Bitar ur livspusslet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bitar ur livspusslet"

Transkript

1 Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV Bitar ur livspusslet Arbete, livsvillkor och jämställdhet Nathalie Vilenius & Ayan Hassan Cecilia Pääkkönen & Christina Kabro Ellen Ahlqvist & Josefine Lindström Antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2015 Handledare: Karin Krifors

2 Förord Vi skulle först och främst vilja rikta ett varmt tack till de informanter som möjliggjort denna antologi genom att dela med sig av sin tid, sina tankar och sina upplevelser. Vi vill även tacka vår handledare Karin Krifors som genom arbetet kontinuerligt har bistått med stöd, kloka råd och reflektioner som gett oss nya insikter till att föra arbetet framåt. Författarna till det tredje kapitlet skulle även vilja rikta ett särskilt tack till Izabela som kontinuerligt försett oss med mat och godis, och till Julius (6 månader) som alltid fått oss att skratta, även genom arbetets uppförsbackar. Utan er hade vi aldrig klarat det! Tack!

3 Innehåll ANTOLOGIKAPPA... 1 INLEDNING... 1 BITAR UR LIVSPUSSLET... 1 SAMMANFATTNINGAR... 3 KAPITEL KAPITEL KAPITEL REFERENSER... 7 SJUKSKÖTERSKORS BERÄTTELSER OM STATUS OCH KÖN... 8 INLEDNING... 8 SYFTE... 8 FRÅGESTÄLLNING... 8 BAKGRUND... 8 TIDIGARE FORSKNING ETISKA PRINCIPER TEORI BEGREPPSANALYS TEORETISK RAM METOD MATERIAL OCH AVGRÄNSNING VAL AV METOD METODDISKUSSION RESULTAT/ANALYS PRESENTATION AV INFORMANTER SJUKSKÖTERSKEIDENTITETEN KÖNETS PÅVERKAN PÅ ARBETET SLUTSATSER OCH DISKUSSION LITTERATUR - OCH KÄLLFÖRTECKNING LITTERATURKÄLLOR ELEKTRONISKA KÄLLOR... 27

4 KAN DU INTE JOBBA NU ÄR DU INTE FÖRST PÅ LISTAN LÄNGRE! EN KVALITATIV FORSKNINGSTUDIE OM ARBETSVILLKOR FÖR DAGENS UNGA INLEDNING SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING BAKGRUND TILLVÄGAGÅNGSSÄTT INSAMLINGSMETOD ANALYSMETOD URVAL AV INFORMANTER METODDISKUSSION ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN FORSKNINGSETISKA KRAVEN TEORETISK REFERENSRAM OCH CENTRALA BEGREPP TIDIGARE FORSKNING TRYGGHET ANSTÄLLNINGSBARHET LIVSVILLKOR ANALYS PRESENTATION AV INFORMANTERNA PRESS ATT ALLTID VARA TILLGÄNGLIG? LIVSPUSSLET PLANERING SISTA-MINUTEN-PASS TILLFÄLLIG ANSTÄLLNING, TILLFÄLLIG LÖN? EKONOMI TRIVSEL SOM TILLFÄLLIGT ANSTÄLLD SLUTDISKUSSION REFERENSER ELEKTRONISKA RESURSER DEN JÄMSTÄLLDA PAPPAN - EN UPPSATS OM DISKURSER INLEDNING SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR TIDIGARE FORSKNING FÖRÄLDRASKAP OCH JÄMSTÄLLDHET METOD OCH URVAL METODDISKUSSION ANALYTISK INDUKTION ETIK... 61

5 DISKURSANALYS METOD OCH TEORI Analysmetoddiskussion BEGREPP OCH TEORI ANTHONY GIDDENS- STRUKTURERINGSTEORI OCH SJÄLVREFLEXIVITET ANALYS FRAMTRÄDANDET AV DISKURSER JÄMSTÄLLDHETSDISKURSEN- ETT ETABLERAT IDEAL? Pappaledighet - en naturlighet Analytiska begrepp och diskursiva identiteter INFORMANTERNAS SJÄLVREFLEXIVITET Någorlunda jämställt tror jag att vi lever, men det är svårt att se själv AMNING OCH HEMMAVARANDE- EN BIOLOGISK FÖRANKRAD DISKURS Amningens fysiska hinder, och alternativa lösningar SLUTDISKUSSION KROCK MELLAN DISKURSER- OM AMNINGENS JÄMSTÄLLDHETSBEGRÄNSNINGAR SAMMANFATTNING REFERENSER ELEKTRONISKA REFERENSER... 80

6 1 Antologikappa Inledning Bitar ur livspusslet Livspussel är ett välkänt begrepp som används för att förstå hur livets olika delar ska utformas för att kunna finna en balans. Denna antologi utgörs av tre uppsatser som på olika sätt berör några av livspusslets aspekter. Livspussel är ett relativt nytt begrepp som myntades och lanserades inför valrörelsen 2002 av TCO 1 då de tyckte begreppet passade deras centrala fråga gällande de nya krav som arbetslivet förde med sig i form av obetald övertid och ständig tillgänglighet. Livspusslet skulle stå för kampen för balans mellan jobb och fritid, och även för en jämlik fördelning av hemarbete. 2 Kampanjen resulterade i att sätta Livspusselbegreppet på den politiska kartan vilket bland annat ledde till att en ny politisk befattning skapade i form av en Barn- och familjeminister, ett statsråd i Socialdepartementet. Begreppet spred sig även till allmänheten och har idag blivit ett välanvänt ord. 3 Alla tidsepoker har sina utmaningar och tidsbrist är en av våra. menar Jörgen Larsson, doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet på Vårdguidens hemsida. 4 Enligt Arbetsmiljöupplysningen används begreppet livspussel när det talas om hur individer ska motverka stress genom att finna en balans mellan jobb och familjeliv, och samtidigt ha tid och energi över till annat som anses vara viktigt i livet. En annan aspekt är att ha en förstående arbetsgivare som underlättar för föräldrar att kunna kombinera jobb med familjeliv är en viktig del för att livspusslet ska gå ihop. Det beskrivs även att det inte bara är arbetsgivaren som är avgörande för hur livspusslet ska kunna lösas, utan att det också handlar om tillgången till barnomsorg, föräldraledighet och även jämställdhet mellan män och kvinnor. 5 I media beskrivs livspusslet som ett sätt att tänka kring att få vardagen att gå ihop, kunna planera sin tid så att det kan gå ihop. Det talas om en press som kommer av alla de krav som ställs på 1 TCO står för Tjänstemännens Central Organisation, vilket är en facklig organisation som även äger rättigheterna till begreppet Livspussel som varumärke. 2 Kåks Röshammar, Charlotta, Livspusslet blev en privatsak, Arbetet, , Hämtad: TCO. Livspusslet Hämtad: Mellqvist, Ann-Sofie, Vårdredaktionen 1177, Västra Götalandsregionen. Livspusslet och vägar till förändring Hämtad: Arbetsmiljöupplysningen. Livspussel. Hämtad:

7 2 människor att uppfylla en idealbild, då den kanske inte alltid stämmer överens med den verkliga bilden. Livspusslet speglar bilden om jämställdhet och villkoren i arbetslivet. Arbetslivet samt familjelivet är två av begreppets centrala aspekter. Den mest centrala aspekten, hävdar LO bloggen är kvinnans roll och hur den har förändrats fram till tvåtusentalet. Självfallet berörs både män och kvinnor av livspusslet, dock är det vanligt att kvinnor påverkas desto mer. 6 För att underlätta dessa tyngande pusselbitar infördes under tvåtusentalet en politisk reform bestående av ett avdrag för hushållsnära tjänster vid namn RUT-avdraget. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. RUT-avdraget syftar till att reducera priset på hjälp i hemmet som är en del av livspusslet, antagligen med förhoppningen att fler ska ha råd att nyttja denna hjälp och på så vis ha möjligheten att underlätta sitt livspussel. 7 Livspusslet inkluderar dock mycket mer än endast rengöring, underhåll och tvätt. För många människor består den kanske största pusselbiten av arbete. Ayan Hassan och Nathalie Vilenius kommer i första kapitlet att återberätta kvinnliga sjuksköterskors berättelser om deras yrkesliv, något som varit en viktig pusselbit i just deras livspussel. Sara Lomberg skriver i artikeln De ska lösa gåtan bakom livspusslet om en studie där Christin Mellner vill undersöka hur människor hittar en balans i livet mellan arbete och fritid. Mellner menar att människor ofta vill göra mer än vad det finns tid till, och att detta kan leda till stress och sjukskrivningar. Det som betonas är just balansen mellan arbete och privatliv och hur dessa påverkar varandra. 8 Cecilia Pääkkönen och Christina Kabro betonar i antologins andra kapitel, ungas upplevelser på deras tillfälliga anställning i samband med livsvillkor och hur det påverkar balansen mellan arbete och privatliv. Genom kvalitativ forskning tillåts informanterna ändra definitionen av ett begrepp eller inkludera infallsvinklar som forskaren inte haft i åtanke med sin studie. Mellner menar även att det idag ställs krav på människor att kunna ha familj, arbete, bra ekonomi och att detta kan försvåra en känsla av balans i livet. 9 Pääkkönen och Kabro belyser en arbetsmarknad i förändring och hur individer måste anpassa sitt liv efter detta och hur detta påverkar livspusslet. 6 Ulrika Vedin, Livspusslet på riktigt tid, makt och pengar, Skatteverket, Vad är rot och rut?, Sara Lomberg, De ska lösa gåtan bakom livspusslet, SvD Näringsliv, , 9 Sara Lomberg, De ska lösa gåtan bakom livspusslet, SvD Näringsliv, ,

8 3 Ellen Ahlqvist och Josefine Lindström berör i det tredje kapitlet några av de diskursiva element som konstituerar ramar för föräldraskap och föräldraledighet. Föräldraledighet och rollen som pappa diskuteras då unga pappor intervjuats och fått exemplifiera hur livspusslets ramar påverkas av diskurser kring jämställdhet och amning. Sättet informanterna i studien talar om och resonerar kring olika aspekter av föräldraledigheten tyder på närvarande diskurser som påverkar hur föräldraledigheten utformas, samt vilka attityder som legitimeras och reproduceras inom diskursens kontext. De diskurser författarna valt att uppmärksamma utgår från jämställdhet och amning, vilka i högsta grad påverkar sättet på vilket livspusslandet planeras. Diskursernas närvaro speglas i informanternas svar, och även om begreppet livspussel inte uttryckligen nämns, används livets omständigheter som orsak till hur föräldraledighetsdagar fördelats vilka i sin tur påverkas av nämnda diskurser. I informanternas svar framkommer även ett tydligt självreflexivt förhållningssätt som tolkas utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv. Att se kritiskt på sättet på vilket man utformar sitt liv skulle vidare kunna förstås som en möjlig förklaring till varför livspussel kommit att bli ett så vedertaget begrepp. I ljuset av självreflexiviteten formas en förståelse för hur man kan tänka och förhålla sig till sitt eget liv, där dess olika delar kan ses i termer av pusselbitar som ska sammanfogas. Den postmoderna människan hittar därmed ett sätt att se sitt liv som ett projekt där målet är att genom ett välgenomtänkt pusslande få tiden att räcka till både arbete, fritid och familj. De uppsatser som presenteras i antologin berör alltså på olika sätt begreppet livspussel. De olika kapitlen fokuserar på vad som skulle kunna benämnas som olika nivåer av pusslets bitar. Det första kapitlet riktar in sig på sjuksköterskors specifika yrkesupplevelser, kapitel två handlar vidare om hur dagens förändrade arbetsvillkor påverkar unga individers vardag och sista kapitlet lyfter frågan om hur samhällsdiskurser på olika sätt påverkar och påverkas av människors livsplanering. Sammanfattningar Kapitel 1 Hassan och Vilenius kapitel Sjuksköterskors berättelser om status och kön syftar till att via personintervjuer undersöka hur begrepp som status i förhållande till sjuksköterskeyrket tolkas av sjuksköterskor och dess omgivning. Frågeställningen som uppsatsen utgår ifrån är Hur upplever de intervjuade sjuksköterskorna sin yrkesidentitet och hur kan det kopplas till kön. Kapitlet fokuserar främst på kvinnors berättelser. Enligt LO bloggen är det just kvinnor som påverkas mest av livspusslet och dess uppgifter. Detta kapitel fokuserar på en väldigt central del i manga människors livspussel, nämligen deras arbetsliv.

9 4 Studien är baserad på kvalitativa semistrukturerade personintervjuer som används som empiriskt material med sex stycken sjuksköterskor i olika åldrar. Hälften utav dessa sjuksköterskor är pensionerade och har ett helt yrkesliv bakom sig och den andra hälften är fortfarande verksamma inom sjuksköterskeyrket. När dessa sjuksköterskor tillika informanter valdes ut använde författarna sig utav ett snöbollsurval. Två utav de mest centrala begreppen i studien är status och identitet. I studien förekommer en förklaring hämtad från Svenska akademiens ordbok på vad dessa betyder i just denna kontext, detta skulle möjligtvis kunna kallas för en ytterst förenklad form utav begreppsanalys. En statistik från Vårdguiden ligger till bakgrund för studien. I statistiken framkommer det att sjuksköterskekåren i Sverige endast består av elva procent män, trots att det skett en ökning med tre procentenheter sedan nittonhundra nittiotalet. Detta ansåg Hassan och Vilenius talade sitt tydliga språk branschen var uppenbart kvinnodominerad. Det var efter att de läst denna statistik som idéen att skriva om sjuksköterskeyrket ur ett könsperspektiv uppstod. Uppsatsen går ut på att studera yrkets status och huruvida det har något att göra med det låga antalet män som befinner sig i branschen. I uppsatsen kommer läsaren att komma i kontakt med en del litteratur, en utav de mest centrala titlarna är Rebecca Selbergs avhandling Femininity at work som behandlar kvinnlighet på arbetsmarknaden och i detta fall skriver Rebecca Selberg liksom Hassan och Vilenius om just sjuksköterskeyrket. Kapitel 2 Att ha en tillfällig anställning kan innebära svårigheter att få livspusslet att gå ihop, idag har många unga någon form av tillfällig anställning vilket leder till diskussioner om deras livsvillkor. När man inte vet att man ska arbeta förens kort innan skapas problematik i planeringen mellan arbete och privatliv, och livspusslet kan sättas i obalans. Uppsatsen Kan du inte jobba nu är du inte först på listan längre! kommer att behandla unga människors arbetsvillkor genom att undersöka hur deras arbetssituation är med och formar deras livspussel. Fokus ligger kring ungdomars tillfälliga anställning i olika former, såsom timanställning, provanställning, vikariat eller behovsanställning. Intresset för detta har uppkommit av förändringen som funnits på arbetsmarknaden, det finns fler unga med vad som kan anses vara en sporadisk anställningsform. Genom att ha tyngdpunkten vid informanternas egna upplevelser kring deras arbetssituation kan vi avkoda hur de själva ser på deras livsvillkor. Informanterna är personer under 35 år med olika bakgrund och utbildning, den primära avgränsningen i vårt urval av informanter har varit anställningsformen, tillfällig anställning. En annan aspekt till valet är för att belysa ämnet som vi anser vara viktigt, delvis för vi själva snart

10 5 skall ut på arbetsmarknaden samt upplevt svårigheter med liknande anställningsformer vi haft. Frågeställningar som lagt grund för studien är: På vilket sätt upplever unga att tillfällig anställning påverkar deras livspussel i samband med livsvillkor? Hur är arbetsvillkor med att skapa ungas livsvillkor ur ett ekonomisk och social perspektiv? Avgränsningen, ungdomar under 35 år är till bakgrund för vårt intresse av ungas syn, upplevelser och åsikter kring deras arbetssituation samt vilka val dom gör baserat efter sin arbetsform. Arbetsformer som går under tillfällig anställning är en annan avgränsning vi kommer att förhålla oss till, delvis för att befattningen har varit intressant att studera. Materialet till studien har samlats in genom kvalitativa forskningsintervjuer i semi-strukturerad form. Arbetet bygger primärt kring begreppen anställningsbarhet, anställningstrygghet och livsvillkor. I analysen behandlas problematiken om att vara tillgänglig, informanternas planering av vardagen i förhållande till en tillfällig anställning, den ekonomiska aspekten av att vara tillfälligt anställd samt informanternas trivsel med sin anställning. Informanternas svar om problematiken kring att vara tillgänglig skiljer sig från varandra. Vissa upplever en press att alltid tacka ja till erbjudna arbetspass, dels av rädsla att förlora arbetet men även av att inte få arbeta så mycket som önskades. De informanter som har studier som huvudsaklig sysselsättning upplever inte samma press då deras chef ofta hade förstående om de inte kunde arbeta och de hade även ett visst antal garanterade arbetspass. Gällande informanternas möjligheter till planering av vardagen var upplevelserna olika beroende på civil status, möjligheter att neka arbetspass och om de har ett arbetsschema eller inte. Ur den ekonomiska aspekten upplever sig de studerande informanterna inte lika beroende av sitt arbete som de utan annan huvudsaklig sysselsättning, dock såg de på arbetet som ett sätt att få in extrapengar och höja sin levnadsstandard. Kapitel 3 Att få livspusslet att gå ihop handlar till stor del om att få familjelivet att fungera när arbetslivet kräver tid, energi och engagemang. Föräldraledighet blir en central diskussionsfråga när föräldrar försöker pussla ihop tillvaron för att få tid till både barn och arbete. Vem som ska vara hemma med barnet och vem som ska fortsätta jobba och under vilka perioder resulterar i en mängd olika alternativa lösningar, och samtidigt en mängd olika hinder. Detta kapitel berör temat diskurser och hur de framträder i unga pappors tal kring föräldraledighet. Vi startade detta uppsatsarbete med utgångspunkt i ett intresse kring hur dessa faktorer som påverkar hur föräldraledigheten fördelas kan förstås och ta sig uttryck i den traditionella (heterosexuella) kärnfamiljen. Främst intresserade vi oss för en närmare titt på papparollen då vi saknade kunskap om pappornas egna perspektiv i frågan.

11 6 Vi har utfört kvalitativa intervjuer med fyra olika pappor om deras föräldraledighet. Alla pappor har gemensamt att de varit i 30-årsåldern och att de vid någon tidpunkt antingen har varit, är eller inom en snar framtid planerar att vara pappalediga. Vi var öppna med att delvis anpassa våra intervjuer efter de riktningar som papporna svar rörde sig i, eftersom vi ville få kunskap om vad de själva ansåg vara mest intressant att diskutera. Då vår intervjuguide tog avstamp i vissa specifika teman samtidigt som frågorna kopplade till dessa teman var både öppna och mer specifika till sin karaktär, kan våra intervjuer benämnas som semi-strukturerade. Metodens eventuella fördelar och brister i förhållande till studien är något som vi lagt stor vikt vid i uppsatsen då vi anser att det är en viktig faktor för att få en vidare förståelse för arbetets poststrukturella kontext. I det insamlade intervjumaterialet fann vi en i vårt tycke mer intressant och spännande infallsvinkel än den vi från början ämnat undersöka. I vår empiri kunde vi se olika mönster i de svar vi fick, där pappornas egna berättelser om föräldraledighet och föräldraskap, tydligt speglade en attityd eller typ av förhållningssätt till sig själva i relation till en samhällskontext. Syftet blev därför att undersöka hur pappors uttalanden om föräldraledighet kan förstås i ett samhälleligt perspektiv, där vi vill belysa hur olika diskurser framträder ur deras svar. Förståelsen för hur diskurser etableras och verkar, ges också stort utrymme i uppsatsen. Det diskursanalytiska förhållningsätt vi till stor del använder oss av i denna uppsats förklarar sociala förändringar med avstamp i en poststrukturalistisk tanke om språket som meningsskapande och rörligt. Samtidigt resonerar vi i analysen kring metodologisk individualism och metodologisk kollektivism i förhållande till hur diskurser skapas och reproduceras i det sociala livet. De huvudsakliga diskurser vi kunde se träda fram ur informanternas uttalanden berörde jämställdhet och amning. Jämställdhetdiskursen fanns tydligt närvarande i deras sätt att tala om föräldraledighet och uppdelning, medan amningsdiskursen främst framträdde ur det outtalade. Vi förvånades över på vilket sätt våra informanter förhöll sig till våra frågor då de inte bara berättade om sina egna upplevelser som föräldrar utan ofta ställde sina resonemang i förhållande till en tydlig idé om jämställdhet i en samhällskontext. Samtidigt som deras svar utgick från deras egna livserfarenheter, innehöll de även ofta generella analytiska resonemang. Samtliga informanter visade dessutom på ett kritiskt förhållningssätt till huruvida de efterlevde det jämställda ideal de refererade till. Detta reflexiva förhållningssätt var inte lika framträdande när de talade om amning. Kärnan i denna diskurs utgick från idén att barn bör ammas i ca sex månader och att detta medför att kvinnan följaktligen är hemma under perioden. I informanternas svar framgick att mammans hemmavarande under denna tid sågs som en självklarhet, varför den heller inte ifrågasattes och diskuterades i förhållande till deras uppdelning av föräldraledigheten. Vissa intressanta tendenser till att de normer diskursen innefattar börjat ifrågasättas kunde även skönjas, något vi valt att uppmärksamma i uppsatsen.

12 7 Diskurser styr i mångt och mycket handlingsutrymmet för hur individer utformar sitt liv, vilket innebär att de påverkar och utgör premisserna för hur livspusslet sätts samman. I vår uppsats belyser vi hur dessa diskursiva ramar kan ta sig uttryck i fyra unga pappors vardagsliv. Referenser Arbetsmiljöupplysningen. Livspussel. Hämtad: Kåks Röshammar, Charlotta, Livspusslet blev en privatsak, Arbetet, , Hämtad: Lomberg, Sara De ska lösa gåtan bakom livspusslet, SvD Näringsliv, , Mellqvist, Ann-Sofie, Vårdredaktionen 1177, Västra Götalandsregionen. Livspusslet och vägar till förändring Gotaland/Tema/Halsa/Stress/Livspusslet-och-vagar-till-forandring/ Hämtad: Skatteverket, Vad är rot och rut?, 4db14b6fef2c html Hämtad: TCO. Livspusslet Hämtad: Vedin, Ulrika Livspusslet på riktigt tid, makt och pengar,

13 8 Sjuksköterskors berättelser om status och kön Inledning Jag arbetade på en fångvårdsanstalt och sjuksköterskan där tyckte inte att det var ett bra yrke för en ung kvinna, därför tyckte hon att jag skulle börja på sjuksköterskeskolan istället. Jag tyckte först att det var onödigt för sjuksköterskorna och jag tjänade lika mycket på den tiden, och då hade jag ändå ingen utbildning. Scenariot som beskrivs här ovan utspelar sig i 1960-talets Sverige och berättas av Agda, idag 75 år, som ni kommer att få bekanta er med längre ner i denna studie. Mycket har hänt sedan dess, dock kvarstår det faktum att sjuksköterskeyrket fortfarande av många betraktas som ett kvinnoyrke. Förutom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer används också skrivelser från såväl Vårdguiden som regeringen berörande det låga antalet män i sjuksköterskeyrket, som empiriskt material för denna studie. Denna studie syftar till att via personintervjuer undersöka hur begrepp som status i förhållande till sjuksköterskeyrket tolkas av sjuksköterskor och dess omgivning. Under studiens gång kommer vi även att beröra begrepp som identitet. Syfte Vårt syfte med studien är att via personintervjuer undersöka hur begrepp som status i förhållande till sjuksköterskeyrket tolkas av sjuksköterskor och dess omgivning. Vår studie bottnar även i ett försök att se hur kön kan vara kopplat till status i förhållande till sjuksköterskeyrket. Frågeställning Vi har valt att arbeta med frågeställningen: Hur upplever de intervjuade sjuksköterskorna sin yrkesidentitet och hur kan det kopplas till kön? Bakgrund Vårt intresse att skriva om sjuksköterskeyrket väcktes när vi på Vårdförbundet läste en artikel med rubriken Långsam ökning av manliga sjuksköterskor. I artikeln förklaras det att antalet manliga sjuksköterskor har ökat med tre procentenheter sedan 1900 talet, samtidigt som artikeln tydliggör att antalet manliga sjuksköterskor fortfarande ligger nere på 11%, samt att antalet manliga röntgensjuksköterskor ligger på 15% (den sista gruppen har dessutom ökat med hela fem procentenheter under samma period.) https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2014/februari/langsam-okning-av-manligasjukskoterskor/

14 9 Däremot visar ett flertal studier att män dominerar inom ambulansvård där de tillhör 61% av ambulanssjuksköterskorna. Detta fenomen kommer flera av våra informanter att tala om senare i studien. 11 Trots att vi nu kommit en bit in på tvåtusentalet stod det klart för oss att sjuksköterska fortfarande är ett starkt kvinnodominerat yrke. Varför, undrade då vi? Hur såg de kvinnliga sjuksköterskorna på detta, var det något de märkte av? Dessa frågor var alltså bakgrunden till vad som skulle komma att bli vår studie. 12 Något som även kan vara värt att nämna till bakgrund för vår studie är att regeringen även har utfört två utredningar i hopp om att fånga män intresse och locka de till vårdyrkena. En forskare vid namn Steen Baago Nielsen menade att olika uppfattningar om yrket har lett till att ett antal män dragit distans ifrån yrket och det förklarar ha i följande citat: Uppfattningen är att vård och omsorg är yrken för små, söta och sköra kvinnor. Forskaren fortsätter även påpeka olika nämnare som arbetsvillkor samt status i följande citat: Så länge lön, status och arbetsvillkor är dåliga kommer försöken att locka män till vård och omsorg att misslyckas. Även utredningar som denna gjorde oss såväl oroliga som intresserade av vad det var som egentligen låg till bakgrund för detta https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2013/oktober/forsok-att-locka-man-till-vard-ochomsorg-moter-motstand/ https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2014/februari/langsam-okning-av-manligasjukskoterskor/ https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2013/oktober/forsok-att-locka-man-till-vard-ochomsorg-moter-motstand/

15 10 Tidigare forskning Yrkesidentitet är ett begrepp Ylva Ulfsdotter Eriksson talar flitigt om i sitt facklitterära verk BeGreppbart -Yrke. Detta begrepp kommer även att vara mycket centralt i vårt arbete. Hon talar bland annat om synen på yrke och om hur vi människor i dagens samhälle väljer att identifiera oss i förhållande till vårt yrke samt relationen mellan yrket, samhället och identiteten. Ulfsdotter Eriksson förklarar att huruvida vi människor väljer att presentera vårt yrke beskriver en stor del av yrkesidentiteten (som kan vara både mer eller mindre central i individens identitet) och hur man ser på sitt yrke. Yrkets status menar hon även har även en stor roll i hur individen väljer att presentera sitt yrke och detta beror på samhällets syn på vissa yrken och hur de betraktas vara mer eller mindre prestigefyllda än andra. Hon ger ett konkret exempel i följande citat: Yrkets status kan spela stor roll för vilken betydelse det har för vår självpresentation och vår självidentitet. 14 Här kan vi konstatera att yrkets status har en betydelsefull mening i hur individen ser på din identitet och resulterar sig i individens val av presentationen av sig själv. Vi har även i vår studie valt att arbeta en del med Rebecca Selberg, som liksom vi i sin avhandling också har valt att inkludera sjuksköterskeyrket i studien. On the ward in which I did my fieldwork, there was only one male nurse and he worked the midnight shift. Far from making it impossible to analyse gender, this opens up an empirical space for investigations into the relationship between femininity and commodified caring. 15 Detta inledande citat kommer från Rebecca Selbergs avhandling Femininity at work. Hennes avhandling behandlar kvinnlighet på en viss arbetsmarknad och i detta fall har hon precis som vi utgått ifrån yrket sjuksköterska. Motiveringen till valet av yrke som hon har valt att analysera berättar hon beror på branschens förändring under 1900-talet fram till talet som hon även förklarar har gjort en enorm förändring inom ett klass-samt könsperspektiv. Vi har övergått ifrån ett system där man lagt stor vikt vid könsgenerering, och istället övergått till ett system där man vill undersöka hur maskulinitet samt femininitet påverkar strukturella institutioner, så som till exempel sjuksköterskornas arbetsplats, menar Selberg. 16 I litteraturen framkommer olika teorier om hur vissa arbetsplatser domineras av ett visst kön på grund av könets egenskaper, medan andra teorier pekar på yrkets antaganden över hur olika former av maskulinitet och femininitet kopplas samman. Rebecca hänvisar till en forskare vid benämningen Salzinger som har utfört en 14 Ulfsdotter Eriksson, Ylva. Yrke. S8 15 Selberg, Rebecca. Femininity at work. S37 16 Ibid. S39

16 11 studie om makeup-artister. Där uppvisar han bland annat undersökningen om hur en viss femininitet prioriteras på olika arbetsplatser. Studien som Salzinger utförde visade att kvinnor kopplas samman till begreppen smidig och effektiv. Den uppvisade även att kvinnor förväntades framhäva en femininitet som krävde att de använde smink samt hade en viss garderob i sin ägo som bestod utav bland annat korta kjolar. Salzinger förklarar även att det finns yrken som kräver en viss moderlig femininitet vilket passar in på sjuksköterskeyrket, vilket även Rebecca Selberg argumenterar för. 17 Etiska principer När man utför olika former av inspelningar som inkluderar intervjuer kräver det att forskaren följer ett antal viktiga riktlinjer som försäkrar informanterna om ett tryggt samtal följt av en trygg medverkan i studien. De fyra mest centrala riktlinjerna som alla forskare bör och uppmanas att följa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kraven innebär att informanten ska informeras om studiens syfte och vilken roll individen har i studien, det andra kravet innebär att individen ska ge sitt samtycke till att delta i studien, tredje kravet innebär att individens identitet ska vara konfidentiella och ska inte kunna identifieras av någon annan än forskaren och på så vis ska personuppgifter vara skyddade. Det sista kravet innebär att informationen och uppgifterna som framkommit under samtalet endast får användas i ett forskningssyfte. 18 Innan vi utförde våra intervjuer med sjuksköterskorna var vi ytterst noggranna med att skriva ett informationsbrev där vi utförligt gick igenom vad studien gick ut på, vilken roll informanten hade samt vilka rättigheter denne även har och hade under sin medverkan. När vi började transkribera var vi noga med att behandla personuppgifterna med en ytterst stor försiktighet samt att även att byta ut identifierbara områden som till exempel namn och arbetsort på informanterna. Även informanternas ålder gjorde vi smärre korrigeringar på, och därför bör åldern i beskrivningen endast ses som en ungefärlig riktlinje och inte någon exakt faktum. Teori Begreppsanalys Vi har valt att göra en mindre ingående form av begreppsanalys för att belysa vad några av de begreppen vi kommer att använda oss flitigt av i analysen betyder i just denna kontext. 17 Ibid. S40 18 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. S

17 12 Status Enligt Svenska akademiens ordbok kan begreppet status ha flera innebörder. Den innebörden som kommer att vara central i vårt arbete beskrivs av svenska akademien som social ställning1. Socialt anseende (som ngn 1. Ngt har 1 åtnjuter); ofta pregnant, om god 1. hög social ställning 1. gott 1. högt socialt anseende.. Läkare åtnjuter hög social status. 19 Vad status kommer att betyda i vår uppsats är alltså social ställning. Kring detta begrepp finns det en bred teoretisk diskussion som inkluderar såväl kön, status och makt. Något även denna studie kommer att göra. Identitet Även begreppet identitet kan tolkas och ses på oändligt många vis. Svenska akademiens ordbok väljer att förklara en utav flera tolkningar av begreppet med bland annat orden förhållande(t) att ngn l. ngt är densamma l. detsamma vid olika tillfällen o. under växlande omständigheter. 20 Att något är detsamma vid olika tillfällen och vid växlande omständigheter för direkt våra tankar till begreppet yrkesidentitet (som dessvärre inte ännu finns med i Svenska akademiens ordbok.) I denna kontext tolkar vi identitet som något man är, till exempel att informanterna är en sjuksköterska på arbetsplatsen (sjuksköterska är i detta sammanhang informanternas yrkesidentitet.) Samma informant kan även vara en mamma och fru hemma och på så vis går det att ha flera identiteter vid olika sammanhang, under växlande omständigheter. Mer om Yrkesidentitet har vi skrivit i ett utav de föregående avsnitten Tidigare forskning. Teoretisk ram Under studiens gång har vi valt att använda oss av litteratur som behandlar utvecklingen inom yrket sjuksköterska samt undersöka vilka könsskillnader som där eventuellt finns. Vi har bland annat valt att använda oss utav Rebecca Selbergs avhandling Femininity at work, som behandlar maskulinitet samt femininitet på olika organisationer samt hur institutionernas system förhåller sig till det ovanstående. Förutom Rebecca Selbergs avhandling som vi kommer använda oss utav väldigt flitigt under studiens gång kommer vi även använda oss av litteratur som berör begreppen identitet, status samt kön. Ett specifikt verk som behandlar dessa områden är Paula Mulinari och Rebecca Selbergs (red) Arbete. Intersektionella perspektiv. I litteraturen framkommer bland annat ojämlikhetssystemet mellan kön och hur synen på könsfördelningen inom olika organisationer uppfattas. Detta finner vi ytterst intressant då det behandlar vårt syfte samt vår utvalda frågeställning. Jag definierar ojämlikhet i organisationer som systematiska skillnader mellan deltagarna i fråga om makt och inflytande över mål, medel och resultat, över beslut 19 (Sökord status.) (Sökord Identitet.)

18 13 som fattas på arbetsplatsen och till exempel organiseringen av arbetet, över möjligheterna till befordran, över anställningstrygghet och sjukförsäkring, över lön och annan ersättning, över andras bemötande, samt över möjligheten till stimulerande arbete och goda arbetsförhållanden. 21 Vi har valt olika teoretiska förankringar som behandlar de olika områden som vi kommer att lyfta fram i studien. Förutom de tidigare nämnda verken kommer vi även att använda oss utav Zygmunt Baumans Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Bauman behandlar bland annat konstruktionen av arbetsetiken samt övergången till konsumtionens etik. Förutom det går dessa två områden svagt in på social status och vilken roll arbetet har i det. Eftersom att Bauman behandlar områden som vi valt att lägga fokus på och som passar vårt tema så valde vi helt enkelt att använda oss av hans teori. I sin litteratur talar Bauman om att arbete främst var en av flera lösningar till de sociala konflikterna som existerade under 1900-talet, bland annat bristen på arbetskraft i industrifabrikerna samt förändrad människosyn på sin framtid och uppfylla sin självidentitet. Detta förklaras vara lösningen till en rad sociala konflikter i samhället. 22 I det följande citatet går Bauman in på hur och vilken roll ett arbete betraktas i för social roll i samhället. Typen av arbete bestämde de livsnormer man skulle motsvara och följa, de människor man borde leva upp till och, de andra man borde hålla sig undan i det sociala livet. 23 BeGreppbart- Identitet av Nils Hammarén och Thomas Johansson behandlar identitet i relation till olika aspekter så som samhället och yrket. I litteraturen använder sig författarna av olika begrepp som bland annat består utav könsidentitet samt könsstrukturer. Vår motivering till val av litteratur i den här kontexten beror på de berörda områden författarna går igenom i sin litteratur. Kopplingen mellan identitet samt den sociala synen på könsroller är några utav de valda områdena i vår studie där vi flitigt går igenom de olika könsstereotypiska bilderna samhället ger. I litteraturen går författarna tydligt igenom den sociala synen på identiteten och hur vårt val av yrke kan definiera vår roll i samhället. Den sociala identiteten ger individen en plats i samhället. Här refererar identiteten till sociala strukturer, institutioner och positioner. 24 Författarna försätter att diskutera att trots att man kan byta en viss roll som man besitter i samhället så existerar ett så kallat socialt tvång där man förväntas hålla sig inom en viss ram. Varenda roll i samhället har en struktur att hålla sig till och ett så kallat ansvar att följa vilket även 21 Mulinari, Paula. & Selberg, Rebecca (red.) Arbete. Intersektionella perspektiv. S39 22 Bauman, Zygmunt. Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. S22 23 Ibid. S30 24 Hammarén, Nils & Johansson, Tomas. BeGreppbart identitet. S26

19 14 reducerar handlingsmöjligheterna beroende på den roll du har i samhället. Beroende på den roll individen har i samhället identifieras identitet utifrån det och på så sätt förklaras identiteten vara en social roll som är under en ständig process. 25 Ett något liknande verk till litteraturen BeGreppbart - Identitet är verket BeGreppbart - Yrke av Ylva Ulfsdotter Eriksson som behandlar liknande aspekter dock är den allra mest centrala delen i hennes verk yrket i relation till identiteten. Hon går igenom begreppet yrkesidentitet och på vilket sätt yrket speglar identiteten. I sitt verk går hon igenom samhället syn på yrke i relation till identitet samt relationen mellan yrke, identitet och samhället. Vi såg en koppling mellan vår studies undersökning samt hennes genomgång av denna nämnda relation. 26 Metod Material och avgränsning I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer som empiriskt material, främst för att kunna ta del av andra individers erfarenheter, åsikter och kunskap. Intervjuer (liksom självskriftligt självbiografiskt material) kan man nå människors tankar och funderingar, deras drömmar, idéer, värderingar, normer, förhållningssätt, farhågor och förhoppningar. 27 Som citatet från Etnologiskt fältarbete av Lars Kaijser och Magnus Öhlander (red) lyder så är intervjuer ett fantastiskt sätt att lära känna och ta den av en annan människas erfarenheter utan att komma allt för nära. Vi valde att använda oss utav ett snöbollsurval, vilket gick till på så vis att en utav oss fick kontakt med en informant och på den vägen har vi senare via den informanten fått kontakt med ytterligare fler informanter. Om snöbollsurval skriver Alan Bryman: Problemet med snöbollsurval är att det är osannolikt att samplet kommer att vara representativt för populationen, även om själva uppfattningen är en population som jag nämnde kan vara problematisk i vissa fall. Överlag används dock snöbollsurval inom ramen för en kvalitativ och inte en kvantitativ forskningsstrategi Ibid. S26 26 Ulfsdotter Eriksson, Ylva. Yrke. S Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus. (red.) Etnologiskt fältarbete. S96 28 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. S196

20 15 Senare nämner Bryman även i samma kontext att han själv använde sig av snöbollsurval till sin kvalitativa forskning vilket även vi i vår studie gjorde. Val av metod I vår studie har vi valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer. Inom kvalitativa intervjuer som metod finns det olika riktningar, och i vårt fall blev det i form av semi-strukturerade intervjuerna som vi använde oss utav. I kvalitativa intervjuer försöker forskaren att belysa informantens upplevelser samt egenskaper vilket leder till att forskaren ibland kan leda intervjun åt olika riktlinjer främst för att kunna ta del av en bredare kontext, där en ny kunskap om informanten dyker upp. I en semi-strukturerad intervju så utgår forskaren utifrån en frågeguide där man ställer ett antal valda frågor till informanten och utifrån de utsagor informanten ger ställer forskaren följdfrågor, vilket leder till ett öppet samtal mellan informanten och forskaren. 29 Etnologiska intervjuer är alltså ett individbaserat kvalitativt material tillkommet i specifik interaktionsform. Som sådant utgör de en unik källa till kunskap om människan. 30 Detta citat kommer ifrån verket Etnologiskt fältarbete skrivet utav Lars Kaijser och Magnus Öhlander som redaktör. Verket talar om vilken positiv fördel etnologiska intervjuer ger. De förklarar att intervjuer och annat material som självbiografi är ett sätt att ta del av individens perspektiv utan att komma allt för nära på ett vis som skulle kunna missgynna studien. 31 Anledningen till att vi valt att använda oss utav en semi-strukturerad intervjuform beror på vi främst vill ta del utav informantens kunskap samt upplevelser och behålla ett fritt samtal där informanten känner att den vill dela med sig av sin kunskap. Vi valde att ställa öppna frågor till informanterna där deras utsagor fick leda oss mot olika riktningar och när informanterna kom in på ämnesområden som vi i intervjusituationen bedömde att vara relevanta för studien ställde vi följdfrågor i hopp om att få en djupare förståelse. Alan Bryman förklarar även i Samhällsvetenskapliga metoder fördelarna med en kvalitativ intervjustudie. Bland annat ger det ett flexibelt samt effektivt samtal där informantens utsagor leder samtalets riktning och utifrån de svar som framkommer fokuserar forskaren på de frågor 29 Ibid. S Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) Etnologiskt fältarbete. S96 31 Ibid. S96

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Vägen till kvinnligt ledarskap

Vägen till kvinnligt ledarskap Akademin för pedagogik Arbetslivspedagogik C C-uppsats, 15 poäng Vårtermin 2012 Vägen till kvinnligt ledarskap En studie om fem kvinnliga chefers syn på kvinnligt ledarskap Författare: Emil Chandorkar

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft

Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft Madeleine Abrahamsson & Märta Jakobsson Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft Utmaningar för kvinnliga ledare i mansdominerade branscher med fokus på estetisk och social kompetens

Läs mer

De som faller utanför

De som faller utanför Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV De som faller utanför En antologi om avvikelser som resultat av normaliserande praktiker Sabina Axelsson, Matilda Köpcke, Charlotte Börjesson, Josefine

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform

Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Susanne Nilsson Jenny Nolin Institutionen för beteendevetenskap Programmet för personal- och arbetsvetenskap Behovsanställda bussförares

Läs mer

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Vårterminen 2010 Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans Children of parents with physical impairments and

Läs mer

Är mänskliga rättigheter till för EU-migranter?

Är mänskliga rättigheter till för EU-migranter? Är mänskliga rättigheter till för EU-migranter? En kvalitativ studie om EU-migranters situation i Göteborg ur ett mänskliga rättigheterperspektiv Författare: Ida Johansson Institutionen för Globala studier,

Läs mer

MINST LIKA BRA SOM DEN BÄSTE MANNEN

MINST LIKA BRA SOM DEN BÄSTE MANNEN MINST LIKA BRA SOM DEN BÄSTE MANNEN En intervjustudie om att vara kvinna i en mansdominerad filmbransch Fanny Ovesen och Frida Pettersson Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur ISAK

Läs mer

Klass är möjligen det dom går i

Klass är möjligen det dom går i Göteborgs Universitet Samhällskunskap Klass är möjligen det dom går i En beskrivande studie om hur lärare i samhällskunskap behandlar klassbegreppet Examensarbete i Samhällskunskap Vt 09 David Solberger

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen - En studie om arbetsmiljön för personliga assistenter inom Frösunda Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Cecilia Jansson Handledare:

Läs mer

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STV102 HT05 Handledare: Tomas Bergström Mjuka och burdusa En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Anna Borestam Nina Hansson Abstract

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Rekrytering till bolagsstyrelser

Rekrytering till bolagsstyrelser Magisteruppsats Inriktning Organisation och Ledarskap Registrerad: HT 2009 Framlagd: VT 2010 Rekrytering till bolagsstyrelser En jämförande fallstudie av rekryteringsprocessen mellan ett statligt och ett

Läs mer

Att flytta på ett sånt här ställe är ju ingenting man längtar efter

Att flytta på ett sånt här ställe är ju ingenting man längtar efter Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Att flytta på ett sånt här ställe är ju ingenting man längtar efter - en intervjustudie av äldres förväntningar på och erfarenheter

Läs mer

C-UPPSATS. Urvalets spelregler En granskning av Luleå kommuns rekryteringsprocess. Sara Bäckström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Urvalets spelregler En granskning av Luleå kommuns rekryteringsprocess. Sara Bäckström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2009:206 Urvalets spelregler En granskning av Luleå kommuns rekryteringsprocess Sara Bäckström Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för

Läs mer

Flexibilitet i arbetslivet - det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier

Flexibilitet i arbetslivet - det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Uppsats 15 högskolepoäng Flexibilitet i arbetslivet - det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

FRÅN SJUKSKÖTERSKA TILL CHEF

FRÅN SJUKSKÖTERSKA TILL CHEF Hälsa och samhälle FRÅN SJUKSKÖTERSKA TILL CHEF EN EMPIRISK STUDIE ANTONIA BOMMARCO Examensarbete Magisternivå 15 hp Ledarskap och organisation Februari 2010 Malmö högskola Hälsa och samhälle 205 06 Malmö

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Wanna Be Journalist?

Wanna Be Journalist? Wanna Be Journalist? En uppsats om journalistrollen som yrkesroll. KSM C-uppsats Författare: Dana Jaja, Emil Jakobsson Handledare: Per-Anders Forstorp Sammanfattning Under denna termin har vi funderat

Läs mer