Verksamhetsplan 2012 Vinhandlarens Samfällighetsförening i Sollentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012 Vinhandlarens Samfällighetsförening i Sollentuna"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2012 i Sollentuna Att bo och leva med kvalité och trivsel i Vinhandlarens charmiga småstadsgränder 1

2 1. Vinhandlarens samfällighetsförening Föreningen är en samfällighetsförening som bildades 2001 och som har sitt säte i Sollentuna. Föreningen består av 90 hus vars lagfarna ägare är medlemmar i samfällighetsföreningen och tillika delägare i föreningens gemensamma tillgångar. Föreningen består av två gemensamhetsanläggningar (indelning av de gemensamt ägda tillgångarna utifrån nyttjande). Den första gemensamhetsanläggningen, G:a 1, omfattar alla ägda markytor, vägar och byggnationer exklusive de fristående förråd som finns. Denna gemensamhetsanläggning har 90 delägare. De delägare som har fastighet av B-C-D-hustyp har nyttjanderätt till 1 garageplats. Den andra gemensamhetsanläggningen, G:a 2, omfattar de 54 fristående förråden och dessa har 53 medlemmar som delägare samt 1 förråd som ägs av G:a 1 där styrelsen företräder gemensamhetsanläggningen, G:a 1. Dessa delägare, som har fastighet av B-Chustyp, har nyttjanderätt till var sitt förråd. 2. Föreningens ekonomi och budgetering Ekonomisk planering, inriktning Föreningen följer finansmarknaden för att få stöd för planering och prognostisering av kostnadsutvecklingen följer de av konjunkturinstitutet och andra ansedda finansinstitut Framtagna prognoserna för kostnadsutvecklingen. Finansläget är för närvarande mycket osäkert men får fungera som fingervisning. Föreningen har antagit en kostnadsutveckling på 2% i vår planering. Konjunkturinstitutet KPI 3,0 1,9 2,1 2,6 2,6 Boränteutveckling är också mycket osäker men får även den fungera som fingervisning för av föreningen upptagna lån. Boränteprognos augusti augusti / 11 Feb-12 Aug-12 Aug-13 Tremånadersränta Bunden ränta, 2 år Bunden ränta, 5 år Källa: Handelsbanken Capital Markets Boränteprognos från stadshypotek , kostnadsutvecklingen 2010 till 2011 är +0,05 gentemot föregående verksamhetsplan. Föreningen har inga bolån/hypotekslån men väl lån vars uppräkning följer utvecklingen av bolånen. Föreningens lån följer kostnadsutvecklingen för dessa. Föreningen har ett lån om kronor. 2

3 2.1. Interna intäkter som intäktsbudgeteras fastställs till; Intäkt Budgetering 2011 Debitering per Månad per medlem Samfällighetsavgift G:a Samfällighetsavgift G:a Parkeringsavgifter - Parkeringshus - Uteplats - Uteplats, special släp - Uteplats, större fordon, husvagn - Besöksplats, uthyrning personbil - Besöksplats, uthyrning större fordon, husvagn, släp Vatten, transferering Vatten, schablonräkning 4000 Total Utgör underlag för debiteringslängden Vid utebliven avläst vattenmätarställning kommer en faktura om schablonersättning att tillställas medlemmen. Denna schablon är 4000 kronor. Vid inbetald schablon återbetalas beloppet minus reell kostnad minus 160 kronor som utgör kostnadstäckning för föreningens merkostnader. Parkeringsplats uthyres och får endast användas för uppställning av fordon,; personbil, släpvagn, motorcykel, husvagn, större fordon (lätt lastbil, lätt skåpbil som ej fordrar C-körkort) som är registrerat på medlem i föreningen, dvs fastighetsägare. Parkeringsplats får uthyras till den medlem som brukar fordon (personbil) som är ägt och registrerat av arbetsgivare till medlemmen. För detta ska intyg från arbetsgivaren inlämnas Övriga interna intäkter som ej intäktsbudgeteras Avgift för lokalanvändning Användande Kostnad Festarrangemang fredag12.00-söndag 12.00, per påbörjat kalenderdygn 100:- Kvällsbokning vardagar, 3 tim eller mer 100:- Dagbokning per 4 tim 75:- Dagbokning heldag :- Hyra av värmeplattor per hyr tillfälle 100:- Uthyrning till extern hyrare 8 vardagar halvdag 250:- Uthyrning till extern hyrare vardagar heldag 400:- 1 Beräknat på 65 platser 2 Beräknat på 37 platser 3 Beräknat på 6 platser, avser släpvagn/större fordon på särskilt anvisade platser, tillämpar kostnadsläget på orten som debiteringsgrund 4 Beräknas ej avser större fordon på särskilt anvisade platser, tillämpning enl. punkt 3 ovan 5 Beräknas ej, avser tillfällig uppställning av fordon, släpvagn, husvagn 6 Beräknas ej, kostnad jämställes kostnad för uthyrning av uteplats 7 Vatten debiteras medlemmen genom avläsning av varje medlemsfastighets vattenmätare, gemensamt vatten debiteras inom ramen för samfällighetsavgift G:a 1 8 Deposition för städning kan påföras, beslutas av styrelse/kvartershusvärd beroende på verksamhet, avtalas. 3

4 Skötseldagsdeposition Föreningens verksamhet bygger på att alla medlemmar bidrar lika till verksamheten. Detta kan ske på 2 sätt, dels genom avgifter men även genom arbete till föreningen. Arbetsplikt kan dock aldrig påtvingas den enskilde medlemmen varvid en årlig extra avgift påföres varje fastighet. Detta är en förtida deposition. De som väljer att fullgöra sitt bidrag till verksamheten genom aktivt arbete återbetalas med 1000 kronor (500 kronor per vår/hösttermin). Medlemmen kan även välja att låta depositionen / del av depositionen stå kvar till nästkommande års avgifter, varvid inbetalning minskas med detta belopp. Depositionen ska motsvara kostnaden för en medlems arbetsinsats åt föreningen. Just nu 100:-/timme. En skötseldag omfattar 5 timmars arbete ( inklusive avbrott för förtäring) Användande Kostnad Skötseldagsdeposition 1000:- Avräkning från deposition vid 0 närvaro vid endera höst eller 500:- vårtillfällen. Avräkning från deposition vid 0 närvaro vid både höst och 1000:- vårtillfällen. Vid avflyttning från föreningen återbetalas depositionsbeloppet. Vid avräknad deposition i slutet av året så kommer faktura att ställas ut på berörd medlem att inbetala upptill depositionsbeloppet 1000: Externa intäkter 2.4. Kostnader Externa intäkter intäktsbudgeteras inte. Dessa intäkter 9 kan föreningen erhålla från bl.a. stat och kommun; Bidrag för väghållning och drift av enskild väg Skattebidrag. Skötselavtal med Kommunen och Vägverket Ersättning för ledningsrättsavtal från Fortum AB Återbäringar och avkastning på placerat kapital. (Ränteintäkter tillförs föreningens kassatillgodohavande.) Föreningens kostnader gällande taxor och avgifter framgår av nedanstående tabell; Kostnadsslag Prisnivå 2012 Kommentar Vatten, förbrukning 14,25 kr /m 3 Endast transfereringar Vatten, mätaravgift 500,00 kr/år/fastighet El kr Rörligt pris 9 Eventuella intäkter kan inte användas till löpande drift. Inkommet kapital tillförs kassan men öronmärkes för Underhålls och Förnyelseåtgärder. 4

5 Fortsättning 2.4. Kostnadsslag Prisnivå 2012 Kommentar Sopor - kilopris kr/år 2,00 kr/kg - tömningsavgift 7,00 kr/kärl/gång 6918 kr/år - avgift/fastighet 400:-/år kr grovsopcontainer kr/år 52 tömningar -årshyra kr -tömningsavgift -farligt avfall kr 0:-/m 3 Kabel-TVavgift kr/år 64kr/fastighet/mån 2.5 Arvoden och fastställda ersättningar att fördela Kostnadsslag Nettokostnad Per kostnadsslag Styrelsen Helårsarvode Uppdragsarvode Kostnad Anmärkning exkl Sociala avgifter För samtliga styrelsemedlemmar Ordförande/firmatecknare Kassör Sekreterare Underhållsansvarig A Underhållsansvarig I Interna Revisorer 1500:-/ revisor 750:-/suppleant Valberedning 950:-/valberedare valberedare Kvartershusvärd 950: kvartershusvärd Materialförvaltare 950:-/förvaltare förvaltare Arbetsersättning 100:-/timme Vid behov 4 revisorer varav 2 ordinarie samt 2 suppleanter 2.6 Kostnadssänkande åtgärder 2012 Fortsatt och intensifierat arbete med avfallssortering Kvalitetssäkra avtal med medlemmar Kvalitetssäkra rutiner vid ut/inflyttning Fortsatt underhåll med inriktning på långsiktig besparing Förbättrade metoder för kostnadsplanering av underhåll Projektblad för alla planerade kommande UoF åtgärder Tablå för långtidsfinansiering Visst underhåll förs ut på skötselområden El-avtal vid gynnsamt prisläge Fortsatt övergång till lågenergilampor Utredning över förbättrade och energibesparande åtgärder 5

6 2.7 Föreningens leveransavtal och överenskommelser Föreningen har avtal/överenskommelse med följande leverantörer av varor och tjänster. Leverantör Leverans Period/ Omfattning Com Hem avser kabel-tv kanaler samt serviceavtal Inspecta inspektion och besiktning av garageportar Löpande avtal Besiktning/2år Hakkula Schakt, Vallentuna Snöröjning, halkskydd, grävarbeten, maskinhyra Tom Sollentuna Energihandels AB Leverans av el till gemensamma anläggningar Leverans av vatten Leverans av soppåsar för kompostavfall Rörligt Kommunal taxa Trygg-Hansa Försäkringar Löpande/1år SITA Grovsopcontainer Löpande K-Rauta Köpkort Löpande JULA Köpkort Löpande AGE Köpkort Kontorsmaterial Löpande Hyreshuset Maskinuthyrning Löpande Anticimex Försäkring och skadedjursbekämpning 1årsavtal löpande Europark Parkeringsövervakning 2årsavtal tom 2011 MJ Contractor AB Sommarunderhåll, sandficka 1års avtal löpande Waldemar Gewel Bygg Snickeri, målning, stenläggning, reparationer Löpande vid behov 6

7 2.8 utgiftsstat 2010 Rubrik Budget Utfall Per 1111 Sopor, kärl Sopor, grovsopcont Sopor, extra con El, område El, garage Kabel-TV Sommarunderhåll, entreprenör Snöröjning/renhållning Vatten, gemensamt Löpande och rep Underhåll, förnyelse Kvarterslokal Administration Datorer och hemsida Möteskostnader Externa tjänster 3000 Försäkringar Bank, förvaltningskostnader Merkostnader Arvoden, styrelse Arvoden, övr förtroendevalda Arvoden, timersättning Utbetalning övriga Utbildning Arbetsgivaravgifter Räntekostnader Avskrivningar Kostnader Avsättning till fonder Summa Innefattar även besiktningar 11 Innefattar även städdagar och styrelsens kostnader, planering och utbildningar, tryckeri 7

8 3. Underhålls och Förnyelseplanering Långtidsplanerat underhåll, livstidsberäkning Underhållet planeras utifrån livslängdsberäkningar via branschorganisationen Sveriges Villaägareförening. Underhåll förutsätter årliga översyner och löpande åtgärd av fel som riskerar att förvärra objektens status. Omfattning avser Underhålls eller Förnyelseåtgärdens omfattning. Väl underhållen egendom kan medföra att livslängden ökar och att kostnaderna för underhåll kan spridas i tiden. Styrelsen går varje år igenom allt långtidsplanerat underhåll och reviderar åtgärdsdatum i förhållande till nuvarande kondition och materials beskaffenhet. Underhållsåtgärder kan därmed tidigareläggas eller skjutas framåt om så bedöms. Detta redovisas vid varje budgetstämma. Livslängd (LL) är ett riktvärde för planering. VB= Vid behov, viss egendom kan inte förutses om påverkansfaktorerna är olika i området och vid allvarliga fel bytes skadad egendom vid behov. Normalt har även denna egendom en preliminär livslängd och 40 år är en normalt uppskattad tid för VA-nät etc. Rimligtvis bör dock all utrustning markerad vb bedömas varje år. Följande livslängder antas för föreningens egendomar. UoF åtgärd Omfattning LL (år) 3 Generellt Målning av träkonstruktioner Tvättning, 2 målningar, byte av trasigt trä 10 Asfaltering Underarbete, asfaltering 30 Bänkar, utemöbler Oljning, reparation 2 Gräsmattor Kalkning och gödsel 1 Gräsmattor Omläggning 70 VA-ledningar, brunnar Byte 50 El-ledningar, marklagda VB, lagas, bytes vb 3:1 Parkeringshus Garageportar maskineri Byte 20 Garageportar port Byte 20 Ingångsdörrar Byte 20 Inre dörrar Byte 40 Inre armaturer Byte 25 Yttre armaturer Byte 15 Motorvärmare Byte 15 Stålkonstruktion Översyn, rostskydd, svetsning mm 25 Frostvakter Byte 15 Ventilationsutrustning Översyn, byte eller partiellt byte 20 Garagegolv betong, ytskikt Renovering, lagning 15 Trappor, betong, ytskikt Renovering, lagning 15 Tak, plåt Byte Parkering ute Staket Byte 15 Linjer Målning Vägar yttre Se p3 3.4 Vägar inre Se p3 3.5 Tvättplats Betongplatta, ytskikt Renovering, reparation 15 Galler Byte 20 Oljeavskiljare, sandfiltrering Byte Grönområde yttre Buskar, träd vb 8

9 UoF åtgärd Omfattning LL (år) 3.7 Grönområde Buskar, träd vb inre 3.8 Sopstationer Träkonstruktioner Byte 20 Takkonstruktioner, plåtar Byte 20 Belysning Byte Fotbollsplan Grus Byte, påfyllning 10 Staket Byte 30 Fotbollsmål Byte vb 3.10 Föreningslokal Ytterdörr Byte 25 Invändig ommålning Målning o underarbete 10 Trägolv Byte (kan slipas 3 ggr) 30 Kylskåp Byte 10 Diskbänk rostfri Byte 25 Takpannor o underliggande trä Byte 40 Utvändig målning Tvättning, 2 målningar, byte av trasigt trä Lekplatser Byte av sand i sandlådor Byte av ytskikt ner till 40 cm djup 2 Lekutrustning Indianparken Byte/lagning 10 Lekutrustning Koltisparken Byte/lagning 10 Lekutrustning Kdg55/8 Byte/lagning 10 Fastinstallationer trä, järn etc. Byte/lagning Kabel-TV Förstärkare vb Antennkabel, jordlagd vb Antennuttag i fastigheterna vb 3.13 Elinstallationer Lyktstolpar vb Armaturer vb Fördelningsskåp vb Uttag, ledningar i byggnationer vb 3.14 VA Brunnsgaller, lock etc vb 3.15 UVAområdet 3.16 Gränsområden 3.17 Föreningsförråd Träkonstruktioner Målning 3.18 BC-Husförråd Målning Grundarbete, 2 målningar, trä bytes 10 Tak Byte betongpannor 40 Ytterdörr trä Byte, renovering 20 Takpannor o underliggande trä Byte renovering 30 Träpanel, fasad Målning 10 Elledningar mm Byte vb Fönster Byte 40 Plåtar Byte Övrigt Bullerskydd A-hus Målning, trä bytes 10 Bullerskydd Reparation, vb Hängningskonstruktion Grindar genomgångar A-hus Målning trä bytes 10 Underhållet planeras utifrån dessa livslängdsantagande. Livslängden baseras på en uppskattning av genomsnittlig reparation och renovering med standardmaterial och metoder. Förändrade värden kan fås för såväl uppräknad som förkortad livslängd beroende på kvalitet och typ av använt material. 9

10 Finansiering Underhålls och förnyelseåtgärd kan finansieras genom ordinarie budget, lån, uttag ur fond, extra utdebitering Oavsett vad som framställs i p3 Underhålls och Förnyelseåtgärd ska samtliga genomförda åtgärder finnas inom den ekonomiska ramen för föreningen, dvs inkomst och utgiftsstat, kassa samt övriga genom stämma beslutad finansiering. Den långsiktiga Underhålls och Förnyelseplan som presenteras här är endast avsedd som en vägvisare för NÄR viktig egendom behöver förnyas eller renoveras. 3 års planering Styrelsen arbetar med att inför löpande treårsperiod bedöma behovet av förnyelse eller renovering av egendomen. Bedömning ska där, så bör, ske av sakkunniga och bedömningen ska ligga till grund för styrelsens förslag om vad som ska förnyas/renoveras. Styrelsen ger sitt förslag till budgetstämman med motivering till varför egendom ska förnyas/renoveras eller varför den inte förnyas/renoveras i förhållande till långtidsbeskrivningen som bygger på livslängdsantaganden. En svår balansgång finansiellt uppstår då alla medlemmar ej deltar i de skötseldagar som anordnas. För att prissätta detta finns beslut om prissättning av skötseldagsinsatsen. Detta kommer till en mindre del att finansiera/bidra till underhåll av föreningens egendomar till låg kostnad. Det främsta resultatet är att alla medlemmar bidrar med lika stor del till underhåll och förnyelse av föreningens egendom. Denna åtgärd kommer dock ej att klara de ökande behoven av underhåll och förnyelse. För detta krävs en bra och långsiktig plan för finansiering. Idag bedömer styrelsen att föreningen är underfinansierad avseende tryggandet inför framtiden. Samtidigt är föreningen ny och har endast fonderat ett lägre belopp för framtiden. Styrelsen har under 2011 fortsatt arbeta med att ta fram långsiktiga modeller för fortsatt tryggande av den långsiktiga finansieringen i relation till underhålls och förnyelsebehovet. Detta arbete ska fortsätta under En studie av andra föreningar i landet med likartad karaktär visar att vår samfällighetsavgift oftast är lägre till kostnad med mer utbud av tjänster. Vissa föreningar har dock lägre avgifter men valt att lägga Kabel-TV, hantering av hushållsavfall, parkering utanför avgiften. Vi har i vår förening valt att ha Kabel-TV och sophämtning inom avgiften trots att detta är transfereringar. Kabel-TV pga att priset sjunker vid större anslutningar samt att serviceförsäkring ingår. Hantering av hushållsavfall har varit en pedagogisk åtgärd då aktivt arbete med sopsortering ger kraftigt genomslag på kostnaderna och de senaste två åren har föreningen dramatiskt sänkt mängden kilo kastade sopor vilket gett utrymme för andra kostnader. 10

11 Inför fortsatt underhåll och förnyelse såväl kortsiktigt som långsiktigt är styrelsens samlade bedömning att det är lämpligare att ta upp lån än att taxera ut högre avgifter för investeringar. De senaste årens låga ränteläge samt nulägets låga räntegap mellan lån och inlåning visar på en bättre ekonomi för föreningens hushåll än att ta av fonderade medel. Det blir därför förmånligare att fortsätta fondera i den storleksordning vi har idag. 2.8 Långtidsbeskrivning för hela verksamheten vad gäller finansiering. År Fond g:a 1 Prel Saldo Fond g:a 2 Prel Saldo UoF område Aktivitet enligt livslängdsutredningen alternativt planerat underhåll/aktivitet Renovering, ytskikt betong 3.1 Byte garageportar portdel 3.1 Byte maskineri, garageportar 3.1 Byte Ingångsdörrar 4 st 3.1 Byte armaturer yttre 3.1 Ventilation 3.2 Målning av linjer 3.5 Betongplatta, ytskikt 3.5 Galler 3.10 Ytterdörr 3.10 Diskbänk rostfri 3.11 Byte av sand i sandlådor 3.16 Invändig målning 3.17 Takpannor o underliggande trä 3.17 Målning panel, fasad 3.17 Elledningar mm 3.17 Fönster 3.17 Plåtar Målning av linjer 3.11 Byte av sand i sandlådor Lekutrustning Indianparken Byte av sand i sandlådor 3.11 Lekutrustning Koltisparken Tak, plåt 3.1 Bärande stålkonstruktion 3.1 Byte armaturer inre 3.2 Målning av linjer 3.10 Invändig ommålning 3.10 Kylskåp Ommålning av byggnad, byte av trasigt trävirke 3.10 Utvändig målning 3.11 Byte av sand i sandlådor Grus Byte, påfyllning 3.11 Byte av sand i sandlådor 3.2 Målning av linjer 3.17 Målning panel/fasad Byte av sand i sandlådor Målning av linjer Byte av sand i sandlådor 11

12 År Fond g:a 1 Prel Saldo Fond g:a 2 Prel Saldo UoF område Aktivitet enligt livslängdsutredningen alternativt planerat underhåll/aktivitet Byte motorvärmare 3.1 Byte frostvakter 2st Målning av linjer 3.3 Asfaltering, ytbeläggning samt underarbete 3.4 Asfaltering, ytbeläggning samt underarbete 3.5 Oljeavskiljare, sandfiltrering 3.5 Betongplatta, ytskikt 3.10 Takpannor o underliggande trä 3.11 Byte av sand i sandlådor 3.11 Lekutrustning Koltisparken 3.16 Ytterdörr (inomhus i kallmiljö) 3.17 Fönster Staketbyte Ommålning av byggnad, byte av trasigt trävirke 3.8 Träkonstruktioner 3.8 Takkonstruktioner, plåtar 3.10 Utvändig målning 3.11 Byte av sand i sandlådor 3.11 Lekutrustning Indianparken Målning av linjer 3.8 Belysning sophus Grus Byte, påfyllning 3.11 Byte av sand i sandlådor 3.11 Fastinstallationer trä, järn etc.lekplatser 3.17 Plåtar 3.17 ytterdörr Galler Inre dörrar 3st 3.1 Byte garageportar portdel 3.1 Byte maskineri, garageportar 3.1 Byte Ingångsdörrar 4 st Målning av linjer 3.1 Byte armaturer yttre 3.1 Ventilation 3.11 Byte av sand i sandlådor 12 Dörrar renoverade 2005 pga omfattande rostskador pga felaktigt skydd. Översyn under

13 Figur: Processen beskrivs som att skala en frukt, de flesta och mest synliga skadorna/renoveringsbehoven ligger i nuet eller synliga inom året och mestadels synliga inom en treårsperiod. Det är det beska skalet. Det är här vi planerar underhåll och förnyelse på ett sådant sätt att nutida reparations och underhållsbehov ligger till grund för framtida besparingar. Under denna tid hinner vi också kostnadsberäkna med större säkerhet så att man slipper den beska eftersmaken ju längre in i frukten man kommer. Föreningens underhålls och förnyelseplanering presenteras i tabell sidan 14. Åtgärder som satts upp kan komma att sträckas under flera år. I de fall åtgärder ej slutföres under året kommer resterande åtgärder att föras över till nästkommande år och verkställda delar att redovisas i årsberättelsen. Oavsett vad som framställs i p3 Underhålls och Förnyelseåtgärd ska samtliga genomförda åtgärder finnas inom den ekonomiska ramen för föreningen, dvs inkomst och utgiftsstat, kassa samt övrig genom stämma beslutad finansiering. Sammanfattning inför 2012 Grönområden och allmänningar ska slutföras och förbättras genom Fortum Värmes försorg. Samt genom medlemsinsatser på städdagar i övrigt. Säkerheten i området ska fortsätta förbättras genom hastighetssänkande åtgärder och förbättrad skyltning. Asfaltering och åtgärder för att hindra skador på vägbeläggning ska utföras efter noggrann besiktning och bedömning. Styrelsen utgår från de förslag som lades fram av landskapsarkitekt redan Ett förbehåll inför 2012 är naturligtvis att föreningens ekonomi tillåter det 13

14 Förnyelse Vad innebär förnyelse? Förnyelse av området är att vi tar hänsyn till behov som finns i nutid av nuvarande och kommande boende i området. Det kan handla om andra rekreationsytor, det kan handla om servicefunktioner till boendet eller annat som allmänna trender pekar på. Styrelsen följer noga utvecklingen på bostadsmarknaden och prisbilden är en icke oväsentlig riktare för de insatser som ska göras. De senaste åren har vi gjort insatser i miljön och dessa kan ha varit bidragande till att området uppfattas som ett bra område att bo i. De senaste tre åren har medelförsäljningsvärdet ökat 50 %! Detta pekar på att området är attraktivt att bosätta sig i och därför måste vi ta allvarligt på vilka förnyelser som är angelägna har 3Mkrs gränsen passerats vid köp. Detta pekar på att områdets betraktas som attraktivt att bo och förvärva egendom i. Gemensamhetsanläggning G:a 1 Kommande år 3.1.Parkeringshus Fortsatt målning för ljusare miljö i nedre garaget inomhus Översyn elsystemet, uppsäkring, släckning av säkringar Byte av frostvakter Målning linjer p-platser Lagning tak, mindre skador o översyn övre plan Lagning VVS Civilförsvarets anläggning Översyn golvbrunnar Översyn motorvärmaruttag Byggande av tak ovanför trappor Parkeringsplatser Ute Målning av linjer, s.k. gjutning 3.3 Vägar, yttre området Målning av linjer vid vissa partier Lagning av vissa trasiga partier Borttagande av gräs och mossa från körbanorna 3.4 Vägar, inre området Lagning av vissa trasiga partier (tillfällig) Borttagande av gräs o mossa från körbanorna Ytterligare farthinder Asfaltering, ytbeläggning samt under-arbete 3.5 Tvättplats Tömning oljefilter UoF Rep. 14

15 3.6 Gräsytor/parkmark, yttre område Plantering av mindre träd vid övre gräsmattan ovanför N-Ö parkeringen. 3.7 Gräsytor/parkmark, inre område Plantering av mindre träd, buskar vid mitten allmänningen 3.8 Sopstationer Uppsättning av belysning med rörelsevakt S-Ö-parkeringen 3.9 Fotbollsplan Förbättring av underlag, rivning, jämning, påfyllnad Rätta upp stolpar och staket Ta bort fd basketstolpar 3.10 Föreningslokal Viss förbättring målning o elarbeten. Inredning, skåp mm Kakling av vägg Borttagande av äldre antennanläggning 3.11 Lekplatser Besiktning enligt EG-direktivet 3.12 Kabel-TV-nät Skåp till kabel-tv förstärkare 3.13 Elektriska installationer och belysningar Fortsatt Översyn av samtliga belysningar med inriktning att övergå till energisnåla lampor i hela området Byte av armaturer Översyn för insats av belysning i genomgångar 3.14 Vatten och avlopps installationer 3.15 Hetvattenledningsområdet med installationer 3.16 Föreningens gemensamma förråd 3.17 Andra fastigheters mark i anslutning till Vinhandlaren 3.18 BC-Husförråden 15

16 4. Föreningens organisation Stämman Föreningens högsta beslutande organ är stämman som sammanträder vid 2 fastställda tillfällen varje år. Årsstämman; då förtroendevalda väljs. Avgifter och verksamhetsplanering fastställs definitivt, Sista hela veckan i april Budgetstämman; då nästa års avgifter fastställs. Preliminärt fastställande av avgifter och verksamhetsplanering.andra hela veckan i december. Styrelsen Väljs av stämman med 2 års mandattid. Vartannat år väljs ordförande särskilt samt 2 styrelseledamöter och vartannat år väljs 2 styrelseledamöter på 2 år. Suppleanter på 1 år. Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet och väljer; Kassör Sekreterare (administration, försäkring, information) Underhållsansvarig I (Infrastrukturella frågor 13 ) Underhållsansvarig A (Allmänna egendomar 14 ) Suppleant med inriktning på underhåll Suppleant med inriktning på administration Utöver dessa uppdrag utser styrelsen; Firmatecknare 15 Attesträttshavare 16 Revisorer Väljs av stämman med 2 års mandattid. Vartannat år väljs en revisor samt en ersättare och vartannat år väljs motsvarande en revisor och en ersättare. Andra förtroendeuppdrag Kvartershusvärd- ansvarar för uthyrning och tillsyn av kvarterslokal. Flaggansvarig- Ansvarar för att flagga/vimpel hissas på rätt dagar samt på högtidsdagar på begäran. Materialansvariga- Svarar för viss utrustning föreningen har, bland annat utlåning av maskiner samt tillsyn av garageportarna. Grannsamverkan- Kontaktperson med polisen om säkerheten i området. Områdesansvariga Den tidigare organisationen med 10 områdesansvariga kommer under 2012 att permanent övergå till tre skötselområden för vilka en representant ur styrelsen blir ansvarig. Därigenom kopplas beslut, ekonomi och utförande samman så att man kan agera friare inom skötselområdet med genomförandet av mindre reparationsbehov. 13 Med infrastruktur avses; vägar, el, VVS, TV-nätet, Tele, garaget, tvättplats 14 Med allmän egendom avses; trädgård, idrottsplats, lekparker, trafik och säkerhet, förråd, sopor och avfall 15 Med firmatecknare avses den/de som tecknar föreningens namn på avtal mm 16 Med attesträttshavare avses de som tillsammans eller var och en för sig attesterar fakturor 16

17 5. Hållbarhet och miljötänkande Styrelsen kommer under 2012 att arbeta med; Kraven i ISO Fastställa en miljöpolicy, relevant i förhållande till föreningens aktiviteter, produkter och tjänster, typ, storlek och miljöverkan. Bland annat skall den innehålla ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening. Identifiera de miljöaspekter som föreningen kan styra, respektive de som den kan påverka. Hänsyn skall tas till planerad utveckling. Föreningen skall säkerställa att de som utför uppgifter med identifierad miljöpåverkan har kompetens grundad på teoretisk och praktisk utbildning eller erfarenhet. Föreningen skall implementera och använda rutiner för övervakning av att den följer lagkrav och andra krav. ISO används som ett hjälpmedel för att: Kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan. Införa styrande rutiner för miljöarbetet. Identifiera konkreta miljömål för förbättringar. Kontrollera att rutiner följs och att miljöarbetet fungerar. Regelbundet följa upp och utvärdera miljöarbetet. Arbeta vidare utifrån uppföljning och utvärdering. Med trovärdighet kunna kommunicera sitt miljöarbete gentemot omvärlden. För att säkerställa en god hantering av avfall; Hushållsavfall sorteras i gröna och bruna kärl Container för grovsopor finns på Nordöstra parkeringsplatsen, denna får ej användas vid anlitande av entreprenör eller vid egen renovering, då ska avfallet bortforslas till återvinningsstationen i Väsby. Förråd för farligt avfall finns på nordöstra parkeringen I förrådet för farligt avfall finns en transportbur för elektroniskt avfall I föreningens nordöstra hörn finns en stor upplagd hög med fyllnadsmassor där trädgårdsavfall mm i form av grus,sand, jord etc kan tippas. På samma ställe finns en hög för gamla betongplattor odyl i betong Kullerstenar kan läggas i stenkistan på baksidan av förrådet vid norra garageporten, den som behöver kullersten kan också hämta där. Bakom garaget får inget avfall läggas. Ris, träd, julgranar etc ska läggas i risfånget vid Nordöstra parkeringen. Löv, gräs o växtdelar ska tömmas i sopsäckar och ställas vid kanten av risfånget 17

18 6. Säkerhet, administration och resurser Trafiksäkerhet Trafiksäkerheten i föreningen regleras på sådant sätt; - att hastigheten på slingan som går runt området har en högsta tillåtna hastighet om 20 km/timme - att hastigheten inne i området, i gränderna är endast 10 km/timme. - att hastighetssänkande s.k. gupp kommer att finnas i anslutning till lekparker, gångvägar, utfarter etc.. - att skyltning för väganvisning kommer att ske under att varningsmärken för hastighetssänkande åtgärder endast finns vid alla infarter till föreningen - att förbudsmärken mot parkering, i hela området finns uppsatta och endast uppmärkta p-platser får användas alternativt parkeringstillstånd för ex entreprenörer, s.k. verkstadsbilar (rörmokare, elektriker etc..) - att förbudsmärken mot biltrafik i området finns uppsatta med tillägg att gäller ex taxi och transporter där det sista avser kortvarig stopp med transporter med ex. varor. - att upplysningsmärken med Varning för lekande barn finns uppsatta vid varje infart i grändområdet. Personskydd Föreningen deltar i Grannsamverkan mot brott Sök uppgift om fordon som har parkerat fel, parkerat på din plats etc alternativt uppträder underligt i området. SMS skriv registreringsnummer ex FUL999 (kostnad: 3kr/sms) Internet: www21.vv.se/fordonsfraga/ Föreningen satsar på väl upplysta områden och att minimera möjligheten för obehöriga att gömma sig. Säkerheten vid halka är uppbyggd av dels avtal med Hakkula Schakt om halkskydd samt att sandlådor med liten skyffel finns utställda vid strategiska punkter så att alla kan hjälpas åt att sanda vid ställen där is kan bildas. Administration Föreningens administration följer allmänna arkiveringsregler och dokument förvaras i upptill 10 år. Föreningens ekonomi granskas varje månad för att säkerställa att ekonomin är i balans. Föreningens räkningar attesteras endast av kassör eller ordförande eller båda i förening när kraven så kräver. Försäkringar Föreningen har försäkringar för följande; Skada, ansvar för föreningens egendomar Skada, ansvar för föreningens medlemmar som utför arbete åt föreningen eller deltar i aktiviteter som föreningen anordnar Resurser Föreningen har förråd med verktyg o maskiner som kan lånas vid underhåll av allmänna egendomar 18

19 Verksamhetsplanering Styrelsen har inför 2012 planerat att följande administrativa aktiviteter redovisas på årsstämman ; Att föreningens verksamhetsplanering ska förändras på sådant sätt att medlemmarna får ett mer övergripande inriktningsansvar på stämmor. Att det ska finnas en miljö och hållbarhetsplan för föreningen där såväl föreningens som medlemmarnas arbete med att följa den ska ingå. Att det ska finnas en långsiktig underhålls o förnyelseplan. Att det ska finnas en långsiktig finansieringsplan Att det ska finnas en informations och kommunikationsplan Att alltmer fakta om våra planeringsmetoder ska ligga på föreningens hemsida Att föreningens hemsida läggs upp 2012 Att medlemsavtal ska genomföras under

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Verksamhetsplan för 2002

Verksamhetsplan för 2002 Verksamhetsplan för 2002 1. Långsiktig underhålls- och förnyelseplan Den långsiktiga planen ligger till grund för årets budgetförslag vad avser inriktning och prioritering av större underhålls- och förnyelsearbeten.

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Underhållsplan

Underhållsplan Samfällighetsföreningen Grimsta B, Upplands Väsby - Underhållsplan Underhållsplan 2015-2017 för Samfällighetsföreningen Grimsta B, Upplands Väsby Underhållsplanen är initierad av Lennart Nilsson, hus 2,

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ODENSE Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkningar

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Årsstämma i Stenyxans Samfällighet Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Dagordning 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justeringsmän 4 styrelsens och revisorernas

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Sida 1 av 12 SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Organisationsnummer 717905-1300 2012 Denna plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF STYRELSEN Ledamöter - Rapportera planerade och utförda aktiviteter till övriga i styrelsen. - Dokumentera sådant som inte dokumenteras i styrelseprotokoll på

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen METEOROLOGEN

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut Bakgrund Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av den samfällda egendomen. Samfälligheten är också skyldig att upprätta en

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun. Sidan 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRNTALLEN 1 I LINKÖPING. ANTAGNA VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2 NOVEMBER 2006. REVIDERADE VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2011. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens

Läs mer

Blåkragevägens Samfällighet

Blåkragevägens Samfällighet Blåkragevägens Samfällighet Org.nr. 716420-6216 ÅRSBOKSLUT Omfattar 2013-01-01-2013-12-31 Åresredovisningen omfattar sid -Verksamhetsberättelse 2 -Resultaträkning 3 -Balansräkning 4 -Tilläggsupplysningar

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NYBODA 9 Årsredovisning

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (3) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har from 2013 rörligt pris på fjärrvärmen

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(15) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015

Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015 1. Underhålls- och förnyelseplan Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015 Genom en lagändring som började gälla den 1 januari 1990 infördes en bestämmelse i 19 andra stycket lagen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNTEN Årsredovisning

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma

Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma 2015-04-28 Härmed kallas medlemmarna i Klevbergets Samfällighet nr 1 och 2 till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl 19.30 Församlingsgården.

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Inedal 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 Inledning Detta när en omarbetad utgåva som kompletterar den ursprungliga pärm som bifogades fastigheten vid nyförsäljningen, Syftet

Läs mer

Samfälligheten Porfyren. Underhållsplan

Samfälligheten Porfyren. Underhållsplan Samfälligheten Porfyren Underhållsplan Kungsängen mars 2009 Inledning Tidigare har det ej funnits någon underhållsplan utan kostnaderna har tagits efterhand som de dykt upp. Detta har fungerat någorlunda

Läs mer

Minneslista. Sopförråd

Minneslista. Sopförråd Sopförråd Inom samfälligheten finns två sopförråd. Sopförråden används dels för sopkärl och dels för förvaring av samfällighetens gemensamma saker, t.ex. stegar och gräsklippare. Sophämtning Varje fastighetsägare

Läs mer

Välkomna till. Årsmöte 2016. Lindåsskolans matsal. Onsdag 23 mars 18.30

Välkomna till. Årsmöte 2016. Lindåsskolans matsal. Onsdag 23 mars 18.30 Välkomna till Årsmöte 2016 Lindåsskolans matsal Onsdag 23 mars 18.30 Kallelse Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Östra Lindås kallar härmed medlemmarna till årsmöte 2016. Mötet kommer att hållas i

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Skrivaren i

Läs mer

Vargskinnets Samfällighetsförening. Samfällighetsmöte Onsdag 30 November 2011

Vargskinnets Samfällighetsförening. Samfällighetsmöte Onsdag 30 November 2011 Vargskinnets Samfällighetsförening Samfällighetsmöte Onsdag 30 November 2011 Styrelsen 2011 Ordförande Mats Löfström Vargvägen 136 Sekreterare Stina Israelsson Vargvägen 58 Ledamot Tomas Östberg Vargvägen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Faktabank DEN 1 MARS 2015 Innehållsförteckning Vem räknas som medlem? Försäljning av fastighet Samfällighetens utgifter och intäkter Styrelse Föreningsstämma Samfälligheten

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET VÄLKOMMEN! Denna information är till för dig som bor i samfälligheten eller för dig som funderar på att flytta hit och vill veta mer om hur det fungerar att bo i Odalmannens

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2015 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 166 535 jämfört med 150 525

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se Sida 1 av 6 Närvarande: 28 st medlemmar enligt närvarolista 1 Mötets öppnande och val av ordförande och protokollförare Ove Sandberg valdes till ordförande och Anders Boman valdes till sekreterare. 2 Val

Läs mer

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde 2(11) Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 3 Insats, avgifter och andelstal med mera... 3

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Kallelse extra årsstämma

Kallelse extra årsstämma Kallelse extra årsstämma Extra årsstämma 2017 i Sörskogens samfällighetsförening Tid: Måndagen den 9 oktober kl. 19:00 Plats: Huddingegymnasiets Aula, Gymnasietorget 1 Årsstämman är beslutande organ för

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Sida 1 av 7 SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Organisationsnummer 717905-1300 2016 Denna plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsberättelse och Årsbokslut över genomförd verksamhet

Årsberättelse och Årsbokslut över genomförd verksamhet Styrelsen för Vinhandlarens Samfällighetsförening, 717904-6318 får härmed avge årsbokslut för 2011. Styrelsen avger även berättelse över 2012 vad avser viktigare kommentarer till bokslut, genomförd verksamhet

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2012-09-27 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ALLIERO Årsredovisning

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLGÄRDAN 1

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 -- N FIRMA ÄNDAMÅL SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

Askegårdens samfällighetsförening

Askegårdens samfällighetsförening Askegårdens samfällighetsförening Protokoll fört vid årsstämma i Askegårdens samfällighetsförening den 15 april 2012. $1 Mötets öppnande Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Henrik Eriksson.

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 1 (8) Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening INNEHÅLL 1 SYFTE MED PLANEN... 1 2 OBJEKT FÖR UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE... 2 2.1 Kvartershuset...

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012

Läs mer