-ClassiC samhällskunskap kurs 1 b

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-ClassiC samhällskunskap kurs 1 b"

Transkript

1 Z-CssC smhäskunskp är vsedd ör den ymns utbdnnens kurs 1b GY 2011 Z-CssC smhäskunskp betonr smbnd oh smmnhn en tydt uppbyd pedosk struktur Z-CssC smhäskunskp är ett v er äromede Z-men, som dessutom består v önde medemmr: ZGM Z-utur Z-konkret Z-rpport T Z-men hör även ärrhndednnen Z-Mter ärrservce med b extr texter, rbetsuppter, stordunder oh nstudernsråor. Bent-Arne Bentsson Z -CssC kurs 1 b Instudernsråorn t texten Z-ss kn okså hämts drekt på emte uppn Z-Css kurs 1b Best.nr Tryk.nr Bent-Arne Bentsson Instudernsråor Z -CssC smhäskunskp kurs 1 b emte uppn Bok A Att studer smhäskunskp 1 Bok B Bok C Bok D Bok E Bok F Bok G Bok H Kommunkton 3 Ideooer oh prter 6 Sttsskk 10 Resurser 15 Ekonom 18 So råor 28 Interntone retoner 31

2 FRÅGOR 1(2) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok A Kpte 1 oh 2 Ane når känneteken hos en person som hr en tomstsk kunskpssyn. b Ane når känneteken hos en person som hr en hostsk kunskpssyn. Smhäskunskp är ett ämne som hämtr kunskp rån er ok områden. Ane vk huvudrubrker, s k bok, som mn kn de n ämnet. d Ane når känneteken hos det s k normtonssmhäet. e Kunskp är nåontn mer än normton, påstås det texten. Hur då? Försök med en ord örkr sknden men bereppen normton oh kunskp. Vken sorts kunskpspro (sm, bred, rund, dup) hr en spest respektve en enerst? Vd nnebär bereppet medborrkunskp? h Vd nnebär det tt rbet tvärvetenskpt? Det tvärvetenskp ymnseämnet smhäskunskp byer på kunskper oh rbetssätt rån er ok unverstetsämnen. Vk? Räkn upp når v de vktste. Vd betyder eenten ordet smhäe? Ane två mö översättnnr. k Ordet smhäe kn stå ör ok storheter, säs det texten. Räkn upp yr möheter. Räkn upp når strk rument ör tt ämnet smhäskunskp behövs. Kpte 3 oh 4 Vd ör mn, prnp, när mn enomör en nys v en öreteese? b Ent det tnkeshem den mode som presenters text oh ur sk nyser v smhäsöreteeser örs yr ste. Vk är de yr steen? Vk nysernde råor kn mn stä vrt oh ett v dess ste? Ge exempe. Vk är de yr rbetsmomenten orsknnsproessen? d Vd är sytet med probemormuernen? e Vk är nvåern probemormuernstrtten? Vket huvudsyte hr mn som orskre om mn nvänder s v en deskrptv (beskrvnde) nsts? Förkr sknden men prmärdt oh sekundärdt (dokument). h Vk kontktormer kn mn nvänd s v när mn ntervur? Vd nnebär det, kort uttrykt, tt vr käkrtsk? Räkn upp yr vkt käkrtsk råor. k Förkr sknden men tt oh reert. Bok A Att studer smhäskunskp Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 1

3 FRÅGOR 2(2) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok A Ge exempe på hur mn kn särsk (sorter) käor v ok s en käörteknn. m Vket är det vktste sytet med s k nothänvsnnr en skrt rpport? n Vr rpporten kn notern pers? Kpte 5 Vd ör mn eenten när mn änr s åt käkrtk? b Vd är ett påstående (ett verkhetsomdöme)? Ge exempe på ett påstående. Vd är en värdern (ett värdeomdöme)? Ge exempe på en värdern. d Ane två ok nednnr t tt det kn vr svårt tt sk påståenden rån värdernr (dvs verkhetsomdömen rån värdeomdömen). e Ot nns det nednn tt vr käkrtsk även mot öonvttnesskdrnr, påstås det texten. Vd mens smmnhnet med urvsörsknn? Ge exempe på hur öonvttnen kn ör toknnr utn tt säv vet om det. Ge exempe på hur örväntnnr kn orsk skev öonvttnesskdrnr. h Vd nnebär seektv perepton? Förkr te närmre. Trots tt det kn vr svårt ett sk påståenden rån värdernr (verkhetsomdömen rån värdeomdömen) nns det skä ör tt mn ändå bör örsök. Vk tre skä nes texten? Bok A Att studer smhäskunskp Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 2

4 FRÅGOR 1(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok B Kpte 6 oh 7 Vk är de em dern den s k kommunktonsmodeen? b Förkr vd som sker msskommunkton rån person kommunkton. Vd mens med värdernr respektve opnon? d Soston är nåot v utsätts ör he vet, påstås det texten. Men vd är soston? Försök örkr med en ord. e Vd mens med rupptryk? Seektv perepton kn drektöversätts med utvände vrsebvnn? Förkr nnebörden dett berepp te närmre. Vk tre ok syten kn sändrn tänks h när det hndr om msskommunkton? h Vd mens med propnd? Mssmedern unerr rämst som örstärkre v de värdernr v redn hr, hävds det texten. Hur då? Förkr te närmre. Ent den s k tvåsteshypotesen hr opnonsörmedrn en nykero opnonsbdnnens ndr ste. Vd ör oh vd känneteknr en opnonsörmedre? k Vd ör oh vd känneteknr en opnonsedre (en opnonsbdre)? Ge okså når exempe på personer som kn betekns som vkt opnonsedre. Räkn upp når produkter som, ent dn menn, hr väkänd oh strk vrumärken. m I mån värdernsråor sk skons undervsnn, ent äropnen, vr obektv dvs sk oh sd. Förkr nnebörden de bäe senre bereppen. n I vss rundände värdernsråor sk skon, ent äropnen, krt oh tydt t stänn. Räkn upp når råor som thör denn s k värderund. Kpte 8 örst oh ndr deen Vk är de tre vstånd som, ent texten, bestämmer mottrns ntresse ör en nyhet? b Förr tden vr det vnt tt mn så det som möt tt dr en tyd räns men nyheter oh värdernde kommentrer. Numer dskuters ot svårhetern. Räkn upp når nednnr t dess svårheter. Vd är en te-keeper? d Vk ktorer hr betydese ör vd en te-keeper säpper enom? e Vd står örkortnnen TT ör? Räkn upp tre stor nterntone nyhetsbyråer oh ne ärns hemnd ör vr oh en. Bok B Kommunkton Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 3

5 FRÅGOR 2(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok B I texten örs en ndenn yr ok typer v tdnnr. Vk yr typer? Ge nåot exempe ör vre typ. h De svensk morontdnnrn de s k storstädern kn kssers på ok sätt. Vd heter oh vken potsk är hr: de tre morontdnnrn Stokhom? den end morontdnnen Götebor respektve den störst Mmö? Atonbdet respektve Expressen (med Kväsposten oh Göteborstdnnen) är s k kvästdnnr. Vken potsk är hr vr oh en v dem? Dspressen ks bnd den trede sttsmkten. Förkr vrör! k Vken typ v nnehå hr en tdnns edrsd? Hur stor de v nkomstern utörs, uttrykt uneär sror, v nnonsörsänn: ör en enomsntt morontdnn? ör kvästdnnrn? ör rtstdnnrn? m Förkr nnebörden påståendet tt en tdnns nnonsnkomster beror på dess täknn sprdnnsområdet. n Vd nnebär uppespren? Förkr. o T vk svensk tdnnr år det stt presstödet? Vket är dess syte? Kpte 8 trede oh ärde deen Vd mens med etermeder? Vk är etermedern? b Förkr sknden men mrksänd oh stetsänd TV. Vd är kbe-tv? d Förkr sknden, rov dr, men merknsk oh västeuropesk rdo- oh TVpotk. e Vd mens med pub serve rdo- oh TV-smmnhn? Vk är de tre prormöret som hr pub serve-uppdr Svere? På vk sätt utövr stten enom rksden oh reernen nytnde över dess tre prormöret? h Räkn upp når svensk stetsänd TV-kner. I vket vseende är TV 4 en unk TV-kn Svere? Vem är huvudäre t TV 4? k Vd är närrdo? Internet öddes troen USA Vket vr det ursprun sytet? Bok B Kommunkton m Det är tveksmt, påstås det texten, om mn sk betekn Internet som ett mssmedum. På vd beror denn tvekn? n Vd är eenten en bo? o Räkn upp når känd so meder. Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 4

6 FRÅGOR 3(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok B Kpte 9 Trykrhetsörordnnen,TF, är runden ör pressen. Smmntt reern TF vd äer: etbernsrätt utvre ensur trykrhetsbrott medderskydd oenthetsprnp. b Ane em kort punkter når väsentheter rån pressens en hedersreer. Vd är oh vd ör PO respektve PON? d Yttrnderhetsrunden, YGL, är ör ud- oh bdmeder vd TF är ör det trykt ordet. Vk meder omtts v YGL? e 2011 ersttes Sttens borbyrå v Sttens mederåd. Nämn nåon uppt som denn ny myndhet hr. Smmntt yr punkter rdo- oh TV-ens vktste reer. Bok B Kommunkton Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 5

7 FRÅGOR 1(4) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok C Kpte 10 Vrrån kommer ursprunen den potsk uppdennen vänster oh höer potken? Förkr den hstorsk bkrunden t dess rktnnr. b Hur kn mn d, örenkt, beskrv sknden men vänster oh höer om mn utår rån nstännen t ämkhet respektve rhet? Förkr vd bereppet ämstädhet prnp nnebär. d Hurdn är en rdk respektve en rektonär person? e Vk är d de tre stor deooern vår de v värden? Med vken potsk öreteese (dé/prt/rktnn) brukr mn örknpp vr oh en v nednstående ärer? Rött: Bått: Grönt: Svrt: Brunt: Kpte 11 örst deen Vd betyder ordet deoo? b Förkr sknden men reorm oh revouton. Avn Toer smmnttr mänskhetens td på orden tre våor. Beskrv kort vr oh en v dem. d Vk vr, ent Toer, de vktste örutsättnnrn ör tt männskn skue b bost den örst våen? e Ge når exempe på hur ndustrsernen, den ndr våen, örändrde männskns örsörnns- oh evndsvkor. Vd mens med urbnsern? Vken är, ent Toer, den vktste örutsättnnen ör normtonssmhäet den trede våen? h Ge exempe på når trender som Toer ser den trede våen. Räkn upp når v de bärnde déern rån uppysnnstden. Vk två ny smhäsksser växte rm den ndr våen? k Vk vr de tre ksssk sorden den rnsk revoutonen? Vken vr den domnernde oh sernde smhäskssen rnsk revoutonen? Vken smhäskss örorde mest? m Vd mens med prveum? n Vk vr de tre ny deooern 1800-tets Europ? Bok C Ideooer oh prter Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 6

8 FRÅGOR 2(4) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok C Kpte 11 ndr deen Förkr ordet bersm. b Smmntt punktorm rundern den potsk bersmen som John Sturt M så sken. Vrör vr de td berern tveksmm t män rösträtt? d Smmntt punktorm rundtnkrn den ekonomsk bersmen. e Lberern hde ndr motv än de rent ekonomsk ör tt örespråk rhnde. Vk motv? Förkr hur de resonerde. Smmntt déern rån Adm Smths Ntonerns västånd. Vd borde stten än s åt, ent Smth? Förkr bkrunden t sobersmen. h Förkr ordet konservtsm. Smmntt runddren Edmund Burkes konservtv tänknde. Vken nstänn hde 1800-tets konservtv t män rösträtt? Förkr hu de resonerde. k Vd ve öreträdrn ör sokonservtsmen? Med vk smhäsksser kn mn, en nn örenkt, örknpp vr oh en v 1800-tets tre stor deooer? m Förkr ordet sosm. n 1800-tets soster hde dede mennr mån råor men nte synen på ändet. Förkr vd mn vr överens om. o Vd mens med en utopsk deoo? p Kr Mrx öreträdde en mterstsk hstoresyn. Vd nnebär en sådn? Försök örkr denn nsk komperde (men betydeseu) vetenskp nstänn. q Mrx dede n mänskhetens hstor ett nt epoker (smhäen). Vk? r s t Det nns (nns), mende Mrx, en hstorsk motsättnn men utsunde oh utsun smhäsksser. Vk ksser stod (står) mot vrndr de tre örst epokern? Ent Mrx skue det rmtd sostsk smhäet b rtt rån kssmotsättnnr. Hur då? Förkr hur Mrx resonerde. Förkr nnebörden bereppen proetrtets dkttur respektve det kommunstsk smhäet. u Anrksmen vr (är) en ren på det sostsk trädet. Förkr ordet nrksm. v I vk vseendet nns det kheter respektve sknder men mrxsmen oh nrksmen. Bok C Ideooer oh prter Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 7

9 FRÅGOR 3(4) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok C Kpte 12 Förkr nnebörden orden revsonsm oh reormsm. b Vrör vr revsonster oh reormster tveksmm t revouton som potsk metod? Vd nså (nser) kommunster (mrxst-ennster) om reormsm? d Att vr sober nnebär tt vr kuven, heter det bnd. Bkom tesättet er tså ett å en sdn oh ett å ndr sdn. Hur då? Förkr. e På vket sätt kn sobersmen ses som ett svr på ett hot? Vk potsk krter å rämst bkom enomörndet v män oh k rösträtt Svere (ksom er ndr västeuropesk änder)? Den potsk bersmen hr, säs det ot, utvekts t en överdeoo. Hur då? Förkr. h Den modern konservtsmen är nuerd v nyber déer, påstås det emenåt. Hur då? Förkr te närmre. När nö ssmens/ntonsosmens nsperod Europ? Smmntt punktorm runddren ssmens/ntonsosmens deoo. Hur kn mn örkr vss v vrtern hos de senste årtondens europesk ntonsm? k Vd är ekoosm? Kpte 13 Ideoon unerr som en sorts rotsystem ör ett potskt prt, hävds det texten. Förkr nnebörden det bdspråket. b Från vk deoosk rötter ( rundsmer ) hämtr vrt oh ett v de svensk rksdsprtern sn närn? Sodemokrtsk rbetreprtet (S eer SAP): När runddes det? Vk är rbetrröresens båd renr? Vk prtedre hr mn ht sedn 1969? d Vänsterprtet (V): När oh vrör bddes det? När k mn sn nuvrnde beteknn? Vken vr den tdre beteknnen? Vk är de båd senste prtedrn? e Centerprtet (C): När k mn stt nuvrnde nmn? Vd hette mn dessörnnn? Vrör bytte mn nmn? Vd heter de båd senste prtedrn? Bok C Ideooer oh prter Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 8

10 FRÅGOR 4(4) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok C Fokprtet berern (FP): När k mn stt nuvrnde nmn? Vd heter de båd senste prtedrn? Modert smnsprtet (M): När k mn sn nuvrnde beteknn? Vken vr den tdre beteknnen? Vd heter de båd senste prtedrn? h Krstdemokrtern (KD): När runddes det prtet? Vd heter de båd senste prtedrn? Möprtet de rön (MP): När runddes det? Hur hr mn ordnt prtedrrån? Sveredemokrtern (SD): När bddes prtet? Vd heter prtedren? k Per n de svensk rksdsprtern på en vänster höer-sk, rån vänster t höer. Vk thör vket v de två ksssk boken? Vd är det mn numer tr hänsyn t när mn perr n prter på vänster höer-skn? Vd ks Sodemokrterns respektve Moderterns motsvrheter Dnmrk, Nore respektve Fnnd? m Vrken venstre eer rdke venstre Dnmrk kn pers t vänster på den trdtone vänster höer-skn. Förkr vrör dess prter ändå hr de beteknnr de hr. n Vk är de två domnernde prtern Tysknd, Storbrtnnen respektve USA? Bok C Ideooer oh prter Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 9

11 FRÅGOR 1(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D Kpte 14 Ge exempe på råor mn kommer n på när mn studerr ok änders sttsskk. b Vd betyder eenten ordet mkt? Ane två mö betydeser. Förkr nnebörden bereppen demokrt respektve dkttur. d Demokrtn det ntk Aten vr ånt rån uständ, säs det texten. Räkn upp når v de vktste nskränknnrn. e Förkr sknden men drekt oh ndrekt (representtv) demokrt. Vk yr huvudkrv måste vr uppyd ör tt ett nd sk kunn betekns som en västerändsk demokrt? Räkn upp em rundände demokrtsk rheter. h Vk potsk ruppernr Svere drev en ån tden kmpen ör män oh k rösträtt? Kpte 15 örst deen Vd är eenten en rund (en konsttuton, en örttnn)? b I västerändskt demokrtsk änder nns yr sttsorn (stt mktorn). Vk yr? Vket sttsorn, de västerändsk demokrtern, nnehr sttnnsmkten? d Vd mens med nnsmkt? Vket sttsorn utövr denn mkt en västerändskt demokrtsk stt? e Vd nnebär det tt nneh den styrnde mkten? Hos vket sttsorn nns denn mkt en västerändsk demokrt? Förkr den prnpe sknden men tt ör komprtv oh beskrvnde studer när mn studerr sttsskk. Vd heter okrepresenttonen vrt oh ett v de nordsk ändern? h Vk är de båd vdennrn det brttsk prmentet? På vk het ok sätt är representntern respektve vdenn utsedd? Hur ot är det v t den vktste vdennen det brttsk prmentet? Vk är de båd vdennrn det tysk örbundsprmentet? På vk het ok sätt är representntern respektve vdenn utsedd? k Vk är de två vdennrn USA:s konress? Hur mån edmöter utses t vr oh en v dess båd vdennr? Se Fktrutn! Vd mens eenten med vsystem? m Förkr kort nnebörden bereppet proportone v. Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 10

12 FRÅGOR 2(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D n I änder som tämpr ett proportonet vsystem är det vnt med nåon orm v småprtspärr. Vket är huvudmotvet t tt på det sättet rånå prnpen om proportone rättvs? o Förkr kort nnebörden bereppet mortetsv. p I Storbrtnnen är det mortetsv enmnsvkretsr som äer. Det reeverket hr resutert såvä ett tvåprtsystem som ett personvssystem. Förkr vrör. q Frnkrkes mortetsvsystem er även mndre prter en hns tt hävd s. Förkr hur. r Tysknds vsystem är en kombnton v mortetsv oh proportone v. Hur då? Kpte 15 ndr deen Vken är den vkt prnpe sknden men en monrk oh en repubk? b Ge exempe på når europesk västerändskt demokrtsk monrker. Hur utses presdenten Fnnd, Frnkrke, Tysknd respektve USA? d Förkr kort, men exkt, vd prmentrsm nnebär. e I änder som tämpr prmentrsm nns det, prnp, tre terntv möheter vd äer sttsheen. Vk tre? Ane nåot nd ör vre terntv. Innn prmentrsmen k stt enombrott hemndet Storbrtnnen vr mktkmpen ntensv men två v sttsornen. Vk två? Vd äde mktkmpen? Vket år brukr räkns som prmentrsmens seerår Svere? Beskrv korthet de bkomnde händesern. h Tmnnen den svensk rksden hr en spee uppt, som ertet ndr prmentrsk demokrter tkommer sttsheen. Vken uppt? I USA nns nen prmentrsm. Där råder stäet presdentstyre. Förkr kort den vkt prnpe sknden. Kpte 16 Räkn upp de yr svensk rundrn. b Vken besutsproedur måste enomås om rksden sk stt ny rund eer nör ändrnr en ände? Vket är, kort oh prnpet uttrykt, huvudnnehået RF den vktste v svensk r? d Vd är det som reers TF respektve YGL? e Vd bestäms SO? Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 11

13 FRÅGOR 3(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D I RF räkns upp ett nt demokrtsk rheter som vre svensk medborre törsäkrs entemot det männ. Vd nnebär: yttrnderheten? normtonsrheten? mötesrheten? demonstrtonsrheten? örennsrheten? reonsrheten? Vd säs RF om dödsstr, kroppsstr, tortyr respektve ndsörvsnn? h Vd säs RF om smbndet td men brott oh str? Kpte 17 Redoör kort ör hur den svensk tronen sk ärvs, ent nu ände SO. b Ent RF hr Sveres monrk endst representtv uppter. Vd nnebär det? Ge exempe. Betrände RF:s reer om v t den svensk rksden: Hur ot hås ordnre v? Vk är krven ör rösträtt? Vk är krven ör vbrhet? d I det svensk vsystemet nns ett ns v personv: Hur ör mn konkret om mn, örutom på ett prt, okså v röst på en person? Vd krävs ör tt ett prts een rnordnn v nmn sk ändrs? e Vket eorskt område omttr ree en vkrets? Det svensk vsystemet är proportonet. Förkr vd det nnebär. Eter ett v sker mndtördennen två ste. Hur då? h Hur är den svensk småprtspärren konstruerd? Rksdens uppter (mktområden) kn smmntts yr punkter. Vk yr? Rksden sk kontroer hur reernen styr rket: Vd mens med msstroendeörkrn? Vk är konsttutonsutskottets (KU:s) uppter? Vk uppter hr JO? Vd ör rksrevsonen? k Förkr sknden men budetproposton oh sttsbudet. Eter vken prnp stter edmötern perde kmmren? m Vd ör mn prnp rksdens utskott? Vd är ett utskottsbetänknde? n Vd är en prtrupp? o Vd är en proposton? p Vd är en moton? Vk tre vrnter nns? q Vrör vsås nästn motoner oh vrör odkänns nästn propostoner? Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 12

14 FRÅGOR 4(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D Kpte 18 Vd nnebär bereppet prmentrsm? Förkr nornt. b I prmentrsk demokrter är det, åtmnstone teorn, möt med em ok reernstyper. Förkr kort vd som känneteknr en: mortetsreern mnortetsreern kotonsreern smnsreern expedtonsreern Vk känneteken hr ökten en mnortetskoton? d I vk potsk stutoner örekommer smns- respektve expedtonsreernr? e Reernen styr rket, står det RF. Vk uppter nnebär det? Svr punktorm. Reernen består v sttsmnstern oh övr sttsråd, ent RF. Hur mån personer brukr det hnd om smmntet? Vd är oh vd ör: sttsrådsberednnen? en sttssekreterre? h Hur mån männskor, tott sett, är syssestt sttsrådsberednnen oh deprtementen? Hur mån männskor mster sn obb om en reern örorr v? Vk ttr hr dess personer? A reernsbesut sk tts reernssmmnträde. I prktken vörs dok det mest redn vd berednn v ärenden. Vd är: tänstemnnberednn? emensm berednn? vekoberednn? män berednn? unhberednn? k Förkr kort nnebörden uttryket reernens öränd rm. Hur mån männskor, tott sett, är syssestt den stt örvtnnen? m Ett sttt verk (en myndhet) kn betekns som kontor, nämnd, styrese, råd, deeton eer nåot nnt. Räkn upp tre verk oh ne ör vrt oh ett vr Svere det är beäet oh under vket deprtement det sorterr. n Vd sker ett trdtonet sttt verk rån ett ärsdrvnde verk? o Räkn upp når sttt äd ktebo. p Reernens öränd rm på reon nvå utörs v änsstyresern den mån nen nnn myndhet hr nsvret ör särskd örvtnnsuppter. Vem utser ndshövdn oh styrese? Hur mån vn nstäd hr änsstyresern, tott sett? Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 13

15 FRÅGOR 5(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D q Vd er eenten bkom beteknnen reon rör? r s Vk är de båd nyste storänen? Ge två exempe på ok stt verksmhet. Kpte 19 Vd vr det som en ån tden vorde ränsern men de m soknrn? b Vk vr de tre kommuntypern ent 1862 års kommun? Vk uppter skue vr oh en nsvr ör? Prmärkommunern mnskde drstskt nt under respektve 1970-ten. Vken vr rundtnken bkom dess smmnsnnr? d Vk är de tre störst ndstnen? Hur mån nvånre hr dess tre smmnt? e Kommunsktten är eenten summn v två ok sktter. Vk två? Ge exempe på uppter som, ent kommunen oh en rd sper, är obtorsk, rv respektve örbudn ör prmärkommunern. vvk är kommunerns störst utts- respektve nkomstposter? h Apropå kommunerns rksd, kommunumäkte: I vket vseende sker s kommunumäktevens rösträttsreer rån rksdsvens? Vk är krven ör vbrhet? Vket vsystem tämps? Vd ks reernen en kommun? Vk beteknnr hr kommunerns motsvrheter t rksdens utskott? k Vd är ett kommunråd? Hur mån nstäd hr de svensk kommunern smmnt? m Vd är vskten med s k medborrkontor? n Vk är ndstnens vktste uppt oh smtdt störst uttspost? Vk är de störst nkomstpostern? o Hur mån nstäd hr de svensk ndstnen smmnt? p Apropå ndstnens rksd, ndstnsumäkte: Vk är krven ör rösträtt vd v t dess örsmnr? Vk är krven ör vbrhet? q Vd ks ett ndstns reern? r s Vd är ett ndstnsråd? Sedn når år nns utvdt reont sävstyre vss der v Svere. Beskrv korthet hur dett ter s Skåne oh Västr Götnd. Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 14

16 FRÅGOR 1(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok E Kpte 20 oh 21 Förkr nnebörden bereppet produktonsktor. b Vk är de tre huvudruppern v produktonsktorer? Ge exempe på mter- respektve enerråvror? d Vd mens med know-how? e Produktonsktorn rekpt är eenten ett resutt v ndr produktonsktorer. Hur då? Förkr. Förkr vrör tt änder ot mssyks när det äer kombntonen v oh smspeet men produktonsktorern. Vd äer svensk örhånden kn mn, nämns det texten, rupper öret på tre ok sätt. Vk är terntven om mn ruppernen tr hänsyn t: den verksmhet de bedrver? hur de äs? vken urdsk orm de bedrvs? h Vk kombntoner v produktonsktorer kn örekomm: ett ordbruk? hos en tndäkre? på ett såverk? Förkr nnebörden bereppet bruttontonprodukt, BNP. Ane okså vd BNP ktskt mäter oh nte mäter. Ane når skä t tt mn måste vr en nn örskt när mn nvänder BNP per person som mått på evndsstndrden ett nd. k Ge når exempe på ndr evndsstndrdmått än BNP-bserde sådn. Uttyd örkortnnen OECD. Vd syssr OECD med? Vken typ v änder är medemmr? m Vd känneteknr de der v Sveres ekonom som räkns t närnsvet? n Av vk tre der består den oent sektorn vårt nd? Ge exempe på når tänster som respektve de produerr. o Hur bekosts den oent sektorns verksmhet? p Närnsvet oh den oent sektorn är ömsesdt beroende v vrndr, säs det texten. Hur kn mn örkr ett sådnt påstående? q Försörnnsbnsens tånssd (törsesd) dvs det som kn nvänds på ok sätt består v BNP oh mport. I vk tre huvudder brukr mn rupper nvändnnssdn? r s Vd är eenten en nvestern? Vd betyder ordet trnserern? Räkn upp når vkt exempe på trnserernr. Bok E Resurser Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 15

17 FRÅGOR 2(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok E Kpte 22 Förkr nnebörden bereppet överbeoknn? Hr Svere nåon ån vrt överbeokt? b Vd mens med urbnsern respektve emrton? Hur mån svenskr emrerde t Amerk men 1840 oh 1930? Vd är det, enket uttrykt, som sker vd produktvtetsörbättrnr? d Förkr vrör ordbrukets örbättrde produktvtet en ån tden vr en örutsättnn ör ndustrsernen. e När hde v Svere de s k rekordåren? Räkn upp de tre vktste svensk nturtånrn. Vk v dem är mterråvror oh vk är enerråvror? Hur kn mn örkr den snbbt öknde nterntone eterrån på pppersmss oh ppper ör omkrn hundr år sedn? h Ge exempe på når vkt nvändnnsområden ör ärn oh stå. De svensk vttenen utnyttdes tdt (dvs öre eektrteten) som drekt enerkä. Hur då? Ge når exempe. Vd mens med humnkpt? k Vken är, enket uttrykt, huvuddén bkom det svensk skoväsendet? Vd betyder FoU? m Ane når nredenser den s k Gnosöndn (entreprenörsndn). n Vken är IKEA:s ursprun ärsdé? o Vd känneteknr ett postndustret smhäe? p Vd mens med strukturrtonsern? q Ge exempe på närnsrenr som örort rbetstäen enom strukturrtonsernr vårt nd. Ge även exempe på svensk ndsder som ått probem smbnd med strukturrtonsernr. r s t Vk är de vktste ekonomsk hötryksområden Svere? Vk nredenser når en uthersk rbetsmor? Räkn upp når vkt beståndsder ett nds nrstruktur. u Beskrv kortttt hur Svere, under de tre sst årtonden v 1900-tet, tppde pernr örhånde t ndr -änder när det äer BNP per person. Bok E Resurser Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 16

18 FRÅGOR 3(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok E Kpte 23 Att det bedrvs hnde med vror men värdens änder är sävkrt. Men mn tänker knske nte på tt det okså sker ett omttnde hndesutbyte med tänster. Ge når exempe på svensk tänsteöret, som är verksmm över ränsern. b Räkn upp når änder vrs utrkeshnde motsvrr 40 % eer mer v BNP. I USA motsvrr utrkeshnden mndre än 10 % v BNP. Hur kn mn örkr den å srn? d Hur ser mönstret utrkeshnden ut ör det typsk tt u-ndet? e Vd betyder örkortnnen NIC? Räkn upp når NIC-änder. vvd betyder örkortnnen OPEC? Räkn upp når OPEC-änder. Vd mens med terms o trde? h Vk änder brukr räkns t vr oh en v önde G-kombntoner: G 7 oh G 8? G 77? G 20 pus? Värdshndens vror brukr des n tre huvudrupper. Vk tre? Ge konkret exempe nom vre huvudrupp. En nednn t tt änder hndr med vrndr uppes vr tt nturtånrn är oämnt ördede. Förkr te närmre. k En nnn orsk t utrkeshnden är tt vss vror måste tverks stor sk. Förkr vrör dett er upphov t hnde över ränsern. En trede deörkrn t hnde men änder är tt vss änder hr spee tverknnsörder. Ge når tyd sådn exempe. m Att konsumentern eterrår ok vrumärken nes texten som en ärde nednn t utrkeshnden. Förkr te närmre. n Vd mens med rhnde respektve protektonsm? o Vk yr ok typer v motv kn det nns ör ett nd tt ome s med tur? p Bkom vr oh en v nednstående tre örkortnnr döer s ornstoner som hr stor betydese ör värdshnden. Uttyd örkortnnrn oh ne korthet vd vr oh en syssr med. WTO: IBRD: IMF: q Bytesbnsen är summn v tre ok sdon (sknder): hndesbnsens, tänstebnsens oh trnserernsbnsens. Vd är det som rmår v vr oh en v dess debnser? r s Vd händer om det br överskott respektve underskott bytesbnsen? Vd ks smmnstännen v ett nds ekonomsk trnsktoner (bnser) med utndet tså även n- oh utånnen (kptbnsen) medräknd? Bok E Resurser Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 17

19 FRÅGOR 1(10) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok F Kpte 24 oh 25 Ordet ekonom hr rekskt ursprun. Hur kn mn bäst översätt det? b Speserde öret är en örutsättnn ör vår ekonomsk tväxt oh därenom ör vår hö evndsstndrd, säs det texten. Hur då? Förkr. Översätt bereppen produkton, konsumton oh det som brukr nns däremen dstrbuton. d Prvtekonom, öretsekonom, smhäsekonom dess der v ekonomn häner smmn som ätorn en kor, säs det texten. Hur då? Förkr med ett exempe. e Vken ss perspektv sn studer hr mn om mn studerr mkroekonom respektve mkroekonom? Vk är de båd bärnde tnkr som texten presenterr nör de vdre studern v ekonom? Som rmår v text oh bd brukr smhäsekonomn beskrvs med häp v en örenkd mode, det ekonomsk kretsoppet. Vk är de s k ktörern kretsoppet? h Vk skeenden smhäsekonomn kn resuter vtppnn rån det nre kretsoppet? Vk skeenden kn resuter påynn t det nre kretsoppet? Kretsoppets ktörer err på ett nt mrknder (spepner), säs det texten. På vd sytr eenten ktermen mrknd? k Ge exempe på ett nt mrknder oh red ut ör vr oh en: vd utbudet består v. vem/vk som är säre. vem/vk som är köpre. vd prset ks på den spee mrknden. Vd mens eenten med mrkndsörn? Ge exempe på når vn prktsk mrkndsörnsnstser/mrkndsörnsåtärder. Kpte 26 örst deen Överånen rån brndom t vuxenv kn beskrvs som en sexår res, säs det texten. Vk vkt rättheter/skydheter nträder när mn yer: 15 år? 16 år? 18 år? 20 år? 21 år? b Hur äne hr örädrr underhåsskydhet ör sn brn? Bok F Ekonom Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 18

20 FRÅGOR 2(10) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok F Vd vses med bereppet dsponbe nkomst? d I Svere kn mn öro över sn bostd på tre ok sätt. Det nns, nnorund uttrykt, tre uppåteseormer vd äer bostden. Vk tre? e Den som söker hyresäenhet kn ör det på ok sätt, dvs v ok vär? Räkn upp når möheter. Hyresen nnehåer en he de väsent reer ör den boende. Vk uppter bör nns med ett skrtt kontrkt? Vken uppsännstd hr mn som hyresäst? När sk hyrn bets? Vd nnebär det tt h ett ndrhndskontrkt på en hyresäenhet? Om en v prtern ett spruket smboörhånde beär bodenn, så äer smboen. Vk är sådn huvudreern ör ördenn v äoder? h Vd nnebär det tt smboen är en dspostv? Vd betyder ordet budet? Ane två vkt skä ör tt ör prvtekonomsk budetr. k Vd mens med nbetnn respektve utbetnn? Kpte 26 ndr deen Vken är den vktste sknden men trnsktons- oh sprkonton som sprormer? b Att spr onder nnebär på sätt oh vs tt spr ndrekt, säs det texten. Hur då? Förkr. Vket är sttens huvudmotv med tt sä obtoner? d Förkr sknden, ör den som sprr, men preme- oh sprobtoner. e Vd är det eenten mn äer om mn äer en kte? Vken är motsvrheten t ränt ör en kteäre? Vken är, ör det mest, okesen med tt spr kter? h Den som ånr penr bnk måste td kunn presenter nåon s säkerhet ör ånet. Vd mens det smmnhnet med resäkerhet respektve nmnsäkerhet? Vken är, prnp, kronoodemyndhetens (KFM:s)uppt? Vd nnebär s k utmätnn? Vk är de båd motprtern ett utmätnnsärende? k Förkr vd som mens med vbetnnsköp. Vk är de båd huvudruppern v örsäkrnr? m Vd mens, örsäkrnssmmnhn, med sävrsk? n Vken ss eendom skydds enom en hemörsäkrn? Ge exempe. o Vken typ v skdor är det mn skyddr s mot enom en hemörsäkrn? Bok F Ekonom Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 19

21 FRÅGOR 3(10) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok F p Vd är huvudsytet med den obtorsk trkörsäkrnen? q Vk örmåner år mn oh rån oh med när om mn teknr oh betr premer t en pensonsörsäkrn? Kpte 27 Vd känneteknr ändet ett sostskt ekonomskt system? b Vd känneteknr ändet ett kptstskt ekonomskt system? Vk är de vktste känneteknen hos en renodd pnekonom? d Vk är de vktste känneteknen hos en renodd mrkndsekonom? e Vk änder kunde åtmnstone rm t sutet v 1980-tet beskrvs som huvudsk sostsk pnekonomer? Numer är det kptstsk mrkndsekonom som verkr ä över nästn he värden dok med når å undnt. Hur kn mn bäst beskrv Cub oh Nordkore? Med vk berepp beskrvs Kn v sn potsk mkthvre? På sätt oh vs kn mn betekn ordens stter som bndekonomer, säs det texten. Hur då? Förkr. h Vk kteorer v öret med hänsyn t ärorm nns det Svere? Ge exempe nom vre kteor. Kpte 28 Vk ok typer v konkurrensmede vk redskp kn säre nvänd s v? Ane yr. b Vd mens med mrkndsmx? Vk ok typer v konkurrensormer vk möer brukr mn räkn med? Ane yr. d Konkurrensmedet påverkn (mrkndsberbetnn) kn vr myket nnt än rekm. Vd är SP respektve PR? e Vd mens med monopo? Ge når exempe på svensk monopoöret. Förkr sknden men mktmonopo oh rättst monopo. Vd mens med oopo? Ge når exempe på mrknder (brnsher) som Svere unerr som oopo. h Vd är det typsk ör oopokonkurrens? Vk är de vnste konkurrensmeden på en oopomrknd? Vd kn säs om ntet öret då det råder monopostsk konkurrens? Av vd består det monopostsk denn konkurrensmö? Bok F Ekonom Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 20

på texten i block A Vilken sorts kunskapsprofil (smal, bred, grund, djup) har en specialist respektive en generalist?

på texten i block A Vilken sorts kunskapsprofil (smal, bred, grund, djup) har en specialist respektive en generalist? FRÅGOR 1 (2) ZIGMA: testa dg säv på texten bock A Kapte 1 och 2 a Ange några kännetecken hos en person som har en atomstsk kunskapssyn. b Ange några kännetecken hos en person som har en hostsk kunskapssyn.

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

uridik A~KI\)E." Rättsutlåtande; Inledning

uridik A~KI\)E. Rättsutlåtande; Inledning 14/01 2011 14:32 FAX 0858188888 A~K\)E." 0856165686 HD 141 002/015 Rättsutåtande; n rg urdk angående avsag på ansökcm om prövnngststånd Svea hovrätt, må nr T 35 J 5-10, Håkan Stotz Skanda Lv m.f. jorsäkrngsboag

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten, SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d,

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

j Kjell Jonsson S" riges

j Kjell Jonsson S riges ISSN 0347-3872 _a_-:!:!! a ny! etgbad,0 _Uti ;;-bx 6 aptiih =JJ"uni 9-5 05 adar ja 5 BIBLIOTEK OCH ARKIV FJR UFO-LITTERATUR BIBLIOTEKSSERVICE; BIBLIOGRAFISK FORSKNING INFORMATION - DOKUMENT )pn _I e e_i

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 77, februri 2012 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l En hemvändnde Edeforsbo Sid 4 l Kronotorp i Edefors socken Sid 5 Olle Mlmsten en forskrprofil är

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer