Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 12 december 2007, kl Partigruppsmöten kl Ajournering för lunch kl Beslutande Maths Andersson (fp) Ordförande Åke Svensson (m) Marianne Elf (s) Bertil Carlzon (c) Anna-Lena Jansson (m) Ers. för Jessica Antebrink Margareta Svanlund (spi) Ingeman Svensson (s) Margaretha Seger (s) Ingvar Ståhl (s) Ers. för Anders Andersson Övriga närvarande Se sid 2 Utses att justera Marianne Elf (s) Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Carlsvärd Redell Maths Andersson Marianne Elf ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Socialnämnden, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Gunilla Carlsvärd Redell Utdragsbestyrkan

2 Socialnämnden Övriga närvarande Arne Axelsson Hans Hollander Husniya Hasan Inger Kriig (c) (spi) (s) (s) Tjänstgörande tjänstemän Gunilla Carlsvärd Redell Nämndsekreterare Åke Wännman Socialchef Jaan Noor Utvecklingssamordnare Anders Stenbacka Kontorschef Henrik Ottosson Ekonom Annika Holmberg Ekonom Eva Axelsson 1:e soc.sekr. 177 Madeleine Öberg Samordnare 182 Utdragsbestyrkan

3 Socialnämnden SN 174 Sammanträdets öppnande Dagordningen fastställes. Till protokolljusterare utses Marianne Elf (s). Val av adjungerade till myndighetsutskottet utses.

4 Socialnämnden SN /SN 0194 Resultatmål för socialnämndens verksamheter Socialnämnden antog förslag till nya inriktningsmål. Under hösten har detta följts av ett arbete för att konkretisera mätbara resultatmål knutna till vart och ett av inriktningsmålen. Resultatmålen kommer att vara den konkret uttryckta ambitionen där nämnden kan driva en utveckling som blir ett stöd för att den valda inriktningen förverkligas. Målen utgör också en grund för förvaltningens verksamhetsplaner. Förslag till resultatmål har formulerats för vardera äldre, vuxna och barn. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Hans Hollander (spi), Marianne Elf (s), Margareta Svanlund (spi) och Åke Svensson (m). Vid diskussion i nämnden enas man om att i förslag till resultatmål för vuxna ändra ordet boendestöd till stöd i sitt boende och i förslag till resultatmål för äldre ändra över 70 år till fr o m 70 år. Därefter yrkar Marianne Elf (s), Margareta Svanlund (spi) och Åke Svensson (m) bifall till förslaget. 1. Socialnämnden antar, med ändringarna ovan, förslaget till resultatmål för äldre, vuxna och barn/ungdom.

5 Socialnämnden SN /SN 0215 Driftsbudget 2008 med flerårsplan för Socialnämnden har tilldelats en budgetram för 2008 på tkr. Nämndsbudget 2008 utgår från en schablonmässig uppräkning av verksamhetskostnader Därtill har en genomgång gjorts av samtliga enheters budget. Verksamhetsförändringar och volymförändringar har beaktats i budgetarbetet. Nämndsbudget 2008 ryms inom tilldelad budgetram. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s), Ingvar Ståhl (s), Åke Svensson (m) och Margareta Svanlund (spi). 1 Nämnden fastställer föreslagen driftsbudget 2008 med plan för Driftsbudgeten 2008 med plan överlämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

6 Socialnämnden SN /SN 0177 Betänkandet "Beslutanderätt vid gemensam vårdnad mm" Justitiedepartementet har remitterat rubricerade betänkande till bl a Motala kommun och emotser synpunkter senast den 31 januari Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s), Margareta Svanlund (spi), Åke Svensson (m) och Ingeman Svensson (s). 1 Socialförvaltningen får i uppdrag att till nämndens januarisammanträde upprätta ett förslag till svar. 1:e soc.sekr. Eva Axelsson

7 Socialnämnden SN /SN 0198 Kommunens revisorer - Granskning av LSS-verksamheten Kommunens revisorer emotser socialnämndens kommentarer och förslag till åtgärder med anledning av rubricerad rapport senast den 7 januari Anstånd har dock begärts och beviljats till den 20 februari. Utöver ordföranden yttrar sig Hans Hollander (spi), Margareta Svanlund (spi), Marianne Elf (s), Åke Svensson (m) och Ingeman Svensson (s). 1 Socialförvaltningen får i uppdrag att till nämndens februarisammanträde upprätta ett förslag till svar. Soc.förvaltningens stab

8 Socialnämnden SN /SN 0205 Konkurrensutsättning inom äldreomsorgen Vid socialnämndens sammanträde beslutade den politiska majoriteten att en enhet inom äldreomsorgen ska konkurrensutsättas. Syftet med detta är att nämnden vill tillskapa en referensenhet som jämförelse till den egna, kommunalt drivna verksamheten. Motivet för upphandling är att höja kvaliteten för brukaren till samma eller lägre kostnad. Eftersom syftet i detta fall är att erhålla en referens till verksamhet som bedrivs i egen regi så innebär det att den egna verksamheten inte kan lägga anbud på detta. Förvaltningens förslag på enhet som kan komma att läggas ut på entreprenad är enheten Motala Verkstad/Bråstorp. Motiven till att enheten MV/Bråstorp är föreslagen grundar sig på att enheten innehåller vårdboende med olika inriktning och även bedriver hemtjänst. Detta innebär att det finns möjligheter till jämförelse med motsvarande verksamhet som bedrivs inom förvaltningen. Ytterligare en anledning är att enheten saknar trygghetsboende vilket bedöms vara en fördel ur ett upphandlingsperspektiv. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Åke Svensson (m), Margareta Svanlund (spi), Bertil Carlzon (c), Marianne Elf (s), Ingvar Ståhl (s), Inger Kriig (s) och Ingeman Svensson (s). Yrkanden Åke Svensson (m), med instämmande av Margareta Svanlund (spi), Anna-Lena Jansson (m) och Bertil Carlzon (c), yrkar bifall till föreliggande förslag. Marianne Elf (s) yrkar avslag till föreliggande förslag men utifall förslaget skulle bifallas yrkar Marianne Elf (s) att en arbetsgrupp bildas, i vilken oppositionen ska ingå, för att arbeta med frågor rörande konkurrensutsättning. Forts. Enhetschef Bråstorp/MV

9 Socialnämnden Forts. 179 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden antar Åke Svenssons (m) bifallsyrkande och bifaller dessutom Marianne Elfs (s) yrkande om att en arbetsgrupp bildas. 1 Enheten Motala Verkstad/Bråstorp konkurrensutsätts enligt tidplan under Arbetsutskottet får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på arbetsgrupp som ska arbeta med frågor rörande konkurrensutsättning. Reservationer Mot beslutet reserverar sig Marianne Elf (s), Margareta Seger (s), Ingvar Ståhl (s) och Ingeman Svensson (s) till förmån för Marianne Elfs (s) yrkande. Protokollsanteckning Marianne Elf (s) medges lämna anteckning till protokollet i enlighet med bilaga till denna paragraf. Enhetschef Bråstorp/MV

10 Socialnämnden SN /SN 0206 Lokalförändringar Björktrastens vårdboende Björktrastens vårdboende saknar godtagbara personalutrymmen och har även brister vad gäller allmänna utrymmen för samvaro utifrån de behov som gäller i särskilt boende för äldre. En inventering av möjliga lösningar har genomförts med medverkan från fastighetskontoret, arbetsledning och personalrepresentanter. Förslaget innebär dels en mindre tillbyggnad i anslutning till nuvarande entréer för att lösa problematik vad gäller placering av matvagnar m.m. Vidare omdisponeringar inom befintliga ytor genom att ett boenderum tas i anspråk för personalrum i kombination med expedition för vårdpersonal och sjuksköterska. Nuvarande expedition, som används för en rad kombinerade behov, öppnas upp mot korridor och bildar i förslaget en samlad vistelseyta i kombination med nuvarande kök/matrum. Förslaget innebär att ett boenderum går förlorat. Alternativ saknas för att undvika denna effekt. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Margaretha Seger (s) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden godkänner förslag gällande lokalförändringar vid Björktrastens vårdboende innebärande en minskning med ett boenderum. Enhetschef Björktrasten

11 Socialnämnden SN /SN 0210 Lokalutveckling Svanen Förändringar och omdisponeringar inom Svanens trygghetsboende förordas avseende förläggning av personalutrymmen samt omdisponering av utrymme för samvaro för de boende. Även inglasning av vissa kommunikationsytor för förflyttning från bostäder till dagstuga ingår. Förslaget kombineras i dessa delar med tidigare beslut att bygga om 7 lägenheter som använts som korttidsbostäder till 3 fullskaliga trygghetsbostäder för permanent boende. Förordade omdisponeringar innebär att vi i ett sammanhang kan lösa behov som är knutna till krav vad gäller arbetsmiljö och uppfylla kvalitéer enligt antaget principprogram för trygghetsbostäder. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s). Margaretha Seger (s) med instämmande av Åke Svensson (s) och Margareta Svanlund (spi) yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Anmoda fastighetskontoret i samverkan med bostadsstiftelsen Platen att genomföra förslag till de omdisponeringar och förändringar som förordas avseende trygghetsboende Svanen. 2 Korttidsboendet vid Svanen avvecklas fr o m Korttidsboende för egen bokning inordnas inom kapacitet för flex-platser vid enheten Strandvägen. 4 Socialnämnden noterar att den samlade förändringen leder till kvalitetshöjningar parallellt med en positiv nettoeffekt vad gäller nämndens kostnader. Enhetschef trygghetsboende Svanen och fastighetskontoret

12 Socialnämnden SN /SN 0227 Information Vid dagens sammanträde informerar samordnare Madeleine Öberg om Samordningsförbundets verksamhet. 1 Nämnden noterar informationen

13 Socialnämnden SN /SN 0199 Ändrade stadgar avseende frivilliginsatser Socialnämnden inrättade 2005 en utmärkelse för frivilligt socialt arbete i syfte att uppmuntra frivilliga insatser inom det sociala området. Utmärkelsen består, enligt socialnämndens stadgar, av ett diplom till mottagaren av utmärkelsen och en summa på kronor till en förening/organisation med social anknytning som mottagaren utser. Föreliggande förslag till stadgeändring innebär att mottagaren av utmärkelsen, utöver diplomet och penninggåvan till föreningen/organisationen, också tilldelas en personlig gratifikation. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (s) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Ändra punkt 2 i stadgarna för utmärkelsen Årets frivilliginsats i Motala kommun till Utmärkelsen består av ett diplom och en gratifikation till mottagaren av utmärkelsen samt kronor till en av mottagaren utsedd förening/organisation med social anknytning.

14 Socialnämnden SN /SN 0199 Årets frivilliginsats i Motala kommun Gratifikation Socialnämnden beslutade , 169, att tilldela Linus Stolt, Östermalmsgatan 55, Motala, utmärkelsen Årets frivilliginsats i Motala kommun 2007 för hans engagerade insatser inom kommunens drogförebyggande arbete. Enligt stadgarna för Årets frivilliginsats i Motala kommun tilldelas mottagaren av utmärkelsen också en gratifikation för sina frivilliginsatser. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Tilldela mottagaren av utmärkelsen Årets frivilliginsats i Motala kommun 2007, Linus Stolt, Östermalmsgatan 55, Motala, en gratifikation på kronor för hans frivilliga sociala arbete. Linus Stolt, Östermalmsgatan 55, Motala

15 Socialnämnden SN /SN 0212 Fördelning av 2008 års föreningsbidrag till pensionärsföreningar Socialnämndens bestämmelser för bidrag till pensionärs- och handikappföreningar innebär att föreningsbidrag till pensionärsföreningar utgår dels som grundersättning, dels som verksamhets-/uppdragsersättning. Föreliggande förslag innebär att grundersättningen för 2008 fördelas efter föreningarnas medlemsantal medan verksamhets-/uppdragsersättningen fördelas av resp föreningars samorganisation/motsvarande mellan de föreningar som ingår i samorganisationen/motsvarande med utgångspunkt från föreningarnas bidragsansökningar. Utöver föreningsbidragen till de traditionella pensionärsföreningarna föreslås också bidrag utgå till Korpens panterklubb med motiveringen att panterklubben har en mycket omfattande pensionärsverksamhet riktad till kommunens alla pensionärer. För ansökningarna från SKTF:s seniorer och Motala-Vadstena pensionärsuniversitet förslås avslag eftersom ingen av föreningarna uppfyller villkoren för att erhålla bidrag för 2008 års verksamhet. Sammantaget innebär förslaget att föreningsbidrag till pensionärsföreningar utgår med kronor för verksamhetsåret Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Hans Hollander (spi). Ingeman Svensson (s) med instämmande av Åke Svensson (m) yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Bevilja pensionärsföreningarna föreningsbidrag med kronor för verksamhetsåret Uppdra till PRO:s samorganisation att utifrån bidragsansökningarna fördela kronor i uppdragsersättning mellan de föreningar som ingår i samorganisationen. 3 Uppdra till Motalakretsen av SPF att utifrån bidragsansökningarna fördela kronor i uppdragsersättning mellan de föreningar som ingår i kretsföreningen. Forts. PRO:s samorganisation, Motalakretsen av SPF och RPG Motala. Handläggare Tony Westling

16 Socialnämnden Forts Uppdra till Kretsföreningen RPG Motala att utifrån bidragsansökningarna fördela kronor i uppdragsersättning mellan de föreningar som ingår i kretsföreningen. 5 Avslå ansökan om föreningsbidrag från SKTF:s seniorer eftersom föreningen inte uppfyller villkoren i socialnämndens bidragsbestämmelser. 6 Avslå ansökan om bidrag från Vadstena-Motala pensionärsuniversitet eftersom föreningen ännu inte varit verksam i ett år. PRO:s samorganisation, Motalakretsen av SPF och RPG Motala. Handläggare Tony Westling

17 Socialnämnden SN /SN 0214 Fördelning av 2008 års föreningsbidrag till handikappföreningar Socialnämndens bestämmelser för bidrag till pensionärs- och handikappföreningar innebär för handikappföreningarna att föreningsbidrag utgår dels som grundersättning, dels som verksamhets-/uppdragsersättning. Grundersättningen fördelas efter föreningarnas medlemsantal, varvid föreningar med mindre än 100 medlemmar erhåller kronor, föreningar med mellan 101 och 150 medlemmar kronor och så vidare. Verksamhets-/uppdragsersättning utgår till föreningar med verksamhet riktad till målgrupper för vilka socialnämnden har ett särskilt ansvar, varvid verksamhet riktad också till andra grupper än de egna medlemmarna är extra värdefull. Verksamhets-/uppdragsersättningen har fördelats mellan handikappföreningarna i samråd med representanter för HFM Motala. Sammantaget innebär förslaget att totalt kronor, exkl bidraget till HFM, fördelas till handikappföreningarna för verksamhetsåret Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Ingeman Svensson (s) som med instämmande av Åke Svensson (m) yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Bevilja handikappföreningarna, exkl HFM, bidrag med kronor för verksamhetsåret Handläggare Tony Westling

18 Socialnämnden SN /SN 0213 Fördelning av 2008 års föreningsbidrag till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar Föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar fungerar som ett komplement till socialtjänsten. Enligt socialnämndens bidragsbestämmelser kan bidrag till sådana föreningar utgå dels som grundersättning, dels som verksamhets-/uppdragsersättning. Grundersättningen är avsedd att i första hand täcka föreningens administrativa omkostnader medan verksamhets-/uppdragsersättning kan utgå till förening som träffar överenskommelse med socialförvaltningen om verksamhet eller uppdrag. Föreliggande förslag till fördelning av bidrag till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar innebär att totalt kronor utbetalas för verksamhetsåret Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Anna-Lena Jansson (m), Marianne Elf (s) och Inger Kriig (s). Ingeman Svensson (s) med instämmande av Bertil Carlzon (c) yrkar bifall till föreliggande förslag. 1. Bevilja föreningsbidrag med totalt kronor till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar verksamhetsåret Socialförvaltningen uppmärksammas på att följa tidigare beslut att teckna avtal med föreningar som har uppdragsersättningar. Handläggare Tony Westling

19 Socialnämnden SN /SN 0208 Ansökan om länsstyrelsemedel till metodutveckling Nätet/Båten Barn och ungdomar med neuropsykiatriska störningar löper risk att utvecklas ogynnsamt, då såväl barnen som familjen inte har de skyddsfaktorer som är viktiga för att utvecklas till trygga vuxna. I Motala kommun har vi behov av att implementera instrument och metoder som kan innebära att skyddsfaktorerna förstärks. Det finns redan en nära och strukturerad samverkan med olika delar av landstinget och skolan sedan ca 1 ½ år vad gäller barn/ungdomar och familjer med neuropsykiatriska störningar eller misstanke om sådana och/eller intellektuella begränsningar som kallas Nätet. Arbetet i Nätet har inneburit att barn i riskgruppen upptäcks i allt högre utsträckning. För att arbetet skall bli framgångsrikt krävs goda och gemensamma redskap att möta målgruppen. Vi gör därför den bedömningen att vi behöver utbilda personalen i framför allt två metoder som man skall kunna använda sig av och vars strategier man kan vidarebefordra till familjen och andra som arbetar med målgruppen. Metoderna är ART och Teacch-metoden vilka båda bygger på kognitiv grund. För 2007 har länsstyrelserna medel att fördela till bl a allmänt förebyggande insatser enligt Regeringens direktiv. Ovanstående insatser bedöms ligga i linje med dessa riktlinjer, varför en ansökan görs. Beslutsunderlag Sociala resursverksamhetens, barn och ungdom, skrivelse Ansökan översändes till länsstyrelsen. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Länsstyrelsen

20 Socialnämnden SN /SN 0209 Politisk styrgrupp för handlingsprogram för skydd mot olyckor och riskanalys över Motala kommun Det nu gällande handlingsprogrammet för skydd mot olyckor skall revideras och riskanalysen över Motala kommun förnyas. Räddningsverket ser helst att detta arbete görs innan år 2007 års utgång. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Åke Svensson (m) och Margareta Svanlund (spi). 1 Socialnämnden utser ordföranden Maths Andersson som ordinarie ledamot och Ingeman Svensson (s) som ersättare i styrgruppen för skydd mot olyckor. KS

21 Socialnämnden SN /SN 0223 Arbetskläder i äldreomsorgen Ökade hygienkrav med anledning av förekomsten av multiresistenta bakterier ger ökad aktualitet för en upphandling av arbetskläder kombinerat med cirkulationstvätt. Efter smitta av nämnda slag på två boendeenheter i kommunen har åtgärder vidtagits för förbättrad hantering av arbetskläder. Sedan tidigare tillämpas ett system för cirkulationstvätt för Strandvägens enhet. Säkerhet och arbetsmiljö talar för en övergång till ett gemensamt system för kommunens samtliga boendeenheter i äldreomsorgen vad gäller arbetskläder som minimerar riskerna för smittspridning. En upphandling av arbetskläder med cirkulationstvätt kan i nuvarande skede genomföras samlat med Mjölby kommun. En merkostnad jämfört budget skulle uppstå med ca. 560 tkr per år. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi) som med instämmande av Ingeman Svensson (s) yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden godkänner genomförande av upphandling för försörjning och tvätt av arbetskläder för personal verksamma inom kommunens enheter för särskilt boende för äldre. 2 Merkostnaden inarbetas i nämndens budget under Enhetschef Bo Lundén

22 Socialnämnden SN /SN 0221 Delegation yttranden till länsstyrelsen Socialnämnden lämnar regelbundet, en gång per kvartal, en redovisning om verkställighet av fattade beslut enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen (SoL). Med anledning härav begär länsstyrelsen yttrande om omständigheterna kring icke verkställda beslut, hur handläggningen har gått till, ekonomiska förutsättningar, hur socialnämnden planerar att besluten ska kunna verkställas etc. Yttrandena innebär en redovisning av aktuellt ärende och dess handläggning, vilket ska ligga till grund för länsstyrelsen bedömning om sökande av vitesföreläggande i länsrätten enligt 16 kap 6a SoL. Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi) och Ingeman Svensson (s). 1 Socialnämnden beslutar att till myndighetsutskottet delegera rätten att yttra sig om handläggningen och övriga begärda uppgifter kring ej verkställda beslut som redovisats till länsstyrelsen enligt 16 kap 6f SoL. 2 Yttrandet redovisas till socialnämnden i efterhand. Myndighetschef Monika Hahn Sekr. SNMU Kjell Alsetun

23 Socialnämnden SN /SN 0224 Styrgrupp för nytt äldreboende Grunderna för processen i arbetet med att skapa ett nytt äldreboende behöver formaliseras. Det handlar i ett första skede om de vägval för upphandling som ska ligga till grund för arbetet. Också för att följa arbetet och fatta de beslut som kommer att behövas under hand är det lämpligt att detta kan ske genom koppling till en styrgrupp för arbetet. I denna bör ingå representanter för kommunstyrelsen och socialnämnden. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s) som med instämmande av Åke Svenssons (m) yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att inrätta en styrgrupp för nytt äldreboende i Motala med representation från kommunstyrelse och socialnämnd. KS

24 Socialnämnden SN 193 Ansökan Våldsutsatta kvinnor och barn Föreligger förslag om att ge ordföranden Maths Andersson i uppdrag att underteckna ansökan till Länsstyrelsen avseende utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojourverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 1 Ordföranden Maths Andersson får i uppdrag att underteckna ansökan och översända densamma till Länsstyrelsen.

25 Socialnämnden SN 194 Utbildning för kommunala pensionärsrådet Socialnämndens representanter i KPR undrar hur det går med den utbildning som var planerad för KPR innevarande år. 1 Frågan överlämnas till kommunens Välfärdsberedning. Ordf. i Välfärdsberedningen Martina Axéne

26 Socialnämnden SN /SN 0223 PIMM Projektet PIMM har som övergripande syfte att innovativa idéer från anställda inom vård och omsorg i Östergötland kommersialiseras och därmed medverkar till att skapa fler arbetstillfällen. PIMM är ett projekt inom Hälsans nya verktyg med ALMI som utförare och med egen styrgrupp och finansiering. Vid socialnämndens arbetsutskott beslutades att framställa om medel hos Personalnämnden med kronor som en delfinansiering av projektet på totalt kronor. Projekttid Vid sammanträde beslutade personalnämnden att anslå kronor till projektet. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Utöver ordföranden yttrar sig Ingeman Svensson (s). 1 Till projektet PIMM tas kronor inom socialnämndens ram. Medlen avser 0,5 tjänst som projektledare för att bygga upp verksamheten inom socialförvaltningen. Utvecklingssamordnare Håkan Nilsson

27 Socialnämnden SN 196 Övrigt Utbildning/studiedagar för socialnämnden den 6-7 februari. Extra socialnämnd den 16 januari. Kurser och konferenser: - Läns-SLAKO: Temakonferens om äldreomsorg den 18 januari.

28 Socialnämnden SN 197 Rapport enskilt uppdrag Ingeman Svensson, verksamhetsutveckling den 1/11 och justering av protokoll den 19/11. Marianne Elf, ledarskapsutbildning den 13 och 14/9, arbetsmiljöutbildning den 4/10, nämndsarbete och arbetsmiljöutbildning den 15/10, resa till Ystad den 23 och 24/10. Anders Andersson, Bertil Carlzon och Margareta Svanlund avs. SN:s barngrupp den 2/11. Margareta Svanlund avs. utbildning den 1/11. 1 Nämnden noterar informationen.

29 Socialnämnden SN 198 Kännedomsärenden Utdrag ur KF:s protokoll: 170 Förslag till budget för Motala kommun 2008 med plan för Utdrag ur KS protokoll: 252 Utseende av politisk styrgrupp för handlingsprogram för skydd mot olyckor och riskanalys över Motala kommun. 297 Budgetuppföljning för Motala kommun per den 31 oktober Utdrag ur BN:s protokoll: 185 Mottagande av asylsökande ensamkommande barn respektive barn med uppehållstillstånd. Utdrag ur PN:s protokoll: 95 Begäran om särskild ålderspension. 98 Socialförvaltningens begäran om medel till projekt PIMM. 106 Redovisning av mer- och övertid Sjukfrånvarostatistik Övrigt: Skrivelse till Personalnämnden från SNAU avs. PIMM. 1 Nämnden noterar informationen.

30 Socialnämnden SN 199 Delegationsärenden Delegationsbeslut som kommit nämnden tillhanda Alkohollagen Bostadsanpassningsbidrag Dödsboanmälan Familj- och vuxenomsorg LVU/LVM/SoL Tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfällen till Kvarns Officerskår dnr. 07/SN 0211, till Lions Club Borensberg dnr. 07/SN 0202, till Restaurang Karolinen HB dnr. 07/SN 0179 och till Sodexho AB dnr. 07/SN stycken bidrag och 5 omprövningar under november. 8 st. under november. Avser oktober: Sammandrag rapport nr. 49 beslutsfattare sid. 1 30, beslutsfattare sid Aktualisering rapport nr 82 sid med avslutningsorsak Familjerätt November rapport nr. 85, sid Färdtjänst/Riksfärdtjänst Perioden sid 1 6. LSS Perioden sid 1 5. Äldre- och handikapp Perioden sid Personalärenden 499/ / Nämnden noterar informationen.

31 REGISTER Motala kommun Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida 174 Sammanträdets öppnande Resultatmål för socialnämndens verksamheter Driftsbudget 2008 med flerårsplan för Betänkandet "Beslutanderätt vid gemensam vårdnad mm" Kommunens revisorer - Granskning av LSS-verksamheten Konkurrensutsättning inom äldreomsorgen Lokalförändringar Björktrastens vårdboende Lokalutveckling Svanen Information Ändrade stadgar avseende frivilliginsatser Årets frivilliginsats i Motala kommun Gratifikation Fördelning av 2008 års föreningsbidrag till pensionärsföreningar Fördelning av 2008 års föreningsbidrag till handikappföreningar Fördelning av 2008 års föreningsbidrag till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar Ansökan om länsstyrelsemedel till metodutveckling Nätet/Båten Politisk styrgrupp för handlingsprogram för skydd mot olyckor och riskanalys över Motala kommun Arbetskläder i äldreomsorgen Delegation yttranden till länsstyrelsen Styrgrupp för nytt äldreboende Ansökan Våldsutsatta kvinnor och barn Utbildning för kommunala pensionärsrådet PIMM Övrigt Rapport enskilt uppdrag Kännedomsärenden Delegationsärenden 30

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14 Sida 1 (25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 14 oktober kl. 10.00 15.30 Partigruppsmöten 08.00 10.00 Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-09-16

Sammanträdesprotokoll 2009-09-16 Sida 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 16 september kl. 09.30 16.00. Partigruppsmöten 08.00 09.30 Beslutande Maths Andersson (FP) ordf Åke Svensson

Läs mer

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen Sekretessärenden 2007-01-24 1 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-02-21 2 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-03-21 3 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-08-26

Sammanträdesprotokoll 2009-08-26 ida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 26 augusti kl. 09.15 12.00 Partigruppsmöten 08.00 09.00 Beslutande Maths Andersson FP Ordf. Åke vensson M Marianne

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2009-03-18 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2009-03-18 1 Socialnämnden 2009-03-18 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 18 mars 2008, kl 10.00-16.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Ajournering för lunch kl. 12.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden, Motala kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden, Motala kommun Socialnämnden 2007-02-21 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 21 februari 2007, kl 10.00-15.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Ajournering för lunch kl. 12.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-11.45 Beslutande Martina Axene (kd) ordförande Siv Ludén (s) Ingalill Sondell (fp) Inger Hedin (s) Jan Arvidsson (c) Marianne Elf

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 1 juni 2010, kl 08:30 12:10 Beslutande Martina Axene KD ordf Hans Hollander SPI Carl-Gunnar Andersson Eric Davidsson Margareta

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Företrädare för pensionärsorganisationerna, Margaretha af Trolle

Företrädare för pensionärsorganisationerna, Margaretha af Trolle Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-12.00 Beslutande Carl-Gunnar Andersson PRO vice ordförande Hans Hollander (spi) Bertil Carlzon (c) Inga-Lill Sondell (fp) Inger Hedin

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.55 15.30 Ajournering: 15.00 15.05 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 1 september 2009, kl 08:30-12:15 Beslutande Martina Axene KD Välfärdsberedningen Siv Ludén S Välfärdsberedningen Jan Arvidsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2002-08-28 kl 14.00-17.30 Beslutande Bengt Nilsson, s Åke Nilsson, kd Arne Jonsson, s Lars Eriksson, kd Mattias Wärnsberg,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Underskrift Sekreterare... Paragrafer Christer Eklund ANSLAG/BEVIS

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Underskrift Sekreterare... Paragrafer Christer Eklund ANSLAG/BEVIS Socialnämnden 2009-04-08 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.30-12.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Lars Davidsson, socialchef Christer Eklund, sekreterare Justeringens

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMQJMP PQJQO Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX-musikklubb 3 Ansökan om utökat serveringstillstånd Mei Wei 4 Samverkan om barn och ungdom med sammansatt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Bjurdalens äldreboende, Boxholm Torsdagen den 26 februari kl

Bjurdalens äldreboende, Boxholm Torsdagen den 26 februari kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 2 Sida 1 Plats och tid Bjurdalens äldreboende, Boxholm Torsdagen den 26 februari kl.13.30-14.45 Beslutande Anna Johansson Mjölby Kommun Lars Ekström Vadstena Kommun Arbetsförmedlingen

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-02-16 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare

Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare 1 (5) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-12-07

Sammanträdesprotokoll 2011-12-07 Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdag 7 december 2011, kl 08:30 11:15 Beslutande Camilla Egberth S ordförande Åke Lust M Anne-Lie Liljedahl S Eric Davidsson Britt

Läs mer