Kortfattad dokumentation av trafikmätningsutrustningar utställda på Intertraffic Amsterdam 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortfattad dokumentation av trafikmätningsutrustningar utställda på Intertraffic Amsterdam 2010"

Transkript

1 Kortfattad dokumentation av trafikmätningsutrustningar utställda på Intertraffic Amsterdam 2010 Projekt: NorSIKT Arbetspakke 1 kartläggning utanför norden Projekt: Akronym: Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk NorSIKT Projektnavn: NorSIKT Navn Dato Forfatter(e): Dennis Andersson 31 mars 2010 Mats Lundström 22 april 2010

2 1. BAKGRUND Dokumentationen av trafikmätningsutrustningar som ställdes ut på Intertraffic i Amsterdam mars 2010 är en del av arbetspakke 1 i projektet NorSIKT. Dokumentationen från Intertraffic liksom planerade litteraturgenomgångar och studiebesök utgör vad som i projektplanen för arbetspakke 1 benämns: Kartläggning i EU, USA, Kanada och utvalda länder i världen. 1 Studiebesök til Seattle i sammenheng med NATMEC 2010 er oppsummert i en egne delrapport. 2. OMFATTNING 2.1 ALLMÄNT Intertraffic är en mässa för vägtrafik och är det största evenemanget i sitt slag i Europa. Den hålls vartannat år i det stora mäss- och kongresscentret RAI i Amsterdam. Årets mässa var bättre organiserad än tidigare, nästan alla företag vi sökte fanns i hallarna 10 och 11. Temat i dessa två var ITS (Intelligenta Transport System). De stora företagens montrar låg här, t.ex. Siemens, Swarco och Peek, men även de flesta företag vi kände sedan tidigare som tillverkar fordonsdetektorer. Några, som Sensys AB, som tillverkar ATK och som stod under rubriken säkerhet fanns i hall 4. Vid en genomgång av utställarlistan inför mässan identifierades 49 företag som angett att de har fordonsdetektorer. (Mats Lundström, Vectura AB). Många kunde dock vid besök i montern snabbt avfärdas, då de inte sålde sin detektor separat, utan endast använde den i en slutprodukt som t.ex. en hastighetsvarningsskylt. 2.2 MÅL Målet för besöket var att försöka hitta nyheter inom mättekniken för Trafikverkets trafikmätning (inkl NorSIKT). Utvecklingen går starkt framåt och förhoppningen är att hitta en ersättning för slangarna, som möjliggör stickprovsmätning med klassificering av fordonen i bättre grad än bara längdklassning. 2.3 MÄTTEKNIK Utvecklingen inom sensortekniken går mot mindre och energisnålare teknik. Videodetektorer har hittills byggts med bildelement (CCD) i kisel, men nu kommer bildelement i CMOS, vilket dramatiskt minskar energiförbrukningen. Sensorer för 1 Projektplan NorSIKT, Fase 1, arbetspakke 1 (version , Dennis Andersson) 2 (15)

3 vibrationer (seismiska), sensorer för förändringar i jordens magnetfält (magnetometrar) och akustiska sensorer (ljud), med flera kan användas för fordonsdetektering. Kombinationer av tekniker (sensor fusion) är ett relativt nytt begrepp, som främst härstammar från militär teknik. Som fordonsdetektorer dominerar ännu de induktiva slingorna stort. Utvecklingen av denna teknik fortsätter även trots att annan, modernare teknik kunde förväntas ha tagit över. Idris är en avancerad algoritm för extremt noggrann trafikmätning, som helt bygger på slingteknik. Även andra slingtillverkares produkter vidareutvecklas för t.ex. bättre fordonsklassificering. På mässan hoppades vi dock mycket på alternativ, t.ex. sensor fusion, men det visade sig att inte så mycket av detta har kommit ut på vår marknad ännu. Samtliga beröringsfria detektorer med fordonsklassificering utöver ren längd är dock baserade på en kombination av flera tekniker. 2.4 ERFARENHETER FRÅN MÄSSAN Den dominerande användaren av fordonsdetektorer, trafiksignaler, använder ganska enkla mått på trafiken, huvudsakligen närvaro. Även mera komplicerade system som motorvägsstyrningssystem (MCS) och trafikantinformationssystem, använder enkla algoritmer baserade på medelhastighet och beläggningsgrad. Det är därför föga förvånande att de flesta tillverkare av detektorer satsar på denna marknad. För mera avancerad användning som trafikstatistik, för t.ex. drift och underhåll av vägar och broar, där en bättre klassificering av fordonen är önskvärd, finns ett mera begränsat utbud av utrustning. Modern teknik har gjort detektorerna mindre och energisnålare, men en effektiv och korrekt klassificering låter vänta på sig. Det saknas även en gemensam standard för klassificering av fordon inom EU, vilket inte underlättar utvecklingen. En annan iakttagelse är att de induktiva slingorna fortfarande är så dominerande! Det är visserligen en mogen produkt, med synnerligen väl definierade egenskaper, men installations- och underhållskostnaderna är alltför höga. Som framgår av inledningen av rapporten har inte så mycket hänt i form av senaste teknik inom fordonsdetektering. 3 (15)

4 Av de 29 företag med 34 produkter som här finns redovisade från besöket, har endast 13 en fordonsklassificering utöver ren längdklassning. Av dessa är 3 avsedda för viktmätning och brukar då räknas bort på grund av högt pris, 1 är avsedd för cykel och fotgängare. 14 har längdklassificering och 3 har ingen klassificering alls. Med induktiva slingor och axelsensorer i vägen borttagna återstår endast 4 typer. 2 av dessa, ASIM 29x, Niechoj IRS baseras på kombinationsdetektorer att placeras i portal med en enhet över varje körfält. De två återstående är kombinationsdetektorer, Sierzega och RTB för placering vid sidan av vägen. Dessa kan vara lämpade för korttidsmätning och klarar högst 2 körfält med placering på en sida av vägen. Där högsta precision i fordonsklassificering krävs, är axeldetektering ännu det mest använda. Tidigare har vi sett skannande laser för att ta fram en fullständig profil över fordonen, men någon sådan upptäckte vi inte i år. Tror ikke dette usagnet stemmer, jfr. ECTN sitt Traffic Information Collector (TIC) system som ble vist på messen. Det slovakiska företaget Betamont visade sitt system Measure in Motion med flera detektorer i en portal som uppges kunna ge både längd, bredd och höjd på passerande fordon. För att mäta hastighet krävs dock även induktiva slingor och för vägning måste kompletteras med viktsensorer i vägbanan (man rekommenderar Kistler). 4 (15)

5 . 3. GENOMGÅNG AV MÄTUTRUSTNINGAR 3.1 FÖRETAG VI KÄNDE SEDAN TIDIGARE Endast företag med tänkbar stickprovsutrustning berörs i genomgången. Aanderaa Data Instruments (f.d. Datainstrument) från Norge visade sin Datarec 7 (för slingor) med något förbättrad upplösning. Utrustningen har avancerad teknik för registrering av signalprofil för fordonen och finns även med program för mätning av cykeltrafik. AGD systems Tyskland har för temporärt bruk endast sin AGD202, en 10.5 GHz CW dopplerradar utan klassificering. Den är främst avsedd för uppställning under kortare tid vid t.ex. vägarbetsplatser och kan detektera fordon i två riktningar. Man har även ett par viarianter för närvarodetektering resp. anmälan för gångpassage. ASIM (Xtralis) Schweiz har bland andra en avancerad kombinationsdetektor TT 29x för montage i portal. Produkten används bl.a. av Trafikverket i Stockholm och den finns med olika klassificeringsschemor enligt TLS, 2, 5 resp. 8 klasser. ( x i modellbeteckningen byts mot motsvarande sifra). Klassificeringen uppges vara verifierad av universitet i München, men är ifrågasatt av Trafikverket. 5 (15)

6 CA Traffic England har ett brett sortiment av mätutrustning, inklusive slangmätare. Deras radar för korttidsmätning är mycket lik DataCollect i sin plastväska! Klassificering endast per längd. 6 (15)

7 Cestel c.o.o. Slovenien tillverkar den bridge-wim utrustning som används av Trafikverket i Sverige. Tekniken är vägning genom att mäta deformationen hos broar med hjälp av trådtöjningsgivare och ett portabelt datafångst- och analyssystem. Systemet kallas SiWIM och klassificerar fordonen efter antal axlar. Axelvikter och totalvikt registreras. Systemet utvecklas ständigt för större flexibilitet och högre noggrannhet. DataCollect Tyskland har en radarmätutrustning, SDR, för temporärt bruk och den är tidigare testad. Den har fått bättre autokalibrering, men har fortfarande endast längklassning. Utrustningen klarar två körfält, som måste ha motriktad trafik. 7 (15)

8 Detektorn är kapslad i en plastväska, som alltför lätt drar till sig uppmärksamhet. Detektorn säljs även OEM, d.v.s. andra företag har den med sin egen logga på. Som tillbehör finns en trådlös axeldetektor som anses särskilt lämplig för cykelmätning. Bedömningen att den inte är särskilt vandalsäker på en cykelbana! Ecocounter Frankrike har ett brett sortiment utrustning för mätning av gång- och cykeltrafik. Vägverket har testat några varianter och funnit de hittills bästa fotgängar och cykelmätutrustningar vi har testat Tryckkänsliga plattor för fotgängardetektering lämpar sig bäst för parkvägar och har inte testats. Cykeldetektering med känsliga slingor och fotgängardetektering med IR teknik, Pyrobox, har testats. Icoms detection har en CW doppler radar SA3, mycket lik den från DataCollect: IDRIS Technologies England har utvecklat en slingteknik med en otroligt hög precision i detektering. I varje trafiksituation, t.o.m. stillastående kö, kan man detektera och klassificera nära 100% av trafiken. Tekniken är utvecklad för skuggdebitering (shadow tolling) på betalvägar. 8 (15)

9 Image sensing systems USA/Canada har videodetektorer för trafikmätning och trafiksignalstyrning under namnet Autoscope. Autoscope Solo är en enhet med allt inbyggt, någon särskild elektronikenhet ytterligare behövs inte. ISS äger numera EIS i Canada som tillverkar en avancerad radardetektor, RTMS G4. Den kan klara trafik i 8 körfält från en sidoposition. Gemensamt för utrustningarna är att klassificering endast utgår från längd. RTMS är komplett, ingen annan utrustning krävs på plats. Iteris USA har system för fordonsdetektering med hjälp av existerande kameror. De kan vara både fasta och rörliga. Systemen klarar trafikräkning och incidentövervakning. Klassificering baseras endast på längd. Kistler, Schweiz, är en stor tillverkare av sensorer för tryck, acceleration m.m. Man har en produkt, Lineas, som är en kapacitiv viktsensor för nedfräsning i vägbanan. Den mäter axelvikter dynamiskt med god precision och klassificerar fordon efter antal axlar. Installationen blir permanent och kostnaden bedöms oftast för hög för vanlig trafikmätning. 9 (15)

10 Metrocount, Australien representerades av sin engelska återförsäljare. Deras slangmätutrustning används av Stockholms Stad och Göteborgs stad. Något nytt som vi inte kände sedan tidigare visade man inte. NeaVia Frankrike har en kombinationsdetektor, som lanserades för ett par år sedan. Den marknadsfördes som extremt flexibel! En kapsling som skulle kunna bestyckas med lämpliga sensorer, kommunikationsutrustning och solceller. Den kändes då inte färdig, det krävdes kringutrustning i extra lådor. Nu är utrustningen bättre optimerad, antal sensortyper har bantats och solcellerna har blivit effektivare. Vi har inte sett någon mera fordonsklassificering med systemet utöver längd. Niechoj Tyskland tillverkar fordonsdetektorer, IRS (x för antal klasser), med radar och ultraljud för klassificering enligt TLS, 2, 5 respektive 8 klasser. Detektorerna monteras i portal och används i Göteborg och Malmö bl.a. för trafikantinformationssystem. Någon utveckling av detektorn visades inte. En nyhet var en radarenhet för nedfräsning i vägbanan, Groundsense-X, med klassificering i upp till 10 klasser (baserade på längd). Med en kombination av axeldetektorer kan en bättre klassificering göras. PEEK Traffic visade inga detektorer eller ens trafikmätningsutrustning i sin stora monter. Man har dock flera företag inom koncernen som tillverkar sådana system. I Norden marknadsför man huvudsakligen produkter inköpta från andra, magnetometrar från Quixote, RTMS från EIS i Canada med flera. 10 (15)

11 Quixote USA äger numera Nu-Metrics, som tillverkar magnetometrar för båda fast och tillfälligt montage, Groundhog resp Hi-Star. Klassificeringen är endast utifrån längd. De flyttbara enheterna går en vecka på inbyggt batteri. Traficon Belgien har trafikmätning med videoanalys som specialitet. En vanlig industrikamera används som detektor och analysutrustningen placeras i ett apparatskåp. Med IP kameror behöver skåpet inte vara placerat ute vid vägen. Företaget har en rad programvaror för olika ändamål. All klassificering sker utifrån längd. En nyhet för året är att man har en videodetektor för att detektera fotgängare vid övergångsställen. En nordisk representant finns i Finland. Sierzega Österrike tillverkar portabla mätutrustningar baserade på radar. Deras SR4 är testad i Sverige med gott resultat. Den klarar två körfält med motriktad trafik. Klassificering endast utifrån längd. Mässans kanske intressantaste nyhet var Sierzega, som visade en färdig detektor inbyggd i en vanlig reflexstolpe. Man har bl.a. på världskongressen i Stockholm visat idén, nu har man en färdig produkt. Stolpen innehåller batterier i botten och en förbättrad radardetektor. Dessutom har man en magnetisk och en akustisk detektor. 11 (15)

12 Dessa tre tillsammans möjliggör fordonsklassificering enligt TLS Drifttiden är minst två veckor. Med en förlängd stolpe kan man få plats med batterier för fyra veckors drifttid. (Detta kräver säkert ett annat fundament?) Utrustningen har även GPS och GPRS modem. Man anger att byte från vanlig reflexstolpe till den instrumenterade kan göras på någon eller några minuter. Ingen driftsättning behövs, mätutrustningen kalibrerar sig själv på platsen och sänder data enligt inlagt program. Den inbyggda GPS utrustningen ger lägesangivelse och fungerar även som stöldskydd då den går cirka 3 dygn på inbyggt backupbatteri. Om produkten håller vad den lovar, skulle stickprovmätning kunna genomföras med bara ett, TMA skyddat, fordon. Wavetronix USA tävlar med EIS (Image Sensing Systems) om tätplatsen när det gäller avancerade, sidoplacerade redardetektorer. Wavetronx HD är den senaste varianten och klarar, likson RTMS G4 mätning över 8 körfält med endast en sidoplacerad mätenhet. Klassificering endast utifrån längd. Utöver detektorn krävs modem och batterier i en extra kapsling. 3.2 FÖRETAG VI INTE TIDIGARE KÄNDE TILL: Betamont Slovakien visade Measure-in-Motion, ett system för omfattande mätprogram med givare i en portal. Hastighet, fordonens längd, vikt, höjd och bredd mäts för att avgöra om några dimensioner överträder reglerna. För vägning används Golden River och Kistler utrustning. För hastighetsmätning måste systemet kompletteras med induktiva slingor. Ingen portabel utrustning fanns. 2 TLS är en klassificering från tyska Bast, ett privat forskningsinstitut. Schemat finns för bl.a. 2, 5 eller 8 klasser + evt okända och en total. 12 (15)

13 Civica England visade Viper, en kombination av viktmätning från Applied Traffic (Applied Weighing) och ett system för nummerplåtsigenkänning. Snabb identifiering av fordonen utlovades och klassificering i över 100 (!) klasser. Med koppling till fordonsregister ges larm för övervikt eller efterlysta fordon. Inga portabla system erbjuds Elektro Beck Tyskland erbjuder prefabricerade induktiva slingor. Det första i Europa, så vitt vi vet, de kända tillverkarna finns i USA. Slingformatet är rektangulärt med snedskurna hörn och tvinnade trådar i anslutningen. Houston Radar USA har en produkt som ska förbättra statistikfångst från VMS skyltar som försetts med radar för hastighetsmätning. Man menar att kvaliteten hos konkurrenterna kan vara så låg som 35% vid hög trafik i flera körfält. Själva påstår man sig komma över 90% detektion. Då radarn är avsedd att monteras in i t.ex. skyltar borde den även kunna användas i andra sammanhang. Man har programvara för redovisning, dock utan att uppge om det finns någon fordonsklassificering. Miovision Canada visade en portabel fordonsdetektor baserad på video, som man hävdar är den första! Den finns för fäste på en befintlig stolpe eller med eget stativ. Man har programvara för korsningsanalyser av olika typer. Batteriet räcker för ett dygns datafångst. Inget nämns om klassificering. Quercus Spanien visade BirdWatch, virtuell slinga baserad på videoteknik. Den finns med olika programvaror för t.ex. närvarodetektering eller rödljuskörning. Statistik kan levereras i form av medelhastigheter, flöde, beläggningsgrad och fordons medellängd. Kapslingen är mycket liten, så här är nog ett exempel på en CMOS kamera. 13 (15)

14 RTB Tysklande visade detektorer baserade på radar och som uppgavs kunna detektera axlar och klassificera fordon efter det. Man uppgav dock inga detaljer i montern, utan lovade skicka mera information per post. Produkten kallas RTB Topo och är en direkt kopia av Sierzegas idé. Klassificering ska kunna ske enligt TLS 8+1 klasser. Systemet baseras på en radar som ska mäta hastighet, längd och axlar på fordonen. Med en akustisk detektor får man i +varianten ytterligare förbättrad klassificering. För bruk i tätorter finns en variant kapslad i vanliga lådor för montage på stolpe. Utan att ha testat produkten, kan man misstänka att en del av dess egenskaper är önsketänkande! Ännu har vi inte sett någon sidoplacerad radarutrustning som klarar axeldetektering ens i närmaste körfält. Det framgår av företagets översända broschyr, att full analys endast kan göras i ett körfält. Ytterligare ett körfält detekteras, men med krav på max trafikintensitet (< ÅDT ) och med en lägre kvalitet på resultatet. Detta är inget ovanligt för en lågt placerad detektor. Wavetec Tyskland visade Traffic Counter, en radarbaserad mätutrustning för montering på stolpe. Den ser ungefär likadan ut som Sierzegas och har liknande prestanda. Utrustningen har plats för ett litet minneskort, så manuell inhämtning av data är enkel. Klassificering endast utifrån längd. TDC Traffic Systems England visade Hi-Track UTC (Universal Traffic Counter) en liten enhet avsedd att döljas i en stolpe e.d. och med en batteridrifttid på 2 år. Den är avsedd att användas med piezoelektriska sensorer och är därför inte portabel. 14 (15)

15 På møtet vårt i Amsterdam satte vi opp følgende sjekkliste: Type klassifisering m/ henvisning til standard Dokumentasjon av tester Referanser til kunder Type teknologi/sensorer Parametre som registreres Kommunikasjon Pris og driftskostnader Dataformat Produktinfo Det kunne vært ønskelig å få satt opp en samletabell med angivelse av egenskaper for de presenterte produktene i henhold til denne lista. 15 (15)

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Variable hastighedsgraenser, dynamiske/variable tavlor

Variable hastighedsgraenser, dynamiske/variable tavlor Variable hastighedsgraenser, dynamiske/variable tavlor Civilingenjör Michael Cewers, Swarco Technology Michael.cewers@swarco.com Idag skyltas ofta med fasta hastighetsgränser oavsett väder, trafikförhållande

Läs mer

Sensy s s y Traffi f c i AB A

Sensy s s y Traffi f c i AB A Sensys Traffic AB Livsavgörande affärer Vägtrafiken i världen..dödar 1,2 1,4 miljoner människor per år..skadar 50 miljoner människor per år..dödar ett barn var tredje minut 3 Vägtrafiken i världen Den

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

geoliner 550 prism Noggrann Lätt att använda Professionell hjulinställning med två-kamerateknik

geoliner 550 prism Noggrann Lätt att använda Professionell hjulinställning med två-kamerateknik Noggrann Flexibel Lätt att använda Professionell hjulinställning med två-kamerateknik Ny teknik med många fördelar Snap-on Equipment har lång och gedigen erfarenhet av att utveckla hjulinställningsutrustning,

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Inbrottsdetektor. We listened to you

Inbrottsdetektor. We listened to you Inbrottsdetektor We listened to you Avancerad teknologi, gör valet enkelt Oavsett om du väljer Passiv Infraröd (PIR), Kombi- eller Vektorteknologi, har våra rörelsedetektorer ett antal inbyggda fördelar:

Läs mer

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00 Utomhusla Larm innan inkräktaren bryter sig in! 42 rm OPTEX presenterar ett brett sortiment av utomhusdetektorer, både med passiva IRdetektorer och aktiva linjedetektorer. En dröm om en perfekt larmanläggning,

Läs mer

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. Fixturlaser NXA Pro Välkommen till vår värld. Sedan 1984 har ELOS Fixturlaser hjälpt företag över hela världen att uppnå en mer lönsam och hållbar produktion. Vi har lyckats komma dit vi står idag genom

Läs mer

Forskningsprojekt: Mått och mätmetodik för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik

Forskningsprojekt: Mått och mätmetodik för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik Forskningsprojekt: Mått och mätmetodik för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik Jenny Eriksson Vectura (Linköping) sid 1 Syftet med projektet Att föreslå en harmoniserad metod för att skatta cykel-

Läs mer

Förstudie. Trafikanalysator

Förstudie. Trafikanalysator 1998-10-20 Publikation 1998-93 Förstudie Trafikanalysator Rapporten sammanställd av TDP Trafikdataprodukter AB underlaget är framtaget i samarbete mellan TDP, Allogg AB och Vägverket Trafikdata Dokumentets

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

HÖJDMÄTARE 42 300:- Hög noggrannhet Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm) Mätsträcka 600 mm

HÖJDMÄTARE 42 300:- Hög noggrannhet Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm) Mätsträcka 600 mm HÖJDMÄTARE Linjär höjdmätare LH-600 E/EG Detta högpresterande 2D-mätsystem med utmärkt precision, enkel hantering och ny lättläst TFT LCD-färgskärm på 5,7 tum / 144,78 mm är ett måste inom sin kategori.

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER Kampanjen gäller från 1 november till 19 december 2014. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar och uppdateringar. Dessa priser gäller endast företagskunder, och alla priser är nettopriser

Läs mer

Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch

Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch 2 I Bosch köper Extreme Integritet, nyskapande och prestanda Tack vare Boschs förvärv nyligen av Extreme CCTVgruppen,

Läs mer

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga -givare påverkar människor Redan år 1850 upptäckte Dr Pettenkofer (M.D. 1843 i München), att -halten i luften påverkar personer som vistas i

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer Stealth GPS-3X 10Hz NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer NYHET Nya Siliconknappar som gör det mycket lättare att använda

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar

Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar Larmsignaler och passagekontroll för dörrar, grindar och fönster www.siemens.com/securityproducts Answers for infrastructure MK-serien

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION EASY MOTION OPTI MOTION OPTI MOTION Lösningar som uppfyller EN 16005 impulsgivare och säkerhetssensorer för slag- och skjutdörrsautomatiker. Uppfyller

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE. Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart.

SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE. Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart. SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart. THE FLIR THERMAL FENCE Fullt integrerat varningssystem för omedelbar detektering och verifiering av objekt. FLIR Thermal Fence

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Vad är grönt i GrönaTåget?

Vad är grönt i GrönaTåget? Vad är grönt i GrönaTåget? Vårt framtida attraktiva snabbtåg? Evert Andersson Professor och projektledare Järnvägsgruppen KTH Syfte och metod Syftet med - Att stärka kompetensen att utveckla och upphandla

Läs mer

Kameraövervakning Stefan Aimer

Kameraövervakning Stefan Aimer Kameraövervakning Stefan Aimer Svensk Säkerhetsvideo AB Bolaget. Grundades 1993 av Stefan Aimer och Juha Järvinen och är idag Sveriges ledande distributör av CCTV system. Personal. Vi har 21 personer anställda

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Med säkerhet på skolschemat Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Förebyggande strategier Informera selektivt, evakuera säkert Pedagogiska institutioner som skolor,

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Bruksanvisning Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Art.nr.: 105 660 Rev D SE Innehåll Detta följer med produkten... 3 Installera Tracker Pro... 4 Anslutning av Tracker Pro... 4 Montera Tracker Pro...

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

rm lla specia Produktkatalog 2011

rm lla specia Produktkatalog 2011 speciallarm Produktkatalog 2011 om speciallarm SPECIALLARM utvecklar och tillverkar speciallarm och säkerhetsprodukter av mycket hög kvalitet. Vår affärsidé är att vara helt unika på att ta fram innovativa

Läs mer

CCMS2010-IR CCMS2010-IRW

CCMS2010-IR CCMS2010-IRW 2 Megapixel kompakt IP-kamera med integrerad IRbelysning, PoE- och WIFI-modeller CCMS2010-IR Den nya IP-kameran från Siemens erbjuder många avancerade funktioner för att uppfylla dagens säkerhetskrav genom

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210.

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Med förbättrat handhavande, fler funktioner, bättre prestanda, fler analysmöjligheter och visningsval är den ett kraftfullt tillskott till Surftest SJ-serien

Läs mer

IP Skogen. En mobil utrustning för arrangemang, läger & tävlingar 2013 KUNGSBACKA KOMMUN FRITID & FOLKHÄLSA

IP Skogen. En mobil utrustning för arrangemang, läger & tävlingar 2013 KUNGSBACKA KOMMUN FRITID & FOLKHÄLSA IP Skogen En mobil utrustning för arrangemang, läger & tävlingar 2013 KUNGSBACKA KOMMUN FRITID & FOLKHÄLSA Regler för uthyrning av IP Skogen IP Skogen är en mobil idrotts- och friluftsanläggning främst

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

redknows Mini Tracker

redknows Mini Tracker redknows knows T SOS redknows Mini Tracker Skulle du vilja veta om din båt/fordon (el. annan värdefull enhet) är där du lämnade den? - Med redknows kan du få båtens/fordonets position, fart, batteri status

Läs mer

Protectomatic Väktarlösning Väktare, Protectomatic och trygghet

Protectomatic Väktarlösning Väktare, Protectomatic och trygghet Protectomatic Väktarlösning Väktare, Protectomatic och trygghet Kort om Protectomatic hoplänkad med väktarservice * Dynamisk rondering med en väktare som åker dit det händer något och ej där det ej händer

Läs mer

Enkel trygghet. Med VERN behöver du inte bekymra dig för konsekvensen av att glömma. Du kan leva ett tryggt vardagsliv beskyddad av välfärdsteknologi.

Enkel trygghet. Med VERN behöver du inte bekymra dig för konsekvensen av att glömma. Du kan leva ett tryggt vardagsliv beskyddad av välfärdsteknologi. . Med VERN behöver du inte bekymra dig för konsekvensen av att glömma. Du kan leva ett tryggt vardagsliv beskyddad av välfärdsteknologi. Side 1 Så små - så viktiga VERN är enkla välfärdsprodukter som gör

Läs mer

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på?

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på? Odontologiska fakulteten, Tandvårdshögskolan Malmö Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på? Kristina Hellén-Halme Avdelningen för Odontologisk röntgendiagnostik, Malmö högskola 1 Skillnad mellan

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

Nyhet. Ny innovativ läckströmstestare med Datrends Vision- Pad-teknik. Avancerad läckströmstestare med pekskärm

Nyhet. Ny innovativ läckströmstestare med Datrends Vision- Pad-teknik. Avancerad läckströmstestare med pekskärm TESTUTRUSTNING Datrends produkter designas och tillverkas i Kanada, där företaget har funnits sedan 1991. Datrend är specialiserat på utveckling av medicinteknisk testutrustning och har ett brett sortiment

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning.

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning. Railer ledstångsarmatur 2014 Railer T5 T5 Long life-rör, 48.000 brinntimmar (104 lm/w). Ljuskälla beställs separat! 230V, fast anslutning. Internt HF multidon. Kabelgenomföring i gavel. Rostfritt syrafast

Läs mer

Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05

Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05 Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05 Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Traditionell användning av

Läs mer

Ventilations- och kombimätare

Ventilations- och kombimätare Detaljerad information finns på vår hemsida www.comfort-control.se Ventilations- och kombimätare VelociCalc 9555 är ett modernt instrument för ventilation och inomhusklimat. Levereras komplett med ventilationsprob

Läs mer

Johan Eklund, VD Johan Wennerholm, Säljare Daniel Venhammar, Teknik Erik Thorell. SPS Site Protection System

Johan Eklund, VD Johan Wennerholm, Säljare Daniel Venhammar, Teknik Erik Thorell. SPS Site Protection System Johan Eklund, VD Johan Wennerholm, Säljare Daniel Venhammar, Teknik Erik Thorell Agenda 13.00 Presentation CCTV-Systems och SPS 13.30 Genomgång av FLIR Raven projekteringsverktyg 14.00 Exempel på användare

Läs mer

Pasco Dataloggersystem

Pasco Dataloggersystem Pasco Dataloggersystem Biologi Fysik Kemi Teknik Jubileumserbjudande Pasco 50 år Sensorpaket & Interface 50% rabatt Ett unikt tillfälle att starta arbetet med laborationer som genomförs med användande

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS...

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... EXAKT LADDNING FÖR ALLA APPLIKATIONER De nya laddarna Lifetech Modular och Life IQ Modular från EnerSys är den bästa tillgängliga

Läs mer

TRAFIKBULLER. ROGER NILSSON Skanska Sverige AB

TRAFIKBULLER. ROGER NILSSON Skanska Sverige AB 1 TRAFIKBULLER ROGER NILSSON Skanska Sverige AB Ett nytt förslag till EU-direktiv strävar till harmonisering av bedömningsmetoder för bullerexponering. Detta innebär i praktiken att bullermätningen kommer

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Alla mätdata. Alltid tillgängliga. Från alla enheter. Dataloggersystemet testo Saveris 2. Analys & Rapporter. Grafisk presentation

Alla mätdata. Alltid tillgängliga. Från alla enheter. Dataloggersystemet testo Saveris 2. Analys & Rapporter. Grafisk presentation Analys & Rapporter Östra kallagret 2014-09-14 till 2014-09-16 Grafisk presentation 2014-09-14 2014-09-15 2014-09-16 Datalogger 1 ( C) Datalogger 2 ( C) Datalogger 3 ( C) Visning i tabellform Larm Alla

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

Bastupaket 5010, 6 punkter

Bastupaket 5010, 6 punkter Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket 5010, 6 punkter Glasfiber ø 2,0 mm med megalonhölje. 2 st 2 m, 2 st 2,5 m och 2 st 3 m. Armaturavslut. Kan kompletteras med armaturer. Håltagning 7 mm. E-nummer 7480310

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov 2 Förbättrad säkerhet för oberoende boende hemma Vi har utvecklat vårt trygghetslarm för människor som vill leva ett självständigt

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer