Projektet Lärande i Ring är ett projekt där vision har varit en drivkraft. ESF-rådets vision har varit vägledande;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektet Lärande i Ring är ett projekt där vision har varit en drivkraft. ESF-rådets vision har varit vägledande;"

Transkript

1 En vetenskaplig rapport om ett lyckat kompetensutvecklingsprojekt. Rapporten är framtagen och utarbetad av Anneli Norgren Blom, projektledare och Sigrid Pettersén följeutvärderare och doktorand. Lärande i Ring En vetenskaplig rapport om ett lyckat kompetensutvecklingsprojekt. Rapporten är framtagen och utarbetad av Anneli Norgren Blom, projektledare och Sigrid Pettersén följeutvärderare och doktorand. Ett projekt med Vision som drivkraft Ett innovativt projekt där Komvux har fungerat som katalysator för vuxnas lärande i arbetslivet. Målet har varit att ge anställda, såväl medarbetare som chefer, möjlighet att lära nytt för att stå bättre rustad inför den faktiska kompetens som efterfrågas. Det Livslånga och Livsvida Lärandet har brukats i flera mått. En vetenskaplig rapport om ett lyckat kompetensutvecklingsprojekt. Rapporten är framtagen och utarbetad av Anneli Norgren Blom, projektledare och Sigrid Pettersén följeutvärderare och doktorand. Bollnäs Kommun, Lärande och Arbete

2 Sammanfattning Den värld vi alla lever i befinner sig i ständig förändring, det ställs höga krav på företag att kunna göra snabba omställningar i produktionen för att kunna konkurrera och överleva. (Magnusson, 1999). Det ställer också krav på flexibilitet och förändringsbenägenhet på individnivå i såväl arbetslivet som samhällslivet i övrigt. Vuxnas lärande kan inte längre ske bara under ungdomsåren och några enstaka gånger i vuxen ålder, utan under hela livet för att öka möjligheten till anställningsbarhet genom hela sitt yrkesliv (Utbildningsdepartementet, 2001). I den senaste långtidsutredningen beträffande befolkningsutvecklingen fram till 2020 kommer invånare i arbetsför ålder i Gävleborgs län att minska. Det kommer att öka kraven på tillväxtförutsättningar, offentliga välfärdssystem och kompetensförsörjning. Tillgången till arbete hänger tätt samman med den tillväxt som finns. Länets relativt svaga tillväxt och arbetsmarknad utgör därför en försvagande faktor för flyttningen till länet (Hjertson, 2010). Projektet Lärande i Ring är ett samlingsprojekt som drivits och ägts av Bollnäs kommun med Lärande och Arbete, Komvux, som genomförare. Finansiär för projektet har varit Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet har drivits under tiden och föregicks av en förundersökning Projektets olika utvecklingsinsatser har sin bredd från såväl specialistutbildningar helt formsydda till det specifika företagets behov till utvecklingsinsatser som visades finnas i ett horisontellt behov mellan olika företag trots olika bransch. Projektet genomsyrades av total kundfokusering och efterfrågestyrd utbildning där ord som kvalitet, kostnadseffektivitet och mervärde var centrala begrepp under arbetets gång. Fem små- och medelstora företag från närområdet har deltagit i projektet; Mobackes Trädgådscenter, BRUKS AB, Nordic Gym, Alfta Skogstekniska AB, Cross Control Alfta. Målet har varit att bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav (ESF-rådet, Svenska ESF-rådet, 2011). Projektet Lärande i Ring är ett projekt där vision har varit en drivkraft. ESF-rådets vision har varit vägledande; Arbete och nya möjligheter för alla. Därefter kommer Bollnäs kommuns vision; Bollnäs möjligheternas kommun har tillväxt, goda möjligheter till utbildning och arbete. Ett jämställt och hållbart samhälle präglat av trygghet och demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Nämnden för Lärande och Arbetes vision; 1

3 Lärande och Arbete i Bollnäs erbjuder ett mycket bra meningsfullt lärande och den bästa utvecklingen man kan få. Det övergripande syftet i projektet Lärande i Ring har varit att ge anställda i små- och medelstora företag möjlighet att lära om och lära nytt för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet. Projektet har haft en budget på totalt 3,9 Mkr. Genom att förlägga utbildningar på orten och vissa av utbildningarna förlagda på arbetsplatserna har kostnader för resor och uppehälle på annan ort kunnat hållas nere. Det har också gjort att det har varit lättare för företagen att kunna avvara personal, då tiden de varit borta från det ordinarie arbetet varit komprimerad. Kontakt Om Du, som läsare, blir mer intresserad och vill veta mer om projektet och dess modell är du hjärtligt välkommen att kontakta författarna av rapporten. Givetvis också de aktörer som varit huvudmålgrupp för projektets alla aktiviteter, nämligen de deltagande företagen. Anneli Norgren Blom projektledare 070/ Sigrid Pettersén följeutvärderare 070/ Anders Unogård BRUKS AB 070/ Christer Eriksson- Caretaker Scandinavia AB, Nordic Gym 070/ Lars Mobacke Mobackes Trädgårscenter AB 070/ Åke Lind Skogstekniska AB 070/ Jan Carlsson- Cross Control 070/

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Kontakt... 2 Disposition och Nyckelord Inledning... 5 Europeiska Sociala Fonden (ESF)... 6 Det livslånga lärandet... 6 Lärande i Ring- projektet Empiri Syfte Mål Metod/Genomförande Urval Kartläggning av kompetensbehov Utbildningsinsatser Utbildare Offentlig Upphandling Jämställdhetsintegrering Tillgänglighet Utvärdering av utbildningsaktiviteterna och projektmodellen Förlängning av projektet Individuella intervjuer Fokusgrupper Workshops Resultat Förundersökning, Kartläggning av kompetensbehov Utbildningsinsatser Jämförande kostnader Utbildare Jämställdhet Tillgänglighet Utvärdering av utbildningsaktiviteterna Utvärdering av projektet Förlängning av projektet

5 8.1 Intervjuer Fokusgrupper Workshops Konklusion Mervärden Implementering av projektet Spridning av resultat Tack! Litteraturförteckning Bilagor

6 Disposition och Nyckelord Denna rapport beskriver först upplägget av projektet och dess genomförande. I empirin finns en kort beskrivning från vart och ett av de deltagande företagen i projektet. I resultatdelen presenteras de utbildningar som genomförts under projekttiden och de utvärderingar som gjorts efter varje utbildnings slut. Den projektutvärdering som gjordes av projektägare och deltagare i projektet finns beskriven tillsammans med en sammanställning av resultatet från de gruppdiskussioner som ägde rum under utvärderingsdagen och som handlade om möjligheter för en implementering av projektet i såväl kommunen som inom näringslivet. Sedan följer en beskrivning av och resultat från den förlängnings fas som projektet beviljats under två månader, där en fördjupning av projektets upplevda framgångar gjordes. En avslutande konklusionsdel försöker knyta ihop projektets alla olika delar och därefter rikta blicken framåt mot att se möjligheter för implementering av projektmodellen till ordinarie verksamhet av Lärande och Arbete samt möjligheter till nya projekttankar. Nyckelord: Lärande, kompetenshöjande insatser, efterfrågestyrd utbildning, behovsanpassning, företag, Europeiska Sociala Fonden, kompetensutveckling, anställningsbarhet. 1. Inledning Vi lever i en ständigt föränderlig värld, möjligheter för företag att snabbt kunna göra omställningar i produktionen kan vara en avgörande faktor för ett företags överlevnad (Magnusson, 1999). På individnivå innebär det att krav på kunskap och kompetens förändras. Ingen kan längre gå igenom och klara arbetslivet på den utbildning man en gång skaffade. Allt oftare ställs krav på ny kunskap, kompetens och att byta jobb under sitt arbetsliv blir allt vanligare (ESF-rådet, Om Socialfonden, 2011). Genom olika kompetenshöjande insatser för företagens anställda och chefer som bidrar till fördjupade och bredare kunskaper inom arbetsområdet ges ökade möjligheter för företagen i regionen att utvecklas i takt med de krav som ställs för att klara omvärldens konkurrenskrav. I Gävleborgs län visar befolkningssiffrorna på en allt större del åldrande befolkning och en utflyttning av många unga som väljer att flytta till storstadsregionerna. Det får som konsekvens att företagen i regionen får svårigheter att rekrytera arbetskraft med lämplig utbildning (Wikner, 2009). Dessvärre är läget lika i landet i stort (Hjälpmedelsinstitutet, 2010). Det kommer att ställa krav på utveckling av utbildningsinsatser för den nuvarande arbetskraften som kan bidra till att den kan hålla sig kvar längre på arbetsmarknaden och att den kan gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter och därigenom lämna plats till ungdomar som idag har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det faktum att färre arbetare skall försörja allt fler och samtidigt står ca 1 miljon svenska kvinnor och män i 5

7 arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Det blir en dålig affär för såväl samhälle som individ (ESF-rådet, Om Socialfonden, 2011). Region Gävleborg följer rikets traditionella mönster i stort när det gäller kvinnor och män på olika arbetsplatser. Kvinnor finns i störst utsträckning inom offentlig sektor som t.ex. vård och omsorg medan männen arbetar inom den privata sektorn främst inom industrin (Centralbyrån, 2010). Gymnasieskolans utbildningar speglar detta mönster där fler pojkar än flickor söker till mer traditionellt manliga yrkesutbildningar som fordons-, industri-, och tekniska utbildningar. Region Gävleborg har en utmaning att anta när det gäller att utveckla kompentensen och anställningsbarheten för både kvinnor och män. Europeiska Sociala Fonden (ESF) Den Europeiska Sociala Fonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb, med målet att skillnader i välstånd och levnadsstandard skall minska mellan medlemsländerna inom EU. Socialfonden skall ge ett mervärde till den nationella och den regionala politiken genom att ge förutsättningar för nya idéer och utvecklingsarbete. I Sverige har ESF-rådet ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000, med hittills projekt och mer än 1 miljon deltagare. Det går att omsätta i siffror som att var sjätte svensk i arbetsför ålder kompetensutvecklat sig inom ramen för ESF-projekt. Socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Det arbetet är uppdelat på två programområden; Programområde 1. Kompetensförsörjning. Stödjer projekt för kompetensutveckling för individen, som bidrar till en ökad efterfrågan på arbetsmarknaden. Programområde 2. Ökat arbetskraftutbud. Stödjer projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som i dag står långt från arbetsmarknaden. Alla projekt med stöd från Socialfonden förväntas arbeta jämställdhetsintegrerat och på olika sätt verka för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (ESF-rådet, Om Socialfonden, 2011). Det livslånga lärandet Inom ramen för Europeiska sysselsättningsstrategin definieras livslångt lärande som all meningsfull inlärningsverksamhet som bedrivs fortgående med syftet att förbättra kvalifikationer och kunskap (Utbildningsdepartementet, 2001). Begreppet livslångt lärande är tvådimensionellt, den livslånga- och den livsvida dimensionen som innebär att individen måste lära under hela livet och att lärandet sker i olika miljöer, lärandet sker inte endast i det formella systemet utan också på arbetsplatsen, föreningslivet och i vardagen (Utbildningsdepartementet, 2001). 6

8 Enligt Riksdagens beslut 18 maj 2001 om proposition Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen, prop. 2000/01:72 är målet att alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning (Skolverket, 2010). Lärande i Ring- projektet Lärande i Ring är ett samlingsprojekt som drivits och ägts av Bollnäs kommun med Lärande och arbete som genomförare. Finansiär för projektet har varit Europeiska Socialfonden (ESF). Projektledare för projektet har varit Anneli Norgren-Blom, projektledare/processledare, utbildare och pedagog - Komvux Bollnäs. Den administrativa hanteringen av projektet har skötts av Lärande och Arbete. Övriga deltagare i projektets styrgrupp har varit 1-2 personer från ledningen i varje deltagande företag samt en representant från Företagsringen (Företagsringen, 2010), en ideell förening som fungerar som ett nätverk för företag i Södra Hälsingland, där Bollnäs kommun är en av medlemmarna liksom de deltagande företagen i projektet. Till projektet knöts Sigrid Pettersén, doktorand vid Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg, i syfte att följa projektets jämställdhetsarbete, hon kom längre fram i projektet att fungera som följeforskare och i och med det följa projektet i sin helhet. Lärande i Ring är ett projekt där visioner har varit drivkraft. ESF-rådets vision Arbete och nya möjligheter för alla har varit vägledande, därefter kommer Bollnäs kommuns vision; Bollnäs möjligheternas kommun har tillväxt, goda möjligheter till utbildning och arbete. Ett jämställt och hållbart samhälle präglat av trygghet och demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Därefter kommer Nämnden för Lärande och Arbetes vision; Lärande och Arbete i Bollnäs erbjuder ett mycket bra meningsfullt lärande och den bästa utvecklingen man kan få. Varje deltagande företag har utifrån sin företagsvision fått arbeta fram det utbildningsbehov som kommer att krävas i ett långsiktigt perspektiv för att nå företagets vision. Projektet som pågått under tiden september , har finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet föregicks av en förundersökning som påbörjades i september 2008, där man kartlade kompetensbehovet hos de anställda i de fem projektföretagen. En förlängning av projektet beviljades under mars och april

9 för kompletterade utvärdering och en undersökning av möjligheter till ett fortsatt arbete utifrån de resultat som framkom i projektet samt för att skriva en vetenskaplig projektrapport. Det finns flera skäl att se arbetsplatsen som betydelsefull komponent i det livslånga lärandet. Arbetsgivarens ansvar är att se till att den anställde får den kompetensutveckling som behövs för sina arbetsuppgifter men också för att kunna behålla sin anställningsbarhet inför framtiden. För att klara detta kommer det att krävas välplanerad vuxenutbildning. Det finns en skillnad mellan stora och små företag beträffande möjligheten att tillfredsställa behovet av kompetensutveckling, företag har olika förutsättningar och möjligheter att investera i kompetensutveckling (Utbildningsdepartementet, 2001). Det övergripande syftet i projektet Lärande i Ring har varit att ge anställda i små- och medelstora företag möjlighet att lära om och lära nytt för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet. Projektet har haft en budget på totalt 3,9 Mkr. Den totala budgeten på 3,9 miljoner kronor inom samtliga budgetposter intecknades i sin helhet. 340 personer har deltagit i olika utbildningsinsatser. Projektet har koordinerat ca utbildningsplatser, vilket har inneburit i genomsnitt drygt 3 utbildningsinsatser/person. 2. Empiri Målet har varit att bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav (ESF-rådet, 2011). Projektet Lärande i Ring har bestått av fem små och medelstora företag från Bollnäs och Ovanåkers kommun. De deltagande företagen har varit; Mobackes Trädgårdscenter - ett av Norrlands största och mest välsorterade trädgårdscenter, vars mål är att Alltid vara en upplevelse för Dig. Där finns allt från snittblommor och krukväxter till buskar, träd och perenner samt mängder av tillbehör. Företagets vision; Mobackes är en mötesplats för alla trädgårdsintresserade (Mobackes, 2011). Cross Control Alfta, - CrossControl hjälper tillverkare av industriella fordon med lösningar där människa styr maskin. Med beprövade produktplattformar, ingenjörskunnande och livscykelåtaganden tar vi bort kostnader och risker för våra kunder och hjälper dem att snabbt komma till marknaden med nya produkter. Med industriella lösningar för HMI(Människa Maskin Interaktion), fordonsstyrning och Fleet Management bidrar vi till att stärka våra kunders position. Företagets vision; Cross Control is an internationally preferred supplier of advanced electronic controls for industrial vehicles and machines in demanding applications (Crosscontrol, 2010). 8

10 Alfta Skogstekniska AB, - Alfta Skogstekniska AB är en koncern med verksamheter inom nästan alla faser i arbetet med förädling av skogsråvara till färdig snickeriprodukt. Förutom skogs- och trärelaterad verksamhet bedrivs även avancerad konsultverksamhet inom med inriktning mot konstruktion och hållfasthetsberäkningar. Företagets vision; Bredare verksamhet nationellt och internationellt (Skogstekniska, 2011). Nordic Gym -A Vår kunskap - din trygghet! Alla människor oavsett träningsnivå, från rehabilitering till elitidrott ska kunna träna effektivt och säkert! Det är så vi tänker och det är så vi konstruerar all den utrustning vi sätter vårt namn på. Träningen ska ge en rörelsebana som är biomekaniskt naturlig och skonsam för muskler och leder. Utrustningen ska ha en funktionell design och vara enkel att ställa in, även om du är ovanligt kort, lång eller har en funktionsnedsättning. Så lyft inte skrot, träna med Nordic Gym. Företagets vision; Alla ska kunna träna (NordicGym, 2011). BRUKS AB, Är ett internationellt verkstadsföretag beläget i Arbrå i Sverige. Bolagets huvudsakliga verksamhet är marknadsföring, utveckling och tillverkning av produkter och system för den träbearbetande industrin. Bolagets kunder finns inom Sågverk-, Board-, Bioenergi- och Pulp & Paperindustrin i ett stort antal länder över hela världen, med tyngdpunkt inom EU. Företagets vision: Är marknadsledande i världen inom träbearbetning, bioenergi och bulkmaterialhantering (BRUKS, 2011). 3. Syfte I projektet har det övergripande syftet har varit att möjliggöra för anställda i små- och medelstora företag att lära om och lära nytt för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet (Magnusson, 1999). Syftet med projektet har också varit att långsiktigt stärka företagens möjligheter att verka, växa och öka konkurrenskraften i vår region. I förlängningsfasen av projektet har syftet varit att få kunskaper om vilka faktorer som varit viktiga i projektgenomförandet och som har inneburit väsentliga mervärden Syftet i förlängningsfasen har också varit att undersöka om det finns möjligheter att etablera ett långsiktigt samarbete mellan det lokala näringslivet och kommunen när det gäller kompetensfrågor. 4. Mål Målet har varit att bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav (ESF-rådet, Svenska ESF-rådet, 2011). 9

11 5. Metod/Genomförande Projektet Lärande i Ring har genomförts i olika faser; Fas 1. Projektet inleddes med en förundersökning i september 2008, där en kartläggning av utbildningsbehovet hos anställda på de 5 deltagande företagen gjordes. Syftet med förundersökningen var att få en uppfattning hur utbildningsbehovet hos de anställda uppfattades samt vilka utbildningar som efterfrågades. Fas 2. Projektledaren har under hela projektets genomförandefas haft fokus på att avlasta företagen från betungande arbetsuppgifter och därigenom gett företagen optimal möjlighet att fokusera på företagets utvecklingsbehov och de anställdas kompetensbehov. Arbetsprocesserna i projektet har strävat efter att optimera arbetsgången ur ett helhetsperspektiv och därmed medvetet motsträvat utvecklingar av olika suboptimeringar för projektets olika sysslor och delprocesser. Bild 1. Illustrerar de arbetsuppgifter som innefattas inom projektet. Komvux har avlastat företagen med all nödvändig kompetenskartläggning, kompetensadministration, koordinering av utbildningar, samtliga upphandlingar, utlägg av kostnader och för projektet nödvändig dokumentation. 10

12 Hur processerna och arbetsmetoderna i projektet har hanterats har förmodligen varit av stor betydelse för utfallet. Utifrån en gemensam målbeskrivning har arbetet mellan projektledare och deltagande företag utgjort navet för att tillgodose olika deltagares behov. Arbetsmetoderna mellan projektledaren och deltagande företag har till stor del haft fokus på: Göra rätt saker Göra saker rätt En arbetsfördelning utvecklades med en strävan att ta tillvara på tiden på bästa sätt. Den tid som varit främst nödvändig för företag att ta sig an var Fokus på företagets utvecklingsbehov, Fokus på sina anställdas kompetensbehov, Utbildningsinsatser och delta i det Företagsnätverk (främst projektledningen) som projektet bestod av. Ökat kontaktnätverk mellan företag och kommunen kan genom arbetsmodellen betraktas som ett mervärde för både företagen och kommunen. Bild 2. Illustrerar hur företagen kan fokusera på det övergripande målet i projektet. I ett samarbete med projektledaren har det skett en optimering av projektets helhetsprocess. 11

13 Ansökan för Utbetalning Förundersökningens resultat utbildningsinriktningar Genomförande Dokumentation av anställdas aktivitet Motivering för utbildning Köp av utbildning Offertförfrågan Offertsvar Bild 3. En utbildnings arbetscykel. Bilden illustrerar olika nödvändiga skeden för att en utbildning ska falla ut väl. Arbetscykeln har en inbyggd funktion mellan de olika skedena som uppmanar till att göra medvetna val inför ett utbildningsinnehåll. Om en utbildningsaktivitet ska falla ut och ge positiv effekt hos medarbetare och chefer, är det betydelsefullt med en föregående didaktisk process. Motivering för utbildning är den del av en utbildningsarbetscykel som uppmanar till reflektion och att göra medvetna strategiska val inför en utbildningsinsats. Fas 3. Seminariedag inom tillgänglighet har genomförts. Målgruppen för seminariedagen var representanter från deltagande företag samt olika yrkesgrupper från projektägaren. Ett antal olika aktiviteter för att stödja jämställdhetsintegrering har genomförts. Träffar med styrgruppen har genomförts varje månad. Efter varje avslutad utbildningsaktivitet har utvärdering gjorts i form av enkätfrågor. En extern följeforskare har tagit löpande tagit del av såväl minnesanteckningar från styrgruppsmöten som de olika utvärderingar som gjorts i projektet. Steg 4. Utvärdering av projektet i form av hel seminariedag där representanter från projektägaren, politiker och tjänstemän och administrativ personal, representanter från företagen både personer från ledning och anställda samt följeforskare. Kontinuerliga utvärderingar har gjorts vid varje styrgruppsmöte. Fas 5. 12

14 Förlängning av projektet med en kvalitativ utvärdering av utbildningsinsatserna i form av fokusgrupper och intervjuer samt workshops med företag som inte tidigare deltagit i projektet i syfte att undersöka om intresse finns hos dessa att arbeta vidare med projektet efter avslutad projekttid. 5.1 Urval Projektet Lärande i Ring genomfördes inom Nämnden för Lärande och Arbete, Bollnäs kommuns enhet för vuxenutbildning, arbetsmarknads- och integrationsfrågor där projektledaren Anneli Norgren- Blom har sin arbetsplacering. Anneli Norgen Blom har en pedagogisk utbildning som bas och kunskap om att utveckla olika metoder för att arbeta efterfrågestyrt mot olika målgruppers behov av utbildningsinnehåll. Hon har också erfarenhet av att arbeta mot näringslivet samt kartlägga och kompetensplanera utbildningar. Anneli Norgren Blom har fungerat som projektledare i projektet. En förfrågan om att delta i projektet Lärande i Ring gick ut till medlemsföretagen i Företagsringen södra i Hälsingland (ca 40 st). De fem deltagande företagen i projektet var de som ställde sig positiva till att delta i projektet. Då Bollnäs kommun är medlem i Företagsringen var det ett lätthanterligt sätt att rekrytera deltagande företag. De deltagande företagen visade intresse för att delta i projektet och sågs som lämpliga deltagare då de representerade olika branscher, olika storlek (antal anställda) samt en viss geografisk spridning i södra Hälsingland. I projektgruppens styrgrupp ingick 1-2 deltagare från varje företagsledning. Vem eller vilka som skulle delta i styrgruppen valde företagen själva. I de mindre företagen uppgår inte ledningen till fler än 2-3 personer. Projektgruppen träffades regelbundet en gång i månaden vid vilka som varade i genomsnitt tre timmar per gång. Vid varje möte följdes en gemensamt bestämd dagordning (Bilaga 1)detta för att ge deltagarna möjlighet till insyn i projektets alla delar samt att följa progressionen. Projektledaren kommunicerade med respektive styrgruppsdeltagare via e-post, telefon och vid behov fysiska möten mellan de månatliga mötestillfällena. På så sätt kunde t ex initiativ till olika utbildningar anmälningar till utbildningar och andra frågeställningar lösas på ett, för deltagarna, snabbt och transparent sätt. Samtliga anställda (340 personer) vid de fem deltagande företagen deltog vid de olika utbildningstillfällena. 5.2 Kartläggning av kompetensbehov Vid kartläggningen i förundersökningsfasen åkte projektledaren och koordinator från Företagsringen ut till aktuella företag och informerade alla anställda om kommande kompetenskartläggning. Vid de mindre företagen genomfördes kompetenskartläggningen i 1- dags workshop. I de större företagen hade av ledningen utsedda gruppledare som efter handledning av projektledaren/koordinator diskuterade kartläggning med övriga anställda på företaget. På företagen diskuterades utbildningsbehovet utifrån tre huvudfrågegrupper; - Önskat läge, långsiktiga behov på företaget utifrån vision och målbeskrivning. 13

15 - Nuläge som beskriver var företaget befinner sig idag och vilka utbildningsinsatser som kan komma att behövas för att möta vision och målbeskrivning. - Kompetensbehov och kompetensplanering, på kort och lång sikt. Det utformades en individuell kompetensplan för var och en av de anställda. De 340 olika kompetensplanerna sammanställdes och analyserades både utifrån företagets specifika behov som projektet i sin helhet. Analysen frambringade ett antal olika utbildningsinriktningar (områden) som utgjort kompassen för projektets genomförande av rätt efterfrågad utbildningsinsats. 5.3 Utbildningsinsatser Alla utbildningar som genomfördes inom projektet var utformade efter ett efterfrågestyrt utbildningsbehov, både från de anställda på företagen och från ledningen på respektive företag. Det kom att innebära att vissa utbildningar kunde genomföras i samverkan mellan företagen medan vissa utbildningar var företagsanpassade utbildningar. Basutbildningar såsom Engelska som arbetsspråk, Fikaengelska, Tyska som arbetsspråk samt utbildningar inom Officepaketet planerades att genomföras inom kommunens vuxenutbildning medan de andra utbildningarna upphandlades enligt Lagen om offentlig upphandling (Regeringskansliet, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 2007). 5.4 Utbildare Upplägget av de utbildningar som efterfrågades diskuterades gemensamt på styrgruppsmötena. På styrgruppsmötena togs beslut om hur projektledaren skulle arbeta fram de önskade utbildningarna allt efter företagens behov och önskemål. Mellan styrgruppsmötena fördes en löpande dialog vid framtagandet av rätt efterfrågat utbildningsinnehåll mellan projektledaren och för utbildningen aktuella deltagare. Vissa av utbildningarna kunde genomföras av kommunens vuxenutbildning andra utbildningar upphandlades av externa utbildningsaktörer. Vilka utbildningsinsatser som var möjliga för samverkan mellan företagen alternativt helt företagsanpassad diskuterades. 5.5 Offentlig Upphandling Lagen om offentlig upphandling (Regeringskansliet, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 2007) syftar till ge leverantörerna möjlighet att konkurrera på lika villkor i varje upphandling. Vid upphandlingar med ett kontraktsvärde upp till kronor är det möjligt att använda sig av direktupphandling, något som använts vid utbildningsupphandlingarna inom projektet. Även om det inte ställs några krav på anbud i viss form, så har samtliga utbildningsupphandlingar inom projektet vänt sig till ca tre olika leverantörer vid varje direktupphandling, detta för att göra en så bra affär som möjligt och för att främja konkurrensen (Konkurrensverket, 2011). 14

16 5.6 Jämställdhetsintegrering Jämställdhet är en i arbetslivet prioriterad fråga, 2009 presenterade regeringen en strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Strategin innehåller både en analys och en beskrivning av konkreta åtgärder som främjar kvinnors och mäns lika möjligheter att utvecklas i arbetslivet och i näringslivet. När människors kompetens och skaparkraft främjas i ett jämställt perspektiv bidrar det också till ekonomisk tillväxt (Regeringskansliet, Jämställdhet, 2011). Det är fortfarande brist i jämställdheten såväl på arbetsmarknaden som i näringslivet trots att det pågått ett arbete med jämställdhetsfrågor under lång tid. Det råder fortfarande olikheter i mäns och kvinnors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden kunna stanna kvar och utvecklas i arbetslivet och samtidigt ha möjlighet att kombinera arbete och familjeliv. Det går också att se brister i jämställdhet i t.ex. Löneskillnader, karriärmöjligheter, och underrepresentation av kvinnor i ledande ställning. (Regeringskansliet, 2011). Det finns en starkt könsuppdelad arbetsmarknad i länet, vilket ges som en möjlig förklaring till att fler flickor än pojkar lämnar Gävleborg till följd av färre utvecklingsmöjligheter inom traditionellt kvinnliga yrken och för svag motivering för unga kvinnor att vilja stanna kvar och söka sig till för länet starka branscher. Det kan i förlängningen medföra en demografisk snedfördelning med för få kvinnor i fertil ålder i förhållande till män (Hjertson, 2010). Alla företag har visat sig intresserade av att se fler medarbetare av de kön som är underrepresenterat på respektive företag. Samtidigt anser de att det är svårt att rekrytera enligt denna önskan på grund av den könsuppdelade arbetsmarknaden. Attityder, mönster och traditioner gör att det upplevs svårt att hitta t.ex. kvinnliga svetsare och manliga florister. Företagen i projektet har alla en jämställdhetsplan, men anser att de inte hinner jobba aktivt med dess innehåll och tänka på de frågeställningar som är relaterade till jämställdhetsplanen. I projektet har ett helhetsgrepp tagits där ambitionen är att öka jämställdheten på företagen genom följande strategi; Steg 1. I projektets styrgrupp sattes jämställdhetsmål upp i samverkan med respektive deltagande företags ledningsgrupp, som jämförs med Jämställdhetsindex. Steg 2. Under projektperioden genomfördes en seminariedag kring jämställdhetsintegrering. Under en träff på företaget Edsbyverken där huvudtemat var att locka fler ungdomar till industriprogrammet (och trä) deltog representanter från projektet, företagsledare, rektorer och SYV personal. För att säkra branschens framtida rekrytering fördes diskussioner om jämställdhetsintegreringens nödvändighet. Steg 3. En jämställdhetsutbildning JGL (Jämställdhet, Göra, Lära) (Försvarshögskolan, 2011), har genomförts vilken riktats främst mot ledningen inom respektive företag. 15

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från JH Spårservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Projekt: Fokus vård och omsorg

Projekt: Fokus vård och omsorg Projekt: Fokus vård och omsorg ESF - Programområde 1 kompetensförsörjning 1.1 Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt 2012-02-20 Dnr: 2011-3030028. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Utsikt &

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. KRAVSPECIFIKATION Uppdrag och syfte: Anbudet gäller det tredje utbildningstillfället i KOMPETENSNAVET utvecklingsprogram. Syftet med föreläsningen är att deltagarna ska få kunskap om kopplingen mellan

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Ovako har gått

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Forsknings- och utvecklingsstiftelse Ämnesområden i fokus är äldreomsorg, äldrevård, hälsofrämjande

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer