Krav som ställs på utsläppsrättskontonas innehavare och ombud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krav som ställs på utsläppsrättskontonas innehavare och ombud"

Transkript

1 Dnr 954/302/ Krav som ställs på utsläppsrättskontonas innehavare och ombud Dessa krav baseras på kommissionens registerförordning 1. Kraven som hör samman med respektive begäran om åtgärd återges på de följande sidorna i detta dokument under de punkter som uppges i tabellen. Bara de punkter som anges efter respektive begäran om åtgärd är aktuella för just den begäran. TYP AV BEGÄRAN Öppning av utsläppsrättskonto Ändringar som gäller utsläppsrättskontonas ombud Uppdateringar av uppgifter som rör utsläppsrättskontot Överlåtelse av utsläppsrättskonto till ny innehavare BEGÄRAN OM ÅTGÄRD Öppnande av verksamhetsutövardepåkonto Öppnande av luftfartygsoperatörskonto Öppnande av persondepåkonto Öppnande av persondepåkonto i det nationella KP-registret 2 Öppnande av handelskonto 3 Öppnande av kontrollörskonto Tillägg av behörigt ombud 4, extra behörigt ombud 5 eller betraktare 6 Borttagande av behörigt ombud, extra behörigt ombud eller betraktare Uppdatering av kontoinnehavares eller ombuds kontaktuppgifter Överlåtelse av verksamhetsutövares utsläppsrättskonto till en ny verksamhetsutövare SOM STÄLLS I SAMBAND MED BEGÄRAN punkterna A, B och C punkterna A, B och C punkterna A, B, C och D punkterna A, B, C och D punkterna A, B, C och D punkterna A, B, C och E punkterna A, B och C punkterna A och B punkterna A och B punkterna A, B och C 1 Europeiska kommissionens förordning (EU) 389/ Kontot öppnas i det nationella registret enligt Kyotoprotokollet. EU:s utsläppsrätter kan inte förvaras på kontot, utan enbart Kyotoenheter (CER, ERU, AAU, RMU). Kontot behövs till exempel när den som begär att kontot ska öppnas deltar i ett CDM-projekt och tar emot CER-enheter direkt ur CDM-registret. 3 Överföringar från ett handelskonto kan göras uten en fördröjning på 26 timmar om målkontot har lagts till i listan över betrodda konton. När ett annat behörigt ombud utses för ett konto kan överföringar från kontot göras också till ett konto som inte finns med i listan över betrodda konton, men då fördröjs överföringen med 26 timmar 4 Ett behörigt ombud har rätt att för kontoinnehavarens räkning initiera transaktioner och processer med anknytning till utsläppsrättskontot, till exempel kontoöverföringar. 5 Ett extra behörigt ombud har rätt att för kontoinnehavarens räkning godkänna kontoöverföringar som initierats av det behöriga ombudet. 6 Betraktare ( auditor på engelska) har enbart läsrättigheter för kontot.

2 2 (9) A. ALLMÄNNA SOM STÄLLS PÅ DE BEGÄRDA HANDLINGARNA Handlingarna ska vara bestyrkta och i i vissa fall fall legaliserade HUR UPPFYLLS ET? Alla kopior på handlingar som lämnas in som intyg ska vara officiellt bestyrkta av notarius publicus. I Finland handhas notarius publicus uppgifter av magistraten. För handlingar som beviljats i andra länder än i Finland måste kopian legaliseras. Se anvisningarna nedan: Energimyndighetens webbplats. Handlingarna ska lämnas in på finska, svenska eller engelska Inlämning av handlingar Alla inlämnade handlingar ska vara på finska, svenska eller engelska. Till handlingar på andra språk måste man bifoga en auktoriserad översättning till finska, svenska eller engelska utförd av myndighet eller auktoriserad translator. Mer information om auktoriserade translatorer: Energimyndigheten kan vid behov begära att kontoinnehavaren lämnar in handlingarna på finska eller svenska. Per post eller personlig inlämning Energimyndigheten Fågelviksgränden Helsingfors Om handlingarna lämnas in personligen ombes personen i fråga avtala om en lämplig tid i förväg med någon i utsläppshandelsregistrets personal (t.ex. via e-post Via fax ( ) eller som inskannad e-postbilaga Båda sätten kan användas men observera följande eventuella problem: - överförda faxdokument kan ibland bli så oläsliga att handlingarna måste begäras på nytt - när det gäller e-post är säkerheten mindre och risken för att någon utomstående ska komma över de begärda handlingarna ökar Tidsenlighet av handlingar Handlingarna får vara högst tre (3) månader gamla, om ej annat nämns i samband med kravet. Identitetsbevis (identitetskort eller pass), av vilka kopior lämnas in, måste vara giltiga när kopian lämnas in till ämbetsverket. Bestyrkandet av kopian av identitetskortet eller passet får inte vara äldre än tre (3) månader, räknat från den tidpunkt då begäran om åtgärd görs. En sådan bestyrkt kopia som har lämats in till ämbetsverket godkänns i samband med nya begäranden om åtgärder tills identitetskortets eller passets giltighet upphör.

3 3 (9) B. SOM STÄLLS PÅ BEGÄRANDEN OM ÅTGÄRD Begäran om åtgärd HUR UPPFYLLS ET? Begäran om åtgärd kan göras: I registret eller På blanketten för åtgärdsbegäran Kontoinnehavarens godkännande av åtgärden Om åtgärdsbegäran gjorts: I registret - ska kontoinnehavaren lämna in ett underskrivet godkännande av åtgärden (Godkännandeblankett) - om begäran gäller uppdatering av kontouppgifter (t.ex. ändrade kontaktuppgifter) behöver kontoinnehavaren inte lämna in något godkännande På blanketten för åtgärdsbegäran - kontoinnehavaren behöver inte lämna in något separat godkännande eftersom godkännandet framgår av blanketten om åtgärdsbegäran Utredning av firmateckningsrätten hos kontoinnehavarens ombud Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Finlands företags- och organisationsdatasystem. Kontoinnehavaren som begär åtgärd behöver i regel inte lämna in separata handlingar. Om uppgifterna inte finns i Finlands företags- och organisationsdatasystem sänder Energimyndigheten kontoinnehavaren en separat begäran om att sända in kopior av följande dokument: Om kontoinnehavaren är ett företag: - Organisationens handelsregisterutdrag eller stiftelseurkund Om kontoinnehavaren är en kommun eller annan offentligrättslig aktör: - Kommunfullmäktiges giltiga förvaltningsstadga eller instruktioner, en samkommuns grundavtal eller motsvarande handling; och - Om den ovannämnda handlingen inte nämner de personer som äger firmateckningsrätt vid namn, ska man dessutom lämna in en handling där det framgår att undertecknarna har rätt att teckna firmanamn, till exempel: o o ett justerat protokoll från kommunfullmäktige eller motsvarande organ ett justerat protokoll från samkommunstämma eller annat förvaltningsorgan som enligt grundavtalet utövar beslutanderätt

4 4 (9) C. SOM STÄLLS PÅ BEHÖRIGA OMBUD, EXTRA BEHÖRIGA OMBUD SAMT BETRAKTARE Handlingar som styrker identiteten hos den person som nominerats till ombud och att personen är myndig HUR UPPFYLLS ET? Kontoinnehavaren ska lämna in en kopia av något av följande om den nominerade personen: - Ett ID-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD); eller - Pass Handlingar som styrker den permanenta adressen till den person som nominerats till ombud Minst ett av de behöriga ombuden som nominerats för ett frivilligt utsläppsrättskonto ska vara bosatt i Finland. Behöriga ombud för verksamhetsutövardepåkonto, luftfartygsoperatörskonto och kontrollörskonto omfattas inte av kravet på att ett av dem ska vara bosatt i Finland. Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna om den nominerade personens permanenta adress i Finlands befolkningsdatasystem. Kontoinnehavaren behöver i regel inte lämna in en separat handling. Om uppgifterna inte finns i Finlands befolkningsdatasystem sänder Energimyndigheten kontoinnehavaren en separat begäran om att sända in en kopia av något av följande: - Ett ID-kort enligt vad som beskrivits i föregående punkt, om det innehåller den permanenta adressen; - Annat identitetsbevis beviljat av en myndighet, där den permanenta adressen finns antecknad; - Om landet där personen är stadigvarande bosatt inte beviljar identitetsbevis med uppgifter om permanent adress, behövs intyg utfärdat av en lokal myndighet som bekräftar den nominerades permanenta adress; eller - En elräkning, gasräkning, vattenräkning eller annan motsvarande handling där personens permanenta adress framgår. Driftsstället ska framgå av räkningen. Utdrag ur straffregistret för den person som nominerats till ombud Energimyndigheten kan besluta att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud om den nominerade personen utreds eller under de senaste fem åren har fällts för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument. Minimiantalet behöriga ombud för ett utsläppsrättskonto Personer bosatta i Finland: Energimyndigheten begär uppgifterna hos Finlands Rättsregistercentral. Kontoinnehavaren behöver inte lämna in några handlingar till Energimyndigheten. Personer bosatta utanför Finland: Kontoinnehavaren ska för den person som är bosatt utanför Finland sända in ett utdrag ur straffregistret från det land där personen är bosatt. Kontrollörskontot ska ha minst ett (1) behörigt ombud/konto. Övriga konton ska ha minst två (2) behöriga ombud/konto.

5 5 (9) D. SOM STÄLLS PÅ INNEHAVARE AV PERSONDEPÅKONTO OCH HANDELSKONTO OM EN ORGANISATION ANSÖKER OM ATT ÖPPNA KONTO: Handling som styrker att den organisation som ansöker om att öppna kontot har ett öppet bankkonto i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Luftfartygsoperatörer kan även lämna in bevis på ett öppet bankkonto i ett annat land än en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. HUR UPPFYLLS ET? Organisationen som ansöker om att öppna kontot ska sända in ett utlåtande om ett öppet bankkonto som underskrivits av banken. Utlåtandet ska innehålla följande uppgifter: bankens namn, bankkontoinnehavarens namn, datum och bankrepresentantens underskrift. Kopia av stiftelseurkunder för den organisation som ansöker om att öppna kontot och kopia av handling som styrker registreringen av organisationen samt vilka som leder organisationen Ett konto kan bara öppnas för en organisation som är registrerad i Finland. Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Finlands företags- och organisationsdatasystem. Organisationen som ansöker om att öppna kontot behöver i regel inte sända in separata handlingar. Om uppgifterna inte finns i Finlands företags- och organisationsdatasystem sänder Energimyndigheten organisationen som ansöker om att öppna kontot en separat begäran om att sända in kopior av följande dokument: - Organisationens stiftelseurkund; och - Handling som styrker registreringen av organisationen, t.ex. utdrag ur handelsregistret i Finland. Om uppgiften om organisationens ledare inte framgår av organisationens stiftelseurkund eller handelsregisterutdrag ska kontoinnehavaren dessutom sända in ett intyg utfärdat av en myndighet om vilka personer som i praktiken leder organisationens dagliga verksamhet. - En kommun ska sända in en handling där man förordnar om kommunens myndigheter och deras verksamhet, uppgifter och fördelning av befogenheter. Uppgiften om verksamhetsledarna kan framgå av kommunfullmäktiges giltiga förvaltningsstadga eller instruktioner, eller av samkommunens grundavtal eller motsvarande handling. Om ovannämnda handlingar inte nämner de personer som leder organisationens dagliga verksamhet vid namn, ska man dessutom lämna in ett giltigt beslut, ett justerat protokoll eller annan handling där namnet på personen som förordnats för uppgiften framgår. I praktiken avser man här t.ex. direktören för ett kommunalt affärsverk.

6 6 (9) Utdrag ur straffregistret för de ovannämnda verksamhetsledarna för organisationen som ansöker om att öppna kontot Energimyndigheten kan avslå en ansökan om att öppna ett konto om sökanden eller, om denne är en juridisk person, någon av verksamhetsledarna utreds eller under de senaste fem åren har fällts för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument. Uppgifter om de verkliga förmånstagarna i organisationen som ansöker om att öppna ett konto, inklusive typ av ägarförhållande eller beslutanderätt, enligt definitionen i direktiv 2005/60/EG och I lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008). Intyg utfärdat av en myndighet om att organisationen som ansöker om att öppna kontot är momsregistrerad Personer bosatta i Finland: Energimyndigheten begär uppgifterna direkt hos Finlands Rättsregistercentral. Organisationen som ansöker om att öppna kontot behöver inte sända in några handlingar till Energimyndigheten. Personer bosatta utanför Finland: Organisationen som ansöker om att öppna kontot ska för den person som är bosatt utanför Finland sända in ett utdrag ur straffregistret från det land där personen är bosatt. Aktiebolag vars värdepapper inte är föremål för offentlig handel ska sända in en giltig förteckning över aktieägarna. Organisationer vars värdepapper är föremål för offentlig handel enligt definitionen i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller motsvarande handel i en annan EES-stat behöver inte sända in dessa uppgifter. Andra organisationer ska sända in en giltig handling om ägarförhållanden, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller motsvarande regler eller avtal ifall de verkliga förmånstagarna inte framgår av handlingarna i ovannämnda punkter. Som en verklig förmånstagare räknas en fysisk person som utövar bestämmande inflytande över den juridiska personen. Den fysiska personen anses utöva bestämmande inflytande över den juridiska personen om personen 1) innehar mer än 25 procent av det röstetal som aktierna eller andelarna medför och detta röstetal grundar sig på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar eller på någon annan överenskommelse, eller 2) har rätt att utnämna eller avskeda majoriteten av ledamöterna i företagets eller sammanslutningens styrelse eller i därmed jämförbara organ eller i det organ som har en motsvarande rätt, och denna rätt grundar sig på samma omständigheter som det röstetal som avses i 1 punkten. Organisationer registrerade i Finland: Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Finlands företags- och organisationsdatasystem. Organisationer som är registrerade i Finland behöver inte sända in separata handlingar. Organisationer registrerade utanför Finland: Organisationer som är registrerade utanför Finland ska sända in motsvarande uppgifter från den stat där de är registrerade.

7 7 (9) Bokslutsuppgifter om organisationen som ansöker om att öppna kontot Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Finlands företags- och organisationsdatasystem. Organisationen som ansöker om att öppna kontot behöver i regel inte sända in separata handlingar. Om uppgifterna inte finns i Finlands företags- och organisationsdatasystem sänder Energimyndigheten organisationen som ansöker om att öppna kontot en separat begäran om att sända in en kopia av den senaste årsredovisningen eller det reviderade bokslutet, eller om organisationen enligt lagen inte är skyldig att förrätta revision, en kopia av bokslutet som bestyrkts av skatteverket eller ekonomichefen. Handlingar som styrker den officiella adressen till organisationen som ansöker om att öppna kontot Om organisationens officiella adress inte framgår av handlingarna i ovannämnda punkter ska organisationen som ansöker om att öppna kontot sända in en handling där uppgiften framgår.

8 8 (9) OM EN PRIVATPERSON ANSÖKER OM ATT ÖPPNA KONTO: HUR UPPFYLLS ET? Handlingar som styrker att den privatperson som ansöker om att öppna kontot har ett öppet bankkonto i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Luftfartygsoperatörer kan även lämna in bevis på ett öppnat bankkonto i ett annat land än en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Personen som ansöker om att öppna kontot ska sända in ett utlåtande om ett öppnat bankkonto som underskrivits av banken. Utlåtandet ska innehålla följande uppgifter: bankens namn, bankkontoinnehavarens namn, datum och bankrepresentantens underskrift. Handlingar som styrker identiteten hos den privatperson som ansöker om att öppna kontot Privatpersoner som ansöker om att öppna konto ska sända in en kopia av något av följande: - Ett ID-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD); eller Handlingar som styrker den permanenta adressen till den privatperson som ansöker om att öppna kontot Ett konto kan bara öppnas för en privatperson som är permanent bosatt i Finland. Nationaliteten spelar ingen roll, det är den permanenta bostadsorten som avgör. Utdrag ur straffregistret för den privatperson som ansöker om att öppna kontot Energimyndigheten kan avslå en ansökan om att öppna ett konto om sökanden eller, om denne är en juridisk person, någon av verksamhetsledarna utreds eller under de senaste fem åren har fällts för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument. - Pass Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna i Finlands befolkningsdatasystem. Personen som ansöker om att öppna kontot behöver i regel inte sända in separata handlingar. Om uppgifterna inte finns i Finlands befolkningsdatasystem sänder Energimyndigheten personen som ansöker om att öppna kontot en separat begäran om att sända in en kopia av något av följande: - Ett ID-kort enligt vad som beskrivits i föregående punkt, om det innehåller den permanenta adressen; - Annat identitetsbevis beviljat av en myndighet, där den permanenta adressen finns antecknad; - Om landet där personen är stadigvarande bosatt inte beviljar identitetsbevis med uppgifter om permanent adress, behövs intyg utfärdat av en lokal myndighet som bekräftar personens permanenta adress; eller - En elräkning, gasräkning, vattenräkning eller annan motsvarande handling där personens permanenta adress framgår. Driftsstället ska framgå av räkningen Personer bosatta i Finland: Energimyndigheten begär uppgifterna direkt hos Finlands Rättsregistercentral. Privatpersoner som är bosatta i Finland behöver inte sända in några handlingar till Energimyndigheten. Personer bosatta utanför Finland: Privatpersoner som är bosatta utanför Finland ska sända in ett utdrag ur belastningsregistret i sitt hemland.

9 9 (9) E. SOM STÄLLS PÅ INNEHAVARE AV KONTROLLÖRSKONTO Handlingar som styrker att den person som begär öppnande av kontot är en ackrediterad kontrollör i enlighet med artikel 15 i direktivet 2003/87/EG. HUR UPPFYLLS ET? Energimyndigheten kontrollerar uppgifterna direkt hos den myndighet som godkänt kontrollören. Kontrollören som ber om öppnande av kontot behöver inte lämna in handlingarna själv.

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

utslappshandel.se Titti Norlin HUR-gruppen Energimyndigheten UNION REGISTRY EU-gemensamma utsläppsrättsregistret för EU ETS

utslappshandel.se Titti Norlin HUR-gruppen Energimyndigheten UNION REGISTRY EU-gemensamma utsläppsrättsregistret för EU ETS Titti Norlin HUR-gruppen Energimyndigheten UNION REGISTRY EU-gemensamma utsläppsrättsregistret för EU ETS Vad är Unionsregistret? Enligt EU:s handelsdirektiv är varje medlemsstat skyldig att upprätta och

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR DE KONTON I UNIONSREGISTRET SOM FÖRVALTAS AV FINLAND

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR DE KONTON I UNIONSREGISTRET SOM FÖRVALTAS AV FINLAND 1 (10) ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR DE KONTON I UNIONSREGISTRET SOM FÖRVALTAS AV FINLAND 1. Struktur och begrepp 1.1. Dessa villkor och förutsättningar gäller verksamhetsutövardepåkonton, luftfartygsoperatörskonton,

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Titti Norlin HUR-gruppen Energimyndigheten UNION REGISTRY. EU-gemensamma utsläppsrättsregistret för EU ETS. Komplettering ang CER/ERU

Titti Norlin HUR-gruppen Energimyndigheten UNION REGISTRY. EU-gemensamma utsläppsrättsregistret för EU ETS. Komplettering ang CER/ERU Titti Norlin HUR-gruppen Energimyndigheten UNION REGISTRY EU-gemensamma utsläppsrättsregistret för EU ETS Komplettering ang CER/ERU Ingen banking mellan handelsperioderna, då dessa enhetstyper ligger utanför

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation:

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation: 1 Öppnande av bankkonto I denna bilaga finns information om de dokument och utredningar som bankerna i allmänhet kräver för att öppna ett bankkonto för ett företag. Praxis kan variera något mellan bankerna.

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FRÅN LIVFÖRSÄKRING VID DÖDSFALL

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FRÅN LIVFÖRSÄKRING VID DÖDSFALL UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGEN Försäkringsnummer Försäkringstagare Försäkrad (förmånslåtare) Dödsdatum Dödsorsak UPPGIFTER OM KONTAKT- PERSON Kontaktperson namn Kontaktperson telefonnummer Kontaktperson Kontaktperson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 270/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 3.5.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 122/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

Hantering av utsläppsrätter

Hantering av utsläppsrätter Hantering av utsläppsrätter Andreas Åkerling HUR-gruppen Energimyndigheten utslappshandel@energimyndigheten.se www.utslappshandel.se Om EU ETS EU:s system för handel med utsläppsrätter Ca 13 000 energi-

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER Godkända i OFR-nämndens sammanträde den 28 januari 2009, 10 Förändringarna godkända

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Anvisning för nya användare av unionsregistret ECAS-konto, registrering och anslutning

Anvisning för nya användare av unionsregistret ECAS-konto, registrering och anslutning Anvisning för nya användare av unionsregistret ECAS-konto, registrering och anslutning ECAS-konto och registrering krävs innan en ny användare kan utses till kontoombud Innan en ny person kan utses till

Läs mer

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse STIFTELSENS NAMN FO-NUMMER Fyll endast i ändrade uppgifter eller nya uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING AV STADGAR (Fyll endast i om beslut om stadgeändring har fattats) STYRELSE

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_EN 1 *1049901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV TIDIGARE FINSKT MEDBORGARSKAP Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund

Läs mer

Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33

Läs mer

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet Europeiska Unionen Gemenskapens växtsortsmyndighet ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET Via det nationella organet: Diarienummer: Ifylls endast av det nationella

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VARULOTTERI 1. Sökande Förening / Stiftelse /Annat samfund FO-nummer / registernummer Adress Kontaktperson Adress (om annan än sökande) 2. Den som i

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_PH4 1 *1319901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR BARN Med denna blankett ansöks om ett första uppehållstillstånd i Finland för ett barn under 18 år på grund av familjeband. Avsikten med ansökan om

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen EUIPO NOTES-SV CONV.IR. - 03/2016 Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD... 2 1 REGISTRERING AV OMBUD... 2 1.1 Registreringsansökan... 2 1.2 Utredningar som skall bifogas ansökan... 3 1.2.1 Juridisk person... 3 1.2.2

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

1 BULGARIEN INSTRUKTION

1 BULGARIEN INSTRUKTION 1 BULGARIEN INSTRUKTION ANSÖKAN Instruktionen skall vara till hjälp för sammanställningen av din adoptionsansökan till Bulgarien. För att undvika såväl onödigt arbete som ökade kostnader är det viktigt

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund av att du har hört till de ingermanlänningar

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

Intygande skatterättslig hemvist - företag

Intygande skatterättslig hemvist - företag Vänligen ta del av instruktionerna på sida 4 innan du fyller i denna blankett Information om Vänligen fyll i nedanstående fält med hänsyn till kontohavaren. kontohavare Företagets namn Organisationsnummer/Kundnummer

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Införande av CEREMP-systemet

Införande av CEREMP-systemet Införande av CEREMP-systemet Anvisning till marknadsaktörer på grossistmarknaderna för energi om införande av CEREMP-systemet och registrering av marknadsaktörer i det första skedet Version 1.0 Vad är

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING OLE_TY4 1 *1149901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland som idrottare, idrottstränare och bedriver

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

+ + Har du eller har du tidigare haft en finländsk personbeteckning? Ja Nej. OLE_PH5_sv_311216PP +

+ + Har du eller har du tidigare haft en finländsk personbeteckning? Ja Nej. OLE_PH5_sv_311216PP + OLE_PH5 1 *1329901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ANNAN ANHÖRIG Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland på basis av familjeband som annan anhörig

Läs mer

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot.

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot. Ankomstdatum FIT & PROPER-blankett S3 DNR Lämplighetsprövning Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i värdepappersföretag och deras utländska filialer holdingföretag för värdepappersföretag fondbörser

Läs mer

8 Registrera sig för en inbjudan

8 Registrera sig för en inbjudan 8 Registrera sig för en inbjudan För att formellt få delta i en inbjudan måste du registrera dig för denna. Du måste då ange vissa uppgifter om ditt företag. Om du vill delta i en inbjudan i egenskap av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2006:487 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 888 Filial 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

UNIONSREGISTRET - ANVÄNDARMANUAL

UNIONSREGISTRET - ANVÄNDARMANUAL UNIONSREGISTRET - ANVÄNDARMANUAL Version 16.3.5 2014-04-09 +4616 544 2300 Måndag Torsdag: 09.00 11.00 & 13.00 15.00 utslappshandel@energimyndigheten.se DENNA MANUAL ÄR AVSEDD ATT ANVÄNDAS ENDAST AV DE

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT... 3 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD... 3 1 REGISTRERING AV OMBUD... 2 1.1 Registreringsansökan... 2 1.2 Utredningar som skall bifogas ansökan... 3 1.2.1 Juridisk person... 3 1.2.2

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON, 556669-3130 VÄLJ SPARPRODUKT: (Information om respektive sparprodukt återfinns i produktbladet.) AROS 3 MÅN AROS 6 MÅN AROS 12 MÅN LIKVIDKONTO KONTOHAVARE Namn

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING OLE_TUT 1 *1109901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd för genomförande

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för behöriga och andra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2006:643 Utkom från trycket den 16 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling tillhandahålls

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform)

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform) Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsrättsförening / boendeförvaltningsområde / europeisk ekonomisk intressegruppering / utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland / hypoteksförening

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och försäkringsbolagslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:5 om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

1.2 Förhållandet mellan dig och Ferratum Bank p.l.c. regleras och är beroende av:

1.2 Förhållandet mellan dig och Ferratum Bank p.l.c. regleras och är beroende av: Ferratum Bank p.l.c. Allmänna villkor Introduktion FERRATUM BANK Generell presentation Ferratum Bank p.l.c. är ett publikt aktiebolag registrerat med nummer C56251 under maltesisk lag och licensierat som

Läs mer

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Statskontoret Föreskrift 1 (14) 18.8.2014 Dnr VK/687/00.01/2014 Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Enligt 41b (600/1997) i förordningen

Läs mer

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar QO SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs nogct igenom Svensk Inscl,nhil?gskontrollsflireskri/ierflir 90 konto (nedan benämnt fiireskrifier) inncm Ni ansöker

Läs mer