-ClassiC samhällskunskap kurs 1 b

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-ClassiC samhällskunskap kurs 1 b"

Transkript

1 Z-CssC smhäskunskp är vsedd ör den ymns utbdnnens kurs 1b GY 2011 Z-CssC smhäskunskp betonr smbnd oh smmnhn en tydt uppbyd pedosk struktur Z-CssC smhäskunskp är ett v er äromede Z-men, som dessutom består v önde medemmr: ZGM Z-utur Z-konkret Z-rpport T Z-men hör även ärrhndednnen Z-Mter ärrservce med b extr texter, rbetsuppter, stordunder oh nstudernsråor. Bent-Arne Bentsson Z -CssC kurs 1 b Instudernsråorn t texten Z-ss kn okså hämts drekt på emte uppn Z-Css kurs 1b Best.nr Tryk.nr Bent-Arne Bentsson Instudernsråor Z -CssC smhäskunskp kurs 1 b emte uppn Bok A Att studer smhäskunskp 1 Bok B Bok C Bok D Bok E Bok F Bok G Bok H Kommunkton 3 Ideooer oh prter 6 Sttsskk 10 Resurser 15 Ekonom 18 So råor 28 Interntone retoner 31

2 FRÅGOR 1(2) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok A Kpte 1 oh 2 Ane når känneteken hos en person som hr en tomstsk kunskpssyn. b Ane når känneteken hos en person som hr en hostsk kunskpssyn. Smhäskunskp är ett ämne som hämtr kunskp rån er ok områden. Ane vk huvudrubrker, s k bok, som mn kn de n ämnet. d Ane når känneteken hos det s k normtonssmhäet. e Kunskp är nåontn mer än normton, påstås det texten. Hur då? Försök med en ord örkr sknden men bereppen normton oh kunskp. Vken sorts kunskpspro (sm, bred, rund, dup) hr en spest respektve en enerst? Vd nnebär bereppet medborrkunskp? h Vd nnebär det tt rbet tvärvetenskpt? Det tvärvetenskp ymnseämnet smhäskunskp byer på kunskper oh rbetssätt rån er ok unverstetsämnen. Vk? Räkn upp når v de vktste. Vd betyder eenten ordet smhäe? Ane två mö översättnnr. k Ordet smhäe kn stå ör ok storheter, säs det texten. Räkn upp yr möheter. Räkn upp når strk rument ör tt ämnet smhäskunskp behövs. Kpte 3 oh 4 Vd ör mn, prnp, när mn enomör en nys v en öreteese? b Ent det tnkeshem den mode som presenters text oh ur sk nyser v smhäsöreteeser örs yr ste. Vk är de yr steen? Vk nysernde råor kn mn stä vrt oh ett v dess ste? Ge exempe. Vk är de yr rbetsmomenten orsknnsproessen? d Vd är sytet med probemormuernen? e Vk är nvåern probemormuernstrtten? Vket huvudsyte hr mn som orskre om mn nvänder s v en deskrptv (beskrvnde) nsts? Förkr sknden men prmärdt oh sekundärdt (dokument). h Vk kontktormer kn mn nvänd s v när mn ntervur? Vd nnebär det, kort uttrykt, tt vr käkrtsk? Räkn upp yr vkt käkrtsk råor. k Förkr sknden men tt oh reert. Bok A Att studer smhäskunskp Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 1

3 FRÅGOR 2(2) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok A Ge exempe på hur mn kn särsk (sorter) käor v ok s en käörteknn. m Vket är det vktste sytet med s k nothänvsnnr en skrt rpport? n Vr rpporten kn notern pers? Kpte 5 Vd ör mn eenten när mn änr s åt käkrtk? b Vd är ett påstående (ett verkhetsomdöme)? Ge exempe på ett påstående. Vd är en värdern (ett värdeomdöme)? Ge exempe på en värdern. d Ane två ok nednnr t tt det kn vr svårt tt sk påståenden rån värdernr (dvs verkhetsomdömen rån värdeomdömen). e Ot nns det nednn tt vr käkrtsk även mot öonvttnesskdrnr, påstås det texten. Vd mens smmnhnet med urvsörsknn? Ge exempe på hur öonvttnen kn ör toknnr utn tt säv vet om det. Ge exempe på hur örväntnnr kn orsk skev öonvttnesskdrnr. h Vd nnebär seektv perepton? Förkr te närmre. Trots tt det kn vr svårt ett sk påståenden rån värdernr (verkhetsomdömen rån värdeomdömen) nns det skä ör tt mn ändå bör örsök. Vk tre skä nes texten? Bok A Att studer smhäskunskp Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 2

4 FRÅGOR 1(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok B Kpte 6 oh 7 Vk är de em dern den s k kommunktonsmodeen? b Förkr vd som sker msskommunkton rån person kommunkton. Vd mens med värdernr respektve opnon? d Soston är nåot v utsätts ör he vet, påstås det texten. Men vd är soston? Försök örkr med en ord. e Vd mens med rupptryk? Seektv perepton kn drektöversätts med utvände vrsebvnn? Förkr nnebörden dett berepp te närmre. Vk tre ok syten kn sändrn tänks h när det hndr om msskommunkton? h Vd mens med propnd? Mssmedern unerr rämst som örstärkre v de värdernr v redn hr, hävds det texten. Hur då? Förkr te närmre. Ent den s k tvåsteshypotesen hr opnonsörmedrn en nykero opnonsbdnnens ndr ste. Vd ör oh vd känneteknr en opnonsörmedre? k Vd ör oh vd känneteknr en opnonsedre (en opnonsbdre)? Ge okså når exempe på personer som kn betekns som vkt opnonsedre. Räkn upp når produkter som, ent dn menn, hr väkänd oh strk vrumärken. m I mån värdernsråor sk skons undervsnn, ent äropnen, vr obektv dvs sk oh sd. Förkr nnebörden de bäe senre bereppen. n I vss rundände värdernsråor sk skon, ent äropnen, krt oh tydt t stänn. Räkn upp når råor som thör denn s k värderund. Kpte 8 örst oh ndr deen Vk är de tre vstånd som, ent texten, bestämmer mottrns ntresse ör en nyhet? b Förr tden vr det vnt tt mn så det som möt tt dr en tyd räns men nyheter oh värdernde kommentrer. Numer dskuters ot svårhetern. Räkn upp når nednnr t dess svårheter. Vd är en te-keeper? d Vk ktorer hr betydese ör vd en te-keeper säpper enom? e Vd står örkortnnen TT ör? Räkn upp tre stor nterntone nyhetsbyråer oh ne ärns hemnd ör vr oh en. Bok B Kommunkton Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 3

5 FRÅGOR 2(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok B I texten örs en ndenn yr ok typer v tdnnr. Vk yr typer? Ge nåot exempe ör vre typ. h De svensk morontdnnrn de s k storstädern kn kssers på ok sätt. Vd heter oh vken potsk är hr: de tre morontdnnrn Stokhom? den end morontdnnen Götebor respektve den störst Mmö? Atonbdet respektve Expressen (med Kväsposten oh Göteborstdnnen) är s k kvästdnnr. Vken potsk är hr vr oh en v dem? Dspressen ks bnd den trede sttsmkten. Förkr vrör! k Vken typ v nnehå hr en tdnns edrsd? Hur stor de v nkomstern utörs, uttrykt uneär sror, v nnonsörsänn: ör en enomsntt morontdnn? ör kvästdnnrn? ör rtstdnnrn? m Förkr nnebörden påståendet tt en tdnns nnonsnkomster beror på dess täknn sprdnnsområdet. n Vd nnebär uppespren? Förkr. o T vk svensk tdnnr år det stt presstödet? Vket är dess syte? Kpte 8 trede oh ärde deen Vd mens med etermeder? Vk är etermedern? b Förkr sknden men mrksänd oh stetsänd TV. Vd är kbe-tv? d Förkr sknden, rov dr, men merknsk oh västeuropesk rdo- oh TVpotk. e Vd mens med pub serve rdo- oh TV-smmnhn? Vk är de tre prormöret som hr pub serve-uppdr Svere? På vk sätt utövr stten enom rksden oh reernen nytnde över dess tre prormöret? h Räkn upp når svensk stetsänd TV-kner. I vket vseende är TV 4 en unk TV-kn Svere? Vem är huvudäre t TV 4? k Vd är närrdo? Internet öddes troen USA Vket vr det ursprun sytet? Bok B Kommunkton m Det är tveksmt, påstås det texten, om mn sk betekn Internet som ett mssmedum. På vd beror denn tvekn? n Vd är eenten en bo? o Räkn upp når känd so meder. Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 4

6 FRÅGOR 3(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok B Kpte 9 Trykrhetsörordnnen,TF, är runden ör pressen. Smmntt reern TF vd äer: etbernsrätt utvre ensur trykrhetsbrott medderskydd oenthetsprnp. b Ane em kort punkter når väsentheter rån pressens en hedersreer. Vd är oh vd ör PO respektve PON? d Yttrnderhetsrunden, YGL, är ör ud- oh bdmeder vd TF är ör det trykt ordet. Vk meder omtts v YGL? e 2011 ersttes Sttens borbyrå v Sttens mederåd. Nämn nåon uppt som denn ny myndhet hr. Smmntt yr punkter rdo- oh TV-ens vktste reer. Bok B Kommunkton Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 5

7 FRÅGOR 1(4) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok C Kpte 10 Vrrån kommer ursprunen den potsk uppdennen vänster oh höer potken? Förkr den hstorsk bkrunden t dess rktnnr. b Hur kn mn d, örenkt, beskrv sknden men vänster oh höer om mn utår rån nstännen t ämkhet respektve rhet? Förkr vd bereppet ämstädhet prnp nnebär. d Hurdn är en rdk respektve en rektonär person? e Vk är d de tre stor deooern vår de v värden? Med vken potsk öreteese (dé/prt/rktnn) brukr mn örknpp vr oh en v nednstående ärer? Rött: Bått: Grönt: Svrt: Brunt: Kpte 11 örst deen Vd betyder ordet deoo? b Förkr sknden men reorm oh revouton. Avn Toer smmnttr mänskhetens td på orden tre våor. Beskrv kort vr oh en v dem. d Vk vr, ent Toer, de vktste örutsättnnrn ör tt männskn skue b bost den örst våen? e Ge når exempe på hur ndustrsernen, den ndr våen, örändrde männskns örsörnns- oh evndsvkor. Vd mens med urbnsern? Vken är, ent Toer, den vktste örutsättnnen ör normtonssmhäet den trede våen? h Ge exempe på når trender som Toer ser den trede våen. Räkn upp når v de bärnde déern rån uppysnnstden. Vk två ny smhäsksser växte rm den ndr våen? k Vk vr de tre ksssk sorden den rnsk revoutonen? Vken vr den domnernde oh sernde smhäskssen rnsk revoutonen? Vken smhäskss örorde mest? m Vd mens med prveum? n Vk vr de tre ny deooern 1800-tets Europ? Bok C Ideooer oh prter Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 6

8 FRÅGOR 2(4) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok C Kpte 11 ndr deen Förkr ordet bersm. b Smmntt punktorm rundern den potsk bersmen som John Sturt M så sken. Vrör vr de td berern tveksmm t män rösträtt? d Smmntt punktorm rundtnkrn den ekonomsk bersmen. e Lberern hde ndr motv än de rent ekonomsk ör tt örespråk rhnde. Vk motv? Förkr hur de resonerde. Smmntt déern rån Adm Smths Ntonerns västånd. Vd borde stten än s åt, ent Smth? Förkr bkrunden t sobersmen. h Förkr ordet konservtsm. Smmntt runddren Edmund Burkes konservtv tänknde. Vken nstänn hde 1800-tets konservtv t män rösträtt? Förkr hu de resonerde. k Vd ve öreträdrn ör sokonservtsmen? Med vk smhäsksser kn mn, en nn örenkt, örknpp vr oh en v 1800-tets tre stor deooer? m Förkr ordet sosm. n 1800-tets soster hde dede mennr mån råor men nte synen på ändet. Förkr vd mn vr överens om. o Vd mens med en utopsk deoo? p Kr Mrx öreträdde en mterstsk hstoresyn. Vd nnebär en sådn? Försök örkr denn nsk komperde (men betydeseu) vetenskp nstänn. q Mrx dede n mänskhetens hstor ett nt epoker (smhäen). Vk? r s t Det nns (nns), mende Mrx, en hstorsk motsättnn men utsunde oh utsun smhäsksser. Vk ksser stod (står) mot vrndr de tre örst epokern? Ent Mrx skue det rmtd sostsk smhäet b rtt rån kssmotsättnnr. Hur då? Förkr hur Mrx resonerde. Förkr nnebörden bereppen proetrtets dkttur respektve det kommunstsk smhäet. u Anrksmen vr (är) en ren på det sostsk trädet. Förkr ordet nrksm. v I vk vseendet nns det kheter respektve sknder men mrxsmen oh nrksmen. Bok C Ideooer oh prter Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 7

9 FRÅGOR 3(4) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok C Kpte 12 Förkr nnebörden orden revsonsm oh reormsm. b Vrör vr revsonster oh reormster tveksmm t revouton som potsk metod? Vd nså (nser) kommunster (mrxst-ennster) om reormsm? d Att vr sober nnebär tt vr kuven, heter det bnd. Bkom tesättet er tså ett å en sdn oh ett å ndr sdn. Hur då? Förkr. e På vket sätt kn sobersmen ses som ett svr på ett hot? Vk potsk krter å rämst bkom enomörndet v män oh k rösträtt Svere (ksom er ndr västeuropesk änder)? Den potsk bersmen hr, säs det ot, utvekts t en överdeoo. Hur då? Förkr. h Den modern konservtsmen är nuerd v nyber déer, påstås det emenåt. Hur då? Förkr te närmre. När nö ssmens/ntonsosmens nsperod Europ? Smmntt punktorm runddren ssmens/ntonsosmens deoo. Hur kn mn örkr vss v vrtern hos de senste årtondens europesk ntonsm? k Vd är ekoosm? Kpte 13 Ideoon unerr som en sorts rotsystem ör ett potskt prt, hävds det texten. Förkr nnebörden det bdspråket. b Från vk deoosk rötter ( rundsmer ) hämtr vrt oh ett v de svensk rksdsprtern sn närn? Sodemokrtsk rbetreprtet (S eer SAP): När runddes det? Vk är rbetrröresens båd renr? Vk prtedre hr mn ht sedn 1969? d Vänsterprtet (V): När oh vrör bddes det? När k mn sn nuvrnde beteknn? Vken vr den tdre beteknnen? Vk är de båd senste prtedrn? e Centerprtet (C): När k mn stt nuvrnde nmn? Vd hette mn dessörnnn? Vrör bytte mn nmn? Vd heter de båd senste prtedrn? Bok C Ideooer oh prter Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 8

10 FRÅGOR 4(4) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok C Fokprtet berern (FP): När k mn stt nuvrnde nmn? Vd heter de båd senste prtedrn? Modert smnsprtet (M): När k mn sn nuvrnde beteknn? Vken vr den tdre beteknnen? Vd heter de båd senste prtedrn? h Krstdemokrtern (KD): När runddes det prtet? Vd heter de båd senste prtedrn? Möprtet de rön (MP): När runddes det? Hur hr mn ordnt prtedrrån? Sveredemokrtern (SD): När bddes prtet? Vd heter prtedren? k Per n de svensk rksdsprtern på en vänster höer-sk, rån vänster t höer. Vk thör vket v de två ksssk boken? Vd är det mn numer tr hänsyn t när mn perr n prter på vänster höer-skn? Vd ks Sodemokrterns respektve Moderterns motsvrheter Dnmrk, Nore respektve Fnnd? m Vrken venstre eer rdke venstre Dnmrk kn pers t vänster på den trdtone vänster höer-skn. Förkr vrör dess prter ändå hr de beteknnr de hr. n Vk är de två domnernde prtern Tysknd, Storbrtnnen respektve USA? Bok C Ideooer oh prter Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 9

11 FRÅGOR 1(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D Kpte 14 Ge exempe på råor mn kommer n på när mn studerr ok änders sttsskk. b Vd betyder eenten ordet mkt? Ane två mö betydeser. Förkr nnebörden bereppen demokrt respektve dkttur. d Demokrtn det ntk Aten vr ånt rån uständ, säs det texten. Räkn upp når v de vktste nskränknnrn. e Förkr sknden men drekt oh ndrekt (representtv) demokrt. Vk yr huvudkrv måste vr uppyd ör tt ett nd sk kunn betekns som en västerändsk demokrt? Räkn upp em rundände demokrtsk rheter. h Vk potsk ruppernr Svere drev en ån tden kmpen ör män oh k rösträtt? Kpte 15 örst deen Vd är eenten en rund (en konsttuton, en örttnn)? b I västerändskt demokrtsk änder nns yr sttsorn (stt mktorn). Vk yr? Vket sttsorn, de västerändsk demokrtern, nnehr sttnnsmkten? d Vd mens med nnsmkt? Vket sttsorn utövr denn mkt en västerändskt demokrtsk stt? e Vd nnebär det tt nneh den styrnde mkten? Hos vket sttsorn nns denn mkt en västerändsk demokrt? Förkr den prnpe sknden men tt ör komprtv oh beskrvnde studer när mn studerr sttsskk. Vd heter okrepresenttonen vrt oh ett v de nordsk ändern? h Vk är de båd vdennrn det brttsk prmentet? På vk het ok sätt är representntern respektve vdenn utsedd? Hur ot är det v t den vktste vdennen det brttsk prmentet? Vk är de båd vdennrn det tysk örbundsprmentet? På vk het ok sätt är representntern respektve vdenn utsedd? k Vk är de två vdennrn USA:s konress? Hur mån edmöter utses t vr oh en v dess båd vdennr? Se Fktrutn! Vd mens eenten med vsystem? m Förkr kort nnebörden bereppet proportone v. Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 10

12 FRÅGOR 2(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D n I änder som tämpr ett proportonet vsystem är det vnt med nåon orm v småprtspärr. Vket är huvudmotvet t tt på det sättet rånå prnpen om proportone rättvs? o Förkr kort nnebörden bereppet mortetsv. p I Storbrtnnen är det mortetsv enmnsvkretsr som äer. Det reeverket hr resutert såvä ett tvåprtsystem som ett personvssystem. Förkr vrör. q Frnkrkes mortetsvsystem er även mndre prter en hns tt hävd s. Förkr hur. r Tysknds vsystem är en kombnton v mortetsv oh proportone v. Hur då? Kpte 15 ndr deen Vken är den vkt prnpe sknden men en monrk oh en repubk? b Ge exempe på når europesk västerändskt demokrtsk monrker. Hur utses presdenten Fnnd, Frnkrke, Tysknd respektve USA? d Förkr kort, men exkt, vd prmentrsm nnebär. e I änder som tämpr prmentrsm nns det, prnp, tre terntv möheter vd äer sttsheen. Vk tre? Ane nåot nd ör vre terntv. Innn prmentrsmen k stt enombrott hemndet Storbrtnnen vr mktkmpen ntensv men två v sttsornen. Vk två? Vd äde mktkmpen? Vket år brukr räkns som prmentrsmens seerår Svere? Beskrv korthet de bkomnde händesern. h Tmnnen den svensk rksden hr en spee uppt, som ertet ndr prmentrsk demokrter tkommer sttsheen. Vken uppt? I USA nns nen prmentrsm. Där råder stäet presdentstyre. Förkr kort den vkt prnpe sknden. Kpte 16 Räkn upp de yr svensk rundrn. b Vken besutsproedur måste enomås om rksden sk stt ny rund eer nör ändrnr en ände? Vket är, kort oh prnpet uttrykt, huvudnnehået RF den vktste v svensk r? d Vd är det som reers TF respektve YGL? e Vd bestäms SO? Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 11

13 FRÅGOR 3(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D I RF räkns upp ett nt demokrtsk rheter som vre svensk medborre törsäkrs entemot det männ. Vd nnebär: yttrnderheten? normtonsrheten? mötesrheten? demonstrtonsrheten? örennsrheten? reonsrheten? Vd säs RF om dödsstr, kroppsstr, tortyr respektve ndsörvsnn? h Vd säs RF om smbndet td men brott oh str? Kpte 17 Redoör kort ör hur den svensk tronen sk ärvs, ent nu ände SO. b Ent RF hr Sveres monrk endst representtv uppter. Vd nnebär det? Ge exempe. Betrände RF:s reer om v t den svensk rksden: Hur ot hås ordnre v? Vk är krven ör rösträtt? Vk är krven ör vbrhet? d I det svensk vsystemet nns ett ns v personv: Hur ör mn konkret om mn, örutom på ett prt, okså v röst på en person? Vd krävs ör tt ett prts een rnordnn v nmn sk ändrs? e Vket eorskt område omttr ree en vkrets? Det svensk vsystemet är proportonet. Förkr vd det nnebär. Eter ett v sker mndtördennen två ste. Hur då? h Hur är den svensk småprtspärren konstruerd? Rksdens uppter (mktområden) kn smmntts yr punkter. Vk yr? Rksden sk kontroer hur reernen styr rket: Vd mens med msstroendeörkrn? Vk är konsttutonsutskottets (KU:s) uppter? Vk uppter hr JO? Vd ör rksrevsonen? k Förkr sknden men budetproposton oh sttsbudet. Eter vken prnp stter edmötern perde kmmren? m Vd ör mn prnp rksdens utskott? Vd är ett utskottsbetänknde? n Vd är en prtrupp? o Vd är en proposton? p Vd är en moton? Vk tre vrnter nns? q Vrör vsås nästn motoner oh vrör odkänns nästn propostoner? Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 12

14 FRÅGOR 4(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D Kpte 18 Vd nnebär bereppet prmentrsm? Förkr nornt. b I prmentrsk demokrter är det, åtmnstone teorn, möt med em ok reernstyper. Förkr kort vd som känneteknr en: mortetsreern mnortetsreern kotonsreern smnsreern expedtonsreern Vk känneteken hr ökten en mnortetskoton? d I vk potsk stutoner örekommer smns- respektve expedtonsreernr? e Reernen styr rket, står det RF. Vk uppter nnebär det? Svr punktorm. Reernen består v sttsmnstern oh övr sttsråd, ent RF. Hur mån personer brukr det hnd om smmntet? Vd är oh vd ör: sttsrådsberednnen? en sttssekreterre? h Hur mån männskor, tott sett, är syssestt sttsrådsberednnen oh deprtementen? Hur mån männskor mster sn obb om en reern örorr v? Vk ttr hr dess personer? A reernsbesut sk tts reernssmmnträde. I prktken vörs dok det mest redn vd berednn v ärenden. Vd är: tänstemnnberednn? emensm berednn? vekoberednn? män berednn? unhberednn? k Förkr kort nnebörden uttryket reernens öränd rm. Hur mån männskor, tott sett, är syssestt den stt örvtnnen? m Ett sttt verk (en myndhet) kn betekns som kontor, nämnd, styrese, råd, deeton eer nåot nnt. Räkn upp tre verk oh ne ör vrt oh ett vr Svere det är beäet oh under vket deprtement det sorterr. n Vd sker ett trdtonet sttt verk rån ett ärsdrvnde verk? o Räkn upp når sttt äd ktebo. p Reernens öränd rm på reon nvå utörs v änsstyresern den mån nen nnn myndhet hr nsvret ör särskd örvtnnsuppter. Vem utser ndshövdn oh styrese? Hur mån vn nstäd hr änsstyresern, tott sett? Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 13

15 FRÅGOR 5(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D q Vd er eenten bkom beteknnen reon rör? r s Vk är de båd nyste storänen? Ge två exempe på ok stt verksmhet. Kpte 19 Vd vr det som en ån tden vorde ränsern men de m soknrn? b Vk vr de tre kommuntypern ent 1862 års kommun? Vk uppter skue vr oh en nsvr ör? Prmärkommunern mnskde drstskt nt under respektve 1970-ten. Vken vr rundtnken bkom dess smmnsnnr? d Vk är de tre störst ndstnen? Hur mån nvånre hr dess tre smmnt? e Kommunsktten är eenten summn v två ok sktter. Vk två? Ge exempe på uppter som, ent kommunen oh en rd sper, är obtorsk, rv respektve örbudn ör prmärkommunern. vvk är kommunerns störst utts- respektve nkomstposter? h Apropå kommunerns rksd, kommunumäkte: I vket vseende sker s kommunumäktevens rösträttsreer rån rksdsvens? Vk är krven ör vbrhet? Vket vsystem tämps? Vd ks reernen en kommun? Vk beteknnr hr kommunerns motsvrheter t rksdens utskott? k Vd är ett kommunråd? Hur mån nstäd hr de svensk kommunern smmnt? m Vd är vskten med s k medborrkontor? n Vk är ndstnens vktste uppt oh smtdt störst uttspost? Vk är de störst nkomstpostern? o Hur mån nstäd hr de svensk ndstnen smmnt? p Apropå ndstnens rksd, ndstnsumäkte: Vk är krven ör rösträtt vd v t dess örsmnr? Vk är krven ör vbrhet? q Vd ks ett ndstns reern? r s Vd är ett ndstnsråd? Sedn når år nns utvdt reont sävstyre vss der v Svere. Beskrv korthet hur dett ter s Skåne oh Västr Götnd. Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 14

16 FRÅGOR 1(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok E Kpte 20 oh 21 Förkr nnebörden bereppet produktonsktor. b Vk är de tre huvudruppern v produktonsktorer? Ge exempe på mter- respektve enerråvror? d Vd mens med know-how? e Produktonsktorn rekpt är eenten ett resutt v ndr produktonsktorer. Hur då? Förkr. Förkr vrör tt änder ot mssyks när det äer kombntonen v oh smspeet men produktonsktorern. Vd äer svensk örhånden kn mn, nämns det texten, rupper öret på tre ok sätt. Vk är terntven om mn ruppernen tr hänsyn t: den verksmhet de bedrver? hur de äs? vken urdsk orm de bedrvs? h Vk kombntoner v produktonsktorer kn örekomm: ett ordbruk? hos en tndäkre? på ett såverk? Förkr nnebörden bereppet bruttontonprodukt, BNP. Ane okså vd BNP ktskt mäter oh nte mäter. Ane når skä t tt mn måste vr en nn örskt när mn nvänder BNP per person som mått på evndsstndrden ett nd. k Ge når exempe på ndr evndsstndrdmått än BNP-bserde sådn. Uttyd örkortnnen OECD. Vd syssr OECD med? Vken typ v änder är medemmr? m Vd känneteknr de der v Sveres ekonom som räkns t närnsvet? n Av vk tre der består den oent sektorn vårt nd? Ge exempe på når tänster som respektve de produerr. o Hur bekosts den oent sektorns verksmhet? p Närnsvet oh den oent sektorn är ömsesdt beroende v vrndr, säs det texten. Hur kn mn örkr ett sådnt påstående? q Försörnnsbnsens tånssd (törsesd) dvs det som kn nvänds på ok sätt består v BNP oh mport. I vk tre huvudder brukr mn rupper nvändnnssdn? r s Vd är eenten en nvestern? Vd betyder ordet trnserern? Räkn upp når vkt exempe på trnserernr. Bok E Resurser Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 15

17 FRÅGOR 2(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok E Kpte 22 Förkr nnebörden bereppet överbeoknn? Hr Svere nåon ån vrt överbeokt? b Vd mens med urbnsern respektve emrton? Hur mån svenskr emrerde t Amerk men 1840 oh 1930? Vd är det, enket uttrykt, som sker vd produktvtetsörbättrnr? d Förkr vrör ordbrukets örbättrde produktvtet en ån tden vr en örutsättnn ör ndustrsernen. e När hde v Svere de s k rekordåren? Räkn upp de tre vktste svensk nturtånrn. Vk v dem är mterråvror oh vk är enerråvror? Hur kn mn örkr den snbbt öknde nterntone eterrån på pppersmss oh ppper ör omkrn hundr år sedn? h Ge exempe på når vkt nvändnnsområden ör ärn oh stå. De svensk vttenen utnyttdes tdt (dvs öre eektrteten) som drekt enerkä. Hur då? Ge når exempe. Vd mens med humnkpt? k Vken är, enket uttrykt, huvuddén bkom det svensk skoväsendet? Vd betyder FoU? m Ane når nredenser den s k Gnosöndn (entreprenörsndn). n Vken är IKEA:s ursprun ärsdé? o Vd känneteknr ett postndustret smhäe? p Vd mens med strukturrtonsern? q Ge exempe på närnsrenr som örort rbetstäen enom strukturrtonsernr vårt nd. Ge även exempe på svensk ndsder som ått probem smbnd med strukturrtonsernr. r s t Vk är de vktste ekonomsk hötryksområden Svere? Vk nredenser når en uthersk rbetsmor? Räkn upp når vkt beståndsder ett nds nrstruktur. u Beskrv kortttt hur Svere, under de tre sst årtonden v 1900-tet, tppde pernr örhånde t ndr -änder när det äer BNP per person. Bok E Resurser Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 16

18 FRÅGOR 3(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok E Kpte 23 Att det bedrvs hnde med vror men värdens änder är sävkrt. Men mn tänker knske nte på tt det okså sker ett omttnde hndesutbyte med tänster. Ge når exempe på svensk tänsteöret, som är verksmm över ränsern. b Räkn upp når änder vrs utrkeshnde motsvrr 40 % eer mer v BNP. I USA motsvrr utrkeshnden mndre än 10 % v BNP. Hur kn mn örkr den å srn? d Hur ser mönstret utrkeshnden ut ör det typsk tt u-ndet? e Vd betyder örkortnnen NIC? Räkn upp når NIC-änder. vvd betyder örkortnnen OPEC? Räkn upp når OPEC-änder. Vd mens med terms o trde? h Vk änder brukr räkns t vr oh en v önde G-kombntoner: G 7 oh G 8? G 77? G 20 pus? Värdshndens vror brukr des n tre huvudrupper. Vk tre? Ge konkret exempe nom vre huvudrupp. En nednn t tt änder hndr med vrndr uppes vr tt nturtånrn är oämnt ördede. Förkr te närmre. k En nnn orsk t utrkeshnden är tt vss vror måste tverks stor sk. Förkr vrör dett er upphov t hnde över ränsern. En trede deörkrn t hnde men änder är tt vss änder hr spee tverknnsörder. Ge når tyd sådn exempe. m Att konsumentern eterrår ok vrumärken nes texten som en ärde nednn t utrkeshnden. Förkr te närmre. n Vd mens med rhnde respektve protektonsm? o Vk yr ok typer v motv kn det nns ör ett nd tt ome s med tur? p Bkom vr oh en v nednstående tre örkortnnr döer s ornstoner som hr stor betydese ör värdshnden. Uttyd örkortnnrn oh ne korthet vd vr oh en syssr med. WTO: IBRD: IMF: q Bytesbnsen är summn v tre ok sdon (sknder): hndesbnsens, tänstebnsens oh trnserernsbnsens. Vd är det som rmår v vr oh en v dess debnser? r s Vd händer om det br överskott respektve underskott bytesbnsen? Vd ks smmnstännen v ett nds ekonomsk trnsktoner (bnser) med utndet tså även n- oh utånnen (kptbnsen) medräknd? Bok E Resurser Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 17

19 FRÅGOR 1(10) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok F Kpte 24 oh 25 Ordet ekonom hr rekskt ursprun. Hur kn mn bäst översätt det? b Speserde öret är en örutsättnn ör vår ekonomsk tväxt oh därenom ör vår hö evndsstndrd, säs det texten. Hur då? Förkr. Översätt bereppen produkton, konsumton oh det som brukr nns däremen dstrbuton. d Prvtekonom, öretsekonom, smhäsekonom dess der v ekonomn häner smmn som ätorn en kor, säs det texten. Hur då? Förkr med ett exempe. e Vken ss perspektv sn studer hr mn om mn studerr mkroekonom respektve mkroekonom? Vk är de båd bärnde tnkr som texten presenterr nör de vdre studern v ekonom? Som rmår v text oh bd brukr smhäsekonomn beskrvs med häp v en örenkd mode, det ekonomsk kretsoppet. Vk är de s k ktörern kretsoppet? h Vk skeenden smhäsekonomn kn resuter vtppnn rån det nre kretsoppet? Vk skeenden kn resuter påynn t det nre kretsoppet? Kretsoppets ktörer err på ett nt mrknder (spepner), säs det texten. På vd sytr eenten ktermen mrknd? k Ge exempe på ett nt mrknder oh red ut ör vr oh en: vd utbudet består v. vem/vk som är säre. vem/vk som är köpre. vd prset ks på den spee mrknden. Vd mens eenten med mrkndsörn? Ge exempe på når vn prktsk mrkndsörnsnstser/mrkndsörnsåtärder. Kpte 26 örst deen Överånen rån brndom t vuxenv kn beskrvs som en sexår res, säs det texten. Vk vkt rättheter/skydheter nträder när mn yer: 15 år? 16 år? 18 år? 20 år? 21 år? b Hur äne hr örädrr underhåsskydhet ör sn brn? Bok F Ekonom Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 18

20 FRÅGOR 2(10) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok F Vd vses med bereppet dsponbe nkomst? d I Svere kn mn öro över sn bostd på tre ok sätt. Det nns, nnorund uttrykt, tre uppåteseormer vd äer bostden. Vk tre? e Den som söker hyresäenhet kn ör det på ok sätt, dvs v ok vär? Räkn upp når möheter. Hyresen nnehåer en he de väsent reer ör den boende. Vk uppter bör nns med ett skrtt kontrkt? Vken uppsännstd hr mn som hyresäst? När sk hyrn bets? Vd nnebär det tt h ett ndrhndskontrkt på en hyresäenhet? Om en v prtern ett spruket smboörhånde beär bodenn, så äer smboen. Vk är sådn huvudreern ör ördenn v äoder? h Vd nnebär det tt smboen är en dspostv? Vd betyder ordet budet? Ane två vkt skä ör tt ör prvtekonomsk budetr. k Vd mens med nbetnn respektve utbetnn? Kpte 26 ndr deen Vken är den vktste sknden men trnsktons- oh sprkonton som sprormer? b Att spr onder nnebär på sätt oh vs tt spr ndrekt, säs det texten. Hur då? Förkr. Vket är sttens huvudmotv med tt sä obtoner? d Förkr sknden, ör den som sprr, men preme- oh sprobtoner. e Vd är det eenten mn äer om mn äer en kte? Vken är motsvrheten t ränt ör en kteäre? Vken är, ör det mest, okesen med tt spr kter? h Den som ånr penr bnk måste td kunn presenter nåon s säkerhet ör ånet. Vd mens det smmnhnet med resäkerhet respektve nmnsäkerhet? Vken är, prnp, kronoodemyndhetens (KFM:s)uppt? Vd nnebär s k utmätnn? Vk är de båd motprtern ett utmätnnsärende? k Förkr vd som mens med vbetnnsköp. Vk är de båd huvudruppern v örsäkrnr? m Vd mens, örsäkrnssmmnhn, med sävrsk? n Vken ss eendom skydds enom en hemörsäkrn? Ge exempe. o Vken typ v skdor är det mn skyddr s mot enom en hemörsäkrn? Bok F Ekonom Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 19

21 FRÅGOR 3(10) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok F p Vd är huvudsytet med den obtorsk trkörsäkrnen? q Vk örmåner år mn oh rån oh med när om mn teknr oh betr premer t en pensonsörsäkrn? Kpte 27 Vd känneteknr ändet ett sostskt ekonomskt system? b Vd känneteknr ändet ett kptstskt ekonomskt system? Vk är de vktste känneteknen hos en renodd pnekonom? d Vk är de vktste känneteknen hos en renodd mrkndsekonom? e Vk änder kunde åtmnstone rm t sutet v 1980-tet beskrvs som huvudsk sostsk pnekonomer? Numer är det kptstsk mrkndsekonom som verkr ä över nästn he värden dok med når å undnt. Hur kn mn bäst beskrv Cub oh Nordkore? Med vk berepp beskrvs Kn v sn potsk mkthvre? På sätt oh vs kn mn betekn ordens stter som bndekonomer, säs det texten. Hur då? Förkr. h Vk kteorer v öret med hänsyn t ärorm nns det Svere? Ge exempe nom vre kteor. Kpte 28 Vk ok typer v konkurrensmede vk redskp kn säre nvänd s v? Ane yr. b Vd mens med mrkndsmx? Vk ok typer v konkurrensormer vk möer brukr mn räkn med? Ane yr. d Konkurrensmedet påverkn (mrkndsberbetnn) kn vr myket nnt än rekm. Vd är SP respektve PR? e Vd mens med monopo? Ge når exempe på svensk monopoöret. Förkr sknden men mktmonopo oh rättst monopo. Vd mens med oopo? Ge når exempe på mrknder (brnsher) som Svere unerr som oopo. h Vd är det typsk ör oopokonkurrens? Vk är de vnste konkurrensmeden på en oopomrknd? Vd kn säs om ntet öret då det råder monopostsk konkurrens? Av vd består det monopostsk denn konkurrensmö? Bok F Ekonom Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 20

på texten i block Metod

på texten i block Metod FRÅGOR 1 (2) Z-FUTURA: testa dg säv på texten bock Metod Kapte A 1 och A 2 a Ange några kännetecken hos det s k normatonssamhäet. b Kunskap är någontng mer än normaton, påstås det texten. Hur då? Försök

Läs mer

på texten i block A Vilken sorts kunskapsprofil (smal, bred, grund, djup) har en specialist respektive en generalist?

på texten i block A Vilken sorts kunskapsprofil (smal, bred, grund, djup) har en specialist respektive en generalist? FRÅGOR 1 (2) ZIGMA: testa dg säv på texten bock A Kapte 1 och 2 a Ange några kännetecken hos en person som har en atomstsk kunskapssyn. b Ange några kännetecken hos en person som har en hostsk kunskapssyn.

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 EKNISK HÖGSKOLN I LINKÖPING Institutionen för Fysik, Kei och ioloi Gli Pozin enten i eknik FY6 illåtn Hjälpedel: Physics Hndbook eller efy utn en nteckninr, vprorerd räknedos enlit IFM:s reler. Forelslinen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS Fit sid. 2 5 Skriv orden till dern. Skriv meningr. Använd orden i burkrn. Lös ordflätn. Oj, här hr det blivit fel d. Det sk vr en penn. bok kk Vem är jg? Svret får du i de blå rutorn. båt fyr lego Jg tr

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Företagens synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta

Företagens synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta Förts syputr på Sttvrts sätt tt rt Rsutt rå rsott ursö öst 2007 Rpport 2008:4 2 3 Föror Sttvrt oör s 1996 år oposursö so rtr s vrtt år t orr o vrtt år t ört. Ursö är upp två ätr: Förtsät (tr rsät) o roät.

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

m 2,0 1,5 1,0 0,5 2 p. Värden som godkänns är 0,19 m/s 0,23 m/s STUDENTEXAMENS- NÄMNDEN ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNINGEN AV MODELLPROVET I FYSIK

m 2,0 1,5 1,0 0,5 2 p. Värden som godkänns är 0,19 m/s 0,23 m/s STUDENTEXAMENS- NÄMNDEN ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNINGEN AV MODELLPROVET I FYSIK STUDETEXMES- ÄMDE VISIGR FÖR BEDÖMIGE V MODELLPROVET I FYSIK I dess odellösningr presenters sådn kt so åtinstone ör näns ör ull poäng ör ett sr Ino prentes näns sådn kt so det skulle r r tt nge, trots

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER. Publiceringsdatum: 2011-09-01

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER. Publiceringsdatum: 2011-09-01 INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER Publiceringsdtum: 2011-09-01 FÖRSVARSMAKTEN 2011-08-29 14 515:63099 Högkvrteret Instruktion för Försvrsmkten, Uniformsbestämmelser

Läs mer

Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Kund: Allt du behöver vet för tt plner dn nnonserng 0! okl nnonserng ger ökd försäljnng! tdnngen dels ut grts tll ll hushåll tenungsund, jörn och rust kommun på onsdgr och hr så gjorts över år. Här skldrs

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Nya Upplagan. Nils Lofgren. Susanna Alakoski. Zinat Pirzadeh. Noam Chomsky. Jan Sigurd

Nya Upplagan. Nils Lofgren. Susanna Alakoski. Zinat Pirzadeh. Noam Chomsky. Jan Sigurd 069 Jui 2012 Ny Uppgn I dett nummer Den fu fickungen Ockerbruk på Arövs Sockerbruk Bstionen i Söderto Dust from n od house En dg med Corde Jckson Smoke rings Regn och so i Norje Nis Lofgren Susnn Akoski

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

V0M 0< National Library of Sweden

V0M 0< National Library of Sweden V < Ntnl Lbrry f Sweden Denn bk dgtlserdes på Kungl. bblteket år 22 STTENS FFENTLIG UTREDNINGR 947:7 JUSTITIEDEPRTEENTET ÅTERFLL I RTT ÅREN 92 94 EN STTISTISK UNDERSÖKNING V Sverker Grth FÖRSTE KTURIE

Läs mer