Karriär och utbildning för Göran Hansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karriär och utbildning för Göran Hansson"

Transkript

1 Karriär och utbildning för Göran Hansson Nuläge Efter nyligen avlagd juris kandidatexamen är jag utan arbete och brinner jag av iver för att ta mig an nya utmaningar där min utbildning, erfarenhet och kompetens kommer till sin rätt. Karriär Min yrkeskarriär började i början av 1970-talet som lantarbetare och skolning vid lantbruksskola. I mitten av 80-talet tog jag Lantmästarexamen med inriktning på företagsekonomi, redovisningslära o marknadslära. Utbildningen är en företagsledarutbildning som ofta leder till vidare engagemang inom lantbruk, industri o myndigheter som har anknytning till livsmedelsproduktion och markförvaltning.. Jag tog anställning vid en kvarn som ersättare för en tjänsteman som skulle gå i pension, med ansvar främst för spannmålsavräkning, löner och IT system. Jag kom ganska omgående att ansvara för åkeriverksamheten, transportplanering, viss produktionsplanering, ordermottagning, fakturering, kundregister, artikelregister, statistik, kalkylering o företagets IT miljö. Efter 1996 har arbetsuppgifterna dominerats av kvalitets- o miljösamordning inkl arbetsmiljö. Arbetet kring IT miljön ökade genom åren, speciellt vad gäller arbete kring utveckling av nätverk o applikationer. I IT miljön ingick förutom normala administrativa funktioner även processtyrning, telekommunikation, tv övervakning o larmhantering. I arbetet ingick åtskilliga moment av upphandling. Jag har hela tiden varit lite av en mentor för övrig personal o även gått in som vikarie för dessa vid behov. Jag ingick även i företagets ledningsgrupp. Jag har arbetat väldigt självständigt. Bland projekt som berör myndighetskontakter som jag haft att driva har varit införande av HACCP och ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Koncernen som företaget ingår i beslutade att genomföra omorganisation vilket innebär att många funktioner skulle centraliseras, mina tjänster ansågs därvid överflödiga, varvid jag lämnade min tjänst i januari Jag har därefter tagit juridiskexamen. Inom ramen för mina juridikstudier har jag avverkat specialkurser i avtalsrätt, skatterätt och kollektiv avtalsrätt samt examensarbete om bostadsrätter som kreditsäkerhet. Jag har varit aktiv inom föreningsverksamheten. Detta har bidragit till min egen ledarskapsutveckling. Jag har erfarenhet som bla ordförande, kassör, sekreterare, revisor, studiecirkelledare, reseledare. Jag har blivit inkallad som rådgivare i diverse problemsituationer. Framtida karriär Jag vill arbeta i en entreprenörsanda upptäcka problemställningar och lösa dem efterhand utveckla och utvecklas. Jag vill kunna utnyttja min förmåga att organisera, systematisera och sätta mig in i komplexa frågeställningar. Min erfarenhet är mitt främsta arbetsverktyg. Jag ser mig gärna i rollen som rådgivare eller teamleader för ett företag, administrativ avdelning eller styrelse speciellt om det kommit i en situation av kris såsom företagsrekonstruktion, konkurs eller eljest behöver lyfta sina egna rutiner. Min framtida karriär kan gärna innebära arbete med frågor som berör civilrätt. Det kan tex _PersBeskr_gh_a.doc, sid 1 (5)

2 vara avtalsrätt, fastighetsrätt, arrende, bostadsrätt och hyresrätt, entreprenadrätt, upphandling, tolkning och skapande av standarder/regleringar, rådgivning etc. Arbetsrätten faller även inom detta område. Andra intressanta mål är att arbeta med kollektivavtal, utarbetade av standardavtal. Bransch-, intresse-, arbetsgivar- och arbetstagar- organisationer kan vara potentiella uppdragsgivare. Andra uppdragsgivare kan tex vara företag som erbjuder juridiska tjänster till andra företag eller företag som har att förvalta andra företag. Mina tjänster kan även vara användbara inom offentlig förvaltning. Jag uppskattar flexibel arbetstid som jag kan påverka utifrån mina och uppdragets förutsättningar. Om uppdraget utföres från ett fast driftsställe ser jag helst att det kan åstadkommas med rimliga pendlingsavstånd med utgångspunkt från Malmö eller Brösarp. Kommunikationssätt - cykel, bil eller allmänna kommunikationer följer av förutsättningarna. Vem är jag Jag är lantmästare och jurist, singel, mellan arbeten, bosatt i Malmö, stuga i Brösarp. Jag har en bred kompetensnivå från utbildning, yrkesliv och föreningsverksamhet. Jag anser mig vara självgående, analytisk, motiverad, kunna arbeta självständigt under eget ansvar, har en god förmåga att planera, organisera och koordinera. Andra personliga egenskaper är att jag är drivande, lösningsorienterad, målinriktad med ledaregenskaper, strukturerad, plikttrogen, lojal och inte konflikträdd. Belbin personlighetstest angående teamroller (icke licensierat) har gett mycket starka egenskaper för Shapers, Monitor Evaluators och Implementers. Jag är lantmästare/ jurist med bla administrativ, företagsekonomisk, agrar och teknisk erfarenhet. Jag har de senaste 20 åren arbetat som en generalist med stort eget ansvar och arbetsledande funktioner inom administrationen för en livsmedelsprocessteknisk industri. Klädda förtroendeuppdrag inom förenings verksamhet är mig inte främmande. Kvalifikationer Förutom vad som följer enligt ovan kan nämnas att jag är väl förtrogen med livsmedelslagstiftningen, miljölagstiftning och arbetsmiljölagstiftningen samt har en hel del erfarenhet av myndighetskontakter. Innehar Euopean Computer Driving Licence, innebärande visad förmåga att hantera de vanliga Microsoft kontorsapplikationerna. Behärskar ett flertal andra data applikationer. Jag har grundläggande kompetens för administration av Novell server och Windows server. Jag har god förmåga att hantera logiska/matematiska problemställningar och lätt att formulera mig på svenska i skriftlig form. Språkkunskaperna i engelska har varit goda, efter att jag varit bosatt i England under ca ½ år, men man blir lätt lite rostig, men det går väl att fräscha upp om det skulle behövas. Jag är mycket väl förtrogen med att leda styrelsearbete. Juridikstudier Jag påbörjade juridikstudier vid Lunds Universitet 1992 och planerade att avsluta studier med godkänt resultat inklusive få ett godkänt examensarbete klart till mitten av 1996 enligt studieplan. Jag märkte att det gick att öka studietakten något vilket jag också gjorde. I mitten av 1995 var alla kurser avslutade med godkänt resultat utom examination i historia samt att examensarbetet kvarstod. Examensarbetet avslutades i mitten av 1996 med godkänt resultat. Det gjordes åtskilliga försök att _PersBeskr_gh_a.doc, sid 2 (5)

3 tentera i historia men utan godkänt resultat (det saknades 2 studiepoäng). I detta fanns kanske inbakat en del motsättningar mellan mig och ansvarig examinator. Jag hade rätt att kräva annan examinator vilket jag också gjorde. Här strulade dock universitetet så att det i praktiken var samma examinator som tidigare, vilket enligt min uppfattning ledde till underkänt resultat även denna gång. Tiden för studier var förbrukad och annan planerad verksamhet måste prioriteras vilket i princip omöjliggjorde studieverksamhet. Min ekonomi tillät inte heller att då fortsätta mina studier. Redan 1993 framförde min arbetsgivare en önskan att jag skulle tjänstgöra som platschef vid företagets anläggning i Göteborg. Jag antog utmaningen, flyttade till Göteborg. Min arbetsgivare önskade att jag skulle avsluta mina studier vilket jag inte gjorde men jag tvingades slå av på studietakten något. Anställningen i Göteborg varade inte så länge och jag flyttade tillbaks till Skåne hösten 1996 för att fortsätta min tjänst för samma arbetsgivare men på annan arbetsplats blev jag arbetslös. Jag hade möjlighet att finansiera 3 år utan anställning. Min plan var då att avsluta studierna, starta eget företag. Det uppstod dessvärre en del komplikationer utanför min kontroll som förlängde studietiden och försvårade möjligheterna att starta eget. Moment i karriären speciellt värt att nämna Transportplaneringsrutin Vid upplägg av nytt data baserat styrsystem för produktion har jag självständigt lagt grunden för rutiner som syftar till att förenkla hanteringen av kedjan fastställelse av kundens avropsbehov, order, produktion, transport och fakturering. Systemet är kvalitetssäkrande och stärker ekonomin. Service planering av fordon Jag har självständigt tagit fram system för serviceplanering som används av kommersiell lastbilsverkstad. Systemet ersätter äldre system som krävde betydligt större kompetens för handhavande, vilket då medförde att verkstadspersonal självständigt kunde göra registrera och ta ut uppgifter. Bokföringssystem Jag har tagit fram en bokföringsmall i Excel anpassad för ideella föreningar som är utplanterad hos ett antal föreningar. Likaså har jag varit utlånad till ett dataföretag för upplägg av nytt databaserat affärssystem. Vid två tillfällen har jag haft avgörande inflyttade för företagsupplägg av affärssystem. Jag har gjort åtskilliga funktionsbeskrivningar som ligger till grund för konstruktion av data applikationer bla avräkningssystem för spannmålshandel. Reklamationer Jag har tagit fram rutiner för hantering och dokumentation av reklamationer. Protokollsordning Det finns överallt uppenbara brister om hur ett mötesprotokoll skall ställas upp och justeras på ett rationellt sätt, hur datafiler med olika versionsbeteckningar namnges, varför jag tagit fram några riktlinjer för detsamma som några organisationer tagit till sig _PersBeskr_gh_a.doc, sid 3 (5)

4 Standarder Jag har varit starkt drivande för införande av standarder inom livsmedelsproduktionen som Haccp, BRC, ISO 9000, ISO 14000, CE-märkning, företagsinterna standarder. Häri skall även inräknas att inplantera lagstiftning på företagsnivå och införande av verksamhetsmanual. Miljötillstånd Såsom miljösamordnare har jag ansvarat för underlag för tillstånd och redovisning enligt miljöbalken. Samordningsansvar vid stor olyckshändelse I samband med en stor olyckshändelse innefattade bla raserade silos och maskinanläggningar hade jag samordningsansvaret för att säkerställa personsäkerhet innan återuppbyggnad. Datateknisk samordning Samordning av datateknisk uppbyggnad av styrsystem för två produktionsplatser och administration men med förutsättningen att dessa skall kunna fungera om nätverket skulle brytas mellan anläggningarna. Larmsystem Ansvarig för upphandling av system för vidarebefordran av larm från maskinstyrsystem, brandlarm, personlarm, mätinstrument och andra maskinenheter till medarbetare som i sin tur också kan styra vissa funktioner som har samband med respektive system från sin handenhet. Alltså larm och styrning av många olika system som hanteras i en handenhet. Beroende på inloggning så tilldelas personlig larmuppsättning och behörighet. Gemensamhetsanläggning Mellan flera fastighetsägare uppstod tvist kring behov av och deras respektive delaktighet i dikningsföretag. Jag var starkt bidragande till att avtal i enlighet med lagkrav kunde komma till stånd. Likvidation av förening Föreningen var på obestånd och det gällde att hitta någon lösning för likvidation med undvikande av konkurs. Obeståndssituationen hade uppstått pga bristande rutiner och bedrägeri inom föreningen. Min del bestod i att utreda förhållandena och försöka finna en lösning. Personligt Som singel utan försörjningsbörda med lägenhet i Malmö och hus i närheten av Brösarp är mitt handlingsutrymme tämligen obegränsat. Huset har jag tidigare utnyttjat som permanentbostad men det utnyttjas numera mest som fritidsbostad. Jag besöker gärna teatern, biografen, konserthus el annat kulturarrangemang. Litteratur, rundresor, vandringar med lätt packning (gärna flerdagarsturer i nya trakter) uppskattas. Frågor kring samhällsbyggnad, teknik o kost har alltid fascinerat. Rökning avstår _PersBeskr_gh_a.doc, sid 4 (5)

5 jag liksom helst även alkoholhaltiga drycker. Cykel och bil använder jag i vardagen och för lust. Mitt intresse för natur, kultur, samhälle och boendemiljö har fått mig att engagera mig i olika föreningar med syfte att påverka och förmedla kunskap kring detta. Sammanfattning Jag är lantmästare och jurist, singel, mellan arbeten o arbetssökande, bosatt i Malmö, fritidsstuga i Brösarp. Kompetens: administration, företagsekonomi, juridik, naturbruk, miljö, kvalitetsstyrning, arbetsmiljö, kollektivavtal, föreningskunskap, IT, företagsbeskattning. Egenskaper: självgående, analytisk, motiverad, drivande, lösningsorienterad, strukturerad, lojal, inte konflikträdd, målinriktad, ledare. Som synes väl rustad att möta många frågeställningar. Söker anställning hos uppdragsgivare med fast driftsställe inom en radie av 10 mil från Malmö eller 5 mil från Brösarp, även arbete från min bostad. Slutligen Jag ser fram mot ett personligt sammanträffande med potentiella uppdragsgivare för diskussion kring Era behov av nya medarbetare och om kanske jag kan passa in i den bilden. För övrigt hänvisar jag till min hemsida som innehåller uppdaterat CV och personlig beskrivning i både kortform och mer detaljerade / Göran Hansson _PersBeskr_gh_a.doc, sid 5 (5)

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Nipsoft AB. Fallbeskrivning. Case ID-007. Bakgrund

Nipsoft AB. Fallbeskrivning. Case ID-007. Bakgrund Nipsoft AB Case ID-007 Fallbeskrivning Bakgrund När Fredrik Larsson, grundare och ägare av datasystemföretaget Nipsoft AB med säte i Sollefteå, letade efter ett nytt jobb efter sin första anställning hos

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Att söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Kontakta företaget Ta eget initiativ 4 Vid utannonserad

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Arbetsledning av personliga assistenter

Arbetsledning av personliga assistenter Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Arbetsledning av personliga assistenter Supervision of personal assistants Linda Gullberg Specialpedagogexamen

Läs mer