Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 27 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB"

Transkript

1 Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: 5 november 2012 kl Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande: Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Kenneth Larsson Lars-Erik Larsson Ivar Fernemo Ulf Wilder Jeanelte Berggren, VD Lars Winell, ekonomiansvarig Mats Karlsson, arbetsledare Carina Royson, driftschef 265 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 266 Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 267 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Lars Winell. 268 Val av justerare Till justerare alt jämte ordförande justera protokollet utsågs Hendrik Burgering. 269 Föregående mötes protokoll Jeanelte Berggren gick igenom protokoll nr 26, 10 oktober Jeanelte informerade alt Allbyggarn meddelats i enlighet med 260. att lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 270 Månadsrapport Lars Winell föredrog månadsbokslutet per 30 september Det noterades alt resultatet ackumulerat till september är tkr och alt resultatet för september blev +396 tkr. Dock är prognosen för helårsresultatet oförändrad tkr. Under perioden oktober-december väntas stora investeringar i system dessutom är bland annat värmekostnaderna är högre sista kvartalet. Jeanelte Berggren informerade alt elavtalet löper elt år till men alt beslut om upphandling för 2014 bör faltas på nästa styrelsesammansträde.

2 att lägga månadsbokslutet till handlingarna. 271 Uthyrningsläget Jeanette Berggren informerade att vakanta lägenheter har ökat något i september. Några lägenheter är vakanta på grund av renoveringsbehov. Tre lägenheter på Västra Soltunet är vakanta på grund av storbranden. Det finns fler vakanta lägenheter i Gyttorp jämfört med Nora. För närvarande är det lite trögt att få ut vakanta lägenheter, vilket till viss del kan förklaras av säsongsvariationer. Det är lättare att hyra ut lägenheter på våren. Jeanette berättade att det för närvarande är relativt mycket manuellt arbete avseende uthyrning men att systemet kommer att uppgraderas inom kort och effektiviseringar kommer att vara igång under senare delen av våren. Förslag framfördes från styrelsen att marknadsföra lägenheterna i Gyttorp mot studenter. Jeanette informerade att under 2012 har bolaget legat lågt med marknadsföring men kommer framöver att lägga ner mer resurser på detta. att lägga rapporten om uthyrningsläget till handlingarna. 272 Projekt/fastigheter As fd förskola (Ashyttan 4:64) Jeanette informerade att fastighetsmäklare är kontakad inför eventuell försäljning. Enligt uppgift så är den avstyckning som gjorts av fastigheten och som går rakt igenom en av de byggnader som tillhörde det före detta pensionärshemmet rätt gjord. BMB rekommenderar att genomföra rivning av denna byggnad före försäljningen. Det finns beslut i kommunfullmäktige om tillåtelse för Nora Utveckling att sälja denna fastighet, vilket innebär att nytt beslut i kommunfullmäktige krävs där Norabostäder ges rätten att sälja fastigheten. att ge verkställande direktören i uppdrag att inleda processen för rivning av den före detta pensionärsbostad som delvis är belägen på fastigheten AShyttan 4:64. att ge verkställande direktören i uppdrag att förbereda och genomföra försäljning av fastigheten Ashyttan 4:64 via mäklare på den öppna marknaden. Försäljningen ska villkoras erforderliga politiska beslut såsom ett godkännande i kommunfullmäktige. Svanen Jeanette Berggren informerade om situationen kring Svanen. Beslut om byggnation eller försäljning har dragit ut på tiden mycket beroende på bolagets ekonomiska situation. Den entreprenör som vann upphandlingen bör snarast få besked. Vidare meddelade Jeanette att det finns ett donationsbrev avseende Svanen. Innan beslut kan fattas måste det kontrolleras vad som är tillåtet enligt detta donationsbrev. Eventuellt kan permutation sökas hos kammarkollegiet. att ge verkställande direktören i uppdrag avbryta den upphandling som genomförts för ny- och ombyggnation.

3 att ge verkställande direktören i uppdrag att till nästa styrelsesammanträde ha tagit fram de förutsättningar som finns för att sälja fastigheten. 273 Budget 2013 Underhållsplan Carina Royson och Mats Karlsson gick igenom den underhållsplan som tagits fram under hösten. Planen som är specificerad per fastighet visar dels reparationsbehov och dels underhållsbehov de närmaste åren. Det noterades att underhållsbehovet är mycket stort. Styrelsen uttryckte ett stort tack till dem som arbetat med att ta fram denna underhållsplan. Diskussion följde om möjligheten att göra prioriteringar samt vilka åtgärder som är möjliga att aktivera respektive vilka åtgärder som är hyreshöjande. Diskussion följde också om hur planen skulle se ut om reparationer ändrades från 120 kr/m2 till 100 kr/m2. Styrelsen tackade för rapporten och beslutade att företagsledningen till nästkommande styrelsesammanträde presenterar prioriteringslista totalt och per fastighet, vilka åtgärder som är hyreshöjande samt vilket underhåll som kan aktiveras. Styrelsen önskade också se ett förslag där reparationer justerades från 120 kr/m2 till 1 00 kr/m2. att ge företagsledningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till stöd för renovering av byggnadsminnesmärkta fastigheter.

4 Ägartillskott Jeanette Berggren informerade om att förslag till ägartillskott har förts fram till kommunfullmäktige som hänskjutit frågan till budgetberedning den 6 november. Enligt beslut har budgetberedningen vid detta möte ombildats till kommunstyrelse så att förslag till beslut kan lämnas till nästkommande kommunfullmäktigesammanträde. Vidare berättade Jeanette att Norabostäders revisor har fått ett utredningsuppdrag av Nora Rådhus att visa hur kommunens och Norabostäders balansräkning respektive resultaträkning påverkas av ett eventuellt kapitaltillskott. Budgetunderlag Lars Winell gick igenom förutsättningarna som finns i det utsända budgetunderlaget. Diskussion följde om behovet att hyreshöjningar för att klara det stora underhållsbehovet. Jeanette Berggren kompletterade att det finns osäkerhetsfaktorer i budgetunderlaget som exempelvis att värmekostnaderna är beroende på om det blir varmare eller kallare än normalår. att ge verkställande direktören i uppdrag att boka träff med hyregästföreningen för ett inledande möte inför hyresförhandlingarna. att ge verkställande direktören i uppdrag att justera budgetunderlaget. Enligt styrelsen finns behov aven större hyreshöjning för att klara bolagets underhållsbehov och styrelsen ger även verkställande direktören möjlighet att budgetera med visst underskott för Finanspolicy. Lars Winell gick igenom den utskickade finanspolicyn. Diskussion fördes om några formuleringar. Styrelsen föreslog att i Riskinslruktion för Norabosläder punkt 1. Likviditet och betalningsberedskap ändra från "Likviditetsreserven skall som målsättning uppgå till minst 1 O MSEK, vilket motsvarar checkkrediten, och vara tillgänglig inom 2 dagar" till "Likviditetsreserven skall som målsättning uppgå till minst 1 O MSEK, vilket motsvarar checkkrediten, och vara tillgänglig inom 2 bankdagar" Styrelsen föreslog att i Riskinslruktion för Norabosläder punkt 5. Placering av kapital/egna medel ändra från "Atkomsttid inom 3 dagar" till" Atkomsttid inom 3 bankdagar". Angående när utförlig placeringspolicy ska upprättas godtog styrelsen nivån 20 MSEK. att godkänna finanspolicyn med ovan angivna förändringar och skicka den vidare till kommunfullmäktige för beslut. 275 Etiska regler för umgänge med leverantörer Jeanette Berggren berättade att bolaget haft en två-dagars utbildning med personalen i etikfrågor. Jeanette gick också igenom dokumentet "Etiska regler för umgänget med leverantörer". Diskussion följde om dokumentet med slutsatsen att dokumentet är välformulerat och heltäckande.

5 att godkänna dokumentet "Etiska regler för umgänget med leverantörer". att ge verkställande direktören i uppdrag att implementera dessa regler i organisationen. 276 Övriga frågor I nga övriga frågor har noterats. 277 Mötets avslut Ordföranden tackade de närvarande och sammanträdet avslutades. Vid protokollet Lars Winell Justeras ~t!re~l Bror-Erik Israelsson

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder Protokoll nr 29 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: 3 december 2012 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson Protokoll nr 252012 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 14 september 2012 kl. 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Adjungerad:

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi)

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi) Protokoll nr 12 2014 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: Tisdag 7 oktober 2014 kl 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015

eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 DATUM: 2015-02-18 TID: 08.30 PLATS: Soldatrummet, Ebo NÄRVARO: Ordinarie ledamöter Ersättare Övriga Mikael Wehtje ordf Karin Reinisch Joakim Ahlin VD

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15. 2005-08-30 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.00 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2014-05-23

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2014-05-23 2014-05-23 Ärendeförteckning 22 Sammanträdets öppnande... 2 22a Val av protokollsjusterare... 2 22b Godkännande av dagordning... 2 22c Godkännande av föregående protokoll... 2 22d Kvarstående ärenden,

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE.

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Ekonomi i balans Upsala Golfklubb Extra årsmöte 1 oktober 2009 Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Bakgrund Upsala golfklubbs årsmöte avslog vid sitt sammanträde den 2 mars den då

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-05-23

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-05-23 2014-05-23 Ärendeförteckning 20 Sammanträdets öppnande... 2 20a Val av protokollsjusterare... 2 20b Godkännande av dagordning... 2 20c Godkännande av föregående protokoll... 2 20d Styrelselogg... 2 21

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013

Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013 Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013 KFUK-KFUM Centrals styrelse Tidpunkt: onsdag den 2 oktober 2013 Närvarande: Bengt Arwén, Paula Asarnoj, Kajsa Carlsson Anki Ericson, Richard Gustafsson,

Läs mer

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer