Vad är det där för bäck då?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är det där för bäck då?"

Transkript

1 Musikhögskolan Ingesund Thomas von Wachenfeldt Vad är det där för bäck då? Biografi över Jon-Erik Hall & Strukturell analys av särdrag i Jon-Erik Halls polskor What is that pursues creek then? A biography about Jon-Erik Hall & A structural analysis about characteristics in Jon-Erik Halls polskas Examensarbete 10 poäng Musiklärarprogrammet Datum: Handledare: Sverker Magnusson Löpnummer: X-XX XX XX Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax wwwkause

2 ABSTRA CT The fiddler Jon-Erik Hall was composing fiddle tunes that almost sorts in a genre of its own The tunes shows similar affection on people whether they are fiddlers, composers or just the regular folk music listeners, due to its richness in moods and solidness in form In this thesis I have focused on the polskas of Hall - to find a theoretical explanation for these similarities by researching the form, the melodic work and thematic ideas of the tunes SAMMANFATTNING Spelmannen Jon-Erik Hall komponerade låtar som nästan kan inordnas i en egen genre De upplevs ofta av människor med olika bakgrund, dvs spelmän, kompositörer, vanligt folk osv på ett likartat sätt, mycket beroende på sin stämningsrikedom och formfasthet I detta arbete har jag fokuserat på polskorna och har försökt att finna teoretiska förklaringsmodeller som kan kasta ljus över de beskrivna förhållandena; genom att undersöka form, melodik och tematik Jag har gjort en del intressanta fynd rörande Halls motivbearbetningar Bla en flexibel typ av temavariation som jag valt att kalla Hallvariant - samt att Hall komponerar genom strängt hållen, men ändock fantasifull tematisk behandling II

3 BAKGRUND Det hela började med att jag och en kamrat stod och spelade en liten vals av Jon-Erik Hall på Delsbostämman, varpå en spelman kommer fram och utbrister: Vad var det där för j-a bäck då? Mannen ifråga hörde att det var en låt av Jon-Erik Hall, men hade ej hört den förut Denna till synes oansenliga händelse väckte en rad funderingar Jag hade känt av det själv, och dryftat det tillsammans med olika spelkompisar vid ett otal tillfällen - det är något speciellt med Jon-Erik Halls låtar Man behöver bara höra någon repris för att känna igen hans musik Jag kommer själv ihåg första gången jag hörde en låt av Hall Jag minns att det var något mjukt, vackert och melankoliskt över låten Den fångade mitt intresse på ett alldeles speciellt sätt Liknande upplevelser hör man även från andra det är något sorts ödmjukt vemod i Halls låtar Man hör påståenden som att de är speciellt stämningsrika Antagandet att denna speciella stämningsrikedom förmodligen var Jon-Erik Halls främsta strävan när han gjorde sina låtar, får näring inte bara av min egen och mina spelkamraters upplevelser när vi spelar hans musik, och vår publiks rektioner och uttalade upplevelser när de hör hans låtar, utan även av dokumenterade uttalanden av samtida spelmän och av hans samtids lyssnare Thore Härdelin dä yttrade en gång: Den milslånga Hasselasjön med sina vikar och uddar, med än leende, än dystra perspektiv, Luråsen och Älvåsen, Fagernäsvallen, Svartberget, allt det där känner man igen, när man hör Halls musik 1 Kyrkoherden i Hassela, Gösta Söderberg upplevde Halls musik på ett liknande sätt: 1 Ternh a g Sp elm ä n, sp elm ä n, sid a 45 III

4 En konstnärssjäl var han till hela sin läggning, en människa som i de milsvida hasselaskogarnas dunkla mystik, bergshöjdernas och fäbodställenas på en gång lugna harmoni och avskilda ro fångat stämningar ur naturens egna mollackord Men ändå en mollstämning, där sommarnattens norrlandsljusa fägring och mystik ger bakgrunden till bäckens muntert ystra språng, till skogens sus och sägnernas livfulla gestalter, som med det bondskt försiktiga och trevande förenat skogbons och hälsingelynnets hela underfulla livfullhet Allt detta fanns i Halls musik 2 Vidare Sven Härdelin: Hall var mycket skicklig fiolspelare Han var torparson Mycket fattig familj, många barn Och han kom ut i jordbruksarbete Hur han hamnade där det kan jag inte säga på rak arm Det står väl nånstans Men han var alltså direkt opåverkad Hade suttit däroppe i sina berg och komponerat låtar som ingen hört talas om Dom var helt annorlunda Och hur han kunde göra det det begriper jag än i denna dag inte 3 Han verkade ju i en tid av nationalromantisk yra och framhölls och stöddes av dess ikoner Alfvén, Petterson-Berger, Sven Kjellström mfl (Se sida 10) Under den nationalromantiska perioden var det vanligt att de stora tonsättarna gav sina kompositioner namn som Frösöblomster (Petterson-Berger) eller Vallflickans dans (Alfvén) Ofta har också Halls låtar naturlyriska namn som på samma sätt för tanken till svenska naturstämningar; sådana som människor kände igen eller kunde associera till tex Häggsjöbäcken, I skymningen, Laforsens brus etc Av såväl samtida som nutida dokumenterade källor, uttalanden och erfarenheter, tycks man kunna slå fast att det förefaller finnas en gemensam nämnare av särpräglad, speciell stämningsrikedom som går att härleda till Jon Erik Halls låtar En stämning som beskrivits i likartade ordalag av vanligt folk, såväl som av kompositörer och spelmän Det är alltså beskrivningar man har kunnat samlas kring som uttryck för en speciell Hallsk atmosfär och som man över tid tenderat att beskriva på likartade sätt Det är samstämmigheten i 2 Ternh a g Sp elm ä n, sp elm ä n, sid a 43 3 C h arters Sp elm ä nnen, sid a 86 IV

5 dessa yttringar som väckt min nyfikenhet Ur forskningssynvinkel väcker samstämmigheten frågor samtidigt som den också erbjuder hopp om svar De låtar som omsjungets så poetiskt och bär på dessa lyriska namn, de bär alltså också för mig på en fråga, som ur ett konstnärligt-pedagogiskt perspektiv förefaller mig viktig för min yrkesutövning; för min verksamhet som musiklärare och som musiker och spelman ställer frågan krav på att bli formulerad - och åtminstone i någon grad utredd Syfte Forskningsfrågor Metod I min verksamhet som musiklärare och som musiker ställs jag inför frågor av såväl konstnärlig som pedagogisk natur Det är frågor jag behöver söka besvara för mitt eget konstnärsskaps skull och för att kunna föra tankar och synsätt om konstnärligt uttryck, om spelstil mm vidare Inte minst har jag en uppgift som går ut på att få mina elever konstnärligt reflekterande, så att de kan finna vägar i att i sitt eget musicerande uttrycka sig medvetet gestaltande I Jon-Erik Halls låtar tycker jag mig ha funnit en utgångspunkt Hans musik förefaller nog entydig och tydlig beträffande den stämning den förmedlar, och den stil han utvecklat som spelman och låtkompositör, för att det kanske skulle vara möjligt att undersöka hans musik från två håll, som kan belysa varandra: - dels ge ett perspektiv som söker förklaringar till Halls egenart som musikalisk stämningsmålare genom att undersöka hans musiks strukturella särdrag, dels söka belägga - genom uttalanden och biografi - hur olika strukturella särdrag i Halls musik förefaller ha påverkat lyssnare och musiker från hans egen tid och även framåt Vissa typiska melodiska drag går kanske att yttra sig om från dessa utgångspunkter, andra drag blir kanske endast möjliga att belysa eller beskriva mera allmänt Syftet går att sammanfatta som en strävan att finna och musikteoretiskt beskriva och systematisera konkreta element av betydelse för stämningsrikedomen i Halls musik, sådan den beskrivits av utövare, tonsättare och vanligt folk över tid Förhoppningsvis till nytta för utövare såväl som för musiklärare V

6 Mina forskningsfrågor berör ur ett forskningsperspektiv därmed också en forskningsfråga en metodfråga: den att sätta frågor om musikalisk struktur i direkt samband med frågor som rör de intryck musik uppges skapa hos dem som lyssnar enligt lyssnarna själva En av mina forskningsfrågor skall därför ses mer som en fråga om metoden för min undersökning; den är alltså att se som en följdfråga till mina huvudsakliga forskningsfrågor, men berör ändå djupet i undersökningen och tillfogar ett konstnärligt forskningsperspektiv varför jag inte helt vill lämna den utanför Mina forskningsfrågor formulerar jag utifrån mitt syfte därför så här: Forskningsfrågor 1) Kan man hitta musikteoretiskt beskrivbara förklaringar på varför Jon Erik Halls musik talar till människor på det ovan beskrivna gemensamma sättet? 2) Finns det något som går att härleda till musikens struktur och form, och till sättet att skriva för fiolen, som kan användas som förklaringar till denna dokumenterat gemensamt uppfattade naturstämning och allmänna stämningsrikedom som är typisk för Jon-Erik Halls låtar? Metod För att kunna belysa tidens uttalanden om Jon-Erik Hall och hans musik och de intryck den gjorde samt för att kunna beskriva hans bildningsväg och även skapa förståelse för mitt eget sökande och val av modeller för beskrivning av generella drag i Jon-Erik Halls musik har jag utöver den musikteoretiska analysen fogat en biografisk genomgång och en indelning av hans liv i perioder efter förebilder och viktiga rörelser i tiden; tillsammans bildar detta min metod 3) I bästa fall visar min undersöknings val av metod även på möjliga vägar att göra liknande studier av andra spelmäns musik och kanske musik i allmänhet och kan i sådant fall möjligen också utgöra ett blygsamt bidrag till vad vi börjat kalla konstnärlig forskning VI

7 TA CK Janeric Lindh för frågan om bäcken Svaret är: Det var ingen bäck utan det var en liten vals i D-Dur (Sv Låtar Häls nr61) Sverker Magnusson för att under 4 års tid ha varit en synnerligen trevlig och inspirerande lärare, samt för goda råd och uppmuntran under detta arbetets process! Tack! Sofia Hermansson för att du hämtade mig och min kompis Daniel Blomberg på Arlanda flygplats efter vår resa till Glasgow Men främst för att vi sedan vid hemkomsten till Bergsjö hade en trevlig spelstund i bastun, där du spelade upp Hasselapolskan och jag blev kär (i Halls musik) Börje Jonsson för alla timmar vi suttit och dryftat Jon-Erik Hall och hans låtar Och för allt annat också naturligtvis! Yngve Hagström (vila i frid) för all inspiration vid tolkning av Halls musik och för att du varit en förebild och fantastisk vän Olle Medelberg för inspiration, berättelser och för att jag fick tillgång till ej tidigare kända Hallåtar Mary Hall som berättat för mig om sin far Jon-Erik Joel Sundkvist för hjälp vid översättning av sammanfattningen, samt för att du tog dig tid att läsa mitt arbete och komma med synpunkter Henrik Brunzell, min opponent, för att du nu, liksom alltid, ställer upp utav hjärtans lust Frinn VII

8 VIII

9 INNEHÅLL AbstractII SammanfattningII BAKGRUND III Syfte Forskningsfrågor Metod V TACK VII INNEHÅLL 1 BIOGRAFI 2 Period I ( )2 Tidiga förebilder2 Period II ( ) och Period III ( ) 3 Spelmanstäflingarna och spelmansrörelsen4 Delsbotävlingen Bollnästävlingen Hudiksvallsstämman Riksspelmansstämman Turnéerna11 De sista åren på vägarna12 Sjukdom och kamp 12 STRUKTUR OCH FORM15 Polsketyp15 Tonarter16 Repriser och form 18 Kontraster mellan repriserna 19 TEMATIK OCH MELODIK23 Steg kontra språng23 Hallvarianterna 24 Hallvariant B25 Hallvariant C27 Analys av övriga polskor 27 DISKUSSION28 Rörande forskningsfrågorna28 Jämförelser med andra spelmäns kompositioner 28 Skolning?29 Stämningar 31 Slutligen32 Personligt 33 LITTERATURFÖRTECKNING35 SPELMANSNOTISER36 REGISTER39

10 K a p i t e l I BI O GRAFI PERIOD I ( ) Jon-Erik Hall föddes i ett småbrukarhem i byn Fiskvik, Bergsjö socken den 2 december år 1877 I släkten hade det i generationer funnits spelmän; och farfadern, Erik Fors var enligt Jon-Erik en av traktens skickligaste spelmän Även fadern Jonas spelade fiol, men var dock ej av farfaderns kaliber Dessutom greps han av baptismen och lade bort fiolen Jon-Erik fick då istället vid 12 års ålder söka sina första grunder i fiolspel med hjälp av den skicklige brödraduon Gustavspôjkarna Men efter ett tag avrådde fadern Jon-Erik från att spela fiol Istället fick Jon-Erik traktera det mer i frikyrkliga kretsar accepterade instrumentet gitarr Vid den här tiden tillägnade han sig de första grunderna i notskrivning och notläsning med hjälp av en tysk (!) brevkurs Men gitarren tillfredsställde ej Jon-Erik s musikaliska intentioner till fullo, så han bytte efter ett kort tag tillbaka till fiolen, vilket till slut accepterades av fadern Tidiga förebilder I den trakt där Jon-Erik växte upp fanns det en uppsjö av skickliga spelmän inom bara några få kilometers radie Förutom Gustavspôjkarna fanns det prominenta storspelmän som Korp-Erik Olsson, Per Majström, Frid- Daniel Johansson, Blind-Pelle Selander och kanske främst Hultkläppen 4 Dessa spelmän hade en äldre typ av låtar på sin repertoar Men ett nytt folkligt instrument kom nu också in i bilden - dragspelet, vilket skulle påverka spelmännens melodier och repertoar 4 Enligt G östa Sö d erb erg skall (Jon Erik H all) i ett tidig are ske d e a v sin musik t a git starkt intryck a v Hultklä p p e n (Ternh a g Sp elm ä n, sp elm ä n, sid a 47) 2

11 I de tidigaste låtarna av Hall kan man skönja en korsbefruktning mellan den gamla och den nya skolan Låtarna från hans först skaparperiod har liksom dragspelsmusiken en tydligt harmonisk struktur, men bär fortfarande spår av den äldre mollbetonade stilen 5 Halls låtar är däremot aldrig modala 6 Rytmiskt är dock polskorna barn av den äldre sextondelsbaserade typen (se sida 18) I jämförelse med de senare kompositionerna är dessa tämligen enkla i sitt utförande, men man kan inte undgå att lägga märke till en osedvanligt hög ambitionsnivå redan i låtarna från den period som jag valt att kalla för Period I De nio tidigaste låtarna är enkla att katalogisera då de återfinns numrerade på ett antal notpapper skrivna innan 1905, då Jon-Erik flyttade till Hassela På pappret står det att läsa: De första komponerade låtarna av J-E Hall, Fiskvik PERIOD II ( ) O CH PERIOD III ( ) 1905 flyttar Jon-Erik till Hassela, först till byn Fagernäs och senare 1907 till Fjusnäs, där han tillsammans med hustrun Karin bygger upp ett litet hemman Därmed är det förmodligen opassande pga familjesituationen att vara ute och spela på lördagsdanser Det var också nu som Hälsingland stod i blickfånget för den skånske juristen Nils Andersson 7, som reste land och rike runt för att teckna ned gamla melodier till det enorma samlingsverket Svenska Låtar Jon-Erik blev inte bara upptecknad, utan fick också pryda omslaget för Hälsingedelen (SvL Häls) 5 På d e tidig a dra gsp ele n gick d et b ara att sp ela i dur D essa kallas o ckså id a g för dursp el 6 Mo d ala m elo dier är byg g d a p å d e sk kyrkoton artern a Jä mför m a n d essa m e d dur o ch m oll ka n m a n före nklat sä g a: att Dorisk m o d alitet är m ollb eton a d m e n h ar stor sext; Frygisk - m ollb eton a d skala m e d lite n sekund; Lydisk - durb eton a d skala m e d öv erstig a nd e kv art; Mixolydisk - durb eton a d skala m e d lite n se ptim,; Lokrisk - m ollb eton a d skala m e d lite n sekund o c h förminska d kvint - i alla falle n räkn at frå n d e n m o d ala skala ns grundton Mo d alitete n o ch d å allra frä mst Dorisk, Lydisk o ch Mixolydisk h ar le vt kv ar i sp elm ä nn e ns låtar ä nd a fra m till m o d ern tid M e d a n d e n ino m konstmusike n g e n erellt sett ersattes m e d Dur- o ch m ollton alitet re d a n und er 1600-talet I konstmusike n re d a n und er ro m a ntike n o ch i d e n afro a m erika nska musike n ka n m a n se ett förny at intresse för m o d ala skalor, so m erbjud er rikare v ariation för d e m elo diska uttrycke n 7 Författare n o c h huvudup pte ckn are n till sa mlingsv erket Sv e nska Låtar V ar ä v e n initiativta g are till Folkmusikko m mision e n, so m sa mla d e in d et m esta so m rörd e folkmusik D eras m aterial finns num era p å Musikmuse et i Sto ckholm 3

12 Till en början var Hall alltför blyg för att erkänna kompositionerna som sina egna, utan uppgav att de var efter en spelman kallad Bytt-Lasse Men erkände sedan 1925 för Nils Anderssons medhjälpare Olof Andersson att det var hans egna I förordet till Halls avsnitt i SvL Häls skriver Olof Andersson: Ett flertal av här publicerade melodier äro komponerade av Hall De ha alla den äkta folktonen och vittna om formsäkerhet och musikalisk känsla - Det är dessa låtar jag valt att föra till Period II Det var ingen slump att Andersson kuskade runt större delen av Sverige i jakt på gamla spelmanslåtar Det hände under de här åren, från 1905 och framåt synnerligen omvälvande saker på allmogemusikens område - en ny epok tog vid Spelmanstäflingarna och spelmansrörelsen Allmogens gamla seder och bruk hade under 1800-talet, till följd av urbanisering och emigration alltmer börjat försvinna Så också deras musik Folkmusiken började enligt betraktarna (de belästa människorna ifrån staden) att föra en mer tynande tillvaro Samma utveckling sågs på alla håll i landet Att behovet av musik för folket är lika stort som innan står klart Men nu var det dragspel, munspel och andra instrument som med sina nya melodier konkurrerade med fiolen de nya tendenserna sågs av samtiden som ett hot mot den genuina folkmusiken I sin beskyddarinstinkt angrep man utan omsvep det nya Upptecknaren KP Leffler skriver i sitt förord till Om nyckelharpospelet på Skansen: förmiddag arbetade han någonstädes uppe på Skansen, men när eftermiddagen kom, iklädde han sig sin nationaldräkt, tog sitt instrument och begaf sig till sin plats för att spela för hvem, som ville lyssna - spela för er sina brudmarscher, polskor och gammalvalser, låta er höra, hvilka rester af vår folkmusik, som kommit att stanna hos honom, och omedvetet låta er känna, om ni egde sinne därför, att ni i honom och hans instrument kunde se minnen från en svunnen storhet, representanter för en döende kultur 4

13 Den tid, då musiken var liksom en brännspegel för vårt folks andliga lif, är förgången Antalet af våra dugande spelmän minskas med hvarje år, och med hvar och en, som dör bort, försvinner någon del af vår präktiga folkmusik, som förr vid bröllop och gillen lifvade gammal och ung till dans och lek eller i slog och på äng gaf uttryck åt, den rika och skära poesi, hvarmed nordbons fantasi var mättad Dragspelets tonfattiga och gälla ihålighet tager arfvet efter fiolens djupa toner, klarinettens glada klang och nyckelharpans lifliga surrande, och i stället för den gamla balladen och locklåten sjunger ungdomen nu falskt sentimentala marknadsvisor eller tarfliga slagdängor från beväringslägren Så låtom oss då i tid söka rädda, hvad räddas kan af minnen från vårt folks musikaliska storhetstid; låtom oss med ifver begagna tillfället att samla, när vi träffa på en spelman, som har något gammalt godt att bjuda oss, och må vi vara glada, att vi funnit honom, äfven om han ej på långt när har så mycket att gifva, som nyckelharpospelarne på Skansen Folkmusikforskarna/upptecknarna hade alltså en pessimistisk syn på folkmusikens möjligheter att hävda sig av egen kraft och att överleva de nya tidernas strömningar och samhällsomdaningar Detta var en syn som även nådde ned till vanligt folk Bergsjöspelmannen Blind-Pelle Selander har i sina memoarer dramatiskt skildrat sin farmor, Helena Hult, kallad Hultmor: Helena började sin bana på egen hand såsom gätjänta full med ungdom, hälsa och mod, gick hon i spetsen för sina älskade vänner, de kära kossorna och getterna, drog hon in i skogen, bland berg och åsar, sjungande sina vackra visor så att det skallade i bergen, och trollen och de vilda och blodtörstiga djuren lyssnade Hvad var det månne för sånger hon sjöng? Var det den mycket omtuggade Kväsarvalsen, Kalle Pee eller någon annan af nutidens lättsinniga jållervisor hon sjöng? Ånej, icke ens La pa Loma eller något annat lånadt söderns läspande sömnacompagnemang? Nej, icke det ens, det hon sjöng visor ur naturens bröst och ur sagans helgedom, de gamla djupa och anslående folkvisorna, som med den gamla goda, fornnordiska troheten blifvit steg för steg undanträngd för utländskt prål och veklighet, som passar lika illa för vår nordiska natur som sidenklädningen på en åsna eller ett svin 5

14 Författaren minns än en del af hennes ungdomssånger, ty hon sjöng dem äfven sedan hon blef gammal En började som följer: Längtat hafver jag efter dig min lilla vän, såsom fågeln efter ljusnande dag, hvarendaste gång jag dina ögon ser, då varder jag så hjärteligen glad Ja, så lydde en af hennes vallsånger, men hon sjöng äfven många fler, för ex: Och fåglarna i skog, de sjunga och de kvittra och: Erik Adolf tjänte på konungens gård, och många andra sköna visor, som nu äro med henne fallna i glömskans ocean Men den, som skrifver dessa minnen, han skall aldrig förgäta att sätta värde på den gamla sången, ej heller skall han förakta de hädangångnes minnen Vad inte dessa hade tagit fasta på var att det ju alltid funnits en massa utländskt prål i folkmusiken, såsom på talet då allmogen gärna svängde sina ben till en Menuett, Gavott eller kanske rentav en Courante Apropå danser, så började även detta område inom folkmusiken väcka samlarnas intresse I Uppsala grundades 1880 studentföreningen Philochoros (sedan 1884 Studenternas Dansförening) vilka hade som syfte att bygga dansen på gymnastisk-estetisk och tillika fosterländsk grund Dessa kom att inspirera och utöva ett stort inflytande på de alltmer framväxande folkdanslagen Liksom med spelmanslåtarna, så upptecknade man och friserade folkliga danser, som senare uppfördes inför publik Man gjorde också sk Folklifsexpeditioner Mot slutet av 1800-talet börjar tankarna om det sjunkna Atlantis ta alltmer fastare form 1891 öppnar Hasselaättlingen Arthur Hazelius sitt Skansen i Stockholm, ett ställe där han samlat på sig byggnader och miljöer ifrån hela Sveriges landsbygd Naturligtvis skulle det också finnas spelmän där, som en naturlig del i den svenska landsortsminiatyren Skansens stugor levandegjordes nu med hjälp utav spelmän, som naturligtvis också var med vid bröllops- och festtågen I Mora i Dalarna gick konstnären Anders Zorn omkring i skogarna och förundrades över att barndomens vallåtar ej längre ljöd mellan berg och dalar Zorn ville göra något åt saken och anordnade således i Gesunda utanför Mora den första spelmanstävlingen i Sverige, för fiolspelmän samt horn- och lurblåsare 6

15 Detta brukar vara den romantiska förklaringen Men 1905, året innan, hade det redan funnits planer på en spelmansstämma tillsammans med en fornminnesfest i Mörsil, Jämtland Den blev dock aldrig av, då ingen spelman dök upp I Norge hade det sedan 1875 anordnats spelmanstävlingar, eller som de kallas; Kappleikar Som gäst på dessa tävlingar kunde man bla finna Edvard Grieg Allt detta bör ha inspirerat Zorn till att ta initiativet till spelmanstävlingen i Gesunda 1906 Tävlingen väckte intresse över hela landet och följande år anordnades förutom i Mora spelmanstävlingar i Sundsvall, Lund, Göteborg, Vigelsbo (Uppland) och Varberg Delsbotävlingen började spelmanstävlingarna bli en riktig folkrörelse och tävlingar arrangerades över hela landet I samband med tävlingarna hölls det också hembygdsdagar, utställningar av olika slag, föreläsningar osv Ur detta föddes också hembygdsrörelsen, som kom att gå hand i hand med spelmansrörelsen Det var också detta år som den första hälsingska spelmanstävlingen hölls i Delsbo Detta var på initiativ av Nathan Söderblom 8, som året innan hade varit på en hembygdsfest i Hassela och bla lyssnat på Jon-Erik och andra spelmän Han blev där så tagen att han yttrade: - Det här skall vi göra om Vi skall ha sådana här samlingar vart år på midsommardagen Vi skall ha spelmansstämmor, riktiga hälsingestämmor Tyvärr kunde Söderblom pga sjukdom inte själv närvara vid tillställningen, men en hel del prominenta personer fanns där ändå, som tex statsministern Juryn bestod bla av storheter som Sven Kjellström 9 och Nils Andersson Stämman blev en publiksuccé och ca människor kunde avnjuta både det ena och det andra i strålande sol Till tävlingen hade ett 40-tal spelmän från hela Hälsingland anmält sig och förstapriset för solospelning på 40 kronor gick 8 Ärke bisko p o c h folkmusikv ä n fö d d i Trönö, strax uta nför Sö d erh a mn Fick ä v e n No b els fre dspris 1930 NS v ar tidvis m e c e n at åt Hall, för att frä mja h a ns sp elm a nsg ärning 9 Berö m d violinist o c h grund are a v bla Kunglig a Filh arm onikern a Äv e n g a m m al ele v o c h sv å g er till Pelle Sc h e n ell 7

16 till hemmaspelmannen Carl Sved Detta efter att Pelle Schenell lämnat över sitt förstapris, då han ansåg att det borde tillfalla en Delsbospelman Jon-Erik Hall fick i sin debut nöja sig med ett fjärdepris och 15 kronor Extrapriset på 10 kronor gick till kompisen Lars-Erik Forslin från Älgered i Bergsjö Spelmännen imponerade stort på Andersson, som efter tävlingen ställde låtprovinsen Hälsingland bland de allra högsta Tävlingarna avslutades med ett fyrfaldigt leve för spelmännen och de gamla låtarna Bollnästävlingen 1909 Året efter hölls en liknande stämma i Bollnäs, och liksom under stämman i Delsbo så väckte spelmanstävlingen det största intresset Även för denna tävling stod Nathan Söderblom tillsammans med Kjellström som inbjudare Söderblom var konferencier och lär ha påverkat både spelmän och publik med sin utstrålning Vädret var ostadigt och det kan ha påverkat antalet besökare som detta år var 10000, alltså en aning lägre än 1908 Men spelmännen var många fler istället Domare detta år var Nils Andersson, Sven Kjellström och hans ackompanjatör Alfred Roth Denna gång tog Jon-Erik Hall och hans kollegor ifrån Nordanstig storslam då förstapriset delades av Hall, Forslin och Schenell En av prisdomarna (antagligen Nils Andersson) uttryckte följande efter tävlingen: Hälsingland står nu fullt ut lika högt som Jämtland, Dalarna och Gotland, de styvast ansedda landskapen, och i vissa fall står Hälsingland över, nämligen dels ifråga om virtuositet och dels ifråga om samspelet 10 Enligt domarna hade kvalitén på spelmännen höjts en aning sedan tävlingen i Delsbo, vilket kan bero på att spelmännen till den här tävlingen hade haft ett år att förbereda sig på, till skillnad mot i Delsbo där de bar hade haft ett par månader på sig 10 C h arters Sp elm ä nnen, sid a 76 8

17 Hudiksvallsstämman gick tävlingen i Hudiksvall, och den här gången hade närmare 80 spelmän anlänt Det var nu som Jon-Erik skulle göra sitt stora genombrott Hall, som detta år hade imponerat extra på domarna, fick frågan av prisnämndens ordförande Sven Kjellström om han inte hade komponerat några egna låtar Hall svarade då blygt nekande på frågan och lämnade därefter estraden En spelman från Bergsjö (antagligen Lars-Erik Forslin) berättade då för en av domarna, som var Thore Härdelin dä: - Hall säger att han inte har några egna låtar att komma med, men alla han spelat idag har han hittat på själv 11 Härdelin lär senare ha uttryckt: - Från den stunden insåg jag att vi här hade en spelman som kommer att sätta betydande spår efter sig för all framtid på folkmusikens område 12 Efter denna tävling sökte Härdelin upp Hall och övertalade honom att följa med på en turné som sträckte sig ifrån Skåne till Ångermanland Efter Hudiksvallsstämman förklarade Kjellström att stämmorna skulle ta ett uppehåll på tre år Riksspelmansstämman 1910 Redan 1907 hade det funnits tankar att ha en riksspelmanstävling på Skansen i Stockholm, men Nils Andersson avrådde det hela då han menade att tävlingar först borde hållas i hela landet Men till slut bestämdes ändå att det bara skulle bli en stämma utan några tävlingar Andersson skriver att det skall bli: en sammankomst för idkandet av folkmusik till spelmännens nytta och förkovran samt till allmänhetens upplysning och nöje, framför allt till glädje och uppbyggelse för alla dem som intresserar sig för folkmusik 13 Stämman hölls på både Skansen och Musikaliska Akademien, i programmet står: Till stämman ha inbjudits spelmän från Sveriges alla landskap Från åtskilliga provinser äro på grund af särskilda omständigheter, exempelvis större 11 C h arters Sp elm ä nnen, sid a C h arters Sp elm ä nnen, sid a Ling mfl Folkmusikb oke n, sid a 269 9

18 mångsidighet i fråga om låtmaterial och instrument eller ett jämförelsevis större urval af kända skickliga spelmän, inkallade ett flertal representanter spelmän kom från hela Sverige, och Hälsingland representerades av de tre spelmännen Hall, Schenell och J-E Öst, samt samspelsparet Tulpan-Anders Olsson och Hans Wahlman (Pajas) ifrån Galven och Arbrå Anders Zorn var mecenat för stämman och hade designat ett märke i silver, som alla deltagande spelmännen fick Detta märke skulle långt senare 1933, berättiga till titeln riksspelman Viktigt var också att svenska tonsättare och musiker deltog i festligheterna och uppmärksammade folkmusiken Alla dessa tävlingar och stämmor ledde till att spelmännen blev förflyttad än mer från sin ursprungliga funktion De blev nu estradspelmän Hälsingland med sina virtuosa spelmän och låtar gick i bräschen för det nya Allt sedan estradspelmän som Öst (Jon-Erik, TvW anm) och Hall på 1910-talet lanserat hälsingemusiken hade den kommit att bli en genre nästan för sig i Spelmanssverige För sina virtuosa och konstmusikaliska ingredienser har den rönt en omåttlig popularitet som stått sig, nära nog som en synonym för spelmansmusik över huvud taget 15 Tävlingarna hade också verkat till att spelmännen kunde åka ut på turnéer och spela in skivor Svenska Nationaltruppen 16 med Hall och Härdelin var de första i landet att göra en kommersiell skivinspelning med spelmansmusik De var även anställda som Skansenspelmän under somrarna Som tack för det erhöll Hall Hazeliusmedaljen år C h arters Sp elm ä nnen, sid a Ling mfl Folkmusikb oke n, sid a N a mn et Sv e nska N ation altrup p e n v ar e nligt Sv e n Härd elin (C h arters Sp elm ä nn e n, sid a 89 90) skivb ola g ets p å hitt 17 Låtarn a so m sp ela d es in v ar: D elsb o m arschen (D elsb o Brud m arsc h), Urg a mm al Bröllo psm arsc h fr Helsingla nd (Trolle ns brud m arsc h a v Sc h e n ell, se SvL H äls nr 58), Hultklä p p e ns v als, Fjusn äsv alse n, Hassela p olska n, G a mm al v als frå n H assela (D e n sk C-Durv alse n so m v ar c a tre år g a m m al o c h ko m p on era d a v H all), H assela p olska n (se bila g a sid a 5), G a m m al p olska frå n Helsingla nd (e n G-m ollp olska ko m p on era d a v Sc h e n ell, se SvL H äls nr 62) D elle ns v å g or (se bila g a sid a 24 o c h bila g a tv å, C D, sp år 23) o c h G a m m al Helsing e v als frå n 1600-talet (vilket v ar d e n sk D elsb ov alse n se SvL H äls nr 28 o c h skall h a ko m p on erats a v Sc h e n ell, vilke n b e n ä mnd e d e n G n arpsv alse n Do ck är d et no g trolig are att Hall själv h ar ko m p on erat d e n) 10

19 Svenska Nationaltruppen åkte också över till Amerika och spelade Hall kunde förstås inte följa med på den årslånga turnén, som sträckte sig tvärsöver den Amerikanska kontinenten då han hade familj och gård att tänka på Istället följde Schenell med Härdelin på turnén som blev en stor succé Alla dessa stämmor där Hall fick möta gräddan av den svenska spelmanskåren tillsammans med all uppmärksamhet från gräddan av den svenska kultureliten gav Hall en hel del inspiration Det visar sig tydligt i den kreativitet han utvecklar under åren Turnéerna Hall hade nu skaffat sig ett grundmurat rykte som särdeles skicklig och eftertraktad allmogemusiker Hans rykte hade nått långt utanför Hassela och Hälsingland I Karlskoga tidning ( ) kunde man läsa: den kände riksspelmannen, vilken är ägare till ett skogshemman i Hassela och har namn om sig att vara den främste nu levande hälsingespelmannen 18 Eller i Medelpad, där han presenterades på följande sätt: Tillbakadragen och försynt går J E Hall vid sitt torp och diktar äktsvenska låtar 19 Detta rykte fick nog en hel del tyngd, tack vare inflytelserika, prominenta tillskyndare och beskyddare som exempelvis Sven Kjellström: Hassela, sköna bygd med dina djupa skogar, vida utsikter och glimmande vatten, hur är Du icke särskilt danad att alstra sägen och toner! Hur väl har Du icke ammat den son, som nu är vorden en mogen man och fullödig spelman 20 Eller som folkmusikkännaren Ernst Granhammar skrev till Halls 50-årsdag: Hall är f n en bland vårt lands förnämsta bygdespelmän och säkerligen den skickligaste och förnämste låtkompositören av dem alla Bra saker ha skapats i 18 Ternh a g, Sp elm ä n, sp elm ä n, sid a Ternh a g Sp elm ä n, sp elm ä n, sid a Ternh a g Sp elm ä n, Sp elm ä n, sid a

20 Hälsingebygderna även under senare tid, men Hall tar obetingat priset för sina låtar 21 Vidare Petterson-Berger som ansåg Hall som: vår allra störste allmogekompositör 22 De sista åren på vägarna Dessa superlativer av inflytelserika personer, samt Halls prestationer på tävlingar och konserter ledde till att Hall blev eftertraktad spelman Turnéerna sträcker sig över hela Sverige ifrån Skåne till Gällivare Värmlänningarna verkar vara extra förtjusta i Hall, då han åker dit hela tre gånger och gör succé Tillfällen han minns med särskild glädje 23 Ibland har han Thore Härdelin dä med sig och ibland Lars-Erik Forslin Bland de viktigare händelserna är Festspelen i Säterdalen, Dalarna 1922 där samtliga riksspelmän ifrån Hälsingland deltar Denna händelse generar också en gånglåt, Ett besök i Säters dal Ett annat tillfälle som tillägnas en gånglåt (Utställningsminne) är den Nordiska spelmansstämman under Göteborgsutställningen 1923 Hall deltar även i de bägge riksspelmansstämmorna på Skansen 1920 och 1927 Sjukdom och kamp 1928 inträffar en avgörande händelse vid en spelning på Stadshussalongen i Sundsvall Halls högra ringfinger börjar stelna till och vägrar lyda order Sjukdomstiden inleds Man vet inte med säkerhet vilken sjukdom Hall drabbades av Förklaringen var den som var bruklig när man inte visste orsaken: Sömnsjuka Men troligtvis var det någon form av Parkinsons eller MS Det sista stora framträdandet Hall gör är vid en uppmärksammad kompositionstävling vid Laforsen i Färila, där man ska komponera en låt till 21 Ternh a g Sp elm ä n, Sp elm ä n, sid a Sundste dt Min a minn e n a v e n rikssp elm a n 23 Sundste dt Min a minn e n a v e n rikssp elm a n 12

Pianostudio 1.0. Anders Svedberg. Höstterminen 2012. Sida 1 av 17. rev 1.02

Pianostudio 1.0. Anders Svedberg. Höstterminen 2012. Sida 1 av 17. rev 1.02 Pianostudio.0 Anders Svedberg Höstterminen 202 rev.02 Sida av Målsättning: - ha kul - lära sig spela några låtar som man gillar själv - förstå lite av hur låtarna är uppbyggda Pianostudio.0 - Anders Svedberg

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori 8 Använd musikens språk Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s å t ta använd musikens språk innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Lektion tre Le k t i o n f y

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund

Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund med Karin Wallin Astrid Selling Sjöberg Karin Eriksson Reine Steen Detta häfte tillhör: Allsvenskan

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

Tema - Matematik och musik

Tema - Matematik och musik Tema - Matematik och musik Författarna och Bokförlaget Borken, 2011 Allt vi uppfattar som ljud, från den nästan smärtsamma upplevelsen på en rockkonsert till insekternas surr en sommardag, består av mer

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärlig kandidatexamen Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Handledare: Mats Nilsson Fredrik Wadman Konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Det musikaliska hantverket

Det musikaliska hantverket Det musikaliska hantverket Kan jag bli för duktig på mitt instrument för att lovsjunga? Behöver jag öva med bandet innan ett lovsångspass? Lars Ekberg, frilansmusiker och pastor i Göteborg Vineyard, undervisar

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Centrala begrepp och musikteori

Centrala begrepp och musikteori Centrala begrepp och musikteori Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum.

Läs mer

Examensarbete 15 hp 2012 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik. Handledare: Peter Berlind Carlson. Victor Alsén.

Examensarbete 15 hp 2012 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik. Handledare: Peter Berlind Carlson. Victor Alsén. Examensarbete 15 hp 2012 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik Handledare: Peter Berlind Carlson Victor Alsén Examensarbete Kandidatexamen 8 juni 2012/ /Norges Musikkhøgskole Victor

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar:

Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Förklara varför Ge exempel Visa med olika alternativ Generalisera Fördjupa med frågor Använd bindeord för att

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Namn: Klass: Musikteori

Namn: Klass: Musikteori Namn: Klass: Musikteori Notvärden Not Värde Motsvarande paustecken Notpyramid Helnot Halvnot Fjärdedelsnot Åttondelsnot Sextondelsnot 4 slag 2 slag 1 slag ½ slag (två noter / slag) ¼ slag (fyra noter /

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för konstnärlig kandidat musiker vid Karlstad universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för konstnärlig kandidat musiker vid Karlstad universitet Karlstads universitet 651 88 Karlstad Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-4700637 BESLUT 2016-01-29 Reg. Nr. 411-26226-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori Bli musikant Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s f y r a bli musikant innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Le k t i o n t r e Le k t i o n f y r a Lektion

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET 1(7) LÄNGTAN TILL LANDET Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommarn här. I purpurvågor,

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Ann-Charlotte Ekensten Vad handlar boken om? Boken handlar om Elin som ska gå på nyårsfest. Egentligen vill hon inte gå på festen, för att hennes mamma är sjuk och kommer att dö. Men

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Spelmansstämmor förr och nu

Spelmansstämmor förr och nu Spelmansstämmor förr och nu Tiden när spelmannen sågs som en särling med unika krafter är för länge sedan förbi. Men mycket är sig likt på folkmusikens arena. Frågan om vem som har rätt att kalla sig folkmusiker

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

Om midsommar Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika

Om midsommar Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Om midsommar Anika: Snart är det midsommar, hur tänkte du fira midsommar Siv? Siv: Jag åker alltid ut till mitt sommarställe ute i Roslagen. Anika: Mm, det låter trevligt! Och vad gör ni där? Siv: Ja dit

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Handledare: Eva Maria Thür Jenny Lierud Examenskonsert

Läs mer

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet?

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet? 10 11 Det handlar om ljus T. v. Ett ansikte, torrnålsgravyr T. h. Alltså avgjort?, torrnålsgravyr Torrnål. Tonerna och övergångarna längs graderna som färgen ger när plåten pressas mot pappret. Bilderna

Läs mer

MEMORERINGSARK Ackord-typer och Beteckningar

MEMORERINGSARK Ackord-typer och Beteckningar MEMORERINGSARK Ackord-typer och Beteckningar En ackord-typ talar om vilka intervall (sett från ackordets grundton) ackordet ska innehålla. Eftersom den inte säger någonting om vilken variant dessa intervall

Läs mer

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter.

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter. ANDRA SÖNDAGEN UNDER 2. SÖNDAGEN ÅRET (ÅRGÅNG UNDEr året C) 17 JANUARI (år C) (20 2016 JANUArI 2013) Tidsram: 20-25 minuter. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus

Läs mer

Blixten och hans Vänner - kapitel 1

Blixten och hans Vänner - kapitel 1 Sagan om Blixten och hans vänner av Margareta Lindberg I de första fem sagorna finns verser som beskriver det olika figurerna, som Blixten möter. De finns tonsatta. Om du vill sjunga dem tillsammans med

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Namn-nata Att lära sig de andra gruppmedlemmarnas namn Uppvärmning och att skapa en positiv atmosfär Gruppmedlemmarna ställer sig i en ring. Ledaren står

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller.

KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller. KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller. Att förstå hur Kyrkotonarterna (Modes etc.) fungerar

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Examensarbete 15 hp 2012 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik. Handledare: Peter Berlind Carlson. Oskar Olofson.

Examensarbete 15 hp 2012 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik. Handledare: Peter Berlind Carlson. Oskar Olofson. Examensarbete 15 hp 2012 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik Handledare: Peter Berlind Carlson Oskar Olofson Examensarbete Examination 25/5-2012/19:00/Stora Salen Oskar Olofson,

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Tillbaka till Sjumilaskogen

Tillbaka till Sjumilaskogen Tillbaka till Sjumilaskogen Nya äventyr med Nalle Puh Översättning Lotta Olsson Av David Benedictus som tagit vid där A. A. Milne slutade. Med illustrationer av Mark Burgess, inspirerad av E. H. Shepard.

Läs mer

Om författaren. Om boken

Om författaren. Om boken av Joel Om författaren Namn Joel Ålder 10 år Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Böcker som jag inspireras av Marlons böcker. Intressen Jag gillar att göra sagor, spela datorspel och titta på tv.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården TallgårdenNytt Månadsbrev mars-april månad 2012. Finns även att hämta på förskolans hemsida, www.mjolby.se Redaktör Pia Adlertz, pia.adlertz@mjolby.se I huvudet på Linda Hej alla föräldrar Äntligen börjar

Läs mer

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN VINGÅRDSARBETARNAS LÖN 25:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG A) (21 SEPTEMBER 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 20:1-16 Vingårdsarbetarnas lön Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

TEORI I PRAKTIKEN DRAGSPEL. sammanställd av Håkan Widar

TEORI I PRAKTIKEN DRAGSPEL. sammanställd av Håkan Widar TEORI I PRAKTIKEN DRAGSPEL sammanställd av Håkan Widar 1 Förord Denna sammanfattning av elementär grundläggande teori är menad för dragspelsundervisning i kulturskola, studiecirklar eller privatundervisning.

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015. Tidsram: 20-25 minuter.

SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015. Tidsram: 20-25 minuter. SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Joh 1:35-42, men i detta kapitel fokuserar vi på den första läsningen som handlar

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och MONSTRET AV: Freja Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och gick på skolan Röda hornet. Felicia

Läs mer

Förord. Stockholm i maj 2005. Rolf Carlsson Britta Hedlund Sten-Axel Julin Ulla Lundgren

Förord. Stockholm i maj 2005. Rolf Carlsson Britta Hedlund Sten-Axel Julin Ulla Lundgren Förord Folkdans utan musik otänkbart! En balettrepetition utan musik svårgenomförd. Dans efter middagen hemma hos konsulfamiljen, tyvärr utan musik knappast en lyckad kväll! När man skall dansa är musiken

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest C

SVENSKA Inplaceringstest C SVENSKA Inplaceringstest C Vilket av de fyra alternativen är rätt? Svar: Har du en karta Stockholm? A på B över C för D till B 1. Stockholm har mycket sedan jag var barn. A växlats B bytt C ändrat D förändrats

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter Lättläst svenska Utställningen handlar om olika musikgrupper i Sverige. Den börjar på 1600-talet och slutar med ABBA. Ensemble är franska och betyder tillsammans. En musikgrupp är en ensemble. 1. Bygde-musikanter

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

JESUS ÄR DEN GODE HERDEN

JESUS ÄR DEN GODE HERDEN JESUS ÄR DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 10:27-30 Jesus är den gode herden som älskar sina får Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer