Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Lena Karlson (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ulf Starefeldt (m) Peter Rydfjäll (s), tjg ers Ylva Stråhle Andersson (s), tjg ers Övriga närvarande Ingemar Nyström, projekt Norrskenslandet, 282 Bo Rehnberg, Linda Marklund, Börje Lindberg, Roger Lundberg, Disa Lundberg, Björn Levander, kommunens revisorer, 285 Barbro Ternert, kommunchef Inga Sandström, sekreterare Utses att justera Lotta Åman och Ulf Starefeldt Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Lotta Åman Ulf Starefeldt Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 282 Dnr 00388/ Slutrapport Projekt Norrskenslandet Ks 283 Kommunchefens rapport Ks 284 Dnr 00037/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen Budgetprocessen Ks 285 Dnr 00467/ Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2007 Ks 286 Dnr 00148/ Medfinansiering av "Partnerskap Inland - Akademi Norr" Ks 287 Dnr 00437/ Medfinansiering av EU-projekt EntreprenörCentrum Norrbotten ALMI Företagspartner Ks 288 Dnr 00431/ Medfinansiering av EU-projekt "BD Pop" år Ks 289 Dnr 00475/ Medfinansiering av EU-projekt "Trä Innovations Nätverket (TräIN)" - Nutek Ks 290 Dnr 00476/ Medfinansiering av "Förstudie LEADER Lappland" - Sorsele kommun Ks 291 Dnr 00191/ Verksamhetsbidrag för åren Norrbottens Energikontor AB (NENET) Ks 292 Dnr 00349/ Övertagande av Arvidsjaurs Ryttarförenings anläggningar Ks 293 Dnr 00401/ Remiss - Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) forts.

3 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning forts. Ks 294 Dnr 00432/ Avtal för uppsättande av skyltar på kommunens mark - Dollarstore AB Ks 295 Dnr 00433/ Avtal för uppsättande av skyltar på kommunens mark - Arvidsjaur Renslakt AB Ks 296 Dnr 00449/ Avtal avseende skötsel av grönytor och träd inom vägområdet för Storgatan genom Arvidsjaur Vägverket Ks 297 Dnr 00477/ Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen Ks 298 Dnr 00454/ Ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens budgetutskott efter Matti Kaistamaa Ks 299 Dnr / Hyreshöjning i kommunens fastigheter för år 2008 Ks 300 Dnr / Hyra för motorvärmare i kommunens bostadslägenheter Ks 301 Dnr / Försöksverksamhet med frikort för ungdomar Ks 302 Dnr 00364/ Cykelbana med hopp (Medborgarförslag) Ks 303 Dnr 00423/ Remiss Betänkandet Utjämning av kommunernas LSS-kostnader Översyn och förslag (SOU 2007:62) Ks 304 Dnr 00267/ Internbudget år 2008 Kommunstyrelsen forts.

4 Kommunstyrelsen forts. Ks 305 Dnr 00313/ Ansökan om bidrag - Arvidsjaurs snöskoterförening Ks 306 Dnr 00450/ Minskning av kommunens borgen till Arvidsjaurhem AB Ks 307 Dnr 00371/ Motion - Område för minimering av strålning från master Ks 308 Dnr 00474/ Motion - Förbud mot master intill eller nära skolorna i kommunen Ks 309 Dnr 00356/ Ombyggnad av ishallen- Arvidsjaur Hockey Ks 310 Dnr 00117/ Iordningställande av flytande scen vid Nyborgstjärn (Medborgarförslag) Ks 311 Dnr 00113/ Vindkraftverk på Akkanålke (Medborgarförslag) Remittering Bordläggning Ks 312 Dnr / Friskvård för kommunens anställda Ks 313 Dnr 00440/ Kontaktperson för Filmpool Nord Ks 314 Information om kurser och konferenser Ks 315 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut

5 Kommunstyrelsen Ks 282 Dnr 00388/ Slutrapport Projekt Norrskenslandet Ingemar Nyström, Moskosel, deltagare i projektet Norrskenslandet, har vid dagens sammanträde redovisat slutrapporten för Projekt Norrskenslandet - The Gateway to the Land of the Northern Lights. att lägga informationen till handlingarna. AuB Ks

6 Kommunstyrelsen Ks 283 Kommunchefens rapport Kommunchef Barbro Ternert informerar om följande; Telefonväxel från och med kommer Sorsele att svara för Arvidsjaur kommunen på ½-tid. Översyn av kopieringsmaskiner Ev byte till kaffeautomat i kommunalhusets fikarum Förhandling pågår om att blockhyra elevhemsboende Krim klart med Fortverket om lokaler Försäkringskassan har sagt upp sina lokaler fr o m att lägga informationen till handlingarna.

7 Kommunstyrelsen Ks 284 Dnr 00037/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen Budgetprocessen Vid dagens sammanträde har budgetprocessen diskuterats. Kommunchef Barbro Ternert redogjorde för det arbete som budgetberedningen lagt ned på ny målskrivning och fördelning av ramar. Då arbetet startade i april har inte hela styrhjulet kunnat användas, men kommer fullt ut att genomföras Nämnderna har alla lagt en budget i ram, och några har därutöver haft tilläggsyrkande som behandlats i kommunfullmäktige. Budgetutskottet har lagt ned den största omsorgen på investeringarna. Även där arbetar man med förändringar. Tanken är att styra över till mera långsiktiga investeringar, som har en lång avskrivningstid. Gröna investeringar ska prioriteras. att lägga informationen till handlingarna..

8 Kommunstyrelsen Ks 285 Dnr 00467/ Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2007 Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Den nu aktuella granskningen avser styrelsens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Granskningen visar att kommunstyrelsens ansvarsutövande till stor del varit tillfredsställande under år För att utveckla sitt ansvarsutövande föreslås att styrelsen; Vidareutvecklar sin mål för verksamheten Vidareutvecklar kommunens verksamhetsrapportering i samband med delårsbokslut. Rapportering bör, i likhet med ekonomiuppföljningen, fokusera på årsprognos/bedömd måluppfyllelse Vidareutvecklar kommunens övergripande styrprinciper i fråga om chefsansvar. Vid dagens sammanträde har kommunens revisorer; Bo Rehnberg, Linda Marklund, Börje Lidberg, Roger Lundberg, Björn Levander och Disa Lundberg redovisat revisionsrapporten. att notera att flera av föreslagna åtgärder redan vidtagits vad avser internbudget och revidering av planer, att övriga förslag kommer att beaktas vid det fortsatta arbetet med ett personalpolitiskt handlingsprogram och utvecklingsarbetet av ekonomistyrning och budget. Exp till Revisorerna Barbro Ternert Ekonomi

9 Kommunstyrelsen Ks 286 Dnr 00148/ Medfinansiering av "Partnerskap Inland - Akademi Norr" Akademi Norr ansöker om medfinansiering av Parternskap Inland Akademi Norr för tiden Utbildnings- och näringslivsutskottet har föreslagit att bevilja medfinansiering av Akademi Norr s projekt Partnerskap Inland Akademi Norr och att till kommunstyrelsens sammanträde skulle kostnaderna för projektet redovisas. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet. Akademi Norr har inlämnat den redovisning som kommunstyrelsen har begärt. att bevilja medfinansiering av Akademi Norr s projekt Parternskap Inland med kronor per år i för tiden att bevilja kronor i medlemsavgift till Akademi Norr för år 2008 att pengarna tas från kontot för EU-projekt. Exp till Akademi Norr Utvecklingsenheten

10 Kommunstyrelsen Ks 287 Dnr 00437/ Medfinansiering av EUprojekt EntreprenörCentrum Norrbotten ALMI Företagspartner ALMI Företagspartner ansöker om medfinansering av EU-projekt EntreprenörCentrum Norrbotten med kronor per år under tiden ALMI Företagspartner Norrbotten har som uppdrag att till innovatörer, nyföretagare samt små- och medelstora företag erbjuda finansiering och kvalificerad affärsutveckling så att tillväxt och förnyelse sker i norrbottniska företag och att dessa därigenom ges ökad konkurrenskraft. Syftet med projektet är att; Bidra till förbättrade attityder till företagande Stödja innovativa personer från idé-affärsidé-eget företag-lönsamt företag Öka tillgängligheten genom att nå ut till personer i deras lokala miljö Förbättra förutsättningarna för en långsiktig överlevnad Stärka lokala resurser genom kompetensutveckling Medverka till kompetensutveckling i hela länet samt tillvarata den kompetens som redan finns i länet Utvecklingsenheten har yttrat sig i ärendet. Exp till ALMI Utvecklingsenheten att bevilja medfinansiering av EU-Projekt EntreprenörCentrum Norrbotten med kronor per år för tiden att en årlig redovisning av projektets utveckling och kostnader ska tillsändas kommunstyrelsen att pengarna tas från kontot för näringslivsanslag.

11 Kommunstyrelsen Ks 288 Dnr 00431/ Medfinansiering av EUprojekt "BD Pop" år Kommunförbundet i Norrbotten ansöker om medfinansiering av EU-projekt BD-Pop år med kronor per år. Kristina Grubbström, kultur- och fritidschef och Mikael Reinholdsson, utvecklingsenheten har yttrat sig i ärendet. Arbetsutskottet föreslog att utse Mikael Reinholdsson som kommunens kontaktperson i projektet. Mikael har meddelat att han önskar att någon annan utses. att bevilja medfinansiering av EU-projekt BD-Pop med kronor per år i för tiden att utse Kristina Grubbström, kultur- och fritidschef, som kontaktperson att följa projektets utveckling i Arvidsjaur att en årlig redovisning av projektets utveckling och kostnader ska tillsändas kommunstyrelsen att pengarna tas från kontot för EU-projekt. Exp till Kommunförbundet Norrbotten BD-Pop Utvecklingsenheten Kristina Grubbström

12 Kommunstyrelsen Ks 289 Dnr 00475/ Medfinansiering av EUprojekt "Trä Innovations Nätverket (TräIN)" - Nutek Luleå tekniska universitet i partnerskap med IUC Norrbotten AB ansöker om medfinansering av EU-projekt "Trä Innovations Nätverket (TräIN)" med kronor per år under åren Utvecklingsenheten har och yttrat sig i ärendet. att avslå ansökan om medfinansiering med anledning av det låga intresse som finns bland berörda företag i Arvidsjaurs kommun. Exp till Nutek Utvecklingsenheten

13 Kommunstyrelsen Ks 290 Dnr 00476/ Medfinansiering av "Förstudie LEADER Lappland" - Sorsele kommun Inlandslagets Intresseförening via Sorsele kommun ansöker om medfinansiering av "Förstudie LEADER Lappland" med kronor. Leader är en typ av EU-projekt som grovt kan beskrivas som länkar mellan åtgärder för landsbygdens utveckling och förnyelse. Utvecklingsenheten har yttrat sig i ärendet. att bevilja medfinansiering av Förstudie LEADER Lappland med kronor. att pengarna tas från kontot för EU-projekt. Exp till Inlandslagets Intresseförening Utvecklingsenheten

14 Kommunstyrelsen Ks 291 Dnr 00191/ Verksamhetsbidrag för åren Norrbottens Energikontor AB (NENET) Kommunstyrelsen beslutade att delta i interkommunalt samarbete avseende informationsspridning och medvetandegörande inom klimat, energi- och miljöområdet tillsammans med NENET, Norrbottens Energikontor AB, och de Norrbottenskommuner som äger aktier i bolaget. Kommunstyrelsen beslutade att under år delta i samarbetet för en kostnad av kronor/år. Norrbottens Energikontor AB ansöker om förhöjt verksamhetsstöd för med kronor. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet och av NENET begära in en skriftlig redovisning av den verksamhet som specifikt har utförts vår kommun. NENET har inlämnat en ny rapport. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att för år 2006 bevilja bidrag med 1 kr/innevånare, kronor, och att innan bidrag beviljas för 2007, begära att NENET förklarar hur fortsatt finansiering av verksamheten kommer att se ut från 2007 och kommande år. Nenet har lämnat yttrande angående verksamhetsstödet. Exp till NENET Utvecklingsenheten att för år 2006 bevilja medfinansiering med ytterligare 20 öre per innevånare. att för år 2007 bevilja medfinansiering med 2 kronor per innevånare. att en årlig redovisning av projektets utveckling och kostnader ska tillsändas kommunstyrelsen. att pengarna tas från kommunstyrelsens verksamhetsanslag.

15 Kommunstyrelsen Ks 292 Dnr 00349/ Övertagande av Arvidsjaurs Ryttarförenings anläggningar Arvidsjaurs Ryttarförening har lämnat en skrivelse till kommunen där de bl a vill att kommunen utreder och prövar frågan om att överta ägandet av Ryttarföreningens anläggningar. Heikki Kairento, teknisk chef och Leif Ståhl, parkenheten, har yttrat sig i ärendet. Arbetsutskottet beslutade att av tekniska kontoret begära kostnadsberäkningar över de mest nödvändiga och kostnadseffektiva investeringarna för Ryttarföreningen och att ekonomikontoret undersöker möjlighet av kommunal borgen till Ryttarföreningen för att föreningen ska kunna låna pengar till nödvändiga investeringar. Arbetsutskottet har också föreslagit kommunstyrelsen att inte överta ägande av Ryttarföreningens anläggingar. Leif Stål, parkenheten har yttrat sig i ärendet. Ekonomikontoret hänvisar till kommunfullmäktiges beslut om policy för kommunens borgensåtagande. Britt-Inger Hedman (v) Yrkar att kommunen tar över ägandet av Ryttarföreningens anläggningar. Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på förslagen, varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Exp till Arvidsjaurs Ryttarförening Tekniska kontoret att inte överta ägandet av Ryttarföreningens anläggningar. att för att kunna hjälpa Arvidsjaurs Ryttarförening, uppdra till budgetutskottet att hitta alternativa lösningar för finansiering. Britt-Inger Hedman (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande.

16 Kommunstyrelsen Ks 293 Dnr 00401/ Remiss - Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70)./. Näringsdepartementet har lämnat en remiss av betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70). Yttrande i ärendet har upprättats att godkänna upprättat yttrande och överlämna det till näringsdepartementet. att skicka remissvaret till länsstyrelsen som ett underlag i länsstyrelsens remissvar i samma ärende. Exp till Näringsdepartementet Länsstyrelsen

17 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (2) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Ralf Lundberg Näringsdepartementet STOCKHOLM Direktval Framtidens flygplatser ( SOU 2007:70 ) Sammanfattning Arvidsjaurs kommun understryker att den kategorisering av flygplatserna som föreslås måste vara ett flexibelt system som omprövas förslagsvis vart femte år. Vid övergång från kategori till annan som genererar minskat bidrag bör utfasningsregler utarbetas. Statliga flygplatser som övertas av kommuner skall gjorda investeringar tillföras kommunerna. Staten skall via budget avsätta medel för driftsersättning för de kommunala flygplatserna. En långsiktig finansieringsmodell måste arbetas fram. I utredningen föreslås att medel för sådana ersättningar tas ur Luftfartsverkets överskott vilket skulle kunna innebära problem då Luftfartsverket har bolagiserats. Det är också viktigt att tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner och mellan regioner och omvärlden successivt förbättras. För norra Sverige är detta av stor vikt eftersom andra kommunikations lösningar ofta saknas. Synpunkter Flygplatsindelningen / kategoriseringen Arvidsjaurs kommun ser med tillfredsställelse på att utredaren belyser flygets stora betydelse.

18 2 (2) Arvidsjaurs kommun har inga synpunkter på indelningen av flygplatserna i de tre kategorierna. Som skrivits ovan är dock kommunen mån om att indelningen är flexibel över tiden och att utfasningsersättningar räknas fram för de flygplatser som drabbas av ny kategorisering med lägre ersättningsnivå. Ersättnigssystemet Utredaren föreslår att ersättningarna för nationellt strategiska flygplatser garanterar en ersättning som motsvarar 100 procent av det redovisade underskottet. Arvidsjaurs kommun anser att utredaren därmed tydligt markerar vikten av dessa nationella flygplatser. För de regionalt strategiska flygplatserna föreslår utredaren ersättning på upp till 75 procent vilket i värsta fall skulle kunna innebära en betydligt lägre ersättningsnivå. Arvidsjaurs kommun anser att ersättningsnivån för dessa flygplatser skall vara minst 75 procent av det redovisade underskottet. De flygplatser som berörs av Rikstrafikens upphandlade flygtrafik beskrivs felaktigt att ha en ekonomisk övertäckning sedan Rikstrafiken övertog ansvaret för upphandling av flygtrafiken. Arvidsjaurs kommun erfar att utredaren grundar sitt ställningstagande på en rapport Omkalibrering av MUG-MODELLEN. Rapporten är upprättad av Arne Karyd och är beställd av Luftfartsstyrelsen. Kostnad för upphandling av flygtrafik har aldrig ingått i som en del av kostnadsmassan i nuvarande ersättningssystem. Det finns ingen dokumentation som styrker utredarens påstående i rapporten. Det är viktigt att hela ersättningssystemet i framtiden får en form som har långsiktighet. Ersättningssystemet bör finansieras via den statliga budgeten. Skulle man välja att ersättningssystemet ska finansieras av det bolagiserade Luftfartsverkets överskott. Måste man förvissa sig om att inte vara beroende av Luftfartsverkets resultatutveckling. Vidare anser Arvidsjaurs kommun att om fler flygplatser kommer in i gruppen kommunala flygplatser skall den totala ersättningsnivån ökas i motsvarande grad. Luftfartsverkets verksamhetsformer Arvidsjaurs kommun har inget att anföra mot utredarens förslag att luftfartsverket bolagiseras. Avregleringen av flygtrafiktjänsten gynnar sannolikt på sikt de kommunala flygplatserna. Jerry Johansson Kommunstyrelsens ordförande

19 Kommunstyrelsen Ks 294 Dnr 00432/ Avtal för uppsättande av skyltar på kommunens mark - Dollarstore AB Dollarstore AB har ansökt om bygglov för uppsättning av skyltar på kommunens fastighet. Sara Lindgren, byggnadsinspektör har delegation i byggnadslovsärenden gällande skyltning, men har översänt Dollarstores ansökan till kommunstyrelsen eftersom inget markupplåtelseavtal eller annat godkännande från fastighetsägaren (kommunen) finns. att upprätta avtal med Dollarstore AB om upplåtelse av mark för uppsättande av skyltar på kommunens mark. Exp till Sara Lindgren

20 Kommunstyrelsen Ks 295 Dnr 00433/ Avtal för uppsättande av skyltar på kommunens mark - Arvidsjaur Renslakt AB Arvidsjaur Renslakt AB har ansökt om bygglov för uppsättning av skyltar på kommunens fastighet. Sara Lindgren, byggnadsinspektör har delegation i byggnadslovsärenden gällande skyltning, men har översänt Renslakteriets ansökan till kommunstyrelsen eftersom inget markupplåtelseavtal eller annat godkännande från fastighetsägaren (kommunen) finns. att upprätta avtal med Arvidsjaur Renslakt AB om upplåtelse av mark för uppsättande av skyltar på kommunens mark att målsättningen ska vara, när det gäller uppsättande av skyltar vid det industriområde Renslakteriet ligger, att i möjligaste mån samordna företagsskyltning på gemensam skyltställning. Exp till Sara Lindgren

21 Kommunstyrelsen Ks 296 Dnr 00449/ Avtal avseende skötsel av grönytor och träd inom vägområdet för Storgatan genom Arvidsjaur - Vägverket Vägverket har upprättat förslag till avtal angående utförande av upprustning av väg 95, genom Arvidsjaur. Heikki Kairento, teknisk chef, har yttrat sig i ärendet. att ej ingå avtal med Vägverket angående utförande av upprustning av väg 95, genom Arvidsjaur att uppdra till tekniska kontoret att erbjuda sig åta aktuell skötsel mot lämplig ersättning. Exp till Vägverket Tekniska kontoret

22 Kommunstyrelsen Ks 297 Dnr 00477/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen upprättats. Kommunstyrelsen beslutade att anta delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen. Förslag till revidering har inlämnats avseende delegering av bostadsanpassningsbidrag och brådskande ärenden; Bostadsanspassningsbidrag Kommunstyrelsen har ansvar för att bevilja bostadsanpassningsbidrag och se till att åtgärderna utförs. Kommunstyrelsen har delegerat handläggning och beslut i sin helhet till projektingenjör. För att underlätta för projektingenjör samt att ge kommunstyrelsen en större inblick i ärendena föreslårs att delegera till projektingenjör att fatta beslut om bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp och att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om bostadsanpassningsbidrag över två basbelopp. Exp till Berörda Brådskande ärenden (KL 6 kap 36 ) "En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde." Förslaget är att delegera till ordföranden att besluta i nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut ej kan avvaktas (KL 6kap 36 )../. att att att anta upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till protokollet vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. kommunstyrelsens beslut upphör att gälla.

23 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (6) DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT FÖR KOMMUNSTYRELSEN Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattade beslut delegerar styrelsen sin beslutanderätt enligt följande: Arbetsutskottet 1. Utdelning av kommunala stipendier om ej donationsföreskrifter föreskriver annat eller kommunfullmäktige annorlunda beslutat. 2. Överlåtelse eller upplåtelse av mark till enskild för villabebyggelse enligt villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige. 3. Försäljning av industrimark i Arvidsjaurs samhälle enligt villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige. 4. Yttrande angående ansökningar om tillstånd att använda övervakningskamera. 5. Bidrag till särskilda arrangemang och händelser gällande föreningar och organisationer. 6. Deltagande i regionala projekt. 7. Bostadsanpassningsbidrag över två basbelopp enligt bostadsanpassningskungörelsen. Budgetutskottet 1. Bidrag till föreningar och organisationer där det finns normer (2007). 2. Ombudgeteringar inom givna ramar. 3. Internkredit koncernkontot. 4. Anvisningar för årsredovisning och delårsbokslut. 5. Upphandling till följd av anläggningsbeslut eller särskilt finansieringsbeslut. 6. Placering av donationsmedel från donationsfonder. Utbildnings- och näringslivsutskottet 1. Godkännande av avtal med andra kommuner i gymnasiala frågor. 2. Beslut om interkommunala avgifter och övriga ersättningar i gymnasiala frågor. 3. Fastställande av lokala kurser. Personal- och organisationsutskottet (not. sid 5) 1. Beslut om stridsåtgärd. 2. Anställningsvillkor för kommunchef, förvaltningschefer och personalchef. Anm: Respektive nämndsordförande skall lämna synpunkten till förhandlingsdelegationen innan beslut fattas. 3. Beviljande av tjänstledighet för kommunchef, förvaltningschef eller personalchef för att pröva annan tjänst då det bedöms ligga i kommunens intresse.

24 2 (6) Kommunstyrelsens ordförande KSO: 1. Ärenden angående kommunal förköpsrätt samt tillståndsprövning hos hyresnämnden, besluta att avstå från att utöva kommunal förköpsrätt. 2. Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. 3. Framställningar till och yttrande över remisser från miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden eller lantmäteriet angående fastighetsbildning, byggnadslov m.m. 4. Underhandsförsäljning av småhus med kommunal borgen före exekutiv auktion då det bedöms som förmånligast för kommunen. 5. Utarrendering av kommunens mark och vatten om högst 1 år i sänder. 6. Konvertering av lån. 7. Återbetalning av lån. 8. Upptagande av anläggningslån med belopp enligt anläggningsbeslut, finansieringsbeslut eller budget. 9. Yttrande över ansökningar om övertagande av statliga lån. 10. Förmedling av statliga ersättningslån. 11. Yttrande angående investeringsstöd och servicebidrag för kommersiell service. 12. Inköp av mindre markområden understigande kronor. 13. Avgörande om investeringsäskanden, som ej anses ha sådan prioritet att de är föremål för beslut, ska sättas bort och betraktas som avslutade. 14. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Utbildnings- och näringslivsutskottets ordförande UNU: 1. Intagningsnämnd. Kommunchef (not. sid 5) KCH: 1. Beslut om utlämnande av allmän handling. 2. Avskrivning av fordran upp till kronor. 3. Tillstånd att använda Arvidsjaurs kommunvapen. 4. Placering av likvida medel. 5. Tillsvidareanställning. 6. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 7. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef.

25 3 (6) Näringslivschef NCH: 1. Utredningar inom näringslivs- och utvecklingsområdet motsvarande ett basbelopp. 2. Medverkan i projekt där ingen medfinansiering finns förutom eget arbete. Personalchef (not. sid 6) PCH: 1. Kollektivavtal. 2. Ärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 5 Personalpolitik som ej delegerats till annan. 3. Omplacering mellan olika förvaltningschefers/kommunchefs ansvarsområden. Anm: Om ärendet avser annat än arbetsbrist skall det beredas i rehabgruppen enligt beslutad rehabiliteringsplan. 4. Revisionsförhandlingar. Anm: Ledningsgruppen utgör förhandlingsdelegation. 5. Tillsvidareanställning. 6. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 7. Uppsägning. Barn- och ungdomschef BOUCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Kulturchef KULTCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef.

26 4 (6) Socialchef SOCCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Teknisk chef TEKCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Inköpare INK: 1. Gemensamma upphandlingar och tecknande av kommunövergripande avtal. 1:e socialsekreterare SOCSEKR: 1. Yttrande angående antagande av hemvärnsmän. Kommunsekreterare KSEKR: 1. Utfärdande av tjänstekort för personal i kommunens tjänst enligt gällande föreskrifter. Assistent nämndskansli ASSN: 1. Bidrag till trevnadsåtgärder på offentlig plats eller för by eller förenings gemensamma uteplats enligt fastställda regler (2007). Personal reception PR: 1. Tillståndsgivning enligt lotterilagen. 2. Tillståndsgivning enligt av kommunfullmäktige antagen torgstadga.

27 5 (6) Projektingenjör PRING: 1. Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp enligt bostadsanpassningskungörelsen. Enhetsledare Parker RPF:1 1. Bidrag till underhåll av enskilda vägar enligt av kommunfullmäktige fastställda bidragsregler. 2. Bidrag till anordnande av gårds- och vägbelysning enligt av kommunfullmäktige fastställda bidragsregler. 3. Iståndsättning för enskilda vägar enligt antagna bidrags- villkor. 4. Bidrag till enskilda vatten och avloppsanläggningar enligt antagna villkor av kommunfullmäktige. 5. Tillstånd att bedriva skyddsjakt på kommunens mark enligt gällande lagar, förordningar och kungörelser avseende jakt. Enhetsledare Gatu/Va GVA: 1. Mätning av vatten med vattenmätare. 2. Tillstånd att lägga ledningskabel i gata. 3. Tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 4. Anslutning till kommunens vatten och avloppsnät inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. 5. Upphävande av mätning av vatten och vattenmätare. Enhetsledare Renhållning/Avfall RA: 1. Tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för avfallshantering. 2. Tillstånd för jakt på kommunens soptippsområde. (maximalt 10 tillstånd per år). 3. Beslut om uppehåll i sophämtning.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-12-01 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 17.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-12-04 123 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Ylva

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-01-28 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 17.15. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Årsredovisning år 2013

Årsredovisning år 2013 Årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. Ks 2013-03-26, 45 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer