Projektet Lärande i Ring är ett projekt där vision har varit en drivkraft. ESF-rådets vision har varit vägledande;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektet Lärande i Ring är ett projekt där vision har varit en drivkraft. ESF-rådets vision har varit vägledande;"

Transkript

1 En vetenskaplig rapport om ett lyckat kompetensutvecklingsprojekt. Rapporten är framtagen och utarbetad av Anneli Norgren Blom, projektledare och Sigrid Pettersén följeutvärderare och doktorand. Lärande i Ring En vetenskaplig rapport om ett lyckat kompetensutvecklingsprojekt. Rapporten är framtagen och utarbetad av Anneli Norgren Blom, projektledare och Sigrid Pettersén följeutvärderare och doktorand. Ett projekt med Vision som drivkraft Ett innovativt projekt där Komvux har fungerat som katalysator för vuxnas lärande i arbetslivet. Målet har varit att ge anställda, såväl medarbetare som chefer, möjlighet att lära nytt för att stå bättre rustad inför den faktiska kompetens som efterfrågas. Det Livslånga och Livsvida Lärandet har brukats i flera mått. En vetenskaplig rapport om ett lyckat kompetensutvecklingsprojekt. Rapporten är framtagen och utarbetad av Anneli Norgren Blom, projektledare och Sigrid Pettersén följeutvärderare och doktorand. Bollnäs Kommun, Lärande och Arbete

2 Sammanfattning Den värld vi alla lever i befinner sig i ständig förändring, det ställs höga krav på företag att kunna göra snabba omställningar i produktionen för att kunna konkurrera och överleva. (Magnusson, 1999). Det ställer också krav på flexibilitet och förändringsbenägenhet på individnivå i såväl arbetslivet som samhällslivet i övrigt. Vuxnas lärande kan inte längre ske bara under ungdomsåren och några enstaka gånger i vuxen ålder, utan under hela livet för att öka möjligheten till anställningsbarhet genom hela sitt yrkesliv (Utbildningsdepartementet, 2001). I den senaste långtidsutredningen beträffande befolkningsutvecklingen fram till 2020 kommer invånare i arbetsför ålder i Gävleborgs län att minska. Det kommer att öka kraven på tillväxtförutsättningar, offentliga välfärdssystem och kompetensförsörjning. Tillgången till arbete hänger tätt samman med den tillväxt som finns. Länets relativt svaga tillväxt och arbetsmarknad utgör därför en försvagande faktor för flyttningen till länet (Hjertson, 2010). Projektet Lärande i Ring är ett samlingsprojekt som drivits och ägts av Bollnäs kommun med Lärande och Arbete, Komvux, som genomförare. Finansiär för projektet har varit Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet har drivits under tiden och föregicks av en förundersökning Projektets olika utvecklingsinsatser har sin bredd från såväl specialistutbildningar helt formsydda till det specifika företagets behov till utvecklingsinsatser som visades finnas i ett horisontellt behov mellan olika företag trots olika bransch. Projektet genomsyrades av total kundfokusering och efterfrågestyrd utbildning där ord som kvalitet, kostnadseffektivitet och mervärde var centrala begrepp under arbetets gång. Fem små- och medelstora företag från närområdet har deltagit i projektet; Mobackes Trädgådscenter, BRUKS AB, Nordic Gym, Alfta Skogstekniska AB, Cross Control Alfta. Målet har varit att bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav (ESF-rådet, Svenska ESF-rådet, 2011). Projektet Lärande i Ring är ett projekt där vision har varit en drivkraft. ESF-rådets vision har varit vägledande; Arbete och nya möjligheter för alla. Därefter kommer Bollnäs kommuns vision; Bollnäs möjligheternas kommun har tillväxt, goda möjligheter till utbildning och arbete. Ett jämställt och hållbart samhälle präglat av trygghet och demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Nämnden för Lärande och Arbetes vision; 1

3 Lärande och Arbete i Bollnäs erbjuder ett mycket bra meningsfullt lärande och den bästa utvecklingen man kan få. Det övergripande syftet i projektet Lärande i Ring har varit att ge anställda i små- och medelstora företag möjlighet att lära om och lära nytt för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet. Projektet har haft en budget på totalt 3,9 Mkr. Genom att förlägga utbildningar på orten och vissa av utbildningarna förlagda på arbetsplatserna har kostnader för resor och uppehälle på annan ort kunnat hållas nere. Det har också gjort att det har varit lättare för företagen att kunna avvara personal, då tiden de varit borta från det ordinarie arbetet varit komprimerad. Kontakt Om Du, som läsare, blir mer intresserad och vill veta mer om projektet och dess modell är du hjärtligt välkommen att kontakta författarna av rapporten. Givetvis också de aktörer som varit huvudmålgrupp för projektets alla aktiviteter, nämligen de deltagande företagen. Anneli Norgren Blom projektledare 070/ Sigrid Pettersén följeutvärderare 070/ Anders Unogård BRUKS AB 070/ Christer Eriksson- Caretaker Scandinavia AB, Nordic Gym 070/ Lars Mobacke Mobackes Trädgårscenter AB 070/ Åke Lind Skogstekniska AB 070/ Jan Carlsson- Cross Control 070/

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Kontakt... 2 Disposition och Nyckelord Inledning... 5 Europeiska Sociala Fonden (ESF)... 6 Det livslånga lärandet... 6 Lärande i Ring- projektet Empiri Syfte Mål Metod/Genomförande Urval Kartläggning av kompetensbehov Utbildningsinsatser Utbildare Offentlig Upphandling Jämställdhetsintegrering Tillgänglighet Utvärdering av utbildningsaktiviteterna och projektmodellen Förlängning av projektet Individuella intervjuer Fokusgrupper Workshops Resultat Förundersökning, Kartläggning av kompetensbehov Utbildningsinsatser Jämförande kostnader Utbildare Jämställdhet Tillgänglighet Utvärdering av utbildningsaktiviteterna Utvärdering av projektet Förlängning av projektet

5 8.1 Intervjuer Fokusgrupper Workshops Konklusion Mervärden Implementering av projektet Spridning av resultat Tack! Litteraturförteckning Bilagor

6 Disposition och Nyckelord Denna rapport beskriver först upplägget av projektet och dess genomförande. I empirin finns en kort beskrivning från vart och ett av de deltagande företagen i projektet. I resultatdelen presenteras de utbildningar som genomförts under projekttiden och de utvärderingar som gjorts efter varje utbildnings slut. Den projektutvärdering som gjordes av projektägare och deltagare i projektet finns beskriven tillsammans med en sammanställning av resultatet från de gruppdiskussioner som ägde rum under utvärderingsdagen och som handlade om möjligheter för en implementering av projektet i såväl kommunen som inom näringslivet. Sedan följer en beskrivning av och resultat från den förlängnings fas som projektet beviljats under två månader, där en fördjupning av projektets upplevda framgångar gjordes. En avslutande konklusionsdel försöker knyta ihop projektets alla olika delar och därefter rikta blicken framåt mot att se möjligheter för implementering av projektmodellen till ordinarie verksamhet av Lärande och Arbete samt möjligheter till nya projekttankar. Nyckelord: Lärande, kompetenshöjande insatser, efterfrågestyrd utbildning, behovsanpassning, företag, Europeiska Sociala Fonden, kompetensutveckling, anställningsbarhet. 1. Inledning Vi lever i en ständigt föränderlig värld, möjligheter för företag att snabbt kunna göra omställningar i produktionen kan vara en avgörande faktor för ett företags överlevnad (Magnusson, 1999). På individnivå innebär det att krav på kunskap och kompetens förändras. Ingen kan längre gå igenom och klara arbetslivet på den utbildning man en gång skaffade. Allt oftare ställs krav på ny kunskap, kompetens och att byta jobb under sitt arbetsliv blir allt vanligare (ESF-rådet, Om Socialfonden, 2011). Genom olika kompetenshöjande insatser för företagens anställda och chefer som bidrar till fördjupade och bredare kunskaper inom arbetsområdet ges ökade möjligheter för företagen i regionen att utvecklas i takt med de krav som ställs för att klara omvärldens konkurrenskrav. I Gävleborgs län visar befolkningssiffrorna på en allt större del åldrande befolkning och en utflyttning av många unga som väljer att flytta till storstadsregionerna. Det får som konsekvens att företagen i regionen får svårigheter att rekrytera arbetskraft med lämplig utbildning (Wikner, 2009). Dessvärre är läget lika i landet i stort (Hjälpmedelsinstitutet, 2010). Det kommer att ställa krav på utveckling av utbildningsinsatser för den nuvarande arbetskraften som kan bidra till att den kan hålla sig kvar längre på arbetsmarknaden och att den kan gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter och därigenom lämna plats till ungdomar som idag har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det faktum att färre arbetare skall försörja allt fler och samtidigt står ca 1 miljon svenska kvinnor och män i 5

7 arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Det blir en dålig affär för såväl samhälle som individ (ESF-rådet, Om Socialfonden, 2011). Region Gävleborg följer rikets traditionella mönster i stort när det gäller kvinnor och män på olika arbetsplatser. Kvinnor finns i störst utsträckning inom offentlig sektor som t.ex. vård och omsorg medan männen arbetar inom den privata sektorn främst inom industrin (Centralbyrån, 2010). Gymnasieskolans utbildningar speglar detta mönster där fler pojkar än flickor söker till mer traditionellt manliga yrkesutbildningar som fordons-, industri-, och tekniska utbildningar. Region Gävleborg har en utmaning att anta när det gäller att utveckla kompentensen och anställningsbarheten för både kvinnor och män. Europeiska Sociala Fonden (ESF) Den Europeiska Sociala Fonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb, med målet att skillnader i välstånd och levnadsstandard skall minska mellan medlemsländerna inom EU. Socialfonden skall ge ett mervärde till den nationella och den regionala politiken genom att ge förutsättningar för nya idéer och utvecklingsarbete. I Sverige har ESF-rådet ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000, med hittills projekt och mer än 1 miljon deltagare. Det går att omsätta i siffror som att var sjätte svensk i arbetsför ålder kompetensutvecklat sig inom ramen för ESF-projekt. Socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Det arbetet är uppdelat på två programområden; Programområde 1. Kompetensförsörjning. Stödjer projekt för kompetensutveckling för individen, som bidrar till en ökad efterfrågan på arbetsmarknaden. Programområde 2. Ökat arbetskraftutbud. Stödjer projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som i dag står långt från arbetsmarknaden. Alla projekt med stöd från Socialfonden förväntas arbeta jämställdhetsintegrerat och på olika sätt verka för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (ESF-rådet, Om Socialfonden, 2011). Det livslånga lärandet Inom ramen för Europeiska sysselsättningsstrategin definieras livslångt lärande som all meningsfull inlärningsverksamhet som bedrivs fortgående med syftet att förbättra kvalifikationer och kunskap (Utbildningsdepartementet, 2001). Begreppet livslångt lärande är tvådimensionellt, den livslånga- och den livsvida dimensionen som innebär att individen måste lära under hela livet och att lärandet sker i olika miljöer, lärandet sker inte endast i det formella systemet utan också på arbetsplatsen, föreningslivet och i vardagen (Utbildningsdepartementet, 2001). 6

8 Enligt Riksdagens beslut 18 maj 2001 om proposition Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen, prop. 2000/01:72 är målet att alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning (Skolverket, 2010). Lärande i Ring- projektet Lärande i Ring är ett samlingsprojekt som drivits och ägts av Bollnäs kommun med Lärande och arbete som genomförare. Finansiär för projektet har varit Europeiska Socialfonden (ESF). Projektledare för projektet har varit Anneli Norgren-Blom, projektledare/processledare, utbildare och pedagog - Komvux Bollnäs. Den administrativa hanteringen av projektet har skötts av Lärande och Arbete. Övriga deltagare i projektets styrgrupp har varit 1-2 personer från ledningen i varje deltagande företag samt en representant från Företagsringen (Företagsringen, 2010), en ideell förening som fungerar som ett nätverk för företag i Södra Hälsingland, där Bollnäs kommun är en av medlemmarna liksom de deltagande företagen i projektet. Till projektet knöts Sigrid Pettersén, doktorand vid Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg, i syfte att följa projektets jämställdhetsarbete, hon kom längre fram i projektet att fungera som följeforskare och i och med det följa projektet i sin helhet. Lärande i Ring är ett projekt där visioner har varit drivkraft. ESF-rådets vision Arbete och nya möjligheter för alla har varit vägledande, därefter kommer Bollnäs kommuns vision; Bollnäs möjligheternas kommun har tillväxt, goda möjligheter till utbildning och arbete. Ett jämställt och hållbart samhälle präglat av trygghet och demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Därefter kommer Nämnden för Lärande och Arbetes vision; Lärande och Arbete i Bollnäs erbjuder ett mycket bra meningsfullt lärande och den bästa utvecklingen man kan få. Varje deltagande företag har utifrån sin företagsvision fått arbeta fram det utbildningsbehov som kommer att krävas i ett långsiktigt perspektiv för att nå företagets vision. Projektet som pågått under tiden september , har finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet föregicks av en förundersökning som påbörjades i september 2008, där man kartlade kompetensbehovet hos de anställda i de fem projektföretagen. En förlängning av projektet beviljades under mars och april

9 för kompletterade utvärdering och en undersökning av möjligheter till ett fortsatt arbete utifrån de resultat som framkom i projektet samt för att skriva en vetenskaplig projektrapport. Det finns flera skäl att se arbetsplatsen som betydelsefull komponent i det livslånga lärandet. Arbetsgivarens ansvar är att se till att den anställde får den kompetensutveckling som behövs för sina arbetsuppgifter men också för att kunna behålla sin anställningsbarhet inför framtiden. För att klara detta kommer det att krävas välplanerad vuxenutbildning. Det finns en skillnad mellan stora och små företag beträffande möjligheten att tillfredsställa behovet av kompetensutveckling, företag har olika förutsättningar och möjligheter att investera i kompetensutveckling (Utbildningsdepartementet, 2001). Det övergripande syftet i projektet Lärande i Ring har varit att ge anställda i små- och medelstora företag möjlighet att lära om och lära nytt för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet. Projektet har haft en budget på totalt 3,9 Mkr. Den totala budgeten på 3,9 miljoner kronor inom samtliga budgetposter intecknades i sin helhet. 340 personer har deltagit i olika utbildningsinsatser. Projektet har koordinerat ca utbildningsplatser, vilket har inneburit i genomsnitt drygt 3 utbildningsinsatser/person. 2. Empiri Målet har varit att bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav (ESF-rådet, 2011). Projektet Lärande i Ring har bestått av fem små och medelstora företag från Bollnäs och Ovanåkers kommun. De deltagande företagen har varit; Mobackes Trädgårdscenter - ett av Norrlands största och mest välsorterade trädgårdscenter, vars mål är att Alltid vara en upplevelse för Dig. Där finns allt från snittblommor och krukväxter till buskar, träd och perenner samt mängder av tillbehör. Företagets vision; Mobackes är en mötesplats för alla trädgårdsintresserade (Mobackes, 2011). Cross Control Alfta, - CrossControl hjälper tillverkare av industriella fordon med lösningar där människa styr maskin. Med beprövade produktplattformar, ingenjörskunnande och livscykelåtaganden tar vi bort kostnader och risker för våra kunder och hjälper dem att snabbt komma till marknaden med nya produkter. Med industriella lösningar för HMI(Människa Maskin Interaktion), fordonsstyrning och Fleet Management bidrar vi till att stärka våra kunders position. Företagets vision; Cross Control is an internationally preferred supplier of advanced electronic controls for industrial vehicles and machines in demanding applications (Crosscontrol, 2010). 8

10 Alfta Skogstekniska AB, - Alfta Skogstekniska AB är en koncern med verksamheter inom nästan alla faser i arbetet med förädling av skogsråvara till färdig snickeriprodukt. Förutom skogs- och trärelaterad verksamhet bedrivs även avancerad konsultverksamhet inom med inriktning mot konstruktion och hållfasthetsberäkningar. Företagets vision; Bredare verksamhet nationellt och internationellt (Skogstekniska, 2011). Nordic Gym -A Vår kunskap - din trygghet! Alla människor oavsett träningsnivå, från rehabilitering till elitidrott ska kunna träna effektivt och säkert! Det är så vi tänker och det är så vi konstruerar all den utrustning vi sätter vårt namn på. Träningen ska ge en rörelsebana som är biomekaniskt naturlig och skonsam för muskler och leder. Utrustningen ska ha en funktionell design och vara enkel att ställa in, även om du är ovanligt kort, lång eller har en funktionsnedsättning. Så lyft inte skrot, träna med Nordic Gym. Företagets vision; Alla ska kunna träna (NordicGym, 2011). BRUKS AB, Är ett internationellt verkstadsföretag beläget i Arbrå i Sverige. Bolagets huvudsakliga verksamhet är marknadsföring, utveckling och tillverkning av produkter och system för den träbearbetande industrin. Bolagets kunder finns inom Sågverk-, Board-, Bioenergi- och Pulp & Paperindustrin i ett stort antal länder över hela världen, med tyngdpunkt inom EU. Företagets vision: Är marknadsledande i världen inom träbearbetning, bioenergi och bulkmaterialhantering (BRUKS, 2011). 3. Syfte I projektet har det övergripande syftet har varit att möjliggöra för anställda i små- och medelstora företag att lära om och lära nytt för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet (Magnusson, 1999). Syftet med projektet har också varit att långsiktigt stärka företagens möjligheter att verka, växa och öka konkurrenskraften i vår region. I förlängningsfasen av projektet har syftet varit att få kunskaper om vilka faktorer som varit viktiga i projektgenomförandet och som har inneburit väsentliga mervärden Syftet i förlängningsfasen har också varit att undersöka om det finns möjligheter att etablera ett långsiktigt samarbete mellan det lokala näringslivet och kommunen när det gäller kompetensfrågor. 4. Mål Målet har varit att bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav (ESF-rådet, Svenska ESF-rådet, 2011). 9

11 5. Metod/Genomförande Projektet Lärande i Ring har genomförts i olika faser; Fas 1. Projektet inleddes med en förundersökning i september 2008, där en kartläggning av utbildningsbehovet hos anställda på de 5 deltagande företagen gjordes. Syftet med förundersökningen var att få en uppfattning hur utbildningsbehovet hos de anställda uppfattades samt vilka utbildningar som efterfrågades. Fas 2. Projektledaren har under hela projektets genomförandefas haft fokus på att avlasta företagen från betungande arbetsuppgifter och därigenom gett företagen optimal möjlighet att fokusera på företagets utvecklingsbehov och de anställdas kompetensbehov. Arbetsprocesserna i projektet har strävat efter att optimera arbetsgången ur ett helhetsperspektiv och därmed medvetet motsträvat utvecklingar av olika suboptimeringar för projektets olika sysslor och delprocesser. Bild 1. Illustrerar de arbetsuppgifter som innefattas inom projektet. Komvux har avlastat företagen med all nödvändig kompetenskartläggning, kompetensadministration, koordinering av utbildningar, samtliga upphandlingar, utlägg av kostnader och för projektet nödvändig dokumentation. 10

12 Hur processerna och arbetsmetoderna i projektet har hanterats har förmodligen varit av stor betydelse för utfallet. Utifrån en gemensam målbeskrivning har arbetet mellan projektledare och deltagande företag utgjort navet för att tillgodose olika deltagares behov. Arbetsmetoderna mellan projektledaren och deltagande företag har till stor del haft fokus på: Göra rätt saker Göra saker rätt En arbetsfördelning utvecklades med en strävan att ta tillvara på tiden på bästa sätt. Den tid som varit främst nödvändig för företag att ta sig an var Fokus på företagets utvecklingsbehov, Fokus på sina anställdas kompetensbehov, Utbildningsinsatser och delta i det Företagsnätverk (främst projektledningen) som projektet bestod av. Ökat kontaktnätverk mellan företag och kommunen kan genom arbetsmodellen betraktas som ett mervärde för både företagen och kommunen. Bild 2. Illustrerar hur företagen kan fokusera på det övergripande målet i projektet. I ett samarbete med projektledaren har det skett en optimering av projektets helhetsprocess. 11

13 Ansökan för Utbetalning Förundersökningens resultat utbildningsinriktningar Genomförande Dokumentation av anställdas aktivitet Motivering för utbildning Köp av utbildning Offertförfrågan Offertsvar Bild 3. En utbildnings arbetscykel. Bilden illustrerar olika nödvändiga skeden för att en utbildning ska falla ut väl. Arbetscykeln har en inbyggd funktion mellan de olika skedena som uppmanar till att göra medvetna val inför ett utbildningsinnehåll. Om en utbildningsaktivitet ska falla ut och ge positiv effekt hos medarbetare och chefer, är det betydelsefullt med en föregående didaktisk process. Motivering för utbildning är den del av en utbildningsarbetscykel som uppmanar till reflektion och att göra medvetna strategiska val inför en utbildningsinsats. Fas 3. Seminariedag inom tillgänglighet har genomförts. Målgruppen för seminariedagen var representanter från deltagande företag samt olika yrkesgrupper från projektägaren. Ett antal olika aktiviteter för att stödja jämställdhetsintegrering har genomförts. Träffar med styrgruppen har genomförts varje månad. Efter varje avslutad utbildningsaktivitet har utvärdering gjorts i form av enkätfrågor. En extern följeforskare har tagit löpande tagit del av såväl minnesanteckningar från styrgruppsmöten som de olika utvärderingar som gjorts i projektet. Steg 4. Utvärdering av projektet i form av hel seminariedag där representanter från projektägaren, politiker och tjänstemän och administrativ personal, representanter från företagen både personer från ledning och anställda samt följeforskare. Kontinuerliga utvärderingar har gjorts vid varje styrgruppsmöte. Fas 5. 12

14 Förlängning av projektet med en kvalitativ utvärdering av utbildningsinsatserna i form av fokusgrupper och intervjuer samt workshops med företag som inte tidigare deltagit i projektet i syfte att undersöka om intresse finns hos dessa att arbeta vidare med projektet efter avslutad projekttid. 5.1 Urval Projektet Lärande i Ring genomfördes inom Nämnden för Lärande och Arbete, Bollnäs kommuns enhet för vuxenutbildning, arbetsmarknads- och integrationsfrågor där projektledaren Anneli Norgren- Blom har sin arbetsplacering. Anneli Norgen Blom har en pedagogisk utbildning som bas och kunskap om att utveckla olika metoder för att arbeta efterfrågestyrt mot olika målgruppers behov av utbildningsinnehåll. Hon har också erfarenhet av att arbeta mot näringslivet samt kartlägga och kompetensplanera utbildningar. Anneli Norgren Blom har fungerat som projektledare i projektet. En förfrågan om att delta i projektet Lärande i Ring gick ut till medlemsföretagen i Företagsringen södra i Hälsingland (ca 40 st). De fem deltagande företagen i projektet var de som ställde sig positiva till att delta i projektet. Då Bollnäs kommun är medlem i Företagsringen var det ett lätthanterligt sätt att rekrytera deltagande företag. De deltagande företagen visade intresse för att delta i projektet och sågs som lämpliga deltagare då de representerade olika branscher, olika storlek (antal anställda) samt en viss geografisk spridning i södra Hälsingland. I projektgruppens styrgrupp ingick 1-2 deltagare från varje företagsledning. Vem eller vilka som skulle delta i styrgruppen valde företagen själva. I de mindre företagen uppgår inte ledningen till fler än 2-3 personer. Projektgruppen träffades regelbundet en gång i månaden vid vilka som varade i genomsnitt tre timmar per gång. Vid varje möte följdes en gemensamt bestämd dagordning (Bilaga 1)detta för att ge deltagarna möjlighet till insyn i projektets alla delar samt att följa progressionen. Projektledaren kommunicerade med respektive styrgruppsdeltagare via e-post, telefon och vid behov fysiska möten mellan de månatliga mötestillfällena. På så sätt kunde t ex initiativ till olika utbildningar anmälningar till utbildningar och andra frågeställningar lösas på ett, för deltagarna, snabbt och transparent sätt. Samtliga anställda (340 personer) vid de fem deltagande företagen deltog vid de olika utbildningstillfällena. 5.2 Kartläggning av kompetensbehov Vid kartläggningen i förundersökningsfasen åkte projektledaren och koordinator från Företagsringen ut till aktuella företag och informerade alla anställda om kommande kompetenskartläggning. Vid de mindre företagen genomfördes kompetenskartläggningen i 1- dags workshop. I de större företagen hade av ledningen utsedda gruppledare som efter handledning av projektledaren/koordinator diskuterade kartläggning med övriga anställda på företaget. På företagen diskuterades utbildningsbehovet utifrån tre huvudfrågegrupper; - Önskat läge, långsiktiga behov på företaget utifrån vision och målbeskrivning. 13

15 - Nuläge som beskriver var företaget befinner sig idag och vilka utbildningsinsatser som kan komma att behövas för att möta vision och målbeskrivning. - Kompetensbehov och kompetensplanering, på kort och lång sikt. Det utformades en individuell kompetensplan för var och en av de anställda. De 340 olika kompetensplanerna sammanställdes och analyserades både utifrån företagets specifika behov som projektet i sin helhet. Analysen frambringade ett antal olika utbildningsinriktningar (områden) som utgjort kompassen för projektets genomförande av rätt efterfrågad utbildningsinsats. 5.3 Utbildningsinsatser Alla utbildningar som genomfördes inom projektet var utformade efter ett efterfrågestyrt utbildningsbehov, både från de anställda på företagen och från ledningen på respektive företag. Det kom att innebära att vissa utbildningar kunde genomföras i samverkan mellan företagen medan vissa utbildningar var företagsanpassade utbildningar. Basutbildningar såsom Engelska som arbetsspråk, Fikaengelska, Tyska som arbetsspråk samt utbildningar inom Officepaketet planerades att genomföras inom kommunens vuxenutbildning medan de andra utbildningarna upphandlades enligt Lagen om offentlig upphandling (Regeringskansliet, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 2007). 5.4 Utbildare Upplägget av de utbildningar som efterfrågades diskuterades gemensamt på styrgruppsmötena. På styrgruppsmötena togs beslut om hur projektledaren skulle arbeta fram de önskade utbildningarna allt efter företagens behov och önskemål. Mellan styrgruppsmötena fördes en löpande dialog vid framtagandet av rätt efterfrågat utbildningsinnehåll mellan projektledaren och för utbildningen aktuella deltagare. Vissa av utbildningarna kunde genomföras av kommunens vuxenutbildning andra utbildningar upphandlades av externa utbildningsaktörer. Vilka utbildningsinsatser som var möjliga för samverkan mellan företagen alternativt helt företagsanpassad diskuterades. 5.5 Offentlig Upphandling Lagen om offentlig upphandling (Regeringskansliet, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 2007) syftar till ge leverantörerna möjlighet att konkurrera på lika villkor i varje upphandling. Vid upphandlingar med ett kontraktsvärde upp till kronor är det möjligt att använda sig av direktupphandling, något som använts vid utbildningsupphandlingarna inom projektet. Även om det inte ställs några krav på anbud i viss form, så har samtliga utbildningsupphandlingar inom projektet vänt sig till ca tre olika leverantörer vid varje direktupphandling, detta för att göra en så bra affär som möjligt och för att främja konkurrensen (Konkurrensverket, 2011). 14

16 5.6 Jämställdhetsintegrering Jämställdhet är en i arbetslivet prioriterad fråga, 2009 presenterade regeringen en strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Strategin innehåller både en analys och en beskrivning av konkreta åtgärder som främjar kvinnors och mäns lika möjligheter att utvecklas i arbetslivet och i näringslivet. När människors kompetens och skaparkraft främjas i ett jämställt perspektiv bidrar det också till ekonomisk tillväxt (Regeringskansliet, Jämställdhet, 2011). Det är fortfarande brist i jämställdheten såväl på arbetsmarknaden som i näringslivet trots att det pågått ett arbete med jämställdhetsfrågor under lång tid. Det råder fortfarande olikheter i mäns och kvinnors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden kunna stanna kvar och utvecklas i arbetslivet och samtidigt ha möjlighet att kombinera arbete och familjeliv. Det går också att se brister i jämställdhet i t.ex. Löneskillnader, karriärmöjligheter, och underrepresentation av kvinnor i ledande ställning. (Regeringskansliet, 2011). Det finns en starkt könsuppdelad arbetsmarknad i länet, vilket ges som en möjlig förklaring till att fler flickor än pojkar lämnar Gävleborg till följd av färre utvecklingsmöjligheter inom traditionellt kvinnliga yrken och för svag motivering för unga kvinnor att vilja stanna kvar och söka sig till för länet starka branscher. Det kan i förlängningen medföra en demografisk snedfördelning med för få kvinnor i fertil ålder i förhållande till män (Hjertson, 2010). Alla företag har visat sig intresserade av att se fler medarbetare av de kön som är underrepresenterat på respektive företag. Samtidigt anser de att det är svårt att rekrytera enligt denna önskan på grund av den könsuppdelade arbetsmarknaden. Attityder, mönster och traditioner gör att det upplevs svårt att hitta t.ex. kvinnliga svetsare och manliga florister. Företagen i projektet har alla en jämställdhetsplan, men anser att de inte hinner jobba aktivt med dess innehåll och tänka på de frågeställningar som är relaterade till jämställdhetsplanen. I projektet har ett helhetsgrepp tagits där ambitionen är att öka jämställdheten på företagen genom följande strategi; Steg 1. I projektets styrgrupp sattes jämställdhetsmål upp i samverkan med respektive deltagande företags ledningsgrupp, som jämförs med Jämställdhetsindex. Steg 2. Under projektperioden genomfördes en seminariedag kring jämställdhetsintegrering. Under en träff på företaget Edsbyverken där huvudtemat var att locka fler ungdomar till industriprogrammet (och trä) deltog representanter från projektet, företagsledare, rektorer och SYV personal. För att säkra branschens framtida rekrytering fördes diskussioner om jämställdhetsintegreringens nödvändighet. Steg 3. En jämställdhetsutbildning JGL (Jämställdhet, Göra, Lära) (Försvarshögskolan, 2011), har genomförts vilken riktats främst mot ledningen inom respektive företag. 15

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Slutrapport Projektnamn: Industrikompetens i Väst Diarienr: 2009-3050268 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

En ny regional infrastruktur för kompetensutveckling?

En ny regional infrastruktur för kompetensutveckling? En ny regional infrastruktur för kompetensutveckling? Utvärdering av projektet BraFöre Mikael Vallström Foto: Gunilla Svensson En rapport från FoU Söderhamn En ny regional infrastruktur för kompetensutveckling?

Läs mer

Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport

Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport Arbetsrapport 2012:5 Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport Kaj Gustafsson Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer