Pajalabostäder AB Org nr Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Pajalabostäder AB Org nr Årsredovisning 2010

2 Innehållsförteckning VD har ordet...2 Verksamhetsanalys...3 Det ekonomiska utfallet...4 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst...4 Nyckeltal...5 Framtiden för Pajalabostäder...6 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...9 Kassaflödesanalys...10 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys...10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...11 Underskrifter...17 Revisionsberättelse

3 VD har ordet VD har ordet Urban Krutrök Den 12 september 2010 nåddes vi av beskedet att vår VD Urban Krutrök plötsligt avlidit, endast 43 år gammal. Beskedet kom helt oväntat och det har tagit tid för allt att återgå till det normala även om det aldrig blir det samma igen. Urban har på olika sätt varit inblandad i företaget sedan krisåren i början på 2000-talet och har stor del i det arbete som fått Pajalabostäder att gå från ett företag på konkursens rand till ett vinstgenererande bolag, med starkare och starkare ekonomi för varje år som gått. Saknaden efter Urban är stor bland alla anställda i företaget och också på många håll inom Pajala kommun. Våra tankar finns så klart hos Urbans familj. Bygga nytt Hur vi ska hantera den stundande, och kanske redan rådande, bostadsbristen i Pajala är inte helt lätt att besluta sig för. Pajalabostäder ingick i det statliga avvecklingsprogrammet som administreras från Statens bostadskreditnämnd, BKN. Beslutet var att avveckla 70 lägenheter och till dags dato har vi avvecklat 57 stycken. Som tur var hann vi stoppa avvecklingen av de sista tolv lägenheterna och beslutet att återföra dem i beståndet togs av styrelsen i december. Men tolv lägenheter kommer nog inte att räcka långt och då återstår att bygga nytt. Problemet är dock att få ekonomisk lönsamhet i nybyggda lägenheter utan att ta en hyra som vida överstiger det hyresläge som idag råder i Pajala. Våra dyraste lägenheter betingar idag en årshyra per kvadratmeter på 820 kr. Ett nybygge kommer troligen att medföra kvadratmeterhyror på till kr. Men kanske är det vår uppgift att ta första steget, att visa vägen, så även privata aktörer finner mod att satsa. Gruvan är igång Eller i alla fall uppbyggnaden av den. Startskottet gick i december och med det tror vi att 50 års avveckling av Pajala kommun helt plötsligt vänts till utveckling. Hela samhället står inför en stor förändring och bostadsmarknaden är så klart en väldigt viktig faktor i hur samhället kommer att utvecklas. Det handlar till mångt och mycket om att bygga det attraktiva Pajala för att få människor att flytta hit istället för att bara se Pajala som en arbetsort där man jobbar varannan vecka, medan resten av livet, och skattepengarna, finns någon annanstans. Angenämt Självklart finns det många problemställningar i den kommande utvecklingen, men till skillnad mot innan så finns det för första gången på länge även stora möjligheter. Det gäller bara för oss att ta tillvara på dessa. Slutligen vill jag passa på att tacka personal och styrelse för ett mycket väl genomfört arbete i både med- och motgång under det gångna året. Tomma lägenheter 2008 och 2009 har antalet tomma lägenheter legat stadigt mellan stycken. I slutet på 2009 började dock saker och ting hända trots att gruvverksamheten långt ifrån var igång. Under 2010 har antalet tomma lägenheter sjunkit och andra halvåret 2010 har vi i princip endast haft en tom lägenhet. Att minska hyresbortfallet betyder så klart mycket för ekonomin och även om vi har en del kvar att göra för att snabba upp uthyrningsprocessen så kan vi se att hyresbortfallet varit 400 tkr lägre 2010 jämfört med I bostadskön fanns i slutet av 2010 cirka 100 aktivt sökande och det har behövts ungefär 6-10 månaders kötid för att få en lägenhet i Pajala under året. Magnus Pekkari VD, Pajalabostäder AB 2

4 Verksamhetsanalys Verksamhetsanalys Affärsidé Pajalabostäders affärsidé är: Pajalabostäder ska tillhandahålla ändamålsenliga och energieffektiva bostäder och lokaler till privatpersoner, företag och Pajala kommuns verksamheter. Vi ska agera affärsmässigt men med ett stort samhällsansvar, ständigt förbättra oss och därför vara det självklara valet för den som vill bo och verka inom Pajala kommun. personer som inte får en bostad någon annanstans. Pajalabostäder har varit drivande i Pajala kommuns arbete och användande av hyresgarantier. Hyresgaranti är en form av borgen som kommunen kan ge till personer som har en ordnad ekonomi men ändå inte lyckas ta sig in på bostadsmarknaden. En utfärdad hyresgaranti berättigar kommunen till ett statligt bidrag. Så även om den nya lagen gäller från och med 1 januari 2011 så har Pajalabostäder redan arbetat efter dessa nyckelord de senaste åren. Energieffektiv 2010 var ett år som visar hur viktigt det är att ha energieffektiva byggnader, framförallt för vår lokala och globala miljö men också för företagets ekonomiska ställning. Uppvärmningskostnaderna står för nästan 20% av företagets totala kostnader och ett relativt kallt år 2010 slår hårt mot ekonomin. Uppvärmningskostnaderna ökade med nästan 28% från Ökningen berodde dels på att förbrukningen var nästan 10% högre än året innan men också på prisökningar, framförallt på el. Pajalabostäder har haft ett väldigt fördelaktigt elavtal fram till och med Det nya avtalet innebar en prishöjning på 25%. I framtiden kan vi knappast vänta oss lägre energipriser vilket gör att vi måste jobba hårt med detta område. Under 2010 har företaget även genomfört de lagstadgade energideklarationerna. Dessa visar på att generellt sett har Pajalabostäder energieffektiva byggnader men självklart finns det mycket att göra ändå Förbättring Det är viktigt för en organisation att aldrig slå sig till ro och tycka att allt är så bra som det någonsin kan bli. Av den anledningen anser vi att allt vi gör i företaget ska vara föremål för ständiga förbättringar. Under det senaste året har Pajalabostäder framförallt arbetat mycket med förbättringar inom administrationen med nya system för felanmälningar bland annat. För tillfället är uthyrningsprocessen föremål för ett omfattande förbättringsarbete. Pajala kommuns verksamheter Utöver företagets egna lägenheter och lokaler förvaltar vi även Pajala kommuns alla verksamhetsfastigheter, det vill säga allt från skolor och förskolor till äldreboenden och Folkets hus Smedjan. Slåttervägen 9-19 i Pajala Affärsmässighet med samhällsansvar Från och med 2011 gäller den nya lagen för allmännyttiga bostadsföretag. Nyckelorden i den lagen är just affärsmässighet med samhällsansvar. I affärsmässigheten ligger att Pajalabostäder ska drivas som vilket annat aktiebolag som helst med vinstsyfte och avkastningskrav från ägarna. Fastigheterna ska också förvaltas på ett sådant sätt att de inte tappar sitt värde. I samhällsansvaret finns att främja bostadsförsörjningen i kommunen och vara den aktör som kan erbjuda ett boende även till de 3

5 Det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet Vinst Resultatet för 2010 blev en vinst med 729 tkr. Resultatet var dock cirka 500 tkr sämre än vad som budgeterats. De främsta orsakerna till det är vädermässiga. Dels var snörenhållningen väldigt omfattande under året och dels var uppvärmningskostnaderna höga. Ett normalår räknar vi med 25 snörenhållningsturer. Redan i mars 2010 hade vi på vissa ställen kört 23 stycken. Uppvärmningskostnaderna var också höga under året. Till viss del berodde det på prisökningar på el och fjärrvärme men förbrukningen har också varit nästan 10% högre 2010 i jämförelse med Även på reparationskostnaderna överskred vi budgeten, vilket till viss del hade kunnat förhindras med bättre ekonomisk styrning. Faktum är dock att Pajalabostäder har ett åldersstiget fastighetsbestånd som har ett stort eftersatt underhåll vilket leder till höga reparationskostnader. På det positiva planet ska hyresbortfallet och räntekostnaderna nämnas. Hyresbortfallet totalt sett sjönk från tkr till tkr. Större delen av hyresbortfallet härrör till lokaler. Även om räntekostnaderna steg kraftigt de sista månaderna 2010 sjönk räntekostnaderna för Pajalabostäder från tkr till tkr i förhållande till I jämförelse med 2008 års utfall på tkr har räntekostnaderna minskat med nästan tkr vilket möjliggjort ökade underhållsinsatser utan höjda hyror. Ränteläget har varit lågt men en aktiv lånestrategi har möjliggjort för Pajalabostäder att dra nytta av de låga räntorna. Hyror 2011 Hyresförhandlingarna för 2011 genomfördes den 25 november. Hyreshöjningen blir 2,02% från och med 1 januari. Statistik på 2011 års hyresnivåer i landet är ännu inte klara men 2010 hade Pajalabostäder en hyresnivå som var på plats 182 av 223 allmännyttiga bostadsföretag. I Norrbotten hade endast Arvidsjaurhem och Överkalixbostäder lägre hyra. Pajalabostäder hade yrkat på en höjning med 3,5%. Bakgrundsorsakerna till yrkandet var framförallt tre: - Bli ekonomiskt starkare. Idag har Pajalabostäder väldigt små ekonomiska reserver och behöver bli starkare. Dels för att klara plötsligt uppkomna reparationer, men också för att klara framtida investeringsbehov. - Få bort det eftersatta underhållet. Idag bedömer vi att det utvändiga underhållsbehovet är uppe i 10,3 Mkr. Att öka underhållsbudgeten till 1,7 Mkr per år skulle innebära att vi är ikapp år Hyresnivån behöver justeras upp, med tanke på vad som komma skall med en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder i Pajala. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten enligt balansräkningen kr, varav årets vinst kr, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning: kr Garvaregatan i -30 C. 4

6 Nyckeltal Nyckeltal Nedanstående nyckeltal ger en bild av Pajalabostäders verksamhet och hur den utvecklas mellan åren. Antal lägenheter Pajala Junosuando Korpilombolo Tärendö Totalt Så här använde vi intäkterna Reparationer 10,1% 10,3% Underhåll 4,0% 2,6% Fastighetsskötsel och städ exklusive 7,2% 5,5% personalkostnader Snörenhållning 3,4% 4,0% El för drivkraft 6,3% 5,8% Uppvärmning 20,7% 16,3% Övriga direkta fastighetskostnader 9,1% 10,2% Administration exklusive personal 4,3% 6,0% Personalkostnader 14,1% 16,2% Räntekostnader 8,3% 10,4% Avskrivningar och övriga kapitalkostnader 10,3% 10,3% Vinst 2,2% 2,6% Yta (kvadratmeter) Lägenheter Lokaler Totalt Ekonomiska nyckeltal Årets resultat (tkr) Soliditet 5,2% 4,7% 3,9% Intäkt/kostnad (kr per kvadratmeter) Hyresintäkter Hyresintäkter lokaler Hyresbortfall lägenheter Hyresbortfall lokaler El, värme, vatten Fastighetsskötsel och städ Underhåll Reparation Snörenhållning Övriga direkta fastighetskostnader Administration Räntekostnader Outhyrda lägenheter per 31 dec Pajala Junosuando Korpilombolo Tärendö Totalt Storbyv 14 i Tärendö 5

7 Framtiden för Pajalabostäder Framtiden för Pajalabostäder Gruvverksamhet Den absolut största utmaningen för Pajalabostäder är att vara en delaktig aktör i skapandet av det attraktiva Pajala. Inom befintlig organisation och med nuvarande ekonomiska resurser kan det bli svårt att möta alla krav och önskemål som kommer att riktas mot företaget, men strategin är ändå att vara försiktigt offensiva och proaktiva. Ekonomi Underhållsbudgeten kommer att öka ytterligare under 2011 helt i linje med de långsiktiga mål som finns inom företaget. Företagets ramavtal inom byggservice, måleri, golvläggning med flera löper ut och nya ska tecknas. Med tanke på marknadsläget med den kommande gruvan finns en stor risk att prisläget kommer att justeras upp inom dessa områden. Räntekostnaderna förväntas öka. Det ekonomiska utfallet för 2011 förväntas sjunka något i förhållande till 2010 framförallt beroende på prisökningar men också på grund av ambitionsökningar. Personal och organisationen Pajalabostäder kommer göra två planerade förändringar i sin organisation under En förstärkning inom kundansvaret kommer att rekryteras för att företaget bättre ska kunna hantera sina direkta kontakter med kunderna. Den personen ska även ha ett utvecklings- och förvaltningsansvar för företagets fastighetssystem. Utöver det kommer fastighetsskötseln i Tärendö och Junosuando att skötas i egen regi, vilket medför att ytterligare en fastighetsskötare kommer att anställas. Fler lägenheter Tolv lägenheter som varit inkluderade i avvecklingsprogrammet med Statens bostadskreditnämnd kommer under året att återinföras i lägenhetsbeståndet. Utöver det kommer även möjligheterna till nybyggnation att utredas. Långsiktiga mål Det finns idag två uttalade långsiktiga mål med verksamheten. Det eftersatta underhållet är stort, 2010 uppgick enbart det utvändiga eftersatta underhållet till 10,6 Mkr. Målet är att år 2020 ha eliminerat hela det eftersatta underhållet. Företagets ekonomiska ställning är svag med en soliditet på endast 5,2%. Målet är att förstärka ekonomin så pass att soliditeten år 2020 ska ligga på en nivå av 15%. Ny teknik Under 2011 kommer även Pajalabostäders nya hemsida att lanseras. Idag erbjuds inga e-tjänster såsom felanmälningar, kösystem och möjlighet att anmäla sitt intresse för lediga lägenheter. Detta kommer att bli möjligt i samband med den nya hemsidan. Ett stort projekt kommer också att inledas för att ansluta alla lägenheter till Pajala stadsnät. Utöver Internet via bredband kommer även telefoni och tv att erbjudas. 6

8 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i tkr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella kostnader Årets resultat

9 Balansräkning Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Bränslelager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkning Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital (20000 aktier) Reservfond Balanserad vinst Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i tkr Not STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Fastigo SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

11 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning(+) av bränslelager Ökning (-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Pågående arbeten/förvärv av finansiella tillgångar Avyttring/Minskning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder 0-28 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0-28 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållna räntebidrag Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar av tillgångar Realiserat resultat försäljning av anläggningstillgångar 22 - Likvida medel Kassa och bank Avräkningskonto HSB

12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna) Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Hyresintäkter redovisas i enlighet med hyresavtal. Detta innebär att förskottshyror redovisas som förskott från kunder. Skatt Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Vid årets slut uppgår de avdragsgilla temporära skillnaderna till tkr och underskottsavdrag till tkr. Ingen uppskjuten skattefordran redovisas i balansräkningen. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungliga anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Byggnaders avskrivning enligt plan baseras på bokfört anskaffningsvärde efter att nedskrivning skett. Inventarier avskrivs enligt plan baserat på bokfört anskaffningsvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, verktyg och installationer 50 år 5-10 år Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Koncernuppgifter Företagets aktier ägs av Pajala kommun. 11

13 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 1 Nettoomsättning Belopp i tkr Nettoomsättning per rörelsegren Hyresintäkter Hyresbortfall Övriga intäkter Not 2 Övriga externa kostnader Belopp i tkr Drift Reparationer och underhåll Fastighetsskatt Not 3 Personalkostnader Belopp i tkr Medeltalet anställda Kvinnor 9% / 1 17% / 2 Män 91% / 10 83% / 10 Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader Varav pensionskostnader Pensionskostnader styrelse och VD

14 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 4 Avskrivningar av materiella tillgångar Belopp i tkr Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Not 5 Övriga ränteintäkter Belopp i tkr Ränteintäkter bank Skattefria ränteintäkter 0 27 Övriga ränteintäkter Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Belopp i tkr Räntekostnader kreditinstitut Räntebidrag

15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 7 Byggnader och mark Belopp i tkr Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Redovisat värde vid årets slut I ackumulerade anskaffningsvärden ingår mark med Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) Taxeringsvärden, mark (i Sverige) Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Belopp i tkr Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Försäljningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Försäljningar Redovisat värde vid årets slut

16 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 9 Pågående nyanläggningar Belopp i tkr Vid årets början 0 7 Investeringar Omklassificeringar 0-7 Redovisat värde vid årets slut Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Belopp i tkr Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Redovisat värde vid årets slut (Bokfört värde/marknadsvärde) Pajala utveckling AB 5/5 5/5 Husbyggnadsvaror HBV förening 40/40 40/40 Not 11 Andra långfristiga fordringar Belopp i tkr Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande fordringar 12 9 Redovisat värde vid årets slut Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Belopp i tkr Samordnad förvaltning Underskottstäckning Datapörtet Övriga poster

17 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 13 Eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Vid årets början Disposition enl stämmobeslut Årets resultat 729 Vid årets slut Not 14 Skulder till kreditinstitut, långfristiga Belopp i tkr Förfallotidpunkt, tidigare än ett år från balansdagen Förfallotidpunkt, ett till fem år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen* * I beloppet ingår skulder om 21,9 mkr utan bestämd förfallotidpunkt samt skulder om 5 mkr med förfallotidpunkt år 2018, dessa kan dock sägas upp av båda parter med en uppsägningstid om dagar. Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Belopp i tkr Upplupna räntor Upplupna driftskostnader Upplupen revision Upplupna sociala avgifter Semesterlöneskuld

18 Underskrifter Underskrifter Pajala

19 Revisionsberättelse Re v 18

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2007. Innehåll

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2007. Innehåll Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Resultatdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter 17 Underskrifter 25 Lägenhetsbestånd 26 Miljösidor

Läs mer

Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB

Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB Text och foto: Kirunabostäder AB Layout och produktion: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: Hallvigs 06 Året som gått 08 Våra medarbetare Innehåll 11 Fastighetsavdelningarna

Läs mer

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2006. Innehåll

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2006. Innehåll Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Resultatdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter 17 Underskrifter 25 Lägenhetsbestånd 26 Miljösidor

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010. Roslagsbostäder. ett hem att längta till

Årsredovisning 2010. Roslagsbostäder. ett hem att längta till Årsredovisning 2010 Roslagsbostäder ett hem att längta till 2 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Roslagsbostäder är verksamma i tre orter; Rimbo Hallstavik Norrtälje Antal lägenheter: 1 955 st Lokalyta:

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2012. Roslagsbostäder. ett hem att längta till

Årsredovisning 2012. Roslagsbostäder. ett hem att längta till Årsredovisning 2012 Roslagsbostäder ett hem att längta till 2 roslagsbostäder ab årsredovisning 2012 Roslagsbostäder är verksamma på nio orter Rimbo Hallstavik Norrtälje Älmsta Svanberga Bergshamra Södersvik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2006 Gårdstensbostäder AB 2 Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet..4 Förvaltningsberättelse....5-11 Finansiella

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

årsredovisning 2007 Bodens energi

årsredovisning 2007 Bodens energi årsredovisning 2007 Bodens energi 1 2 Årsredovisning 2007 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernens verksamheter Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer