: ) Christine Bengtsson Jouko Mansnerus (E-post: Tfn: ) Kreeta-Maria Kentala (E-post: Tfn: ) Patrick Lax (E-post: Tfn: ) Mats Granfors (E-post: Tfn: ) Marcus Söderström (E-post: Tfn: ) Mikael Svarvar (E-post: Tfn: ) Patrick Wingren (E-post: Tfn: ) Heidi Storbacka (E-post: Tfn: ) Emma Salokoski Niklas Winter Yrkeshögskolan Novia 2010 Sida 1/22

9 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Kod Namn Studiepoäng/år/totalt Gru Grundstudier A - Gem Introduktion till högskolestudier känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer känner till undersökningsprocessen kan söka och kritiskt värdera information kan planera, genomföra och evaluera processer kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund Totalt 15 SP Svenska kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning Finska kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter. behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling. skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt. Engelska kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang Grundstudier B-Gem Forskningsmetodik utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället känner till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor dokumenterar och kritiskt granskar metoder och forskningsresultat inom respektive område 3 SP 15 SP Kulturkunskap Yrkeshögskolan Novia 2010 Sida 2/22

10 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) känner till och utvecklar förståelse för grundläggande begrepp och forskning inom olika kulturvetenskaper utgående från ett föränderligt och mångkulturellt samhälle utvecklar en förståelse av kulturens komplexa former i en social och samhällelig kontext har förmågan att tillämpa principerna för hållbar kulturell utveckling utvecklar en förståelse för samtidskulturen, dess vardag och praktik och en förmåga att självständigt och i grupp tolka omgivningen på ett kritiskt och konstruktivt sätt Företagsamhet kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch innehar kunskap om produktplacering och marknadsföring inom konst- och kulturfältet utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap känner till finansierings- och ansökningssystem, upphovsrättliga frågor samt organisationer inom yrkesområdet utvecklar en förståelse för att bygga nätverk strukturerar nyskapande och kreativa förslag till konst- och kulturverksamheter ur ett nordiskt och internationellt perspektiv Grundstudier C-Gem Rytmmusik SP Musikens historia 5 SP Rytmmusikens historia har en helhetsuppfattning om den beat- och pulsbaserade musikens utveckling under 1900-talet och till nutid har insikt i hur dagens rytmmusik förankras i ett historiskt perspektiv Rytmmusik Teori/Gehör 25 SP Harmonilära/Kontrapunkt 1 har kunskaper i rytmmusikens melodiska, kontrapunktella, formmässiga och harmoniska språk. Harmonilära/Kontrapunkt 2 har en fördjupad kunskap i rytmmusikens teori har en förståelse för universella melodiska, kontrapunktella formmässiga och harmoniska principer Gehörsträning 1 har färdigheter att uppfatta rytmmusikens grundläggande harmoniska och rytmiska struktur i klingande/ljudande form. Gehörsträning 2 har färdigheter att analysera musik i klingande/ljudande form samt kunskap i att hantera kromatik, särskilja linjer i en polyfon ljudmiljö och uppfatta rytmmusikens avancerade harmoniska och rytmiska särdrag. Transkription har färdigheter att omsätta rytmmusikens grundläggande harmoniska och rytmiska strukturer från en klingande/ljudande form tillen skriven, noterad sådan. Körsång Yrkeshögskolan Novia 2010 Sida 3/22

11 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Körsång 1 har färdighet att sjunga i grupp har en tillräcklig repertoarkännedom vad gäller körsången. Praktiskt pianospel 6 SP Praktiskt pianospel 1 har elementära grunder i pianospel inom rytmmusiken har kunskaper i hur man kan använda pianot som verktyg i sitt eget musikaliska arbete. Praktiskt pianospel 2 har fördjupade färdigheter i pianospelet inom rytmmusiken och dess perifera influenser vidareutvecklar färdigheter i att använda pianot som hjälpmedel för att strukturera och arrangera rytmmusik. Grundstudier C-Gem Klassisk Musik Musikhistoria Kompetens: De studerande erhåller ingående kunskaper om den västerländskakonstmusiktraditionen från medeltid till nutid Musikhistoria 1 Allmänt för musikhistoriekurserna (1-3): SP 15 SP Ingående kunskaper om den västerländska konstmusiktraditionen från medeltid till nutid. Musikhistoria 1: Ingående kunskaper om den europeiska medeltidens och renässansens, barockens samt klassikens musik. Musikhistoria 2 Allmänt för musikhistoriekurserna (1-3): Ingående kunskaper om den västerländska konstmusiktraditionen från medeltid till nutid. Musikhistoria 2: Ingående kunskaper om den europeiska musiken under romantiken och perioden kring sekelskiftet Musikhistoria 3 Allmänt för musikhistoriekurserna (1-3): Ingående kunskaper om den västerländska konstmusiktraditionen från medeltid till nutid. Musikens historia 3: Ingående kunskaper om konstmusiken från 1900 till nutid. Översiktliga kunskaper om rytmmusikens historia. Musikskrivning alternativ 1 Kompetens: Ger grundläggande förståelse och färdigheter i det musikaliska hantverket Harmonilära och kontrapunkt 1 Allmänt för Harmonilära och kontrapunkt 1-2: 12 SP Goda kunskaper och färdigheter i satslära, tonal harmonisering och kontrapunkt. Harmonilära och kontrapunkt 2 Allmänt för Harmonilära och kontrapunkt 1-2: Goda kunskaper och färdigheter i satslära, tonal harmonisering och kontrapunkt. Yrkeshögskolan Novia 2010 Sida 4/22

12 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Musikskrivning alternativ 2 Fördjupad insikt i ämnet musikskrivning Harmonilära 1 med Praktisk harmonilära Allmänt för Harmonilära 1-2: 18 SP Ingående kunskaper och färdigheter i satslära och tonal harmonisering Harmonilära 1: Kunskaper om grundläggande satslära och harmoniken inom tonarten Praktisk harmonilära: Elementära praktiska färdigheter i ackordspel som generalbasspelning och ackompanjemang Harmonilära 2 Allmänt för Harmonilära 1-2: Ingående kunskaper och färdigheter i satslära och tonal harmonisering Hamonilära 2: Kunskaper om harmoniken utom tonarten; utvecklade kunskaper om satslära Kontrapunkt 1 Allmänt för Kontrapunkt 1-2: Kunskaper och färdigheter i melodiuppbyggnad och kontrapunktisk satsteknik. Kontrapunkt 1: Ingående kunskaper och färdigheter i vokalpolyfoni (Palestrina-kontrapunkt). Musikanalys 5 SP Musikanalys 1 Förmåga att analysera och diskutera musikaliska form-, stil- och uttrycksfrågor. Körsång 5 SP Körsång 1 har färdighet att sjunga i grupp har en tillräcklig repertoarkännedom vad gäller körsången. Tonträffning Kompetens: Gehöret uppövas så att en tillräcklig nivå nås vad gäller lyssnande och musicerande. Tonträffning 2 5 SP uppövar gehöret så att en tillräcklig nivå nås vad gäller lyssnande och musicerande. erhåller beredskap till Tonträffning 3. erhåller vad gäller melodier en grundlig insikt i dur- och molltonarter med kromatik och utvikningar. Harmoniföljder: erhåller en grundlig insikt i alla tre- och fyrklanger med omvändningar; de vanligaste utvikningarna. När det gäller rytmer, de vanligaste taktarterna inklusive 5- och 7- takt samt de vanligaste polyrytmiska figurerna. Yrkesstudier Rytmmusik musiker SP Huvudinstrument 75 SP Yrkeshögskolan Novia 2010 Sida 5/22

Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp)

Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Examen: YH-examen inom det humanistiska området Examensbenämning: Samhällspedagog (YH) Beräknad studietid: 3,5

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR LÄROPLANEN FÖR HANGÖ GYMNASIUM 1.VERKSAMHETSIDÉ Hangö gymnasium är en andra stadiets läroanstalt. Studier vid gymnasiet leder till studentexamen och förbereder de studerande för fortsatta högskolestudier.

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013 Lokal Utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen Axevalla Folkhögskola 2012/2013 1 Inledning Huvudman för Axevalla folkhögskola är Stiftelsen Axevalla folkhögskola, där stiftaren är Sverigefinska Riksförbundet.

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Aktuella mål i läroplanen 11 Här hittar du olika hänvisningar till Läroplanens övergripande mål och centrala innehåll i olika ämnen som kan vara aktuella när man deltar i FIRST LEGO League ( FLL ). Det

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer