Kortfattad dokumentation av trafikmätningsutrustningar utställda på Intertraffic Amsterdam 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortfattad dokumentation av trafikmätningsutrustningar utställda på Intertraffic Amsterdam 2010"

Transkript

1 Kortfattad dokumentation av trafikmätningsutrustningar utställda på Intertraffic Amsterdam 2010 Projekt: NorSIKT Arbetspakke 1 kartläggning utanför norden Projekt: Akronym: Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk NorSIKT Projektnavn: NorSIKT Navn Dato Forfatter(e): Dennis Andersson 31 mars 2010 Mats Lundström 22 april 2010

2 1. BAKGRUND Dokumentationen av trafikmätningsutrustningar som ställdes ut på Intertraffic i Amsterdam mars 2010 är en del av arbetspakke 1 i projektet NorSIKT. Dokumentationen från Intertraffic liksom planerade litteraturgenomgångar och studiebesök utgör vad som i projektplanen för arbetspakke 1 benämns: Kartläggning i EU, USA, Kanada och utvalda länder i världen. 1 Studiebesök til Seattle i sammenheng med NATMEC 2010 er oppsummert i en egne delrapport. 2. OMFATTNING 2.1 ALLMÄNT Intertraffic är en mässa för vägtrafik och är det största evenemanget i sitt slag i Europa. Den hålls vartannat år i det stora mäss- och kongresscentret RAI i Amsterdam. Årets mässa var bättre organiserad än tidigare, nästan alla företag vi sökte fanns i hallarna 10 och 11. Temat i dessa två var ITS (Intelligenta Transport System). De stora företagens montrar låg här, t.ex. Siemens, Swarco och Peek, men även de flesta företag vi kände sedan tidigare som tillverkar fordonsdetektorer. Några, som Sensys AB, som tillverkar ATK och som stod under rubriken säkerhet fanns i hall 4. Vid en genomgång av utställarlistan inför mässan identifierades 49 företag som angett att de har fordonsdetektorer. (Mats Lundström, Vectura AB). Många kunde dock vid besök i montern snabbt avfärdas, då de inte sålde sin detektor separat, utan endast använde den i en slutprodukt som t.ex. en hastighetsvarningsskylt. 2.2 MÅL Målet för besöket var att försöka hitta nyheter inom mättekniken för Trafikverkets trafikmätning (inkl NorSIKT). Utvecklingen går starkt framåt och förhoppningen är att hitta en ersättning för slangarna, som möjliggör stickprovsmätning med klassificering av fordonen i bättre grad än bara längdklassning. 2.3 MÄTTEKNIK Utvecklingen inom sensortekniken går mot mindre och energisnålare teknik. Videodetektorer har hittills byggts med bildelement (CCD) i kisel, men nu kommer bildelement i CMOS, vilket dramatiskt minskar energiförbrukningen. Sensorer för 1 Projektplan NorSIKT, Fase 1, arbetspakke 1 (version , Dennis Andersson) 2 (15)

3 vibrationer (seismiska), sensorer för förändringar i jordens magnetfält (magnetometrar) och akustiska sensorer (ljud), med flera kan användas för fordonsdetektering. Kombinationer av tekniker (sensor fusion) är ett relativt nytt begrepp, som främst härstammar från militär teknik. Som fordonsdetektorer dominerar ännu de induktiva slingorna stort. Utvecklingen av denna teknik fortsätter även trots att annan, modernare teknik kunde förväntas ha tagit över. Idris är en avancerad algoritm för extremt noggrann trafikmätning, som helt bygger på slingteknik. Även andra slingtillverkares produkter vidareutvecklas för t.ex. bättre fordonsklassificering. På mässan hoppades vi dock mycket på alternativ, t.ex. sensor fusion, men det visade sig att inte så mycket av detta har kommit ut på vår marknad ännu. Samtliga beröringsfria detektorer med fordonsklassificering utöver ren längd är dock baserade på en kombination av flera tekniker. 2.4 ERFARENHETER FRÅN MÄSSAN Den dominerande användaren av fordonsdetektorer, trafiksignaler, använder ganska enkla mått på trafiken, huvudsakligen närvaro. Även mera komplicerade system som motorvägsstyrningssystem (MCS) och trafikantinformationssystem, använder enkla algoritmer baserade på medelhastighet och beläggningsgrad. Det är därför föga förvånande att de flesta tillverkare av detektorer satsar på denna marknad. För mera avancerad användning som trafikstatistik, för t.ex. drift och underhåll av vägar och broar, där en bättre klassificering av fordonen är önskvärd, finns ett mera begränsat utbud av utrustning. Modern teknik har gjort detektorerna mindre och energisnålare, men en effektiv och korrekt klassificering låter vänta på sig. Det saknas även en gemensam standard för klassificering av fordon inom EU, vilket inte underlättar utvecklingen. En annan iakttagelse är att de induktiva slingorna fortfarande är så dominerande! Det är visserligen en mogen produkt, med synnerligen väl definierade egenskaper, men installations- och underhållskostnaderna är alltför höga. Som framgår av inledningen av rapporten har inte så mycket hänt i form av senaste teknik inom fordonsdetektering. 3 (15)

4 Av de 29 företag med 34 produkter som här finns redovisade från besöket, har endast 13 en fordonsklassificering utöver ren längdklassning. Av dessa är 3 avsedda för viktmätning och brukar då räknas bort på grund av högt pris, 1 är avsedd för cykel och fotgängare. 14 har längdklassificering och 3 har ingen klassificering alls. Med induktiva slingor och axelsensorer i vägen borttagna återstår endast 4 typer. 2 av dessa, ASIM 29x, Niechoj IRS baseras på kombinationsdetektorer att placeras i portal med en enhet över varje körfält. De två återstående är kombinationsdetektorer, Sierzega och RTB för placering vid sidan av vägen. Dessa kan vara lämpade för korttidsmätning och klarar högst 2 körfält med placering på en sida av vägen. Där högsta precision i fordonsklassificering krävs, är axeldetektering ännu det mest använda. Tidigare har vi sett skannande laser för att ta fram en fullständig profil över fordonen, men någon sådan upptäckte vi inte i år. Tror ikke dette usagnet stemmer, jfr. ECTN sitt Traffic Information Collector (TIC) system som ble vist på messen. Det slovakiska företaget Betamont visade sitt system Measure in Motion med flera detektorer i en portal som uppges kunna ge både längd, bredd och höjd på passerande fordon. För att mäta hastighet krävs dock även induktiva slingor och för vägning måste kompletteras med viktsensorer i vägbanan (man rekommenderar Kistler). 4 (15)

5 . 3. GENOMGÅNG AV MÄTUTRUSTNINGAR 3.1 FÖRETAG VI KÄNDE SEDAN TIDIGARE Endast företag med tänkbar stickprovsutrustning berörs i genomgången. Aanderaa Data Instruments (f.d. Datainstrument) från Norge visade sin Datarec 7 (för slingor) med något förbättrad upplösning. Utrustningen har avancerad teknik för registrering av signalprofil för fordonen och finns även med program för mätning av cykeltrafik. AGD systems Tyskland har för temporärt bruk endast sin AGD202, en 10.5 GHz CW dopplerradar utan klassificering. Den är främst avsedd för uppställning under kortare tid vid t.ex. vägarbetsplatser och kan detektera fordon i två riktningar. Man har även ett par viarianter för närvarodetektering resp. anmälan för gångpassage. ASIM (Xtralis) Schweiz har bland andra en avancerad kombinationsdetektor TT 29x för montage i portal. Produkten används bl.a. av Trafikverket i Stockholm och den finns med olika klassificeringsschemor enligt TLS, 2, 5 resp. 8 klasser. ( x i modellbeteckningen byts mot motsvarande sifra). Klassificeringen uppges vara verifierad av universitet i München, men är ifrågasatt av Trafikverket. 5 (15)

6 CA Traffic England har ett brett sortiment av mätutrustning, inklusive slangmätare. Deras radar för korttidsmätning är mycket lik DataCollect i sin plastväska! Klassificering endast per längd. 6 (15)

7 Cestel c.o.o. Slovenien tillverkar den bridge-wim utrustning som används av Trafikverket i Sverige. Tekniken är vägning genom att mäta deformationen hos broar med hjälp av trådtöjningsgivare och ett portabelt datafångst- och analyssystem. Systemet kallas SiWIM och klassificerar fordonen efter antal axlar. Axelvikter och totalvikt registreras. Systemet utvecklas ständigt för större flexibilitet och högre noggrannhet. DataCollect Tyskland har en radarmätutrustning, SDR, för temporärt bruk och den är tidigare testad. Den har fått bättre autokalibrering, men har fortfarande endast längklassning. Utrustningen klarar två körfält, som måste ha motriktad trafik. 7 (15)

8 Detektorn är kapslad i en plastväska, som alltför lätt drar till sig uppmärksamhet. Detektorn säljs även OEM, d.v.s. andra företag har den med sin egen logga på. Som tillbehör finns en trådlös axeldetektor som anses särskilt lämplig för cykelmätning. Bedömningen att den inte är särskilt vandalsäker på en cykelbana! Ecocounter Frankrike har ett brett sortiment utrustning för mätning av gång- och cykeltrafik. Vägverket har testat några varianter och funnit de hittills bästa fotgängar och cykelmätutrustningar vi har testat Tryckkänsliga plattor för fotgängardetektering lämpar sig bäst för parkvägar och har inte testats. Cykeldetektering med känsliga slingor och fotgängardetektering med IR teknik, Pyrobox, har testats. Icoms detection har en CW doppler radar SA3, mycket lik den från DataCollect: IDRIS Technologies England har utvecklat en slingteknik med en otroligt hög precision i detektering. I varje trafiksituation, t.o.m. stillastående kö, kan man detektera och klassificera nära 100% av trafiken. Tekniken är utvecklad för skuggdebitering (shadow tolling) på betalvägar. 8 (15)

9 Image sensing systems USA/Canada har videodetektorer för trafikmätning och trafiksignalstyrning under namnet Autoscope. Autoscope Solo är en enhet med allt inbyggt, någon särskild elektronikenhet ytterligare behövs inte. ISS äger numera EIS i Canada som tillverkar en avancerad radardetektor, RTMS G4. Den kan klara trafik i 8 körfält från en sidoposition. Gemensamt för utrustningarna är att klassificering endast utgår från längd. RTMS är komplett, ingen annan utrustning krävs på plats. Iteris USA har system för fordonsdetektering med hjälp av existerande kameror. De kan vara både fasta och rörliga. Systemen klarar trafikräkning och incidentövervakning. Klassificering baseras endast på längd. Kistler, Schweiz, är en stor tillverkare av sensorer för tryck, acceleration m.m. Man har en produkt, Lineas, som är en kapacitiv viktsensor för nedfräsning i vägbanan. Den mäter axelvikter dynamiskt med god precision och klassificerar fordon efter antal axlar. Installationen blir permanent och kostnaden bedöms oftast för hög för vanlig trafikmätning. 9 (15)

10 Metrocount, Australien representerades av sin engelska återförsäljare. Deras slangmätutrustning används av Stockholms Stad och Göteborgs stad. Något nytt som vi inte kände sedan tidigare visade man inte. NeaVia Frankrike har en kombinationsdetektor, som lanserades för ett par år sedan. Den marknadsfördes som extremt flexibel! En kapsling som skulle kunna bestyckas med lämpliga sensorer, kommunikationsutrustning och solceller. Den kändes då inte färdig, det krävdes kringutrustning i extra lådor. Nu är utrustningen bättre optimerad, antal sensortyper har bantats och solcellerna har blivit effektivare. Vi har inte sett någon mera fordonsklassificering med systemet utöver längd. Niechoj Tyskland tillverkar fordonsdetektorer, IRS (x för antal klasser), med radar och ultraljud för klassificering enligt TLS, 2, 5 respektive 8 klasser. Detektorerna monteras i portal och används i Göteborg och Malmö bl.a. för trafikantinformationssystem. Någon utveckling av detektorn visades inte. En nyhet var en radarenhet för nedfräsning i vägbanan, Groundsense-X, med klassificering i upp till 10 klasser (baserade på längd). Med en kombination av axeldetektorer kan en bättre klassificering göras. PEEK Traffic visade inga detektorer eller ens trafikmätningsutrustning i sin stora monter. Man har dock flera företag inom koncernen som tillverkar sådana system. I Norden marknadsför man huvudsakligen produkter inköpta från andra, magnetometrar från Quixote, RTMS från EIS i Canada med flera. 10 (15)

11 Quixote USA äger numera Nu-Metrics, som tillverkar magnetometrar för båda fast och tillfälligt montage, Groundhog resp Hi-Star. Klassificeringen är endast utifrån längd. De flyttbara enheterna går en vecka på inbyggt batteri. Traficon Belgien har trafikmätning med videoanalys som specialitet. En vanlig industrikamera används som detektor och analysutrustningen placeras i ett apparatskåp. Med IP kameror behöver skåpet inte vara placerat ute vid vägen. Företaget har en rad programvaror för olika ändamål. All klassificering sker utifrån längd. En nyhet för året är att man har en videodetektor för att detektera fotgängare vid övergångsställen. En nordisk representant finns i Finland. Sierzega Österrike tillverkar portabla mätutrustningar baserade på radar. Deras SR4 är testad i Sverige med gott resultat. Den klarar två körfält med motriktad trafik. Klassificering endast utifrån längd. Mässans kanske intressantaste nyhet var Sierzega, som visade en färdig detektor inbyggd i en vanlig reflexstolpe. Man har bl.a. på världskongressen i Stockholm visat idén, nu har man en färdig produkt. Stolpen innehåller batterier i botten och en förbättrad radardetektor. Dessutom har man en magnetisk och en akustisk detektor. 11 (15)

12 Dessa tre tillsammans möjliggör fordonsklassificering enligt TLS Drifttiden är minst två veckor. Med en förlängd stolpe kan man få plats med batterier för fyra veckors drifttid. (Detta kräver säkert ett annat fundament?) Utrustningen har även GPS och GPRS modem. Man anger att byte från vanlig reflexstolpe till den instrumenterade kan göras på någon eller några minuter. Ingen driftsättning behövs, mätutrustningen kalibrerar sig själv på platsen och sänder data enligt inlagt program. Den inbyggda GPS utrustningen ger lägesangivelse och fungerar även som stöldskydd då den går cirka 3 dygn på inbyggt backupbatteri. Om produkten håller vad den lovar, skulle stickprovmätning kunna genomföras med bara ett, TMA skyddat, fordon. Wavetronix USA tävlar med EIS (Image Sensing Systems) om tätplatsen när det gäller avancerade, sidoplacerade redardetektorer. Wavetronx HD är den senaste varianten och klarar, likson RTMS G4 mätning över 8 körfält med endast en sidoplacerad mätenhet. Klassificering endast utifrån längd. Utöver detektorn krävs modem och batterier i en extra kapsling. 3.2 FÖRETAG VI INTE TIDIGARE KÄNDE TILL: Betamont Slovakien visade Measure-in-Motion, ett system för omfattande mätprogram med givare i en portal. Hastighet, fordonens längd, vikt, höjd och bredd mäts för att avgöra om några dimensioner överträder reglerna. För vägning används Golden River och Kistler utrustning. För hastighetsmätning måste systemet kompletteras med induktiva slingor. Ingen portabel utrustning fanns. 2 TLS är en klassificering från tyska Bast, ett privat forskningsinstitut. Schemat finns för bl.a. 2, 5 eller 8 klasser + evt okända och en total. 12 (15)

13 Civica England visade Viper, en kombination av viktmätning från Applied Traffic (Applied Weighing) och ett system för nummerplåtsigenkänning. Snabb identifiering av fordonen utlovades och klassificering i över 100 (!) klasser. Med koppling till fordonsregister ges larm för övervikt eller efterlysta fordon. Inga portabla system erbjuds Elektro Beck Tyskland erbjuder prefabricerade induktiva slingor. Det första i Europa, så vitt vi vet, de kända tillverkarna finns i USA. Slingformatet är rektangulärt med snedskurna hörn och tvinnade trådar i anslutningen. Houston Radar USA har en produkt som ska förbättra statistikfångst från VMS skyltar som försetts med radar för hastighetsmätning. Man menar att kvaliteten hos konkurrenterna kan vara så låg som 35% vid hög trafik i flera körfält. Själva påstår man sig komma över 90% detektion. Då radarn är avsedd att monteras in i t.ex. skyltar borde den även kunna användas i andra sammanhang. Man har programvara för redovisning, dock utan att uppge om det finns någon fordonsklassificering. Miovision Canada visade en portabel fordonsdetektor baserad på video, som man hävdar är den första! Den finns för fäste på en befintlig stolpe eller med eget stativ. Man har programvara för korsningsanalyser av olika typer. Batteriet räcker för ett dygns datafångst. Inget nämns om klassificering. Quercus Spanien visade BirdWatch, virtuell slinga baserad på videoteknik. Den finns med olika programvaror för t.ex. närvarodetektering eller rödljuskörning. Statistik kan levereras i form av medelhastigheter, flöde, beläggningsgrad och fordons medellängd. Kapslingen är mycket liten, så här är nog ett exempel på en CMOS kamera. 13 (15)

14 RTB Tysklande visade detektorer baserade på radar och som uppgavs kunna detektera axlar och klassificera fordon efter det. Man uppgav dock inga detaljer i montern, utan lovade skicka mera information per post. Produkten kallas RTB Topo och är en direkt kopia av Sierzegas idé. Klassificering ska kunna ske enligt TLS 8+1 klasser. Systemet baseras på en radar som ska mäta hastighet, längd och axlar på fordonen. Med en akustisk detektor får man i +varianten ytterligare förbättrad klassificering. För bruk i tätorter finns en variant kapslad i vanliga lådor för montage på stolpe. Utan att ha testat produkten, kan man misstänka att en del av dess egenskaper är önsketänkande! Ännu har vi inte sett någon sidoplacerad radarutrustning som klarar axeldetektering ens i närmaste körfält. Det framgår av företagets översända broschyr, att full analys endast kan göras i ett körfält. Ytterligare ett körfält detekteras, men med krav på max trafikintensitet (< ÅDT ) och med en lägre kvalitet på resultatet. Detta är inget ovanligt för en lågt placerad detektor. Wavetec Tyskland visade Traffic Counter, en radarbaserad mätutrustning för montering på stolpe. Den ser ungefär likadan ut som Sierzegas och har liknande prestanda. Utrustningen har plats för ett litet minneskort, så manuell inhämtning av data är enkel. Klassificering endast utifrån längd. TDC Traffic Systems England visade Hi-Track UTC (Universal Traffic Counter) en liten enhet avsedd att döljas i en stolpe e.d. och med en batteridrifttid på 2 år. Den är avsedd att användas med piezoelektriska sensorer och är därför inte portabel. 14 (15)

15 På møtet vårt i Amsterdam satte vi opp følgende sjekkliste: Type klassifisering m/ henvisning til standard Dokumentasjon av tester Referanser til kunder Type teknologi/sensorer Parametre som registreres Kommunikasjon Pris og driftskostnader Dataformat Produktinfo Det kunne vært ønskelig å få satt opp en samletabell med angivelse av egenskaper for de presenterte produktene i henhold til denne lista. 15 (15)

Nordiskt forskningssamarbete Projekt NorSIKT, Fas 1, Arbetspakke 1, State of the art

Nordiskt forskningssamarbete Projekt NorSIKT, Fas 1, Arbetspakke 1, State of the art Projekt NorSIKT, Thomas Vestman Trafikverket, Sverige Fas 1, Arbetspakke 1, State of the art Sid 1 Kartlägging utanför Norden (England, Tyskland, Holland, USA, Kanada, Nya Zeland, Eurostat) Studieturer

Läs mer

VU 94S-2 13 Trafiksignaler 11 (109) 13.4 Utrustning

VU 94S-2 13 Trafiksignaler 11 (109) 13.4 Utrustning VU 94S-2 13 Trafiksignaler 11 (109) 13.4 UTRUSTNING Ingående enheter i ett signalsystem är: styrutrustning, detektorer, signallyktor och stolpar. Allmänna krav på utrustning inom vägområdet finns i kap

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion Avancerad SMART 4 - Multikriteriedetektion HAZARD TM - EX-klassad detektion FAAST LT - Aspirerande detektion

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm IQ8Wireless - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm Börjar där kablarna slutar: Revolutionerande lösningar för branddetektion Det finns områden och byggnader där vanlig kabelinstallation kan

Läs mer

Sensy s s y Traffi f c i AB A

Sensy s s y Traffi f c i AB A Sensys Traffic AB Livsavgörande affärer Vägtrafiken i världen..dödar 1,2 1,4 miljoner människor per år..skadar 50 miljoner människor per år..dödar ett barn var tredje minut 3 Vägtrafiken i världen Den

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

SWARCO NORDIC INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM ITS LÖSNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN. SWARCO I First in Traffic Solutions.

SWARCO NORDIC INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM ITS LÖSNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN. SWARCO I First in Traffic Solutions. SWARCO NORDIC INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM ITS LÖSNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN SWARCO I First in Traffic Solutions. NYCKELFÄRDIGA ITS LÖSNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN KOLLEKTIV PRIORITET RESE- PLANERARE

Läs mer

Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder. Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI

Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder. Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI Bakgrund Underlag för den översyn av mål och indikatorer som görs 2015/2016. Syfte Att inventera andra länders

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

DETEKTORER FÖR AUTOMATION UC-ENHETER FÖR BYGGNADSAUTOMATION

DETEKTORER FÖR AUTOMATION UC-ENHETER FÖR BYGGNADSAUTOMATION DETEKTORER FÖR AUTOMATION SE UC-enheter (12 36 V) DETEKTORER FÖR AUTOMATION UC-ENHETER FÖR BYGGNADSAUTOMATION ALLT DU BEHÖVER UC-SENSORERNA FRÅN ESYLUX SMART SENSORTEKNIK FRÅN BRANSCHEXPERTEN Hållbara

Läs mer

geoliner 550 prism Noggrann Lätt att använda Professionell hjulinställning med två-kamerateknik

geoliner 550 prism Noggrann Lätt att använda Professionell hjulinställning med två-kamerateknik Noggrann Flexibel Lätt att använda Professionell hjulinställning med två-kamerateknik Ny teknik med många fördelar Snap-on Equipment har lång och gedigen erfarenhet av att utveckla hjulinställningsutrustning,

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Ingående enheter i ett signalsystem är: styrutrustning, detektorer, signallyktor och stolpar.

Ingående enheter i ett signalsystem är: styrutrustning, detektorer, signallyktor och stolpar. 4 Utrustning Ingående enheter i ett signalsystem är: styrutrustning, detektorer, signallyktor och stolpar. 4.1 Styrutrustning Med styrutrustning avses utrustning för styrning inom trafiksignalområdet.

Läs mer

Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET

Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET Advanced Industrial Automation Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET för smidiga automationslösningar DeviceNet är ett innovativt nätverkssystem för industrin med ett stort urvalav enheter som

Läs mer

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:77 Hastigheter motorcykeltrafik 2007 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Bruksanvisning. Hastighetsdisplay V3_8.1

Bruksanvisning. Hastighetsdisplay V3_8.1 Bruksanvisning Hastighetsdisplay V3_8.1 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Läs mer

Variable hastighedsgraenser, dynamiske/variable tavlor

Variable hastighedsgraenser, dynamiske/variable tavlor Variable hastighedsgraenser, dynamiske/variable tavlor Civilingenjör Michael Cewers, Swarco Technology Michael.cewers@swarco.com Idag skyltas ofta med fasta hastighetsgränser oavsett väder, trafikförhållande

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

PORT- & GRINDAUTOMATIK FÖR VILLOR Nordiskt sortiment, november 2011

PORT- & GRINDAUTOMATIK FÖR VILLOR Nordiskt sortiment, november 2011 PORT- & GRINDAUTOMATIK FÖR VILLOR Nordiskt sortiment, november 2011 1 AUTOMATISERADE SLAG- OCH SKJUTGRINDAR FÖR VILLABRUK Vi har levererat fler än 35.000 motoriseringar sedan 1974 Det är 70% av samtliga

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

Strategi för mer cykling

Strategi för mer cykling Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

NGR. Radarnivåtransmitter (TDR)

NGR. Radarnivåtransmitter (TDR) Radarnivåtransmitter (TDR) mätning övervakning analys NGR För vätskor Oberoende av densitet, temperatur, tryck, fuktighet och konduktivitet Mätlängd: max. 4000 mm Temperaturområde: -20... + 100 C Tryckområde:

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00 Utomhusla Larm innan inkräktaren bryter sig in! 42 rm OPTEX presenterar ett brett sortiment av utomhusdetektorer, både med passiva IRdetektorer och aktiva linjedetektorer. En dröm om en perfekt larmanläggning,

Läs mer

Tester på radarräknare i Finland /rapportering

Tester på radarräknare i Finland /rapportering Tester på radarräknare i Finland /rapportering Preciserad testplan och anvisningar för testning 9.6.2011 Infodag om testningen för lev. i 29.6.2011 Tester i Finland före 15.8.2011 Förtester i juli NorSIKT-tilläggstester

Läs mer

Inbrottsdetektor. We listened to you

Inbrottsdetektor. We listened to you Inbrottsdetektor We listened to you Avancerad teknologi, gör valet enkelt Oavsett om du väljer Passiv Infraröd (PIR), Kombi- eller Vektorteknologi, har våra rörelsedetektorer ett antal inbyggda fördelar:

Läs mer

Förstudie. Trafikanalysator

Förstudie. Trafikanalysator 1998-10-20 Publikation 1998-93 Förstudie Trafikanalysator Rapporten sammanställd av TDP Trafikdataprodukter AB underlaget är framtaget i samarbete mellan TDP, Allogg AB och Vägverket Trafikdata Dokumentets

Läs mer

Säkerhet på alla vägar POLLARE

Säkerhet på alla vägar POLLARE Säkerhet på alla vägar POLLARE Pole Cone City NYHET! Pole Cone City reflexer och glaspärlor passar väl in i gatubilden Spara dyra underhållskostnader med nya Pole Cone City. Den har samma utseende som

Läs mer

Mobila eller semimobila fordonsvågar en kort översyn av teknik och produkter på den svenska marknaden

Mobila eller semimobila fordonsvågar en kort översyn av teknik och produkter på den svenska marknaden 2012-02-15 Författare Ulf Eriksson Mobila eller semimobila fordonsvågar en kort översyn av teknik och produkter på den svenska marknaden F a x : 0 6 0-1 6 8 6 3 9 O r g n r : 7 8 9 2 0 0-4 4 6 1 B a n

Läs mer

Aktivt varningssystem-fivö (SeeMe)

Aktivt varningssystem-fivö (SeeMe) Aktivt varningssystem-fivö (SeeMe) Systemet detekterar fotgängare som är på väg att gå över på övergångsstället. Även cyklister detekteras. Detekteringen tänder gula lampor som växelvis blinkar ovanför

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

MBB. - När prestanda är avgörande...

MBB. - När prestanda är avgörande... lindab comfort MBB - När prestanda är avgörande... MBB - När prestanda är avgörande I och med lanseringen av marknadens första riktiga donlåda för korrekt injustering, MBB så sätter vi en ny standard för

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Forskningsprojekt: Mått och mätmetodik för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik

Forskningsprojekt: Mått och mätmetodik för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik Forskningsprojekt: Mått och mätmetodik för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik Jenny Eriksson Vectura (Linköping) sid 1 Syftet med projektet Att föreslå en harmoniserad metod för att skatta cykel-

Läs mer

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER Kampanjen gäller från 1 november till 19 december 2014. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar och uppdateringar. Dessa priser gäller endast företagskunder, och alla priser är nettopriser

Läs mer

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:76 Hastigheter motorcykeltrafik 2008 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. Fixturlaser NXA Pro Välkommen till vår värld. Sedan 1984 har ELOS Fixturlaser hjälpt företag över hela världen att uppnå en mer lönsam och hållbar produktion. Vi har lyckats komma dit vi står idag genom

Läs mer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer Stealth GPS-3X 10Hz NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer NYHET Nya Siliconknappar som gör det mycket lättare att använda

Läs mer

ID3000. Notifier by Honeywell: Adresserbart brandlarm

ID3000. Notifier by Honeywell: Adresserbart brandlarm ID3000 Notifier by Honeywell: Adresserbart brandlarm ID3000 Moduluppbyggt adresserbart brandlarmsystem ID3000 Moduluppbyggt adresserbart brandlarmsystem Introduktion ID3000 är en moduluppbyggd brandlarmcentral,

Läs mer

Styrcentral SUH och SUHL

Styrcentral SUH och SUHL Styrcentral SUH och SUHL SUH Öppna brandventilatorer utrustade med hållmagneter. Manöver Manuellt per sektion eller automatiskt via rökdetektor. Kapacitet Vi rekomenderar 10-15 ventila-torer per sektion,

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BoardProfiler 3D Mätsystem för tvärgående och linjära processer

BoardProfiler 3D Mätsystem för tvärgående och linjära processer 3D 3D Mätsystem för tvärgående och linjära processer Laserbaserad brädskanning med hög upplösning Optimering för trimmerverk Optimering för kantverk, lamellsågar och cross-cut sågar Dimensionskontroll

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Rumsgivare för infälld montering

Rumsgivare för infälld montering 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 408 Rumsgivare för infälld montering AQR2531ANW Passiv givare för mätning av rumstemperaturen Användningsområde 0 50 C Användningsområde I

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Isfria rutor och behagligt uppvärmd kupé för alla! Sätt dig i bilen, njut av hur bra det känns och kör iväg så härlig kan vintern vara för alla bilförare om

Läs mer

Envipower. Envipower erbjuder teknisk konsultation, kompletta anläggningar, inspektioner, service, och reservdelar.

Envipower. Envipower erbjuder teknisk konsultation, kompletta anläggningar, inspektioner, service, och reservdelar. Envipower Envipower är en helhetsleverantör från panna till skorsten för rökgas rening- och stoftavskiljning. Kunderna finns främst inom gruv- och process industrin samt kraft-värmesektorn. Envipowers

Läs mer

HÖJDMÄTARE 42 300:- Hög noggrannhet Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm) Mätsträcka 600 mm

HÖJDMÄTARE 42 300:- Hög noggrannhet Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm) Mätsträcka 600 mm HÖJDMÄTARE Linjär höjdmätare LH-600 E/EG Detta högpresterande 2D-mätsystem med utmärkt precision, enkel hantering och ny lättläst TFT LCD-färgskärm på 5,7 tum / 144,78 mm är ett måste inom sin kategori.

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

Teknikutveckling för framtidens snabba tåg

Teknikutveckling för framtidens snabba tåg Teknikutveckling för framtidens snabba tåg Evert Andersson Professor och projektledare Järnvägsgruppen KTH (KTH = Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm) Avancerad teknisk forskning & utveckling Sverige

Läs mer

Grindar Industrislaggrindar, vikgrindar, skjutgrindar & rotationsgrindar för en säker passagereglering

Grindar Industrislaggrindar, vikgrindar, skjutgrindar & rotationsgrindar för en säker passagereglering Grindar Industrislaggrindar, vikgrindar, skjutgrindar & rotationsgrindar för en säker passagereglering Förskolans skyddande förskolegrind, den tillfälliga gånggrinden inne på byggarbetsplatsen eller högsäkerhetsanläggningens

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Foto Gong. Klassisk eller trådlös det perfekta systemet som övervakar entrén dygnet runt.

Foto Gong. Klassisk eller trådlös det perfekta systemet som övervakar entrén dygnet runt. Foto Gong Klassisk eller trådlös det perfekta systemet som övervakar entrén dygnet runt. Foto Gong betyder välkommen Foto Gong är den perfekta lösningen för din butiksentré och alla andra ställen där du

Läs mer

Uponor Ytvärmesystem SNÖFRITT, ISFRITT OCH PROBLEMFRITT

Uponor Ytvärmesystem SNÖFRITT, ISFRITT OCH PROBLEMFRITT Uponor Ytvärmesystem SNÖFRITT, ISFRITT OCH PROBLEMFRITT 01 2014 4001 Uponor Ytvärmesystem - den säkra, funktionella och ekonomiska lösningen Uponor Ytvärmesystem är den säkra, funktionella och ekonomiska

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Hans Borg, Leica Geosystems AB, Sverige

Hans Borg, Leica Geosystems AB, Sverige Övervakning av broar En genomgång av framtidens metoder Hans Borg, Leica Geosystems AB, Sverige Precision in everything 2 3 4 5 6 Gemensamt för alla typer av broar De måste kontrolleras Två olika stadier

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Unikt Plug-and-Play-koncept ZX LASERSENSOR

Unikt Plug-and-Play-koncept ZX LASERSENSOR Advanced Industrial Automation Unikt Plug-and-Play-koncept ZX LASERSENSOR för exakt mätning Lasersensorserien ZX från Omron, världens ledande tillverkare av sensorer, sätter nya standarder för exakt mätavkänning.

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic PM 2008-12-07 Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic Innehållsförteckning Sammanfattning (sidan 2) Bakgrund och syfte (sidan

Läs mer

Högupplösta geodata och 3D omvärldsmodeller - nuvarande och framtida möjligheter ur ett FOI-perspektiv

Högupplösta geodata och 3D omvärldsmodeller - nuvarande och framtida möjligheter ur ett FOI-perspektiv Högupplösta geodata och 3D omvärldsmodeller - nuvarande och framtida möjligheter ur ett FOI-perspektiv Dr. Gustav Tolt FOI Avd. för Informationssystem Linköping Agenda Introduktion Framställning av 3D

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION EASY MOTION OPTI MOTION OPTI MOTION Lösningar som uppfyller EN 16005 impulsgivare och säkerhetssensorer för slag- och skjutdörrsautomatiker. Uppfyller

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

effektiv tillståndskontroll för alla branscher

effektiv tillståndskontroll för alla branscher effektiv tillståndskontroll för alla branscher pålitliga onlinesystem och portabla lösningar avancerad vibrationsanalys Kugg- och lagerövervakning your reliable partner SPM löser underhållsproblem, i hela

Läs mer

Leica Roteo 35 Den kompletta roterande lasern

Leica Roteo 35 Den kompletta roterande lasern Leica Roteo 35 Den kompletta roterande lasern Komplett perfektion för inomhusarbeten Leica Roteo 35 roterande laser är en multitalang när det än gäller, i tak eller väggar, golv eller stativmonterad. Du

Läs mer

Onlinedatablad MVM-3M5-2MC-MKLB TTK70 LINJÄR PULSGIVARE

Onlinedatablad MVM-3M5-2MC-MKLB TTK70 LINJÄR PULSGIVARE Onlinedatablad MVM-3M5-2MC-MKLB TTK70 A B C D E F Bilden kan avvika från texten Beställningsinformation Typ Artikel nr MVM-3M5-2MC-MKLB 6037422 ytterligare enhetsutföranden och tillbehör www.sick.com/ttk70

Läs mer

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF Infravärme Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF - Infravärme En av de bästa Infravärmare alternativen som marknaden kan erbjuda idag. Förutom att den är energieffektiv så är den också

Läs mer

Detektering levererad. Tillförlitlighet garanterad. Commercial Series TriTech-rörelsedetektorer

Detektering levererad. Tillförlitlighet garanterad. Commercial Series TriTech-rörelsedetektorer Detektering levererad. Tillförlitlighet garanterad. Commercial Series TriTech-rörelsedetektorer Upptäckt är första steget när det gäller att skydda ett hem eller företag och egendom och de som finns inom

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga -givare påverkar människor Redan år 1850 upptäckte Dr Pettenkofer (M.D. 1843 i München), att -halten i luften påverkar personer som vistas i

Läs mer

Mirage Swift II NASAL PILLOWS SYSTEM

Mirage Swift II NASAL PILLOWS SYSTEM Mirage Swift II NASAL PILLOWS SYSTEM Den perfekta partnern för effektiv CPAP behandling Så tyst att både patient och partner kan sova gott om natten Effektiv försegling minskar oönskat luftflöde och störande

Läs mer

RÖRELSEVAKTER - NÄRVAROVAKTER FRÅNVAROVAKTER

RÖRELSEVAKTER - NÄRVAROVAKTER FRÅNVAROVAKTER PROFFS PÅ SENSOR-PRODUKTER RÖRELSEVAKTER - NÄRVAROVAKTER FRÅNVAROVAKTER generalagent: Karl H Ström AB, tel 036-31 42 40 Ljuset tänds... automatiskt! Vi har mer än 40 års erfarenhet av att utveckla och

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer