ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande, frånv Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) ordförande Tom Martinsson (M) Martina Henriksson (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Erik Andersson (C) Rolf Davidsson, kommunchef Christer Ahlen (M) S-I. Eriksson, personalchef 141 A. Bergman, VAMAS Elin Perjos, planarkitekt R. Stintzing, tf. stadsark L. Bergman, byggchef M. Grundén, nä.livschef L. Halvarsson, Lantmät L. Nyberg, teknisk chef K. Edvinsson, fastighetstekn. 150 Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski 141, Christin Löfstrand Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning 141 Personalbehovsanmälan för tjänst som fritidssamordnare Detaljplan för Västra Sälen 20:6 och del av 20: Detaljplan för fastigheterna Högstrand 1:11-1:54, Garpsätra stugby Fördjupad översiktsplan för Stöten Förhandsbesked för anläggande av aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S: Föreskrifter om bärighetsklass Utredningsbehov gällande stabilitetsförhållanden i bebyggda områden samt raviner och slänter Rapport från BRåMS avseende trygga och säkra boendemiljöer Valdistrikt för valen Förlängning av upphandlat elavtal Inrättande av tjänst som fastighetsförvaltare Fastighetsförvaltningssystem för Malung-Sälens kommun Rapport om Airport Centre Detaljplan för Västra Sälen 3: Meddelanden... 18

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Personalbehovsanmälan för tjänst som fritidssamordnare Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet inväntar kommande ställningstaganden kring kommunens ekonomi innan beslut tas i ärendet. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg har inkommit med personalbehovsanmälan gällande tjänst som fritidssamordnare och tillstyrker att tjänsten får återbesättas. Tjänsten är vakant på grund av att tidigare befattningshavare återgått till ordinarie tjänst. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. samordning av verksamheterna inom fritidssektorn samt personalansvar. Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 19 augusti 2013 att tjänsten som fritidssamordnare inte får återbesättas förrän den ekonomiska situationen inom kommunen är klarlagd, utifrån lagda beredningspunkter. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 19 augusti Skickas till För kännedom: Lars Nyberg Personalavdelningen För åtgärd:

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för Västra Sälen 20:6 och del av 20:1 Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Planberedningen tillstyrker att samrådsredogörelsen godkänns och att planförslaget ställs ut för granskning, om inte yttrande från Länsstyrelsen medför större förändringar av förslaget. Ett förslag till detaljplan för Västra Sälen 20:6 och del av 20:1, upprättat i juni 2013 av ByggTeknik AB i Malung har varit utsänt för samråd. Planområdet ligger i Sälenfjällen, vid Olarsängen, strax sydväst om Olarsgården. Syftet med planförslaget är att möjliggöra att 5 tomter för fritidshus kan styckas av. Byggrätten föreslås till 65 m 2 respektive 100 m 2 beroende på fastighetens storlek. I planförslaget finns även med ett område för kontor vid Fjällvägen. Planförslaget innebär ett tillskott av ca 50 nya bäddar. En samrådsredogörelse, vilken ska kompletteras med yttrande från länsstyrelsen när det inkommer, har upprättats i augusti 2013 och föreslår att detaljplaneförslaget sänds ut för granskning efter det att nämnda justeringar och kompletteringar har gjorts. Planarkitekt Elin Perjos föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 augusti 2013 att planberedningen tillstyrker att samrådsredogörelsen godkänns och att planförslaget ställs ut för granskning, om inte yttrande från Länsstyrelsen medför större förändringar av förslaget. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av planarkitekt Elin Perjos, daterat 13 augusti Samrådsredogörelse, upprättad i augusti Plankarta med bestämmelser. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Stadsbyggnadskontoret

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för fastigheterna Högstrand 1:11-1:54, Garpsätra stugby Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Planberedningen tillstyrker att detaljplaneförslaget sänds ut för samråd. Ett förslag till detaljplan för Högstrand :54, Garpsätra stugby, har upprättats av ByggTeknik i Malung AB. Planområdet ligger ca 5 km norr om Sälens by, på Västerdalälvens västra sida. Syftet med planförslaget är att öka byggrätten från 80 kvm till 120 kvm för huvudbyggnad. Övriga planbestämmelser föreslås överföras från gällande till ny detaljplan. Vid utbyggnad av området har sopuppsamling och transformatorstation fått andra lägen än i gällande detaljplan. Dessa anläggningar legaliseras i planförslaget. Avloppsanläggning och högspänningsledning har fått utökade områden mot gällande detaljplan vilka också legaliseras i planförslaget. Ett område för infiltration som aldrig blivit nyttjat föreslås tas bort och regleras som naturmark istället. Planarkitekt Elin Perjos föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 augusti 2013 att planberedningen tillstyrker att detaljplaneförslaget sänds ut på samråd. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av planarkitekt Elin Perjos, daterat 13 augusti Plankarta och planbeskrivning. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Stadsbyggnadskontoret

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Fördjupad översiktsplan för Stöten Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Planberedningen tillstyrker att den fördjupade översiktsplanen för Stöten sänds ut för samråd. Den fördjupade översiktsplanen för Stöten redovisar översiktligt de förutsättningar, som finns för Stötens framtida utveckling. Planen anger var marken är lämplig för fritidsboende, skidliftar, serviceanläggningar, handel, vägar och järnväg. Stötens skidområde utökas och längdspårsystemet utvecklas. Totalt planeras ett tillskott på ca bäddar inom planområdet utöver de som idag medges av gällande detaljplaner. Flera nya liftar och nedfarter planeras. Stora åkytor per gäst eftersträvas, långa backar och skidåkning i varierande terräng. Planen är utformad med tanke på att gästerna ska kunna ställa bilen åt sidan under vistelsen i Stöten. I planbeskrivningen finns uppgifter om naturen i området med skyddszoner, den befintliga bebyggelsen, de antagna detaljplanerna, den gällande lagstiftningen samt de miljökvalitetsnormer, som utgör förutsättningar för den nya fördjupade översiktsplanen. En rekommendationskarta och en illustrationskarta samt text beskriver den nya planens omfattning och innehåll. Konsekvenser av de åtgärder planen medför behandlas i planbeskrivningen där även rekommendationer för Stötens delområden och planens genomförande behandlas. I flera bilagor finns redogörelser för de vattenutredningar, som inlett planprocessen. Tf. stadsarkitekten Rodel Stintzing föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 augusti 2013 att planberedningen tillstyrker att den fördjupade översiktsplanen för Stöten sänds ut för samråd. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av tf. stadsarkitekten Rodel Stintzing, daterat 13 augusti Planhandlingar. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Stadsbyggnadskontoret

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förhandsbesked för anläggande av aktivitetscentrum på Lima Besparingsskog S:1 Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Miljö- och byggchefen Lena Bergman att bereda ärendet vidare och lämna förslag till beslut avseende avsteg från kommunens översiktsplan. Olle Ericson har den 1 november 2011 inlämnat en ansökan om förhandsbesked gällande bygglov för fastigheten Lima Besparingsskog S:1. Genom att bygglovansökan avser byggnation och verksamhet inom ej detaljplanelagt område och som ej överensstämmer med riktlinjerna i gällande översiktsplan för Malung-Sälens kommun, bedöms ansökan behöva prövas vad gäller den planmässiga lämpligheten i att använda markområdet för föreslaget ändamål. Planberedningen beslutade den 21 augusti 2012 att begära att ytterligare underlagsmaterial tas fram som underlag för beslut samt uppmana sökanden att inkomma med en bullerutredning för att klargöra om den tänkta verksamheten kan godtas ur miljösynpunkt. Först därefter konstaterade planberedningen det möjligt att fatta beslut om förhandsbesked. Miljö- och byggchefen Lena Bergman redogör för ärendet och dess beredning. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar uppdra till miljö- och byggchefen Lena Bergman att bereda ärendet vidare och lämna förslag till beslut avseende avsteg från kommunens översiktsplan. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Lena Bergman

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Föreskrifter om bärighetsklass Arbetsutskottets beslut, i egenskap av trafiknämnd Malung-Sälens kommun föreskriver att samtliga vägar som inte är enskilda inom tättbebyggt område i Malung, enligt Malung-Sälens kommuns lokala trafikföreskrifter ( :001) om tättbebyggt område inom Malung, ska tillhöra bärighetsklass 1. Kommunens föreskrifter om bärighetsklasser enligt 4 kap 11 trafikförordningen ska kungöras på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling, STFS. Kommunens gator och vägar definieras i lagrummet som övrig väg som inte är enskild, till skillnad från allmän väg, som är statlig. För övrig väg som inte är enskild gäller BK2 om inte annat föreskrivs. Därför måste kommunen föreskriva om BK1 och publicera/kungöra denna föreskrift i STFS för att bärighetsklass BK1 ska gälla på kommunens gator och vägar. Utredningssekreterare Siv Ivarsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 juni 2013 att arbetsutskottet, i egenskap av trafiknämnd, beslutar föreskriva att samtliga vägar som inte är enskilda inom tättbebyggt område i Malung, enligt Malung-Sälens kommuns lokala trafikföreskrifter ( :001) om tättbebyggt område inom Malung, ska tillhöra bärighetsklass 1. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av utredningssekreterare Siv Ivarsson, daterat 12 juni Skickas till För kännedom: Therese Eriksson För åtgärd: Siv Ivarsson

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Utredningsbehov gällande stabilitetsförhållanden i bebyggda områden samt raviner och slänter Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras för framtagande av budget och projektplan. I Sverige sker årligen ras och skred av vilka de flesta är relativt små eller mycket små och utgör en del av förändringsprocessen i naturen. Ibland förekommer dock stora ras eller skred, till exempel när stora delar av E6:an skredade i Småröd I förebyggande syfte har därför Statens geotekniska institut (SGI), på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), utfört dels en översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord i kommunen, dels en förstudie som underlag för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i bebyggda områden i kommunen. Rapporterna, som har överlämnats till Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun , påvisar att det finns djupare utredningsbehov för sammanlagt 18 olika platser i kommunen. Beredskapssamordnare Mats Lenne föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 26 juni 2013 att djupstudier för stabilitetsförhållanden ska utföras på av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 18 föreslagna platser samt att en projektledare utses för framtagande och presentation av förslag till projektplan med budgetering för djupstudier av stabilitetsförhållanden. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för framtagande av budget och projektplan. av beredskapssamordnare Mats Lenne, daterat 26 juni Återrapporteras till/senast Till arbetsutskottet senast den 1 oktober Skickas till För kännedom: För åtgärd: Mats Lenne

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Rapport från BRåMS avseende trygga och säkra boendemiljöer Arbetsutskottets beslut Rapporten är mottagen. Brottsförebyggande Rådet i Malung-Sälen, BRåMS, har varit initiativtagare till nätverksträffar om trygga och säkra boendemiljöer. Polis, representanter från kommunala förvaltningar och Malungshem AB har deltagit i mötena, som främst handlat om bostadsområdet Storbygärdet. BRåMS har inkommit med skriftlig rapport om detta arbete, daterad 18 juni Folkhälsosamordnare Eva Malmqvist föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 18 juni 2013 att arbetsutskottet tar emot rapporten. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. med rapport av folkhälsosamordnare Eva Malmqvist, daterat 18 juni Skickas till För kännedom: BRåMS För åtgärd:

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Valdistrikt för valen 2014 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen För Malung-Sälens kommun föreslås oförändrad indelning i valdistrikt för valen Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009, 177, på förslag av valnämnden, att slå samman tolv valdistrikt till sju. Valdistrikten vid 2010 års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige var följaktligen Malungs Södra, Malungs Västra, Malungs Östra, Malungsfors, Lima, Transtrand och Yttermalung. Ett valdistrikt ska enligt 4 kap. 17 vallagen omfatta mellan och röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än eller fler än röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. Länsstyrelsen har att besluta om kommunens indelning i valdistrikt senast den 1 december 2013, på förslag av kommunfullmäktige. Samma indelning i valdistrikt kommer att gälla för såväl valet till Europaparlamentet som för valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige Valnämnden föreslår den 22 maj 2013, 1, att Malung-Sälens kommun föreslår oförändrad indelning i valdistrikt för valen Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till valnämndens förslag.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förlängning av upphandlat elavtal Arbetsutskottets beslut 1. Upphandlat elavtal förlängs med ett (1) år. 2. Service- och teknikförvaltningen uppdras att genomföra förlängningen av avtalet. Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 18 september 2012, 45, att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av nytt elavtal med avtalstid på ett (1) år, med möjlighet till ett (1) års förlängning. Arbetsutskottet har nu att ta ställning till huruvida kommunen ska nyttja möjligheten till ett (1) års förlängning. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg och fastighetstekniker Kjell Edvinsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att upphandlat elavtal förlängs med ett (1) år samt att service- och teknikförvaltningen uppdras att genomföra förlängningen av avtalet. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Service- och teknikförvaltningen

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Inrättande av tjänst som fastighetsförvaltare Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till budgetutskottet för vidare beredning. I arbetet med att skapa en effektiv förvaltning samt upprätta underhållsplaner för Malung-Sälens kommuns fastigheter bedöms en funktion som fastighetsförvaltare/systemförvaltare av vikt för att få systemet med fastighetsförvaltning att fungera. Fastighetsförvaltaren ska vara den som förser ITsystemet med data som gör det möjligt att skapa, vidmakthålla och utveckla underhållsplaner för Malung-Sälens kommuns alla fastigheter. Fastighetsförvaltningen är också den som utarbetar arbetsorder till fasighetsskötare/driftpersonal samt den som har kontakt med hyresgäster och entreprenörer vid mindre ombyggnationer. Uppgifter av strategisk karaktär åligger fastighetschefen. En tjänst som fastighetsförvaltare föreslås vara tillsvidare, med en sysselsättningsgrad om 100 %. Fastighetsförvaltarens organisatoriska tillhörighet ska vara fastighetsenheten inom service- och teknikförvaltningen. Kostnaden för tjänsten ryms inom service- och teknikförvaltningens befintliga budgetram. Personalchefen Sten-Inge Eriksson, respektive service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 30 april 2013 respektive 12 december 2012 att en tjänst som fastighetsförvaltare inrättas. Arbetsutskott föreslår den 7 maj 2013, 100, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen beslutar den 14 maj 2013, 78, att återremittera ärendet för vidare beredning. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg har berett ärendet vidare och föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 augusti 2013 att service- och teknikförvaltningen uppdras att tillsätta tjänsten som fastighetsförvaltare och genomföra rekrytering under 2013, inom tilldelad budgetram. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till budgetutskottet för vidare beredning. av service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, daterat 7 augusti 2013.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Fastighetsförvaltningssystem för Malung-Sälens kommun Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till budgetutskottet för vidare beredning. I arbetet med att skapa en effektiv förvaltning av Malung-Sälens kommuns fastigheter behövs möjligheten att hantera, lagra och bearbeta data, hyresavtal m.m. på ett rationellt och modernt sätt. Lagkrav föreligger vad gäller att upprätta underhållsplaner för Malung-Sälens kommuns alla fastigheter. I dagsläget bedöms möjligheten att upprätta underhållsplaner begränsad, på grund av bristande tekniska resurser. Sedan många år sker rationell och effektiv fastighetsförvaltning med hjälp av ITsystem, speciellt framtagna och utformade för sitt ändamål. Med hjälp av en utökning av det system som idag används inom fastighetsenheten inom service- och teknikförvaltningen formas möjligheter att skapa, vidmakthålla och utveckla lagstadgade underhållsplaner för Malung-Sälens kommun. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 december 2012 att service- och teknikförvaltningen uppdras upphandla och driftsätta ett fastighetsförvaltningssystem. Arbetsutskott föreslår den 7 maj 2013, 99, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen beslutar den 14 maj 2013, 77, att återremittera ärendet för vidare beredning. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg har berett ärendet vidare och föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 augusti 2013 att service- och teknikförvaltningen uppdras upphandla och driftsätta ett fastighetsförvaltningssystem under Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att hänskjuta frågan till budgetutskottet för vidare beredning. av service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, daterat 7 augusti 2013.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Rapport om Airport Centre Ordföranden Kurt Podgorski (S) lämnar muntlig rapport angående Airport Centre, projektet för uppförande av flygplats och handelsområde vid Mobergskölen intill Rörbäcksnäs.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för Västra Sälen 3:3 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Det i januari 2013 upprättade förslaget till detaljplan för Västra Sälen 3:3 antas. 2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Ett förslag till detaljplan för rubricerat område, upprättat av Bygg-Teknik i Malung, har varit utställt för granskning. Planområdet är beläget i Sälenfjällen, strax nordväst om Olarsgården. Förslaget avser ett stugbyområde omfattande 14 lägenheter på högst 700m 2 byggnadsarea. Upphävande av strandskyddet föreslås inom område för Lokalgata och inom kvartersmark. Synpunkter på förslaget har under samrådet framförts av Länsstyrelsen, Miljönämnden, Kommunala Handikapprådet och sakägare i form av Gubbmyrens samfällighetsförening och ägare till Västra Sälen 20:1 och 7:186. Framförda synpunkter föranledde vissa justeringar och kompletteringar av planförslaget före utställningen. Vad gäller vattenförsörjning redovisades ett nytt upplägg där kommunal vattenförsörjning utgör långsiktig lösning men där en tillfällig lösning via Skistars/Lindvallens ledningssystem kan bli aktuell. Under utställelsen har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Mora kommun, Trafikverket, Miljönämnden, Gubbmyrens samfällighetsförening och Prinsgårdarnas samfällighetsförening. Inkomna synpunkter föranleder inga åtgärder före antagandet. Beträffande avloppslösning där VAMAS studerat alternativ har heller ingen förändring av planförslaget gjorts inför antagandet av detaljplanen. Det överlåts på kommunstyrelsen att avgöra hur kravet på exploateringsavtal ska vara tillgodosett innan detaljplanen antas av fullmäktige. Ett utlåtande har upprättats i april Där föreslås att detaljplaneförslaget förs vidare till antagande. Planberedningen har tillstyrkt att detaljplanen förs vidare till antagande och att åtgärderna som planen medger är förenliga med 3, 4 och 5 kap miljöbalken liksom med gällande översiktsplan.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott fortsättning Planarkitekt Hans Johansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 12 juni 2013 att det i januari 2013 upprättade förslag till detaljplan för Västra Sälen 3:3 antas. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av planarkitekt Hans Johansson, daterat 12 juni Planhandlingar.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Meddelanden Arbetsutskottets beslut Meddelandena läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden Dnr Årsmötesprotokoll från Intresseföreningen Bergslaget. Dnr Boverkets beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler. Dnr Förnyelse av försäkring inför 2014 från Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag. Dnr Intyg gällande tillstånd, upplåtelse och skötsel avseende lekredskap för barn vid Äråbadet i Lima, i Malung-Sälens kommun. Dnr Årsredovisning 2012 från Dalatrafik. Dnr Länsstyrelsen i Dalarnas beslut angående tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622, AL) och tobakslagen (1993:581, TL) i Malung-Sälens kommun den 12 juni Dnr Öppet brev till Malung-Sälens kommunstyrelse/kommun angående de biologiska reningsstegen vid reningsverken i Öje och Yttermalung. Dnr Region Dalarnas protokoll Dnr Polisanmälan ang. försök till mordbrand vid gruppbostaden Björkbacken. Dnr Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut angående Malung-Sälens kommuns ansökan om projektstöd inom Leader. Dnr Polismyndigheten Dalarnas tillståndsbevis avseende offentlig tillställning Löptävling, Buggruset. Dnr BRåMS verksamhetsberättelse 2012.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott fortsättning Dnr Länsstyrelsen i Dalarnas län: Dalarnas miljömål och Åtgärdsprogram Dnr Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut om tillstånd att färdas på barmark med fyrhjuling i samband med maratonlopp i Sälenfjällen den 30 augusti 1 september. Dnr Polismyndigheten i Dalarnas bevis om anmälan för Visfestivalen vid BOA, Malungsfors, Malung-Sälens kommun.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 187-191 Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorsi (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Tom Martinsson (M) Martina Elfström (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 A Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 95-97, 99 Lilian Olsson (S) 95-100 Bitte Lindberg Ås (S) 95-99 Lars-Erik Bech (V) 95,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-05-14 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.45. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg-Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lillian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-03-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-19 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Martina Henriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-08.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-09:30 Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid Brandstation i Malung 16.30-19.00 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-Åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S) Ledamot

Läs mer

'>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00

'>'.c 5 :~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 '>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-12-17 1 Side Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 Beslutande Rune Högberg (FP), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-13 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-12.00, 13.00-14.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT

Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT 1(5) Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT UTLÅTANDE November 2013 I bifogad sammanställning redovisas samtliga skriftliga synpunkter på planförslaget. Beträffande samrådsskedet upprepas de synpunkter och ställningstaganden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) ej 261-263 Pär Kindlund (C) ej 261 Tom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-13.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (S) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-22 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-01-27 1. Sekreterare...Paragrafer 1-7 Marit Gustafsson

Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-01-27 1. Sekreterare...Paragrafer 1-7 Marit Gustafsson Valnämnden 2014-01-27 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet 13.00-17.00 Maritha Eriksson (V), ordförande Rune Högberg (FP), vice ordförande Sven-Olov Halvarsson Lill (C), ledamot Ronny Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54

Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i juni 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2013-08-28 Beslut om granskning Antagen Vunnit laga

Läs mer

Utlåtandet tillställes även Lantmäteriet i Malung, ByggTeknik i Malung AB och Kläppen Ski Resort AB.

Utlåtandet tillställes även Lantmäteriet i Malung, ByggTeknik i Malung AB och Kläppen Ski Resort AB. 1(7) DETALJPLAN FÖR VÅFFELSTUGA PÅ GUSJÖN 6:57 Malung-Sälens kommun UTLÅTANDE 2013-04-30 I bifogad sammanställning redovisas samtliga skriftliga synpunkter på planförslaget. Beträffande samrådsskedet upprepas

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl.

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. .o Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 17:50-18:20 Kurt Podgorski (S), ordförande Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.45 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande, ej 14 Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Stora konferensrummet, Montören (Storgatan 34) i Malung, onsdagen den 16 december 2015, kl Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande

Stora konferensrummet, Montören (Storgatan 34) i Malung, onsdagen den 16 december 2015, kl Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande BYGGNADSNÄMNDEN 1 (13) Plats och tid Stora konferensrummet, Montören (Storgatan 34) i Malung, onsdagen den 16 december 2015, kl 08.00 11.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Anders Westerlund (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8) 2011-01-17 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 31 oktober 2011 klockan 14 00 14.50 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Johanna

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat ) Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till planändring.

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat ) Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till planändring. Datum Dnr. 1(5) Samrådsredogörelse Ändring av detaljplan för fastigheten Stiernhielm 7 Mölndals stad, Västra Götalands län Tidigare behandling Kommunstyrelsen gav 2015-04-29, 114, stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11. Marung-Saiens Kommun SammanträdesprotokoH 2016-06-10 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Maria

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo. ANTAGANDEHANDLING Upprättad i maj 2015, reviderad i december 2015 och justerad i oktober 2016 1 (6) Dnr MSN 2013/65-214 Ändring av PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av Detaljplan för

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15 BYGGNADSNÄMNDEN 1 (16) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson (M) ledamot Ronny

Läs mer

del av Dunshult 1:1, 1:5

del av Dunshult 1:1, 1:5 Detaljplan för del av Dunshult 1:1, 1:5 Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2013-04-05 Planenheten Antagen av byggnadsnämnden 2013-04-18 Laga kraft 2013-05-13 UTLÅTANDE

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 april 2014, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 april 2014, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (14) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 april 2014, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M)

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 14 november 2016 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2013-06-10 Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl.13.00-15.30 Jan Ohlson (s) John-Gunnar Wallin (s) Sigurd Näsström (s) Sture Danielsson (s)

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 o SAM MANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 1 (13) sammanträdesdatum Plats och tid Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 Beslutande Ledamöter Per-Olov Rapp (S) Daniel Ahlin (SBÄ) Lotta

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30 11:20 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 127-139 Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C), ordförande 140

Läs mer