ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande, frånv Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) ordförande Tom Martinsson (M) Martina Henriksson (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Erik Andersson (C) Rolf Davidsson, kommunchef Christer Ahlen (M) S-I. Eriksson, personalchef 141 A. Bergman, VAMAS Elin Perjos, planarkitekt R. Stintzing, tf. stadsark L. Bergman, byggchef M. Grundén, nä.livschef L. Halvarsson, Lantmät L. Nyberg, teknisk chef K. Edvinsson, fastighetstekn. 150 Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski 141, Christin Löfstrand Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning 141 Personalbehovsanmälan för tjänst som fritidssamordnare Detaljplan för Västra Sälen 20:6 och del av 20: Detaljplan för fastigheterna Högstrand 1:11-1:54, Garpsätra stugby Fördjupad översiktsplan för Stöten Förhandsbesked för anläggande av aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S: Föreskrifter om bärighetsklass Utredningsbehov gällande stabilitetsförhållanden i bebyggda områden samt raviner och slänter Rapport från BRåMS avseende trygga och säkra boendemiljöer Valdistrikt för valen Förlängning av upphandlat elavtal Inrättande av tjänst som fastighetsförvaltare Fastighetsförvaltningssystem för Malung-Sälens kommun Rapport om Airport Centre Detaljplan för Västra Sälen 3: Meddelanden... 18

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Personalbehovsanmälan för tjänst som fritidssamordnare Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet inväntar kommande ställningstaganden kring kommunens ekonomi innan beslut tas i ärendet. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg har inkommit med personalbehovsanmälan gällande tjänst som fritidssamordnare och tillstyrker att tjänsten får återbesättas. Tjänsten är vakant på grund av att tidigare befattningshavare återgått till ordinarie tjänst. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. samordning av verksamheterna inom fritidssektorn samt personalansvar. Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 19 augusti 2013 att tjänsten som fritidssamordnare inte får återbesättas förrän den ekonomiska situationen inom kommunen är klarlagd, utifrån lagda beredningspunkter. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 19 augusti Skickas till För kännedom: Lars Nyberg Personalavdelningen För åtgärd:

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för Västra Sälen 20:6 och del av 20:1 Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Planberedningen tillstyrker att samrådsredogörelsen godkänns och att planförslaget ställs ut för granskning, om inte yttrande från Länsstyrelsen medför större förändringar av förslaget. Ett förslag till detaljplan för Västra Sälen 20:6 och del av 20:1, upprättat i juni 2013 av ByggTeknik AB i Malung har varit utsänt för samråd. Planområdet ligger i Sälenfjällen, vid Olarsängen, strax sydväst om Olarsgården. Syftet med planförslaget är att möjliggöra att 5 tomter för fritidshus kan styckas av. Byggrätten föreslås till 65 m 2 respektive 100 m 2 beroende på fastighetens storlek. I planförslaget finns även med ett område för kontor vid Fjällvägen. Planförslaget innebär ett tillskott av ca 50 nya bäddar. En samrådsredogörelse, vilken ska kompletteras med yttrande från länsstyrelsen när det inkommer, har upprättats i augusti 2013 och föreslår att detaljplaneförslaget sänds ut för granskning efter det att nämnda justeringar och kompletteringar har gjorts. Planarkitekt Elin Perjos föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 augusti 2013 att planberedningen tillstyrker att samrådsredogörelsen godkänns och att planförslaget ställs ut för granskning, om inte yttrande från Länsstyrelsen medför större förändringar av förslaget. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av planarkitekt Elin Perjos, daterat 13 augusti Samrådsredogörelse, upprättad i augusti Plankarta med bestämmelser. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Stadsbyggnadskontoret

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för fastigheterna Högstrand 1:11-1:54, Garpsätra stugby Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Planberedningen tillstyrker att detaljplaneförslaget sänds ut för samråd. Ett förslag till detaljplan för Högstrand :54, Garpsätra stugby, har upprättats av ByggTeknik i Malung AB. Planområdet ligger ca 5 km norr om Sälens by, på Västerdalälvens västra sida. Syftet med planförslaget är att öka byggrätten från 80 kvm till 120 kvm för huvudbyggnad. Övriga planbestämmelser föreslås överföras från gällande till ny detaljplan. Vid utbyggnad av området har sopuppsamling och transformatorstation fått andra lägen än i gällande detaljplan. Dessa anläggningar legaliseras i planförslaget. Avloppsanläggning och högspänningsledning har fått utökade områden mot gällande detaljplan vilka också legaliseras i planförslaget. Ett område för infiltration som aldrig blivit nyttjat föreslås tas bort och regleras som naturmark istället. Planarkitekt Elin Perjos föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 augusti 2013 att planberedningen tillstyrker att detaljplaneförslaget sänds ut på samråd. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av planarkitekt Elin Perjos, daterat 13 augusti Plankarta och planbeskrivning. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Stadsbyggnadskontoret

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Fördjupad översiktsplan för Stöten Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Planberedningen tillstyrker att den fördjupade översiktsplanen för Stöten sänds ut för samråd. Den fördjupade översiktsplanen för Stöten redovisar översiktligt de förutsättningar, som finns för Stötens framtida utveckling. Planen anger var marken är lämplig för fritidsboende, skidliftar, serviceanläggningar, handel, vägar och järnväg. Stötens skidområde utökas och längdspårsystemet utvecklas. Totalt planeras ett tillskott på ca bäddar inom planområdet utöver de som idag medges av gällande detaljplaner. Flera nya liftar och nedfarter planeras. Stora åkytor per gäst eftersträvas, långa backar och skidåkning i varierande terräng. Planen är utformad med tanke på att gästerna ska kunna ställa bilen åt sidan under vistelsen i Stöten. I planbeskrivningen finns uppgifter om naturen i området med skyddszoner, den befintliga bebyggelsen, de antagna detaljplanerna, den gällande lagstiftningen samt de miljökvalitetsnormer, som utgör förutsättningar för den nya fördjupade översiktsplanen. En rekommendationskarta och en illustrationskarta samt text beskriver den nya planens omfattning och innehåll. Konsekvenser av de åtgärder planen medför behandlas i planbeskrivningen där även rekommendationer för Stötens delområden och planens genomförande behandlas. I flera bilagor finns redogörelser för de vattenutredningar, som inlett planprocessen. Tf. stadsarkitekten Rodel Stintzing föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 augusti 2013 att planberedningen tillstyrker att den fördjupade översiktsplanen för Stöten sänds ut för samråd. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av tf. stadsarkitekten Rodel Stintzing, daterat 13 augusti Planhandlingar. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Stadsbyggnadskontoret

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förhandsbesked för anläggande av aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:1 Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Miljö- och byggchefen Lena Bergman att bereda ärendet vidare och lämna förslag till beslut avseende avsteg från kommunens översiktsplan. Olle Ericson har den 1 november 2011 inlämnat en ansökan om förhandsbesked gällande bygglov för fastigheten Lima Besparingsskog S:1. Genom att bygglovansökan avser byggnation och verksamhet inom ej detaljplanelagt område och som ej överensstämmer med riktlinjerna i gällande översiktsplan för Malung-Sälens kommun, bedöms ansökan behöva prövas vad gäller den planmässiga lämpligheten i att använda markområdet för föreslaget ändamål. Planberedningen beslutade den 21 augusti 2012 att begära att ytterligare underlagsmaterial tas fram som underlag för beslut samt uppmana sökanden att inkomma med en bullerutredning för att klargöra om den tänkta verksamheten kan godtas ur miljösynpunkt. Först därefter konstaterade planberedningen det möjligt att fatta beslut om förhandsbesked. Miljö- och byggchefen Lena Bergman redogör för ärendet och dess beredning. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar uppdra till miljö- och byggchefen Lena Bergman att bereda ärendet vidare och lämna förslag till beslut avseende avsteg från kommunens översiktsplan. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Lena Bergman

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Föreskrifter om bärighetsklass Arbetsutskottets beslut, i egenskap av trafiknämnd Malung-Sälens kommun föreskriver att samtliga vägar som inte är enskilda inom tättbebyggt område i Malung, enligt Malung-Sälens kommuns lokala trafikföreskrifter ( :001) om tättbebyggt område inom Malung, ska tillhöra bärighetsklass 1. Kommunens föreskrifter om bärighetsklasser enligt 4 kap 11 trafikförordningen ska kungöras på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling, STFS. Kommunens gator och vägar definieras i lagrummet som övrig väg som inte är enskild, till skillnad från allmän väg, som är statlig. För övrig väg som inte är enskild gäller BK2 om inte annat föreskrivs. Därför måste kommunen föreskriva om BK1 och publicera/kungöra denna föreskrift i STFS för att bärighetsklass BK1 ska gälla på kommunens gator och vägar. Utredningssekreterare Siv Ivarsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 juni 2013 att arbetsutskottet, i egenskap av trafiknämnd, beslutar föreskriva att samtliga vägar som inte är enskilda inom tättbebyggt område i Malung, enligt Malung-Sälens kommuns lokala trafikföreskrifter ( :001) om tättbebyggt område inom Malung, ska tillhöra bärighetsklass 1. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av utredningssekreterare Siv Ivarsson, daterat 12 juni Skickas till För kännedom: Therese Eriksson För åtgärd: Siv Ivarsson

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Utredningsbehov gällande stabilitetsförhållanden i bebyggda områden samt raviner och slänter Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras för framtagande av budget och projektplan. I Sverige sker årligen ras och skred av vilka de flesta är relativt små eller mycket små och utgör en del av förändringsprocessen i naturen. Ibland förekommer dock stora ras eller skred, till exempel när stora delar av E6:an skredade i Småröd I förebyggande syfte har därför Statens geotekniska institut (SGI), på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), utfört dels en översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord i kommunen, dels en förstudie som underlag för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i bebyggda områden i kommunen. Rapporterna, som har överlämnats till Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun , påvisar att det finns djupare utredningsbehov för sammanlagt 18 olika platser i kommunen. Beredskapssamordnare Mats Lenne föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 26 juni 2013 att djupstudier för stabilitetsförhållanden ska utföras på av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 18 föreslagna platser samt att en projektledare utses för framtagande och presentation av förslag till projektplan med budgetering för djupstudier av stabilitetsförhållanden. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för framtagande av budget och projektplan. av beredskapssamordnare Mats Lenne, daterat 26 juni Återrapporteras till/senast Till arbetsutskottet senast den 1 oktober Skickas till För kännedom: För åtgärd: Mats Lenne

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Rapport från BRåMS avseende trygga och säkra boendemiljöer Arbetsutskottets beslut Rapporten är mottagen. Brottsförebyggande Rådet i Malung-Sälen, BRåMS, har varit initiativtagare till nätverksträffar om trygga och säkra boendemiljöer. Polis, representanter från kommunala förvaltningar och Malungshem AB har deltagit i mötena, som främst handlat om bostadsområdet Storbygärdet. BRåMS har inkommit med skriftlig rapport om detta arbete, daterad 18 juni Folkhälsosamordnare Eva Malmqvist föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 18 juni 2013 att arbetsutskottet tar emot rapporten. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. med rapport av folkhälsosamordnare Eva Malmqvist, daterat 18 juni Skickas till För kännedom: BRåMS För åtgärd:

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Valdistrikt för valen 2014 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen För Malung-Sälens kommun föreslås oförändrad indelning i valdistrikt för valen Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009, 177, på förslag av valnämnden, att slå samman tolv valdistrikt till sju. Valdistrikten vid 2010 års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige var följaktligen Malungs Södra, Malungs Västra, Malungs Östra, Malungsfors, Lima, Transtrand och Yttermalung. Ett valdistrikt ska enligt 4 kap. 17 vallagen omfatta mellan och röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än eller fler än röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. Länsstyrelsen har att besluta om kommunens indelning i valdistrikt senast den 1 december 2013, på förslag av kommunfullmäktige. Samma indelning i valdistrikt kommer att gälla för såväl valet till Europaparlamentet som för valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige Valnämnden föreslår den 22 maj 2013, 1, att Malung-Sälens kommun föreslår oförändrad indelning i valdistrikt för valen Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till valnämndens förslag.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förlängning av upphandlat elavtal Arbetsutskottets beslut 1. Upphandlat elavtal förlängs med ett (1) år. 2. Service- och teknikförvaltningen uppdras att genomföra förlängningen av avtalet. Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 18 september 2012, 45, att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av nytt elavtal med avtalstid på ett (1) år, med möjlighet till ett (1) års förlängning. Arbetsutskottet har nu att ta ställning till huruvida kommunen ska nyttja möjligheten till ett (1) års förlängning. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg och fastighetstekniker Kjell Edvinsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att upphandlat elavtal förlängs med ett (1) år samt att service- och teknikförvaltningen uppdras att genomföra förlängningen av avtalet. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Service- och teknikförvaltningen

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Inrättande av tjänst som fastighetsförvaltare Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till budgetutskottet för vidare beredning. I arbetet med att skapa en effektiv förvaltning samt upprätta underhållsplaner för Malung-Sälens kommuns fastigheter bedöms en funktion som fastighetsförvaltare/systemförvaltare av vikt för att få systemet med fastighetsförvaltning att fungera. Fastighetsförvaltaren ska vara den som förser ITsystemet med data som gör det möjligt att skapa, vidmakthålla och utveckla underhållsplaner för Malung-Sälens kommuns alla fastigheter. Fastighetsförvaltningen är också den som utarbetar arbetsorder till fasighetsskötare/driftpersonal samt den som har kontakt med hyresgäster och entreprenörer vid mindre ombyggnationer. Uppgifter av strategisk karaktär åligger fastighetschefen. En tjänst som fastighetsförvaltare föreslås vara tillsvidare, med en sysselsättningsgrad om 100 %. Fastighetsförvaltarens organisatoriska tillhörighet ska vara fastighetsenheten inom service- och teknikförvaltningen. Kostnaden för tjänsten ryms inom service- och teknikförvaltningens befintliga budgetram. Personalchefen Sten-Inge Eriksson, respektive service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 30 april 2013 respektive 12 december 2012 att en tjänst som fastighetsförvaltare inrättas. Arbetsutskott föreslår den 7 maj 2013, 100, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen beslutar den 14 maj 2013, 78, att återremittera ärendet för vidare beredning. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg har berett ärendet vidare och föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 augusti 2013 att service- och teknikförvaltningen uppdras att tillsätta tjänsten som fastighetsförvaltare och genomföra rekrytering under 2013, inom tilldelad budgetram. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till budgetutskottet för vidare beredning. av service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, daterat 7 augusti 2013.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Fastighetsförvaltningssystem för Malung-Sälens kommun Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till budgetutskottet för vidare beredning. I arbetet med att skapa en effektiv förvaltning av Malung-Sälens kommuns fastigheter behövs möjligheten att hantera, lagra och bearbeta data, hyresavtal m.m. på ett rationellt och modernt sätt. Lagkrav föreligger vad gäller att upprätta underhållsplaner för Malung-Sälens kommuns alla fastigheter. I dagsläget bedöms möjligheten att upprätta underhållsplaner begränsad, på grund av bristande tekniska resurser. Sedan många år sker rationell och effektiv fastighetsförvaltning med hjälp av ITsystem, speciellt framtagna och utformade för sitt ändamål. Med hjälp av en utökning av det system som idag används inom fastighetsenheten inom service- och teknikförvaltningen formas möjligheter att skapa, vidmakthålla och utveckla lagstadgade underhållsplaner för Malung-Sälens kommun. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 december 2012 att service- och teknikförvaltningen uppdras upphandla och driftsätta ett fastighetsförvaltningssystem. Arbetsutskott föreslår den 7 maj 2013, 99, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen beslutar den 14 maj 2013, 77, att återremittera ärendet för vidare beredning. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg har berett ärendet vidare och föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 augusti 2013 att service- och teknikförvaltningen uppdras upphandla och driftsätta ett fastighetsförvaltningssystem under Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att hänskjuta frågan till budgetutskottet för vidare beredning. av service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, daterat 7 augusti 2013.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Rapport om Airport Centre Ordföranden Kurt Podgorski (S) lämnar muntlig rapport angående Airport Centre, projektet för uppförande av flygplats och handelsområde vid Mobergskölen intill Rörbäcksnäs.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för Västra Sälen 3:3 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Det i januari 2013 upprättade förslaget till detaljplan för Västra Sälen 3:3 antas. 2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Ett förslag till detaljplan för rubricerat område, upprättat av Bygg-Teknik i Malung, har varit utställt för granskning. Planområdet är beläget i Sälenfjällen, strax nordväst om Olarsgården. Förslaget avser ett stugbyområde omfattande 14 lägenheter på högst 700m 2 byggnadsarea. Upphävande av strandskyddet föreslås inom område för Lokalgata och inom kvartersmark. Synpunkter på förslaget har under samrådet framförts av Länsstyrelsen, Miljönämnden, Kommunala Handikapprådet och sakägare i form av Gubbmyrens samfällighetsförening och ägare till Västra Sälen 20:1 och 7:186. Framförda synpunkter föranledde vissa justeringar och kompletteringar av planförslaget före utställningen. Vad gäller vattenförsörjning redovisades ett nytt upplägg där kommunal vattenförsörjning utgör långsiktig lösning men där en tillfällig lösning via Skistars/Lindvallens ledningssystem kan bli aktuell. Under utställelsen har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Mora kommun, Trafikverket, Miljönämnden, Gubbmyrens samfällighetsförening och Prinsgårdarnas samfällighetsförening. Inkomna synpunkter föranleder inga åtgärder före antagandet. Beträffande avloppslösning där VAMAS studerat alternativ har heller ingen förändring av planförslaget gjorts inför antagandet av detaljplanen. Det överlåts på kommunstyrelsen att avgöra hur kravet på exploateringsavtal ska vara tillgodosett innan detaljplanen antas av fullmäktige. Ett utlåtande har upprättats i april Där föreslås att detaljplaneförslaget förs vidare till antagande. Planberedningen har tillstyrkt att detaljplanen förs vidare till antagande och att åtgärderna som planen medger är förenliga med 3, 4 och 5 kap miljöbalken liksom med gällande översiktsplan.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott fortsättning Planarkitekt Hans Johansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 juni 2013 att det i januari 2013 upprättade förslag till detaljplan för Västra Sälen 3:3 antas. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av planarkitekt Hans Johansson, daterat 12 juni Planhandlingar.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Meddelanden Arbetsutskottets beslut Meddelandena läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden Dnr Årsmötesprotokoll från Intresseföreningen Bergslaget. Dnr Boverkets beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler. Dnr Förnyelse av försäkring inför 2014 från Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag. Dnr Intyg gällande tillstånd, upplåtelse och skötsel avseende lekredskap för barn vid Äråbadet i Lima, i Malung-Sälens kommun. Dnr Årsredovisning 2012 från Dalatrafik. Dnr Länsstyrelsen i Dalarnas beslut angående tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622, AL) och tobakslagen (1993:581, TL) i Malung-Sälens kommun den 12 juni Dnr Öppet brev till Malung-Sälens kommunstyrelse/kommun angående de biologiska reningsstegen vid reningsverken i Öje och Yttermalung. Dnr Region Dalarnas protokoll Dnr Polisanmälan ang. försök till mordbrand vid gruppbostaden Björkbacken. Dnr Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut angående Malung-Sälens kommuns ansökan om projektstöd inom Leader. Dnr Polismyndigheten Dalarnas tillståndsbevis avseende offentlig tillställning Löptävling, Buggruset. Dnr BRåMS verksamhetsberättelse 2012.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott fortsättning Dnr Länsstyrelsen i Dalarnas län: Dalarnas miljömål och Åtgärdsprogram Dnr Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut om tillstånd att färdas på barmark med fyrhjuling i samband med maratonlopp i Sälenfjällen den 30 augusti 1 september. Dnr Polismyndigheten i Dalarnas bevis om anmälan för Visfestivalen vid BOA, Malungsfors, Malung-Sälens kommun.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-36 2015-05-19 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 19 maj, kl. 13:15-17:15 ande Övriga deltagare Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S) Åke Knutz

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer