Servicehandbok. Reparation och underhåll. Kopplingsschema 240,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicehandbok. Reparation och underhåll. Kopplingsschema 240,"

Transkript

1 Servicehandbok Reparation och underhåll Kopplingsschema 240,

2 FÖÅORD I den här elschemaboken presenteras elsystemet på ell säll som gör det läll att hitta enskilda komponenter, kopplingar och funktioner vilket avsevärt underlättar felsökning i elsystemet. Del kompletta elschemat har spaltats upp i elt antal delschemor, där vart och ell behandlar en separat funktion i systemet. Varje funktion presenteras på elt uppslag där ledningarnas dragning i vagnen samt komponenternas inre och yttre koppling visas. Dessutom visas vilka ledningar som är (ska vara) spänningsförande samt hur strömflödet går vid funktionens olika "arbetslägen". INNEHAll Siduppslag Säkringar med hänvisning till siduppslag... " ,... O Så här använder du schemat..., Grupp 23 Bränsleinsprutning. 240" Bränsleinspruntning, ,...,...,...,... 3 Grupp 32 Strömförsörjning 240/260...,... 4 Grupp 33 Startsystem 240/ Förvarmningssystem (glödstift) 240 Diesel Grupp 34 Tändsystem, brytarlöst, Tändsystem med brytarkontakter, Tändsystem, brytarlöst, ,... 9 Grupp 35 Hel- och halvljus 240/ lo PosiHonsljus, bakljus och nummerskyltbelysning ,...,..., l Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning , Varselljus 240/ , Stoppljus Stoppljus Stoppljus 245/ Backljus. manuell växellåda Backlj us, automatisk växellåda Backljus, manuell växellåda Backljus, automatisk växellåda Backljus, manuell växellåda 245/ Backljus, automatisk växellåda 245/ Instrument- och reglagebelysning 240/ ,..., Handsklacksbelysning Innerbelysning 240/260...,..., Innerbelysning, bakre 245/ Motorrum och bagagerumsbelysning oimbakljus ,..., Dimbakljus , oimbakljus 245/265..., Grupp 36 Körvisare och varningsljus 240/ Körvisare och varningsljus 245/265..., Signal 240/ , Vindrutetorkare och spolare 240/ Vindrutetorkare och spolare 240/ Strålkastare och spolare 240/ Strålkastare och spolare 240 GT Bakrutetorkare och spolare med intervallrelä 245/265..., Bakrutetorkare och spolare utan intervallrelä 245/265..., Cigarettändare 240/ Ljussummer 240/ Grupp 38 Glödtrådsvakt 240/ Baltespåminnare 240/ Kombinationsinslrument (med temp- bränsle- och varvtalsmätare) 240/ Klocka 240/ Grupp 43 Överväxel 240/ , Grupp 83 Fönslerhissar 2-dörrars 240/ Fönslerhissar 4-dörrars 240/ Grupp 84 Eluppvärmd bakruta 240/ Elbackspegel240/ Grupp 85 Eluppvärmd förarstol 240/ Eluppvärmd passagerarstol, 262 C Grupp 87 Värmefläkt, standardvärme 240/ Värmelläkt, kombinationsvärme 240/260..., Kylanläggning 240/260...,..,....., KonslanlfarthåUare 240/ ,58 Komplett kopplingsschema Alfabetisk innehållsförteckning ( Beställningsnr TP 30197/ 1 Rätt till ändrin förbehålles

3 Säkringar Inkopplade funktioner på resp säkring med sidhänvisning R LjuSOmkDppla,e T,II steg'.'a x, s X '1 5,S "-15, 50,5 Baue" Till.'."""'1... CI.. tt'''''.,. $""'''''''0,"",-,_" E'.,.c._;.1 B'k.",.,,,,,..,,,,,,, 12'i5J "_'I'" FO'"","O t", O,onm )("'0'''') _,"'n_o,... ""... )E...,... ) """"..,. IX" """11... l5.36 v,,,,," I. ta,'"'._'001. " S'onal ".. VO"" "IU " B'''.. ",'n..,. 800<'0"''11''010 (F""""mnl" <liehi) \5.16 " Sto""',.,. :/e.21. I...,.,... 1.<. 0I>efy.,,,"II.. " "'ol".,.... l)<ho._. Fo"."".sa, '""'<lieiy..-g (... " ) Et_ "", bok'u" 0_... (Oi...,) ' ' "n 66<"J"" '8._9 'I' lo, 10"".'n"...' )..."" ) E'u"....,,,,,, lo..."" " KyI''''Ol1lln,ng, VO 0".. ""."Ion," <><" ".._ IIU' "mm.". I "I>t I.n. "g 0....,."...,......'1 II... ",12 " In,,,",,,,, och 'fgloll'!>otytn,og.,!.ju.."m...' Hoge, _ ",on,_ <>ch "''',u',..,.. " O

4 Så här använder Har ser Du. schematiskt, både hur komponenterna är kopplade till varandra och hur de "ser ut" inuti. De ingående komponenternas namn I de fall säkringen används för liera funktioner anges detta. Fungerar övriga funktioner är säkringen hel och felet finns efter säkringspanelen. Vid felsökning Testa med en provlampa som är försedd en vass spets så Du kan sticka i;g,nom isoleringen på en ledning. Säkring nr 3 A Säkringsdosa B Tändlås C Fläkt D Fläktomkop, Hastighet 1 Hastighet.? Ledningarnas area anges i mm 2 och deras färg med bokstäver: S8 = Svart R = Röd BL = 81å GR= Grå BR = Brun GN= Grön W = Vit y = Gul ::n :: Kodnyckel 1111lärger i kopplingsschemat = spänningslöst =stomanslutning =systemspänning =spänning lägre än systemspånning!!! D } =strömflöde [ Här ser Du strömfiödet och spänningstillståndet i i olika "arbetsiägen".

5 r Du schemat Sök i registret upp den elfunktion Du är intresserad ". Låt oss säga att Du vill titta på värmefläkien, Enligt registret hittar Du värmelläkt. kombinationsvärme på uppslag 55 som Du alltså slår upp. Börja hä, Vårmelläkt, kombinationsvärmare, Här ser pu var i bilen funktionens komponenter är placerade. ie!? I Dessutom ser Du hur ledningarna är dragna i bilen samt var, på resp. komponent. de olika ledningarna är anslutna. Med hjälp av bokstäverna hittar Du lätt från komponentbilderna till själva elschema t.

6 Bränsleinsprutning 240 A Termotidgivare B Förpump C Skarv O Skarv 0 1 Kondensator E Startmotor F nndlås G Bränslepump H SökrIngspanel J Elektroniskt pumprelä K Styrtrycksventil L Katlslarlventll M Styren het (länds yste m) N Tändlördelare O TIllsatslullslid p Tändspole Motorstopp (tändningen tillslagen men motor' går ej) + Säkring nr 5 Säkring nr 7 Inga andra funktioner Inga andra funktioner Säkring nr 13 Körvisre Bällespåminnare Kombi nationsinslrument Slarl av kall molor Starl av varm molor Motor går 2 ':o,..

7 Bränsleinsprutning 240 y w BR " WR I R Bl:Y. BL. y. o o'b H - W BL - J 2

8 Bränsleinsprutning 260 A Förpump B Skarv B, Kondensator C Elektroniskt pumprelä D rcindlis E Bränstepump F Startmotor G Säkrings panel H Termolldglvare J Kallslartvenlll K StyrtrycksventIl L Tändlördelare M TllIsalslultslid N Tändspole O Skarv p Styrenhet, tändsystem Molor stopp (tändningen tillslagen men motorn går ej) Säkring nr 5 Inga andra funktioner Säkring nr 7 Inga andra funktioner Säkring nr 13 Körvisare Bältespåminnare Kom bi na Ii on si n st ru men t Start av kall molor Start av varm motor Molorn går 3.-

9 Bränsleinsprutning, 260 WR sa I'RI'R 31b 31 f!7 5. BR W. W-R '------I BoY F BtY BL-Y K.- 3

10 [ffi Strömförsörjning 240 och 260 A Laddningsrelä B Anslutning liii instrument C Tändfås D Generalor E Startmotor F Säkringspanel G Kondensator Säkring nr 13 Körvisare Bältespåminnare Kombinationsinstrument Relä för bränslepump (E-mOlOr) Tändningen 1111slagen (motor går ej) Generalor laddar I, I. SB8B888 lmsb8b888 fr 8 ffb I dl h, o'i]. o 4,,

11 " Strömförsörjning 240 och 260 BL- R R 56 GN R.. I ", 4

12 Startsystem 240 och 260 OR 4 c A Tändspole B Slartkonlaklanslulning C Tändtås D Startmotor E 1 skarvstycke (man. växellåda) 2 skarvstycke (automatlåda) G Startspärrkontakl(automatlåda) E Manövermagneten skjuler siaridrevet I Ingrepp i kuggkransen Staridrevet I Ingrepp, kontakterna sluls och startmotorn börjar arbeta " om 5

13 Startsystem 240 och 260 Bl I I I ----I G I L_ =- Ll BL-Y l D.",m 5

14 Förvärmningssystem, Diesel A Tempgiva re B Bränsleventil (MagnetvenUI) C Instrument (kontrollampor) D StarUås E Glödstifl F Relä lör glödsiiii G Blockeringsrelä H Styrenhet I Säkringsdosa K Skarv och serviceuttag 0+ Säkring nr 13 Körvisare och varningslj us Bältespåminnare Kontrollampor instrument StarUås tillslaget I under C Blockeringsrelät (G) stomansluts genom laddningsregulatori generatorn när generatorn inte laddar. Startmotor Inkopplad Molorn startal 6

15 Förvärmningssystem, Diesel A BeR B c D Y-R R4 y ,<il K E.., BL BL BL-Y I H R R SG_c..l 3 -AF S T 6

16 Brytarlöst tändsystem 240 A Slyrenhet B Tcindspole med förkopplingsmotstånd C Tcindl ås D Tandfördelar med impulsgivare E Säkringspanel Säkring nr 12 Backljus Eluppvärmd förarstol Kylanläggning Relä för fönsterhissar Strömmen flyter genom slyrenheten och tändspolen laddas upp Slyrenhelen bryter strömmen och ländspolen urladdas 7.. 0'"

17 Brytarlöst tändsystem 240 SR D GN I I SL : BL,,.'" 7

18 Tandsystem med brytarkontakter A Tändspole B råndlås C Tändlö rdelare OSäkringspanel E Förkopplingsmolslånd Säkring nr 12 Backljus Eluppvärmd förarstol Kylanläggning Relä för fönslerhissar Strömmen flyter genom brytilrkonlaklerna, tändspolen laddas upp Brylarkontakterna öppnas och bryter strömmen, tändspolen laddas ur. B

19 Tandsystem med brytarkontakter 240 R 58 """ 8

20 Brytarlöst tändsystem 260 A Slyrenhet B Förkopplingsmonlslånd C Tandfördelare med impulsgivare D Tandspole E Startmotor F Tändlås G Säkringspanel Säkring nr 12 BaCkljus Eluppvarmd förarstol Ky lanläggning Ae la för fönsterhissar Tändströmmens väg under starlrnomenlet Strömmen flyler genom styrenhelen och tändspolen laddas upp Slyrenheten bryter strömmen och tändspolen urladdas,..,, 9

21 Brytarlöst tändsystem 260 c BR BR GN " DX BL R, BCY F,..,If 9

22 Hel- och halvljus 240 och 260 A Steg relä B Ljusomkopplare C Körvisaromkopplare O Slrålkaslarlampor E Glödtrådsvakt F Anslutning till instrument (hellj u skont roll a m pa) Ljussignal Helljus Halvljus 10

23 Hel- och halvljus 240 och 260 l 31 I I 32 "."" 10

24 Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning 240 A Såkringspanel B ljusomkopplare C Glödtrådsvakt D Bakljus E Nummerskyllbelysning F Skarv G Positionsljus G G Säkring nr 16 Instrument och reglag e belysning Ljussummer F Belysningen tänd 11\\ 111\ 11

25 Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning Ulan dimbakljus 2 Med dimbakljus 1 BR... nt 11

26 Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning 260 A Säkri ngspanel B Lj usomkopplare C Glödlradsvakt O Bakljus E Nummerskyltsbefysning F Skarv G Positionsljus G Säk ring nr 16 Instrument och reg lagebelysning ljussummer F Belysningen länd \IIt/ msbs88bb me I II 'o 12

27 Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning 260 B \ 1 Ulan dlmbakljus Med dimbakljus

28 Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning 245/265 R A Säkringspanel B ljusomkopplare C Nummerskyltbelysning D Skarv E Sidomarkeringsljus (vissa marknader) F Bakljus G Positionsljus H Skarv J Glödtrådsvakt Säkring nr 15 Dimbakljus (vissa mark nader) Säkring nr 16 Instrument- och re9lagebelysning Ljussummer Fcti B"y,n;n9.n tänd '. 13

29 Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning 245/265 R o o o o F o o o o..!l.r Ut,.. 13

30 Varselljus 240 och 260,R 40 BL-Y A Säkringspanel B Tandlås C Glödlrådsvakt D Lju somkopplare E Skarv 10W-R e80888 Säkring nr 4 Ballespåminnare Blockeringsrelä (diesel) D "., ffi o E E Tändningen tillslagen ljusomkopplaren I läge "O" m S8B8GB 14,..,.,

31 Varselljus 240 och 260 R Bl-Y """ 14

32 Stoppljus 240 OR A Säkringspanel B Glödlrådsvakt C Stoppljuskontakl D Stoppljus E Skarv A mbs Säkring nr 6 Inga andra funktioner OBt-R t±:tj D Bromspedalen nedtryckt 15 '11\ '..,..

33 Stoppljus Utan dimbakljus 2 Med dlmbakljus

34 Stoppljus R r U A Säkrings panel B Glödtrådsvakt C Sloppljuskontakt O Stoppljus Inga andra funktioner, III " B ros y l\...-,== Il D Bromspedalen nedtryckt 1\ 16 ':!lila

35 [ Stoppljus Utan dlmbakljus 2 Med dlmbakljus

36 Stoppljus 245 och R )f A Säkringspanel B Glödtrådsvaki C Sloppljuskontakt D Stoppljus E Skarv A mbs 'labb B"ffBSffBl Säkring nr 6 Inga andra funktioner,, " B,, lobl-r Q75Y I o E I 'le 'Tf' "",y D Dl.J Bromspedalen nedtryckt ' <1

37 Stoppljus 245 och 265 o O O O O O ::... O O 17

38 Backljus 240 med man. s A Säkringspanel B Tändlås C Backljuskontakl D Backljus E Skarv Säkring nr 12 Relä för fönsterhissar (elektriska) Eluppvärmd förarstol Kylanläggning ( D D Vä xelspaken I backläge, tändningen tillslagen //\ / /\,..,.. 18

39 Backljus 240 med man. växellåda R BY. fs:" BleY Bl-Y 1 Ulan dimbakljus 2 Med dimbakljus _. 58 SS!! tf 2. c,:ro,.. '8

40 Backljus 240 med automatlåda A Säkri ngspan el B Tändlås C Skarv O Backljus kontakt E Backljus LO- Säkring nr 12 D p + O C > o Relä for lönsterh issa r (elektriska) Eluppvärmd förarstol Kylanläggning o 5B E E Växel väljaren i läge " R" tändningen tillslagen J llffilj868g888 8 fllbbl 19 / 1\,:ro,".

41 t Backljus 240 med automatlåda R BleV 1 Ulan dimbakljus 2 Med dimbakljus 58 5B 19

42 Backljus 260 med man. växellåda A Säkringspanel B Tändlås C Backljuskonlakt D Backljus E Skarv o by Säkring nr 12 Relä för fönsl erhissar (elektriska) EluPPllarmd förars tol Kylanläggning r.===1osb'"====="":j=="!1.0sb s Växelspaken i backläge, tändningen tillslagen 20 l t8111

43 Backljus 260 med man. växellåda i7 > '" R B B Y 'il +. BleY BL-Y,.._.. _----- SB ss -- SB D

44 Backljus 260 med A Säkrings panel B Tandlås C Skarv D Backlju skonlakl E Backljus 40 - p + O c > o Säkring nr 12 Relä för fonsterhissar (elektriska) Eluppvärmd förarstol Kylanlaggning 58 E Växerväljaren i läge " R" tändningen!illslagen " fl 21

45 Backljus 260 med automatlåda R.. Bl-Y Bi=Y Bi=Y SB S

46 Backljus 245 och 265 med manuell A Säkrings panel B Tändlås C Backlju skontakt D Backljus E Skarv Säkring nr 12 Relä fö r fö nsterhissar (elektriska ) Eluppvärmd förarstol Kylanläggning D D.' l Växelspaken j backläge tändningen tillslagen ;>---<. i>i lm888b888 8 flj B ffb I el: l 22 I I /1\ /1\ 12$1789

47 Backljus 245 och 265 med manuell växellåda I I.'.' R BY.. BY BL-Y SB ss 1-1 O O O O O O O O

48 Backljus 245 och 265 med automatlåda + R )\f;; "OSR D \1;., "OSR P 30 C F " > m Säkring nr 12 A Säkrings panel B Tändtås C Skarv D Backljuskontakt E Bac kljus Relä tör fönsterhissar (elektriska) Eluppvärmd förarstol Kylanläggning m "'5 sa E I E J Växelväljaren I läge " R" tändningen tillslagen ms88b

49 Backljus 245 och 265 med automatlåda B 8c-Y 58 o O S8 S8 O O S8 O O O O '

50 Instrument och reglagebelysning 240 och 260 A Säkringspanel B Klocka C LJusomkopplare D Reostat E Växellägesbelysning (automattåda) F Skarv G Saxlåsbelysning H InSlrumenlbelysnlng J Panelbelysning Säkring nr 16 Höger positions- och bakljus Ljussummer LJusslrömslllllaren tillslagen Reostaten hell Inkopplad Ljuslrörnställaren tillslagen Reostaten avkopplad - P' r--r ' (Qt 24 /1\ /11 /11 /1\ 11\ /1\ >

51 Instrument och reglagebelysning 240 och w GR GR '..., 24

52 Handskfacksbelysning 240 och 260 A Säkringspanel B Handsklackslampa C Skarv + A q7sgn Säkring nr 8 Innerbelysning Klocka Motorrums och bagagerumsbelysning,_.,\is.:y-;:wp.!,! 7So. B Handsklacksluckan öppen 25

53 Handskfacksbelysning 240 och 260 A v-w I I I '. 25

54 Innerbelysning 240 och 260 o A Säkringspanel B Taklampa C Dörrkonlakt, vänster fram D Dörrkontakt, vä nster bak E Dörrkontakt, höger Iram F Dörrkontakt, höger bak Säkring nr 8 Ha nd sk fac k sbelysn i ng Motorrum och bagagerumsbelysning 9 } C JlD'D S9 s F Dörrarna ständga Innerbelysningen länd Vänster dörr öppen Höger dörr öppen ma o 26

55 Innerbelysning 240 och 260 I._-, S8 le:: F 26

56 ,Bakre innerbelysning 245 och 265 OR 'SR A Bakre taklampa B Säkringspanel C Bakre dörrkontakt + p ä 1 B m8bö j ms8"81 Säkring nr 8 Ha nd sk!ac k sbe Iysni ng Motorrum- och bagagerumsbelysning A ms 59 C ]D Bakdörren stängd bakre innerbel ysning tänd --. Ba kdörren öppen I - ms8ff I]] msffb I 27 c - lp l.> "'".. -

57 Bakre innerbelysning 245 och GN '. 27

58 Motorrums- och bagagerumsbelysning 240 och 260 R A Säkringspanel B Motor- alf. bagagerumsbelysning C Kvicksi!verbrylare A Säkring nr 8 Innerbelysning Ha nd sk lae k sbelysn i ng Luckan öppen strömställaren tillslagen 28

59 Motorrums- och bagagerumsbelysning 240 och GN,. 28

60 Dimbakljus R 2SR t'"j -, R o"o6t oj> o,(o ;< lgub88sgs88 ffbl6 fsla 1fl75 W 1QW, 3 1Q W O,1SSB -,- " c ') Säkring nr 15 A Säkringspanei B LJusomkopplare C Strömställare för dlmbaklju$ D Dimbakllus Vänster positions- och bakljus Nummerskyltsbelysning L JD Ljusomkopptaren tillslagen dlmbakljusslrömslällaren frånslagen I (I Ljusomkopplare och dimbakljusströmställare tillslagna,, j r - " or?<> 1'l g, p, I r ' lim88 IllBS-m,, I " L..,.,. 29 i 111\\ /1\\\. -

61 Dimbakljus 240 w 29

62 Dimbakljus 260 6,0 R 25R r B O? Oo " ;< o, - or' A Säkringspanel B Ljusomkopplare C Strömställare för dimbakljus DOlmbakljus lm88bb888 m8 fbl A [ Q75W + low 5 lo W I 1\ ' r31 C Säkring nr 15 Vänster posilions och bakljus Nummerskyltsbelysni ng l l '!l:j D Dl J Ljusomkopplare tillslagen dimbakljusslrömslällare frånslagen Ljusomkopplare och dimbakljusströmställare tijlslagna 30. "T" l l 'J I J J

63 Dimbakljus 260 B ----.,.j w c D

64 Dimbakljus 245 och 265 OR SR A Säkringspanel B Ljusomkopplare C Strömställare för dimbakljus D Dimbaklykta E Skarv F Skarv Säkring nr 15 F GR E 7SW + w, c 0.75 si"c"i.-=:! L) "'---1 Vänster positions- och bakljus Nu m mers k yl tbel ysn i ng Ljusomkopplare!ll1slagen dlmbakljusslrömslällare frånslagen Ljusomkopplare och dimbak IjusslrömsläUare tillslagna, ",. 31

65 Dimbakljus 245 Qch 265 F w w c '''' 00 31

66 Körvisare- varningsljus 240 och 260 Säkring nr 9 Inga andra funktioner Säk ring nr 13 Relä bränsleinsprutning (E-motor) Bältespåminnare Kom binationsinstrument Glödstartsystem (diesel) A Tä ndlå s B Anslutningar till instrument C BIInkrelä OSäkringspanel E Körvisaromkopplare F Strömställare varningsljus G Bakre blinkerslampor H Främre blinkerslampor Varningsljuset Inkopplat ffi='lh G G Vänster körvisare inkopplad kö,,,,,,.,, inkopplad o 32 '.

67 Körvisare- varningsljus 240 och 260 R v ' 31lJj w

68 Körvisare - varningsljus 245 och 265 Säkring nr 9 Inga andra lunktioner Säkring nr 13 Reta branslelnsprutning (E-motor) Ballespåminnare Kombi na tionsi nstrumenl Glödstartsystem (d iesel) A Tandlås B Anslutningar till instrument C Blinkrelä D Säkringspanel E Körvisaromkopplare F Strömställare va rningsljus G Bakre blinkerslampor H Främre blinkerslampor Varningsljuset inkopplat S8 as G Vänster kö,,y!!!!"e inkopplad Höger körvisare inkopplad 33

69 Körvisare - varningsljus 245 och 265 R y ' 3'llJ w o O O O GN R 'E: z m CD y y z '" O O O O,- 33

70 Signal 240 och R A Tcindlås B Säkringspanel c Signalhorn O Signalkontakl " '888B888 msffb B Säkring nr 2 Vind rutetorkare-spolare s y S on C Signalen Inkopplad, ' 6m68 ms8"8 34

71 Signal 240 och y 56 34

72 Vindrutetorkare-spolare 240 och 260 A Vlndrullorkarmolor B Tändlås C Omkopplare för vindrutetorkare och spolare D Spolarmolor E Intervallrelä F s Säkring nr 2 Signal 35

73 Vindrutetorkare-spolare 240 och 260 SB BY SB F.,... 35

74 Vindrutetorkare-spolare 240 och Ha stighet 1 2. HasUghet 2 o 3. Inlerllallreläet inkopplat 36

75 Vindrutetorkare-spolare 240 och Spolning och några torkarslag 5. Parkeringsv8rv (fp L+-.\ f'>" I r "! )!. I,,====d. t 6. Parkeringsslopp (kretsen under stoppmomenlet) I,...-l 0...-,.. l t,,====d..- 36

76 5trålkastartorkare-spolare 240 och 260 A Intervallrelä B Omkopplare lör torkare och spolare C Tändläs O Spolarmotor E Torkarmolor, höger sida F Torkarmotor, vänster sida G Säkringspanel Säkring nr 1 Cigarettändare Bakrutetorkare-spolare 245/265 Säkring nr 2 Vi nd ru tetorkare-spol a re Signal Torkare och spolare inkopplade Parkeringsvarv Parkeringsläge 37

77 Strålkastartorkare-spolare 240 och 260 A "" WL,,., " BL-Y S8 Y, R L._, Bl-Y R 58,.- 37

78 Strålkastartorkare och spolare GT Säkring nr 1 Cigarettändare Sa k rulato rkare-spo la re A Säkringspanel B rcindrås C Omkopplare för torkare och spolare D Relä E Torkarmolor F Spolarmotor ''l-i-''.::.''-':':::'::c''''----''-''-''-''-''-'cj Säkring nr 2 A Vindrutetorkare-spolare Si g na I (kretsen;::;;:""nlel ) Spolare och torkare Inkopplade Parkeringsvarv.., 38.-

79 Strålkastartorkare och spolare GT c > -" al 53a E F 38

80 Bakrutetorkare-spolare 245 och 265 (med Inlervallrelä) A Omkopplare för bakrule torkare och spolare B Tandtås C Säkringspanel D Inlervallrelä E Spolarmolor F Torkarmotor Säkring nr 1 St rår kasta rk to rkara-spo la re Cigarettändare (Krelsen:::; ",':,ne""lt ) Spolarmotor Inkopplad och några lorkarslsg Torkarmotor Inkopplad Inlervalllorkning 39

81 Bakrutetorkare-spolare 245 och 265 (med Inlervallrelä) y 39

82 Bakrutetorkare-spolare 245 och 265 (utan Intervallrelä) A Omkopplare för bakruletorkare och spolare B Tändtås C Säkringspanel D Skarvstycke E Spolarmolor F Torkarmotor c " Säkring nr 1 St rå I kasta rtorka re-s pola re Cigarettändare we Spolarmotor Inkopplad Torkarmolor Parkeringsvarv.. 40

83 Bakrutetorkare-spolare 245 och 265 (ulan intervallrelä) R y 40

84 Cigarettändare 240 och 260 A Säkringspanel B Tandtås C Säkring nr 1 St rå I kastarto rka re-spolare Bakruletorkare-spolare 245/265 Cigarettändaren inkopplad 41

85 Cigarettändare 240 och 260 sa R sa 41

86 Ljussummer 240 och 260,OR 2SR A Säkringspanel B LJusomkopplare C Dörrkonlakt, förarsida o Summer + I O O)' "'00 '" 3 lms68sb88 me Il A C C i'o I rt1sw-sb 310 D fe, 58 Säkring nr 16 Instrument- och reglagebelysning Höger positions- och bakljus Summern ljuder Ljuset påslaget, rörardörren öppen c. Ljuset påslaget, förardörren stä ngd j - J. orrfo.fl'" or \Fo lm me II L -:-:-1 I \ I /, I I I, \ I <II II I Jli : \ I \ I, 1\, \ ' ' /I I I f \ ' I lm86s8888 me n. Ii 42

87 Ljussummer 240 och 260 B,..-_._ D.- 42

88 Glödtrådsvakt 240 och A Säkringspanel B Tandlås C Glödlrådsvakt D Anslutningar till instrument för varningslampa glödirådsvaki Säkring nr 13 Körvisare Bällespåminnare Glödstartsystem (diesel) Relä bränsleinsprutning (E-motor) Grödlrådsvakten jordar och varningslampan l änds när någon av vidstående kretsar bryts 1 Giödtrådsvarningslampa 2 Halvljus vänster 3 Varselljus 4 Varselljus 5 Ljusomkopplare Bl-Y Bi ll w liii 15 Saknng nr 15 R : ; L :': :: ::::':,'"::" +-S l 8R 12 Bakljus hager S 6 r51.r Bromsljus hager 6 Stegrelä, halvljus 7 Halvljus, höger Gr 5Gb _ L Y 10 Bromsljus vänster 56bR 31 ss 481 I 1 58 \ Bt-R 4 9 Bromsljus kontakt 8 Stomanslutning (för varningslampa) 43.-

89 - -. Glödtrådsvakt 240 och 260 BIoY , 32 D 43

90 Bältespåminnare 240 och s A Säkringspanel Brandlås C Kontrollampa lör bilbälte, Iram D Blinkdon E Strömställare lör varningsblinkijus F Kontakt lör passagerarslol G Sax ras H Kontrollampa för bilbälte, bak A m8b8sbb8 I 10 BL-R Säkring nr 13 Körvisare Kombi na tionsi nstrument Reta bränsleinsprutning (E-motor) Glödstartsystem (diesel)., SW <I F H Fö rarstol Tändningen tillslagen Ballet ej påsatt Passagerarstoi Tändningen och stalströrnbrytaren tillslagna Bä ltet,.,..:..;.." 44 '...

91 Bältespåminnare 240 och ' 1lO '5,...,. 44

92 Kombinationsinstrument 240 och 260 Tandningen tillslagen med rc;;::=:ql stillastående motor A Tankarmatur B Generator C Laddningsrelä D Bromsvarningskontakt E Tändspole F Chokereglage konlakt G EGR-kontakt (endast vissa marknader) H Parkeringsbromskonlakt IVarvlalsmätare J Glödlrådsvakt K Oljetryckskontakt L Temperaturgivsre M Kombinationsinslrumenl m88sg888 Säkring nr 13!?ältespåminnare Körvisare Relä bränsleinsprul ning (E-motor) Glödstartsystem (diesel) M 45.2'11"

93 Kombinationsinstrument 240 och 260 L i 34 GR R A B F c ltj., - --.r D, 0 G E G\\Rl) E 45

94 Klocka 240 och R A Säkringspanel B Klocka + r f, l8i8sbb' z IBB msffb I A Säkring nr 8 Jnnerbelysning Hands k fack sbel ys n i n g Motorrum- och bagagerumsbelysning l I il; : '" I B ) ".'".. 46

95 Klocka 240 och 260. R 1... ON.. r-----'-==.j,,..u 46

96 Överväxel 240 och A Säkringspanel B Tändlås C Kontakt, överväxel D Anslutningar till instrument, kontrollampa E Kontakt på växellåda F Manövermagnet med diod Säkring nr 11 Eluppvärmd bakruta Överväxel inkopplad och högsta växeln ilagd Urkoppling av överväxel ( Ii m SB8S888 ''''" 47

97 Överväxel 240 och 260 D E F,... " 47

98 Fönsterhissar 2-dörrars 240 och SR mes Säkring nr 10 Inga andra funktioner A Tändlås B Fönslerhissomkopplare, höger C Fönslerhissmolor OSäkringspanel E Fönsterhissomkopplare, vänster F Relä SBQJ5 R F L-Y " SR Säkring nr 12 Backljus Eluppvarmd forarstoi Kylanlaggning Vänster sidoruta. stängs Vänster sidorula, öppnas '... " 48

99 Fönsterhissar 2-dörrars 240 och 260 ss GN W 2 ss c R,...--_.._ B BL GR R R R SS BR BL-Y F,... " 48

100 Fönsterhissar 4-dörrars 240 och 260 Säkring nr 10 Inga andra funktioner Säkring nr 12 Backljus Eluppvärmd förarstol Kylanläggning c A Säkringspanef B Tand lås C Huvudbryiare för bakre fönslerhissar D Fönsterhissomkopplare, höger fram E Fönslerhissmotor F Fönsterhissomkopplare, vänster fram G Relä H Kåpa lör parkeringsbromspak J Fönslerhissomkopplare, vänster bak K Fönslerhissomkopplare, höger bak H--+ m,a K E Vänster främre- och bakre sidoruta öppnas (Huvudströmbrytaren tillslagen) Vänster främre och bakre sidoruta slängs (Huvudstrbmbrytaren tillslagen) '... 49

101 Fönsterhissar 4-dörrars 240 och 260 D SBGN W 1 2 R ""---_.. _---_.._ o W "-_._-_.---- G,no., 49

102 Eluppvärmd bakruta 240 och R r- t-- : LOR I" t o B A Säkringspanet B Tåndlås C Strömställare för elbakrula D Elbakrula E Skarv (245 och 265) l L o BL-Y.l A 0"B"BSBSBBBS 2.5 BL ra 8ffB I Säkring nr 11 Överva xel V S I.L 31 ') > :<l E ' I,SV ( D Tändiåsei tillslaget elbakrulan frånkopplad \' Tändlåset tillslaget el bakrutan inkopplad 50 '...,

103 Eluppvärmd bakruta 240 och 260 y 50

104 Elbackspegel 240 och 260 A Såkringspanel B Tändlås C Kåpa lör parkeringsbromsspak DEIbackspegel E Omkopplare lör elbackspegel Säkri ng nr 1 Cigarettändare Strålkastartorkare -spolare Bakrutetorkare -spolare 245/265 c Elbackspegeln inkopplad o " M / I --=- 0- ' / r=- M,... " 51

105 Elbackspegel 240 och 260 B GR,-" 51

106 Eluppvärmd förarstol 240 och 260 A Säkringspanel B Tändlås C Vä rmeelement D Termostat E Skarv F Skarv 8B8S888 Säkring nr 12 BaCkljus Relä för fonsterhissar (elektriska ) Kylanlaggning c Termostaten slår!!ii vid + 14 Cochslå r 'få I r n VI 'd+26 C r-<: l '- : %" " - I Värrnesilsen inkopplad Temperaturen över +26 C Värmesitsen ifrånkodplad av termostaten masmss e fb88"b1 lmassag8s ff 1B88"B 1 O- I "" r " ". iä l 52 L --c/ 1,...,1 b". 'CI Id r""- r""-,... "

107 Eluppvärmd förarstol 240 och 260 B R BL- Y L., 58 D,... 52

108 Eluppvärmd passagerarstoi 262C,OR r 1 >SR 40R " r <J' o 00 " 40 A. Säkrings panel B TändlAs C Strömställare för värmeelement D Relä E Värmeelement F Termostat G Skarv H Skarv m8b 'IBS Bl rbs8"b A Säkring nr 10 Fcinsterhissar elektriska D,!55B(),1S Q,75 Bl:Y 1:.. 1S BR " 1S GN-Y F q SB H ilssb SB "r,n Y + C, 07$' ) Säkring nr 12 Backljus Relä för fönsterhissar (elektriska) Kylanläggning r l E E Värmesitsen inkopplad c= + T ermos aten s lå r fil I VI d 14 C OCh slår ifrån vid +26 l.. 00 " 0 c Temperaturen över 26 C Strömställaren tillslagen men värmesitsen ifrånkopplad av r-+t7t:+..." termostaten. m8stl'l1 ::lo.:.l 11:.. tf f88ffbl.. + "'" r :. 53..".

109 Eluppvärmd passagerarstol, 262C A c R BL-Y 'x r G H,. 53

110 Värmefläkt, standardvärme 240 och 260 A Säkringspanelen B Tändlås C Fläkt D Ftäktomkopplare Säkring nr 3 Inga andra funktioner D Hastighet 1 Haslighet 2 3,,

111 Värmefläkt, standardvärme 240 och 260 ' E'l!-. S8 58 R R Bl GN,,...,, 54

112 - Värmefläkt, kombinationsvärme 240 och 260 A Säkringspanel B TändlAs C Fläkt O Fläkiomkopplare Säkring 3 Inga andra l unktioner c Hastighet 1 Hastighet 2 Hastighet 3 55

113 55 Värmefläkt, kombinationsvärme 240 och

114 Kylanläggning 240 och 260 A Säkringspanel B Tändlås C Fläktomkopplare O Termoslatkontakt E Magnetventil F Manö'Iermagnet för kompressor G Relä Säkring nr 3 Värmefläk t Säkring nr 12 Backljus Eluppvärmd lorarstol Relä för fbnsterhissar (elektriska) ) Tändning och lermostalkonlakt tillslagna. Flaktomkopplaren frånslagen. Tändning, fläktomkopplare samt termokonlakl!illslagna. Tändning och Iläktomkopplare liiislagna. Termostatkontakten frånslagen. 6n800es " assaeee,. 56

115 Konstantfarthållare 240 och 260 A Hastighelsregulator B Tändlås C Fartlnslällningsreglage OSäkringspanel E Hängsäkrlng F Bromsljuskontakt G Konlakt vid kopplingspedal H GlödirAdsrelä J Säkring nr 1 Cigarettändare Strålkastartorkare - spolare Bakruletorkare - spolare Elbackspegel Säkring nr 6 Stoppljus H "H" 57

116 Konstantfarthållare 240 och c R E F H J.

117 Konstantfarthållare 240 och 260 L..' Inställning av hastighet Kontakten i läge On och set speed knappen intryckt. Relä och vakuumventil, i hastighetsregulatorn jordas genom bromsljuslamporna utan att dessa tänds eftersom strömflödet är mycket litet. '" o D(l Kvarhållning av inställd hastighet Det självhållande reläet i hastighetsregulatorn får matningsspänning från anslutning 2. (Om hastigheten är högre än 48 km/lim och broms- ell er kopplingspedalen ej nedtryckta). 58

118 Konstantfarthållare 240 och 260 Inbromsning När bromspedalen sluts kopplar reläet i hastighetsregulatorn ur eftersom spänningen på spolens båda sidor blir lika stor, Atertagning av inställd hastighet Efter inbromsning måste kontakten föras till resumeläge för all inställd hastighet ska återtas. 58

119 Komplett kopplingsschema 1979 Pas. Benämning 1 8alleri A2 2. Kopplingsdosa.. C3 3. TändlAs... C3. DtO 4 Tindspole..... B3 5 Fördelare... A3 6. Tandsl,!1... A3 7 Starimotor AI.Dl0 8. Generalor..... BI 9. Laddnlngsreg",lalor Slikringspanel... C Lju$Omkopplare Glodlrådsvakt E3 t3 Slegrela tör hel- och halvlj",s och ljussignal.. E2 HelIlus..... CI. El.. " 26. " " 22 " 26 " 28. "'" " 33. " ".. ". " " " 50.,,.,. ".,. " " GO. 62 " " 66 " " 80 '" ".. " " Halvlj"'s.... Cl. El Positionslykta Cl. Et Varselljus... Ct. Et Baklykta B6. E6. E7 Sidomarkeringslykta B7. E7 Skylllykta C E7 Bromsljuskontakt..... E4 Bromslykta B6. E6. E7 8ackljuskontakl. manuell vbeilada ackljuskontakt. aulomalybel1åda.010 8ackstrålkaslare. 86, OlD. E6 Köisaromkopplare 05 Strömställare, varningsbiinki)"',... C5 811nkdon Främre blinklykl Cl. El Bakre blinklykl B6. E6. E7 Ansl"'tning v,d InSlrumenl Anslutning vid,nsl.umenl..... B4 Forpump A2 AnSI",tnrng vid Instrumenl..... A4 Oljetryckskonl.ollampa... A4 ChokekonIrOllampa A4 ParkeringsbromskonlroUampa A4 Bromsvarnlngskontrollampa. '.. A4 LaddningskonlrOllampa... B4 GlödtrådskontrOllampa.. 84 Hellj",skontrollampa B4 KorvisarkontrOllampa B4 Overvaxelkonl,ollampa 85 B,lballeskonlrOllampa. Iram. 85 Motorrumsbelysning C2 Säxlhbelysnlng B5 ASkoppsbelysning.. B5 Vuellägesbelysning E4 Reostal lor Inslrumentbelysnlng. E4 Instrumenlbelysn,ng E5 ReglagepanelbelysnIng... ES Handsklackslampa... E5 Taklampa 02 Dörrkontakt, lörar,ida. 02 Oörrkonlakt, passagerars,da... C2. 02 Branslenlvåglvare A4 Tempera1\l'givare..... A4 Ol)etrycksvakl. A4 Chokereglagekonlekt A4 Parker;ngsbromSkontakl... A4 Bromsvarnlngskonlakl..... A4 EGR/EXH konlakl A4 Konlak\. bilbälte pass8gerarstol... AS Kontak\. bilbal!e fö.arstol... A5 Kontakl. passagerarslol... B5 Varningssummer för ljus Varvtalsmatare... B4 Briinslemätare Termomeler B4 SpånningSSl8b,lisator... B4 S'gnalhorn... C2 S,gnalhornsknepp C2 Cigareltandare..... B3 8,l.armare (standard"'ii.) SIrOmSlallare for bllvärmarllikt..... C2 StromSlalla.e lor vjndrutelorkare och -spolare A6 Vlndr",tetorkare... A6 VindrutespOlare A6 Rela tör strålkastartorkare C9 Stnllkastartor kare... C9 Stromstallare. bakrutelorkare. -spolare... B7 8ak'uletorkara..... B7 8ak.",lespolare C7 Bakre dorrkontakl akre lakbalysnlng SIrömstallare lör eluppvärmd bakwla... C5 Eluppvärmo bakruta... C5 Varmeelemenl med lermostat. IÖra.stol. silidyna.... Varmeelemenl. torarslol. ryggslod Klocka Diod. Skarv.. CS... C5... E4... A4 94 Baltespåmmnare USA A Kallstarlenljl... A2 96 Te.molidkontakt..... A2 97 BlIvIirmare. kombinationssyslem.. AS 98 Strömställare lö. bilärmarfl8kl... Ag 99 Rela for bränslepump..... A2 100 Brånslepump A2 101 Styf!rycksventll A2 102 Tillsatslultshd... A Motstånd.. A2 104 Sty'enhet, tandsystem A3 105 M,nove,magnet kompressor..... AS 106 Magnelvenhl.... AS 107. $t,ömstallare 10, kylanlaggnlrlg... A8 109 $tromställare lor overvaxel M C5 110 Kontakt 10' övervbel på vhellåda M46. CS 111 Manövermagnei för överväxel pä vbellåda M46... C5 1\2. Överkoppling... B Serv,ceultag.... B Termostat... A lo 1\6. Dampmotstånd.... A3 117 Hogtalare. framdörrar..... B t O 118 Antenn, hamruta \9 O.re dödpunkigivare... A Kondensalor..... A2 121 Termostat. golv..... E9 122 Avgastemparatur. kontrollampa..... E9 123 O,oddosa E Temperaturva1<t.. E9 125 Termoelement. katatysator... E Reta för fönste,h,ssa, C8 127 D'mbaktykta.. B6. E6 128 Slromstalla,e. d,mbaktykla Rehi för kylantaggn,ng..... A8 130 Bagel1erumsbatysnlng.. CS 13t SI,ömSl älla'e f ö, fonsterhiss. vansler fram... C7 132 Motor tör fönslerhiss. vänster fram C7 133 SIromstallare tor tönsterhiss. höger fram C MOlor för fönslerhiss. höger!ram... 86, ca 135. Bltbätleskontrol lampa. bak... B HuvudstrÖmslållare för elh,ssar bak Stromslällare för tönsterhiss. vänster bak Motor f o, fönslerhtss. vansler bak.... B9 139 StramsIälIare for lonste,h,ss. hoger bak MOlor f ö, fönste.hiss. höger bak.... C St.omslällare tör etbackspegel. vänsler.. 89 t42. Elbackspeget. vänsler.. B6 143 SIromslallare for etbackspeget, höger Etbackspagel. höger Skarv.6-pOtig.... _. 86. E Säk.lngsdosa. SlrålkaSlare Itatien... E Intervatlretä tör v'ndrulelorkare... AS 149. TeSlpunkl. tambdasond... AIO 150 SIdobIinker..... C2. E2 151 Ve.ningssummer tör ljus... Al0 152 Fjirrljus Rela lor Ijiirrljus Strömslällare. I,ärrl)us K",rv- och dimljus E Relä Iör k",rv. OCh dimljus..... E Slrömslällare, kurv- och dimljus Te.mperat"'rvakt Relli för lambdasond AIO 160 Frekvensvenl,I.... A Styrenhe\.lambdasystem... Al Lambdasond... A9 163 Inlervallrelä l ör bakruta Styrenhet Iör diesel Relä för glöd5lröm T," glod Rela 1,1 fördröjd Innerbelysning.. C Relå för elkylfläkt E Term05lal för elkyl1läkt. E7 170 Moto, Iör elkylfläkt E7 171 Va.meelemenl med termosiai tör passagerarslolens silldyna B Vårmeelemenl lor passagererstofens ryggstöd... B7 173 Strömställare for passagerarstolens varmeelement A6 174 Cigarelliindare bakre.. A Strömståflare lor takbelysning A Takbelysning vanster..... A Takbelysning höger..... A Elkopplare for motordriven an tenn Motor för antenn StrålkastartorkarmOlor AS. A6 18t MagnetvenIiI lör förgasare alt brånslevenl,l ror diesel D,Od till kontrollampan tör Lambdasond. A4 183 Konlrollampa lör Lambdasond al! konlrolllampa lor glöd ström lill diesel... A4 t84 Strömstiillare tör elfönslerhiss, förarsida. 09

120 1 3, : c D..,!lL Flrgbetecknlng.. S8 Svart GR Gr/i E W Vi< R = Röd SR = Brun y = Gul Bl = Blå GN : Grön Ledningsarean är 0,75 mm' om Inget annat anges. "" 1 2 3

121 4 5 6 I JQ!fl r.l-j'-::" >. 16/f ffz (6'".. zs.. I, I I 4 5 6

122 7 8 l r I I

123 9 10 B le D

124 ALFAB ET ISK INNEHALLSFÖRTECKNING Backljus. manuell växellåda Backljus. automatisk växellåda Backljus, manuell växellåda Backljus. automatisk växellåda Backljus. manuell växellåda 245/ Backljus, automatisk växellåda 245/ Bakrutetorkare och spolare med intervallrelä 245/ Bakrutetorkare och spolare utan intervallrelä 245/ Bränsleinsprutning , Bränsleinsprutning Bällespåminnare Cigarettändare Dimbakljus Dimbakljus Dimbakljus 245/ Eluppvärmd bakruta Elbackspegel Eluppvärmd förarstol Eluppvärmd passagerarstol. 262 C Fönsterhissar 2-dörrars Fönsterhissar 4-dörrars Förvärmningssystem. diesel Glödtrådsvakt Handskfacksbelysning Hel- och halvljus Innerbelysning Innerbelysning. 245 bakre Instrument- och reglagebelysning Klocka Kombinationsinstrument (med temp-o bränsle- och varvtalsmätare Komplett kopplingsschema KonstantfarthAllare Kylanläggning Körvisare och varningsljus 240/ Körvisare och varningsljus 245/ Ljussummer Motorrum och bagagerumsbelysning Positionsljus. bakljus och nummerskyltbelysning Positionsljus. bakljus och nummerskyltbelysning Positionsljus. bakljus och nummerskyltbelysning 245/ Signal Startsystem Stoppljus Stoppljus Stoppljus 245/ Slrålkaslartorkare och spolare 240/ Slrålkastarlorkare och spolare 240 GT StrömförsÖrjning Säkringar med hänvisning till sid uppslag O Tändsystem. brytarlöst Tändsystem. med brytarkontakter Tändsystem. brylarlöst Varselljus Vindrutetorkare och spolare 240/ Värmefläkt. standardvärme Värmefläkt. kombinationsvärme Överväxel

125

Påbyggnadsmodul KSM ECAS. Färdskrivare. Luftfjädring. Bromssystem EBS ZBR. Dörrmodul Passagerarsida. Dörrmodul Förarsida

Påbyggnadsmodul KSM ECAS. Färdskrivare. Luftfjädring. Bromssystem EBS ZBR. Dörrmodul Passagerarsida. Dörrmodul Förarsida TGA CAN bus system Dörrmodul Passagerarsida Dörrmodul Förarsida FFR Färddator EDC MS 6.1 Motorstyrning ZBR Centraldatorenhet Instrument Färdskrivare EBS Bromssystem ECAS Luftfjädring KSM Påbyggnadsmodul

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Audi A6 Kretsschema Nr 38 / 1 Utgåva

Audi A6 Kretsschema Nr 38 / 1 Utgåva Audi A6 Kretsschema Nr 38 / 1 Utgåva 11.2002 Varselljus med dimstrålkastare och dimbaklykta (Norge/Sverige) fr o m 2002 års modell Säkringshållare Säkringar i säkringshållaren betecknas fr o m säkringsplats

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 411 17/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48

Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 För motorfordon och släp 2 3 Översikt över lagkrav avseende belysning För att kunna utrusta eller uppgradera ett fordon på ett optimalt sätt måste de lagstadgade

Läs mer

Om en av två kretsar faller ur (t ex en lampa går sönder)

Om en av två kretsar faller ur (t ex en lampa går sönder) /~OLVO :;...'~ / Sidl.7) P244, RPS övs AG Arsmodell /1985 S-2566 E L S Y S T E M LJUSöVERVAKNING Följande funktioner är övervakade med strömdifferensrelä och strömmarna "vägda" mot varandra: Helljus V

Läs mer

BENÄMNING PRIS BENÄMNING PRIS ABS HYDRALAGGREGAT 300 BAKRUTA 400 ABS KRANS 50 BAKVÄXEL/DIFF. 800 ABS SENSOR 50 BATTERIKABEL 40 AC ANLÄGGNING KOMP.

BENÄMNING PRIS BENÄMNING PRIS ABS HYDRALAGGREGAT 300 BAKRUTA 400 ABS KRANS 50 BAKVÄXEL/DIFF. 800 ABS SENSOR 50 BATTERIKABEL 40 AC ANLÄGGNING KOMP. ABS HYDRALAGGREGAT BAKRUTA 400 ABS KRANS BAKVÄXEL/DIFF. 800 ABS SENSOR BATTERIKABEL 40 AC ANLÄGGNING KOMP. 1,000 BATTERILÅDA/FÄSTE/HÅLLARE 40 AC CELLPAKET/FÖRÅNGARE BENSINVÄRMARE 400 AC INNERTEMPERATUR

Läs mer

Cyl.Volym Däck/Fälg (Stål) 55 kw 75 hk. 55 kw 75 hk. 1.461 cm³ 195/65 R 15 149.600:- 1.461 cm³ 195/65 R 15 147.400. 66 kw 90 hk.

Cyl.Volym Däck/Fälg (Stål) 55 kw 75 hk. 55 kw 75 hk. 1.461 cm³ 195/65 R 15 149.600:- 1.461 cm³ 195/65 R 15 147.400. 66 kw 90 hk. Prislista Citan 2015 Typ Skåp Kompakt Motor/Växellåda/ Max.Vridmoment med 5-vxl manuell växellåda, 180 Nm vid 1.750-2.500 v/min Skåp Lång med 5-vxl manuell växellåda, 180 Nm vid 1.750-2.500 v/min Effekt

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Servicehandbok. Felsökning

Servicehandbok. Felsökning Servicehandbok Felsökning Felsökning B + c.'h... Anslutning av kontrollampor Vid all kontroll av värmarens funktion skall kontroll ~ laft1por anslutas. Volvo verktyg nr 999 9933. Anslut: 1. Grän ledning

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Trafikbelysningar. Trafikbelysning - sid 1/11

Trafikbelysningar. Trafikbelysning - sid 1/11 Trafikbelysning - sid 1/11 E01-14 Trekammarlykta Talmu. Utanpåliggande alt. infällt montage. Med bak-, och stoppljus samt blinkers. 325x130x65 mm. Inkl. glödlampor (E08-18, E08-16). E01-14.01 Reservglas

Läs mer

Installation Farthållare Toyota iq 2009->

Installation Farthållare Toyota iq 2009-> Installation Farthållare Toyota iq 2009-> 00000-28072-00 Farthållaren passar alla motorer och växellådor samt med eller utan Start/Stopp funktion. Beskrivning: Denna farthållare är helt elektronisk och

Läs mer

Koppla lampor på bil. (DRL) All hjälp uppskattas. Postad av Karl Heden - 10 okt :13

Koppla lampor på bil. (DRL) All hjälp uppskattas. Postad av Karl Heden - 10 okt :13 Koppla lampor på bil. (DRL) All hjälp uppskattas. Postad av Karl Heden - 10 okt 2015 21:13 Ny här så vet inte om kategorin är rätt. Nu till problemet. Har kopplat många helljus i mina dagar men nu håller

Läs mer

Komponentlista 1:7. 1/1 Batteri

Komponentlista 1:7. 1/1 Batteri Komponentlista 1:7 1/1 Batteri 2/16 Relä bakrutetorkare 2/17 Relä signalhorn 2/22 Relä klimatanläggning 2/31 Relä 15-matning 2/32 Huvudrelä motorstyrsystem 2/35 Relä startmotor 2/64 Relä extraljus 2/82

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

FELKODER - avläsning med blinkmetoden O B S - ingrepp i bilens elektriska system görs på egen risk. // CalTe

FELKODER - avläsning med blinkmetoden O B S - ingrepp i bilens elektriska system görs på egen risk. // CalTe FELKODER - avläsning med blinkmetoden O B S - ingrepp i bilens elektriska system görs på egen risk. // CalTe O B S gäller endast TECH1 kontakt med 10 uttag. Kontakten sitter i motorrummet, bakom vänstra

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Servicehandbok Avd. 9 (921

Servicehandbok Avd. 9 (921 Servicehandbok Avd. 9 (921 Reparation och underhåll 14 @~'Fo41 Mekonj)'orskofon Parkeringsvärmare Volvo 00 nnehåll Specifikationer.................. Reparationsanvisningar...... Byte av - termostater.........................

Läs mer

Digital termostat LCD skärm med ur

Digital termostat LCD skärm med ur Instruktion Blueline 505 Digital termostat LCD skärm med ur Teknisk specifikation: Driftspänning: Huvudströmbrytare Omgivning temp luft Omgivning temp golv Mått Färg 100-240VAC 50/60HZ 2- pol. 250VAC.

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

LÄGRE PRIS på volvo original reservdelar TILL BILAR ÖVER 6 ÅR. HELA LISTAN!

LÄGRE PRIS på volvo original reservdelar TILL BILAR ÖVER 6 ÅR. HELA LISTAN! LÄGRE PRIS på volvo original reservdelar TILL BILAR ÖVER 6 ÅR. HELA LISTAN! Gäller från 2013-12-02 ART NR PRODUKT PRIS SERVICE Fläktrem 973537 1985-B200, Fläktrem, dubbel (2st.) 135:- 122:- 340/360 973537

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Servicehandbok. Felsökning 1975-1980. Avd 3 (32) Laddningssystem \(;~ 111~ 240, 260

Servicehandbok. Felsökning 1975-1980. Avd 3 (32) Laddningssystem \(;~ 111~ 240, 260 Servicehandbok Felsökning.. Avd 3 (32) Laddningssystem \(;~ 111~ 240, 260 1975-1980 ". c Beställningsnummer: TP 30117/ 1 Rätt till ändringar förbehålles nnehåll Provinstrument........................................................

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Värdehandling. Testnr 2931 WDC 387 TESTNUMMER REGISTRERINGSNUMMER

Värdehandling. Testnr 2931 WDC 387 TESTNUMMER REGISTRERINGSNUMMER Värdehandling TESTNUMMER Testnr 2931 REGISTRERINGSNUMMER WDC 387 Utskrivet 2015-06-30 14:50:27 LAG Testcenter AB Tullgårdsgatan 12 116 68 Stockholm Telefon 08-5100 5125 Mobil 070-109 42 94 jaroslaw@lag-testcenter.se

Läs mer

Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5

Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5 Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5 Farthållaren passar de flesta bilar med elektronisk gaspedal samt både manuell och automat växellåda. För detaljerad information om kompatibla

Läs mer

ED/PH/ 05/27/98/1. ARRIVA SCANIA OMNILINK CK270UA6x2

ED/PH/ 05/27/98/1. ARRIVA SCANIA OMNILINK CK270UA6x2 /1 ARRIVA SCANIA OMNILINK CK270UA6x2 SCANIA OMNILINK CK280UA6x2 1. UTRUSTNING & PRESTANDA 2. FÖRARPLATS 3. COMBI-INSTRUMENT 4. PANEL VÄNSTER FRAM 5. PANEL HÖGER FRAM 6. DÖRRKNAPPSPANEL 7. VÄRME/VENTILATION

Läs mer

TEKNISKT REGLEMENTE. Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare.

TEKNISKT REGLEMENTE. Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare. TEKNISKT REGLEMENTE Klass HT1 & HT2 Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare. Reglerna gäller för samtliga klasser om det inte framgår

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 4 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Färdig koppling D1 R2 IC1 R1 D2 R3 D3 R7 R5 T1 T2 R6 T3 R6 Uppgiften innehåller: Namn Värde Utseende Antal R1 11 kω brun, brun, svart, röd, brun 1 st R2 120

Läs mer

Audi A6 Kretsschema Nr 26 / 2 Strömställare för varningsblinkljus, blinkvisaromkopplare

Audi A6 Kretsschema Nr 26 / 2 Strömställare för varningsblinkljus, blinkvisaromkopplare Audi A6 Kretsschema Nr 26 / 2 Strömställare för varningsblinkljus, blinkvisaromkopplare E2 - blinkvisaromkopplare E3 - strömställare för varningsblinkljus J234 - styrdon för airbag J285 - styrdon med indikeringsenhet,

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 210 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Trasigt signalhorn på Silver Shadow

Trasigt signalhorn på Silver Shadow Trasigt signalhorn på Silver Shadow Alla svenskregistrerade bilar som är mer än 30 år och tillverkade senare än 1950 skall besiktigas var 24:e månad. Detta gäller även min Silver Shadow från 1975. I år

Läs mer

1965 till 1968 Sekventiell blinkers

1965 till 1968 Sekventiell blinkers 1965 till 1968 Sekventiell blinkers (se diagram och illustrationer längst ned) Bromsljuset tas också upp då det är integrerat i blinkersreläet. Standardkomponenterna, se bild längre ner, av den vandrande

Läs mer

Overdrive i Volvo Amazon

Overdrive i Volvo Amazon Overdrive i Volvo Amazon När de nya växellådorna m30, m31, m40 och m41 introducerades i Volvo Amazon med 1961 års modell hade karossen försetts med större kardantunnel för att ge plats åt de nya lådorna.

Läs mer

HÖST- ERBJUDANDE 2011

HÖST- ERBJUDANDE 2011 HÖST- ERBJUDANDE 2011 SLÄPVAGNSBELYSNING ROTATIONSLJUS ARBETSBELYSNING BRÄNSLEPUMP BACKNINGSHJÄLP Euro Equip AB Erks Väg 9 S-656 38 KARLSTAD Tel: 054-83 28 78, mobil 0708-48 11 25 E-mail: info@euroequip.se

Läs mer

1 Pris Inkl moms 10-06150 Reflex rund röd 12 10-06160 Reflex rund vit 12 10-06170 Reflex rund gul 12 10-06370 Reflex 20 10-08100 LGF skylt 185

1 Pris Inkl moms 10-06150 Reflex rund röd 12 10-06160 Reflex rund vit 12 10-06170 Reflex rund gul 12 10-06370 Reflex 20 10-08100 LGF skylt 185 1 10-06150 Reflex rund röd 12 10-06160 Reflex rund vit 12 10-06170 Reflex rund gul 12 10-06370 Reflex 20 10-08100 LGF skylt 185 10-10360 Strålkastarglas 525 10-10378 Strålkastarglas 525 10-11434 Strålkastarsats

Läs mer

GRECAV Scandinavia AB, Box 9102, 200 39 Malmö tel 040 210600 fax 040 469747 www.grecav.nu

GRECAV Scandinavia AB, Box 9102, 200 39 Malmö tel 040 210600 fax 040 469747 www.grecav.nu GRECAV EKE diesel GRECAV Scandinavia AB, Box 9102, 200 39 Malmö tel 040 210600 fax 040 469747 www.grecav.nu josefin@grecav.nu GRECAV EKE Stile L Kaross: Säkerhetsram i aluminium, Motorram i rostskyddsbehandlat

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef - Experttekniker

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Valbara utsignaler (UF 356) Valbara utsignaler. Inverterad signal

Valbara utsignaler (UF 356) Valbara utsignaler. Inverterad signal Valbara utsignaler Valbara utsignaler Dokumentet beskriver vilka valbara utsignaler som finns för förbindningsdon C493, stift 8-12 (förbindningsdon för utökad funktionalitet). Signalerna väljs och justeras

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Eberspächer AB 6 20:30

Eberspächer AB 6 20:30 Monteringsanvisning nr 900 Eberspächer Sats nr: 08 00 00 00 Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Ombyggnad av HYDRONIC DW Z till Parkeringsvärmare i FORD Focus Di Modellår

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet

Parametrar Sikt och synlighet Inledning Inledning Det här dokumentet beskriver parametrar som är kopplade mot sikt och synlighet. Endast parametrar som bedöms användbara för påbyggare är listade. Vilka parametrar och inställningar

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Relay kit rear fog lamp + relay kit positive power supply

Relay kit rear fog lamp + relay kit positive power supply Instruction No Version Part. No. 8685786 1.1 8651661 Relay kit rear fog lamp + relay kit positive power supply Page 1 / 11 Equipment A0000162 A0000161 R8802817 Page 2 / 11 R3703035 Page 3 / 11 R3703037

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Prislista. Ford Transit Connect. Connect L1 Ambiente 1 Motor Växellåda Exkl moms. Connect L1 Trend 2 Motor Växellåda Exkl moms

Prislista. Ford Transit Connect. Connect L1 Ambiente 1 Motor Växellåda Exkl moms. Connect L1 Trend 2 Motor Växellåda Exkl moms Prislista Ford Transit Connect Connect L1 Ambiente 1 Motor Växellåda Exkl moms Ambiente 1.6TD075 M5 137.756:- Ambiente 1.0T 100 M6 137.756:- Ambiente 1.6TD095 M5 159.356:- Ambiente 1.5TD120 MPS 182.556:-

Läs mer

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden):

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden): Allmänt om strömförbrukning Allmänt om strömförbrukning VIKTIGT! För att inte batterierna ska ta skada måste generatorns laddningskapacitet vara anpassad till strömförbrukningen. Batterier, generator och

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

BATTMAN III Amperetimräknare

BATTMAN III Amperetimräknare BATTMAN III Amperetimräknare Artnr BA 1224 AHR/W SVENSKA Digitalt kontrollinstrument som mäter: Uttagen respektive återförd kapacitet -Ah Laddningsström -A Urladdningsström -A Batterispänning -V Vi tackar

Läs mer

FH, FM, FE, FL. Kompletterande fakta Rekommendationer för batteri- och generatorkapacitet

FH, FM, FE, FL. Kompletterande fakta Rekommendationer för batteri- och generatorkapacitet Kompletterande fakta Kompletterande fakta 1. Allmänt Denna information syftar till att ge en vägledning för rätt val av generator och batterier. Strömförbrukningen i fordonet ökar ständigt och för att

Läs mer

CITRoENk SERVICEAVDE LNI NGEN

CITRoENk SERVICEAVDE LNI NGEN CTRoENk SERVCEAVDE LN NGEN SERVCE MEDDELAN DE REF. NT 81 172 MA HASTGKETSREGULATOR N 45/84 DAT. 19840903 CX 2400 E GRUPP 1 Sedan 1982 Srs modell kan CX 2400 med insprutnirigsmotor beställas med hastighetsregulator.

Läs mer

POSITIONSLJUS E-1 01309. TMT.Malinen Oy E-GODKÄNDA POSITIONSLJUS. 50580 POSITIONSLJUS L 195 0,30 - vit / röd - fl exibel gummiarm 195 mm

POSITIONSLJUS E-1 01309. TMT.Malinen Oy E-GODKÄNDA POSITIONSLJUS. 50580 POSITIONSLJUS L 195 0,30 - vit / röd - fl exibel gummiarm 195 mm POSITIONSLJUS E-1 01309 E-GODKÄNDA POSITIONSLJUS 50580 POSITIONSLJUS L 195 0,30 - vit / röd - fl exibel gummiarm 195 mm 50582 POSITIONSLJUS I 110 0,20 - vit / röd - fl exibel gummiarm 110 mm 50585 RESERVGLAS

Läs mer

Din A-Klass: A 180 BlueEFFICIENCY

Din A-Klass: A 180 BlueEFFICIENCY Exemplarisk illustration Exemplarisk illustration Sammanställning Motor A 180 BlueEFFICIENCY Välj klädsel Jupiterröd Hjul AMG lättmetallfälgar 45,7 cm (18 tum) i multi-ekerdesign Klädsel Konstläderklädsel

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD Micro BILLARM

MONTERINGSANVISNING för CARGARD Micro BILLARM MONTERINGSANVISNING för CARGARD Micro BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr.182/90 CSD AB 90-05-02 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Regleröversikt. Luftridåer - Reglering. Eveco I Tel I Fax I www. eveco.se SM DM RC2 DA. Manuell. Manuell.

Regleröversikt. Luftridåer - Reglering. Eveco I Tel I Fax I www. eveco.se SM DM RC2 DA. Manuell. Manuell. Regleröversikt SM DM RC2 DA Reglerpanel Manuell Manuell Automatisk Automatisk Fläkthastighet 3 hastigheter 3 hastigheter 3 hastigheter 3 hastigheter Reglering av elvärme 2 steg 2 steg 2 steg 2 steg Anslutning

Läs mer

Saab 9-5. 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5. 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Monteringsanvisning SITdefault Installationssats, extraljus MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction

Läs mer

SER VICE- MEDDELANDE

SER VICE- MEDDELANDE 2 CTROEN SEA VCEA VOELNNGEN SER VCE MEDDELANDE cx REF. CX 0 12 N 1/86 DAT. 1986. 11.20 GRUPP 1987 Srs CXprogram far Sven e ser Ut p5 följande sätt: Handelsbenämning L gsta chassinr Motoreffekt Cy.volym,

Läs mer

DRAGTRUCK 2,8T EL/T MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN. Vårdbestämmelser

DRAGTRUCK 2,8T EL/T MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN. Vårdbestämmelser Vårdsystem FM M7782-400461 Sida 1 (5) DRAGTRUCK 2,8T EL/T MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Tekniskt ansvarig: Dennis Carlsson PRL MS 369 Publikationsansvarig: Börje Jansson Regler och

Läs mer

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Hög strålkastarplacering. Allmänt om hög strålkastarplacering. Inkopplingsalternativ

Hög strålkastarplacering. Allmänt om hög strålkastarplacering. Inkopplingsalternativ Allmänt om hög strålkastarplacering Allmänt om hög strålkastarplacering Funktionen hög strålkastarplacering ersätter ordinarie färdbelysning och körriktningsvisarlyktor, till exempel när en snöplog är

Läs mer

Felkoder och kontrollfunktioner för Volvo 850 från -92 till och med -95.

Felkoder och kontrollfunktioner för Volvo 850 från -92 till och med -95. Felkoder och kontrollfunktioner för Volvo 850 från -92 till och med -95. Dosorna för diagnos och kontrollfunktioner sitter till höger långt fram I motorrummet där databoxarna sitter. Ta av locken så ser

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktigt före monteringen... 2 Förberedelser... 3 Placering Styrenhet...3 Magnetkontakter...3 Anslutning

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

NY RENAULT TRAFIC DUBBELHYTT. Prislista och Tillval

NY RENAULT TRAFIC DUBBELHYTT. Prislista och Tillval NY RENAULT TRAFIC DUBBELHYTT lista och Tillval PRISER Kod Engine Norm Växellåda Storlek HK exkl moms DC1E2 212SB6 1,6 R9M FAP Twin Turbo S/S EURO5 6-vxl manuell (PF6) L2 H1 120 hp 282 000 kr DC1E2 212SA6

Läs mer

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.7 CityKit

Läs mer

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud.

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud. M115N / Mårdskydd för motorfordon 12V jagar bort mårdar med hjälp av små högspänningsplattor laddade med ca. 200 300 V genom elektriska chocker i fordonets motorutrymme (endast svaga strömpulser som skrämmer

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 209

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 209 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 209 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

PRODUKTKATALOG BUSSUTRUSTNINGAR AB RYDE HÖGNÄS FLIK 5 BLINKLYKTOR SIDAN 1.

PRODUKTKATALOG BUSSUTRUSTNINGAR AB RYDE HÖGNÄS FLIK 5 BLINKLYKTOR SIDAN 1. BLINKLYCKTA SIDA 140 X 50 MM HÖGER VÄNSTER 420628 420629 421728 FLIK 5 BLINKLYKTOR SIDAN 1 FRAM STAR, EX. HÖ, VÄ HÖGER 420640 VÄNSTER 420641 FRAM HÖGER MB L. HÖ HÖ VÄ. 420643 420644 421743 421744 FRAM

Läs mer

NICE PRICE. HELA LISTAN!

NICE PRICE. HELA LISTAN! NICE PRICE. HELA LISTAN! SERVICE Fläktrem 977259 B19/21 enkelrem 113:- 104:- 977260 B19/21/23 dubbla remmar 156:- 144:- 973537 1985-B/230, Fläktrem, dubbel (2st.) 156:- 144:- 3210827 B14 1982-87, Drivrem

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Elcentraler. Allmänt. Det finns 4 stycken elcentraler i fordonet:

Elcentraler. Allmänt. Det finns 4 stycken elcentraler i fordonet: Allmänt Det finns 4 stycken elcentraler i fordonet: Allmänt Benämning Beteckning Placering Huvudelcentral P2 I hytten framför passagerarsätet Påbyggnadselcentral P9 under instrumentpanelen bakom skyddskåpan

Läs mer

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Skriv ut sida Modell: Saab 9-5 SportCombi 2.3t BioPower 210 hk SEK 290 900 Exteriör & Interiör: Carbon Grey SEK 7 500 Läderklädsel Griffin Sport 2-ton, Black/Grey K56

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b SE Släpdel MFC Den information som finns i anvisningen är de som är aktuella när monteringsanvisningen framställs. VBG förbehåller sig rätten att göra ändringar

Läs mer