Bruksanvisning FOMA Värmepump. Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning FOMA Värmepump. Gäller modellerna 4300, 5500 och 6800"

Transkript

1 Bruksanvisning FOMA Värmepump Gäller modellerna 4300, 5500 och

2 Bästa kund Modell 4000/4300/5500/6800 Köldmedia: R407C Fyllning 4000/4300: 1280g Fyllning 5500/6800: 1190g Vi gratulerar dig till valet av en FOMA värmepump. Värmepumpen kommer att sänka dina uppvärmningskostnader och skapa en sund och behaglig inomhusmiljö året runt. Värmepumpen är byggd enligt senast tillgängliga teknologi för optimal livslängd och komfort. Anläggningen kan användas för uppvärmning, kylning (luftkonditionering) eller luftavfuktning. Vårt specifika modulsystem gör att du som kund, vid privat installation, kan utföra hela monteringen själv. Monteringen kräver inga specialverktyg och saknas något verktyg kan du låna detta hos den återförsäljare som levererat anläggningen. Medföljande CD-romskiva visar med hjälp av bilder övergripande hur installationen ska utföras. Du kan också gå in på Klicka på värmepumpar, välj monteringsanvisning och se bilderna eller filmen här. Det är mycket noga att monteringsanvisningen läses i sin helhet innan monteringen påbörjas. Följ monteringsanvisningen noga, punkt för punkt. Det är likaså mycket viktigt att du läser denna bruksansvisning innan anläggningen tas i drift. Detta är vår garanti för att du skall känna förtroende för produkten. Vi vill att du ska bli en nöjd användare av din FOMA värmepump. Garantivillkor/reklamationsrätt På denna produkt har du vid köp som privatperson enligt konsumentlagen 3 års reklamationsrätt mot fabrikationsfel. Vi lämnar 5 års kompressorgaranti. Vid garanti- eller reklamationsanspråk krävs inköpskvitto, ifyllt garantiformulär och att anläggningen är monterad och använd i enlighet med informationen som givits i bruks- och monteringsanvisningen. Garantianspråk samt beställning av garantiformulär ställs till FOMA per telefon (+46) Utför inga reparationer på eget initiativ. Garantin förverkas vid sådan åtgärd. Av miljöhänsyn omlevereras inte denna produkt i första hand vid eventuellt fel, utan repareras av FOMA eller lokal FOMA serviceverkstad. Vid eventuellt garantifel på anläggningen beslutar FOMA om reparation, utbyte eller annan åtgärd. FOMA luftvärmepumpar är ett modulsystem bestående av tre delar; utedel, innedel och monteringskit, för gör-det-själv installation. Vid reklamation/garantireparation är du själv ansvarig för att transportera produkten alt. (modul-) del av produkten till en FOMA serviceverkstad eller till den FOMA återförsäljare där produkten inhandlats. För tecknande av utökade servicevillkor se FOMA»Service Plus«nedan. Vid drift i näringsverksamhet gäller 1 års garanti mot fabrikationsfel och näringsidkaren sörjer själv för att kraven i lagar och föreskrifter efterföljs. FOMA»Service Plus«- Utökad service och stilleståndsersättning FOMA»Service Plus«är en tilläggstjänst, ej förstärkt garanti eller försäkring. Vid tecknandet av FOMA»Service Plus«ombesörjer FOMA vid godkänd garanti/reklamation: 1. Vid beslut om reparation svarar FOMA för att reparatör inom 10 arbetsdagar, från det att garantiformulär inkommit till FOMA, infinner sig på plats för avhjälpning av fel. 2. Vid beslut om omleverans av produkt (eller utbyte av modul) svarar FOMA, för omgående fri transport av utbytesaggregat direkt till kund, samt retur av felande produkt till FOMA serviceverkstad eller FOMA (ej upp och nedmontering). 3. Vid stillestånd (eller vid olevererad utbytesvara) som övergår reparationsfristen om 10 arbetsdagar enligt punkt 1, utbetalas dagersättning utifrån ett årsbelopp om 3750kr inkl moms. För utökad service fyller du i medföljande servicekort och skickar till FOMA Svenska AB.»Service Plus«kan tecknas inom 20 dagar från inköpstillfället. (Servicekort kan beställas på (+46) )»Service Plus«kostar 495 kr och gäller under produktens hela garantitid. Vid tecknandet av»service Plus«ingår dessutom ett set med gratis filter (värde 195,-) till din nya värmepump. När du skickat in servicekortet till FOMA och betalat in pengarna enligt anvisningarna erhåller du en bekräftelse på att du betalt per post tillsammans med dina filter. Detta är ditt bevis på»service Plus«vid eventuell reklamation. Läs monteringsanvisningen och bruksanvisningen noga innan Du monterar och använder anläggningen! 2

3 Innehåll * Säkerhetsföreskrifter * Maskinens huvuddelar * Funktioner * Före uppstart * Drift (kyla luftavfuktning värme) * Användartips * Styrning av fläkthastighet och luftspjäll * Nattdrift * Timer, av- och påslag * Underhåll * Monteringstips 20 * Monteringsanvisning (separat broschyr samt medsänd cd-rom med monteringsfilm) 3

4 Säkerhetsföreskrifter Läs monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen av anläggningen. Läs igenom denna manual noga innan du använder din värmepump. Spara manualen för framtida behov. Anläggningen måste installeras korrekt och komplett innan den kan användas. Service på maskinen skall utföras av fackman, kontakta FOMA för information. VIKTIGT VIKTIG Dra ur stickkontakten ur väggen vid åskväder. Blixtnedslag kan skada värmepumpen. Dra också ut kontakten om enheten inte skall användas under en längre period. Dra ur stickkontakten vid skötsel och rengöring av inomhusenheten. Risk för elektrisk stöt! Använd aldrig vatten, tvättmedel, tinner eller andra rengöringsmedel för att rengöra inomhusenheten. En torr tygtrasa rekommenderas! FARLIGT Stick aldrig in fingrar eller andra föremål i inomhuseller utomhusdelens luftutblås. Höghastighetsfläktar sitter monterade inuti enheterna. Du kan skada både dig själv och maskinen om du gör det! Trampa eller placera aldrig tunga föremål ovanpå inom- eller utomhusdelen. VIKTIGT Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisning innan värmepumpen installeras och används. 4

5 VIKTIGT För korrekt funktion skall anläggningen ställas in efter omgivande temperatur och luftfuktighet, såsom anges i bruksanvisningen. Vid felaktig inställning riskeras driftsstörningar och vattenläckage. För felfri och säker drift: Använd maskinen så som beskrivs i bruksanvisningen. VIKTIGT Upprätthåll en behaglig rumstemperatur, särskilt när barn, gamla och sjuka vistas inomhus. VIKTIGT Lämna aldrig en gasspis etc. i direkt exponering av luftdraget från inomhusdelen. SÅ SPARAR DU MEST STRÖM Vid kyla eller värmedrift: Ställ aldrig in temperaturen för högt eller lågt vid kall eller varm utgångstemperatur. Ställ in temperaturen på en behaglig nivå så att anläggningen går mer eller mindre kontinuerligt. Igensatta filter sänker anläggningens effekt och höjer ljudnivån. Rengör filtren 1-2 gånger per månad. För att upprätthålla inställd temperatur, undvik att ha dörrar och fönster öppna under längre perioder. Dra för gardiner eller persienner, för att minska direkt solljus, när anläggningen används som aircondition. Minska elförbrukningen genom att använda timer och nattinställning. Timern reglerar när värmepumpen skall vara påslagen eller avstängd. Justera höjden på luftflödet noggrant för att säkerställa god luftcirkulation och jämn temperatur i inomhusmiljön. 5

6 Maskinens huvuddelar Innedel Frontpanel Luftintag Luftfilter -- Riktbara luftspjäll Temperaturindikatorer -- Spjäll -- Mottagare fjärrkontroll Temperatur Nöddrift På indikatorlampa Mottagare fjärrkontroll Utedel Fjärrkontroll Kondensator Utblås Bottentråg med värmekabel Kondensvattenslang 6

7 Funktioner Fjernkontroll Signalsändare LCD display Av/på Funktion (Driftstyp) Temperaturinställning Fläkthastighet Nattsänkning Timerstyrning på Höjdjustering av utblåsluften Pendlingsinställning av utblåsriktningen Timerstyrning av Klockinställning tim. Klockinställning min. För aktivering av klockinställning Återställning av inställningar i fjärrkontrollen Skjut locket nedåt för att öppna 7

8 Före uppstart VIKTIGT Kontrollera att stickkontakten är fri från damm och isatt korrekt i vägguttaget, för att undvika en elektrisk stöt. Kontrollera att stickkontakten är pluggad i jordat vägguttag. Inställning av klocka: 1. Tag bort skyddet på fjärrkontrollens baksida och sätt i batterierna med polerna riktade åt rätt håll. 4. Ställ in klockan, timmar med knappen HR och minuter med MIN 2. Tryck ned reset-knappen. Tryck alltid reset-knappen efter batteribyte för att nollställa inställningarna 5. Tryck till slut ned Clock knappen igen för att bekräfta tidsinställningen. Sätt tillbaka skyddet 3. Tryck in Clock knappen till vänster på fjärrkontrollens baksida. *Tryck HR *Tryck MIN för att ställa in hela timmar. för att ställa in minuter. 8

9 När fjärrkontrollen inte fungerar: Användninga av fjärrkontroll: 1. När en knapp trycks ned på fjärrkontrollen skall det höras en eller två signaler som kvittering från inomhusdelen. Om batterierna är slut eller om fjärrkontrollen inte fungerar kan du stänga av och på inomhusenheten med hjälp av en säkerhetsbrytare (nöddrift) under locket på innedelen. Tryck in nödbrytaren för att välja driftläge, ordningen är: Kyla värme Av 2. Om inget ljud hörs, tryck igen. Kontrollera att användningsavståndet mellan inomhusdelen och fjärrkontrollen inte överstiger maximala 6m. 3. Hantera fjärrkontrollen varsamt. Om fjärrkontrollen tappas, kastas eller blir blöt kan den sluta fungera. Maskinen startar och fläkten kommer att gå med full effekt i ca. 30 min. Efter 30 min. kommer fläkthastigheten att justeras automatiskt i förhållande till värme/kylbehovet. Vid nöddrift arbetar maskinen enligt följande: Driftläge Värme Kyla Set. temp. 26C 21C Fläkthastighet Auto Auto Luftspridning Auto Auto Byt ut batterierna när: 1. Signalen från fjärrkontrollen blir så svag att du inte får kvitteringston (pip) från inomhusdelen. 2. om figurerna i displayen tidvis blir svaga eller tidvis försvinner Byt ut de gamla batterierna mot två nya av samma typ, AA. Sätt i de nya batterierna med +/- polerna i rätt riktning. Se figurerna i batterihållaren på fjärrkontrollen. Avläsning av temperaturer från innedel: Lysdioderna på inomhusdelen indikerar aktuell rumstemperatur (blinkning) och inställd temperatur (fast sken). När aktuell rumstemperatur och inställd temperatur är den samma, indikeras temperaturen endast med ett fast sken. När anläggningen är påslagen indikerar ON-dioden. När anläggningen avfrostas eller medan en temperatur ställs in, blinkar ON-indikeringen. 9

10 Drift Autodrift Vid autodrift ställs anläggningen automatiskt in på kyla, avfuktning eller värme beroende på rådande rumstemperatur. Tryck på on/off knappen för att starta maskinen. Tryck därefter på funktionsknappen (under on/off knappen, se pil 1) så att fyrkanten visas i displayens vänstra hörne (se pil 2). 2 Inställd temperatur visas inte i displayen vid autodrift. För att justera temperaturen upp eller ned, tryck TOO COLD- knappen eller TOO WARM- knappen om du önskar det förhållandevis varmare eller kallare. För vart tryck justeras temperaturen upp eller ned en grad. Inställd temperatur visas med lysdioder på innedelen. 1 Observera att maskinen går efter fabriksinställd standard och försöker uppnå optimalt inomhusklimat enligt följande: Rumstemperatur när autodrift är vald Driftsval Temperatur mål 27 C eller över Kyla Kring 21 C C Luftavfuktning C eller lägre Värme Kring 27 C För att gå ifrån Autodrift trycker du på on/off knappen, eller funktionsknappen för att övergå i annat driftsläge. 10

11 Kylning Vid kyldrift arbetar anläggningen uteslutande med att generera kyla i förhållande till inställd temperatur. När anläggningen drivs i kylläget avstannar kylningen när rumstemperaturen sjunker under den inställda temperaturen. Tryck på on/off knappen för att starta anläggningen. Tryck därefter på funktionsknappen under till vänster (se pil 1), tills snöflingan visar sig i displayens vänstra övre hörn (se pil 2). Maskinen drivs då i kylläge för att uppnå ett behagligt inneklimat under varma sommardagar. 1 2 Justera temperaturen upp eller ned genom att trycka på TOO COLD- eller TOO WARMknapparna om du önskar det förhållandevis varmare eller kallare. För vart tryck ändras temperaturen 1 C. Inställd temperatur visas överst till höger i displayen. Luftavfukting Under dagar med hög luftfuktighet känns luften ofta tryckande och tung. Genom att avfukta luften känns temperaturen behagligare och kyligare. Detta beror på att fuktig luft leder värme mycket bättre än torr luft. Denna driftsform fungerar bäst när temperaturen är mellan 21 och 27 C. Under en varm sommardag kan anläggningen avfukta upp till 1,6 liter vatten per timma ur inomhusluften. Tryck på on/off knappen för att starta anläggningen. Tryck därefter på funktionsknappen under till vänster (se pil 1), tills droppen visar sig i displayens vänstra övre hörn (se pil 2). Maskinen går då på sparlåga för att torka ur luften och skapa ett behagligt innomhusklimat

12 Uppvärmning Vid värmedrift arbetar anläggningen uteslutande med att generera värme i förhållande till inställd temperatur. Uppvärmningen avstannar när rumstemperaturen överstiger den inställda temperaturen. Eftersom maskinen aldrig övergår till kyldrift, i det fall starkt solljus under dagtid bidrar till att höja inomhustemperaturen, uppnås mycket god uppvärmningsekonomi. 1 Tryck på on/off knappen för att starta anläggningen. Tryck därefter på funktionsknappen under till vänster (se pil 1), tills solen visar sig i displayens vänstra övre hörn (se pil 2). Maskinen drivs då i värmeläge för att generera jämn och god värme inomhus under kalla höst och vinterdagar 2 Justera temperaturen upp eller ned genom att trycka på TOO COLD- eller TOO WARMknapparna om du önskar det förhållandevis varmare eller kallare. För vart tryck ändras temperaturen 1 C. Inställd temperatur visas överst till höger i displayen. Temperaturinställningen visas också med lysdioder på maskinens innedel. När temperaturen justeras upp eller ned, flytts ljusskenet efter inställt gradantal. För varje tryck ändras temperaturen 1 C. Exemplet till höger visar att anläggningen är inställd på 24 C, men att reell temperatur i rummet är 29 C. Inställd temperatur indikeras med ett fast sken, medan reell temperatur indikeras med ett blinkande sken. Observera: Om utomhustemperaturen sjunker till -16 C kommer anläggningen att stänga av sig automatiskt. Detta eftersom strömbesparingen inte står i förhållande till det ökade slitaget på kompressorn. Bor du i de kallaste delarna av landet, se till att du har alternativa uppvärmningsmöjligheter tillgängliga. 12

13 Användartips! För att energiekonomin skall bli den bästa möjliga, rekommenderar vi att du följer anvisningarna nedan. Kylning För att kyleffekten skall bli den bästa möjliga är det mycket viktigt att dörrar och fönster hålls stängda. Tänk dig att försöka hålla ett kylskåp kallt samtidigt som dörren till kylskåpet är öppen. Kompressorn på kylskåpet kommer att gå oavbrutet, vilket leder till högt slitage och ökade strömutgifter. Undvik detta genom att hålla fönster och dörrar stängda vid kyldrift. Dra för gardiner och använd tillgänglig solavskärmning. Om du inte har markiser eller liknande finns det folie på marknaden som reducerar solljuset. Uppvärmning Sol avger mycket värme också under vinterperioden, även om det är kallt ute. Genom att släppa in så mycket solljus som möjligt under dagtid kan uppvärmningsutgifterna reduceras betänkligt. Hus till utomhusdelen FOMAs värmepumpar är konstruerade för att tåla det hårda nordiska klimatet. Genom att ytterligare skydda utomhusdelen mot väder och vind kan du emellertid förenkla underhållsarbetet. Om det byggs ett tak över utomhusdelen kommer till exempel inte löv och snö att samla sig bakom maskinen. Ett snölager hindrar luftgenomströmningen och minskar därigenom effekten. Observera dock att värmepumpen behöver riklig tillgång till luft och att det skall gå att komma åt maskinen vid eventuell framtida service. Tak och eventuella väggar (vid speciellt hårda klimatförhållanden) runt värmepumpen får aldrig sitta närmre än 40 cm från enheten. Täck under inga omständigheter för en sådan skyddsram framtill eller undertill. 13

14 Styrning av fläkthastighet och luftspridning Styrning av fläkthastighet Fläkten har 3 olika fläkthastigheter, inklusive en automatfunktion som justerar hastigheten automatiskt efter inställd och faktisk rumstemperatur. Vi rekommenderar autoinställningen för anläggningar som kontinuerligt är i drift. Om du av någon anledning vill styra fläkthastigheten manuellt gör du det genom att trycka på knappen. Fläkthastigheten ändras enligt följande sekvens: Vilken fläkthastighet som valts kan avläsas på vänstra sidan av fjärrkontrollens display (se pil). För att värmepumpen inte skall störa din sömn pga. ljud från luftflödet, finns också en nattinställning (se sid. 16). Styrning av luftspjäll Med spjällknappen till höger om fläktinställningen (se pil 1), reglerar du den vertikala luftspridningen från fläkten. Tryck fram autosymbolen (se pil 2) för automatisk luftspridning. Luftspridningen sker då automatiskt och optimalt i förhållande till vald driftsinställning. Luftflödet (värmen/kylan) från anläggningen kan också riktas manuellt, så att luftflödet tex. styrs vid sidan av hinder. Detta för att förbättra luftcirkulationen och spridningen av värmen/kylan. Generellt rekommenderas att luften skickas ut så högt som möjligt när du kyler, och så lågt som möjligt när du värmer. Detta eftersom kall luft sjunker och varmluft stiger. Tryck på spjällknappen och spjället ändrar position i följande ordning: 1 2 Vald position visas också i fjärrkontrollens display (se pil 3). Observera Vid drift i kyl eller avfuktningsläge: Om luftpendeln är satt i position 4 eller 5 under längre period än 1 tim kommer pendeln automatiskt att flytta till position 1 för att hindra läckage av kondensvatten. Reglera endast luftspridningen med fjärrkontrollen. Om luftspridaren justeras manuellt kan fel uppstå. Vid värmedrift: Om innedelen är monterad lågt på en vägg skall spjället stå i position 1 eller 2. Är innedelen placerad högt på en vägg justeras spjället nedåt mot läge 3 4 och

15 Pendling Luftspridningen kan också pendlas automatiskt. Spjället pendlar då uppåt och nedåt i en pendelrörelse för att sprida värmen/kylan i alla höjder. Tryck på pendlingsknappen (se pil). Spjället kommer nu att pendla tills du stänger av pendlingen. För att stänga av pendlingen, tryck på spjällknappen. Spjället ställer sig den position som visas i displayen. Om du väljer värmedrift och automatisk luftspridning kommer luftspjället att ställa sig enligt följande: När temperaturen på luften från innedelen inte är varm nog, blåses luften ut som bilden under visar, dvs. högt. När temperaturen på den utgående luften är varm nog, ställer spjället sig nedåt, som bilden under. Vid val av kylning eller luftavfuktning bör spjället stå i enlighet med bilden nedan, dvs. högt. Om du vill justera luftspridningen sidvis (horisontellt) gör du det så som visas på bilden till höger. Observera Stäng av anläggningen före justering av luftspridningen i sidled. På insidan av spjällen sitter det roterande fläktar. Var därför ytterst försiktig! 15

16 Nattdrift För att energieffektivisera så mycket som möjligt är det på denna värmepump möjligt att sänka temperaturen under natten, nattdrift. Anledningen är att du inte behöver full rumstemperatur i ett rum som du inte vistas i under en längre tid (mer än 5 timmar). Väljs nattdrift i värmeläget, sänks temperaturen 3 C i förhållande till inställd temperatur. Om maskinen står i kylläge kommer temperaturen att stiga 2 C i förhållande till inställd temperatur. Vid nattdrift kommer hastigheten att sänkas ytterligare ett steg, under lägsta fläkthastighet. Detta för att fläktljudet skall vara på ett absolut minimum i det fall innedelen är placerad i tex. ett sovrum. Nattdriften arbetar i en cykel. Cykeln varar i 8 timmar från att nattdriften startas, tills dess normal rumstemperatur är återupprättad. Tryck för att starta nattdriften. Tryck för att stänga av nattdriften före det att cykeln är avslutad. När nattdrift är vald kommer symbolen (se pil) för nattdrift komma fram i displayen på fjärrkontrollen, och fläkthastigheten sänks. Trycker du på fläktknappen, slår du av nattdriften samtidigt som du ställer in aktuell fläkthastighet. Nattdrift kan väljas vid samtliga driftsinställningar. 16

17 Timer drift av och på Programmering timer Påslag 1. När anläggningen är i drift, tryck för att aktivera inställningen av påslaget 2. Ställ in tiden du önskar att anläggningen skall starta, genom att trycka på knapparna och Tryck för att ställa in hela timmar. För varje tryck ändras tiden1 timma. Tryck för att ställa in minuter. För varje tryck ändras tiden 10 minuter åt gången. 3. Tryck igen för att ta bort timer på inställningen. Avslag 1. När anläggningen är i drift, tryck för att aktivera inställningen av avslaget. 2. För inställning av hela timmar och minuter tillämpas samma procedur som vid inställningen av påslag. 3. Tryck igen för att ta bort timer av inställningen. Timerfunktionens av och påslag kan också användas i kombination. Den tidsinställning som aktiveras först, blir den som startar eller stoppar anläggningen. Pilarna ( ) i nedre delen av fjärrkontrollens display indikerar vilket program som träder i kraft först. Observera Timerinställningarna kan endast aktiveras då anläggningen är i drift (påslagen). Timerfunktionen kommer annars inte att fungera. Notera även att maskinen startar automatiskt efter strömavbrott. 17

18 Underhåll Efter varje uppvärmningssäsong: Om du inte avser att använda din värmepump under en längre period, skall du innan anläggningen stängs av torka ur inomhusenheten. Genom att under några timmar cirkulera inneluften torkas innedelens värmeväxlare och dräneringssystem ur. Före varje uppvärmningssäsong: Rengör innedelens luftfilter. Grovfiltret kan tvättas i ljummet vatten. Mikrofilter och kolfilter skall bytas. Dessa kan du köpa hos din lokala FOMA återförsäljare. VIKTIGT Stickkontakten skall aldrig tas ur vägguttaget under vinterhalvåret. Detta eftersom värmekablarna i utedelen blir satta ur funktion och komponenterna riskerar att frysa sönder. Måste maskinen stängas av, använd fjärrkontrollen, dra inte ur stickkontakten. Kontrollera att ingenting blockerar luftcirkulationen vid inne- och utedel. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget vid risk för åskväder om du inte har överspänningsskydd i huset. Detta eftersom blixtnedslag kan ödelägga anläggningens komponenter. Dra ur stickkontakten ur väggen när värmepumpen under sommarhalvåret inte skall användas under en längre period, eller om du reser bort. Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen i det fall anläggningen inte skall användas under en längre period. 18

19 Stäng av anläggningen och dra ur stickkontakten innan du utför någon form av underhåll på anläggningen. Vid rengöring av innedelen kan du använda en mjuk tygtrasa doppad i milt såpavatten. Vrid ur trasan ordentligt. Använd aldrig lösningsmedel, syror eller insektsmedel på innedelen, då det kan skada maskinen. Rengöring av filter Filtren skall rengöras och bytas inför varje uppvärmningssäsong. I tillägg skall de rengöras regelbundet så länge anläggningen är i drift. Filtren hindrar damm och andra partiklar från att tränga in i fläkten och värmeväxlaren. Om filtren blir fyllda med damm kommer anläggningens förmåga att avge kyla eller värme bli starkt reducerad. Det är därför mycket viktigt att filtren hålls rena över tiden. Vi rekommenderat att filtren rengörs minst en gång i månaden, eller oftare vid behov, så länge anläggningen är i drift. Öppna frontluckan så som bilden visar. Luckan går att låsa i öppet läge. Ta ur grovfiltren, kol och mikrofiltret. Dammsug bort dammet på grovfiltren och skölj därefter under rinnande ljummet vatten, eller lägg det i såpvatten under en timmas tid. Skölj därefter filtret och låt det torka innan det sätts tillbaka i maskinen. Tvätta aldrig grovfiltren i tvättmaskin eller i varmare vatten än 50 C. Filtren kan då deformeras från sin ursprungliga form. Kolfilter och mikrofilter skall endast dammsugas eller bytas. 19

20 Monteringstips! Inomhusdel: Inomhusdelen bör placeras i det plan man anser viktigast att ha komfortvärme. Inomhusdelen kan placeras allt ifrån 25 cm från golvet, till 15 cm från taket. Om anläggningens huvudsyfte är att generera värme kan den med fördel placeras på nedre delen av väggen. För att minimera synlig rördragning inomhus är det en fördel om inomhusdelen placeras på insidan av en yttervägg. Lämplig placering av inomhusdel: Placera inomhusdelen i, eller i anslutning till, det rum där det är mest centralt med rätt temperatur. Inomhusdelen skall placeras så att luften sprids på bästa sätt. Beakta riktningen på luftflödet i förhållande till kringliggande utrymmen. Du vill ha god luftcirkulation och spridning/fördelning av värme i bostaden. Beakta att alla roterande saker ger ifrån sig visst ljud och resonans. Tänk på detta när du placerar inomhusdelen (tex. sovrumsvägg). Tänk på att dräneringsröret skall monteras/föras genom väggen med fall så att vattnet rinner ut på utomhussidan. Lämplig placering av utomhusdelen: Undvik om det är möjligt att placera utomhusdelen på en trävägg. Montera fast utomhusdelen i väggen eller underlaget så att den inte kan välta. Använd vibrationsdämpare mellan väggfästena och utomhusdelen. Placera inte utomhusdelen i närheten av sovrumsfönster om det går att undvika. Placera utomhusdelen så att den inte stör omgivningen och montera gärna ett skyddstak över enheten. I de fall det inte är möjligt att montera utomhusdelen på en husvägg, kan block användas såsom visas på skissen (se till att dräneringsvattnet kan rinna fritt från utomhusdelen). Utför monteringen i enlighet med medföljande monteringsanvisning, steg för steg. LYCKA TILL! 20

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009 AIR CONDITIONER DS165:1009 - DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN Kyl/avfukt./värme modell s. 1. Beskrivning 1 2. Namn på delar 2 3. Panel inomhusdel

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Köldmedium R410A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR TAK/VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) RJZ 14-18L FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Modell SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Innehåll Aggregatets delar... 3 Funktioner, orientering...

Läs mer

Luft-/luftvärmepump climavair

Luft-/luftvärmepump climavair Till användaren Användarhandbok Luft-/luftvärmepump climavair Invertervärmepump VAH 6-035 NW VAHE 039 NW VAH 6-065 NW SE Innehåll Innnehåll 1 Säkerhet...3 1.1 Symboler i handboken...3 1.2 Korrekt användning

Läs mer

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a REVERSIBLA SPLITAGGREGAT INVERTERSTYRDA KOMFORTVÄRMEPUMPAR 000 Utgåva DRIFT & SKÖTSELANVISNINGAR MSZ-A09RV MSZ-ARV Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R40a SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Eftersom denna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N SV IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Användarhandledning Art. nr: 6720641475 Utgåva: 2009/08 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett säkert

Läs mer

FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning

FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning Utg. 2008-01-2 FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning FOMA Energy Save AB Mejerigatan 4 44139 Alingsås Tel: 0322-66 90 60 Fax: 0322-1 57 94 info@f oma-es.com www.foma-es.com

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll

Gratulerar. Innehåll ANVÄNDARMANUAL ESD09HRA, ESD12HRA. electrolux ESD09HRA & ESD12HRA innehåll Electrolux HemProdukter AB 05 45 Stockholm wwwelectroluxse Konsumentkontakt/värmepumpar Tel 08-67 5 54 Vi tänkte på dig när vi tog fram den här Kommer du ihåg känslan när du någon gång öppnat en present

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer