1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Kort om MultiQ 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé 7 Fallstudie: Glitter 8 8 Vår verksamhet 9 Fallstudie: Svenska Spel 11 Produktion och hållbarhet 12 Fallstudie: Abu Garcia 14 Fokus på medarbetarna 15 Fallstudie: Perten Instruments 17 Aktien 18 Femårsöversikt 20 Förvaltningsberättelse 22 Resultaträkningar Rapport över totalresultat 26 Balansräkningar 27 Rapport över förändring i Eget kapital 30 Rapport över kassaflöde 31 Noter 32 Revisionsberättelse 43 Ordinarie styrelseledamöter 46 Ledande befattningshavare Bolagsstyrningsrapport 48 Aktieägarinformation 51 Kontaktinformation 51 17

3 MultiQ 3 Kort om MultiQ MultiQ utformar bildskärmslösningar för kommersiella miljöer. Företagets huvudsakliga produktområden är Digital Signage, interaktiva kiosker, kundanpassade bildskärmar och videoövervakning. MultiQ erbjuder kompletta lösningar av hårdvara, mjukvara, system och tjänster i samarbete med partners. MultiQ har sitt fokus på de nordiska länderna och produktionen är förlagd till Asien. Företaget vänder sig till stora och medelstora företag, främst inom spelmarknaden och detaljhandeln. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö samt försäljningskontor i Stockholm, Oslo och London. I Tyskland verkar företaget via agenter. Många kända företag använder dagligen lösningar från MultiQ. Några exempel är IKEA, Svenska Spel, Rikstoto, Glitter, Clas Ohlson, ATG, BMW, Harrods, Systembolaget och H&M. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Nettoomsättning Rörelseresultat Mkr Mkr Omsättning per land Sverige Norge Tyskland Benelux Storbritannien Övriga EU Övriga världen Fakta Nettoomsättning (Mkr) 91,9 105,7 Rörelseresultat (Mkr) 0,7-10,6 Bruttomarginal (%) 43,4 37,2 Rörelsemarginal (%) 0,9 neg Soliditet (%) 57,1 61,8 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,3 0,2 Eget kapital (Mkr) 51,6 50,9 Sysselsatt kapital (Mkr) 68,1 59,5 Operativt kassaflöde (Mkr) -1,2 4,7 Resultat per aktie (kr) 0,02-0,39 Antal anställda Året i korthet Nettoomsättningen uppgick till 91,9 Mkr (105,7 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 Mkr (-11,0 Mkr) Resultat per aktie blev 0,02 kr (-0,39 kr) Orderstocken uppgick till 11,9 Mkr (4,8 Mkr) Eget kapital per aktie uppgick till 1,80 kr (1,78 kr) Väsentliga händelser under året Året började försiktigt för att sedan bli allt bättre efterhand och framför allt det sista halvåret blev starkt. MultiQ lyckades med målsättningen att åter nå lönsamhet. MultiQ har stärkt sin position inom spelsegmentet ytterligare. Företaget tecknade ett ramavtal värt 16 Mkr med ett stort europeiskt spelbolag, avseende Digital Signage. Samarbetet med Svenska Spel utvecklades med beställningar på sammanlagt 22 Mkr. Ett nordamerikanskt spelbolag lade en order på kundanpassade bildskärmar, till ett värde av drygt 3 Mkr. Ett norskt spelbolag lade en beställning på bildskärmar för 1 Mkr. Detaljhandeln har visat ett ökat intresse för Digital Signage och Kioskapplikationer. MultiQ fick sin första order av Abu Garcia, avseende interaktiva informationskiosker, värd cirka 1 Mkr. Sedan tidigare är flera apotekskedjor kunder till MultiQ. Från en av dessa kom en fortsättningsorder på skärmlösningar till kassasystem, värd 1,2 Mkr. MultiQ har under året fått tre större order inom industrisegmentet avseende kundanpassade pekskärmar till ett sammanlagt värde av 3,4 Mkr. Två av beställningarna kom från nya kunden Perten Instruments och dess partner Hanza Tarkon, och den tredje från en befintlig industrikund i Tyskland. Marknaden har visat ett ökat intresse för de unika produkter för videoövervakning som MultiQ lanserade under våren 2010.

4 4 VD har ordet Anders Laurin, VD Det är med stor glädje jag konstaterar att vi lyckats med vår målsättning att under året åter nå lönsamhet. Vi har en produktmix som ger oss en hög bruttomarginal, vilket i kombination med en betydligt lägre kostnadsnivå bidrar till resultatförbättringen. Att vi under årets sista kvartal börjat nyrekrytera är ett gott tecken på att vi återigen rör oss i positiv riktning. Året började försiktigt för att sedan bli allt bättre efterhand, och framför allt blev det sista halvåret starkt. Vi kan se tillbaka på flera framgångsrika projekt, såväl med befintliga som nytillkomna kunder. Som lösningsorienterat företag har vi under året fått ett stort antal förfrågningar av helt skilda karaktärer då vi, som en av få, erbjuder skräddarsydda bildskärmslösningar efter varje kunds specifika behov. Våra framgångar i spelsegmentet förtjänar att lyftas fram. Redan 2006 inledde vi en relation med Sveriges största spelföretag, Svenska Spel. Med hjälp av digitaliserad spelinformation ville Svenska Spel skapa en attraktiv miljö hos sina ombud och företaget blev snart en svensk pionjär inom Digital Signage. Satsningen blev början på ett av våra mest spännande och betydelsefulla samarbeten. Responsen från såväl beställare som ombud och slutkunder har varit mycket positiv och mätningar visar att omsättningen hos ombuden ökar med cirka 5 % med hjälp av vår lösning. Året blev ett rekordår i antal etableringar och hittills har över interaktiva bildskärmar levererats. Installationen är sannolikt världens största enskilda Digital Signage-system. Samarbetet med Svenska Spel fördjupas alltmer och under 2012 fortsätter vi utrullningen. utveckling. För MultiQs del är förutsättningarna goda, bland annat tack vare en meriterande kundlista och en god marknadsandel avseende antal sålda mediaspelare. Digital Signage är fortfarande ett relativt outforskat område med oerhörda möjligheter. Systemen presenterar ljud, bild, video och text, de integreras med affärs-, lageroch ekonomisystem och de kommunicerar med läsplattor och smartphones. Utvecklingen sker på flera fronter samtidigt och det ställer krav på oss att vi är lyhörda och flexibla. Konkurrensen på marknaden för traditionella bildskärmar har hårdnat, men som lösningsorienterat företag har vi starka mervärden att erbjuda. Via partners är MultiQ bland annat leverantör åt flera apotekskedjor. Från en av dessa har vi fått fortsättningsorder på skärmlösningar till kassasystem. Inom industrisegmentet har vi fått större order avseende kundanpassade pekskärmar med höga krav på precision och tillförlitlighet, bland annat från nya kunden Perten Instruments och dess partner Hanza Tarkon. Marknaden har visat ett ökat intresse för våra unika övervakningsprodukter. Public View Monitor (PVM) kombinerar övervakningsvideo med digital skyltning. Touch Security Monitor (TSM) är en pekskärm med inbyggd applikation för videoövervakning som visar realtidsvideo från nätverkskameror. Produkterna lanserades 2010 vilket gör oss relativt nyetablerade men våra idéer får uppmärksamhet och våra gränssnitt upplevs positiva av kunderna. Jag är övertygad om att MultiQ har goda möjligheter på säkerhetsmarknaden och vi ser förväntansfullt fram emot utfallet av de projekt som är initierade för våra videoövervakningsprodukter. Samtidigt som vi fortsatt att leverera Digital Signage till Svenska Spel har vi vunnit ytterligare några större spelprojekt med aktörer i såväl Europa som Nordamerika. Detta i konkurrens med andra välmeriterade leverantörer, vilket ger oss ett kvitto på att vårt erbjudande håller hög kvalitet och är rätt för marknaden. Vi räknar med en fortsättning på projekten som innefattar beställningar av såväl Digital Signage som av bildskärmar. Under året har vi även mött ett stort intresse för våra interaktiva kiosker, bland annat inom detaljhandelssegmentet med en premiärorder från Abu Garcia för installation hos företagets återförsäljare. Abu Garcia är ett klassiskt svenskt företag med ett varumärke som är högt ansett bland sportfiskare världen över. Med de nya interaktiva kioskerna får Abu Garcia ett kostnadseffektivt sätt att förstärka shoppingupplevelsen för sina kunder och samtidigt sprida produktinformation, kampanjbudskap och varumärkesbyggande berättelser. Sammantaget har vi en fortsatt stark position på den nordiska marknaden, framför allt inom spelsegmentet och detaljhandeln, och en stabil plattform med ett brett erbjudande att arbeta vidare ifrån. För tredje kvartalet i rad redovisar vi positiva siffror och kan rikta in oss på kommande utmaningar. Värt att påpeka är att verksamheten är tydligt projektorienterad vilket kan innebära en viss fluktuering i fakturering mellan kvartalen. Inför framtiden är vi försiktigt optimistiska med ett starkt fokus på fortsatt långsiktig tillväxt. Jag vill passa på att tacka alla våra kunder och partners för ett spännande Våra samarbeten är en ständig källa till utveckling. Jag vill också rikta ett särskilt tack till alla våra medarbetare. Ni har med stort engagemang och stark målmedvetenhet sett till att vi har nått vår målsättning. Tillsammans kan vi nu blicka mot kommande år med förväntan och optimism. Marknaden för Digital Signage och kioskapplikationer har efter en längre tids försiktighet börjat mogna och vi ser långsiktigt en positiv Anders Laurin, VD

5 VD har ordet 5 Kraftig resultatförbättring ger helårsvinst

6 6 Affärsidé Smartare kommunikation hos ATGs ombud! Tack vare en ny Digital Signage-lösning från MultiQ kan snart samtliga ATG-ombud kommunicera både bättre och effektivare, samtidigt som de sparar papper. På centralt placerade skärmar visas bland annat filmer och spelinformation.

7 Affärsidé 7 Vägen till marknadens mest nöjda kunder MultiQ är ett ledande IT-företag som utformar bildskärmslösningar för kommersiell miljö. Företaget erbjuder kompletta lösningar inom Digital Signage, interaktiva kiosker, kundanpassade bildskärmar och videoövervakning. MultiQ är starkt positionerat på den nordiska marknaden och målet är att ha marknadens mest nöjda kunder. Vision MultiQ skapar kommunikation och interaktion i kommersiell miljö. Affärsidé MultiQ utformar värdeskapande och skräddarsydda bildskärmslösningar till kunder med höga krav på funktion, kvalitet och design. Mål MultiQ ska ha marknadens mest nöjda kunder och uppfattas som innovativt och värdeskapande. MultiQ ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Strategin omfattar ett flertal områden och är en viktig vägvisare såväl internt som externt. Vi ska uppnå en stark position på den nordiska marknaden. Vi ska fokusera på nischsegment och utveckla, paketera och etablera attraktiva lösningar. Vi ska bearbeta etablerade segment globalt. Vi ska förstå kundernas behov och genom våra lösningar skapa affärsnytta för dem. Vi ska nå våra tillväxtmål i nära relation med våra kunder och partners. Vi ska erbjuda en miljö där varje medarbetare är motiverad, engagerad och har utrymme att utvecklas. Strategi Företaget är verksamt på marknader som är innovationsdrivna och rörliga. MultiQs strategi är fokuserad på att bygga nära relationer till kunder och partners, vara väl insatt i kundernas behov och deras affärsnytta samt att dra nytta av erfarenheter och specialistkunskaper från de nischsegment där företaget är starkt positionerat. Vattenhallen, Lunds Tekniska Högskola.

8 8 Glitter Skönare stämning på Glitter I samband med en omprofilering ville modeföretaget Glitter hitta ett bättre sätt att kommunicera i butik. Målet var en inspirerande och inbjudande miljö, fri från pappersburen reklam. Lösningen blev ett centralstyrt Digital Signage-system med både smakfulla bildskärmar och stämningsskapande musik. Glitter grundades i Sverige 1992 och är idag ett internationellt modeföretag med över 250 butiker i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen. Företaget ägs av Bergendahl & Son och erbjuder prisvärda smycken och accessoarer i små, personliga butiker. Att besöka Glitter ska vara inspirerande och modekedjan är noga med att butikerna upplevs fräscha och aktuella. Styling ingår i konceptet och kunderna får individuell hjälp med att lyfta fram sina olika stilar och personligheter. När vi inledde samarbetet med Glitter stod de inför en större omprofilering och skulle bland annat designa om samtliga sina butiker, berättar Anna Petersson, kundansvarig för Glitter på MultiQ. Glitter hade en idé om att digitala medier skulle vara del av deras nya koncept. Dels för att skapa en miljö som både lyfter fram mode och är inspirerande att besöka men även för att kunna distribuera material till kampanjer på ett kostnadseffektivt sätt, utan tryckt material. Då är Digital Signage en perfekt lösning. Idag sker nästan all kommunikation och marknadsföring i Glitters butiker via en sober centralt placerad 42-tumsbildskärm. Skärmen är ett starkt blickfång i hela butiken. Här visas läckra inspirationsbilder, men också kampanjbudskap och information. Shoppingupplevelsen förstärks med stämningsskapande musik i butikernas diskreta högtalarsystem. Miljön har blivit behaglig, smakfull och tydlig. Allt material, såväl bild som musik, distribueras via mediaspelarna. Lösningen är framtagen i samarbete med Brynell Design, säger Anna Petersson på MultiQ. Tillsammans har vi levererat bildskärmar och mediaspelare till samtliga 250 butiker och allt innehåll hanteras på central nivå. Butikspersonalen behöver inte tänka på någonting utan kan ägna all sin kreativa kraft åt kunderna.

9 Vår verksamhet 9 Värdeskapande bildskärmslösningar av allra högsta klass

10 10 Vår verksamhet MultiQ är ett ledande företag inom bildskärmslösningar för kommersiell miljö. Företaget utformar innovativa produkter och system inom områden som Digital Signage. MultiQs lösningar hjälper företag att öka försäljningen, stärka varumärken och effektivisera information. MultiQ skräddarsyr professionella bildskärmslösningar till bland annat butiker, stormarknader, industrier och offentlig miljö. Företaget erbjuder kompletta lösningar av hårdvara, mjukvara, system och tjänster i samarbete med partners. MultiQ har sitt fokus i de nordiska länderna och produktionen förlagd till Asien. De huvudsakliga produktområdena är Digital Signage, interaktiva kiosker, kundanpassade bildskärmar och videoövervakning. Kunderna är företag och organisationer med höga krav på funktion, kvalitet och design. Interaktiva kiosker MultiQs interaktiva kiosker hjälper företag som IKEA, Abu Garcia och Clas Ohlson att nå ut till sina kunder. Kioskerna kan skräddarsys för en mängd användningsområden och används bland annat till självbetjäning, att presentera produktinformation och reklamerbjudanden, som del av e-handelssystem eller till att spegla all den funktionalitet som finns på en webbplats. De interaktiva kioskerna kan utformas enligt specifika önskemål, integreras i fysiska miljöer och kopplas ihop med affärssystem. Kundanpassade bildskärmar MultiQ kan anpassa och designa bildskärmar helt enligt kundens önskemål. De robusta skärmarna blir smakfulla detaljer i eleganta butiksinredningar, tydliga vägvisare i välbesökta miljöer och naturliga delar av ett företags grafiska profil. Exempel på specialutföranden är chassin och ställ i egen design, egna profilfärger, mekaniska anpassningar och logotyper, olika touchteknologier, integrerade högtalare och kortläsare. Kundanpassade bildskärmar används till enhetliga kontorsmiljöer, till kassaskärmar i butik eller till styrsystem inom industrin. Videoövervakning MultiQ erbjuder ett flertal produkter och tjänster inom videoövervakning, bland annat den unika möjligheten att kombinera marknadsbudskap med övervakningsfunktioner på en och samma skärm. Reklambudskapen ger en trivsammare ton åt bevakningsskärmarna. Samtidigt drar kamerabilderna blickarna till sig, vilket höjer reklambudskapens synlighet. MultiQs produkter är omtyckta för sin enkelhet de går snabbt att installera och är lätta att använda. Digital Signage Med Digital Signage presenteras dynamisk reklam och information på bildskärmar. Tekniken möjliggör styrning och variation av innehåll på detaljnivå. Både ljud och bild kan presenteras för en specifik kundgrupp vid en viss tidpunkt. Bland de positiva effekterna märks ökad försäljning, bättre information, stärkt profilering och snyggare interiörer. Marknaden är relativt ung men allt fler börjar upptäcka Digital Signage. MultiQ är en ledande aktör med referenser som Svenska Spel, ATG, Apoteksgruppen och SJ. Ett Digital Signage-system kan bestå av lokalt publicerade budskap eller innehåll som styrs centralt på nationell och internationell nivå. Tjänster MultiQ kan leverera kompletta lösningar, hela vägen från idé och produktion till leverans och underhåll. MultiQ kan ansvara för samtliga delar, tillsammans med utvalda partners, och tillhandahåller ett stort antal tjänster som konsultation, projektledning, förstudier, systemdesign, kundanpassning, service och support. Företaget har även en egen utvecklingsavdelning, bland annat för att kunna garantera ett produktsortiment som håller allra högsta klass, men också för att kunna utveckla och leverera innovativa lösningar med hög kundnytta. Hållbar och öppen teknik Alla delar av företagets produktsortiment är stilrent designade, håller högsta kvalitet och klarar de fysiska påfrestningarna i kommersiella miljöer. Komponenter som skärmar och mediaspelare har extremt hög driftsäkerhet och MultiQ garanterar bekymmerslös drift under många år. MultiQ erbjuder funktionell och skalbar mjukvara, utvecklad av företagets egna specialister och dimensionerad för att klara de krav som ställs på moderna system. Tack vare öppna gränssnitt (API) har partners och kunder stora möjligheter att själva integrera, vidareutveckla och anpassa systemen.

11 Svenska Spel 11 Svenska Spel lyfter omsättningen med Digital Signage Som ett led i att göra spelombudens butiker mer inbjudande blev Svenska Spel 2007 en pionjär inom Digital Signage. Satsningen blev en stor framgång och idag har Svenska Spel sannolikt världens största enskilda Digital Signage-system. Svenska Spel är Sveriges största spelföretag med flera kända varumärken i sin portfölj. Stryktipset, Oddset, Lotto, Keno och Triss är bara några exempel. Svenska Spel har som mål att vara spelkundernas förstahandsval och söker hela tiden nya produktinnovationer. Att skapa en attraktiv spelupplevelse det var skälet till att Svenska Spel tillsammans med MultiQ ville utveckla ett system för digitalisering av all den spelinformation som finns i butikerna. I specialdesignade miljöer placerades lättanvända touchskärmar där kunderna kunde söka bland resultat, spelinformation, tips och professionella analyser. Responsen var omedelbar och en storsatsning blev självklar, berättar Mathias Johansson, projektledare på Svenska Spel. Kunderna tycker det är snabbt och roligt att interagera med pekskärmarna och de har alltid senaste nytt om våra spel. Informationen uppdateras centralt, tusentals gånger per dag, och är alltid aktuell. De eleganta touchskärmarna är ett lyft för våra ombud, inte bara sett till butiksmiljön. Våra mätningar visar att Digital Signage lyfter omsättningen med cirka 5 %, säger Mathias Johansson blev ett rekordår i antal etableringar och hittills har över interaktiva bildskärmar levererats till spelombud över hela landet. Installationen är sannolikt världens största enskilda Digital Signage-system och Svenska Spel har blivit en förebild i spelbranschen globalt. Med MultiQs lösning har vi ett toppmodernt system av högsta kvalitet som vi kan få ut i hög takt. Utrullningen fortsätter och samtidigt utvecklar vi fler tjänster med ökad interaktivitet. Hittills har vi bara utnyttjat hälften av systemets potential. Under 2012 tar vi själva över driften. MultiQ har förberett överlämningen, dels genom utbildningar och dels genom utvecklingen av en ny skalbar serverplattform med en ökad kapacitet för inledningsvis skärmar, säger Mathias Johansson.

12 12 Produktion och hållbarhet

13 Produktion och hållbarhet 13 Hög kvalitet en del av affärsidén MultiQs bildskärmslösningar håller allra högsta klass, på mer än ett plan. Tack vare ett stort fokus på utvecklings- och produktionsfrågor kan MultiQ garantera sina kunder hög industriell kvalitet, pålitliga och trygga leveranser, konkurrenskraftiga priser och lång livslängd. På MultiQ är kvalitetsfrågor en del av vardagen. Samtliga av företagets produkter är konstruerade för att klara hög belastning under lång tid, och framför allt för att klara de speciella krav som ställs i välbesökta kommersiella miljöer. Medan många elektronikprodukter på marknaden har betydligt sämre tålighet för slitage, kan MultiQs lösningar tryggt betraktas som långsiktiga investeringar. Företaget använder industriklassade komponenter och paneler så att bildskärmarna kan vara aktiva dygnet runt under lång tid med bibehållen god bildkvalitet. System som håller Designen är elegant, stilren och tidlös med ett enkelt och stramt formspråk. Ytskikten bidrar till kvalitetsintrycket genom att bevara sin fräschör även efter otaliga rengöringar. MultiQ garanterar att produkternas design fortlever så att kunderna kan fortsätta att bygga ut och komplettera sina system under lång tid. Kunderna behöver inte heller oroa sig för eventuella tekniska bekymmer tack vare företagets serviceprogram som inkluderar garantiservice, reparationer och support. Hjälpen är alltid nära tack vare ett väl utbyggt nätverk av lokala servicepartners. Lokal service ger inte bara ökad tillgänglighet, det är också ett sätt att minska miljöpåverkan. Full kontroll på tillverkningen För att garantera en stabil produktion och trygga leveranser arbetar MultiQ med ett flertal underleverantörer i Taiwan. Taiwan har infrastrukturen och logistiken som krävs för flexibla, snabba och effektiva leveranser. MultiQ har nära och långsiktiga relationer med alla sina producenter och är noga med att få full insyn längs hela produktionskedjan. Likaså värnar företaget möjligheten att kunna förhandla direkt med producenternas leverantörer för att i slutändan kunna garantera konkurrenskraftiga priser. Egen forskning och utveckling För att lyckas med sina högt ställda ambitioner har MultiQ sedan många år en egen avdelning för forskning och utveckling. Här sker såväl nyutveckling som kontinuerlig förbättring av redan etablerade produkter. Utvecklingsprocessen är effektiv och välstrukturerad och omfattar flera olika steg, från förstudie till uppföljning. Alla nya produkter kvalitetstestas av ett verifieringsteam enligt ett särskilt utformat program. Bland annat testas funktion, kompabilitet och stabilitet. Miljöfrågor en del av verksamheten Miljöfrågorna hålls aktuella, bland annat genom MultiQs miljöpolicy som hjälper medarbetarna att både förbättra den egna organisationen och ställa krav på omvärlden. Företaget följer samtliga gällande direktiv som WEEE och RoHS. Produkterna är Energy Star-märkta, ISO-certifierade och konstruerade enligt CEC-standard för smartare användning av energi. I miljöarbetet ingår också att optimera transporter, logistik och produktion, vilket kräver en tät dialog och möjlighet att ställa krav på partners och leverantörer.

14 14 Abu Garcia Abu Garcia tar fiskeupplevelsen hela vägen in i butiken Sportfiske är upplevelsesporten nummer ett. Nästan alla har en fiskehistoria att berätta och få konsumenter kan försjunka så djupt i storytelling som sportfiskare. Det har Abu Garcia tagit fasta på. Med MultiQs informationskiosker förstärker de shoppingupplevelsen och servicen hos återförsäljarna. Abu Garcia grundades vid Mörrumsån 1921, närmare bestämt i Svängsta, av Carl August Borgström. Redan från start handlade verksamheten om ingenjörskonst och precision. Man tillverkade bland annat taxametrar och prisbelönta fickur. Vid andra världskriget sjönk efterfrågan och man övergick till att tillverka fiskeutrustning och 1941 såg den första rullen dagens ljus. Allt eftersom blev Abu Garcia en internationellt erkänd specialist på sportfiskeprodukter med berömda rullar som Ambassadeur och Cardinal. Idag är Abu Garcia ett klassiskt svenskt varumärke, älskat av passionerade sportfiskare över hela världen. Varumärket ingår numera i Pure Fishing, världens största sportfiskeföretag. Abu Garcia behövde ett kostnadseffektivt sätt att sprida information om fiske och fiskeutrustning ute hos sina återförsäljare, berättar Jan Sjöblom, Sverigechef på Abu Garcia. Med våra informationskiosker har de hittat ett bra och enkelt sätt att få ut produktinformation, tips, kampanjbudskap och varumärkesbyggande storytelling. Kunderna klickar själv fram produkter och kampanjbudskap via ett enkelt gränssnitt. Innehållet styrs och uppdateras centralt direkt från Abu Garcia. Kioskerna är stilrent designade med samtliga komponenter integrerade i eleganta och robusta aluminiumchassin. Utan rörliga delar tål kioskerna att stötas till, att flyttas på och att hanteras av ivriga barn och vuxna. Det här är ett stort steg framåt för sportfiskehandeln. För kunderna innebär det en roligare och starkare shoppingupplevelse, med levande fiskeberättelser ständigt i ögonvrån. För Abu Garcia är det en bra förutsättning att stärka sina kundrelationer, säger Jan Sjöblom. Informationskioskerna har inledningsvis lanserats i Danmark och Sverige.

15 Fokus på medarbetarna 15 Fokus på företagets viktigaste resurs medarbetarna

16 16 Fokus på medarbetarna MultiQ är verksamt på en kunskapsintensiv och innovationsdriven marknad. Att attrahera och behålla människor med nyckelkompetens är avgörande för företagets möjligheter att leverera bra resultat. Därför har MultiQ ett lika starkt fokus på kompetens- och utvecklingsfrågor, som på trivsel och arbetsglädje. regelbundna personalenkäter för att stämma av vilka resultat satsningarna ger, och för att eventuellt kunna justera övergripande riktlinjer. Bra arbetsmiljö en källa till inspiration Kvaliteten på arbetsmiljö, arbetsklimat och arbetsplatsens utformning är inte bara kopplad till trivsel och hälsa, utan också till kvaliteten på företagets verksamhet. En fungerande arbetsmiljö med ett öppet och positivt klimat möjliggör en trivsam, stimulerande arbetsplats där människor känner sig inspirerade och där goda idéer tillåts att ta form. MultiQ arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och medarbetarna själva uppmanas till delaktighet och till att komma med förslag på förbättringar. Bland annat har företaget som mål att varje anställd, med jämna mellanrum, ska träffa en ergonom för att gå igenom personliga behov och önskemål. MultiQ kan årligen rapportera en mycket låg sjukfrånvaro, under 2011 endast 2,3 procent. Jämställdhet och mångfald ger dynamik Jämställdhet och mångfald är centrala frågor för MultiQ. Företaget söker aktivt efter både kvinnor och män, med skilda bakgrunder och erfarenheter, gärna från olika länder och kulturer. Drivkraften till detta är självklar det höjer kompetensen i företaget och det bidrar till en dynamisk organisation. Fyra kärnvärden för engagemang och arbetsglädje Grunden i MultiQs företagskultur är fyra kärnvärden: Lead with confidence, Work together, Get involved och Love the challenge. Bakom kärnvärdena finns verktyg och stödprocesser som bidrar till engagemang, samhörighet, ansvar och initiativtagande samt ger vägledning i beslutsfattande och affärsetik. En bra företagskultur öppnar vägen till en attraktiv arbetsmiljö. Samtliga medarbetare ska känna att de är del av företagets utveckling, och känna stolthet över att representera MultiQ. Företaget genomför återkommande diskussioner och workshops så att värdegrunden hålls aktuell. Medarbetare i siffror MultiQs personalstyrka har minskat under året med 32 %, från 34 medarbetare till 23. Den genomsnittliga åldern är 42,7 år och medeltalet anställningsår per medarbetare uppgår till 5,8 år. Män 72 % Kvinnor 28 % Antalet män respektive kvinnor i bolaget. Medarbetaren står i fokus Att uppmuntra och inspirera till personlig utveckling är självklart. Varje medarbetare har regelbundna utvecklingssamtal där bland annat behovet av utbildningar kartläggs, åtgärdas och följs upp. Var och en har en personlig utvecklingsplan med egna målsättningar som hålls aktuell tillsammans med närmaste chef. Företagets och den enskildes utveckling går hand i hand och samtliga medarbetare uppmuntras att aktivt hålla sig uppdaterade om vilka utvecklingsinsatser som bör göras. MultiQ genomför Civilekonomer 13 % Civilingenjörer 13 % Övriga högskoleutbildade 48 % Gymnasieutbildning 26 % Fördelning av totalt 23 medarbetare i bolaget.

17 Perten Instruments 17 MultiQs skärmar presterar i högteknologisk laboratoriemiljö När Perten Instruments startade tillverkning av ett nytt högteknologiskt analysinstrument, var kraven på pekskärmarna höga. Valet föll på MultiQ, vars skärmar klarade granskningen med toppbetyg. Perten Instruments är en världsledande tillverkare av instrument för analys och kvalitetskontroll av livsmedel, spannmål, mjöl och foder. Företaget grundades 1962 och är en välkänd leverantör till högteknologiska laboratorier och analysföretag runt om i världen. Koncernen är representerad i cirka hundra länder med egna kontor i Sverige, USA, Kina, Tyskland, Italien, Australien och Argentina. Huvudkontoret ligger i Segeltorp, strax söder om Stockholm. Perten Instruments kunder arbetar i känsliga miljöer och ställer oerhört höga krav på utrustningens kvalitet och tillförlitlighet. I samband med utvecklingen av Inframatic 9500, ett nytt avancerat instrument för analys av spannmål, tog Perten Instruments kontakt med MultiQ. I laboratoriemiljö är det kanske viktigare än någon annanstans att man kan lita på tekniken, säger Ove Söderberg, landschef för Sverige och Finland på MultiQ. Kraven på exakthet är lika höga som kraven på driftsäkerhet och livslängd, även vid hög belastning. I konkurrens med flera andra kvalificerade leverantörer fick MultiQ uppdraget att ta fram kundanpassade pekskärmar till produktionen av Inframatic Skärmarna specialdesignades till det yttre och integrerades i den nya analysutrustningen. Perten Instruments har med sin nya produkt haft behov av att visa och kommunicera analysresultat på ett mer omfattande sätt än vid tidigare produktioner, ett problem som MultiQs skärmar löser. Med våra skärmar kunde vi erbjuda Perten Instruments all den funktionalitet som företaget efterfrågade, säger Ove Söderberg.

18 18 MultiQ-aktien MultiQ-aktien Börskurs och omsättning MultiQs aktie har varit registrerad på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december Dessförinnan har aktien varit registrerad på Stockholms Börsinformations (SBI:s) aktielista sedan våren Under 2011 omsattes 6,5 miljoner aktier. Kursen stod under 2011 som högst i 1,84 SEK och som lägst i 0,87 SEK. Vid årets slut var kursen 0,96 SEK och MultiQs marknadsvärde uppgick till 27,4 MSEK. Aktiekapital Aktiekapitalet i MultiQ uppgick per till SEK, fördelat på aktier med ett kvotvärde på 1 SEK. Aktierna har lika röstvärde samt lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och/eller företrädda aktier. Aktiekapitalet har sedan bolaget bildades 1992 utvecklats enligt följande: Typ av Antal Totalt antal Ökning aktie- Aktie- År förändring nya aktier aktier kapital i SEK kapital i SEK 1992 Bolagsbildning Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Split 100: Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission

19 MultiQ-aktien 19 Ägarförhållanden Antalet aktieägare per var stycken jämfört med stycken per De utländska ägarna svarade för 25 procent av ägandet i MultiQ. Privatpersoners ägande utgjorde 75 procent, och andelen förvaltarregistrerade aktier uppgick till 77 procent. De tio största ägarna kontrollerade ca 49 procent av kapital och röster. Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per var de större ägarna i MultiQ följande: Aktieägare Antal aktier Kapital/ röster, % Mikrolund Holding AB ,15 Swedbank AS* ,45 A. Ferd. Sjöberg AB ,56 Mikael Lönn ,95 JP Morgan Bank* ,69 Royal Skandia Life ,80 Stig Olofsson ,42 Niklas Forslund ,36 Richard Pettersson ,36 Oasen Blommor & Exotiska Växter ,92 Övriga ,34 SUMMA ,00 *Förvaltade aktier Per den var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande: Aktier/ aktieägare Antal ägare Antal aktier % , , , , , ,03 SUMMA ,00 Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret MultiQ-aktiens utveckling under ,75 MultiQ SIX Generalindex Omsatt antal aktier i 1000-tal (inkl. Efteranmälda) , , , ,75 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Källa: SIX

20 20 Femårsöversikt Femårsöversikt Belopp i TSEK Resultaträkningar Intäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Balansräkningar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande skulder Leverantörsskulder Icke räntebärande skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING

1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Innehåll Kort om MultiQ 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé 6 Fallstudie: ITAB 8 8 Vår verksamhet 9 Fallstudie: Svenska Spel 11 Produktion och hållbarhet 12 Fallstudie: Abu Garcia

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet Delårsrapport Januari Mars Inleder året med starkt kvartalsresultat Första kvartalet Intäkterna uppgick till 26,4 Mkr (36,6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (6,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer