ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande, frånv Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) ordförande Tom Martinsson (M) Martina Henriksson (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Erik Andersson (C) Rolf Davidsson, kommunchef Christer Ahlen (M) S-I. Eriksson, personalchef 141 A. Bergman, VAMAS Elin Perjos, planarkitekt R. Stintzing, tf. stadsark L. Bergman, byggchef M. Grundén, nä.livschef L. Halvarsson, Lantmät L. Nyberg, teknisk chef K. Edvinsson, fastighetstekn. 150 Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski 141, Christin Löfstrand Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning 141 Personalbehovsanmälan för tjänst som fritidssamordnare Detaljplan för Västra Sälen 20:6 och del av 20: Detaljplan för fastigheterna Högstrand 1:11-1:54, Garpsätra stugby Fördjupad översiktsplan för Stöten Förhandsbesked för anläggande av aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S: Föreskrifter om bärighetsklass Utredningsbehov gällande stabilitetsförhållanden i bebyggda områden samt raviner och slänter Rapport från BRåMS avseende trygga och säkra boendemiljöer Valdistrikt för valen Förlängning av upphandlat elavtal Inrättande av tjänst som fastighetsförvaltare Fastighetsförvaltningssystem för Malung-Sälens kommun Rapport om Airport Centre Detaljplan för Västra Sälen 3: Meddelanden... 18

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Personalbehovsanmälan för tjänst som fritidssamordnare Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet inväntar kommande ställningstaganden kring kommunens ekonomi innan beslut tas i ärendet. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg har inkommit med personalbehovsanmälan gällande tjänst som fritidssamordnare och tillstyrker att tjänsten får återbesättas. Tjänsten är vakant på grund av att tidigare befattningshavare återgått till ordinarie tjänst. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. samordning av verksamheterna inom fritidssektorn samt personalansvar. Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 19 augusti 2013 att tjänsten som fritidssamordnare inte får återbesättas förrän den ekonomiska situationen inom kommunen är klarlagd, utifrån lagda beredningspunkter. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 19 augusti Skickas till För kännedom: Lars Nyberg Personalavdelningen För åtgärd:

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för Västra Sälen 20:6 och del av 20:1 Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Planberedningen tillstyrker att samrådsredogörelsen godkänns och att planförslaget ställs ut för granskning, om inte yttrande från Länsstyrelsen medför större förändringar av förslaget. Ett förslag till detaljplan för Västra Sälen 20:6 och del av 20:1, upprättat i juni 2013 av ByggTeknik AB i Malung har varit utsänt för samråd. Planområdet ligger i Sälenfjällen, vid Olarsängen, strax sydväst om Olarsgården. Syftet med planförslaget är att möjliggöra att 5 tomter för fritidshus kan styckas av. Byggrätten föreslås till 65 m 2 respektive 100 m 2 beroende på fastighetens storlek. I planförslaget finns även med ett område för kontor vid Fjällvägen. Planförslaget innebär ett tillskott av ca 50 nya bäddar. En samrådsredogörelse, vilken ska kompletteras med yttrande från länsstyrelsen när det inkommer, har upprättats i augusti 2013 och föreslår att detaljplaneförslaget sänds ut för granskning efter det att nämnda justeringar och kompletteringar har gjorts. Planarkitekt Elin Perjos föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 augusti 2013 att planberedningen tillstyrker att samrådsredogörelsen godkänns och att planförslaget ställs ut för granskning, om inte yttrande från Länsstyrelsen medför större förändringar av förslaget. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av planarkitekt Elin Perjos, daterat 13 augusti Samrådsredogörelse, upprättad i augusti Plankarta med bestämmelser. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Stadsbyggnadskontoret

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för fastigheterna Högstrand 1:11-1:54, Garpsätra stugby Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Planberedningen tillstyrker att detaljplaneförslaget sänds ut för samråd. Ett förslag till detaljplan för Högstrand :54, Garpsätra stugby, har upprättats av ByggTeknik i Malung AB. Planområdet ligger ca 5 km norr om Sälens by, på Västerdalälvens västra sida. Syftet med planförslaget är att öka byggrätten från 80 kvm till 120 kvm för huvudbyggnad. Övriga planbestämmelser föreslås överföras från gällande till ny detaljplan. Vid utbyggnad av området har sopuppsamling och transformatorstation fått andra lägen än i gällande detaljplan. Dessa anläggningar legaliseras i planförslaget. Avloppsanläggning och högspänningsledning har fått utökade områden mot gällande detaljplan vilka också legaliseras i planförslaget. Ett område för infiltration som aldrig blivit nyttjat föreslås tas bort och regleras som naturmark istället. Planarkitekt Elin Perjos föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 augusti 2013 att planberedningen tillstyrker att detaljplaneförslaget sänds ut på samråd. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av planarkitekt Elin Perjos, daterat 13 augusti Plankarta och planbeskrivning. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Stadsbyggnadskontoret

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Fördjupad översiktsplan för Stöten Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Planberedningen tillstyrker att den fördjupade översiktsplanen för Stöten sänds ut för samråd. Den fördjupade översiktsplanen för Stöten redovisar översiktligt de förutsättningar, som finns för Stötens framtida utveckling. Planen anger var marken är lämplig för fritidsboende, skidliftar, serviceanläggningar, handel, vägar och järnväg. Stötens skidområde utökas och längdspårsystemet utvecklas. Totalt planeras ett tillskott på ca bäddar inom planområdet utöver de som idag medges av gällande detaljplaner. Flera nya liftar och nedfarter planeras. Stora åkytor per gäst eftersträvas, långa backar och skidåkning i varierande terräng. Planen är utformad med tanke på att gästerna ska kunna ställa bilen åt sidan under vistelsen i Stöten. I planbeskrivningen finns uppgifter om naturen i området med skyddszoner, den befintliga bebyggelsen, de antagna detaljplanerna, den gällande lagstiftningen samt de miljökvalitetsnormer, som utgör förutsättningar för den nya fördjupade översiktsplanen. En rekommendationskarta och en illustrationskarta samt text beskriver den nya planens omfattning och innehåll. Konsekvenser av de åtgärder planen medför behandlas i planbeskrivningen där även rekommendationer för Stötens delområden och planens genomförande behandlas. I flera bilagor finns redogörelser för de vattenutredningar, som inlett planprocessen. Tf. stadsarkitekten Rodel Stintzing föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 augusti 2013 att planberedningen tillstyrker att den fördjupade översiktsplanen för Stöten sänds ut för samråd. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av tf. stadsarkitekten Rodel Stintzing, daterat 13 augusti Planhandlingar. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Stadsbyggnadskontoret

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förhandsbesked för anläggande av aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:1 Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Miljö- och byggchefen Lena Bergman att bereda ärendet vidare och lämna förslag till beslut avseende avsteg från kommunens översiktsplan. Olle Ericson har den 1 november 2011 inlämnat en ansökan om förhandsbesked gällande bygglov för fastigheten Lima Besparingsskog S:1. Genom att bygglovansökan avser byggnation och verksamhet inom ej detaljplanelagt område och som ej överensstämmer med riktlinjerna i gällande översiktsplan för Malung-Sälens kommun, bedöms ansökan behöva prövas vad gäller den planmässiga lämpligheten i att använda markområdet för föreslaget ändamål. Planberedningen beslutade den 21 augusti 2012 att begära att ytterligare underlagsmaterial tas fram som underlag för beslut samt uppmana sökanden att inkomma med en bullerutredning för att klargöra om den tänkta verksamheten kan godtas ur miljösynpunkt. Först därefter konstaterade planberedningen det möjligt att fatta beslut om förhandsbesked. Miljö- och byggchefen Lena Bergman redogör för ärendet och dess beredning. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar uppdra till miljö- och byggchefen Lena Bergman att bereda ärendet vidare och lämna förslag till beslut avseende avsteg från kommunens översiktsplan. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Lena Bergman

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Föreskrifter om bärighetsklass Arbetsutskottets beslut, i egenskap av trafiknämnd Malung-Sälens kommun föreskriver att samtliga vägar som inte är enskilda inom tättbebyggt område i Malung, enligt Malung-Sälens kommuns lokala trafikföreskrifter ( :001) om tättbebyggt område inom Malung, ska tillhöra bärighetsklass 1. Kommunens föreskrifter om bärighetsklasser enligt 4 kap 11 trafikförordningen ska kungöras på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling, STFS. Kommunens gator och vägar definieras i lagrummet som övrig väg som inte är enskild, till skillnad från allmän väg, som är statlig. För övrig väg som inte är enskild gäller BK2 om inte annat föreskrivs. Därför måste kommunen föreskriva om BK1 och publicera/kungöra denna föreskrift i STFS för att bärighetsklass BK1 ska gälla på kommunens gator och vägar. Utredningssekreterare Siv Ivarsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 juni 2013 att arbetsutskottet, i egenskap av trafiknämnd, beslutar föreskriva att samtliga vägar som inte är enskilda inom tättbebyggt område i Malung, enligt Malung-Sälens kommuns lokala trafikföreskrifter ( :001) om tättbebyggt område inom Malung, ska tillhöra bärighetsklass 1. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av utredningssekreterare Siv Ivarsson, daterat 12 juni Skickas till För kännedom: Therese Eriksson För åtgärd: Siv Ivarsson

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Utredningsbehov gällande stabilitetsförhållanden i bebyggda områden samt raviner och slänter Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras för framtagande av budget och projektplan. I Sverige sker årligen ras och skred av vilka de flesta är relativt små eller mycket små och utgör en del av förändringsprocessen i naturen. Ibland förekommer dock stora ras eller skred, till exempel när stora delar av E6:an skredade i Småröd I förebyggande syfte har därför Statens geotekniska institut (SGI), på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), utfört dels en översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord i kommunen, dels en förstudie som underlag för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i bebyggda områden i kommunen. Rapporterna, som har överlämnats till Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun , påvisar att det finns djupare utredningsbehov för sammanlagt 18 olika platser i kommunen. Beredskapssamordnare Mats Lenne föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 26 juni 2013 att djupstudier för stabilitetsförhållanden ska utföras på av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 18 föreslagna platser samt att en projektledare utses för framtagande och presentation av förslag till projektplan med budgetering för djupstudier av stabilitetsförhållanden. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för framtagande av budget och projektplan. av beredskapssamordnare Mats Lenne, daterat 26 juni Återrapporteras till/senast Till arbetsutskottet senast den 1 oktober Skickas till För kännedom: För åtgärd: Mats Lenne

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Rapport från BRåMS avseende trygga och säkra boendemiljöer Arbetsutskottets beslut Rapporten är mottagen. Brottsförebyggande Rådet i Malung-Sälen, BRåMS, har varit initiativtagare till nätverksträffar om trygga och säkra boendemiljöer. Polis, representanter från kommunala förvaltningar och Malungshem AB har deltagit i mötena, som främst handlat om bostadsområdet Storbygärdet. BRåMS har inkommit med skriftlig rapport om detta arbete, daterad 18 juni Folkhälsosamordnare Eva Malmqvist föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 18 juni 2013 att arbetsutskottet tar emot rapporten. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. med rapport av folkhälsosamordnare Eva Malmqvist, daterat 18 juni Skickas till För kännedom: BRåMS För åtgärd:

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Valdistrikt för valen 2014 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen För Malung-Sälens kommun föreslås oförändrad indelning i valdistrikt för valen Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009, 177, på förslag av valnämnden, att slå samman tolv valdistrikt till sju. Valdistrikten vid 2010 års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige var följaktligen Malungs Södra, Malungs Västra, Malungs Östra, Malungsfors, Lima, Transtrand och Yttermalung. Ett valdistrikt ska enligt 4 kap. 17 vallagen omfatta mellan och röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än eller fler än röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. Länsstyrelsen har att besluta om kommunens indelning i valdistrikt senast den 1 december 2013, på förslag av kommunfullmäktige. Samma indelning i valdistrikt kommer att gälla för såväl valet till Europaparlamentet som för valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige Valnämnden föreslår den 22 maj 2013, 1, att Malung-Sälens kommun föreslår oförändrad indelning i valdistrikt för valen Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till valnämndens förslag.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förlängning av upphandlat elavtal Arbetsutskottets beslut 1. Upphandlat elavtal förlängs med ett (1) år. 2. Service- och teknikförvaltningen uppdras att genomföra förlängningen av avtalet. Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 18 september 2012, 45, att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av nytt elavtal med avtalstid på ett (1) år, med möjlighet till ett (1) års förlängning. Arbetsutskottet har nu att ta ställning till huruvida kommunen ska nyttja möjligheten till ett (1) års förlängning. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg och fastighetstekniker Kjell Edvinsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att upphandlat elavtal förlängs med ett (1) år samt att service- och teknikförvaltningen uppdras att genomföra förlängningen av avtalet. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Service- och teknikförvaltningen

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Inrättande av tjänst som fastighetsförvaltare Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till budgetutskottet för vidare beredning. I arbetet med att skapa en effektiv förvaltning samt upprätta underhållsplaner för Malung-Sälens kommuns fastigheter bedöms en funktion som fastighetsförvaltare/systemförvaltare av vikt för att få systemet med fastighetsförvaltning att fungera. Fastighetsförvaltaren ska vara den som förser ITsystemet med data som gör det möjligt att skapa, vidmakthålla och utveckla underhållsplaner för Malung-Sälens kommuns alla fastigheter. Fastighetsförvaltningen är också den som utarbetar arbetsorder till fasighetsskötare/driftpersonal samt den som har kontakt med hyresgäster och entreprenörer vid mindre ombyggnationer. Uppgifter av strategisk karaktär åligger fastighetschefen. En tjänst som fastighetsförvaltare föreslås vara tillsvidare, med en sysselsättningsgrad om 100 %. Fastighetsförvaltarens organisatoriska tillhörighet ska vara fastighetsenheten inom service- och teknikförvaltningen. Kostnaden för tjänsten ryms inom service- och teknikförvaltningens befintliga budgetram. Personalchefen Sten-Inge Eriksson, respektive service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 30 april 2013 respektive 12 december 2012 att en tjänst som fastighetsförvaltare inrättas. Arbetsutskott föreslår den 7 maj 2013, 100, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen beslutar den 14 maj 2013, 78, att återremittera ärendet för vidare beredning. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg har berett ärendet vidare och föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 augusti 2013 att service- och teknikförvaltningen uppdras att tillsätta tjänsten som fastighetsförvaltare och genomföra rekrytering under 2013, inom tilldelad budgetram. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till budgetutskottet för vidare beredning. av service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, daterat 7 augusti 2013.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Fastighetsförvaltningssystem för Malung-Sälens kommun Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till budgetutskottet för vidare beredning. I arbetet med att skapa en effektiv förvaltning av Malung-Sälens kommuns fastigheter behövs möjligheten att hantera, lagra och bearbeta data, hyresavtal m.m. på ett rationellt och modernt sätt. Lagkrav föreligger vad gäller att upprätta underhållsplaner för Malung-Sälens kommuns alla fastigheter. I dagsläget bedöms möjligheten att upprätta underhållsplaner begränsad, på grund av bristande tekniska resurser. Sedan många år sker rationell och effektiv fastighetsförvaltning med hjälp av ITsystem, speciellt framtagna och utformade för sitt ändamål. Med hjälp av en utökning av det system som idag används inom fastighetsenheten inom service- och teknikförvaltningen formas möjligheter att skapa, vidmakthålla och utveckla lagstadgade underhållsplaner för Malung-Sälens kommun. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 december 2012 att service- och teknikförvaltningen uppdras upphandla och driftsätta ett fastighetsförvaltningssystem. Arbetsutskott föreslår den 7 maj 2013, 99, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen beslutar den 14 maj 2013, 77, att återremittera ärendet för vidare beredning. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg har berett ärendet vidare och föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 augusti 2013 att service- och teknikförvaltningen uppdras upphandla och driftsätta ett fastighetsförvaltningssystem under Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att hänskjuta frågan till budgetutskottet för vidare beredning. av service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, daterat 7 augusti 2013.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Rapport om Airport Centre Ordföranden Kurt Podgorski (S) lämnar muntlig rapport angående Airport Centre, projektet för uppförande av flygplats och handelsområde vid Mobergskölen intill Rörbäcksnäs.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för Västra Sälen 3:3 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Det i januari 2013 upprättade förslaget till detaljplan för Västra Sälen 3:3 antas. 2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Ett förslag till detaljplan för rubricerat område, upprättat av Bygg-Teknik i Malung, har varit utställt för granskning. Planområdet är beläget i Sälenfjällen, strax nordväst om Olarsgården. Förslaget avser ett stugbyområde omfattande 14 lägenheter på högst 700m 2 byggnadsarea. Upphävande av strandskyddet föreslås inom område för Lokalgata och inom kvartersmark. Synpunkter på förslaget har under samrådet framförts av Länsstyrelsen, Miljönämnden, Kommunala Handikapprådet och sakägare i form av Gubbmyrens samfällighetsförening och ägare till Västra Sälen 20:1 och 7:186. Framförda synpunkter föranledde vissa justeringar och kompletteringar av planförslaget före utställningen. Vad gäller vattenförsörjning redovisades ett nytt upplägg där kommunal vattenförsörjning utgör långsiktig lösning men där en tillfällig lösning via Skistars/Lindvallens ledningssystem kan bli aktuell. Under utställelsen har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Mora kommun, Trafikverket, Miljönämnden, Gubbmyrens samfällighetsförening och Prinsgårdarnas samfällighetsförening. Inkomna synpunkter föranleder inga åtgärder före antagandet. Beträffande avloppslösning där VAMAS studerat alternativ har heller ingen förändring av planförslaget gjorts inför antagandet av detaljplanen. Det överlåts på kommunstyrelsen att avgöra hur kravet på exploateringsavtal ska vara tillgodosett innan detaljplanen antas av fullmäktige. Ett utlåtande har upprättats i april Där föreslås att detaljplaneförslaget förs vidare till antagande. Planberedningen har tillstyrkt att detaljplanen förs vidare till antagande och att åtgärderna som planen medger är förenliga med 3, 4 och 5 kap miljöbalken liksom med gällande översiktsplan.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott fortsättning Planarkitekt Hans Johansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 juni 2013 att det i januari 2013 upprättade förslag till detaljplan för Västra Sälen 3:3 antas. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av planarkitekt Hans Johansson, daterat 12 juni Planhandlingar.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Meddelanden Arbetsutskottets beslut Meddelandena läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden Dnr Årsmötesprotokoll från Intresseföreningen Bergslaget. Dnr Boverkets beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler. Dnr Förnyelse av försäkring inför 2014 från Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag. Dnr Intyg gällande tillstånd, upplåtelse och skötsel avseende lekredskap för barn vid Äråbadet i Lima, i Malung-Sälens kommun. Dnr Årsredovisning 2012 från Dalatrafik. Dnr Länsstyrelsen i Dalarnas beslut angående tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622, AL) och tobakslagen (1993:581, TL) i Malung-Sälens kommun den 12 juni Dnr Öppet brev till Malung-Sälens kommunstyrelse/kommun angående de biologiska reningsstegen vid reningsverken i Öje och Yttermalung. Dnr Region Dalarnas protokoll Dnr Polisanmälan ang. försök till mordbrand vid gruppbostaden Björkbacken. Dnr Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut angående Malung-Sälens kommuns ansökan om projektstöd inom Leader. Dnr Polismyndigheten Dalarnas tillståndsbevis avseende offentlig tillställning Löptävling, Buggruset. Dnr BRåMS verksamhetsberättelse 2012.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott fortsättning Dnr Länsstyrelsen i Dalarnas län: Dalarnas miljömål och Åtgärdsprogram Dnr Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut om tillstånd att färdas på barmark med fyrhjuling i samband med maratonlopp i Sälenfjällen den 30 augusti 1 september. Dnr Polismyndigheten i Dalarnas bevis om anmälan för Visfestivalen vid BOA, Malungsfors, Malung-Sälens kommun.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorsi (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Tom Martinsson (M) Martina Elfström (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

'>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00

'>'.c 5 :~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 '>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-12-17 1 Side Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 Beslutande Rune Högberg (FP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-01-27 1. Sekreterare...Paragrafer 1-7 Marit Gustafsson

Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-01-27 1. Sekreterare...Paragrafer 1-7 Marit Gustafsson Valnämnden 2014-01-27 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet 13.00-17.00 Maritha Eriksson (V), ordförande Rune Högberg (FP), vice ordförande Sven-Olov Halvarsson Lill (C), ledamot Ronny Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11. Marung-Saiens Kommun SammanträdesprotokoH 2016-06-10 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl 08.30-11.20 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S)

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) lg^' Maiung-Sälens kommun o Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) övriga deltagande Kerstin

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-24 1. Plats och tid Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 08.00-09.00, 09.

Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-24 1. Plats och tid Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 08.00-09.00, 09. [O. 1 Plats och tid Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 08.00-09.00, 09.30-12,16 Beslutande Carina Albertsson (5), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Beeh (V) övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer