Bakgrundsmaterial SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1. branschregler : säkervatten.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrundsmaterial SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1. branschregler : säkervatten.se"

Transkript

1 Bakgrundsmaterial SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 branschregler : säkervatten.se

2 VATTENSKADOR i byggnader Vattenskador kostar miljarder Vattenskador i byggnader kostar mer än fem miljarder kronor per år. Cirka 40 procent av detta betalas ut via försäkringsbolagen. Det är mer än försäkringsbolagens sammanlagda kostnader för brand och inbrott tillsammans. En miljard kronor betalar de försäkrade själva direkt i form av självrisker och avskrivningar. Kostnaden för vattenskador är för närvarande 100 miljoner kronor per vecka! Förutom de höga kostnaderna drabbas den enskilda konsumenten ofta av mycket stora praktiska besvär i samband med att skadan åtgärdas. Försäkringsbolag betalar ersättning för utströmningsskada, oftast utströmning från rörsystem. Däremot täcker inte försäkringen inströmning av vatten som t ex beror på regn eller häftig snösmältning. Rör, utrustning och tätskikt Vattenskadorna kan delas in i tre typer: Skador av utströmning av vatten från ledningssystem för kall- och varmvatten, värme och avlopp Skador av läckage genom tätskiktet i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn Skador från läckande utrustning t ex disk- eller tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl eller frys Rörledningar har en begränsad livslängd och kommer förr eller senare att behöva bytas ut. En dold förlagd rörledning gör dels att skadan kan bli större innan man kan upptäcka den, dels att den blir svårare att åtgärda. VVS-företaget kan påverka detta t ex genom att välja åtkomlig förläggning. November

3 De vanligaste skadeorsakerna i ledningssystem De vanligaste orsakerna till vattenskador från ledningssystem är korrosion och frysning. Vattenskador från korroderade eller frusna rör är den vanligaste typen av vattenskador. Rörledningar som är äldre än 20 år har åldrats och ger de flesta korrosionsskadorna. Frysskador beror ofta på missriktad energibesparing eller förläggning på fel plats. Det är den typ vattenskada som ger de i särklass största kostnaderna. Korrosion är ett åldringsfenomen Korrosion drabbar rör av metall och är i huvudsak ett åldringsfenomen, det vill säga det drabbar äldre ledningssystem. Hälften av det svenska bostadsbeståndet är byggt mellan 1950 och I dessa hus är det risk för korrosion i både avloppsrör och värmerör. Det är t ex vanligt att värmerör i golv korroderar från utsidan på grund av vattenskador genom golvets läckande tätskikt. Några vanliga typer av korrosion Allmänkorrosion. Tappvatten som kommer från kommunala va-leverantörer utgör normalt ingen korrosionsrisk för de rörmaterial som används i vanliga VVSinstallationer. Om det finns risk för korrosion för någon typ av rörmaterial så bör huvudmannen för vattenförsörjningen, oftast kommunen, känna till detta. Mer än 1 miljon hushåll i Sverige tar vatten från en enskild vattenanläggning. Är man tveksam om korrosionsrisken bör man alltid välja rörmaterial med utgångspunkt från ett vattenprov. (Se t ex VVS Företagens Teknikhandbok) November

4 Kolfilmskorrosion i kopparrör. Kolfilm är en restprodukt som kan uppkomma vid tillverkning av kopparrör och som kan orsaka korrosionsskador. Använder man typgodkända kopparrör är kolfilmen borttagen och utgör inget problem. Typgodkända rör är märkta med typgodkännandemärke. Erosionskorrosion i kopparrör. Orsakas av för hög vattenhastighet i kopparrör. VVC-ledningar är speciellt utsatta eftersom vattenflödet pågår dygnet runt. Avzinkning i mässing. Mässing är en legering av koppar och zink. I vanliga mässingskvaliteter kan zinken med tiden lösas ut vilket gör att mässingen blir spröd. I tappvattensystem ska man alltid använda armaturer och kopplingar av särskild avzinkningshärdig mässing. Välj typgodkända produkter. Spänningskorrosion på mässingskopplingar. Spänningskorrosion kan t ex visa sig som en spricka genom en mässingsmutter. Kan förekomma på kopplingar där muttrarna dragits för hårt eller där materialet blivit utsatt för olämpliga kemikalier. Följ tillverkarens monteringsanvisning för montering, åtdragning och eventuella smörjmedel. Frysskador i ledningssystem Frysskador i ledningssystem förekommer både på gamla och nya installationer. Vattenledningar som är monterade i (eller utanför!) vägg- eller bjälklagsisolering kan vid kall väderlek riskera att frysa. Andra kritiska punkter är vattenservisens genomföring i husets bottenplatta eller rör förlagda nära köldbryggor i väggar eller andra kalla ytor. Väggvattenutkastaren kan frysa sönder i väggen om vattenslangen lämnas kvar. Frysskador kan också orsakas av brukaren, t ex genom att värmen inte kopplas på i fritidshus, värmen sänks i vissa utrymmen så att temperaturen lokalt i någon del av utrymmet blir under noll grader eller genom att ett fönster lämnas öppet vid mycket kall väderlek. Risker: Bjälklagsgenomföring för vattenservisen placerad utan tillräcklig frostisolering i bjälklagskant eller mark intill bjälklaget. Rör förlagda i bjälklags- eller väggisolering Rör förlagda i vindsutrymme eller torpargrund. Där är det alltid frysrisk! Vattenutkastare utan frysskadesäker konstruktion. Om vattenslangen lämnas kvar fryser utkastarens väggenomföring sönder. Frysskadesäker vattenutkastare bör alltid väljas. Installationer i utrymmen med låg temperatur, t ex garage eller uthus. En vanlig missuppfattning är att om man lägger ett rör i byggisoleringen i t ex en vägg, så skyddar isoleringen röret från frysning. Helt fel! Har man riktigt otur kommer röret att hamna där temperaturen i väggen är nollgradig eller minusgrader råder. Tänk på att byggisoleringen i väggen ska klara temperaturskillnaden mellan ute och inne, dvs i allmänhet 40 o C. Detsamma gäller all annan byggisolering, i vindsbjälklag, i golv mm. Byggisoleringen kan du aldrig använda dig av. November

5 Vad är det som går sönder? Alla typer av ledningar drabbas av skador och det är alltså viktigt att alla rörsystem är säkert utformade. Kall- och varmvattenledningarnas stora andel av vattenskadorna kan dels bero på att ledningstrycket är högre, dels att de hela tiden fylls på med mer vatten från distributionsnätet. De första åren är risken störst Ett stort antal vattenskador orsakade av rörinstallationen inträffar de första åren efter att installationen tagits i drift. Orsaken till detta är att många projekterings-, utförande- och materialfel visar sig ganska omgående. Under den största delen av installationens brukstid är antalet skador relativt lågt. Vanliga skador under denna tid är t ex frysning och mekanisk åverkan. Efter cirka 30 till 40 år ökar antalet skador återigen i antal. Dessa vattenskador beror t ex på korrosion och utmattning och är således ett ålderstecken. Risken för vattenskador är störst när Installationen är ny. Fogar och kopplingar Drygt 75 procent av vattenskador från rörsystem orsakas av rör och kopplingar. De flesta tappvatteninstallationer i Sverige är utförda med kopparrör. Huvuddelen av fogarna på dessa rör är utförda som lödfogar. Högst 5 till 10 procent av alla fogar i dessa installationer är gjorda med lödfria kopplingar. Lödfria, mekaniska kopplingar är de i särklass vanligaste typerna av fogar som läcker. November

6 Lödfog har sedan senare delen av 1990-talet minskat i omfattning bland annat beroende på strängare krav på brandskydd för så kallade heta arbeten. Huvuddelen av fogarna är nu mekaniska kopplingar och presskopplingar. En presskoppling kännetecknas av att kopplingen pressas fast på röret med hjälp av ett verktyg. Presskopplingar har visat sig orsaka många besvärliga och dyra vattenskador, ofta redan under entreprenadtiden. Vanliga skadeorsaker är att man glömt pressa kopplingen eller att röret inte är inskjutet tillräckligt långt i kopplingen när pressningen görs. Skador från kopplingar En utredning som ett försäkringsbolag genomfört av ett antal dyra vattenskador visar på att montaget inte utförts enligt leverantörernas monteringsanvisningar eller att man låtit bli att montera de särskilda tillbehör som monteringsanvisningarna förutsätter. November

7 Checklista för montering av kopplingsfogar och pressfogar Antalet mekaniska kopplingar på den svenska VVS-marknaden är omfattande. Sättet att montera olika kopplingar skiljer sig mellan olika fabrikat. Det kan t ex vara stora skillnader på hur hårt man ska dra kopplingsfogar från olika leverantörer. Vattenskador från läckande tätskikt i våtrum Tätskikt är det skikt i golvbeläggning eller väggbeklädnad som ska förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv- eller väggkonstruktion. Nästan en tredjedel av alla vattenskador beror på otäta tätskikt. De skador som VVSinstallationen kan orsaka på tätskikten är t ex otäta rörgenomföringar eller skruvinfästningar. Felaktigt monterade golvbrunnar gör att tätskiktets anslutning till golvbrunnen kan läcka. Vanliga tätskikt på våtrumsgolv: Plastmatta som ytbeläggning. Eventuella skarvar trådsvetsas Plastmatta som tätskikt under keramiska plattor Tätskikt av folier under keramiska plattor Vätskebaserat, rollat tätskikt under keramiska plattor Vanliga tätskikt på våtrumsväggar: Plastmatta som ytbeklädnad. Skarvarna trådsvetsas Våtrumstapet. Skarvarna kemfogas med så kallad planfog Plastmatta som tätskikt under keramiska plattor November

8 Tätskikt av folier under keramiska plattor Vätskebaserat, rollat tätskikt under keramiska plattor Tätskikt av målningsbehandling De vanligaste skadeorsakerna i bad, dusch och kök Enligt vattenskadeundersökningarna som VVS Företagen genomfört fördelar sig de vanligaste vattenskadorna i småhus så här: Bad/dusch Andel Läckage genom tätskikt 37 % på golv eller vägg Rör, rörgenomföringar 29 % och fogar på rör Läckage vid tätskiktets 21 % anslutning till golvbrunn Kök Rör och rörfogar 53 % Diskmaskin 24 % Kyl/frys 5 % November

9 LEGIONELLASÄKERHET Cirka 100 personer per år får diagnosen legionärssjuka men smittskyddsforskarna tror att det verkliga antalet är fem till tio gånger fler. Det finns flera olika mikroorganismer i allt råvatten, vare sig vattentäkten utgörs av ytvatten eller grundvatten. Flera av dessa kan i ogynnsamma fall förorsaka sjukdomar hos människan. Det finns en bakteriegrupp som särskilt uppmärksammats. Den kallas legionella och finns över hela jorden i alla vattendrag. Bakterien kan, när den förekommer i stora mängder, förorsaka en lunginflammation. Sjukdomens officiella namn är legionärssjukan. Den beter sig som vilken lunginflammation som helst med hög feber och andningssvårigheter. Det finns en mildare variant av sjukdomen som kallas Pontiacfeber. Den yttrar sig som en långdragen förkylning eller influensa. Båda varianterna drabbar män hårdare än kvinnor. Andra riskgrupper är äldre eller personer med nedsatt immunförsvar. Oftast tar det minst 3 dygn efter smittotillfället innan sjukdomen visar sig. Smittspridningen sker genom att bakterien sitter på små vattendroppar, aerosoler, som människan andas in. Dessa små vattendroppar kan transporteras korta sträckor i luft. Legionärssjukan smittar inte från människa till människa. Det är också riskfritt att dricka vatten som innehåller bakterien. Varför uppstår legionellatillväxt? Legionellabakterien är en levande organism som kräver vissa förutsättningar för att kunna leva och föröka sig. De viktigaste faktorerna är: Vatten som innehåller syre Näring Rätt temperatur Låg strömningshastighet De två första faktorerna, syresatt vatten och tillgång till näring, måste man räkna med i alla normala tappvatteninstallationer. November

10 Temperatur Legionellabakterien trivs och förökar sig bäst i temperaturer från ca 25 till 45 C, vid temperaturer över 50 C börjar bakterien att avdödas. Det är alltså viktigt att temperaturen för varmvatten överstiger 50 C och kallvattentemperaturen inte är högre än remstemperatur i hela ledningssystemet. När man dimensionerar och ställer in temperaturen i tappvarmvattensystemet är det viktigt att ta hänsyn tas till risken för skållning. Temperaturen vid tappställena får inte vara mer än 60 C. Krav på riskbedömning Rådstexten i Boverkets Byggregler pekar ut ett antal lokaltyper där det är lämpligt att göra en riskbedömning beträffande legionellatillväxt i rörsystem: - äldreboenden (kanske också gruppboenden för t ex funktionshindrade) - hotell (även vandrarhem) - sporthallar - simhallar (gäller inte simbassängen, som vanligtvis är klorerad) - sjukhus - flerbostadshus Några typer av apparater är det särskild idé att hålla koll på: - bubbelbad (särskilt så kallad bubbelpool, där vattnet cirkulerar) - öppna kyltorn (och avsvalningsbassänger inom industrin) - grönsaksduschar (och befuktare med vatten i ventilationssystem) Riskbedömningen utförs i skriftlig form och dokumenten sparas. Uppvärmning av tappvarmvatten Temperaturen i varmvattenberedare och ackumulatorer bör vara lägst 60 C i hela behållaren. I större ackumulatorer och behållare kan det finnas risk att vattnet skiktar sig så att det kallare vattnet som är tyngre hamnar på botten av behållaren. Är omsättningen på vattnet låg t ex om behållaren är överdimensionerad finns en risk att legionellatillväxt kan uppstå. Överdimensionerade behållare bör inte installeras. Behållare som används sällan bör kopplas bort. Vissa värmepumpar har varmvattenberedare som inte kan värma vattnet till 60 C. Dessa brukar i stället utrustas med en funktion som gör det möjligt att hetta upp vattnet till cirka 70 C med jämna mellanrum för att döda eventuella legionellabakterier i beredaren. Ett lämpligt intervall för detta är en gång per vecka. Det är viktigt att funktionen inte kopplas ur. Vid direktuppvärmning av vatten, t ex med värmeväxlare, ska värmekällan dimensioneras så att hela varmvattensystemet kan hålla en temperatur över 50 C. November

11 Varmvattentemperatur Temperaturen på varmvattnet ska vara lägst 50 C. I system med VVC gäller detta även hela VVC-systemet. I praktiken betyder det att utgående temperatur från varmvattenberedningen bör vara lägst 55 C. För att få en bra funktion i VVC-systemet är det nödvändigt att det är noggrant injusterat. I annat fall riskerar man att delar av varmvattensystemet får för låg temperatur. Det är också viktigt att det inte uppstår kortslutning mellan kall- och varmvatten t ex i blandare. Det kan få till följd att varmvattnet kyls ner lokalt i systemet utan att det märks på VVC-systemets returtemperatur. Temperaturkontroll För att ha möjlighet att kontrollera att tillräcklig temperatur erhålls bör termometrar (och eventuellt temperaturgivare) placeras i: ackumulatortankar och behållare. Kan man förutsätta att skiktning uppstår bör givare installeras på flera nivåer i behållarna utgående tappvarmvattenledningen från uppvärmningsanordningen, t ex panna, värmeväxlare, värmepump eller liknande VVC-ledningens retur från huset VVC-ledningen på alla stamledningar och andra VVC-slingor Kallvattentemperatur Temperaturen på tappkallvatten bör inte vara högre än rumstemperatur, ca 20 C för att förhindra tillväxt av bakterier, framför allt legionella. Rören ska därför förläggas i så svala utrymmen som möjligt och installeras så att vattnet inte värms. Om kallvattenledningar förläggs i schakt eller andra inklädnader där temperaturen kan bli hög är det nödvändigt att isolera ledningen. Det kan också vara nödvändigt att tilläggsisolera färdigisolerade kopparrör eller rör-i-rör ledningar. Förläggning av rör för kall- och varmvatten/vvc ska göras så att värme från varmvatten och VVC inte kan värma upp kallvattnet. Kall- och varmvattenledningar får inte monteras i kontakt med varandra. I golv med golvvärme får inga kallvattenledningar dras. November

12 För att undvika uppvärmning av kallvattnet ska: kall- och varmvattenledningar förläggs utan kontakt mellan rören värmebryggor undviks vid klamring av rören ledningarna isoleras om rören förläggs i ett utrymme som kan få högre temperatur än rumstemperatur. kallvattenrör inte förläggs i golv med golvvärme eller så att vattnet kan värmas på annat sätt, t ex av radiatorer eller av solen Förläggning av rör Rör med stillastående vatten Ledningssystemet ska byggas upp så att rör med stillastående vatten så långt möjligt undviks. Här kan bakterier få bra tillväxtförhållanden. Legionellabakteriens möjlighet att växa till ökar vid stillastående vatten eller låg strömningshastighet, uppskattningsvis under 0,2 m/s. (I kopparrör är det viktigt att vattenhastigheten inte är för hög eftersom det då kan uppstå korrosion. Vattenhastigheten i kopparrör bör inte överstiga 1,5 m/s i synliga ledningar och 0,3 till 0,8 m/s i dolda ledningar. I plaströr kan man ha högre hastigheter.) Stillastående vatten i avstick på varmvattenledningar ökar risken eftersom värme från varmvattenledningen leds via rörväggen in i den del av ledningen där vattnet står still. På så sätt kan man få ett område med idealisk tillväxttemperatur. Avstick som går till tappställen som endast avses att användas sporadiskt eller är tänkta att tas i bruk vid senare tillfälle ska undvikas. En tumregel för proppade avstick är att den proppade ledningen ska inte vara längre än cirka 1,5 gånger diametern på den proppade ledningen. I små rördimensioner får man göra proppningen så kort som möjligt. I fördelnings- och kopplingsledningar från en stamledning med VVC till en lägenhet kommer vattnet att stå still under längre eller kortare perioder. Om ledningarna är oisolerade minskar risken för bakterietillväxt eftersom de då svalnar snabbare efter tappning. Samma gäller för varmvattenledningar i småhus som ju inte har något VVC-system. November

13 Handdukstorkar och andra värmare Handdukstorkar eller andra värmare får inte kopplas in på VVC-systemet kan medföra flera typer av risker. Om en handdukstork stängs av, t ex om temperaturen blir hög i rummet, blir vattnet stillastående och tillväxt av bakterier kan ske. Handdukstorken gör också att tappvarmvattnet kyls av. Med flera handdukstorkar inkopplade kan det vara svårt att hålla temperaturen över 50 C i VVC-systemet. Utrustning som ökar avkylning av varmvattnet gör att det är extra noga att injustera installationen så att hela systemet alltid håller tillräckligt hög temperatur. Risk för smitta vid installationsarbete Installationsarbeten i befintliga installationer kan medföra risk för legionellasmitta vid arbeten som skapar aerosoler. Det är viktigt att vara försiktig när man tömmer installationer på vatten där vattnet kan befaras ha stått stilla en längre tid. Detta gäller särskilt vid tömning av behållare där vattenånga kan finnas. Om det bildas aerosoler eller vattenånga i rummet bör man lämna platsen! Sammanfattning Vanliga risker för legionellatillväxt är: Varmvattenberedare och ackumulatorer med för låg temperatur För kallt varmvatten För varmt kallvatten Stora system utan VVC Dåligt injusterad VVC Stillastående vatten, t ex i blindledningar, proppade ledningar eller sällan använda tappställen Handdukstorkar eller andra värmare inkopplade på VVC-systemet November

14 BRÄNNSKADOR Brännskador indelas i torra och våta brännskador. Till de torra hör t ex skavsår och att man bränner sig på heta ytor eller öppen eld. Våt brännskada kallas i dagligt tal skållning. Den förorsakas av hett vatten. Huden består av tre lager överhud, läderhud och underhud. Om alla tre lagren skadas talade man förr om tredje gradens brännskada. Numera benämns det som fullhudsskada. Ett 40-tal fall av brännskador från tappvarmvatten behandlats på sjukhus varje år. Dessutom sker cirka 100 fall av skållning vid installationsarbeten. En brännskadas omfattning beror av två saker, vattentemperaturen och exponeringstiden. Skållningsrisker Vid en varmvattentemperatur på 55 C tar det cirka en halv minut innan en fullhudsbrännskada uppstår medan det vid 65 C endast tar två sekunder det vill säga en skada då alla hudlager förstörts (kallades tidigare tredje gradens brännskada). Grupper som har större risk att få brännskador är: Barn Personer som har svårt att röra sig och därför inte har möjlighet att snabbt hinna undan om t ex en dusch ger för hög vattentemperatur Personer som inte kan uppfatta varmvattentemperaturen på grund av t ex sjukdom eller läkemedelsanvändning För att begränsa skållningsrisken måste man ha: rätt utformning av installationen, t ex placering och val av blandare begränsning av tappvarmvattentemperaturen Utformning Duschblandare bör placeras så att man kan manövrera blandaren utan att sticka in armen i vattenströmmen. Blandare för användare som löper större risk att skållas bör vara temperaturbegränsade. Risk för förväxling av varm och kallvatten kan minimeras genom tydlig uppmärkning. November

15 ÅTERSTRÖMNING Hävertåterströmning och övertrycksåterströmning Hävertåterströmning kan exempelvis uppkomma om en stam stängs. Om ett lågt liggande tappställe öppnas finns då risk att vatten från t ex ett badkar sugs in genom en duschslang, som ligger i badvattnet. Övertrycksåterströmning innebär att vätska trycks in i tappvattensystemet från en pump eller annan anordning med högt tryck som är ansluten till tappvattensystemet. Återströmningsskydd Alla tappställen ska skyddas mot återströmning. Inom EU har man enats om en teknisk standard för återströmning som heter SS-EN Principen för denna standard är att man ska göra en bedömning av risken för att förorena dricksvattnet. Utifrån denna risk ska skyddet väljas. Man talar om skyddsmodul och skyddsdon. Skyddsdonet kan t ex vara en backventil, medan en skyddsmodul kan bestå av flera armaturdelar, t ex backventil och vakuumventil. Kravet på de flesta backventiler är att de ska vara kontrollerbara. Vakuumventilen får inte längre vara ensamt skyddsdon, utan förekommer tillsammans med backventil. Tillsammans med Svenskt Vatten har Säker Vatten gjort en riskutredning och kommit fram till en branschtolkning för de vanligaste installationerna, som normalt ger låga risker för förorening. Även i vanliga installationer kan det finnas risker. Kanske borde t ex kemisalen i skolor undantas från de fyra tabellerna eftersom man hanterar fler farliga ämnen där än i skolmiljön i övrigt. SS-EN 1717 med fullständigt gjord analys av föroreningsrisker behövs i ett sådant fall före val av skyddsdon eller modul. November

Legionella i vattensystem Allmänt

Legionella i vattensystem Allmänt Legionella i vattensystem Allmänt Förebyggande åtgärder och handlingsprogram vid misstänkta eller konstaterade fall Innehåll Allmänt... 3 Bakgrund... 3 Ansvar... 3 Övervakningsansvar för Landstingstigheter...

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem,

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, Ledningssystem Totalt inrapporterades det 2537 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 58 % av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen Allmänt 213 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 2612. Skadorna

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens Ledningssystem Totalt inrapporterades det 78 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 66 % av alla inrapporterade skador. 35 3 25 15

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella RISKER I VVS-INSTALLATIONER Göran Stålbom Rolf Kling En handbok utgiven av VVS-Installatörerna 2002 Författarna och

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 1(5) Miljöförvaltningen Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2009:11 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(5) Sammanfattning Legionellabakterier

Läs mer

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se.

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. V AT T E N S K A D O R I F L E R B O S TA D S H U S R E D O V I S N I N G Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 8-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. 25 VVS-Installatörerna Grafisk form

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Varför en handbok i tappvarmvattenberedning?

Varför en handbok i tappvarmvattenberedning? Inledning Varför en handbok i tappvarmvattenberedning? - Jo, vi vill förmedla vår kunskap kring tappvarmvattenberedning och presentera en funktionslösning för just ditt behov. Målsättningen med den här

Läs mer

HANDBOK. tappvarmvatten. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. tappvarmvatten. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK Beredning Beredning av av tappvarmvatten Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK - BEREDNING AV TAPPVARMVATTEN Utgåva 1 2007 Idé och Manus: Lina Sirén Grafisk formgivning/produktion:

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Legionella - Handläggarstöd

Legionella - Handläggarstöd 1(6) Legionella - Handläggarstöd Allmänt om legionella Legionella är namnet på en familj av bakterier som förekommer naturligt i mark och vatten. Det är genom vattnet som bakterierna kommer in i våra vattensystem.

Läs mer

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 SVT1310 1 Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 0-70 O C 40-50 O C Systemtank Qvantum utjämningstank Slingtank/ Dubbelmantlad SVT1310 2 QVANTUM ACKUMULATORTANK

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Golvskydd Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Undvik besvär och kostsamma vattenskador! Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Läckage i kök Genom skåpet under diskbänken passerar installationerna för varm-, kallvatten och avlopp.

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Information om uppgiftslämnare Datum: 6/8 2015 Företag/organisation:VVS Företagen Kontaktperson: Magnus Everitt E-postadress: magnus.everitt@vvsforetagen.se

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Vattensäkert kök Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Tätskikt som samlar upp och leder fram smygläckage. Minimerar risken för fukt-, mögel-

Läs mer

Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna.

Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna. 9000E Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna. 2 FM Mattsson 9000E Nya kranar är en lönsam investering både för miljön och plånboken. För hushållens uppvämning av varmvatten återgår ungefär 10 terawattimmar,

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Kallstart -till glädje för miljön

Kallstart -till glädje för miljön Kallstart -till glädje för miljön - I ett villahushåll går en femtedel av energiförbrukningen till varmvatten och i lägenheter är andelen ännu högre. Därför gäller det att hela tiden hitta nya sätt att

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisningar med installationsexempel Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering och

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Vattentemperaturen på utgående varmvatten från varmvattenberedaren ska vara minst 60 o C och vattnet vid tappstället ska vara minst 50 o C.

Vattentemperaturen på utgående varmvatten från varmvattenberedaren ska vara minst 60 o C och vattnet vid tappstället ska vara minst 50 o C. Titel: Förvaltning: Alla Verksamhet/division: Alla ID.nr Legionella i vatten inom sjukhus Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien i Uppsala län / Dokumenttyp Vårdrutin

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8436 SID 1 (5) 2013-11-19 Sara Tierney Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28772 E-post: sara.tierney@stockholm.se Brf Sleipner 16 Att:

Läs mer

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vattenistallation. Leverantören garanterar produktens

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga Koppla Utomhus Kök Tvättstuga Boverkets byggregler (BBR) Enligt Boverkets byggregler får man utan bygglov installera och ändra vatten- och avloppsanordningar, som är kopplade till egen anläggning i alla

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

Legionella Pneumophilia

Legionella Pneumophilia Projekt U10 MÅL Rätt temperatur vid varje tappställe både varmvatten och kallvatten Rätt material i ledningsystemet Spårbarhet vid Legionella arbetet Kvalitetssäkra provtagningarna Ta bort ansvaret från

Läs mer

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt DIN SIDA Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning Hösten 2011 TEMA VATTENSKADOR Så minskar du risken Kryssa och vinn 2 000 kr Björns vattentäta tips Vattenfelsbrytaren håller torrt På din sida i vått

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Legionella i tappvattensystem Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS PERSSON Institutionen för Energi och miljö Avdelningen för Installationsteknik

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05.

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05. Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05 BRF Leporiden 1 Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Traditionellt

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem

Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem cupori.com Vattensäkra installationer med Cuporis kopparrör Cupori är Nordens ledande leverantör av kopparrör för VVS-installationer. Vi garanterar att våra rör är anpassade

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage EN VÄRMEKABEL KLARAR FROSTSKYDDET

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer