SOX och ISO-IEC Standarder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOX och ISO-IEC Standarder"

Transkript

1 SOX och ISO-IEC Standarder

2 Agenda Intro SOX (COSO) och ISO Standarder SOX (COSO) och ISO Familjen SOX (COSO) och införande samt verifiering av tekniska kontroller Sammanfattning

3 Anders Carlstedt Senior Information Security Expert, Ekelöw InfoSec AB Editor ISO-IEC Information Security Risk Management (FDIS) Rapporteur SC 27 ISMS Technical Audit (Study Period) BSI Cert. Lead Auditor M: E: first.last[at]ekelow.se

4 Proof through delivery Ekelöw InfoSecurity har på kort tid växt till den ledande aktören inom området riskhantering och informationssäkerhet Ekelöw InfoSecurity (Ekelöw) grundades år 2001 av Nils-Olof Ekelöw Företaget växer mycket snabbt och har idag kontor i Stockholm (HQ) och Göteborg År 2006 omsatte Ekelöw totalt 53 MSEK Sedan starten fram till idag har omsättningen ökat med ca 33 procent årligen Bolaget förväntas fortsätta växa i hög takt under perioden Ekelöw består idag av totalt av cirka 54 meriterade konsulter En genomsnittlig konsulterfarenhet inom riskhantering och informationssäkerhet på mer än 17 år och en medelålder om cirka 44 år Omfattande erfarenheter av uppdrag inom det privata näringslivet, offentlig verksamhet och intresseorganisationer 4

5 Proof through delivery Proof through delivery Privat näringsliv Offentlig verksamhet Organisationer F Ö R S V A R S M A K T E N 5

6 Proof through delivery Bolagsintressen Dotterbolag Intressebolag Ntegria AB Personrelaterad risk- och säkerhetsrådgivning Säkerhetsrådgivare och stöd åt personer i högre företags- och verksamhetsledningar Skapar trygghet för personer i ledande befattningar Stöd vid personrelaterad riskoch incidenthantering Unikt nätverk ger stor samlad förmåga Erbjuder stöd med hög säkerhet inom: Strategi Skydd Service Support Tjänster både för strategisk och akut hantering BitSec AB Forsknings- och analysföretag Produktoberoende konsulttjänster inom avancerad teknisk säkerhet Vänder sig till företag och myndigheter med särskilt höga krav i sin informationshantering Oberoende, inga externa kommersiella bindningar Tjänster Incidenthantering/forensiska tjänster Teknisk säkerhetsgranskning Penetrationstest Utbildning FoU Huvudägare, samägt med Seccredo AB samt BitCopy AB 6

7 Vad är/innebär SOX? Den amerikanska bolags lagen Sarbanes-Oxley Act har många förkortningar men kallas oftast för just SOX. SOX syfte är att säkerställa den finansiella kontrollen inom - och rapporteringen från - organisationer - ett resultat av skandalerna i USA i inledningen av 2000-talet. Reglerna i SOX ska minska risken för felaktig information och bedrägerier - ett företag som uppfyller samtliga krav i SOX ska vara säkert att satsa på för såväl investerare som anställda och andra intressenter. Exempel på övergripande krav i SOX; Vd och ekonomichef ska ta personligt ansvar för finansiell rapportering och intyga att varje delårsrapport och årsrapport är korrekt. Externa revisorer ska bytas ut minst vart femte år. Revisionskommittéer (Audit Committees) ska se till att revisorerna får den information som krävs för att göra ett korrekt jobb.

8 Sarbanes - Oxley Act of 2002 One Hundred Seventh Congress of the United States of America AT THE SECOND SESSION Begun and held at the City of Washington on Wednesday, the twenty-third day of January, two thousand and two An Act To protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made pursuant to the securities laws, and for other purposes. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, SECTION 1. SHORT TITLE; TABLE OF CONTENTS. (a) SHORT TITLE. This Act may be cited as the Sarbanes- Oxley Act of (b) TABLE OF CONTENTS. The table of contents for this Act

9 SOX Table of Content Sec. 1. Short title; table of contents. Sec. 2. Definitions. Sec. 3. Commission rules and enforcement TITLE I PUBLIC COMPANY ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD TITLE II AUDITOR INDEPENDENCE TITLE III CORPORATE RESPONSIBILITY TITLE IV ENHANCED FINANCIAL DISCLOSURES TITLE V ANALYST CONFLICTS OF INTEREST TITLE VI COMMISSION RESOURCES AND AUTHORITY TITLE VII STUDIES AND REPORTS TITLE VIII CORPORATE AND CRIMINAL FRAUD ACCOUNTABILITY TITLE IX WHITE-COLLAR CRIME PENALTY ENHANCEMENTS TITLE XI CORPORATE FRAUD AND ACCOUNTABILITY

10 SEC CORPORATE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL REPORTS. (a) REGULATIONS REQUIRED. The Commission shall, by rule, require, for each company filing periodic reports under section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m, 78o(d)), that the principal executive officer or officers and the principal financial officer or officers, or persons performing similar functions, certify in each annual or quarterly report filed or submitted under either such section of such Act that (1) the signing officer has reviewed the report; (2) based on the officer s knowledge, the report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading;

11 SEC CORPORATE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL REPORTS. (3) the financial statements fairly present in all material respects the financial condition (4) the signing officers (A) are responsible for internal controls; (B) have designed such internal controls to ensure that material information relating to the issuer and its consolidated subsidiaries is made known to such officers (C) have evaluated the effectiveness of the issuer s internal controls (D) have presented in the report their conclusions about the effectiveness of their internal controls

12 SEC MANAGEMENT ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS. (a) RULES REQUIRED. The Commission shall prescribe rules requiring each annual report required by section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m or 78o(d)) to contain an internal control report, which shall (1) state the responsibility of management for establishing and maintaining an adequate internal control structure and procedures for financial reporting; and (2) contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal year of the issuer, of the effectiveness of the internal control structure and procedures of the issuer for financial reporting.

13 SEC MANAGEMENT ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS. (b) INTERNAL CONTROL EVALUATION AND REPORTING. With respect to the internal control assessment required by subsection (a), each registered public accounting firm that prepares or issues the audit report for the issuer shall attest to, and report on, the assessment made by the management of the issuer. An attestation made under this subsection shall be made in accordance with standards for attestation engagements issued or adopted by the Board. Any such attestation shall not be the subject of a separate engagement

14 Vilken nytta gör ISO-modellen? ö ö å ö ö ö ö ö ä ö ö

15 COSO s definition av riskhantering Företags övergripande riskhantering (Enterprise Risk Management) handlar om risker och gynnsamma möjligheter som påverkar skapandet eller bibehållandet av värden. Företags övergripande riskhantering är en process som: i. genomförs av en organisations styrelse, ledning och annan personal ii. genomförs i ett strategiskt sammanhang för hela företaget iii. är utformad för att identifiera potentiella händelser som kan påverka organisationen och hantera risker inom ramen för dess riskaptit iv. ger rimlig försäkran om att organisationens mål uppnås. Riskbegreppet i COSO: s rapport är främst kopplat till händelser med negativ inverkan. I andra riskanalyserande rapporter innefattar riskbegreppet mer entydigt händelser med såväl negativ som positiv inverkan.

16 COSO s målkategorier Inom ramen för en organisations fastställda syfte eller vision fastställer ledningen strategiska mål, väljer strategi och preciserar en uppsättning mål för verksamhetens olika delar. Detta ramverk företags övergripande riskhantering är anpassat för att nå organisationens mål och delas in i fyra kategorier: Strategiska mål Operationella mål Rapporteringsmål Efterlevnadsmål

17 COSO s komponenter Den interna miljön Formulerandet av mål Identifiering av händelser Riskbedömning Riskåtgärder Kontrollaktiviteter Information och kommunikation & övervakning, inklusive uppföljning och utvärdering

18 COSO - Sambandet mellan mål och komponenter De fyra målkategorierna återfinns i de vertikala kolumnerna, de åtta komponenterna i de horisontella raderna och organisationens olika enheter utgör den tredje dimensionen. Denna bild återspeglar förmågan att fokusera på helheten i en organisations verksamhetsövergripande riskhantering och/eller dess målkategorier, komponenter, organisationsenheter eller delar av dem.

19 Riskhanteringsprocessen enligt (FCD)

20 COSO s ramverk för intern kontroll och ISO s modell De tre primära kategorierna i konceptet, vars mål man ska uppnå, visas som tre vertikala skivor i modellen: verksamhet, finansiell rapportering och efterlevandet av gällande lagar och förordningar. Systemet för internkontroll representeras av de fem horisontella skivorna. Den tredje dimensionen är exempel på organisatoriska enheter och / eller projekt i en organisation.

21 Kopplingen COSO och ISO Den första skivan ( bottenskivan ) representerar den omgivande organisationsmiljö i vilken internkontrollen ska fungera, d v s organisationens affärsidé, värderingar, principer, verksamhets art och struktur samt strategiska och operativa mål och deras utfall. Jfr. Grundläggande kraven på ett ledningssystem i ISO 9001, i synnerhet kapitel 4.1 med processinriktning och hantering av resurser, samt kraven på policy och mål i 5.3 och 5.4. Den andra skivan handlar om riskbedömning, d v s identifiering och analys av riskerna för att inte uppnå olika mål, avgöra hur risker ska hanteras samt ett sätt att hantera förändringar. Riskbedömning finns i ISO 9001 men framförallt i ISO för informationssäkerhet och ISO för riskhantering. I ISO 9001 det i huvudsak genom att arbeta med analys av information (8.4) och förebyggande åtgärder (8.5.3) som riskvärdering och riskhantering utförs. I ISO det framförallt rutinerna för att identifiera miljöaspekter (4.3.1), att identifiera lagar och andra krav (4.3.2) samt beredskap för och agerande vid nödlägen (4.4.7) som användbara även i SOX-sammanhang.

22 Kopplingen COSO och ISO Den tredje skivan om styraktiviteter innebär att säkerställa att ledningens direktiv blir genomförda. Det handlar bland annat om delegering, auktorisation och attest regler. I ISO 9001 finns det framförallt i avsnittet om ansvar, befogenheter och kommunikation (5.5) och självklart ledningens genomgång (5.6) men men och om korrigerande och förebyggande åtgärder kan hjälpa till. Den fjärde skivan handlar om information och kommunikation och har stor betydelse när det gäller att uppfylla kraven i SOX. Information utgörs både av de hårda och de mjuka delarna i systemet och många affärssystem har visat sig inte motsvara kraven i lagen framförallt när det gäller att säkerställa att obehöriga inte kan manipulera den lagrade informationen. Här finns det mycket att hämta från ledningssystemet för informationssäkerhet ISO När det gäller kommunikationen är det viktigt att all ekonomisk information av betydelse snabbt och korrekt lämnas ut till alla relevanta intressenter. I ISO 9001 är det framförallt de allmänna kraven på ledningssystemet i 4.1, dokumentationskraven i 4.2, kraven på högsta ledningen att lämna intern information (5.1 och 5.5.3) samt kraven på kommunikation med kund (7.2.3) som kan hjälpa organisationen att uppfylla dessa krav i SOX.

23 Kopplingen COSO och ISO Den översta skivan i modellen handlar om övervakning och har av COSO definierats som övergripande tillsyn av systemet för internkontroll utförs av ledningen eller andra inblandade parter. Svagheter i det interna kontrollsystemet ska rapporteras uppåt i organisationen. Man hänvisar också till den revisionskommitté som ska finnas i varje företag enligt sektion 301 i SOX. I ISO 9001 är det i huvudsak inom kapitel 8, Mätning, analys och förbättring som man kan finna hjälp med kontroll och övervakning av det interna kontrollsystemet. Framförallt är det internrevisionen (8.2.2) som kan utnyttjas mycket mera effektivt och verkningsfullt om kvalitetsrevision och ekonomisk revision utförs gemensamt. Rapporteringen uppåt sker naturligt i samband med ledningens genomgång (5.6) och övervakningen blir en del i förbättringscykeln (se avsnitt 7.1 ovan).

24 COSO Monitoring Process Figuren beskriver COSO s system för intern kontroll som en process under vilken Monitoring löpande utvärderar effektiviteten i de fem ingående komponenter.

25 PDCA Cykeln

26 ISO 2700x enligt Road Map Information security is a fundamental component of governance and social responsibilities of organizations. Organizations are expected, and sometimes legally obliged, to implement and manage information security. WG 1 related standards address the protection of information that can exist in many forms (e.g. printed or written on paper, stored electronically, transmitted by post or by using electronic means, shown on films, or spoken in conversation). WG 1 related standards also address mechanisms to limit harm caused by failures in the protection of information (erroneous financial statements, incorrect documents issued by an organization and intangibles such as reputation and image of the organization and privacy, skills and experience of people).

27 ISO 2700x enligt Road Map To pursue information security effectively, organizations need to: (a) Manage information security related activities systematically; (b) Demonstrate their capability of meeting internal and external stakeholder requirements (e.g. by independent assessment of that capability). WG 1 related standards need to consider: (a) Requirements standards, guidelines standards and related standards as defined in ISO Guide 72 and Guide 73; (b) An approach designed to provide requirements and guidelines on processes and procedures to establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve the organization information security; and (c) Effective guidance to assist organizations achieve a required level of information security.

28 ISO familjens struktur Vocabulary Standard IS Information security management systems - Overview and vocabulary (under development) Requirements Standards ISO/IEC Information security management systems - Requirements ISO/IEC Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems Guidelines Standards (Information Security Management Standards) IS Code of practice for information security management IS Information security management systems implementation guidance (under development) IS Information security management measurements (under development) IS Information security risk management (under development) IS ISMS Auditor Guidelines (under development) Technical ISMS Audits (Study Period) Information security for critical infrastructure (Study Period) Information security for e-government (Study Period)

29 Tidtabell för familjen

30 Tidtabell för familjen

31 Säkerhetsarkitektur

32 27008 Technical Audits

33 Technical Verification JIS Q Annex Requirement No. Control Item Audit / Verification Points A. 10 Communications and Operation Management Principal Subject of Audit / Verification Audit / Verification Procedure Technical Verification Remarks AOperational Procedures and Responsibilities. 1 A Operation manuals Are operational Operation manuals 0. 1 procedures documented Are operation manuals Operation manuals etc. reviewed regularly? Are operation manuals etc. made available to all users who need them? A Change management Are changes to information processing facilities and systems controlled? Operation manuals Review records List of information processing facilities List of information systems Review: review operation manuals and verify that they are documented Review: verify that operation manuals are updated regularly and that they are the latest version Inspection: verify that operation manuals are available to all users as required Audit / Verification Points Indicates the points where to be audited / verified Principal Subject of Audit / Verification Indicates the subject of the audit / verification with respect to Audit / Verification Points For example, rules, procedure manuals or records may be subject to audit / verification Audit / Verification Procedure The Audit / Verification Procedure is the process in which an auditor combines and implements the audit / verification methods needed to obtain auditing evidence

34 Erfarenheter - lessons learned Kommunicera Dokumentera Arbeta nära revisorn Klarlägg frågeställningar från revisorn Följ upp progress Säkerställ forum för ansvariga Inkludera SOX-kraven i relevanta upphandlingar/kontrakt Fokusera på processer inte verktyg Företagskultur Höj ribban efter hand

35 Sammanfattning Hårdare krav på effektiv företagsstyrning och intern kontroll Det finns mycket hjälp att hämta i ett väl fungerande ledningssystem. I ISO 9001 är det framför allt kapitel 4 Ledningssystem för kvalitet, kapitel 5 Ledningens ansvar och kapitel 8 Mätning, analys och förbättring som direkt kan stödja i hanteringen av SOX-kraven. Ledningssystemet för informationssäkerhet, ISO 27001, ger större möjligheter att uppfylla kraven på systematisk internkontroll och säkra rutiner. Genom att integrera de nya SOX-kraven med företagets existerande ledningssystem skapar organisationen en flexibel plattform och är redo för nya anpassningar i framtiden.

Svensk översättning bearbetad av Torbjörn Wikland och accepterad av styrelsen för IIA Sweden för att skickas till COSO för godkännande 2007-01-25

Svensk översättning bearbetad av Torbjörn Wikland och accepterad av styrelsen för IIA Sweden för att skickas till COSO för godkännande 2007-01-25 Enterprise Risk Management Executive Summary September 2004 Integrated Framework Svensk översättning bearbetad av Torbjörn Wikland och accepterad av styrelsen för IIA Sweden för att skickas till COSO för

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

Utbildning för biståndsverksamhet (UBV)

Utbildning för biståndsverksamhet (UBV) APRIL 2005 EO-ENHETEN Systemrevision av Utbildning för biståndsverksamhet (UBV) Executive summary Systems audit of the UBV organisation Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC) has been assigned by Sida

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

2015:17. Forskning. Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet. Roland Akselsson. Författare:

2015:17. Forskning. Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet. Roland Akselsson. Författare: Författare: Roland Akselsson Forskning 2015:17 Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet Rapportnummer: 2015:17 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Läs mer

Revisorns framtid. Ett arbete i förändring. Företagsekonomiska institutionen. Kurskod: FEKH69

Revisorns framtid. Ett arbete i förändring. Företagsekonomiska institutionen. Kurskod: FEKH69 Företagsekonomiska institutionen Kurskod: FEKH69 Kursens titel: Examensarbete i Redovisning på kandidatnivå Termin: VT 2014 Revisorns framtid Ett arbete i förändring Författare: Emanuel Gårdh 910126-0538

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Slutrapport RJ 2014:05

Slutrapport RJ 2014:05 Slutrapport RJ 2014:05 Säkerhet vid arbete i spårmiljö. Diarienr J-67/12 2014-11-20 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är att liknande händelser ska

Läs mer

COSO Internal Control over Financial Reporting Guidance for Smaller Public Companies

COSO Internal Control over Financial Reporting Guidance for Smaller Public Companies COSO Internal Control over Financial Reporting Guidance for Smaller Public Companies Svensk översättning bearbetad av Torbjörn Wikland accepterad av styrelsen för Internrevisorernas förening, IIA Sweden,

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Datalagring och integritet

Datalagring och integritet Datalagring och integritet Betänkande av Datalagringsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 21/10/14 Politik kräver samverkan och underlag En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 2 DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer