I fäders och mödrars spår - landsortsungdomars vuxenblivande och identitetsutveckling i ett livsformsperspektiv. Christer Jonsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I fäders och mödrars spår - landsortsungdomars vuxenblivande och identitetsutveckling i ett livsformsperspektiv. Christer Jonsson"

Transkript

1 I fäders och mödrars spår - landsortsungdomars vuxenblivande och identitetsutveckling i ett livsformsperspektiv Christer Jonsson

2 2010 Christer Jonsson ISSN: ISBN: Göteborg Studies in Sociology No 44 Department of Sociology University of Gothenburg This book was typeset by L A TEX and the koma-script package Font: Bitstream Charter Print: Intellecta Infolog, Göteborg 2010.

3 Abstract Title: Following in their Father s and Mother s Path: Young people s steps to adulthood in a Swedish municipal community from a life form perspective. Language: Swedish with an English summary, 287 pages. Author: Christer Jonsson Doctoral Dissertation at the Department of Sociology, University of Gothenburg, Box 720 SE GÖTEBORG, Sweden ISBN: , ISSN: Gothenburg This dissertation examines young people, aged 16-24, their life expectations and steps towards adulthood. Life form analysis of their families plays a central role in understanding how social and cultural reproduction continues in traditional classpatterns in Swedish late modern society during the 1990 s. Theories of the individualized society are considered to have less validity for interpreting how these young people look at different aspects of their everyday lives. In this study, five groups (types) of young people are distinguished. Four types demonstrate discernible patterns related to the career life form and the wage-labour life form. The young people with this two life-orientation were then separated according to gender for further interpretation. The fifth group of young people seems to be less connected with cultural socialisation in the family; their every-day engagements and their life expectations are devoted to a special interest. The empirical study, grounded in semi-structured interviews, focuses on growing-up in a Swedish rural community. Data was collected during a turbulent time in Swedish society. The first occasion of data collection took place at the beginning of the 1990 s when entering adult society had a relatively low threshold. The second occasion, the follow-up study some years later, took place when the unemployment rates of the 1990 s economic crises had reached their summit. This societal changes complicated, particularly for the wage labour-oriented, young people s integration into adult society. Keywords: Youth, young people, life form, life expectations, social and cultural reproduction.

4

5 Innehåll Förord 9 1 Det sociologiska problemet Vuxenblivandet i föränderliga tider 15 Äldre mönster för social och kulturell återväxt lever kvar Från reglerad välfärdsstat till otrygghetschock Från stabila uppväxtvillkor till krisårens komplikationer Syfte och teman gällande Östadsstudien Problematiseringar av vetenskapliga förhållningssätt Sentida individualiseringsteorier och Hollingsheads tidiga tonårsstudie 21 En syntes av strukturfunktionalistiska och interaktionistiska teorier. 30 Familjens livsform och vanor grunden för kulturell socialisation Upplevelse av invanda sammanhang i sentida samhällen Innehåll i de följande kapitlen Att vara ung i Sverige vid 1900-talets slut: Sverige i globala strömningar 35 Sex teman om unga, med belysning på sista fjärdedelen av 1900-talet En summering Perspektiv på vuxenblivandet 55 En genomgång av svenska avhandlingar från ömse sidor av 1990-talets krisår 55 Unga män oftast i förgrunden Uppväxtår och vuxenblivande i lokala miljöer Arbetsliv och identitet under förändrade samhällsbetingelser Tonåren som andra chans i självidentitetens utveckling Kvinnliga avhandlingsförfattare på 2000-talet Livsformer, kulturella processer och identitetsutveckling 79 Teoretiska utgångspunkter Inledning Danska strukturella livsformsanalyser Svenska pragmatiska livsformsanalyser Utmärkande drag hos livsformerna Självständighetens livsform Lönearbetets livsform Karriärbunden livsform Kultur och livsform Identitets- och habitusbegreppet En tankefigur underlättar överblickar Studiens genomförande 99

6 Inledande diskussion Bakgrunden till Östadsstudien Teoretiska val och metod Teman och frågeguide tar form Hur informanterna utvaldes och överväganden inför intervjuerna Intervjuernas genomförande Begrepp och kategorier Uppföljningsstudien och insamlandet av kommunfakta Summerande reflektioner Trådar knyts samman i mitt metodologiska perspektiv Att leva i Östad 117 Inledande ord och miljöbeskrivningar Från marknadsplats till industriort Från industriort till den lokala välfärdsstatens tillväxt Vid porten till 1990-talet var Östad kvar i den äldre infrastrukturen. 121 Vuxenblivandets villkor i Östad Eget boende dyrare för Östadsungdomar Unga på arbetsmarknaden före och under sysselsättningskrisen Fritidsutbud och umgängesmönster i olika former Sammanfattning Ung i Östad 131 Året före sysselsättningskrisen Tonårsflickor inriktade på karriärlivsformen Fritidens karaktär och flickornas syn på framtiden i fördjupning Umgänge i privata sfärer hellre än framträdanden på offentliga arenor 138 Estetisk utövning vänd mot finkultur och personliga upplevelser Identitetsupplevelser på tvärs med uppväxtortens villkor Karriärorienterade tonårspojkar Breda kamratumgängen lever kvar i gemensamma intressen Avancerade estetiska tillägnanden framträder inte hos pojkarna Identitet anpassad för att vara hemtam i olika miljöer Lönearbetsorienterade unga män 151 Inledning Studier väljs bort, nuet viktigare! Att vara flera i aktiviteter ger kollektiv prägel åt umgänget Estetisk konsumtion som avkoppling för stunden Självidentiteten djupt förankrad till orten, det förgångna och nuet Familjeinriktade unga kvinnor Tudelningen mellan könen i lönearbetets livsform Föräldrar och släkt ses med nya ögon, umgänge på föräldraskapets grunder Utövandet av tonårsstilar passerat och mediekonsumtion i huvudfåror 167 Familjekvinnor visar en integrerad självidentitet Unga hängivna ett intresse

7 Studieval med blickar på det brinnande intresset Dygnsschemat bestäms av intresset och kamratsamvaron i andra hand 171 Livsstil och identitet utvecklas i samklang med intresset En summering av de ungas liv i Östad före samhällskrisen Livsformernas återväxt i det hela en oproblematisk fråga Östadsungdomarnas fortsatta steg till vuxenlivet och sysselsättningskrisens konsekvenser I 177 Förändrade teoretiska och metodologiska fokus i uppföljningsstudien 177 Rebecca karriärinriktad, uppvuxen i en tjänstemannafamilj med hög utbildning Jakob karriärorienterad, uppväxt i en tjänstemannafamilj med hög utbildning Peter karriärinriktad, uppväxt en tjänstemannafamilj där fadern har en kort eftergymnasial utbildning Helena karriärinriktad, uppväxt i en tjänstemannafamilj vars föräldrar har korta eftergymnasiala utbildningar Lena vissa karriärambitioner, uppväxt i en arbetarfamilj med få utbildningsår Östadsungdomarnas fortsatta steg till vuxenlivet och sysselsättningskrisens konsekvenser II 203 Anna ombytliga levnadsinriktningar, uppväxt i en ombildad familj vars föräldrar har få utbildningsår Mikael lönearbetsorienterad, uppvuxen i en arbetarfamilj med få utbildningsår Robert en ungdom i lönearbetets livsform med uppväxten i en lågutbildad arbetarfamilj Annika intressebesjälad tonåring, uppväxt i en högutbildad tjänstemannafamilj Johan intressehängiven, uppväxt i en tjänstemannafamilj vars fader har få utbildningsår I fäders och mödrars spår: Framträdande mönster ur etnografin 229 Livsformsperspektivet och vuxenblivandet Familjens vardagspraktik och kapitalvolymer avspeglas i de ungas livsvägar Tonårsflickor låter sig inte hindras av relationen med pojkvännen Manliga ungdomar gör karriär på den lokala arbetsmarknaden Önskemål om ett högre deltagande i barnets uppväxt hos tonårspojkar 233 Karriärorienterade tonårsflickor upplevde ett främlingskap till orten. 234 Sysselsättningskrisen och otrygghetschocken skapade problem Behovet av nya utbildningsformer och attraktiva studiestöd Självidentiteten förankrad i det egna huset eller i yrkeskarriären Om familjens utbildningskapital och de ungas utvecklingskrav Den individuella mognaden präglar vuxenblivandets former En lugnare identitetssammansmältning före sysselsättningskrisen.. 242

8 En krisartad upplevelse av självidentiteten under sysselsättningskrisen 244 En slutkommentar om ungdomsforskningens dilemma SUMMARY 249 Following in their Father s and Mother s Path Introduction Theoretical Standpoints Life forms and Socio-cultural Reproduction 249 Aims and Objectives Contents and Theoretical Outlines of the Five Introducing Chapters. 250 Descriptions and Reflexions from the Ethnographic Study KÄLLFÖRTECKNING BILAGA: FRÅGEGUIDER 269

9 Förord Under några månader 2001 delade jag tid och samvaro med släkten på Fiji. Där som här är regelbundenheten i den sociala gemenskapen och vardagens vanor grunden för det vi kallar identitet. Ändå bör sociologiska grundsatser problematiseras när vi jämför utomeuropeiska traditionsbundna kulturella mönster med moderna europeiska välfärdssamhällen. Detta handlar bland annat om de olika villkor som under de ungas uppväxtår formar hur de själva upplever vad som är möjligt att förverkliga senare i livet. För att börja med Fiji: Såväl för det mer moderna livet i huvudstaden Suva som för byn med sin semitraditionella vardagskultur var helgens sammankomst den sociala knutpunkten för den vittförgrenade släkten. I byn var religionen och relationerna inom klanen alltjämt viktiga grundvalar i invånarnas liv. Fortfarande var det ovanligt att man tog del av massmediernas innehåll. På både ställena verkade dessa helgsammankomster ha mindre betydelse för att med traditionella seder bevara och bekräfta de kulturella identiteter som annars riskerade gå förlorade. Samvaron upplevdes av dem själva snarare som en kravlös avkoppling från vardagen eller som en fritid som inte så mycket begränsade vad man kunde göra. En underliggande mening med den sociala gemenskapen tycktes just vara att samla energi för att under resten av veckan gå egna vägar i livet tillsammans med de närmaste familjemedlemmarna. Denna form av individualisering har uppstått i ett samhälle som sedan lång tid utvecklats i riktning mot ett modernt västerländsk samhälle, där det är möjligt att identifiera sig med många individer av olika slag, vare sig man är närmare bekant med dem eller ej. Denna släkt har lärt sig att sedan lång tid såväl leva med som hantera vad Gunnar Gillberg (2010) i sin avhandling Individualiseringens villkor benämner kontextuell diskontinuitet som handlar om hur unga vuxnas föreställningar formas i det moderna klassamhället. Mitt exempel från Fiji pekar på att det också finns andra samhällen som under lång tid haft detta tillstånd av rörlighet, något som påverkat relationerna mellan olika generationer och avsatt spår i de ungas socialisation och identitetsutveckling. Hos en släkt på Fiji fanns ett brett rollgalleri av vuxna att identifiera sig med för de unga, från Christina och Isla som båda hade en universitetsexamen och Bridge som var bankdirektör till bubu Anna Maria och bubu Berra, två mormödrar som hade levt i dryga sjuttio år i sin hemby på ön Ovalau. Trots gemensamma rötter i hembyn hade barnen och de andra släktingarna utformat olika livsåskådningar och skilda vardagsliv. Dessa skillnader mellan generationerna i hur de lever sina liv är naturliga i ett land som genomgår en hastig modernisering. Men detta är inte hela förklaringen. Det finns även andra faktorer som bidrar till dessa variationer, inte minst tryggheten i den kravlösa gemenskapen med många personer som ger utrymme för fler livsmål att välja mellan än enbart föräldrarnas förväntningar. En annan faktor på Fiji som var förvånade var att könsrollerna inte var så fastlåsta som man kunde tro. Exempelvis kunde en av sönerna i familjen ta på sig rollen som uppassare med kvinnliga sysslor utan någon märkbar reaktion från andra släktmedlemmar. När byskolan hade sin 9

10 terminsavslutning var flera scener i de föreställningar som eleverna själva framförde könsrollernas överskridande. Även om detta kanske inte kan kallas ett experimenterande med identiteter så verkade de unga fijianerna i varje fall ha en tämligen lekfull inställning till det biologiska könets relativitet. En annan intressant jämförelse kan göras utifrån den treåriga och charmfulla Fionas första uppväxtår. I psykologisk och kulturell mening torde hon vara relativt lite präglad av relationen i den egna kärnfamiljen, i varje fall jämfört med ett lika litet barn i en svensk familj. Efter spädbarnstiden och under de tidiga uppväxtåren bodde hon hos och sköttes om av sin mormor och sina mostrar för att avlasta modern så att hon orkade med omsorgerna om en ny baby och hade tid för sex äldre barn. Ett annat exempel var tonåringarna Petero och Yohanni som såg sig själva som bröder trots att de inte hade samma biologiska föräldrar. Här var det samhörigheten inom klanen som gjorde att såg sig som bröder. Deras fick upplevelser och erfarenheter genom umgänget med jämnåriga i byn mer än genom samvaron i kärnfamiljen. Mitt intryck var att den kulturella påverkan på de unga från föräldrarna inte alls var lika tydlig som en västerländsk sociolog kunde förvänta sig när de unga själva fick uttrycka sina framtidsplaner och livsönskningar. Föräldrarnas roll som sociala och kulturella förebilder föreföll spela en relativt liten för unga fijianer. Istället framstod framtiden som relativt öppet för dem, i synnerhet när de tänkte på sina utbildningar. Frågan om hur de ville att deras framtid skulle bli kunde ställas till många som en vanlig artighetsfras. Unga fijianer föreföll sammanfattningsvis vara mindre påverkade av den egna familjens kulturella inflytande än vad jag hade fann i min egen studie av svenska landsortsungdomar. Forskning om moderna europeiska välfärdsamhällen visar ett starkt samband mellan familjebakgrund och utbildningsnivå. Detta kan kopplas till en beskrivning av kärnfamiljens ökade isolering i moderna samhällen. Kontrasten mellan unga fijianer och unga i en svensk landsortskommun visar bland annat vilken olika betydelse skolan har för dem. De olika förväntningarna på vad livet skall innehålla beror på olika mönster i de nära sociala relationerna och vilken betydelse olika formar av kapitalresurser har på skolprestationer. I förlängningen handlar detta om skolan som en social sorteringsmekanism och samhällets sociokulturella uppdelning i sin helhet. Vittförgrenade sociala relationer bland unga på Fiji medförde förmodligen att de ungas föräldrar inte hade samma betydande roll som jag fann gällde för svenska landsortsungdomar i 1990-talets början. Detta medförde att unga fijianer under lektionerna i skolsalen var mindre belastade av den kulturella präglingen och av sociala resurser förknippade med kärnfamiljen. Jämfört med svenska ungdomar bar unga fijianer på ett mindre psykologiskt, kulturellt och socialt arv från sin familj när de skulle möta vuxenlivet. Hos unga i Östad tycktes föräldraförbindelserna ge ett större utslag som antingen hämmade eller stimulerade skolkarriärer och yrkesval. En annan aspekt jag funderat över när jag på nytt satte igång avhandlingsskrivandet var om att mina teman skulle bedömas föråldrade i sociologisk forskning. Snart märkte jag att mitt perspektiv sammanföll med en ny våg från 2000-talet i forskning om ungas liv. Synen på de unga som kulturellt friställda och individualiserade i sina identiteter hade tonats ner. Många sociologer betonade åter klassbakgrund och att de unga upplever sin livsvärld som påverkad av en överförd kultur. Slutorden i Gunnar Gillbergs avhandling (2010:196) Individualiseringens villkor sammanfattar möjligen bäst en sentida utveckling där klassamhällets yttre betingelser har eroderat, men där 10

11 samtidigt den socialisation som familjen tillhandahåller har blivit mer betydelsefull och lett fram till en mer individualiserad klassojämlikhet än vad situationen var vid decennieskiftet 1980/1990. Sedan början av 1990-talet har det svenska samhällets ojämlikhet i livsvillkor efter klass, kön och ålder, uttryckt i sociala och ekonomiska resurser, fortsatt att öka, inte minst nu år 2010 i ljuset av finanskrisens verkningar. Under 2011 beräknas ungdomsarbetslösheten stiga till 35 procent enligt Svensk Näringsliv. Det verkar som om samma situation upprepas som gällde min studie med hög arbetslöshet, särskilt för unga i landsortskommuner. Efter så många år är det också många som jag har att tacka för att detta arbete har nått fram till en slutpunkt. Självfallet skall mina informanter från Östad ha de djupaste tacken som ställt upp och bjudit in mig i sina vardagsvärldar i dubbel bemärkelse. Utan Er välvillighet och engagemang att berätta om Era liv och vad jag tänka mig åtminstone under de första intervjuerna i försök att svara på alltför abstrakta frågor så hade inte detta arbete alls funnits. Hoppas att det gått bra för Er i livet sedan dess, och att jag på något sätt kan återbörda mina reflektioner från senare år. Ni har även berikat mina erfarenheter på många sätt utöver att vara informanter i en studie. I detta tack inräknas de nyckelpersoner inom olika verksamheter jag intervjuat i Östad samt personalen på Stadsarkitektkontoret inte minst konsulten och arkitekten SAR Peter Säärg som förmedlad finansiering från Byggforskningsrådet och Svenska Kommunförbundet för att fördjupa sociala aspekter i kommunens långtidsplanering. I den tidiga fasen var prefekt Hilda Lennartsson och docent Hans Lindfors ett ovärderligt stöd i många avseenden. Övriga deltagare i projektets referensgrupp som prof Per Sjöstrand och docent Jan Carle bör få beskärda delar av detta tack. I minne är också gemensamma trevliga utflykter till Östad. Prof Thomas Johansson och prof Sven-Åke Lindgren har vid seminarier och i noggranna genomläsningar bidragit med nyttiga synpunkter. Under senare år har prof Abby Peterson ägnat stort intresse åt att granska min text. Utan hennes distinkta kommentarer hade inte nödvändiga förbättringar och omredigeringar av mitt manus blivit gjorda. Överhuvudtaget är jag tacksam med att flera företrädare för sociologiska institutionen i Göteborg inte tröttnat på mina försök. Jag har kunnat komma tillbaka med mer eller mindre ibland med betoning på mindre genomarbetade utkast under åren. En eloge skall professor Bengt Furåker ha för ett oförtröttligt tålamod att rätta ut krångliga meningar i min text. Under slutfasen har prof Per Månson generöst givet sitt stöd i språkgranskningar och redigeringar av mitt manus vilket säkert tärt på övriga engagemang både på sociologen och i privatlivet. Peter Lewis och Marianne Schön har vid olika tillfällen och i skilda avseenden trätt in som värdefulla språkgranskare. Resan har varit lång från mina första förarbeten under 1989 tills nu. På det personliga planet har jag har många att tacka för mitt liv blivit ljusare (och åtminstone inte uttalat tvivlat på att jag någon gång skall bli färdig med min avhandling i vad som under långa och många perioder kan tyckas ha varit ett evigt sisyfosarbete). Listan skulle bli alltför lång, och kanske för personligt hållen, för sådana erkännan- 11

12 den och tack i detta sammanhang. Jag hoppas att jag under detta år får tillfällen att återknyta kontakter och komma med mina personliga tack, och höra mig för hur Era liv har varit sedan den senaste kontakten. Göteborg den 26 maj 2010 Christer Jonsson 12

13 Om jag skull leva i hundra år i ett annat land, så skulle jag aldrig känna att jag hade rötter i det landet. Det är i barndomen som man blir den man är och sedan kan man bara plocka vissa saker till sig. Men det är inte samma sak, grunden finns i ett land. Man kan tycka om, känna för många saker, med det som är djupare finns bara där man växte upp Savos, grekisk konstnär Ur Monica Adamssons Återvändandet. Malmö

14 14

15 1 Det sociologiska problemet Vuxenblivandet i föränderliga tider: Centrala teman och tankelinjer Äldre mönster för social och kulturell återväxt lever kvar Denna avhandling handlar om ungdomars vardag, identitetsupplevelser och väg in i vuxenvärlden i en svensk landsortskommun under 1990-talet. Från en utsiktspunkt ett decennium in på 2000-talet har de etnografiska skildringarna i kapitel 6 närmast en prägel av nutidshistorisk reflektion. Man kan nu se att de första åren på 1990-talet innebar ett vägskäl i den svenska samhällsutvecklingen. Under denna tid destabiliserades arbetsmarknaden jämfört med föregående årtionden (SCB-rapport 1997; SOU 2000:3). Ungdomar är särskilt utsatta för yttre förändringar. De riskerar att bli de första som marginaliseras på olika samhällsarenor i ekonomiska kristider (Furlong & Cartmel 1997). Den allt längre uppväxttiden i nordvästra Europa har en lång historia. Det existerar ett historiskt arv i det att ungdomsåren verkar som tänjbara levnadsår för reglerandet av samhällets sociala struktur (Gillis 1974; Mitterauer 1986/1991). Denna samhällsbild av ungas situation har vid flera tillfällen under 2000-talet tydliggjorts i politiska synsätt i Europa; i Sverige finns bland annat centerpartiets förslag om sämre anställningsvillkor för ungdomar. Även om det inte beror på illvilja hos politiker verkar det vara en naturlig föreställning hos dem att de unga skall utgöra en buffert för att skydda äldre på arbetsmarknaden och bevara en social jämvikt i samhället. Min studie kan användas av andra sociologer och etnologer som vill undersöka samhällets utveckling och upptäcka dess seglivade kulturella mönster. Ekonomiska kriser tycks upprepa sig nu med en ännu mer dramatisk verkan i en allt tydligare globaliserad ekonomi. Inför 2010 står unga inför en liknande situation som under 1990-talets krisår. Vidare pekar jag på betydelsen av individuella utvecklingsfaser för ungas vuxenblivande och identitetsutveckling. Min avgränsning är att beskriva och tolka unga individer i levnadsperioden från mitten av tonåren till att de kan betraktas som unga vuxna vid tjugofyra år. Det är lika viktigt nu som under föregående decennier att belysa samhällets sociala och kulturella reproduktion genom att skildra de ungas uppväxt inom olika livsformer. Målet om en jämnare social fördelning i högre utbildningar har inte infriats i den utsträckning som politikerna önskat (Göteborgs-Posten 17/5-00). Även idag finns ett starkt samband mellan uppväxtfamiljens resurser och de ungas framtidsaspirationer. Under uppväxtåren förmedlas och förstärks barnets och tonåringens inställningar genom, vad sociologer kallat, skolans fördolda funktioner (Bourdieu & Passeron 1970/1990; SOU 2001:55). Familjens livsform och dess sociala och kultu- 15

16 rella kapital har fortfarande ett stort inflytande på hur övergången till vuxenvärlden utformas (Trondman & Bunar 2001). I huvudsak finns samma mönster i skolvalen. Inom tjänstemannafamiljer, där föräldrarna har en medellång eller hög utbildning, väljer tonåringar i regel ett högskoleförberedande program. Med detta större utbildningskapital går de ofta vidare till högskolor och universitet numera också i högre utsträckning till utbildningar utomlands. Unga från arbetarhem väljer i högre grad ett yrkesförberedande program, även om fler teoretiska ämnen nu har lagts till dessa utbildningar. Betydligt färre av dessa går vidare till högskolestudier med hög social status, och därefter till välbetalda yrken (SOU 2003:92). Att välja en praktisk utbildning kan ur vissa synvinklar anses vara ett rationellt val om vi ser på arbetsmarknadens segmentering och inflationen i högre teoretiska utbildningar (Olofsson 2003). Samhällspolitiska mål om att leda in majoriteten av ungdomar i högskoleutbildningar förs många gånger oreflekterat in i offentliga utredningar, där samhällsforskare bidrar med sina kunskaper. Alvesson (1999) kritiserar föreställningar som han liknar vid utbildningsfundamentalism. Grundmönstren för stegen in i vuxenvärlden har inte ändrats, men allmänt har övergången fördröjts och fler unga lever nu under osäkerhet. Ovissheten gäller särskilt att unga har svårt att få ett fast jobb efter tonåren och under längre tid även senare. Detta hinder flyttar fram eget boende och familjebildning (SOU 2000:3; Bygren et al 2005). Ett livsformsperspektiv neutraliserar omdömen om kvaliteten i olika livsföringar. I mitt perspektiv behöver den skeva sociala fördelningen i utbildningsval inte påverka chanserna till ett rikt och uppskattat liv vare sig under uppväxtåren eller i vuxenlivet. Min forskning syftar till att förstå de ungas vardag, föreställningar och livsstrategier utifrån deras egenupplevda förnuft (jfr von Wright 1986/1993:20ff om att begripa livsformer). En utgångspunkt är att unga följer efter de livsmönster som uppväxtårens erfarenheter gett dem. Dessa införlivade förhållningssätt upplevs som höga trösklar att välja bort vid valet av livsväg (Berger & Luckman 1966/1977:180ff; Skeggs 1997/1999:20ff; Brembeck 1998:35f; Trondman & Bunar 2001 om känslostrukturer). På vägen till vuxenvärlden möter unga olika arenor formade av den sociala strukturens fördelningar av makt och resurser mellan klasser, kön, ålder och etnicitet. Denna introduktion har lyft fram några teoretiska utgångspunkter för hur sociala och kulturella processer verkar i vårt samhälle. För att belysa dessa teman kommer jag i denna studie att ge exempel på föreställningsvärldar och vägar till vuxenlivet hos unga i en svensk landsortskommun vid början av 1990-talet. Från reglerad välfärdsstat till otrygghetschock Många forskare uppfattar 1970-talets mitt som vändpunkten i de avancerade västländernas utveckling. Den nya kursen innebar att nationalstatens roll i skapandet av social välfärd och ekonomisk tillväxt försvagades (Gough 1979/1985; Lash & Urry 1987, 1994; Harvey 1990; Crook et al 1992). Att se att europeiska länder från och med 1970-talet i högre grad än tidigare var utsatta för transnationella ekonomiska rörelser och nya politiska strömningar ger en bredare infallsvinkel för att förstå de 16

17 ungas situation. 1 För Sveriges vidkommande var det närmast 1990-talet som markerade tydliga förändringar i sociala, ekonomiska och politiska grundvalar. Esping- Andersen (1990:183) nämner politiska beslut som en orsak till att vårt land kunde behålla en låg arbetslöshet även under och 1980-talen. Utbyggnaden av den skattefinansierade sociala servicesektorn fortsatte under dessa år. Dessutom kvarstod generösa statliga företagsstöd som höll uppe sysselsättningen. Principen om generella välfärdssystem utsträckta till alla inkomstgrupper legitimerade färdriktningen, trots att finansiella obalanser gällde även vår nation. Enligt Therborn (1991:255f) var den svenska välfärdsstaten inte utsatt för samma politiska omdaning som i andra västländer. En stark konsensus fanns inom svensk politik om välfärdssystemen och det offentligas ansvar, trots skiftande regeringar från 1970-talet och framåt (se även Gould 1996). Runt 1990 skedde en kraftig stagnation inom flera samhällssektorer. Avstannandet skall kontrasteras mot en stadig välståndsökning sedan andra världskrigets slut. De nationalekonomiska räkenskaperna visade under epoken endast smärre utplanande hack vid cykliska lågkonjunkturer. Mot denna bakgrund förstår vi uttrycket att talets inledning blev en otrygghetschock för landets invånare (SCB-rapport 1997, s 9). Konsekvenserna blev mest påtagliga för dem med små socioekonomiska resurser. Svensk forskning är oense om i vilken utsträckning välfärdssamhället urholkades under 1990-talets första hälft. Marklund (1997) hävdar att de sociala trygghetssystemen förblev relativt intakta i sina grundformer, men att ersättningsnivåer sänktes. Furåker (1994) förhåller sig avvaktande till påståendet att ett systemskifte genomfördes i Sverige under tidigt 1990-tal. Han pekar dock på en förändrad styrkebalans mellan borgerlighet och arbetarrörelse beroende på en ökad internationalisering av svensk ekonomi. Den sysselsättningskris som följde på de ekonomiska problemen blev djup. Arbetslöshetstalen under 1990-talet första hälft saknar motstycke i tidigare konjunkturnedgångar efter andra världskriget. De höga arbetslöshetstalen kan bara jämföras med 1930-talets vittomfattande depression. Under perioden varierade arbetslösheten mellan två och fyra procent i EFTA-länderna, inräknat Sverige. Efter 1990 skedde en hastig uppgång till cirka åtta procent (The OECD Jobs Study, 1994, s 10). Välfärdssamhällets grundidéer om full sysselsättning och social trygghet åt alla medborgare förlorade i trovärdighet. Försämrade sociala skyddsnät ledde dock fram till ett utbrett krismedvetande som yttrade sig i uppslutning runt den äldre samhällsmodellen. Förändringar i svenskarnas välfärd och värderingar visar många sidor som inte är entydiga. Flera samhällsforskare beskrev därför inte välfärdssamhällets tillbakagång i samma dramatiska ord som i den politiska debatten (Svallfors 1996; IMU-testologen 1993). Med facit i hand kan man ändå slå fast att välfärdssystemen inte återfått de nivåer som de hade före krisen (SOU 2000:3). Särskilt märkbart var att välfärden på lokal nivå skars ned. Kommunerna fick betydligt snävare ekonomiska ramar att fördela till olika verksamheter. Detta medförde att de unga drabbades hårt av offentliga nedskärningar (Ungdomsstyrelsen 1996). Dessa förändringar satte tydliga spår i de ungas vardag och i vuxenblivandets villkor. Den tvära omkastningen vid 1990-talets inledning märktes mest påtagligt i arbetslöshetstalen för ungdomar. 1 Jag reserverar mig emot den etnocentriska synen på att se just vår tid som utmärkt av globala rörelser. Jfr, Wallerstein (1966); Braverman (1974/1977:217); Said (1978/2001) och Hochschild (2005/2006) om den tidiga kapitalismens nätverk uttryckt i kolonialismen. 17

Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier

Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier Acta Wexionensia Nr 137/2008 Vårdvetenskap och socialt arbete Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter

Läs mer

Dom kallar oss värstingar. Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis

Dom kallar oss värstingar. Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis Dom kallar oss värstingar Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis Linnaeus University Dissertations Nr 25/2010 DOM KALLAR OSS VÄRSTINGAR Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst

Läs mer

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov FoU-Södertörn skriftserie nr 39/04 Att leva på marginalen - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov Andreas Andersson ISSN 1403-8358 1 Förord Hur föräldrar och barn upplever

Läs mer

NYTT LAND, NYTT LIV?

NYTT LAND, NYTT LIV? SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ALFRED NOBELS ALLÉ 7 141 89 HUDDINGE NYTT LAND, NYTT LIV? En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration Uppsats för fördjupningskurs

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA - ELLER ÄNDÅ INTE

PSYKISK OHÄLSA - ELLER ÄNDÅ INTE STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - PSYKISK OHÄLSA - ELLER ÄNDÅ INTE Om hur ungdomars psykiska ohälsa har förändrats i en tid av välfärdsnedskärningar och kulturell

Läs mer

Mellan erfarenhet och förväntan

Mellan erfarenhet och förväntan Mellan erfarenhet och förväntan Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser Helena Kåks Linköping Studies in Arts and Science No. 408 Linköpings Universitet Institutionen för studier av samhällsutveckling

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ undersökning

Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ undersökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:91 ISSN 1404-0891 Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ

Läs mer

I MODERNISERINGENS SKUGGA? OM FÖRÄNDRING OCH IDENTITET I TVÅ ADMINISTRATIVA SERVICEYRKEN. Anette Karlsson

I MODERNISERINGENS SKUGGA? OM FÖRÄNDRING OCH IDENTITET I TVÅ ADMINISTRATIVA SERVICEYRKEN. Anette Karlsson I MODERNISERINGENS SKUGGA? OM FÖRÄNDRING OCH IDENTITET I TVÅ ADMINISTRATIVA SERVICEYRKEN Anette Karlsson 2010 Anette Karlsson ISSN: 1650-4313 ISBN: 978-97-975405-7-5 http://hdl.handle.net/2077/21951 Göteborg

Läs mer

En dubbel utsatthet - En kvalitativ studie om invandrarföräldrar som har barn med funktionsnedsättningar och personlig assistans

En dubbel utsatthet - En kvalitativ studie om invandrarföräldrar som har barn med funktionsnedsättningar och personlig assistans ÖREBRO UNIVERSITET Akademien för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Termin 6, Teorier och metoder i socialt arbete VT 2013 En dubbel utsatthet - En kvalitativ studie om invandrarföräldrar

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Tid, pengar och sociala nätverk En studie av arbetsvillkor och vardagsliv i Sävsjö

Tid, pengar och sociala nätverk En studie av arbetsvillkor och vardagsliv i Sävsjö Tid, pengar och sociala nätverk En studie av arbetsvillkor och vardagsliv i Sävsjö Rapportserie i socialt arbete. Nr 2, 2005. Tid, pengar och sociala nätverk En studie av arbetsvillkor och vardagsliv

Läs mer

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra - En kvalitativ studie om utsatta ungdomars väg till arbete - Socionomprogrammet C-uppsats HT 2008 Författare Camilla Ljungström Susanna Johansson

Läs mer

C-UPPSATS. Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet?

C-UPPSATS. Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? C-UPPSATS 2010:158 Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? - en kvalitativ studie av fem flickors val att flytta hemifrån inför gymnasiet Josefine Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi

Läs mer

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Lik men unik En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet termin 6 C-uppsats HT-2011

Läs mer

Barns sociala liv på fritidshemmet En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter

Barns sociala liv på fritidshemmet En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter Barns sociala liv på fritidshemmet En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter Licentiatuppsats Marianne Dahl 2011-03-29 Förord... 5 Del 1 Bakgrund... 7 Inledning... 7

Läs mer

Ungdomars tankar kring framtiden En studie om ungdomars möjligheter att nå sina drömmar

Ungdomars tankar kring framtiden En studie om ungdomars möjligheter att nå sina drömmar Ungdomars tankar kring framtiden En studie om ungdomars möjligheter att nå sina drömmar Lisa Bäcklund Daniela Dumovska HT 2009 Lärarprogrammet LAU370 Examensarbete Handledare: Niklas Hansson Examinator:

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

Barn gör inte som du säger, de gör som du gör

Barn gör inte som du säger, de gör som du gör Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Barn gör inte som du säger, de gör som du gör Lärarstudenters syn på fritidspedagogens roll för fostran av barn på fritidshem

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete NÄR TILLVARON RASAR SAMMAN! En studie om anhöriga till personer som förvärvat hjärnskada

Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete NÄR TILLVARON RASAR SAMMAN! En studie om anhöriga till personer som förvärvat hjärnskada Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete NÄR TILLVARON RASAR SAMMAN! En studie om anhöriga till personer som förvärvat hjärnskada Maria Johansson och Marie Wombell C-uppsats vårterminen 2006

Läs mer

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och Världen i Sverige En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. Emma Henriksson och Haliz Shafik LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63

Läs mer

Allra helst minns jag framtiden

Allra helst minns jag framtiden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Allra helst minns jag framtiden - Den som inte har någon bakgrund kan inte forma någon framtid Preferably I do remember the future - Those who have no

Läs mer

Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Lotta Svensson

Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Lotta Svensson Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter Lotta Svensson Linköping Studies in Arts and Science No. 359 Linköping Studies in Education and Psychology No. 109 Linköping

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 Författare: Handledare: Hanne Linghagen Malin Wuopio Maria Bangura Arvidsson Abstract The purpose of our paper was to examine what it is like

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Cecilia Fredin Handledare:

Läs mer

Utbildning på (o)lika villkor

Utbildning på (o)lika villkor Utbildning på (o)lika villkor om kön och etnisk bakgrund i grundskolan Sara Högdin Rapport i socialt arbete nr 120 2007 Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Doktorsavhandling Institutionen

Läs mer

1 Inledning Den eskorterade människan

1 Inledning Den eskorterade människan 1 Inledning Den eskorterade människan Samhället har eskorterat människan och hennes klasstillhörighet genom historien. Följaktligen har klass maskerat sig in i olika skepnader längs samhällets långa vandring.

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Genomgångsboendet lösning eller problem?

Genomgångsboendet lösning eller problem? LUNDS UNIVERSITET Genomgångsboendet lösning eller problem? En kvalitativ studie om samarbete och samverkan omkring ett genomgångsboende Julia Kuzina & Elena Mejia VT 2012 Handledare: Annika Capelán Abstract

Läs mer