Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Lena Karlson (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ulf Starefeldt (m) Peter Rydfjäll (s), tjg ers Ylva Stråhle Andersson (s), tjg ers Övriga närvarande Ingemar Nyström, projekt Norrskenslandet, 282 Bo Rehnberg, Linda Marklund, Börje Lindberg, Roger Lundberg, Disa Lundberg, Björn Levander, kommunens revisorer, 285 Barbro Ternert, kommunchef Inga Sandström, sekreterare Utses att justera Lotta Åman och Ulf Starefeldt Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Lotta Åman Ulf Starefeldt Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 282 Dnr 00388/ Slutrapport Projekt Norrskenslandet Ks 283 Kommunchefens rapport Ks 284 Dnr 00037/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen Budgetprocessen Ks 285 Dnr 00467/ Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2007 Ks 286 Dnr 00148/ Medfinansiering av "Partnerskap Inland - Akademi Norr" Ks 287 Dnr 00437/ Medfinansiering av EU-projekt EntreprenörCentrum Norrbotten ALMI Företagspartner Ks 288 Dnr 00431/ Medfinansiering av EU-projekt "BD Pop" år Ks 289 Dnr 00475/ Medfinansiering av EU-projekt "Trä Innovations Nätverket (TräIN)" - Nutek Ks 290 Dnr 00476/ Medfinansiering av "Förstudie LEADER Lappland" - Sorsele kommun Ks 291 Dnr 00191/ Verksamhetsbidrag för åren Norrbottens Energikontor AB (NENET) Ks 292 Dnr 00349/ Övertagande av Arvidsjaurs Ryttarförenings anläggningar Ks 293 Dnr 00401/ Remiss - Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) forts.

3 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning forts. Ks 294 Dnr 00432/ Avtal för uppsättande av skyltar på kommunens mark - Dollarstore AB Ks 295 Dnr 00433/ Avtal för uppsättande av skyltar på kommunens mark - Arvidsjaur Renslakt AB Ks 296 Dnr 00449/ Avtal avseende skötsel av grönytor och träd inom vägområdet för Storgatan genom Arvidsjaur Vägverket Ks 297 Dnr 00477/ Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen Ks 298 Dnr 00454/ Ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens budgetutskott efter Matti Kaistamaa Ks 299 Dnr / Hyreshöjning i kommunens fastigheter för år 2008 Ks 300 Dnr / Hyra för motorvärmare i kommunens bostadslägenheter Ks 301 Dnr / Försöksverksamhet med frikort för ungdomar Ks 302 Dnr 00364/ Cykelbana med hopp (Medborgarförslag) Ks 303 Dnr 00423/ Remiss Betänkandet Utjämning av kommunernas LSS-kostnader Översyn och förslag (SOU 2007:62) Ks 304 Dnr 00267/ Internbudget år 2008 Kommunstyrelsen forts.

4 Kommunstyrelsen forts. Ks 305 Dnr 00313/ Ansökan om bidrag - Arvidsjaurs snöskoterförening Ks 306 Dnr 00450/ Minskning av kommunens borgen till Arvidsjaurhem AB Ks 307 Dnr 00371/ Motion - Område för minimering av strålning från master Ks 308 Dnr 00474/ Motion - Förbud mot master intill eller nära skolorna i kommunen Ks 309 Dnr 00356/ Ombyggnad av ishallen- Arvidsjaur Hockey Ks 310 Dnr 00117/ Iordningställande av flytande scen vid Nyborgstjärn (Medborgarförslag) Ks 311 Dnr 00113/ Vindkraftverk på Akkanålke (Medborgarförslag) Remittering Bordläggning Ks 312 Dnr / Friskvård för kommunens anställda Ks 313 Dnr 00440/ Kontaktperson för Filmpool Nord Ks 314 Information om kurser och konferenser Ks 315 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut

5 Kommunstyrelsen Ks 282 Dnr 00388/ Slutrapport Projekt Norrskenslandet Ingemar Nyström, Moskosel, deltagare i projektet Norrskenslandet, har vid dagens sammanträde redovisat slutrapporten för Projekt Norrskenslandet - The Gateway to the Land of the Northern Lights. att lägga informationen till handlingarna. AuB Ks

6 Kommunstyrelsen Ks 283 Kommunchefens rapport Kommunchef Barbro Ternert informerar om följande; Telefonväxel från och med kommer Sorsele att svara för Arvidsjaur kommunen på ½-tid. Översyn av kopieringsmaskiner Ev byte till kaffeautomat i kommunalhusets fikarum Förhandling pågår om att blockhyra elevhemsboende Krim klart med Fortverket om lokaler Försäkringskassan har sagt upp sina lokaler fr o m att lägga informationen till handlingarna.

7 Kommunstyrelsen Ks 284 Dnr 00037/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen Budgetprocessen Vid dagens sammanträde har budgetprocessen diskuterats. Kommunchef Barbro Ternert redogjorde för det arbete som budgetberedningen lagt ned på ny målskrivning och fördelning av ramar. Då arbetet startade i april har inte hela styrhjulet kunnat användas, men kommer fullt ut att genomföras Nämnderna har alla lagt en budget i ram, och några har därutöver haft tilläggsyrkande som behandlats i kommunfullmäktige. Budgetutskottet har lagt ned den största omsorgen på investeringarna. Även där arbetar man med förändringar. Tanken är att styra över till mera långsiktiga investeringar, som har en lång avskrivningstid. Gröna investeringar ska prioriteras. att lägga informationen till handlingarna..

8 Kommunstyrelsen Ks 285 Dnr 00467/ Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2007 Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Den nu aktuella granskningen avser styrelsens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Granskningen visar att kommunstyrelsens ansvarsutövande till stor del varit tillfredsställande under år För att utveckla sitt ansvarsutövande föreslås att styrelsen; Vidareutvecklar sin mål för verksamheten Vidareutvecklar kommunens verksamhetsrapportering i samband med delårsbokslut. Rapportering bör, i likhet med ekonomiuppföljningen, fokusera på årsprognos/bedömd måluppfyllelse Vidareutvecklar kommunens övergripande styrprinciper i fråga om chefsansvar. Vid dagens sammanträde har kommunens revisorer; Bo Rehnberg, Linda Marklund, Börje Lidberg, Roger Lundberg, Björn Levander och Disa Lundberg redovisat revisionsrapporten. att notera att flera av föreslagna åtgärder redan vidtagits vad avser internbudget och revidering av planer, att övriga förslag kommer att beaktas vid det fortsatta arbetet med ett personalpolitiskt handlingsprogram och utvecklingsarbetet av ekonomistyrning och budget. Exp till Revisorerna Barbro Ternert Ekonomi

9 Kommunstyrelsen Ks 286 Dnr 00148/ Medfinansiering av "Partnerskap Inland - Akademi Norr" Akademi Norr ansöker om medfinansiering av Parternskap Inland Akademi Norr för tiden Utbildnings- och näringslivsutskottet har föreslagit att bevilja medfinansiering av Akademi Norr s projekt Partnerskap Inland Akademi Norr och att till kommunstyrelsens sammanträde skulle kostnaderna för projektet redovisas. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet. Akademi Norr har inlämnat den redovisning som kommunstyrelsen har begärt. att bevilja medfinansiering av Akademi Norr s projekt Parternskap Inland med kronor per år i för tiden att bevilja kronor i medlemsavgift till Akademi Norr för år 2008 att pengarna tas från kontot för EU-projekt. Exp till Akademi Norr Utvecklingsenheten

10 Kommunstyrelsen Ks 287 Dnr 00437/ Medfinansiering av EUprojekt EntreprenörCentrum Norrbotten ALMI Företagspartner ALMI Företagspartner ansöker om medfinansering av EU-projekt EntreprenörCentrum Norrbotten med kronor per år under tiden ALMI Företagspartner Norrbotten har som uppdrag att till innovatörer, nyföretagare samt små- och medelstora företag erbjuda finansiering och kvalificerad affärsutveckling så att tillväxt och förnyelse sker i norrbottniska företag och att dessa därigenom ges ökad konkurrenskraft. Syftet med projektet är att; Bidra till förbättrade attityder till företagande Stödja innovativa personer från idé-affärsidé-eget företag-lönsamt företag Öka tillgängligheten genom att nå ut till personer i deras lokala miljö Förbättra förutsättningarna för en långsiktig överlevnad Stärka lokala resurser genom kompetensutveckling Medverka till kompetensutveckling i hela länet samt tillvarata den kompetens som redan finns i länet Utvecklingsenheten har yttrat sig i ärendet. Exp till ALMI Utvecklingsenheten att bevilja medfinansiering av EU-Projekt EntreprenörCentrum Norrbotten med kronor per år för tiden att en årlig redovisning av projektets utveckling och kostnader ska tillsändas kommunstyrelsen att pengarna tas från kontot för näringslivsanslag.

11 Kommunstyrelsen Ks 288 Dnr 00431/ Medfinansiering av EUprojekt "BD Pop" år Kommunförbundet i Norrbotten ansöker om medfinansiering av EU-projekt BD-Pop år med kronor per år. Kristina Grubbström, kultur- och fritidschef och Mikael Reinholdsson, utvecklingsenheten har yttrat sig i ärendet. Arbetsutskottet föreslog att utse Mikael Reinholdsson som kommunens kontaktperson i projektet. Mikael har meddelat att han önskar att någon annan utses. att bevilja medfinansiering av EU-projekt BD-Pop med kronor per år i för tiden att utse Kristina Grubbström, kultur- och fritidschef, som kontaktperson att följa projektets utveckling i Arvidsjaur att en årlig redovisning av projektets utveckling och kostnader ska tillsändas kommunstyrelsen att pengarna tas från kontot för EU-projekt. Exp till Kommunförbundet Norrbotten BD-Pop Utvecklingsenheten Kristina Grubbström

12 Kommunstyrelsen Ks 289 Dnr 00475/ Medfinansiering av EUprojekt "Trä Innovations Nätverket (TräIN)" - Nutek Luleå tekniska universitet i partnerskap med IUC Norrbotten AB ansöker om medfinansering av EU-projekt "Trä Innovations Nätverket (TräIN)" med kronor per år under åren Utvecklingsenheten har och yttrat sig i ärendet. att avslå ansökan om medfinansiering med anledning av det låga intresse som finns bland berörda företag i Arvidsjaurs kommun. Exp till Nutek Utvecklingsenheten

13 Kommunstyrelsen Ks 290 Dnr 00476/ Medfinansiering av "Förstudie LEADER Lappland" - Sorsele kommun Inlandslagets Intresseförening via Sorsele kommun ansöker om medfinansiering av "Förstudie LEADER Lappland" med kronor. Leader är en typ av EU-projekt som grovt kan beskrivas som länkar mellan åtgärder för landsbygdens utveckling och förnyelse. Utvecklingsenheten har yttrat sig i ärendet. att bevilja medfinansiering av Förstudie LEADER Lappland med kronor. att pengarna tas från kontot för EU-projekt. Exp till Inlandslagets Intresseförening Utvecklingsenheten

14 Kommunstyrelsen Ks 291 Dnr 00191/ Verksamhetsbidrag för åren Norrbottens Energikontor AB (NENET) Kommunstyrelsen beslutade att delta i interkommunalt samarbete avseende informationsspridning och medvetandegörande inom klimat, energi- och miljöområdet tillsammans med NENET, Norrbottens Energikontor AB, och de Norrbottenskommuner som äger aktier i bolaget. Kommunstyrelsen beslutade att under år delta i samarbetet för en kostnad av kronor/år. Norrbottens Energikontor AB ansöker om förhöjt verksamhetsstöd för med kronor. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet och av NENET begära in en skriftlig redovisning av den verksamhet som specifikt har utförts vår kommun. NENET har inlämnat en ny rapport. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att för år 2006 bevilja bidrag med 1 kr/innevånare, kronor, och att innan bidrag beviljas för 2007, begära att NENET förklarar hur fortsatt finansiering av verksamheten kommer att se ut från 2007 och kommande år. Nenet har lämnat yttrande angående verksamhetsstödet. Exp till NENET Utvecklingsenheten att för år 2006 bevilja medfinansiering med ytterligare 20 öre per innevånare. att för år 2007 bevilja medfinansiering med 2 kronor per innevånare. att en årlig redovisning av projektets utveckling och kostnader ska tillsändas kommunstyrelsen. att pengarna tas från kommunstyrelsens verksamhetsanslag.

15 Kommunstyrelsen Ks 292 Dnr 00349/ Övertagande av Arvidsjaurs Ryttarförenings anläggningar Arvidsjaurs Ryttarförening har lämnat en skrivelse till kommunen där de bl a vill att kommunen utreder och prövar frågan om att överta ägandet av Ryttarföreningens anläggningar. Heikki Kairento, teknisk chef och Leif Ståhl, parkenheten, har yttrat sig i ärendet. Arbetsutskottet beslutade att av tekniska kontoret begära kostnadsberäkningar över de mest nödvändiga och kostnadseffektiva investeringarna för Ryttarföreningen och att ekonomikontoret undersöker möjlighet av kommunal borgen till Ryttarföreningen för att föreningen ska kunna låna pengar till nödvändiga investeringar. Arbetsutskottet har också föreslagit kommunstyrelsen att inte överta ägande av Ryttarföreningens anläggingar. Leif Stål, parkenheten har yttrat sig i ärendet. Ekonomikontoret hänvisar till kommunfullmäktiges beslut om policy för kommunens borgensåtagande. Britt-Inger Hedman (v) Yrkar att kommunen tar över ägandet av Ryttarföreningens anläggningar. Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på förslagen, varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Exp till Arvidsjaurs Ryttarförening Tekniska kontoret att inte överta ägandet av Ryttarföreningens anläggningar. att för att kunna hjälpa Arvidsjaurs Ryttarförening, uppdra till budgetutskottet att hitta alternativa lösningar för finansiering. Britt-Inger Hedman (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande.

16 Kommunstyrelsen Ks 293 Dnr 00401/ Remiss - Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70)./. Näringsdepartementet har lämnat en remiss av betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70). Yttrande i ärendet har upprättats att godkänna upprättat yttrande och överlämna det till näringsdepartementet. att skicka remissvaret till länsstyrelsen som ett underlag i länsstyrelsens remissvar i samma ärende. Exp till Näringsdepartementet Länsstyrelsen

17 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (2) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Ralf Lundberg Näringsdepartementet STOCKHOLM Direktval Framtidens flygplatser ( SOU 2007:70 ) Sammanfattning Arvidsjaurs kommun understryker att den kategorisering av flygplatserna som föreslås måste vara ett flexibelt system som omprövas förslagsvis vart femte år. Vid övergång från kategori till annan som genererar minskat bidrag bör utfasningsregler utarbetas. Statliga flygplatser som övertas av kommuner skall gjorda investeringar tillföras kommunerna. Staten skall via budget avsätta medel för driftsersättning för de kommunala flygplatserna. En långsiktig finansieringsmodell måste arbetas fram. I utredningen föreslås att medel för sådana ersättningar tas ur Luftfartsverkets överskott vilket skulle kunna innebära problem då Luftfartsverket har bolagiserats. Det är också viktigt att tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner och mellan regioner och omvärlden successivt förbättras. För norra Sverige är detta av stor vikt eftersom andra kommunikations lösningar ofta saknas. Synpunkter Flygplatsindelningen / kategoriseringen Arvidsjaurs kommun ser med tillfredsställelse på att utredaren belyser flygets stora betydelse.

18 2 (2) Arvidsjaurs kommun har inga synpunkter på indelningen av flygplatserna i de tre kategorierna. Som skrivits ovan är dock kommunen mån om att indelningen är flexibel över tiden och att utfasningsersättningar räknas fram för de flygplatser som drabbas av ny kategorisering med lägre ersättningsnivå. Ersättnigssystemet Utredaren föreslår att ersättningarna för nationellt strategiska flygplatser garanterar en ersättning som motsvarar 100 procent av det redovisade underskottet. Arvidsjaurs kommun anser att utredaren därmed tydligt markerar vikten av dessa nationella flygplatser. För de regionalt strategiska flygplatserna föreslår utredaren ersättning på upp till 75 procent vilket i värsta fall skulle kunna innebära en betydligt lägre ersättningsnivå. Arvidsjaurs kommun anser att ersättningsnivån för dessa flygplatser skall vara minst 75 procent av det redovisade underskottet. De flygplatser som berörs av Rikstrafikens upphandlade flygtrafik beskrivs felaktigt att ha en ekonomisk övertäckning sedan Rikstrafiken övertog ansvaret för upphandling av flygtrafiken. Arvidsjaurs kommun erfar att utredaren grundar sitt ställningstagande på en rapport Omkalibrering av MUG-MODELLEN. Rapporten är upprättad av Arne Karyd och är beställd av Luftfartsstyrelsen. Kostnad för upphandling av flygtrafik har aldrig ingått i som en del av kostnadsmassan i nuvarande ersättningssystem. Det finns ingen dokumentation som styrker utredarens påstående i rapporten. Det är viktigt att hela ersättningssystemet i framtiden får en form som har långsiktighet. Ersättningssystemet bör finansieras via den statliga budgeten. Skulle man välja att ersättningssystemet ska finansieras av det bolagiserade Luftfartsverkets överskott. Måste man förvissa sig om att inte vara beroende av Luftfartsverkets resultatutveckling. Vidare anser Arvidsjaurs kommun att om fler flygplatser kommer in i gruppen kommunala flygplatser skall den totala ersättningsnivån ökas i motsvarande grad. Luftfartsverkets verksamhetsformer Arvidsjaurs kommun har inget att anföra mot utredarens förslag att luftfartsverket bolagiseras. Avregleringen av flygtrafiktjänsten gynnar sannolikt på sikt de kommunala flygplatserna. Jerry Johansson Kommunstyrelsens ordförande

19 Kommunstyrelsen Ks 294 Dnr 00432/ Avtal för uppsättande av skyltar på kommunens mark - Dollarstore AB Dollarstore AB har ansökt om bygglov för uppsättning av skyltar på kommunens fastighet. Sara Lindgren, byggnadsinspektör har delegation i byggnadslovsärenden gällande skyltning, men har översänt Dollarstores ansökan till kommunstyrelsen eftersom inget markupplåtelseavtal eller annat godkännande från fastighetsägaren (kommunen) finns. att upprätta avtal med Dollarstore AB om upplåtelse av mark för uppsättande av skyltar på kommunens mark. Exp till Sara Lindgren

20 Kommunstyrelsen Ks 295 Dnr 00433/ Avtal för uppsättande av skyltar på kommunens mark - Arvidsjaur Renslakt AB Arvidsjaur Renslakt AB har ansökt om bygglov för uppsättning av skyltar på kommunens fastighet. Sara Lindgren, byggnadsinspektör har delegation i byggnadslovsärenden gällande skyltning, men har översänt Renslakteriets ansökan till kommunstyrelsen eftersom inget markupplåtelseavtal eller annat godkännande från fastighetsägaren (kommunen) finns. att upprätta avtal med Arvidsjaur Renslakt AB om upplåtelse av mark för uppsättande av skyltar på kommunens mark att målsättningen ska vara, när det gäller uppsättande av skyltar vid det industriområde Renslakteriet ligger, att i möjligaste mån samordna företagsskyltning på gemensam skyltställning. Exp till Sara Lindgren

21 Kommunstyrelsen Ks 296 Dnr 00449/ Avtal avseende skötsel av grönytor och träd inom vägområdet för Storgatan genom Arvidsjaur - Vägverket Vägverket har upprättat förslag till avtal angående utförande av upprustning av väg 95, genom Arvidsjaur. Heikki Kairento, teknisk chef, har yttrat sig i ärendet. att ej ingå avtal med Vägverket angående utförande av upprustning av väg 95, genom Arvidsjaur att uppdra till tekniska kontoret att erbjuda sig åta aktuell skötsel mot lämplig ersättning. Exp till Vägverket Tekniska kontoret

22 Kommunstyrelsen Ks 297 Dnr 00477/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen upprättats. Kommunstyrelsen beslutade att anta delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen. Förslag till revidering har inlämnats avseende delegering av bostadsanpassningsbidrag och brådskande ärenden; Bostadsanspassningsbidrag Kommunstyrelsen har ansvar för att bevilja bostadsanpassningsbidrag och se till att åtgärderna utförs. Kommunstyrelsen har delegerat handläggning och beslut i sin helhet till projektingenjör. För att underlätta för projektingenjör samt att ge kommunstyrelsen en större inblick i ärendena föreslårs att delegera till projektingenjör att fatta beslut om bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp och att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om bostadsanpassningsbidrag över två basbelopp. Exp till Berörda Brådskande ärenden (KL 6 kap 36 ) "En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde." Förslaget är att delegera till ordföranden att besluta i nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut ej kan avvaktas (KL 6kap 36 )../. att att att anta upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till protokollet vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. kommunstyrelsens beslut upphör att gälla.

23 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (6) DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT FÖR KOMMUNSTYRELSEN Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattade beslut delegerar styrelsen sin beslutanderätt enligt följande: Arbetsutskottet 1. Utdelning av kommunala stipendier om ej donationsföreskrifter föreskriver annat eller kommunfullmäktige annorlunda beslutat. 2. Överlåtelse eller upplåtelse av mark till enskild för villabebyggelse enligt villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige. 3. Försäljning av industrimark i Arvidsjaurs samhälle enligt villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige. 4. Yttrande angående ansökningar om tillstånd att använda övervakningskamera. 5. Bidrag till särskilda arrangemang och händelser gällande föreningar och organisationer. 6. Deltagande i regionala projekt. 7. Bostadsanpassningsbidrag över två basbelopp enligt bostadsanpassningskungörelsen. Budgetutskottet 1. Bidrag till föreningar och organisationer där det finns normer (2007). 2. Ombudgeteringar inom givna ramar. 3. Internkredit koncernkontot. 4. Anvisningar för årsredovisning och delårsbokslut. 5. Upphandling till följd av anläggningsbeslut eller särskilt finansieringsbeslut. 6. Placering av donationsmedel från donationsfonder. Utbildnings- och näringslivsutskottet 1. Godkännande av avtal med andra kommuner i gymnasiala frågor. 2. Beslut om interkommunala avgifter och övriga ersättningar i gymnasiala frågor. 3. Fastställande av lokala kurser. Personal- och organisationsutskottet (not. sid 5) 1. Beslut om stridsåtgärd. 2. Anställningsvillkor för kommunchef, förvaltningschefer och personalchef. Anm: Respektive nämndsordförande skall lämna synpunkten till förhandlingsdelegationen innan beslut fattas. 3. Beviljande av tjänstledighet för kommunchef, förvaltningschef eller personalchef för att pröva annan tjänst då det bedöms ligga i kommunens intresse.

24 2 (6) Kommunstyrelsens ordförande KSO: 1. Ärenden angående kommunal förköpsrätt samt tillståndsprövning hos hyresnämnden, besluta att avstå från att utöva kommunal förköpsrätt. 2. Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. 3. Framställningar till och yttrande över remisser från miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden eller lantmäteriet angående fastighetsbildning, byggnadslov m.m. 4. Underhandsförsäljning av småhus med kommunal borgen före exekutiv auktion då det bedöms som förmånligast för kommunen. 5. Utarrendering av kommunens mark och vatten om högst 1 år i sänder. 6. Konvertering av lån. 7. Återbetalning av lån. 8. Upptagande av anläggningslån med belopp enligt anläggningsbeslut, finansieringsbeslut eller budget. 9. Yttrande över ansökningar om övertagande av statliga lån. 10. Förmedling av statliga ersättningslån. 11. Yttrande angående investeringsstöd och servicebidrag för kommersiell service. 12. Inköp av mindre markområden understigande kronor. 13. Avgörande om investeringsäskanden, som ej anses ha sådan prioritet att de är föremål för beslut, ska sättas bort och betraktas som avslutade. 14. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Utbildnings- och näringslivsutskottets ordförande UNU: 1. Intagningsnämnd. Kommunchef (not. sid 5) KCH: 1. Beslut om utlämnande av allmän handling. 2. Avskrivning av fordran upp till kronor. 3. Tillstånd att använda Arvidsjaurs kommunvapen. 4. Placering av likvida medel. 5. Tillsvidareanställning. 6. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 7. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef.

25 3 (6) Näringslivschef NCH: 1. Utredningar inom näringslivs- och utvecklingsområdet motsvarande ett basbelopp. 2. Medverkan i projekt där ingen medfinansiering finns förutom eget arbete. Personalchef (not. sid 6) PCH: 1. Kollektivavtal. 2. Ärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 5 Personalpolitik som ej delegerats till annan. 3. Omplacering mellan olika förvaltningschefers/kommunchefs ansvarsområden. Anm: Om ärendet avser annat än arbetsbrist skall det beredas i rehabgruppen enligt beslutad rehabiliteringsplan. 4. Revisionsförhandlingar. Anm: Ledningsgruppen utgör förhandlingsdelegation. 5. Tillsvidareanställning. 6. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 7. Uppsägning. Barn- och ungdomschef BOUCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Kulturchef KULTCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef.

26 4 (6) Socialchef SOCCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Teknisk chef TEKCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Inköpare INK: 1. Gemensamma upphandlingar och tecknande av kommunövergripande avtal. 1:e socialsekreterare SOCSEKR: 1. Yttrande angående antagande av hemvärnsmän. Kommunsekreterare KSEKR: 1. Utfärdande av tjänstekort för personal i kommunens tjänst enligt gällande föreskrifter. Assistent nämndskansli ASSN: 1. Bidrag till trevnadsåtgärder på offentlig plats eller för by eller förenings gemensamma uteplats enligt fastställda regler (2007). Personal reception PR: 1. Tillståndsgivning enligt lotterilagen. 2. Tillståndsgivning enligt av kommunfullmäktige antagen torgstadga.

27 5 (6) Projektingenjör PRING: 1. Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp enligt bostadsanpassningskungörelsen. Enhetsledare Parker RPF:1 1. Bidrag till underhåll av enskilda vägar enligt av kommunfullmäktige fastställda bidragsregler. 2. Bidrag till anordnande av gårds- och vägbelysning enligt av kommunfullmäktige fastställda bidragsregler. 3. Iståndsättning för enskilda vägar enligt antagna bidrags- villkor. 4. Bidrag till enskilda vatten och avloppsanläggningar enligt antagna villkor av kommunfullmäktige. 5. Tillstånd att bedriva skyddsjakt på kommunens mark enligt gällande lagar, förordningar och kungörelser avseende jakt. Enhetsledare Gatu/Va GVA: 1. Mätning av vatten med vattenmätare. 2. Tillstånd att lägga ledningskabel i gata. 3. Tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 4. Anslutning till kommunens vatten och avloppsnät inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. 5. Upphävande av mätning av vatten och vattenmätare. Enhetsledare Renhållning/Avfall RA: 1. Tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för avfallshantering. 2. Tillstånd för jakt på kommunens soptippsområde. (maximalt 10 tillstånd per år). 3. Beslut om uppehåll i sophämtning.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2010-11-04 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-04-15 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens personal- och utbildningsutskott 2010-01-26 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.30-12.00. Beslutande Ulf Isaksson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-09-20 27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott Delegation 2008-03-04 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-09-22 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30.. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2009-05-26 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-01-20 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-11.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-12-01 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 17.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2006-10-09 214 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 13.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Tom Lundberg (s) Matti Kaistamaa (s) Leif

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-12-15 363 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmkvist (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2012-01-23 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.15. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott 2009-01-21 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s), ordförande JanÅge

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-01-28 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.00-09.30. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämndens utskott - delegering 2012-09-11 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-10.30. Beslutande Ylva Stråhle Andersson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2012-04-04 33 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2007-05-07 101 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-17.35. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-05-25 25 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-12-09 42 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.10. Beslutande

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll ARVIDSJAURS KOMMUN Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-04-21 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande Mats Åhman Britt-Inger Hedman Kristina Bäckström

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-04-20 118 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.00-14.15. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmkvist (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Sida 2009-09-23 1(6) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-09-23, 109. Delegationsregler Allmänt - Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-09-26 38 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.45. Beslutande Jerry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta Åman (s) ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-02 290 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.30-17.15. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-05-26 13 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 16.00-17.10. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.25 Beslutande Sivert Bergström Jonny Bengtsson Gun-Yvonne Fahlström Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-03-14 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Matti

Läs mer