Förord. Uppsala i mars Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor"

Transkript

1

2 Förord Bostadssituationen för Uppsalas studenter är katastrofal. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Kötiderna för att få en bostad har ökat år efter år, och är idag längre än någonsin tidigare. Detta drabbar många enskilda studenter, men det drabbar även universitetet och Uppsala som stad. I debatten om orsakerna till bostadskrisen samt vilka åtgärder som bör vidtas har vi uppfattat att olika aktörer ofta har skyllt på varandra. Regeringen har skyllt på kommunen, kommunen på byggföretagen och byggföretagen på regeringen, etcetera. Det har ofta saknats ett eget ansvarstagande från någon av dessa centrala aktörer. Uppsala studentkår, via ordförande Andreas Nork och bostadsansvarige Tony Thollin, tog därför fram ett bostadspolitiskt handlingsprogram Detta program tar upp konkreta åtgärder som behöver vidtas för att studenterna i Uppsala ska kunna ha en dräglig bostadssituation och för att bostadskrisen ska kunna lösas. Det är ett 20-punktsprogram som riktar sig till såväl regeringen, kommunen, byggföretagen och universitetet. Genom vilja, beslutsamhet och gemensamma ansträngningar är vi övertygade om att vi ska kunna se ett gott resultat. Uppsala i mars 2004 Ludvig Larsson Ordförande Sofia Larsson Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor Uppsala studentkår representerar ca 95 procent av Uppsala universitets studenter, fördelade på åtta fakulteter, och är med sina medlemmar Sveriges största studentkår. Uppsala studentkår är medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). 2

3 Problemet idag Uppsala är idag en blomstrande universitetsstad med låg arbetslöshet och många små forskningsföretag. Många vill flytta till Uppsala och skapa sig en tillvaro här, studera eller jobba. Företag, kommun och landsting behöver anställa fler. Det finns dock ett stort problem: bristen på bostäder. Under de senaste åren har det byggts få nya bostäder, och de som byggts har nästan undantagslöst varit bostadsrätter. Andelen hyresrätter har därför minskat under de senaste åren och utgör idag endast 23 procent av det totala bostadsbeståndet. Detta kan jämföras med exempelvis Stockholm, där det av somliga talas om katastrof för att andelen hyresrätter har sjunkit till 50 procent av det totala bostadsbeståndet. Det största kommunala bostadsbolaget i Uppsala Uppsalahem - har en kötid på minst fyra år för att få en bostad. I de mer populära områdena är kötiden uppåt 15 år. Denna utveckling är oroande eftersom hyresrätten, genom sin flexibilitet och frånvaro av risktagande, är särskilt lämplig för studenter. Hyresrätten är också den boendeform som studenterna i Uppsala, enligt en enkätundersökning, i störst utsträckning efterfrågar. Få studenter har dessutom råd att köpa sig en bostadsrätt och för dem som skulle vilja låna till att köpa en lägenhet är lånemöjligheterna ytterst begränsade. Uppsala blir också allt mer en segregerad stad. Många områden har idag enbart studentbostäder, andra områden kan ha enbart vanliga hyresrätter, bostadsrätter eller villor. Detta kan komma att innebära stora sociala problem i framtiden. De som har råd väljer att bo i bostadsrätt eller villa, medan de som inte har så bra ekonomi - exempelvis studenter - bor i hyresrätter och i studentområden. Detta tenderar att skapa områden med hög respektive låg status, där de områden med låg status riskerar få sociala problem, eftersom i stort sett enbart personer med dålig ekonomi och ibland också dålig utbildning bosätter sig där. En segregerad stad leder till ökade klyftor mellan de som har och de som inte har lika mycket. En välkänd följd av detta är en ökad social och etnisk snedrekrytering, där barn från hem där föräldrarna saknar högre utbildning i mycket mindre utsträckning söker sig till universitet och högre studier. När det nu enbart byggs bostadsrätter i vissa områden förvärras denna segregation. Idag söker många företag, men också äldrevården och sjukvården efter arbetskraft. När de hittar någon som vill flytta till Uppsala för att jobba i företaget eller vården faller det ofta på att personen inte kan få bostad. En del som tjänar bra och vill bo i bostadsrätt eller villa kan köpa sig en bostad, men detta är inte ett realistiskt alternativ för alla. En del vill inte bo i en bostadsrätt, eftersom bostadsrätten kan minska i värde och de sitter då fast med stora lån. Det innebär också ett större ansvar för boendet jämfört med en hyresrätt. Många kan helt enkelt inte heller få lån för att köpa sig en bostadsrätt, då de tjänar för lite, eller inte har en fast anställning. För många studenter är situationen än svårare. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Det krävs idag cirka 14 månader för att få ett rum i en korridor, ännu längre för en lägenhet. Även om det finns förturer för nya studenter hos exempelvis Studentstaden, så gäller det endast de rum som blir lediga för inflyttning i augusti och september. Det är inte tillräckligt på långa vägar. Alla studenter vill inte av olika skäl bo i studentkorridor. Över hälften av Sveriges studenter är över 25 år, och de kan då ha levt ensamma eller tillsammans med en annan person innan studierna. Cirka 20 procent av studenterna har dessutom barn. Att exempelvis flytta till en studentkorridor och ha barn är inte något som låter sig göras. Det finns då risk att de väljer att inte studera alls. I bästa fall studerar de någon annanstans än i Uppsala. En del studenter försöker lösa den mest akuta boendesituationen genom att bo inneboende hos någon eller genom att hyra en bostad eller ett rum i andra eller tredje hand. Detta är ett osäkert 3

4 boende, där studenten också i vissa fall utnyttjas av hyresvärden genom att de får betala en högre hyra än de borde. Det finns i Uppsala, såväl bland beslutsfattare som bland delar av allmänheten, en strävan efter och en stark önskan att förbli en småstad, eller i vart fall att ha en småstadskänsla. Småstadsmentaliteten har definitivt sina poänger, att staden inte skall växa mer, och att det alltid är nära till naturen och landet. Problemet är dock att samtidigt som Uppsala växer uttalar inte beslutsfattare i Uppsala kommun klart ut att målet är att staden inte ska växa mer. Istället försöker de få både en storstad med mer än invånare och en småstad, med låga hus och nära till allt. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Läget är allvarligt eftersom det är politiska beslut som styr vad som får byggas och var det får byggas. Exempelvis motsätter sig kommunens beslutsfattare allt som oftast byggandet av byggnader högre än 6-7 våningar, med motiveringen att den så kallade Uppsala-siluetten ska bevaras. Det ska med andra ord alltid vara fri utsikt över bland annat domkyrkan och slottet. Denna syn innebär i förlängningen att om det ska byggas mer måste fler grönområden bebyggas, något som ju också många starkt motsätter sig. I ett längre perspektiv hotas Uppsalas välstånd av bostadsbristen. Om inte företagen hittar den arbetskraft de behöver för att utvecklas i Uppsala, så blir de tvingade att flytta. Om universitetens studenter och nyanställda inte hittar någonstans att bo så kan universiteten inte fortsätta vara framstående lärosäten. Tecken på det förra ser vi redan, då Mälardalsregionen inte längre är landets mest snabbväxande region. Historik Varför har det då blivit denna kris? Vi ser flera orsaker till det. Dels har universitetet expanderat mycket under de senaste 10 åren. Uppsala hade i början av 1990 endast omkring helårsstudenter. För år 2002 beräknas antalet till över Expansionen av högskolan har skett i stort sett hela Sverige, men bostadspolitiken har inte koordinerats med expansionen. Vare sig regeringen eller kommunen har haft någon framförhållning för att möta den väntade inflyttningen till högskoleorterna. Regeringen har istället avskaffat den räntesubventionerade bostadspolitik som socialdemokraterna fört under många år. Subventioner och ränteavdrag minskades med ett 30-tal miljarder kronor, samtidigt som skatter (bl.a. byggmomsen) höjdes. Den senaste tiden har det i medierna avslöjats ett antal karteller inom bygg- och anläggningsbranschen. Oavsett om karteller har funnits i Uppsala eller inte så har konkurrensen på Uppsalas byggmarknad varit mycket dålig. Detta har fört med sig stigande priser. Byggföretagen har dessutom främst varit intresserade av att bygga bostadsrätter, för vilka de kan ta ut ett högt pris. Byggbolagen har dessutom lyckats dåligt med att pressa priser, eftersom det inte har behövts på den marknad som är idag. Boverket visar att en stor del av de kostnader som finns inom byggbranschen är beroende på dålig planering och fel som görs under byggnationer. Uppsala kommun har det främsta ansvaret för bostadssituationen i Uppsala. Trots att det uppstod bostadsbrist under 1990-talet byggdes det under andra hälften av årtiondet färre bostäder i kommunen än någonsin tidigare (ca 170 bostäder per år mellan år 1995 och 1999 mot runt 800 per år under tidigare år). Det kommunägda bostadsföretaget Uppsalahem byggde knappt någonting alls och det är främst under de senaste åren som företaget har börjat bygga på nytt. Fortfarande byggs det dock på tok för lite, och för dyrt. Markpriserna och tillgången till 4

5 mark är ett stort problem som kommunen måste ta ett större ansvar för. Att man har för detaljerade detaljplaner är dessutom vanligt vilket gör att arbetet inför varje byggprojekt blir alltför omfattande. Vad vill kåren? en vision Bostaden är en central plats i tillvaron och betyder mycket för de flesta personer, så även för studenter. Det är för många en plats där man träffar familj och vänner, i vissa fall också skaffar vänner och familj. För många studenter är bostaden också en arbetsplats. Det är där man bedriver majoriteten av studierna; läser inför tentan, skriver promemorior och uppsatser, m.m. Betydelsen av en god bostad kan därför inte nog understrykas. Uppsala studentkårs mål är därför att samtliga studenter i Uppsala ska ha en god bostad. Studenternas familjesituation varierar mycket och önskemålen om bostadstyp likaså. Vissa vill upptäcka gemenskapen i en studentkorridor medan andra har sambo och barn och behöver en större lägenhet. Dokumenterat är dock att många studenter i Uppsala vill bo i en egen hyreslägenhet. Studenternas bostadsmarknad bör därför inte vara helt skild från Uppsalas övriga bostadsmarknad, utan snarare integrerad i densamma. Det ställer dock krav på att Uppsalas bostadsmarknad börja fungera igen, vilket kräver en aktiv och handlingskraftig kommunal bostadspolitik och ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Framförallt måste andelen hyresrätter öka kraftigt. Dagens nivå med endast 23 procent hyresrätter är en av de absolut lägsta nivåerna bland landets kommuner (om inte den allra lägsta). Detta är beklagligt och särskilt bekymmersamt för en stad som Uppsala med så många studenter, för vilka hyresrätten lämpar sig synnerligen väl. Studenter har ofta svårt att få banklån till att köpa sig en bostadsrätt, och kanske stannar de bara i staden i något eller några år och vill därför ha ett flexibelt boende. För att få en fungerande bostadsmarknad måste byggandet av hyresrätter därför prioriteras framför bostadsrätter och andra upplåtelseformer. Vi kräver att man ser ett 50 procentmål framför sig för andelen hyresrätter. Trots detta är det emellertid viktigt att tillägga att i den akuta situation som Uppsala befinner sig i är det allra viktigaste att det överhuvudtaget byggs bostäder. I slutändan förbättras nämligen bostadssituationen oavsett om det är dyra bostadsrätter eller billiga hyresrätter som byggs. Det är dock viktigt att det finns olika upplåtelseformer i alla områden, då det annars riskerar att uppstå stora problem i framtiden. Studentbostäderna bör införlivas i områden med annan upplåtelseform, och så kallade studentgetton bör undvikas. Vid studentbostadsbyggande är det viktigt att staten tar en viktig del av ansvaret. Utbildningspolitiken är en statlig angelägenhet. När regeringen satsar på en utbyggnad av högskolan är det därför viktigt att en sådan följs av en likadan satsning på studentbostäder. Dessa båda frågor är så intimt knutna till varandra att de båda måste löpa parallellt. Under 1990-talets kraftiga utbyggnad av högskolan gjordes inte detta, vilket gav den bostadsbrist vi ser idag. Detta misstag får inte upprepas. Uppsala studentkår vill också se bostadsfrågan ur ett delvis annat perspektiv. Vi har en vision om Uppsalas framtid som en attraktiv kunskapsstad med ett dynamiskt och kunskapsintensivt näringsliv och två moderna universitet. Staden bör ta tillvara på det omåttliga kunnandet som finns bland studenter och forskare och erbjuda dem förutsättningar för att förverkliga sina idéer och drömmar. 5

6 Kommunen står därför inför ett vägval. Vill den att Uppsala ska förbli en småstad måste politikerna klart uttala att man inte vill att staden växer mer. Då kan företag och universitet bygga ut i någon annan kommun och i andra städer. Men om man vill att Uppsala också i framtiden skall vara en kunskapsrik tillväxtkommun, så måste man överge småstadsvisionen. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Medel för att uppnå våra mål: ett 20-punktsprogram För att uppfylla våra mål måste en rad krafter samverka och stora förändringar komma tillstånd. Kommunen måste föra en ordentlig bostadspolitik och utnyttja de instrument som den har till förfogande. Staten måste skapa de nödvändiga förutsättningar som behövs för att detta ska kunna vara möjligt. Byggföretagen måste bland annat se över sina kostnader och eftersträva lägre kostnader. Och universitetet måste ta ett större ansvar. Mer konkret behöver 20 punkter uppfyllas för att alla Uppsalas studenter ska kunna ha en dräglig bostadssituation. Staten 1. Se över beskattningsreglerna inom bostadssektorn! Bostadsbyggandet är förknippat med en mängd skatter. Det är knappast orimligt att sänkta skatter skulle leda till ökat och billigare bostadsbyggande. Men hur mycket skulle de behöva sänkas innan det ger resultat? En utredning bör därför tillsättas för att göra en ordentlig översyn av beskattningen inom bostadssektorn. En viktig uppgift för en sådan utredning är även att undersöka hur eventuella sänkta skatter kan komma konsumenterna till del, det vill säga hyresgästerna, och inte fastna i bygg- och fastighetsbolagens fickor. 2. Gör en översyn av de statliga stöden för bostadsbyggande! Statens riktade stöd för ett ökat bostadsbyggande, som i sig tycks ha en positiv effekt för byggandet av studentbostäder och hyresrätter, kännetecknas av ett kortsiktigt tänkande och paradoxala regler. Bidragen för studentbostadsbyggande har exempelvis under de senaste åren förlängts med kort varsel och därmed gjort det svårt för byggherrar att planera långsiktigt. Dessutom är bidraget till studentbostadsbyggande betydligt lägre än det till hyresrätter, vilket gör det ofördelaktigt att bygga studentbostäder. Bidraget till byggande av studentbostäder är dessutom uppbyggt så att bidragsstorleken är beroende av kostnaden. Ju högre kostnad desto högre bidrag. Det är ett orimligt system. Istället borde man ge bidragets maximibelopp oavsett produktionskostnaden, så att man tjänar på att bygga billigt. Regelverket känns med andra ologiskt och vi menar därför att det bör ses över, för att hitta ett mer sammanhållet bidragssystem. Kanske skulle en översyn av stöden kunna göras samtidigt som man ser över skatterna, för att verkligen ta ett helhetsgrepp. 3. Öka kontrollen av brottsliga karteller och samarbeten! Under senare tid har karteller avslöjats inom bygg- och anläggningsbranschen. Dessa har främst gällt asfaltskarteller, men även gällande bostadsbyggande i exempelvis Uppsala. En ökad kontroll är därför helt nödvändig för att komma till rätta med dessa brott och för att små seriösa byggare ska ha en chans att konkurrera. Det är möjligt att hårdare straff kan avskräcka personer och företagsledningar att söka karteller. Det är även viktigt att 6

7 förtydliga straffansvaret, så att det hela tiden är klart vem som gör fel och därmed vem som kan komma att dömas. Stat och kommun 4. Förenkla byggnormerna! Idag är byggkrav och standarder tämligen rigida. Oavsett upplåtelseform och målgrupp ska nybyggda bostäder uppfylla samma byggkrav och ha samma standard. Det finns standarder som inte har något med bostadens utformning att göra, och som måste ses över. Exempel på sådana standarder är antalet parkeringsplatser per lägenhet. Detta fördyrar byggandet. En mycket noggrann översyn av alla reglerna, både på kommunal och riksnivå är mycket välbehövlig, för att underlätta för ett byggande som är bättre anpassat efter målgruppen och därmed möjliggör för variation. Det är dock viktigt att även studentbostäder har en god standard. 5. Akademiska Hus och Statens Fastighetsverk bör upplåta mark för studentbostadsbyggande! Mycket mark och många fastigheter ägs idag av statliga företag främst Akademiska Hus och Statens Fastighetsverk. Dessa ska främst tillgodose behovet av universitetslokaler m.m. Hittills har det inte legat i bolagens uppdrag att tillgodose behovet av studentbostäder. Detta bör man ändra på. Högre utbildning är en statlig angelägenhet. När högskolan byggs ut måste staten även ta ett ansvar för att en sådan utbyggnad följs av ett byggande av studentbostäder, så att de nya studenterna har någonstans att bo. Ett sätt skulle kunna vara att ge Akademiska Hus och Statens Fastighetsverk i uppdrag att upplåta en viss del av sin mark till studentbostadsbyggande. Det kan vara såväl permanenta som tillfälliga studentbostäder, beroende bland annat på marktillgången och det förväntade behovet av nya institutionslokaler, etcetera. Uppsala kommun 6. Bedriv en aktivare markpolitik! Kommunen har ett flertal verktyg till förfogande för att underlätta för bostadsbyggande och för att styra bostadsbyggandet i en viss riktning. Ett viktigt sådant verktyg är en aktiv markpolitik. Genom en sådan kan kommunen styra byggandet utifrån önskemål om upplåtelseformer. I Uppsala, med så låg andel hyresrätter, måste kommunen bedriva en aktiv markpolitik för att öka byggandet av hyresrätter. Kommunen måste kräva att det byggs en viss andel hyresrätter för att upplåta mark för bostadsbyggande. Allra viktigast är detta i områden där hyresrätter i allt väsentligt saknas. I andra kommuner bedrivs redan idag en aktiv markpolitik. Det förekommer exempelvis att mark delas ut gratis om den används för byggande av billiga hyresrätter. 7. Se över de kommunala avgifterna! De kommunala avgifterna är tämligen obetydliga för produktionskostnaden och hyresnivån brukar vara ett argument från vissa kommunala företrädare. Argumentet håller inte. Det finns ingen enkel lösning på hur man ska sänka produktionskostnaden, det vill säga ingen enskild åtgärd räcker. Många bäckar små stämmer väl i detta sammanhang. Därför måste kommunens avgifter för olika anslutningar, sophämtning och liknande ses över. Vissa av dessa avgifter har visserligen nyligen ändrats, men fortfarande gynnar exempelvis anslutningsavgifterna för vatten och avlopp byggandet av stora bostäder. Andra 7

8 kommuner arbetar mycket aktivt med denna fråga, exempelvis genom att ge låga eller inga anslutningsavgifter, i utbyte mot billiga hyresrätter. 8. Bekämpa småstadsmentaliteten! Den småstadsmentalitet som finns bland många kommunala företrädare och bland allmänheten och som bland annat tar sig uttryck i att Uppsalasiluetten måste bevaras, förhindrar utvecklingen till en modern storstad. Denna nostalgiska syn är svårförenlig med ett Uppsala som idag är landets fjärde största stad och som numera har närmare invånare. Följden blir en ologisk och inkonsekvent politik, där utsikten mot värmeverkets skorsten, vattentornet, slottet och domkyrkan ska värnas när det ska byggas bostäder, medan det nya polishuset kommer att få skymma såväl domkyrkan och skorstenen. Att inte få bygga på höjden innebär att mer mark måste tas i bruk för byggande om Uppsala skall fortsätta växa. Då är det bättre att se välplanerade parker och vackra naturområden i snar närhet till staden, än att staden skall ha kvar sin småstadsmentalitet. Skyskrapor är ett naturligt inslag i dynamiska storstäder. 9. Förenkla planarbete! Idag tar det lång tid att ändra en detaljplan, vilket kraftigt fördröjer planarbetet. Detta borde förkortas, bland annat genom borttagande av någon eller några överklagandeinstanser. En rättssäker hantering av ärendet skulle kunna fungera och kanske till och med förbättras - med färre överklagandeinstanser. Ett annat sätt för att snabba på processen vore att delegera ansvaret från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden. I andra kommuner har beslutsfattare anammat just detta synsätt. 10. Främja mindre projekt så att även små byggföretag kan bygga! De stora byggföretagen dominerar kraftigt på Uppsalas bostadsmarknad. Dessa företag bygger dock varken särskilt billigt eller hyresrätter. För att främja konkurrensen måste fler byggföretag komma in på marknaden. Många av de mindre byggföretagen kan dock inte vara med i stora projekt. Därför behöver man främja även mindre byggprojekt, för att kunna locka några av de mindre bolag som bygger billigt att bygga även i Uppsala. Då skulle antagligen också de större bolagens kostnader minska. 11. Hjälpsamma tjänstemän vid planhandläggning! De små byggbolagen har inte så stora resurser eller kunskaper om planarbete, vilket medför att de ofta drar sig för att bygga själv om det krävs en ny detaljplan. Om Uppsala kommun arbetade mer för att tjänstemännen skall kunna bli mer behjälpliga med råd och framtagande av förslag, så skulle fler kunna bygga. Denna något förhöjda kommunala kostnad skulle medverka till att konkurrensen främjades. 12. Ta fram en bostadsförsörjningsplan! Det behövs ett dokument där kommunen går igenom vilka möjligheter som finns för att öka bostadsbyggandet, och särskilt byggandet av hyresrätter, samt vad kommunen kan göra. I den bör de kommunalpolitiska verktygen lyftas fram, till exempel aktiv markpolitik. Där kan det också stå på vilket sätt beslutsfattare på olika nivåer kan bidra till att få fram fler bostäder. Idag är problemet att få tycks veta vad som kan göras i den egna nämnden eller till och med i kommunfullmäktige. Att ta fram en bostadsförsörjningsplan är ett bra sätt att öka kommunens kunskap och handlingskraft. 13. Omvandla kontorslokaler, äldrebostäder och andra lokaler till studentbostäder! Enligt en undersökning som gjorts kostar det mer att göra om de befintliga äldrebostäderna, i enlighet med de nya standarderna, än det skulle göra att bygga helt 8

9 nya äldrebostäder. Det är då billigare att göra om de gamla äldrebostäderna till studentbostäder och bygga nya äldrebostäder. Det borde också vara möjligt att bygga om kontor, polishus och liknande till studentbostäder. Det krävs dock att planprocessen ses över och snabbas på, så att omvandlingen kan gå fort. Byggbolag och fastighetsbolag 14. Ha kontroll på kostnaderna! Att de allra flesta aktörerna på Uppsalas bostadsmarknad bygger dyrt har många orsaker, som allt som oftast bottnar i bristande kontroll. Det kommunala bostadsföretaget Uppsalahem har hittills genomfört de allra flesta av sina projekt med så kallad totalentreprenad, vilket ofta ger mindre kontroll över bygget och kostnaderna. Detta exempel visar att byggherrarna måste intressera sig mer för att ha kontroll hela vägen vid byggnationen. Exempel från andra delar av landet visar tydligt att man därigenom kan spara mycket pengar och att fler bostäder därmed kan byggas. Ett sätt att försöka kapa kostnaderna är att problematisera kvalitetsbegreppet och verkligen fråga sig vilken utformning som behövs på lägenheterna, vilken extrautrustning som är direkt nödvändig. I slutändan är det ju de boende själva som bör avgöra vad kvalitet är och hur mycket de värdesätter sådan. Det finns flera undersökningar som visar att många studenter hellre vill ha billig hyra än en massa extrautrustning i sina bostäder. Därför måste byggherrar och byggföretag ha en hårdare kontroll på kostnaderna och inte slösa onödiga pengar på det som de själva uppfattar vara kvalitet. Ett sätt att försöka få kontroll på kostnaderna skulle, i allmännyttans fall, vara att den tilläts bygga i egen regi, så som den gjorde på 1980-talet. På grund av dess stora problem med upphandlingen av privata byggtjänster skulle med andra ord startande av ett kommunalt byggbolag utan vinstkrav kunna vara ett alternativ. 15. Byggbolagen behöver effektiviseras, leta kostnader och prova nya byggmetoder! Inom EU finns det en fri rörlighet för varor och tjänster. Tyvärr har inte detta i någon påtaglig utsträckning påverkat konkurrensen på den svenska byggmarknaden. Få bolag köper material utanför Sveriges gränser, och ännu färre tar hjälp av byggare utomlands. På senare tid har det emellertid presenterats många nya metoder för att jaga kostnader. Exempelvis kan man skapa virtuella projektsammanställningar så att många kan vara med. Detta kan skapa nya allianser och underlättar framförallt för små företag att finnas med i processen. Kommunen och staten behöver därför samarbeta för att underlätta för utländska byggare att komma in på marknaden, för att därmed pressa de bolag som idag finns i Sverige att effektiviseras. Att industrialisera byggprocessen ska minska kostnaderna avsevärt och om man förbättrar planeringsarbetet kan man förhindra de kostsamma fel som idag ibland utgör 10 procent av byggproduktionskostnaderna. 16. Rimliga förtursregler! De allra hårdast drabbade av bostadsbristen menar vi är de nya studenterna, i synnerhet de många studenter som saknar tidigare koppling till Uppsala och som därför saknar kontakter i staden. Uppsala studentkår har arbetat fram ett system där nya studenter har förtur till de lägenheter som blir lediga i augusti och september. Det är inte ett helt rättvist system, eftersom det förlänger kötiden för dem som inte är nya och alla nya studenter kan inte heller garanteras bostad. Likväl menar vi att den svåra bostadssituationen kräver radikala åtgärder. Risken är annars att en hel del nya studenter tackar nej till sin studieplats på grund av att personen 9

10 Universitetet Uppsala studentkårs bostadspolitiska handlingsprogram saknar bostad. Dock kvarstår en del problem. Studerande med barn har svårt att bo i studentrum. Det finns oftast förtur till lägenheter för studerande som har barn, men de som har delad vårdnad har ingen förtur, vilket medför att de kan ha svårt att ha sina barn hos sig. Funktionshindrade kan också ha problem att bo i vissa bostäder, och kan behöva förtur till specialanpassade lägenheter och rum. Dessa aspekter är viktiga att ta med när man arbetar fram förtursregler. 17. Se över köreglerna! Uppsala studentkår har under en längre tid arbetat för att få fler studenter från studieovana miljöer skall börja studera vid Uppsala universitet. Därför missgynnar de nuvarande köreglerna, som gör det möjligt att ställa sig i kö för en studentbostad från och med 18 års ålder, starkt de grupper som saknar kunskap om dessa köregler. Det handlar oftast om studenter vars föräldrar inte själva har studerat. Det drabbar också dem som först senare i livet bestämmer sig för att läsa en högskoleutbildning. Vi menar därför att dessa köregler måste ses över. De måste vara tydliga och inte diskriminerande mot vissa grupper av studenter. Vi anser dessutom att man bör sträva efter att harmonisera köreglerna för de olika högskoleorternas studentbostadsföretag. Detta skulle underlätta för sökande till högskolan, som därmed slipper överraskas av att köreglerna i en högskoleort är helt annorlunda dem i en annan. 18. Hårdare kontroller av studentbostäder! Kontrollen av de som bor i studentbostäder måste bli hårdare. Nu kontrolleras de boende först efter flera år, vilket medför att de kan bo i studentbostäderna längre än de egentligen har rätt till. Därmed blir det färre studentbostäder till studenterna. Ett system som innebär att hyresvärden kontrollerar via CSN eller Uppdok (Uppsala universitets studiedokumentationssystem) om hyresgästen studerar borde vara enkelt att införa. Detta blir ett smidigt system. Andrahandsuthyrningar behöver kontrolleras hårdare. Icke tillåtna andrahandsuthyrningar innebär att färre studenter får möjlighet att få en bostad, samtidigt som de som hyr i andra hand riskerar att utnyttjas av uthyraren. Det är dock viktigt att påpeka att det är den allmänna bostadsbristen som medför att många bor i studentbostäder trots att de inte studerar. Om det blev lättare att få en vanlig bostad, så skulle problemet bli mycket mindre. Vi vill återigen betona att Uppsalas främsta problem inte är bristen på studentbostäder, utan bristen på hyreslägenheter eller billiga bostadsrätter som nyutexaminerade kan flytta till. 19. Universitet måste bli aktivare! Trots att vi har kunnat skönja en viss aktivitet från universitetet den senaste tiden är universitetet fortfarande tämligen tystlåtet när det gäller kraven på fler bostäder åt studenterna. Inte minst medför universitetets relativa tystnad i den allmänna debatten att en mycket viktig röst inte hörs i den utsträckning den borde. Exempelvis menar vi att både regeringen och kommunen skulle lyssna på ett helt annat sätt om universitetet krävde åtgärder för att öka bostadsbyggandet, än när studenterna ensamma agerar och protesterar. 20. Inga fler studieplatser innan det byggs fler bostäder! Uppsala universitet har vuxit mycket under de senaste åren. Dock har det endast tillkommit marginellt med bostäder, vilket har skapat den akuta bostadsbrist vi nu har. Innan bostadsfrågan är löst bör universitetet därför inte äska fler platser. 10

11 Kortsiktiga strategier för att förbättra studenters bostadssituation Utöver dessa punkter vill vi avslutningsvis peka på ett par åtgärder som är av mer tillfällig karaktär, men som inte är en del av långsiktig lösning. De är dock viktiga i ett kortsiktigt perspektiv, för att komma tillrätta med den akuta bostadsbristen. Det är, för det första, en markpolitik som syftar till att bygga tillfälliga bostäder. Det gäller såväl kommunalt som statligt ägd mark, och som inte ska användas på ett antal år. För att sparka igång byggandet av permanenta bostäder bör man se till att tillfälliga bostäder sätts upp för att klara av det akuta behovet. För det andra bör det bli enklare att hyra ut en del av en bostad eller en bostad i andra hand. Detta skulle visserligen inte leda till att det byggs fler bostäder. Däremot skulle det kunna ge ett snabbt tillskott av bostäder, och möjligtvis även ett stort sådant. Enligt vissa uppgifter skulle uppemot nya bostäder kunna hyras ut om man fick hyra ut en del av bostaden skattefritt. Att se till att det finns nödboende för de studenter som anländer till Uppsala i september och januari torde vara kommunens uppgift. Man borde kunna upplåta bostäder i cirka två månader för dessa nya studenter, medan de letar efter en fast bostad. Kommunen ska se till att ha en öppen dialog med intresseorganisationer som Uppsala studentkår, för att se till att alla är informerade om den bostadssituation som råder. 11

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13 Inledning Nulägesanalys Fallstudie: intervju Solna Fallstudie: intervju - Järntorget Kommunal bostadspolitik åtgärder för nybyggnation 3 4-6 7-8 9-10 11-13 Sammanfattning Källor 14 15 Bostadsrapport hösten

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Vikman 2014-11-14 KS 2014/0085 50127 Rev. 2014-12-09 Rev 2015-01-13 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox.

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox. Snabba Hus Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare Bild Spacebox www.spacebox.nl Genomförd av Vanda Kehr och Anna Svensson 2009 Sammanfattning Den rådande

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

för en bättre studentstad

för en bättre studentstad UPPSALA STUDENTKÅRS 7 KRAV Att företräda studenterna gentemot kommun- och landstingspolitiker är en viktig del av Uppsala studentkårs arbete. Inför valen i september 2014 driver Uppsala studentkår flera

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2012 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 20-22 april 2012, Stockholm. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Anförande av Lars-Erik Lövdén vid seminarium om Byggherrens betydelse Chalmers i Göteborg, den 23 april 2002

Anförande av Lars-Erik Lövdén vid seminarium om Byggherrens betydelse Chalmers i Göteborg, den 23 april 2002 2002-04-23 Det talade ordet gäller! Anförande av Lars-Erik Lövdén vid seminarium om Byggherrens betydelse Chalmers i Göteborg, den 23 april 2002 Byggherren måste ta plats i byggprocessen! Jag får ofta

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla Nytt bostadspolitiskt program 30 december 2013 1(7). Nytt bostadspolitiskt program Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla tillräckligt med bostäder högre boendekvalité attraktiv

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Motion 1 Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Bygg Växjös framtid Många står idag i kö för bostad i Växjö och inte minst ungdomar lider av detta. Det leder till att unga vuxna tvingas bo kvar

Läs mer

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Skattesystemets betydelse risker och möjligheter ingemar.rindstig@se.ey.com 0705-24 33 00 Seniorvärldskonferensen, Göteborg 2015-04-22 Ekonomin - för brukaren Stor betydelse för framtidens Äldres boende

Läs mer

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen Innehåll 3 INLEDNING 4 Nulägesanalys allt fler unga stockholmare låg produktion av bostäder 6 Nulägesanalys ojämn fördelning mellan kommuner vad

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo VAD FÅR BOSTADSBRISTEN FÖR KONSEKVENSER? Individuella Demokratiska Finansiella Samhälleliga Malmö ska husera Sveriges

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR

SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR Bostadsmötet1-2 oktober 2014 Session 2. Maths Isacson, Lars Fälting & Tom Petersson SESSIONSUPPLÄGG 1. Maths inleder med samhällsförändringar

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

REMISSYTTRANDE. Ökad privatuthyrning av bostäder. SABOs synpunkter. Allmänt

REMISSYTTRANDE. Ökad privatuthyrning av bostäder. SABOs synpunkter. Allmänt Till: Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Ökad privatuthyrning av bostäder SABOs synpunkter Allmänt SABO instämmer i bedömningen att en väl fungerande bostadsmarknad är viktig för Sveriges

Läs mer