1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Kort om MultiQ 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé 7 Fallstudie: Glitter 8 8 Vår verksamhet 9 Fallstudie: Svenska Spel 11 Produktion och hållbarhet 12 Fallstudie: Abu Garcia 14 Fokus på medarbetarna 15 Fallstudie: Perten Instruments 17 Aktien 18 Femårsöversikt 20 Förvaltningsberättelse 22 Resultaträkningar Rapport över totalresultat 26 Balansräkningar 27 Rapport över förändring i Eget kapital 30 Rapport över kassaflöde 31 Noter 32 Revisionsberättelse 43 Ordinarie styrelseledamöter 46 Ledande befattningshavare Bolagsstyrningsrapport 48 Aktieägarinformation 51 Kontaktinformation 51 17

3 MultiQ 3 Kort om MultiQ MultiQ utformar bildskärmslösningar för kommersiella miljöer. Företagets huvudsakliga produktområden är Digital Signage, interaktiva kiosker, kundanpassade bildskärmar och videoövervakning. MultiQ erbjuder kompletta lösningar av hårdvara, mjukvara, system och tjänster i samarbete med partners. MultiQ har sitt fokus på de nordiska länderna och produktionen är förlagd till Asien. Företaget vänder sig till stora och medelstora företag, främst inom spelmarknaden och detaljhandeln. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö samt försäljningskontor i Stockholm, Oslo och London. I Tyskland verkar företaget via agenter. Många kända företag använder dagligen lösningar från MultiQ. Några exempel är IKEA, Svenska Spel, Rikstoto, Glitter, Clas Ohlson, ATG, BMW, Harrods, Systembolaget och H&M. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Nettoomsättning Rörelseresultat Mkr Mkr Omsättning per land Sverige Norge Tyskland Benelux Storbritannien Övriga EU Övriga världen Fakta Nettoomsättning (Mkr) 91,9 105,7 Rörelseresultat (Mkr) 0,7-10,6 Bruttomarginal (%) 43,4 37,2 Rörelsemarginal (%) 0,9 neg Soliditet (%) 57,1 61,8 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,3 0,2 Eget kapital (Mkr) 51,6 50,9 Sysselsatt kapital (Mkr) 68,1 59,5 Operativt kassaflöde (Mkr) -1,2 4,7 Resultat per aktie (kr) 0,02-0,39 Antal anställda Året i korthet Nettoomsättningen uppgick till 91,9 Mkr (105,7 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 Mkr (-11,0 Mkr) Resultat per aktie blev 0,02 kr (-0,39 kr) Orderstocken uppgick till 11,9 Mkr (4,8 Mkr) Eget kapital per aktie uppgick till 1,80 kr (1,78 kr) Väsentliga händelser under året Året började försiktigt för att sedan bli allt bättre efterhand och framför allt det sista halvåret blev starkt. MultiQ lyckades med målsättningen att åter nå lönsamhet. MultiQ har stärkt sin position inom spelsegmentet ytterligare. Företaget tecknade ett ramavtal värt 16 Mkr med ett stort europeiskt spelbolag, avseende Digital Signage. Samarbetet med Svenska Spel utvecklades med beställningar på sammanlagt 22 Mkr. Ett nordamerikanskt spelbolag lade en order på kundanpassade bildskärmar, till ett värde av drygt 3 Mkr. Ett norskt spelbolag lade en beställning på bildskärmar för 1 Mkr. Detaljhandeln har visat ett ökat intresse för Digital Signage och Kioskapplikationer. MultiQ fick sin första order av Abu Garcia, avseende interaktiva informationskiosker, värd cirka 1 Mkr. Sedan tidigare är flera apotekskedjor kunder till MultiQ. Från en av dessa kom en fortsättningsorder på skärmlösningar till kassasystem, värd 1,2 Mkr. MultiQ har under året fått tre större order inom industrisegmentet avseende kundanpassade pekskärmar till ett sammanlagt värde av 3,4 Mkr. Två av beställningarna kom från nya kunden Perten Instruments och dess partner Hanza Tarkon, och den tredje från en befintlig industrikund i Tyskland. Marknaden har visat ett ökat intresse för de unika produkter för videoövervakning som MultiQ lanserade under våren 2010.

4 4 VD har ordet Anders Laurin, VD Det är med stor glädje jag konstaterar att vi lyckats med vår målsättning att under året åter nå lönsamhet. Vi har en produktmix som ger oss en hög bruttomarginal, vilket i kombination med en betydligt lägre kostnadsnivå bidrar till resultatförbättringen. Att vi under årets sista kvartal börjat nyrekrytera är ett gott tecken på att vi återigen rör oss i positiv riktning. Året började försiktigt för att sedan bli allt bättre efterhand, och framför allt blev det sista halvåret starkt. Vi kan se tillbaka på flera framgångsrika projekt, såväl med befintliga som nytillkomna kunder. Som lösningsorienterat företag har vi under året fått ett stort antal förfrågningar av helt skilda karaktärer då vi, som en av få, erbjuder skräddarsydda bildskärmslösningar efter varje kunds specifika behov. Våra framgångar i spelsegmentet förtjänar att lyftas fram. Redan 2006 inledde vi en relation med Sveriges största spelföretag, Svenska Spel. Med hjälp av digitaliserad spelinformation ville Svenska Spel skapa en attraktiv miljö hos sina ombud och företaget blev snart en svensk pionjär inom Digital Signage. Satsningen blev början på ett av våra mest spännande och betydelsefulla samarbeten. Responsen från såväl beställare som ombud och slutkunder har varit mycket positiv och mätningar visar att omsättningen hos ombuden ökar med cirka 5 % med hjälp av vår lösning. Året blev ett rekordår i antal etableringar och hittills har över interaktiva bildskärmar levererats. Installationen är sannolikt världens största enskilda Digital Signage-system. Samarbetet med Svenska Spel fördjupas alltmer och under 2012 fortsätter vi utrullningen. utveckling. För MultiQs del är förutsättningarna goda, bland annat tack vare en meriterande kundlista och en god marknadsandel avseende antal sålda mediaspelare. Digital Signage är fortfarande ett relativt outforskat område med oerhörda möjligheter. Systemen presenterar ljud, bild, video och text, de integreras med affärs-, lageroch ekonomisystem och de kommunicerar med läsplattor och smartphones. Utvecklingen sker på flera fronter samtidigt och det ställer krav på oss att vi är lyhörda och flexibla. Konkurrensen på marknaden för traditionella bildskärmar har hårdnat, men som lösningsorienterat företag har vi starka mervärden att erbjuda. Via partners är MultiQ bland annat leverantör åt flera apotekskedjor. Från en av dessa har vi fått fortsättningsorder på skärmlösningar till kassasystem. Inom industrisegmentet har vi fått större order avseende kundanpassade pekskärmar med höga krav på precision och tillförlitlighet, bland annat från nya kunden Perten Instruments och dess partner Hanza Tarkon. Marknaden har visat ett ökat intresse för våra unika övervakningsprodukter. Public View Monitor (PVM) kombinerar övervakningsvideo med digital skyltning. Touch Security Monitor (TSM) är en pekskärm med inbyggd applikation för videoövervakning som visar realtidsvideo från nätverkskameror. Produkterna lanserades 2010 vilket gör oss relativt nyetablerade men våra idéer får uppmärksamhet och våra gränssnitt upplevs positiva av kunderna. Jag är övertygad om att MultiQ har goda möjligheter på säkerhetsmarknaden och vi ser förväntansfullt fram emot utfallet av de projekt som är initierade för våra videoövervakningsprodukter. Samtidigt som vi fortsatt att leverera Digital Signage till Svenska Spel har vi vunnit ytterligare några större spelprojekt med aktörer i såväl Europa som Nordamerika. Detta i konkurrens med andra välmeriterade leverantörer, vilket ger oss ett kvitto på att vårt erbjudande håller hög kvalitet och är rätt för marknaden. Vi räknar med en fortsättning på projekten som innefattar beställningar av såväl Digital Signage som av bildskärmar. Under året har vi även mött ett stort intresse för våra interaktiva kiosker, bland annat inom detaljhandelssegmentet med en premiärorder från Abu Garcia för installation hos företagets återförsäljare. Abu Garcia är ett klassiskt svenskt företag med ett varumärke som är högt ansett bland sportfiskare världen över. Med de nya interaktiva kioskerna får Abu Garcia ett kostnadseffektivt sätt att förstärka shoppingupplevelsen för sina kunder och samtidigt sprida produktinformation, kampanjbudskap och varumärkesbyggande berättelser. Sammantaget har vi en fortsatt stark position på den nordiska marknaden, framför allt inom spelsegmentet och detaljhandeln, och en stabil plattform med ett brett erbjudande att arbeta vidare ifrån. För tredje kvartalet i rad redovisar vi positiva siffror och kan rikta in oss på kommande utmaningar. Värt att påpeka är att verksamheten är tydligt projektorienterad vilket kan innebära en viss fluktuering i fakturering mellan kvartalen. Inför framtiden är vi försiktigt optimistiska med ett starkt fokus på fortsatt långsiktig tillväxt. Jag vill passa på att tacka alla våra kunder och partners för ett spännande Våra samarbeten är en ständig källa till utveckling. Jag vill också rikta ett särskilt tack till alla våra medarbetare. Ni har med stort engagemang och stark målmedvetenhet sett till att vi har nått vår målsättning. Tillsammans kan vi nu blicka mot kommande år med förväntan och optimism. Marknaden för Digital Signage och kioskapplikationer har efter en längre tids försiktighet börjat mogna och vi ser långsiktigt en positiv Anders Laurin, VD

5 VD har ordet 5 Kraftig resultatförbättring ger helårsvinst

6 6 Affärsidé Smartare kommunikation hos ATGs ombud! Tack vare en ny Digital Signage-lösning från MultiQ kan snart samtliga ATG-ombud kommunicera både bättre och effektivare, samtidigt som de sparar papper. På centralt placerade skärmar visas bland annat filmer och spelinformation.

7 Affärsidé 7 Vägen till marknadens mest nöjda kunder MultiQ är ett ledande IT-företag som utformar bildskärmslösningar för kommersiell miljö. Företaget erbjuder kompletta lösningar inom Digital Signage, interaktiva kiosker, kundanpassade bildskärmar och videoövervakning. MultiQ är starkt positionerat på den nordiska marknaden och målet är att ha marknadens mest nöjda kunder. Vision MultiQ skapar kommunikation och interaktion i kommersiell miljö. Affärsidé MultiQ utformar värdeskapande och skräddarsydda bildskärmslösningar till kunder med höga krav på funktion, kvalitet och design. Mål MultiQ ska ha marknadens mest nöjda kunder och uppfattas som innovativt och värdeskapande. MultiQ ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Strategin omfattar ett flertal områden och är en viktig vägvisare såväl internt som externt. Vi ska uppnå en stark position på den nordiska marknaden. Vi ska fokusera på nischsegment och utveckla, paketera och etablera attraktiva lösningar. Vi ska bearbeta etablerade segment globalt. Vi ska förstå kundernas behov och genom våra lösningar skapa affärsnytta för dem. Vi ska nå våra tillväxtmål i nära relation med våra kunder och partners. Vi ska erbjuda en miljö där varje medarbetare är motiverad, engagerad och har utrymme att utvecklas. Strategi Företaget är verksamt på marknader som är innovationsdrivna och rörliga. MultiQs strategi är fokuserad på att bygga nära relationer till kunder och partners, vara väl insatt i kundernas behov och deras affärsnytta samt att dra nytta av erfarenheter och specialistkunskaper från de nischsegment där företaget är starkt positionerat. Vattenhallen, Lunds Tekniska Högskola.

8 8 Glitter Skönare stämning på Glitter I samband med en omprofilering ville modeföretaget Glitter hitta ett bättre sätt att kommunicera i butik. Målet var en inspirerande och inbjudande miljö, fri från pappersburen reklam. Lösningen blev ett centralstyrt Digital Signage-system med både smakfulla bildskärmar och stämningsskapande musik. Glitter grundades i Sverige 1992 och är idag ett internationellt modeföretag med över 250 butiker i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen. Företaget ägs av Bergendahl & Son och erbjuder prisvärda smycken och accessoarer i små, personliga butiker. Att besöka Glitter ska vara inspirerande och modekedjan är noga med att butikerna upplevs fräscha och aktuella. Styling ingår i konceptet och kunderna får individuell hjälp med att lyfta fram sina olika stilar och personligheter. När vi inledde samarbetet med Glitter stod de inför en större omprofilering och skulle bland annat designa om samtliga sina butiker, berättar Anna Petersson, kundansvarig för Glitter på MultiQ. Glitter hade en idé om att digitala medier skulle vara del av deras nya koncept. Dels för att skapa en miljö som både lyfter fram mode och är inspirerande att besöka men även för att kunna distribuera material till kampanjer på ett kostnadseffektivt sätt, utan tryckt material. Då är Digital Signage en perfekt lösning. Idag sker nästan all kommunikation och marknadsföring i Glitters butiker via en sober centralt placerad 42-tumsbildskärm. Skärmen är ett starkt blickfång i hela butiken. Här visas läckra inspirationsbilder, men också kampanjbudskap och information. Shoppingupplevelsen förstärks med stämningsskapande musik i butikernas diskreta högtalarsystem. Miljön har blivit behaglig, smakfull och tydlig. Allt material, såväl bild som musik, distribueras via mediaspelarna. Lösningen är framtagen i samarbete med Brynell Design, säger Anna Petersson på MultiQ. Tillsammans har vi levererat bildskärmar och mediaspelare till samtliga 250 butiker och allt innehåll hanteras på central nivå. Butikspersonalen behöver inte tänka på någonting utan kan ägna all sin kreativa kraft åt kunderna.

9 Vår verksamhet 9 Värdeskapande bildskärmslösningar av allra högsta klass

10 10 Vår verksamhet MultiQ är ett ledande företag inom bildskärmslösningar för kommersiell miljö. Företaget utformar innovativa produkter och system inom områden som Digital Signage. MultiQs lösningar hjälper företag att öka försäljningen, stärka varumärken och effektivisera information. MultiQ skräddarsyr professionella bildskärmslösningar till bland annat butiker, stormarknader, industrier och offentlig miljö. Företaget erbjuder kompletta lösningar av hårdvara, mjukvara, system och tjänster i samarbete med partners. MultiQ har sitt fokus i de nordiska länderna och produktionen förlagd till Asien. De huvudsakliga produktområdena är Digital Signage, interaktiva kiosker, kundanpassade bildskärmar och videoövervakning. Kunderna är företag och organisationer med höga krav på funktion, kvalitet och design. Interaktiva kiosker MultiQs interaktiva kiosker hjälper företag som IKEA, Abu Garcia och Clas Ohlson att nå ut till sina kunder. Kioskerna kan skräddarsys för en mängd användningsområden och används bland annat till självbetjäning, att presentera produktinformation och reklamerbjudanden, som del av e-handelssystem eller till att spegla all den funktionalitet som finns på en webbplats. De interaktiva kioskerna kan utformas enligt specifika önskemål, integreras i fysiska miljöer och kopplas ihop med affärssystem. Kundanpassade bildskärmar MultiQ kan anpassa och designa bildskärmar helt enligt kundens önskemål. De robusta skärmarna blir smakfulla detaljer i eleganta butiksinredningar, tydliga vägvisare i välbesökta miljöer och naturliga delar av ett företags grafiska profil. Exempel på specialutföranden är chassin och ställ i egen design, egna profilfärger, mekaniska anpassningar och logotyper, olika touchteknologier, integrerade högtalare och kortläsare. Kundanpassade bildskärmar används till enhetliga kontorsmiljöer, till kassaskärmar i butik eller till styrsystem inom industrin. Videoövervakning MultiQ erbjuder ett flertal produkter och tjänster inom videoövervakning, bland annat den unika möjligheten att kombinera marknadsbudskap med övervakningsfunktioner på en och samma skärm. Reklambudskapen ger en trivsammare ton åt bevakningsskärmarna. Samtidigt drar kamerabilderna blickarna till sig, vilket höjer reklambudskapens synlighet. MultiQs produkter är omtyckta för sin enkelhet de går snabbt att installera och är lätta att använda. Digital Signage Med Digital Signage presenteras dynamisk reklam och information på bildskärmar. Tekniken möjliggör styrning och variation av innehåll på detaljnivå. Både ljud och bild kan presenteras för en specifik kundgrupp vid en viss tidpunkt. Bland de positiva effekterna märks ökad försäljning, bättre information, stärkt profilering och snyggare interiörer. Marknaden är relativt ung men allt fler börjar upptäcka Digital Signage. MultiQ är en ledande aktör med referenser som Svenska Spel, ATG, Apoteksgruppen och SJ. Ett Digital Signage-system kan bestå av lokalt publicerade budskap eller innehåll som styrs centralt på nationell och internationell nivå. Tjänster MultiQ kan leverera kompletta lösningar, hela vägen från idé och produktion till leverans och underhåll. MultiQ kan ansvara för samtliga delar, tillsammans med utvalda partners, och tillhandahåller ett stort antal tjänster som konsultation, projektledning, förstudier, systemdesign, kundanpassning, service och support. Företaget har även en egen utvecklingsavdelning, bland annat för att kunna garantera ett produktsortiment som håller allra högsta klass, men också för att kunna utveckla och leverera innovativa lösningar med hög kundnytta. Hållbar och öppen teknik Alla delar av företagets produktsortiment är stilrent designade, håller högsta kvalitet och klarar de fysiska påfrestningarna i kommersiella miljöer. Komponenter som skärmar och mediaspelare har extremt hög driftsäkerhet och MultiQ garanterar bekymmerslös drift under många år. MultiQ erbjuder funktionell och skalbar mjukvara, utvecklad av företagets egna specialister och dimensionerad för att klara de krav som ställs på moderna system. Tack vare öppna gränssnitt (API) har partners och kunder stora möjligheter att själva integrera, vidareutveckla och anpassa systemen.

11 Svenska Spel 11 Svenska Spel lyfter omsättningen med Digital Signage Som ett led i att göra spelombudens butiker mer inbjudande blev Svenska Spel 2007 en pionjär inom Digital Signage. Satsningen blev en stor framgång och idag har Svenska Spel sannolikt världens största enskilda Digital Signage-system. Svenska Spel är Sveriges största spelföretag med flera kända varumärken i sin portfölj. Stryktipset, Oddset, Lotto, Keno och Triss är bara några exempel. Svenska Spel har som mål att vara spelkundernas förstahandsval och söker hela tiden nya produktinnovationer. Att skapa en attraktiv spelupplevelse det var skälet till att Svenska Spel tillsammans med MultiQ ville utveckla ett system för digitalisering av all den spelinformation som finns i butikerna. I specialdesignade miljöer placerades lättanvända touchskärmar där kunderna kunde söka bland resultat, spelinformation, tips och professionella analyser. Responsen var omedelbar och en storsatsning blev självklar, berättar Mathias Johansson, projektledare på Svenska Spel. Kunderna tycker det är snabbt och roligt att interagera med pekskärmarna och de har alltid senaste nytt om våra spel. Informationen uppdateras centralt, tusentals gånger per dag, och är alltid aktuell. De eleganta touchskärmarna är ett lyft för våra ombud, inte bara sett till butiksmiljön. Våra mätningar visar att Digital Signage lyfter omsättningen med cirka 5 %, säger Mathias Johansson blev ett rekordår i antal etableringar och hittills har över interaktiva bildskärmar levererats till spelombud över hela landet. Installationen är sannolikt världens största enskilda Digital Signage-system och Svenska Spel har blivit en förebild i spelbranschen globalt. Med MultiQs lösning har vi ett toppmodernt system av högsta kvalitet som vi kan få ut i hög takt. Utrullningen fortsätter och samtidigt utvecklar vi fler tjänster med ökad interaktivitet. Hittills har vi bara utnyttjat hälften av systemets potential. Under 2012 tar vi själva över driften. MultiQ har förberett överlämningen, dels genom utbildningar och dels genom utvecklingen av en ny skalbar serverplattform med en ökad kapacitet för inledningsvis skärmar, säger Mathias Johansson.

12 12 Produktion och hållbarhet

13 Produktion och hållbarhet 13 Hög kvalitet en del av affärsidén MultiQs bildskärmslösningar håller allra högsta klass, på mer än ett plan. Tack vare ett stort fokus på utvecklings- och produktionsfrågor kan MultiQ garantera sina kunder hög industriell kvalitet, pålitliga och trygga leveranser, konkurrenskraftiga priser och lång livslängd. På MultiQ är kvalitetsfrågor en del av vardagen. Samtliga av företagets produkter är konstruerade för att klara hög belastning under lång tid, och framför allt för att klara de speciella krav som ställs i välbesökta kommersiella miljöer. Medan många elektronikprodukter på marknaden har betydligt sämre tålighet för slitage, kan MultiQs lösningar tryggt betraktas som långsiktiga investeringar. Företaget använder industriklassade komponenter och paneler så att bildskärmarna kan vara aktiva dygnet runt under lång tid med bibehållen god bildkvalitet. System som håller Designen är elegant, stilren och tidlös med ett enkelt och stramt formspråk. Ytskikten bidrar till kvalitetsintrycket genom att bevara sin fräschör även efter otaliga rengöringar. MultiQ garanterar att produkternas design fortlever så att kunderna kan fortsätta att bygga ut och komplettera sina system under lång tid. Kunderna behöver inte heller oroa sig för eventuella tekniska bekymmer tack vare företagets serviceprogram som inkluderar garantiservice, reparationer och support. Hjälpen är alltid nära tack vare ett väl utbyggt nätverk av lokala servicepartners. Lokal service ger inte bara ökad tillgänglighet, det är också ett sätt att minska miljöpåverkan. Full kontroll på tillverkningen För att garantera en stabil produktion och trygga leveranser arbetar MultiQ med ett flertal underleverantörer i Taiwan. Taiwan har infrastrukturen och logistiken som krävs för flexibla, snabba och effektiva leveranser. MultiQ har nära och långsiktiga relationer med alla sina producenter och är noga med att få full insyn längs hela produktionskedjan. Likaså värnar företaget möjligheten att kunna förhandla direkt med producenternas leverantörer för att i slutändan kunna garantera konkurrenskraftiga priser. Egen forskning och utveckling För att lyckas med sina högt ställda ambitioner har MultiQ sedan många år en egen avdelning för forskning och utveckling. Här sker såväl nyutveckling som kontinuerlig förbättring av redan etablerade produkter. Utvecklingsprocessen är effektiv och välstrukturerad och omfattar flera olika steg, från förstudie till uppföljning. Alla nya produkter kvalitetstestas av ett verifieringsteam enligt ett särskilt utformat program. Bland annat testas funktion, kompabilitet och stabilitet. Miljöfrågor en del av verksamheten Miljöfrågorna hålls aktuella, bland annat genom MultiQs miljöpolicy som hjälper medarbetarna att både förbättra den egna organisationen och ställa krav på omvärlden. Företaget följer samtliga gällande direktiv som WEEE och RoHS. Produkterna är Energy Star-märkta, ISO-certifierade och konstruerade enligt CEC-standard för smartare användning av energi. I miljöarbetet ingår också att optimera transporter, logistik och produktion, vilket kräver en tät dialog och möjlighet att ställa krav på partners och leverantörer.

14 14 Abu Garcia Abu Garcia tar fiskeupplevelsen hela vägen in i butiken Sportfiske är upplevelsesporten nummer ett. Nästan alla har en fiskehistoria att berätta och få konsumenter kan försjunka så djupt i storytelling som sportfiskare. Det har Abu Garcia tagit fasta på. Med MultiQs informationskiosker förstärker de shoppingupplevelsen och servicen hos återförsäljarna. Abu Garcia grundades vid Mörrumsån 1921, närmare bestämt i Svängsta, av Carl August Borgström. Redan från start handlade verksamheten om ingenjörskonst och precision. Man tillverkade bland annat taxametrar och prisbelönta fickur. Vid andra världskriget sjönk efterfrågan och man övergick till att tillverka fiskeutrustning och 1941 såg den första rullen dagens ljus. Allt eftersom blev Abu Garcia en internationellt erkänd specialist på sportfiskeprodukter med berömda rullar som Ambassadeur och Cardinal. Idag är Abu Garcia ett klassiskt svenskt varumärke, älskat av passionerade sportfiskare över hela världen. Varumärket ingår numera i Pure Fishing, världens största sportfiskeföretag. Abu Garcia behövde ett kostnadseffektivt sätt att sprida information om fiske och fiskeutrustning ute hos sina återförsäljare, berättar Jan Sjöblom, Sverigechef på Abu Garcia. Med våra informationskiosker har de hittat ett bra och enkelt sätt att få ut produktinformation, tips, kampanjbudskap och varumärkesbyggande storytelling. Kunderna klickar själv fram produkter och kampanjbudskap via ett enkelt gränssnitt. Innehållet styrs och uppdateras centralt direkt från Abu Garcia. Kioskerna är stilrent designade med samtliga komponenter integrerade i eleganta och robusta aluminiumchassin. Utan rörliga delar tål kioskerna att stötas till, att flyttas på och att hanteras av ivriga barn och vuxna. Det här är ett stort steg framåt för sportfiskehandeln. För kunderna innebär det en roligare och starkare shoppingupplevelse, med levande fiskeberättelser ständigt i ögonvrån. För Abu Garcia är det en bra förutsättning att stärka sina kundrelationer, säger Jan Sjöblom. Informationskioskerna har inledningsvis lanserats i Danmark och Sverige.

15 Fokus på medarbetarna 15 Fokus på företagets viktigaste resurs medarbetarna

16 16 Fokus på medarbetarna MultiQ är verksamt på en kunskapsintensiv och innovationsdriven marknad. Att attrahera och behålla människor med nyckelkompetens är avgörande för företagets möjligheter att leverera bra resultat. Därför har MultiQ ett lika starkt fokus på kompetens- och utvecklingsfrågor, som på trivsel och arbetsglädje. regelbundna personalenkäter för att stämma av vilka resultat satsningarna ger, och för att eventuellt kunna justera övergripande riktlinjer. Bra arbetsmiljö en källa till inspiration Kvaliteten på arbetsmiljö, arbetsklimat och arbetsplatsens utformning är inte bara kopplad till trivsel och hälsa, utan också till kvaliteten på företagets verksamhet. En fungerande arbetsmiljö med ett öppet och positivt klimat möjliggör en trivsam, stimulerande arbetsplats där människor känner sig inspirerade och där goda idéer tillåts att ta form. MultiQ arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och medarbetarna själva uppmanas till delaktighet och till att komma med förslag på förbättringar. Bland annat har företaget som mål att varje anställd, med jämna mellanrum, ska träffa en ergonom för att gå igenom personliga behov och önskemål. MultiQ kan årligen rapportera en mycket låg sjukfrånvaro, under 2011 endast 2,3 procent. Jämställdhet och mångfald ger dynamik Jämställdhet och mångfald är centrala frågor för MultiQ. Företaget söker aktivt efter både kvinnor och män, med skilda bakgrunder och erfarenheter, gärna från olika länder och kulturer. Drivkraften till detta är självklar det höjer kompetensen i företaget och det bidrar till en dynamisk organisation. Fyra kärnvärden för engagemang och arbetsglädje Grunden i MultiQs företagskultur är fyra kärnvärden: Lead with confidence, Work together, Get involved och Love the challenge. Bakom kärnvärdena finns verktyg och stödprocesser som bidrar till engagemang, samhörighet, ansvar och initiativtagande samt ger vägledning i beslutsfattande och affärsetik. En bra företagskultur öppnar vägen till en attraktiv arbetsmiljö. Samtliga medarbetare ska känna att de är del av företagets utveckling, och känna stolthet över att representera MultiQ. Företaget genomför återkommande diskussioner och workshops så att värdegrunden hålls aktuell. Medarbetare i siffror MultiQs personalstyrka har minskat under året med 32 %, från 34 medarbetare till 23. Den genomsnittliga åldern är 42,7 år och medeltalet anställningsår per medarbetare uppgår till 5,8 år. Män 72 % Kvinnor 28 % Antalet män respektive kvinnor i bolaget. Medarbetaren står i fokus Att uppmuntra och inspirera till personlig utveckling är självklart. Varje medarbetare har regelbundna utvecklingssamtal där bland annat behovet av utbildningar kartläggs, åtgärdas och följs upp. Var och en har en personlig utvecklingsplan med egna målsättningar som hålls aktuell tillsammans med närmaste chef. Företagets och den enskildes utveckling går hand i hand och samtliga medarbetare uppmuntras att aktivt hålla sig uppdaterade om vilka utvecklingsinsatser som bör göras. MultiQ genomför Civilekonomer 13 % Civilingenjörer 13 % Övriga högskoleutbildade 48 % Gymnasieutbildning 26 % Fördelning av totalt 23 medarbetare i bolaget.

17 Perten Instruments 17 MultiQs skärmar presterar i högteknologisk laboratoriemiljö När Perten Instruments startade tillverkning av ett nytt högteknologiskt analysinstrument, var kraven på pekskärmarna höga. Valet föll på MultiQ, vars skärmar klarade granskningen med toppbetyg. Perten Instruments är en världsledande tillverkare av instrument för analys och kvalitetskontroll av livsmedel, spannmål, mjöl och foder. Företaget grundades 1962 och är en välkänd leverantör till högteknologiska laboratorier och analysföretag runt om i världen. Koncernen är representerad i cirka hundra länder med egna kontor i Sverige, USA, Kina, Tyskland, Italien, Australien och Argentina. Huvudkontoret ligger i Segeltorp, strax söder om Stockholm. Perten Instruments kunder arbetar i känsliga miljöer och ställer oerhört höga krav på utrustningens kvalitet och tillförlitlighet. I samband med utvecklingen av Inframatic 9500, ett nytt avancerat instrument för analys av spannmål, tog Perten Instruments kontakt med MultiQ. I laboratoriemiljö är det kanske viktigare än någon annanstans att man kan lita på tekniken, säger Ove Söderberg, landschef för Sverige och Finland på MultiQ. Kraven på exakthet är lika höga som kraven på driftsäkerhet och livslängd, även vid hög belastning. I konkurrens med flera andra kvalificerade leverantörer fick MultiQ uppdraget att ta fram kundanpassade pekskärmar till produktionen av Inframatic Skärmarna specialdesignades till det yttre och integrerades i den nya analysutrustningen. Perten Instruments har med sin nya produkt haft behov av att visa och kommunicera analysresultat på ett mer omfattande sätt än vid tidigare produktioner, ett problem som MultiQs skärmar löser. Med våra skärmar kunde vi erbjuda Perten Instruments all den funktionalitet som företaget efterfrågade, säger Ove Söderberg.

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Enea Data AB Årsredovisning 2003

Enea Data AB Årsredovisning 2003 Enea Data AB Årsredovisning Innehåll 4 6 7 8 1 12 14 15 16 17 18 2 21 23 24 26 27 28 3 35 Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare,

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer.

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer. Årsredovisning 2014 2 Doro i korthet Innehåll Ledande telekomlösningar för seniorer 2 Doro i korthet 4 Året i korthet 6 Vd har ordet 8 Strategi 10 Marknad 12 Doro-aktien 15 En hållbar verksamhet 18 Verksamheten

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr intäkter aktie omsättning nyckeltal aktieägare utdelning resultat kursuppgång soliditet vinst börsvärde kronor bolag utveckling balansräkning revisor finansiell rapport noter kapital kassaflöde investering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3.

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. INNEHÅLL Vd-ord 2 Strategi och mål 4 Åtgärdsplanen 6 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning För räkenskapsåret 2010

Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Innehåll 2010 i korthet 1 VD har ordet 3 Hemtexaktien 4 Förvaltningsberättelse 8 Totalresultaträkningar, koncernen 18 Balansräkningar, koncernen 19 Förändring av

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer

H årsredovisning 2013

H årsredovisning 2013 H årsredovisning 2013 Innehåll 2013 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikation och marknad

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2009

NEONET ARSREDOVISNING 2009 NEONET ARSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Neonet i korthet 3 Året i sammandrag 5 VD-ord 6 Aktien 8 Koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt 10 Förvaltningsberättelse 12 Koncernen Resultaträkning 16

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 2008 årsredovisning Innehåll 3 Å re t i kor t he t 4 V d h a r orde t 6 M a rk n a d och Konk urrenter 8 Produk ter 10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 13 Leda

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer