Verksamhetsplan 2012 Vinhandlarens Samfällighetsförening i Sollentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012 Vinhandlarens Samfällighetsförening i Sollentuna"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2012 i Sollentuna Att bo och leva med kvalité och trivsel i Vinhandlarens charmiga småstadsgränder 1

2 1. Vinhandlarens samfällighetsförening Föreningen är en samfällighetsförening som bildades 2001 och som har sitt säte i Sollentuna. Föreningen består av 90 hus vars lagfarna ägare är medlemmar i samfällighetsföreningen och tillika delägare i föreningens gemensamma tillgångar. Föreningen består av två gemensamhetsanläggningar (indelning av de gemensamt ägda tillgångarna utifrån nyttjande). Den första gemensamhetsanläggningen, G:a 1, omfattar alla ägda markytor, vägar och byggnationer exklusive de fristående förråd som finns. Denna gemensamhetsanläggning har 90 delägare. De delägare som har fastighet av B-C-D-hustyp har nyttjanderätt till 1 garageplats. Den andra gemensamhetsanläggningen, G:a 2, omfattar de 54 fristående förråden och dessa har 53 medlemmar som delägare samt 1 förråd som ägs av G:a 1 där styrelsen företräder gemensamhetsanläggningen, G:a 1. Dessa delägare, som har fastighet av B-Chustyp, har nyttjanderätt till var sitt förråd. 2. Föreningens ekonomi och budgetering Ekonomisk planering, inriktning Föreningen följer finansmarknaden för att få stöd för planering och prognostisering av kostnadsutvecklingen följer de av konjunkturinstitutet och andra ansedda finansinstitut Framtagna prognoserna för kostnadsutvecklingen. Finansläget är för närvarande mycket osäkert men får fungera som fingervisning. Föreningen har antagit en kostnadsutveckling på 2% i vår planering. Konjunkturinstitutet KPI 3,0 1,9 2,1 2,6 2,6 Boränteutveckling är också mycket osäker men får även den fungera som fingervisning för av föreningen upptagna lån. Boränteprognos augusti augusti / 11 Feb-12 Aug-12 Aug-13 Tremånadersränta Bunden ränta, 2 år Bunden ränta, 5 år Källa: Handelsbanken Capital Markets Boränteprognos från stadshypotek , kostnadsutvecklingen 2010 till 2011 är +0,05 gentemot föregående verksamhetsplan. Föreningen har inga bolån/hypotekslån men väl lån vars uppräkning följer utvecklingen av bolånen. Föreningens lån följer kostnadsutvecklingen för dessa. Föreningen har ett lån om kronor. 2

3 2.1. Interna intäkter som intäktsbudgeteras fastställs till; Intäkt Budgetering 2011 Debitering per Månad per medlem Samfällighetsavgift G:a Samfällighetsavgift G:a Parkeringsavgifter - Parkeringshus - Uteplats - Uteplats, special släp - Uteplats, större fordon, husvagn - Besöksplats, uthyrning personbil - Besöksplats, uthyrning större fordon, husvagn, släp Vatten, transferering Vatten, schablonräkning 4000 Total Utgör underlag för debiteringslängden Vid utebliven avläst vattenmätarställning kommer en faktura om schablonersättning att tillställas medlemmen. Denna schablon är 4000 kronor. Vid inbetald schablon återbetalas beloppet minus reell kostnad minus 160 kronor som utgör kostnadstäckning för föreningens merkostnader. Parkeringsplats uthyres och får endast användas för uppställning av fordon,; personbil, släpvagn, motorcykel, husvagn, större fordon (lätt lastbil, lätt skåpbil som ej fordrar C-körkort) som är registrerat på medlem i föreningen, dvs fastighetsägare. Parkeringsplats får uthyras till den medlem som brukar fordon (personbil) som är ägt och registrerat av arbetsgivare till medlemmen. För detta ska intyg från arbetsgivaren inlämnas Övriga interna intäkter som ej intäktsbudgeteras Avgift för lokalanvändning Användande Kostnad Festarrangemang fredag12.00-söndag 12.00, per påbörjat kalenderdygn 100:- Kvällsbokning vardagar, 3 tim eller mer 100:- Dagbokning per 4 tim 75:- Dagbokning heldag :- Hyra av värmeplattor per hyr tillfälle 100:- Uthyrning till extern hyrare 8 vardagar halvdag 250:- Uthyrning till extern hyrare vardagar heldag 400:- 1 Beräknat på 65 platser 2 Beräknat på 37 platser 3 Beräknat på 6 platser, avser släpvagn/större fordon på särskilt anvisade platser, tillämpar kostnadsläget på orten som debiteringsgrund 4 Beräknas ej avser större fordon på särskilt anvisade platser, tillämpning enl. punkt 3 ovan 5 Beräknas ej, avser tillfällig uppställning av fordon, släpvagn, husvagn 6 Beräknas ej, kostnad jämställes kostnad för uthyrning av uteplats 7 Vatten debiteras medlemmen genom avläsning av varje medlemsfastighets vattenmätare, gemensamt vatten debiteras inom ramen för samfällighetsavgift G:a 1 8 Deposition för städning kan påföras, beslutas av styrelse/kvartershusvärd beroende på verksamhet, avtalas. 3

4 Skötseldagsdeposition Föreningens verksamhet bygger på att alla medlemmar bidrar lika till verksamheten. Detta kan ske på 2 sätt, dels genom avgifter men även genom arbete till föreningen. Arbetsplikt kan dock aldrig påtvingas den enskilde medlemmen varvid en årlig extra avgift påföres varje fastighet. Detta är en förtida deposition. De som väljer att fullgöra sitt bidrag till verksamheten genom aktivt arbete återbetalas med 1000 kronor (500 kronor per vår/hösttermin). Medlemmen kan även välja att låta depositionen / del av depositionen stå kvar till nästkommande års avgifter, varvid inbetalning minskas med detta belopp. Depositionen ska motsvara kostnaden för en medlems arbetsinsats åt föreningen. Just nu 100:-/timme. En skötseldag omfattar 5 timmars arbete ( inklusive avbrott för förtäring) Användande Kostnad Skötseldagsdeposition 1000:- Avräkning från deposition vid 0 närvaro vid endera höst eller 500:- vårtillfällen. Avräkning från deposition vid 0 närvaro vid både höst och 1000:- vårtillfällen. Vid avflyttning från föreningen återbetalas depositionsbeloppet. Vid avräknad deposition i slutet av året så kommer faktura att ställas ut på berörd medlem att inbetala upptill depositionsbeloppet 1000: Externa intäkter 2.4. Kostnader Externa intäkter intäktsbudgeteras inte. Dessa intäkter 9 kan föreningen erhålla från bl.a. stat och kommun; Bidrag för väghållning och drift av enskild väg Skattebidrag. Skötselavtal med Kommunen och Vägverket Ersättning för ledningsrättsavtal från Fortum AB Återbäringar och avkastning på placerat kapital. (Ränteintäkter tillförs föreningens kassatillgodohavande.) Föreningens kostnader gällande taxor och avgifter framgår av nedanstående tabell; Kostnadsslag Prisnivå 2012 Kommentar Vatten, förbrukning 14,25 kr /m 3 Endast transfereringar Vatten, mätaravgift 500,00 kr/år/fastighet El kr Rörligt pris 9 Eventuella intäkter kan inte användas till löpande drift. Inkommet kapital tillförs kassan men öronmärkes för Underhålls och Förnyelseåtgärder. 4

5 Fortsättning 2.4. Kostnadsslag Prisnivå 2012 Kommentar Sopor - kilopris kr/år 2,00 kr/kg - tömningsavgift 7,00 kr/kärl/gång 6918 kr/år - avgift/fastighet 400:-/år kr grovsopcontainer kr/år 52 tömningar -årshyra kr -tömningsavgift -farligt avfall kr 0:-/m 3 Kabel-TVavgift kr/år 64kr/fastighet/mån 2.5 Arvoden och fastställda ersättningar att fördela Kostnadsslag Nettokostnad Per kostnadsslag Styrelsen Helårsarvode Uppdragsarvode Kostnad Anmärkning exkl Sociala avgifter För samtliga styrelsemedlemmar Ordförande/firmatecknare Kassör Sekreterare Underhållsansvarig A Underhållsansvarig I Interna Revisorer 1500:-/ revisor 750:-/suppleant Valberedning 950:-/valberedare valberedare Kvartershusvärd 950: kvartershusvärd Materialförvaltare 950:-/förvaltare förvaltare Arbetsersättning 100:-/timme Vid behov 4 revisorer varav 2 ordinarie samt 2 suppleanter 2.6 Kostnadssänkande åtgärder 2012 Fortsatt och intensifierat arbete med avfallssortering Kvalitetssäkra avtal med medlemmar Kvalitetssäkra rutiner vid ut/inflyttning Fortsatt underhåll med inriktning på långsiktig besparing Förbättrade metoder för kostnadsplanering av underhåll Projektblad för alla planerade kommande UoF åtgärder Tablå för långtidsfinansiering Visst underhåll förs ut på skötselområden El-avtal vid gynnsamt prisläge Fortsatt övergång till lågenergilampor Utredning över förbättrade och energibesparande åtgärder 5

6 2.7 Föreningens leveransavtal och överenskommelser Föreningen har avtal/överenskommelse med följande leverantörer av varor och tjänster. Leverantör Leverans Period/ Omfattning Com Hem avser kabel-tv kanaler samt serviceavtal Inspecta inspektion och besiktning av garageportar Löpande avtal Besiktning/2år Hakkula Schakt, Vallentuna Snöröjning, halkskydd, grävarbeten, maskinhyra Tom Sollentuna Energihandels AB Leverans av el till gemensamma anläggningar Leverans av vatten Leverans av soppåsar för kompostavfall Rörligt Kommunal taxa Trygg-Hansa Försäkringar Löpande/1år SITA Grovsopcontainer Löpande K-Rauta Köpkort Löpande JULA Köpkort Löpande AGE Köpkort Kontorsmaterial Löpande Hyreshuset Maskinuthyrning Löpande Anticimex Försäkring och skadedjursbekämpning 1årsavtal löpande Europark Parkeringsövervakning 2årsavtal tom 2011 MJ Contractor AB Sommarunderhåll, sandficka 1års avtal löpande Waldemar Gewel Bygg Snickeri, målning, stenläggning, reparationer Löpande vid behov 6

7 2.8 utgiftsstat 2010 Rubrik Budget Utfall Per 1111 Sopor, kärl Sopor, grovsopcont Sopor, extra con El, område El, garage Kabel-TV Sommarunderhåll, entreprenör Snöröjning/renhållning Vatten, gemensamt Löpande och rep Underhåll, förnyelse Kvarterslokal Administration Datorer och hemsida Möteskostnader Externa tjänster 3000 Försäkringar Bank, förvaltningskostnader Merkostnader Arvoden, styrelse Arvoden, övr förtroendevalda Arvoden, timersättning Utbetalning övriga Utbildning Arbetsgivaravgifter Räntekostnader Avskrivningar Kostnader Avsättning till fonder Summa Innefattar även besiktningar 11 Innefattar även städdagar och styrelsens kostnader, planering och utbildningar, tryckeri 7

8 3. Underhålls och Förnyelseplanering Långtidsplanerat underhåll, livstidsberäkning Underhållet planeras utifrån livslängdsberäkningar via branschorganisationen Sveriges Villaägareförening. Underhåll förutsätter årliga översyner och löpande åtgärd av fel som riskerar att förvärra objektens status. Omfattning avser Underhålls eller Förnyelseåtgärdens omfattning. Väl underhållen egendom kan medföra att livslängden ökar och att kostnaderna för underhåll kan spridas i tiden. Styrelsen går varje år igenom allt långtidsplanerat underhåll och reviderar åtgärdsdatum i förhållande till nuvarande kondition och materials beskaffenhet. Underhållsåtgärder kan därmed tidigareläggas eller skjutas framåt om så bedöms. Detta redovisas vid varje budgetstämma. Livslängd (LL) är ett riktvärde för planering. VB= Vid behov, viss egendom kan inte förutses om påverkansfaktorerna är olika i området och vid allvarliga fel bytes skadad egendom vid behov. Normalt har även denna egendom en preliminär livslängd och 40 år är en normalt uppskattad tid för VA-nät etc. Rimligtvis bör dock all utrustning markerad vb bedömas varje år. Följande livslängder antas för föreningens egendomar. UoF åtgärd Omfattning LL (år) 3 Generellt Målning av träkonstruktioner Tvättning, 2 målningar, byte av trasigt trä 10 Asfaltering Underarbete, asfaltering 30 Bänkar, utemöbler Oljning, reparation 2 Gräsmattor Kalkning och gödsel 1 Gräsmattor Omläggning 70 VA-ledningar, brunnar Byte 50 El-ledningar, marklagda VB, lagas, bytes vb 3:1 Parkeringshus Garageportar maskineri Byte 20 Garageportar port Byte 20 Ingångsdörrar Byte 20 Inre dörrar Byte 40 Inre armaturer Byte 25 Yttre armaturer Byte 15 Motorvärmare Byte 15 Stålkonstruktion Översyn, rostskydd, svetsning mm 25 Frostvakter Byte 15 Ventilationsutrustning Översyn, byte eller partiellt byte 20 Garagegolv betong, ytskikt Renovering, lagning 15 Trappor, betong, ytskikt Renovering, lagning 15 Tak, plåt Byte Parkering ute Staket Byte 15 Linjer Målning Vägar yttre Se p3 3.4 Vägar inre Se p3 3.5 Tvättplats Betongplatta, ytskikt Renovering, reparation 15 Galler Byte 20 Oljeavskiljare, sandfiltrering Byte Grönområde yttre Buskar, träd vb 8

9 UoF åtgärd Omfattning LL (år) 3.7 Grönområde Buskar, träd vb inre 3.8 Sopstationer Träkonstruktioner Byte 20 Takkonstruktioner, plåtar Byte 20 Belysning Byte Fotbollsplan Grus Byte, påfyllning 10 Staket Byte 30 Fotbollsmål Byte vb 3.10 Föreningslokal Ytterdörr Byte 25 Invändig ommålning Målning o underarbete 10 Trägolv Byte (kan slipas 3 ggr) 30 Kylskåp Byte 10 Diskbänk rostfri Byte 25 Takpannor o underliggande trä Byte 40 Utvändig målning Tvättning, 2 målningar, byte av trasigt trä Lekplatser Byte av sand i sandlådor Byte av ytskikt ner till 40 cm djup 2 Lekutrustning Indianparken Byte/lagning 10 Lekutrustning Koltisparken Byte/lagning 10 Lekutrustning Kdg55/8 Byte/lagning 10 Fastinstallationer trä, järn etc. Byte/lagning Kabel-TV Förstärkare vb Antennkabel, jordlagd vb Antennuttag i fastigheterna vb 3.13 Elinstallationer Lyktstolpar vb Armaturer vb Fördelningsskåp vb Uttag, ledningar i byggnationer vb 3.14 VA Brunnsgaller, lock etc vb 3.15 UVAområdet 3.16 Gränsområden 3.17 Föreningsförråd Träkonstruktioner Målning 3.18 BC-Husförråd Målning Grundarbete, 2 målningar, trä bytes 10 Tak Byte betongpannor 40 Ytterdörr trä Byte, renovering 20 Takpannor o underliggande trä Byte renovering 30 Träpanel, fasad Målning 10 Elledningar mm Byte vb Fönster Byte 40 Plåtar Byte Övrigt Bullerskydd A-hus Målning, trä bytes 10 Bullerskydd Reparation, vb Hängningskonstruktion Grindar genomgångar A-hus Målning trä bytes 10 Underhållet planeras utifrån dessa livslängdsantagande. Livslängden baseras på en uppskattning av genomsnittlig reparation och renovering med standardmaterial och metoder. Förändrade värden kan fås för såväl uppräknad som förkortad livslängd beroende på kvalitet och typ av använt material. 9

10 Finansiering Underhålls och förnyelseåtgärd kan finansieras genom ordinarie budget, lån, uttag ur fond, extra utdebitering Oavsett vad som framställs i p3 Underhålls och Förnyelseåtgärd ska samtliga genomförda åtgärder finnas inom den ekonomiska ramen för föreningen, dvs inkomst och utgiftsstat, kassa samt övriga genom stämma beslutad finansiering. Den långsiktiga Underhålls och Förnyelseplan som presenteras här är endast avsedd som en vägvisare för NÄR viktig egendom behöver förnyas eller renoveras. 3 års planering Styrelsen arbetar med att inför löpande treårsperiod bedöma behovet av förnyelse eller renovering av egendomen. Bedömning ska där, så bör, ske av sakkunniga och bedömningen ska ligga till grund för styrelsens förslag om vad som ska förnyas/renoveras. Styrelsen ger sitt förslag till budgetstämman med motivering till varför egendom ska förnyas/renoveras eller varför den inte förnyas/renoveras i förhållande till långtidsbeskrivningen som bygger på livslängdsantaganden. En svår balansgång finansiellt uppstår då alla medlemmar ej deltar i de skötseldagar som anordnas. För att prissätta detta finns beslut om prissättning av skötseldagsinsatsen. Detta kommer till en mindre del att finansiera/bidra till underhåll av föreningens egendomar till låg kostnad. Det främsta resultatet är att alla medlemmar bidrar med lika stor del till underhåll och förnyelse av föreningens egendom. Denna åtgärd kommer dock ej att klara de ökande behoven av underhåll och förnyelse. För detta krävs en bra och långsiktig plan för finansiering. Idag bedömer styrelsen att föreningen är underfinansierad avseende tryggandet inför framtiden. Samtidigt är föreningen ny och har endast fonderat ett lägre belopp för framtiden. Styrelsen har under 2011 fortsatt arbeta med att ta fram långsiktiga modeller för fortsatt tryggande av den långsiktiga finansieringen i relation till underhålls och förnyelsebehovet. Detta arbete ska fortsätta under En studie av andra föreningar i landet med likartad karaktär visar att vår samfällighetsavgift oftast är lägre till kostnad med mer utbud av tjänster. Vissa föreningar har dock lägre avgifter men valt att lägga Kabel-TV, hantering av hushållsavfall, parkering utanför avgiften. Vi har i vår förening valt att ha Kabel-TV och sophämtning inom avgiften trots att detta är transfereringar. Kabel-TV pga att priset sjunker vid större anslutningar samt att serviceförsäkring ingår. Hantering av hushållsavfall har varit en pedagogisk åtgärd då aktivt arbete med sopsortering ger kraftigt genomslag på kostnaderna och de senaste två åren har föreningen dramatiskt sänkt mängden kilo kastade sopor vilket gett utrymme för andra kostnader. 10

11 Inför fortsatt underhåll och förnyelse såväl kortsiktigt som långsiktigt är styrelsens samlade bedömning att det är lämpligare att ta upp lån än att taxera ut högre avgifter för investeringar. De senaste årens låga ränteläge samt nulägets låga räntegap mellan lån och inlåning visar på en bättre ekonomi för föreningens hushåll än att ta av fonderade medel. Det blir därför förmånligare att fortsätta fondera i den storleksordning vi har idag. 2.8 Långtidsbeskrivning för hela verksamheten vad gäller finansiering. År Fond g:a 1 Prel Saldo Fond g:a 2 Prel Saldo UoF område Aktivitet enligt livslängdsutredningen alternativt planerat underhåll/aktivitet Renovering, ytskikt betong 3.1 Byte garageportar portdel 3.1 Byte maskineri, garageportar 3.1 Byte Ingångsdörrar 4 st 3.1 Byte armaturer yttre 3.1 Ventilation 3.2 Målning av linjer 3.5 Betongplatta, ytskikt 3.5 Galler 3.10 Ytterdörr 3.10 Diskbänk rostfri 3.11 Byte av sand i sandlådor 3.16 Invändig målning 3.17 Takpannor o underliggande trä 3.17 Målning panel, fasad 3.17 Elledningar mm 3.17 Fönster 3.17 Plåtar Målning av linjer 3.11 Byte av sand i sandlådor Lekutrustning Indianparken Byte av sand i sandlådor 3.11 Lekutrustning Koltisparken Tak, plåt 3.1 Bärande stålkonstruktion 3.1 Byte armaturer inre 3.2 Målning av linjer 3.10 Invändig ommålning 3.10 Kylskåp Ommålning av byggnad, byte av trasigt trävirke 3.10 Utvändig målning 3.11 Byte av sand i sandlådor Grus Byte, påfyllning 3.11 Byte av sand i sandlådor 3.2 Målning av linjer 3.17 Målning panel/fasad Byte av sand i sandlådor Målning av linjer Byte av sand i sandlådor 11

12 År Fond g:a 1 Prel Saldo Fond g:a 2 Prel Saldo UoF område Aktivitet enligt livslängdsutredningen alternativt planerat underhåll/aktivitet Byte motorvärmare 3.1 Byte frostvakter 2st Målning av linjer 3.3 Asfaltering, ytbeläggning samt underarbete 3.4 Asfaltering, ytbeläggning samt underarbete 3.5 Oljeavskiljare, sandfiltrering 3.5 Betongplatta, ytskikt 3.10 Takpannor o underliggande trä 3.11 Byte av sand i sandlådor 3.11 Lekutrustning Koltisparken 3.16 Ytterdörr (inomhus i kallmiljö) 3.17 Fönster Staketbyte Ommålning av byggnad, byte av trasigt trävirke 3.8 Träkonstruktioner 3.8 Takkonstruktioner, plåtar 3.10 Utvändig målning 3.11 Byte av sand i sandlådor 3.11 Lekutrustning Indianparken Målning av linjer 3.8 Belysning sophus Grus Byte, påfyllning 3.11 Byte av sand i sandlådor 3.11 Fastinstallationer trä, järn etc.lekplatser 3.17 Plåtar 3.17 ytterdörr Galler Inre dörrar 3st 3.1 Byte garageportar portdel 3.1 Byte maskineri, garageportar 3.1 Byte Ingångsdörrar 4 st Målning av linjer 3.1 Byte armaturer yttre 3.1 Ventilation 3.11 Byte av sand i sandlådor 12 Dörrar renoverade 2005 pga omfattande rostskador pga felaktigt skydd. Översyn under

13 Figur: Processen beskrivs som att skala en frukt, de flesta och mest synliga skadorna/renoveringsbehoven ligger i nuet eller synliga inom året och mestadels synliga inom en treårsperiod. Det är det beska skalet. Det är här vi planerar underhåll och förnyelse på ett sådant sätt att nutida reparations och underhållsbehov ligger till grund för framtida besparingar. Under denna tid hinner vi också kostnadsberäkna med större säkerhet så att man slipper den beska eftersmaken ju längre in i frukten man kommer. Föreningens underhålls och förnyelseplanering presenteras i tabell sidan 14. Åtgärder som satts upp kan komma att sträckas under flera år. I de fall åtgärder ej slutföres under året kommer resterande åtgärder att föras över till nästkommande år och verkställda delar att redovisas i årsberättelsen. Oavsett vad som framställs i p3 Underhålls och Förnyelseåtgärd ska samtliga genomförda åtgärder finnas inom den ekonomiska ramen för föreningen, dvs inkomst och utgiftsstat, kassa samt övrig genom stämma beslutad finansiering. Sammanfattning inför 2012 Grönområden och allmänningar ska slutföras och förbättras genom Fortum Värmes försorg. Samt genom medlemsinsatser på städdagar i övrigt. Säkerheten i området ska fortsätta förbättras genom hastighetssänkande åtgärder och förbättrad skyltning. Asfaltering och åtgärder för att hindra skador på vägbeläggning ska utföras efter noggrann besiktning och bedömning. Styrelsen utgår från de förslag som lades fram av landskapsarkitekt redan Ett förbehåll inför 2012 är naturligtvis att föreningens ekonomi tillåter det 13

14 Förnyelse Vad innebär förnyelse? Förnyelse av området är att vi tar hänsyn till behov som finns i nutid av nuvarande och kommande boende i området. Det kan handla om andra rekreationsytor, det kan handla om servicefunktioner till boendet eller annat som allmänna trender pekar på. Styrelsen följer noga utvecklingen på bostadsmarknaden och prisbilden är en icke oväsentlig riktare för de insatser som ska göras. De senaste åren har vi gjort insatser i miljön och dessa kan ha varit bidragande till att området uppfattas som ett bra område att bo i. De senaste tre åren har medelförsäljningsvärdet ökat 50 %! Detta pekar på att området är attraktivt att bosätta sig i och därför måste vi ta allvarligt på vilka förnyelser som är angelägna har 3Mkrs gränsen passerats vid köp. Detta pekar på att områdets betraktas som attraktivt att bo och förvärva egendom i. Gemensamhetsanläggning G:a 1 Kommande år 3.1.Parkeringshus Fortsatt målning för ljusare miljö i nedre garaget inomhus Översyn elsystemet, uppsäkring, släckning av säkringar Byte av frostvakter Målning linjer p-platser Lagning tak, mindre skador o översyn övre plan Lagning VVS Civilförsvarets anläggning Översyn golvbrunnar Översyn motorvärmaruttag Byggande av tak ovanför trappor Parkeringsplatser Ute Målning av linjer, s.k. gjutning 3.3 Vägar, yttre området Målning av linjer vid vissa partier Lagning av vissa trasiga partier Borttagande av gräs och mossa från körbanorna 3.4 Vägar, inre området Lagning av vissa trasiga partier (tillfällig) Borttagande av gräs o mossa från körbanorna Ytterligare farthinder Asfaltering, ytbeläggning samt under-arbete 3.5 Tvättplats Tömning oljefilter UoF Rep. 14

15 3.6 Gräsytor/parkmark, yttre område Plantering av mindre träd vid övre gräsmattan ovanför N-Ö parkeringen. 3.7 Gräsytor/parkmark, inre område Plantering av mindre träd, buskar vid mitten allmänningen 3.8 Sopstationer Uppsättning av belysning med rörelsevakt S-Ö-parkeringen 3.9 Fotbollsplan Förbättring av underlag, rivning, jämning, påfyllnad Rätta upp stolpar och staket Ta bort fd basketstolpar 3.10 Föreningslokal Viss förbättring målning o elarbeten. Inredning, skåp mm Kakling av vägg Borttagande av äldre antennanläggning 3.11 Lekplatser Besiktning enligt EG-direktivet 3.12 Kabel-TV-nät Skåp till kabel-tv förstärkare 3.13 Elektriska installationer och belysningar Fortsatt Översyn av samtliga belysningar med inriktning att övergå till energisnåla lampor i hela området Byte av armaturer Översyn för insats av belysning i genomgångar 3.14 Vatten och avlopps installationer 3.15 Hetvattenledningsområdet med installationer 3.16 Föreningens gemensamma förråd 3.17 Andra fastigheters mark i anslutning till Vinhandlaren 3.18 BC-Husförråden 15

16 4. Föreningens organisation Stämman Föreningens högsta beslutande organ är stämman som sammanträder vid 2 fastställda tillfällen varje år. Årsstämman; då förtroendevalda väljs. Avgifter och verksamhetsplanering fastställs definitivt, Sista hela veckan i april Budgetstämman; då nästa års avgifter fastställs. Preliminärt fastställande av avgifter och verksamhetsplanering.andra hela veckan i december. Styrelsen Väljs av stämman med 2 års mandattid. Vartannat år väljs ordförande särskilt samt 2 styrelseledamöter och vartannat år väljs 2 styrelseledamöter på 2 år. Suppleanter på 1 år. Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet och väljer; Kassör Sekreterare (administration, försäkring, information) Underhållsansvarig I (Infrastrukturella frågor 13 ) Underhållsansvarig A (Allmänna egendomar 14 ) Suppleant med inriktning på underhåll Suppleant med inriktning på administration Utöver dessa uppdrag utser styrelsen; Firmatecknare 15 Attesträttshavare 16 Revisorer Väljs av stämman med 2 års mandattid. Vartannat år väljs en revisor samt en ersättare och vartannat år väljs motsvarande en revisor och en ersättare. Andra förtroendeuppdrag Kvartershusvärd- ansvarar för uthyrning och tillsyn av kvarterslokal. Flaggansvarig- Ansvarar för att flagga/vimpel hissas på rätt dagar samt på högtidsdagar på begäran. Materialansvariga- Svarar för viss utrustning föreningen har, bland annat utlåning av maskiner samt tillsyn av garageportarna. Grannsamverkan- Kontaktperson med polisen om säkerheten i området. Områdesansvariga Den tidigare organisationen med 10 områdesansvariga kommer under 2012 att permanent övergå till tre skötselområden för vilka en representant ur styrelsen blir ansvarig. Därigenom kopplas beslut, ekonomi och utförande samman så att man kan agera friare inom skötselområdet med genomförandet av mindre reparationsbehov. 13 Med infrastruktur avses; vägar, el, VVS, TV-nätet, Tele, garaget, tvättplats 14 Med allmän egendom avses; trädgård, idrottsplats, lekparker, trafik och säkerhet, förråd, sopor och avfall 15 Med firmatecknare avses den/de som tecknar föreningens namn på avtal mm 16 Med attesträttshavare avses de som tillsammans eller var och en för sig attesterar fakturor 16

17 5. Hållbarhet och miljötänkande Styrelsen kommer under 2012 att arbeta med; Kraven i ISO Fastställa en miljöpolicy, relevant i förhållande till föreningens aktiviteter, produkter och tjänster, typ, storlek och miljöverkan. Bland annat skall den innehålla ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening. Identifiera de miljöaspekter som föreningen kan styra, respektive de som den kan påverka. Hänsyn skall tas till planerad utveckling. Föreningen skall säkerställa att de som utför uppgifter med identifierad miljöpåverkan har kompetens grundad på teoretisk och praktisk utbildning eller erfarenhet. Föreningen skall implementera och använda rutiner för övervakning av att den följer lagkrav och andra krav. ISO används som ett hjälpmedel för att: Kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan. Införa styrande rutiner för miljöarbetet. Identifiera konkreta miljömål för förbättringar. Kontrollera att rutiner följs och att miljöarbetet fungerar. Regelbundet följa upp och utvärdera miljöarbetet. Arbeta vidare utifrån uppföljning och utvärdering. Med trovärdighet kunna kommunicera sitt miljöarbete gentemot omvärlden. För att säkerställa en god hantering av avfall; Hushållsavfall sorteras i gröna och bruna kärl Container för grovsopor finns på Nordöstra parkeringsplatsen, denna får ej användas vid anlitande av entreprenör eller vid egen renovering, då ska avfallet bortforslas till återvinningsstationen i Väsby. Förråd för farligt avfall finns på nordöstra parkeringen I förrådet för farligt avfall finns en transportbur för elektroniskt avfall I föreningens nordöstra hörn finns en stor upplagd hög med fyllnadsmassor där trädgårdsavfall mm i form av grus,sand, jord etc kan tippas. På samma ställe finns en hög för gamla betongplattor odyl i betong Kullerstenar kan läggas i stenkistan på baksidan av förrådet vid norra garageporten, den som behöver kullersten kan också hämta där. Bakom garaget får inget avfall läggas. Ris, träd, julgranar etc ska läggas i risfånget vid Nordöstra parkeringen. Löv, gräs o växtdelar ska tömmas i sopsäckar och ställas vid kanten av risfånget 17

18 6. Säkerhet, administration och resurser Trafiksäkerhet Trafiksäkerheten i föreningen regleras på sådant sätt; - att hastigheten på slingan som går runt området har en högsta tillåtna hastighet om 20 km/timme - att hastigheten inne i området, i gränderna är endast 10 km/timme. - att hastighetssänkande s.k. gupp kommer att finnas i anslutning till lekparker, gångvägar, utfarter etc.. - att skyltning för väganvisning kommer att ske under att varningsmärken för hastighetssänkande åtgärder endast finns vid alla infarter till föreningen - att förbudsmärken mot parkering, i hela området finns uppsatta och endast uppmärkta p-platser får användas alternativt parkeringstillstånd för ex entreprenörer, s.k. verkstadsbilar (rörmokare, elektriker etc..) - att förbudsmärken mot biltrafik i området finns uppsatta med tillägg att gäller ex taxi och transporter där det sista avser kortvarig stopp med transporter med ex. varor. - att upplysningsmärken med Varning för lekande barn finns uppsatta vid varje infart i grändområdet. Personskydd Föreningen deltar i Grannsamverkan mot brott Sök uppgift om fordon som har parkerat fel, parkerat på din plats etc alternativt uppträder underligt i området. SMS skriv registreringsnummer ex FUL999 (kostnad: 3kr/sms) Internet: www21.vv.se/fordonsfraga/ Föreningen satsar på väl upplysta områden och att minimera möjligheten för obehöriga att gömma sig. Säkerheten vid halka är uppbyggd av dels avtal med Hakkula Schakt om halkskydd samt att sandlådor med liten skyffel finns utställda vid strategiska punkter så att alla kan hjälpas åt att sanda vid ställen där is kan bildas. Administration Föreningens administration följer allmänna arkiveringsregler och dokument förvaras i upptill 10 år. Föreningens ekonomi granskas varje månad för att säkerställa att ekonomin är i balans. Föreningens räkningar attesteras endast av kassör eller ordförande eller båda i förening när kraven så kräver. Försäkringar Föreningen har försäkringar för följande; Skada, ansvar för föreningens egendomar Skada, ansvar för föreningens medlemmar som utför arbete åt föreningen eller deltar i aktiviteter som föreningen anordnar Resurser Föreningen har förråd med verktyg o maskiner som kan lånas vid underhåll av allmänna egendomar 18

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Årsberättelse och Årsbokslut över genomförd verksamhet

Årsberättelse och Årsbokslut över genomförd verksamhet Styrelsen för Vinhandlarens Samfällighetsförening, 717904-6318 får härmed avge årsbokslut för 2011. Styrelsen avger även berättelse över 2012 vad avser viktigare kommentarer till bokslut, genomförd verksamhet

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE ÅRSREDOVISNING Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 december 2008, kl 1900. Gemensamhetslokalen invid Hedemoratäppan

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2 Utgiven januari 2009, giltig under 2009 Sid. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Om Molnflygaren...4 1.1 Anvisningarna...4 1.2 Hemsida...4 1.3 Informationsblad...4 1.4 Vad göra?...4 2 Begreppsförklaringar...4 3 Styrelseförvaltning...5

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8.

Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8. Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8. Tidigare har kallelse till stämman skickats ut. I detta kompletterande utskick finner ni underlag till flera av de frågor som kommer att

Läs mer

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Brf Frigg. Årsredovisning för Brf Frigg. Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen. Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Frigg. Årsredovisning för Brf Frigg. Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen. Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Frigg 2013 Årsredovisning för Brf Frigg Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen F4-Print AB Stockholm 2014 www.f4-print.se ORDLISTA Förvaltningsberättelse

Läs mer