Bakgrundsmaterial SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1. branschregler : säkervatten.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrundsmaterial SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1. branschregler : säkervatten.se"

Transkript

1 Bakgrundsmaterial SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 branschregler : säkervatten.se

2 VATTENSKADOR i byggnader Vattenskador kostar miljarder Vattenskador i byggnader kostar mer än fem miljarder kronor per år. Cirka 40 procent av detta betalas ut via försäkringsbolagen. Det är mer än försäkringsbolagens sammanlagda kostnader för brand och inbrott tillsammans. En miljard kronor betalar de försäkrade själva direkt i form av självrisker och avskrivningar. Kostnaden för vattenskador är för närvarande 100 miljoner kronor per vecka! Förutom de höga kostnaderna drabbas den enskilda konsumenten ofta av mycket stora praktiska besvär i samband med att skadan åtgärdas. Försäkringsbolag betalar ersättning för utströmningsskada, oftast utströmning från rörsystem. Däremot täcker inte försäkringen inströmning av vatten som t ex beror på regn eller häftig snösmältning. Rör, utrustning och tätskikt Vattenskadorna kan delas in i tre typer: Skador av utströmning av vatten från ledningssystem för kall- och varmvatten, värme och avlopp Skador av läckage genom tätskiktet i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn Skador från läckande utrustning t ex disk- eller tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl eller frys Rörledningar har en begränsad livslängd och kommer förr eller senare att behöva bytas ut. En dold förlagd rörledning gör dels att skadan kan bli större innan man kan upptäcka den, dels att den blir svårare att åtgärda. VVS-företaget kan påverka detta t ex genom att välja åtkomlig förläggning. November

3 De vanligaste skadeorsakerna i ledningssystem De vanligaste orsakerna till vattenskador från ledningssystem är korrosion och frysning. Vattenskador från korroderade eller frusna rör är den vanligaste typen av vattenskador. Rörledningar som är äldre än 20 år har åldrats och ger de flesta korrosionsskadorna. Frysskador beror ofta på missriktad energibesparing eller förläggning på fel plats. Det är den typ vattenskada som ger de i särklass största kostnaderna. Korrosion är ett åldringsfenomen Korrosion drabbar rör av metall och är i huvudsak ett åldringsfenomen, det vill säga det drabbar äldre ledningssystem. Hälften av det svenska bostadsbeståndet är byggt mellan 1950 och I dessa hus är det risk för korrosion i både avloppsrör och värmerör. Det är t ex vanligt att värmerör i golv korroderar från utsidan på grund av vattenskador genom golvets läckande tätskikt. Några vanliga typer av korrosion Allmänkorrosion. Tappvatten som kommer från kommunala va-leverantörer utgör normalt ingen korrosionsrisk för de rörmaterial som används i vanliga VVSinstallationer. Om det finns risk för korrosion för någon typ av rörmaterial så bör huvudmannen för vattenförsörjningen, oftast kommunen, känna till detta. Mer än 1 miljon hushåll i Sverige tar vatten från en enskild vattenanläggning. Är man tveksam om korrosionsrisken bör man alltid välja rörmaterial med utgångspunkt från ett vattenprov. (Se t ex VVS Företagens Teknikhandbok) November

4 Kolfilmskorrosion i kopparrör. Kolfilm är en restprodukt som kan uppkomma vid tillverkning av kopparrör och som kan orsaka korrosionsskador. Använder man typgodkända kopparrör är kolfilmen borttagen och utgör inget problem. Typgodkända rör är märkta med typgodkännandemärke. Erosionskorrosion i kopparrör. Orsakas av för hög vattenhastighet i kopparrör. VVC-ledningar är speciellt utsatta eftersom vattenflödet pågår dygnet runt. Avzinkning i mässing. Mässing är en legering av koppar och zink. I vanliga mässingskvaliteter kan zinken med tiden lösas ut vilket gör att mässingen blir spröd. I tappvattensystem ska man alltid använda armaturer och kopplingar av särskild avzinkningshärdig mässing. Välj typgodkända produkter. Spänningskorrosion på mässingskopplingar. Spänningskorrosion kan t ex visa sig som en spricka genom en mässingsmutter. Kan förekomma på kopplingar där muttrarna dragits för hårt eller där materialet blivit utsatt för olämpliga kemikalier. Följ tillverkarens monteringsanvisning för montering, åtdragning och eventuella smörjmedel. Frysskador i ledningssystem Frysskador i ledningssystem förekommer både på gamla och nya installationer. Vattenledningar som är monterade i (eller utanför!) vägg- eller bjälklagsisolering kan vid kall väderlek riskera att frysa. Andra kritiska punkter är vattenservisens genomföring i husets bottenplatta eller rör förlagda nära köldbryggor i väggar eller andra kalla ytor. Väggvattenutkastaren kan frysa sönder i väggen om vattenslangen lämnas kvar. Frysskador kan också orsakas av brukaren, t ex genom att värmen inte kopplas på i fritidshus, värmen sänks i vissa utrymmen så att temperaturen lokalt i någon del av utrymmet blir under noll grader eller genom att ett fönster lämnas öppet vid mycket kall väderlek. Risker: Bjälklagsgenomföring för vattenservisen placerad utan tillräcklig frostisolering i bjälklagskant eller mark intill bjälklaget. Rör förlagda i bjälklags- eller väggisolering Rör förlagda i vindsutrymme eller torpargrund. Där är det alltid frysrisk! Vattenutkastare utan frysskadesäker konstruktion. Om vattenslangen lämnas kvar fryser utkastarens väggenomföring sönder. Frysskadesäker vattenutkastare bör alltid väljas. Installationer i utrymmen med låg temperatur, t ex garage eller uthus. En vanlig missuppfattning är att om man lägger ett rör i byggisoleringen i t ex en vägg, så skyddar isoleringen röret från frysning. Helt fel! Har man riktigt otur kommer röret att hamna där temperaturen i väggen är nollgradig eller minusgrader råder. Tänk på att byggisoleringen i väggen ska klara temperaturskillnaden mellan ute och inne, dvs i allmänhet 40 o C. Detsamma gäller all annan byggisolering, i vindsbjälklag, i golv mm. Byggisoleringen kan du aldrig använda dig av. November

5 Vad är det som går sönder? Alla typer av ledningar drabbas av skador och det är alltså viktigt att alla rörsystem är säkert utformade. Kall- och varmvattenledningarnas stora andel av vattenskadorna kan dels bero på att ledningstrycket är högre, dels att de hela tiden fylls på med mer vatten från distributionsnätet. De första åren är risken störst Ett stort antal vattenskador orsakade av rörinstallationen inträffar de första åren efter att installationen tagits i drift. Orsaken till detta är att många projekterings-, utförande- och materialfel visar sig ganska omgående. Under den största delen av installationens brukstid är antalet skador relativt lågt. Vanliga skador under denna tid är t ex frysning och mekanisk åverkan. Efter cirka 30 till 40 år ökar antalet skador återigen i antal. Dessa vattenskador beror t ex på korrosion och utmattning och är således ett ålderstecken. Risken för vattenskador är störst när Installationen är ny. Fogar och kopplingar Drygt 75 procent av vattenskador från rörsystem orsakas av rör och kopplingar. De flesta tappvatteninstallationer i Sverige är utförda med kopparrör. Huvuddelen av fogarna på dessa rör är utförda som lödfogar. Högst 5 till 10 procent av alla fogar i dessa installationer är gjorda med lödfria kopplingar. Lödfria, mekaniska kopplingar är de i särklass vanligaste typerna av fogar som läcker. November

6 Lödfog har sedan senare delen av 1990-talet minskat i omfattning bland annat beroende på strängare krav på brandskydd för så kallade heta arbeten. Huvuddelen av fogarna är nu mekaniska kopplingar och presskopplingar. En presskoppling kännetecknas av att kopplingen pressas fast på röret med hjälp av ett verktyg. Presskopplingar har visat sig orsaka många besvärliga och dyra vattenskador, ofta redan under entreprenadtiden. Vanliga skadeorsaker är att man glömt pressa kopplingen eller att röret inte är inskjutet tillräckligt långt i kopplingen när pressningen görs. Skador från kopplingar En utredning som ett försäkringsbolag genomfört av ett antal dyra vattenskador visar på att montaget inte utförts enligt leverantörernas monteringsanvisningar eller att man låtit bli att montera de särskilda tillbehör som monteringsanvisningarna förutsätter. November

7 Checklista för montering av kopplingsfogar och pressfogar Antalet mekaniska kopplingar på den svenska VVS-marknaden är omfattande. Sättet att montera olika kopplingar skiljer sig mellan olika fabrikat. Det kan t ex vara stora skillnader på hur hårt man ska dra kopplingsfogar från olika leverantörer. Vattenskador från läckande tätskikt i våtrum Tätskikt är det skikt i golvbeläggning eller väggbeklädnad som ska förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv- eller väggkonstruktion. Nästan en tredjedel av alla vattenskador beror på otäta tätskikt. De skador som VVSinstallationen kan orsaka på tätskikten är t ex otäta rörgenomföringar eller skruvinfästningar. Felaktigt monterade golvbrunnar gör att tätskiktets anslutning till golvbrunnen kan läcka. Vanliga tätskikt på våtrumsgolv: Plastmatta som ytbeläggning. Eventuella skarvar trådsvetsas Plastmatta som tätskikt under keramiska plattor Tätskikt av folier under keramiska plattor Vätskebaserat, rollat tätskikt under keramiska plattor Vanliga tätskikt på våtrumsväggar: Plastmatta som ytbeklädnad. Skarvarna trådsvetsas Våtrumstapet. Skarvarna kemfogas med så kallad planfog Plastmatta som tätskikt under keramiska plattor November

8 Tätskikt av folier under keramiska plattor Vätskebaserat, rollat tätskikt under keramiska plattor Tätskikt av målningsbehandling De vanligaste skadeorsakerna i bad, dusch och kök Enligt vattenskadeundersökningarna som VVS Företagen genomfört fördelar sig de vanligaste vattenskadorna i småhus så här: Bad/dusch Andel Läckage genom tätskikt 37 % på golv eller vägg Rör, rörgenomföringar 29 % och fogar på rör Läckage vid tätskiktets 21 % anslutning till golvbrunn Kök Rör och rörfogar 53 % Diskmaskin 24 % Kyl/frys 5 % November

9 LEGIONELLASÄKERHET Cirka 100 personer per år får diagnosen legionärssjuka men smittskyddsforskarna tror att det verkliga antalet är fem till tio gånger fler. Det finns flera olika mikroorganismer i allt råvatten, vare sig vattentäkten utgörs av ytvatten eller grundvatten. Flera av dessa kan i ogynnsamma fall förorsaka sjukdomar hos människan. Det finns en bakteriegrupp som särskilt uppmärksammats. Den kallas legionella och finns över hela jorden i alla vattendrag. Bakterien kan, när den förekommer i stora mängder, förorsaka en lunginflammation. Sjukdomens officiella namn är legionärssjukan. Den beter sig som vilken lunginflammation som helst med hög feber och andningssvårigheter. Det finns en mildare variant av sjukdomen som kallas Pontiacfeber. Den yttrar sig som en långdragen förkylning eller influensa. Båda varianterna drabbar män hårdare än kvinnor. Andra riskgrupper är äldre eller personer med nedsatt immunförsvar. Oftast tar det minst 3 dygn efter smittotillfället innan sjukdomen visar sig. Smittspridningen sker genom att bakterien sitter på små vattendroppar, aerosoler, som människan andas in. Dessa små vattendroppar kan transporteras korta sträckor i luft. Legionärssjukan smittar inte från människa till människa. Det är också riskfritt att dricka vatten som innehåller bakterien. Varför uppstår legionellatillväxt? Legionellabakterien är en levande organism som kräver vissa förutsättningar för att kunna leva och föröka sig. De viktigaste faktorerna är: Vatten som innehåller syre Näring Rätt temperatur Låg strömningshastighet De två första faktorerna, syresatt vatten och tillgång till näring, måste man räkna med i alla normala tappvatteninstallationer. November

10 Temperatur Legionellabakterien trivs och förökar sig bäst i temperaturer från ca 25 till 45 C, vid temperaturer över 50 C börjar bakterien att avdödas. Det är alltså viktigt att temperaturen för varmvatten överstiger 50 C och kallvattentemperaturen inte är högre än remstemperatur i hela ledningssystemet. När man dimensionerar och ställer in temperaturen i tappvarmvattensystemet är det viktigt att ta hänsyn tas till risken för skållning. Temperaturen vid tappställena får inte vara mer än 60 C. Krav på riskbedömning Rådstexten i Boverkets Byggregler pekar ut ett antal lokaltyper där det är lämpligt att göra en riskbedömning beträffande legionellatillväxt i rörsystem: - äldreboenden (kanske också gruppboenden för t ex funktionshindrade) - hotell (även vandrarhem) - sporthallar - simhallar (gäller inte simbassängen, som vanligtvis är klorerad) - sjukhus - flerbostadshus Några typer av apparater är det särskild idé att hålla koll på: - bubbelbad (särskilt så kallad bubbelpool, där vattnet cirkulerar) - öppna kyltorn (och avsvalningsbassänger inom industrin) - grönsaksduschar (och befuktare med vatten i ventilationssystem) Riskbedömningen utförs i skriftlig form och dokumenten sparas. Uppvärmning av tappvarmvatten Temperaturen i varmvattenberedare och ackumulatorer bör vara lägst 60 C i hela behållaren. I större ackumulatorer och behållare kan det finnas risk att vattnet skiktar sig så att det kallare vattnet som är tyngre hamnar på botten av behållaren. Är omsättningen på vattnet låg t ex om behållaren är överdimensionerad finns en risk att legionellatillväxt kan uppstå. Överdimensionerade behållare bör inte installeras. Behållare som används sällan bör kopplas bort. Vissa värmepumpar har varmvattenberedare som inte kan värma vattnet till 60 C. Dessa brukar i stället utrustas med en funktion som gör det möjligt att hetta upp vattnet till cirka 70 C med jämna mellanrum för att döda eventuella legionellabakterier i beredaren. Ett lämpligt intervall för detta är en gång per vecka. Det är viktigt att funktionen inte kopplas ur. Vid direktuppvärmning av vatten, t ex med värmeväxlare, ska värmekällan dimensioneras så att hela varmvattensystemet kan hålla en temperatur över 50 C. November

11 Varmvattentemperatur Temperaturen på varmvattnet ska vara lägst 50 C. I system med VVC gäller detta även hela VVC-systemet. I praktiken betyder det att utgående temperatur från varmvattenberedningen bör vara lägst 55 C. För att få en bra funktion i VVC-systemet är det nödvändigt att det är noggrant injusterat. I annat fall riskerar man att delar av varmvattensystemet får för låg temperatur. Det är också viktigt att det inte uppstår kortslutning mellan kall- och varmvatten t ex i blandare. Det kan få till följd att varmvattnet kyls ner lokalt i systemet utan att det märks på VVC-systemets returtemperatur. Temperaturkontroll För att ha möjlighet att kontrollera att tillräcklig temperatur erhålls bör termometrar (och eventuellt temperaturgivare) placeras i: ackumulatortankar och behållare. Kan man förutsätta att skiktning uppstår bör givare installeras på flera nivåer i behållarna utgående tappvarmvattenledningen från uppvärmningsanordningen, t ex panna, värmeväxlare, värmepump eller liknande VVC-ledningens retur från huset VVC-ledningen på alla stamledningar och andra VVC-slingor Kallvattentemperatur Temperaturen på tappkallvatten bör inte vara högre än rumstemperatur, ca 20 C för att förhindra tillväxt av bakterier, framför allt legionella. Rören ska därför förläggas i så svala utrymmen som möjligt och installeras så att vattnet inte värms. Om kallvattenledningar förläggs i schakt eller andra inklädnader där temperaturen kan bli hög är det nödvändigt att isolera ledningen. Det kan också vara nödvändigt att tilläggsisolera färdigisolerade kopparrör eller rör-i-rör ledningar. Förläggning av rör för kall- och varmvatten/vvc ska göras så att värme från varmvatten och VVC inte kan värma upp kallvattnet. Kall- och varmvattenledningar får inte monteras i kontakt med varandra. I golv med golvvärme får inga kallvattenledningar dras. November

12 För att undvika uppvärmning av kallvattnet ska: kall- och varmvattenledningar förläggs utan kontakt mellan rören värmebryggor undviks vid klamring av rören ledningarna isoleras om rören förläggs i ett utrymme som kan få högre temperatur än rumstemperatur. kallvattenrör inte förläggs i golv med golvvärme eller så att vattnet kan värmas på annat sätt, t ex av radiatorer eller av solen Förläggning av rör Rör med stillastående vatten Ledningssystemet ska byggas upp så att rör med stillastående vatten så långt möjligt undviks. Här kan bakterier få bra tillväxtförhållanden. Legionellabakteriens möjlighet att växa till ökar vid stillastående vatten eller låg strömningshastighet, uppskattningsvis under 0,2 m/s. (I kopparrör är det viktigt att vattenhastigheten inte är för hög eftersom det då kan uppstå korrosion. Vattenhastigheten i kopparrör bör inte överstiga 1,5 m/s i synliga ledningar och 0,3 till 0,8 m/s i dolda ledningar. I plaströr kan man ha högre hastigheter.) Stillastående vatten i avstick på varmvattenledningar ökar risken eftersom värme från varmvattenledningen leds via rörväggen in i den del av ledningen där vattnet står still. På så sätt kan man få ett område med idealisk tillväxttemperatur. Avstick som går till tappställen som endast avses att användas sporadiskt eller är tänkta att tas i bruk vid senare tillfälle ska undvikas. En tumregel för proppade avstick är att den proppade ledningen ska inte vara längre än cirka 1,5 gånger diametern på den proppade ledningen. I små rördimensioner får man göra proppningen så kort som möjligt. I fördelnings- och kopplingsledningar från en stamledning med VVC till en lägenhet kommer vattnet att stå still under längre eller kortare perioder. Om ledningarna är oisolerade minskar risken för bakterietillväxt eftersom de då svalnar snabbare efter tappning. Samma gäller för varmvattenledningar i småhus som ju inte har något VVC-system. November

13 Handdukstorkar och andra värmare Handdukstorkar eller andra värmare får inte kopplas in på VVC-systemet kan medföra flera typer av risker. Om en handdukstork stängs av, t ex om temperaturen blir hög i rummet, blir vattnet stillastående och tillväxt av bakterier kan ske. Handdukstorken gör också att tappvarmvattnet kyls av. Med flera handdukstorkar inkopplade kan det vara svårt att hålla temperaturen över 50 C i VVC-systemet. Utrustning som ökar avkylning av varmvattnet gör att det är extra noga att injustera installationen så att hela systemet alltid håller tillräckligt hög temperatur. Risk för smitta vid installationsarbete Installationsarbeten i befintliga installationer kan medföra risk för legionellasmitta vid arbeten som skapar aerosoler. Det är viktigt att vara försiktig när man tömmer installationer på vatten där vattnet kan befaras ha stått stilla en längre tid. Detta gäller särskilt vid tömning av behållare där vattenånga kan finnas. Om det bildas aerosoler eller vattenånga i rummet bör man lämna platsen! Sammanfattning Vanliga risker för legionellatillväxt är: Varmvattenberedare och ackumulatorer med för låg temperatur För kallt varmvatten För varmt kallvatten Stora system utan VVC Dåligt injusterad VVC Stillastående vatten, t ex i blindledningar, proppade ledningar eller sällan använda tappställen Handdukstorkar eller andra värmare inkopplade på VVC-systemet November

14 BRÄNNSKADOR Brännskador indelas i torra och våta brännskador. Till de torra hör t ex skavsår och att man bränner sig på heta ytor eller öppen eld. Våt brännskada kallas i dagligt tal skållning. Den förorsakas av hett vatten. Huden består av tre lager överhud, läderhud och underhud. Om alla tre lagren skadas talade man förr om tredje gradens brännskada. Numera benämns det som fullhudsskada. Ett 40-tal fall av brännskador från tappvarmvatten behandlats på sjukhus varje år. Dessutom sker cirka 100 fall av skållning vid installationsarbeten. En brännskadas omfattning beror av två saker, vattentemperaturen och exponeringstiden. Skållningsrisker Vid en varmvattentemperatur på 55 C tar det cirka en halv minut innan en fullhudsbrännskada uppstår medan det vid 65 C endast tar två sekunder det vill säga en skada då alla hudlager förstörts (kallades tidigare tredje gradens brännskada). Grupper som har större risk att få brännskador är: Barn Personer som har svårt att röra sig och därför inte har möjlighet att snabbt hinna undan om t ex en dusch ger för hög vattentemperatur Personer som inte kan uppfatta varmvattentemperaturen på grund av t ex sjukdom eller läkemedelsanvändning För att begränsa skållningsrisken måste man ha: rätt utformning av installationen, t ex placering och val av blandare begränsning av tappvarmvattentemperaturen Utformning Duschblandare bör placeras så att man kan manövrera blandaren utan att sticka in armen i vattenströmmen. Blandare för användare som löper större risk att skållas bör vara temperaturbegränsade. Risk för förväxling av varm och kallvatten kan minimeras genom tydlig uppmärkning. November

15 ÅTERSTRÖMNING Hävertåterströmning och övertrycksåterströmning Hävertåterströmning kan exempelvis uppkomma om en stam stängs. Om ett lågt liggande tappställe öppnas finns då risk att vatten från t ex ett badkar sugs in genom en duschslang, som ligger i badvattnet. Övertrycksåterströmning innebär att vätska trycks in i tappvattensystemet från en pump eller annan anordning med högt tryck som är ansluten till tappvattensystemet. Återströmningsskydd Alla tappställen ska skyddas mot återströmning. Inom EU har man enats om en teknisk standard för återströmning som heter SS-EN Principen för denna standard är att man ska göra en bedömning av risken för att förorena dricksvattnet. Utifrån denna risk ska skyddet väljas. Man talar om skyddsmodul och skyddsdon. Skyddsdonet kan t ex vara en backventil, medan en skyddsmodul kan bestå av flera armaturdelar, t ex backventil och vakuumventil. Kravet på de flesta backventiler är att de ska vara kontrollerbara. Vakuumventilen får inte längre vara ensamt skyddsdon, utan förekommer tillsammans med backventil. Tillsammans med Svenskt Vatten har Säker Vatten gjort en riskutredning och kommit fram till en branschtolkning för de vanligaste installationerna, som normalt ger låga risker för förorening. Även i vanliga installationer kan det finnas risker. Kanske borde t ex kemisalen i skolor undantas från de fyra tabellerna eftersom man hanterar fler farliga ämnen där än i skolmiljön i övrigt. SS-EN 1717 med fullständigt gjord analys av föroreningsrisker behövs i ett sådant fall före val av skyddsdon eller modul. November

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen 28-214 7

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I denna undersökning

Läs mer

Multirör PE-RT Type 2 och Multirör AluComposite

Multirör PE-RT Type 2 och Multirör AluComposite Artikelnr: 7575x Produktegenskaper Thermotech Multisystem PE-RT Type 2-rör är ett syrediffusionstätt 5-skiktsrör i PE-RT Type 2 (Dowlex 2388). En syrediffusionspärr (EVOH) är placerad i mitten av rörväggen.

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 9 2 ALLMÄNT Allmänt 9 års vattenskadeundersökning

Läs mer

Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland. Version 2015-04-01

Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland. Version 2015-04-01 Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland Version 2015-04-01 Inledning - Legionella Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar,

Läs mer

Legionella i vattensystem Allmänt

Legionella i vattensystem Allmänt Legionella i vattensystem Allmänt Förebyggande åtgärder och handlingsprogram vid misstänkta eller konstaterade fall Innehåll Allmänt... 3 Bakgrund... 3 Ansvar... 3 Övervakningsansvar för Landstingstigheter...

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 24 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 28 2 ALLMÄNT Allmänt 28 års vattenskadeundersökning

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem,

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, Ledningssystem Totalt inrapporterades det 2537 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 58 % av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

Tappvattenschakt. Förslag till utformning. Version

Tappvattenschakt. Förslag till utformning. Version Tappvattenschakt Förslag till utformning Version 2016-03-15 www.säkervatten.se Tappvattenschakt Legionärssjukan, som är en allvarlig form av lunginflammation, smittar genom att man andas in bakterier som

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen Allmänt 213 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 2612. Skadorna

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Andelen skador genom tätskikt på golv är mer än dubbelt så stor som genom tätskikt på vägg.

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Andelen skador genom tätskikt på golv är mer än dubbelt så stor som genom tätskikt på vägg. Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning, som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I undersökningen

Läs mer

Vattenskadeundersökningen

Vattenskadeundersökningen Vattenskadeundersökningen 215 LEDNINGSSYSTEM UTRUSTNING TÄTSKIKT I VÅTRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen 28-213 7

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Våtisoleringsskador. Vägg och golv, alla material

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Våtisoleringsskador. Vägg och golv, alla material Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

CHECKLISTA Projekt Legionella 2015 Version 2015-04-01

CHECKLISTA Projekt Legionella 2015 Version 2015-04-01 CHECKLISTA Projekt Legionella 2015 Version 2015-04-01 Verksamhetsuppgifter: Äldreboende: Fastighetsägare: Driftsansvarig: E-post: Organisations nr: Fastighetsbeteckning: Tfn: Fakturaadress: Ref nr: Annan

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, efter installationsår i tioårsperioder

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, efter installationsår i tioårsperioder Ledningssystem Totalt inrapporterades det 278 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 56% av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

UNDERLAG INFÖR BESLUT PÅ EXTRASTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BEDA

UNDERLAG INFÖR BESLUT PÅ EXTRASTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BEDA Bilaga 2 2015-11-10 UNDERLAG INFÖR BESLUT PÅ EXTRASTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BEDA Förslag till beslut Styrelsen för bostadsrättsföreningen Beda föreslår att stämman beslutar följande: De handdukstorkar

Läs mer

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2013-12-13 Remisslämnare Organisation VVS Företagen Kontaktperson Magnus Everitt eller Johan Mossling

Läs mer

Fukt i fastighet och våtrum

Fukt i fastighet och våtrum Fukt i fastighet och våtrum Västra avdelningen 3 juni 2009 1 Vattenskadorna i våtrum ökar Försäkringsbolagen Volymen vattenskador ökar Fastighetsbeståndets ålder Miljonprogrammet står inför renovering

Läs mer

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta?

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? OBJEKT: KUND: ADRESS: AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV: ORT: DATUM: BRANSCHLEGITIMATIONSNR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 2 Allmänt års vattenskadeundersökning

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus Allmänt Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent Villa 993 8 Flerbostadshus 614 8 Fritidshus 483 7 Totalt 79 1 8% 7% Åldersfördelning av alla skador efter byggnadsår i tioårsperioder.

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens Ledningssystem Totalt inrapporterades det 78 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 66 % av alla inrapporterade skador. 35 3 25 15

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990 Allmänt 8 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 mars till 1 maj samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 1(5) Miljöförvaltningen Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2009:11 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(5) Sammanfattning Legionellabakterier

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

Koppar har ett väl fungerande återvinningssystem

Koppar har ett väl fungerande återvinningssystem Nr 1 1998 information & nyheter från scandinavian copper development association Koppar har ett väl fungerande återvinningssystem Sedan hundratals år återvinns i det närmaste all koppar och cirka 40 procent

Läs mer

Kvalitets- och miljöcertifiering

Kvalitets- och miljöcertifiering Nu är Legionärssjukan en helt onödig sjukdom Kvalitets- och miljöcertifiering Armatec är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 900 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001. Armatec AB (headoffice)

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella RISKER I VVS-INSTALLATIONER Göran Stålbom Rolf Kling En handbok utgiven av VVS-Installatörerna 2002 Författarna och

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

VAKUUMVENTILER OCH ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD

VAKUUMVENTILER OCH ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD VAKUUMVENTILER OCH ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD Skydd av dricksvattnet Vatten är vårt viktigaste livsmedel och måste skyddas från förorening. I livsmedelslagstiftningen ställs det stränga krav på vattenkvalitet,

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX. Uponor Tappvattensystem PEX rent vatten förblir rent

UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX. Uponor Tappvattensystem PEX rent vatten förblir rent UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX Uponor Tappvattensystem PEX rent vatten förblir rent 01 2007 6008 Vatten är vårt absolut viktigaste livsmedel Vårt vatten är en så självklar del av vardagen att vi sällan eller

Läs mer

TERMOSTATISKA STYRDON TERMOSTATISKA STYRDON

TERMOSTATISKA STYRDON TERMOSTATISKA STYRDON TERMOSTATISKA STYRDON 6 117 118 VÅR SERIE MED TERMOSTATISKA VENTILER har gjort installatörer över hela Europa till hjältar. Grundkraven för att ett tappvattensystem ska vara säkert att använda handlar

Läs mer

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se.

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. V AT T E N S K A D O R I F L E R B O S TA D S H U S R E D O V I S N I N G Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 8-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. 25 VVS-Installatörerna Grafisk form

Läs mer

2015/ Miljö- och byggnadsförvaltningen. Legionellaprojekt KONTROLL AV VATTENTEMPERATURER OCH EGENKONTROLL

2015/ Miljö- och byggnadsförvaltningen. Legionellaprojekt KONTROLL AV VATTENTEMPERATURER OCH EGENKONTROLL 2015/ 2016 Miljö- och byggnadsförvaltningen Legionellaprojekt KONTROLL AV VATTENTEMPERATURER OCH EGENKONTROLL Projektet utfördes under hösten 2015 och våren 2016 av miljöinspektörerna Helen Johansson,

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Varför en handbok i tappvarmvattenberedning?

Varför en handbok i tappvarmvattenberedning? Inledning Varför en handbok i tappvarmvattenberedning? - Jo, vi vill förmedla vår kunskap kring tappvarmvattenberedning och presentera en funktionslösning för just ditt behov. Målsättningen med den här

Läs mer

HANDBOK. tappvarmvatten. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. tappvarmvatten. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK Beredning Beredning av av tappvarmvatten Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK - BEREDNING AV TAPPVARMVATTEN Utgåva 1 2007 Idé och Manus: Lina Sirén Grafisk formgivning/produktion:

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

SBUF id: Legionellaportal. Förstudie inför portalbyggande. Projektledare: Hampus Asp, Säker Vatten AB

SBUF id: Legionellaportal. Förstudie inför portalbyggande. Projektledare: Hampus Asp, Säker Vatten AB SBUF id: 13298 Legionellaportal Förstudie inför portalbyggande Projektledare: Hampus Asp, Säker Vatten AB 2016-12-27 Innehåll Portaluppbyggnad... 2 Inledning... 3 Legionärssjuka... 3 Pontiacfeber... 3

Läs mer

Prevecta AB har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Vattenfelsbrytare. - Skyddar mot vattenskador Villa

Prevecta AB har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Vattenfelsbrytare. - Skyddar mot vattenskador Villa Prevecta AB har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Vattenfelsbrytare - Skyddar mot vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Kök tare y r b s l enfe

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 SVT1310 1 Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 0-70 O C 40-50 O C Systemtank Qvantum utjämningstank Slingtank/ Dubbelmantlad SVT1310 2 QVANTUM ACKUMULATORTANK

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Livslängd för plaströr i trycksatta inomhus installationer. Nordiskt vattenskadeseminarium 30 augusti 2007

Livslängd för plaströr i trycksatta inomhus installationer. Nordiskt vattenskadeseminarium 30 augusti 2007 Livslängd för plaströr i trycksatta inomhus installationer. Nordiskt vattenskadeseminarium 30 augusti 2007 Lars Hoving Disposition Produkt-system, om något kan gå fel så gör det det. Vattenkvalitens betydelse-

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

Meddelandeblad. Legionella. Nr 13/93

Meddelandeblad. Legionella. Nr 13/93 Meddelandeblad Mottagare: Smittskyddsinstitutet, Boverket, Statens livsmedelsverk, Naturvårdsverket, Smittskyddsläkarna, Miljö- och hälsoskyddsnämnderna el motsv, Länsstyrelserna, Svenska kommunförbundet,

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990 Allmänt 29 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 febr. till 1 april samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Kallstart -till glädje för miljön

Kallstart -till glädje för miljön Kallstart -till glädje för miljön - I ett villahushåll går en femtedel av energiförbrukningen till varmvatten och i lägenheter är andelen ännu högre. Därför gäller det att hela tiden hitta nya sätt att

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Vattensäkert kök Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Tätskikt som samlar upp och leder fram smygläckage. Minimerar risken för fukt-, mögel-

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Branschregler. Säker Vatteninstallation 2016:1. www.säkervatten.se

Branschregler. Säker Vatteninstallation 2016:1. www.säkervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 www.säkervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 Branschregler Säker Vatteninstallation gäller från den 1 januari 2016. Branschreglerna ska

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits

Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits Krav enligt Säker Vatteninstallationsregler Samtliga rör för vatten skall vara isolerade. Kallvattenröret skall placeras

Läs mer

Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna.

Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna. 9000E Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna. 2 FM Mattsson 9000E Nya kranar är en lönsam investering både för miljön och plånboken. För hushållens uppvämning av varmvatten återgår ungefär 10 terawattimmar,

Läs mer

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Golvskydd Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Undvik besvär och kostsamma vattenskador! Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Läckage i kök Genom skåpet under diskbänken passerar installationerna för varm-, kallvatten och avlopp.

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Tap-Box 3725, RSK 8236049

Tap-Box 3725, RSK 8236049 Tap-Box 3725, RSK 8236049 För inbyggd duschblandare x 4 x 10 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Legionella - Handläggarstöd

Legionella - Handläggarstöd 1(6) Legionella - Handläggarstöd Allmänt om legionella Legionella är namnet på en familj av bakterier som förekommer naturligt i mark och vatten. Det är genom vattnet som bakterierna kommer in i våra vattensystem.

Läs mer

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som Elsäkerhet I våtutrymmen I badrum måste alla elinstallationer vara fast anslutna eller ha särskilt uttag kopplat till jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta är specialuttag på 110 volt

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisningar med installationsexempel Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering och

Läs mer

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR

Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR Öjebyn 3:408 Balladgränd 31, 943 32 Öjebyn Besiktningsdatum 2017-06-08 Skadedatum 2017-04-30 Typ av besiktning Vattenskada inkl VSR Referensnummer 181726140125

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Information om uppgiftslämnare Datum: 6/8 2015 Företag/organisation:VVS Företagen Kontaktperson: Magnus Everitt E-postadress: magnus.everitt@vvsforetagen.se

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter DOC-1352, Rev: november 2016 Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Schematiskt diagram... 3 2 Installation... 3 2.1 Uppackning... 3 2.2 Förberedelser... 3

Läs mer