Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum Vår referens Charlotte Bernström Avdelningschef Tjänsteskrivelse Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP FRI Sammanfattning Fritidsförvaltningen och samorganisationerna MIP och MISO har identifierat ett behov av ett administrativt stöd till mindre föreningar som inte har möjlighet till egna konsulenter eller andra anställda. Behovet föreslås bli tillgodosett genom att MIP och MISO på uppdrag av fritidsnämnden startar en föreningspool med lönebidragsanställda. Ansökan omfattar även ett övertagande av vissa grundläggande föreningsutbildningar som förvaltningen idag ansvarar för. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja bidrag till MIP/MISO på kr för andra halvåret 2013 samt kr för 2014 för att starta och driva en föreningspool med målet att under 2014 ha 5-10 lönebidragsanställda i verksamhet att MIP och MISO erhåller bidrag för lönebidragsanställda för de personer som ingår i föreningspolen att projektet erhåller full kostnadstäckning för fem anställda med lönebidrag att uppdra åt förvaltningen att teckna avtal med MIP/MISO gällande föreningspool och ansvaret för de utbildningar som förvaltningen inte behöver genomföra själva. att föreningspoolen i första hand erbjuder sina tjänster till de föreningar som saknar anställd personal som har administrativa arbetsuppgifter att föreningar som söker stöd hos föreningspoolen ska vara registrerade hos fritidsförvaltningen men krav på medlemskap hos MIP eller MISO får inte ställas att verksamheten utvärderas hösten 2014 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, ansökan om bidrag till föreningspool Ansökan om stöd samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö SIGNERAD

2 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden (4) Ärendet Bakgrund Föreningar som är registrerade har krav på sig att följa förvaltningens allmänna villkor. Det innebär t.ex. att varje förening ska inkomma med årshandlingar och att de ska kunna sköta den administration som krävs för att bl.a. söka olika bidrag och ha en ekonomi i balans. Flertalet föreningar drivs enbart eller till stor del helt av medlemmar som inte uppbär någon lön. Förvaltningen ser att många föreningar saknar den kompetens som krävs för att kunna sköta bokföring och rapporter vilket i vissa fall resulterar i skuldsättning eller konflikter inom föreningen. Det i sin tur kan försvåra föreningarnas möjligheter att rekrytera nya medlemmar. Det finns idag 517 föreningar registrerade hos fritidsförvaltningen. Av de 517 föreningarna är det 443 som är registrerade på nivå 2 och 3 vilket är första kravet för att kunna ha rätt till lönebidrag. Det är dock inte alla dessa som har egen lokal så att det skulle vara möjligt. 140 föreningar har bidrag från förvaltningen för totalt 278 lönebidragsanställda. Det är 90 anställda som arbetar mindre än 100% medan 188 arbetar 100%. En orsak till att en förening väljer att inte anställa någon kan vara att man som förening inte vill eller kan ta på sig det arbetsgivaransvar det innebär men också att de inte har någon lokal. Då återstår att utföra det administrativa själv eller att hyra in extern hjälp. Som MIP och MISO anger i sin ansökan skulle en föreningspool erbjuda en gemensam arbetsplats till flertalet lönebidragsanställda som annars inte hade fått möjlighet till arbete då de berörda föreningarna inte vill/kan ha arbetsgivaransvar av olika anledningar. Det är en större trygghet för anställda och föreningarna själva, dels för att en ensam lönebidragsanställd inte behöver sitta ensam på en arbetsplats och dels för att föreningarna inte behöver drabbas lika hårt vid sjukdom eller ändrade anställningsförhållanden. Man har också möjligheten att ha olika kompetenser i poolen vilket man inte har möjlighet till med en enda person. Föreningar har ökade möjligheter att bli bättre organiserade och kan därmed också lägga mer arbete på att få Malmöborna engagerade i föreningslivet om de får ett stöd i att klara av de administrativa funktionerna. Då förvaltningen har kontrollansvar gentemot föreningarna är det inte lämpligt att förvaltningen själv står för det stöd som idag saknas. Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP) och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) har redan idag ett uppdrag att vara medlemsföreningarnas röster gentemot förvaltningen. De erbjuder idag stöd till föreningar bl.a. i form av ordförande på årsmöten, att kalla till årsmöten och skriva protokoll på korrekt sätt, nå-

3 got som inte alltid är så lätt för nystartade eller små föreningar med liten kunskap om föreningslivets administration. För MIP och MISO är en föreningspool en naturlig förlängning av saker de redan gör idag. 3 (4) För förvaltningens tjänstemän innebär en fungerande föreningspool att årshandlingar och övriga dokument som behövs i föreningarnas olika verksamheter kommer in och är korrekta i större utsträckning än idag. Detta skulle spara resurser och minska de negativa konsekvenser som föreningarna annars kanske hade fått ta i och med att handlingarna blir felaktigt ifyllda eller inte ens inskickade. Föreningspoolen kommer inte att vara kostnadsfri. Som förening har man ansvar att sköta allt administrativt arbete på något sätt, genom eget arbete, ev. lönebidragsanställd, ev. konsulent, revisonsbyrå etc. För att ha möjlighet att utnyttja tjänsterna i föreningspoolen måste man som förening betala så att föreningspoolen istället kan betala sina kostnader för mellanskillnaden för de anställda. Utbildningar som styrelse- och kassörsutbildning kommer att erbjudas i MIP och MISOS regi, antingen genom lönebidragsanställda i poolen eller genom andra utbildningsanordnare. Bedömning Förvaltningen bedömer att en föreningspool bör startas upp av MIP och MISO i samarbete med förvaltningen från Idén kom från både organisationerna och förvaltningen samtidigt och därför inleddes samtal där resonemanget utgick från att det finns uppenbara behov av ett stöd till föreningar, något som skulle innebära en förbättring för nuvarande föreningar men även underlätta för nya föreningar att starta och få igång en bra verksamhet. I förlängningen ser förvaltningen att detta skulle möjliggöra för Malmöbor att ta del av ett ökat föreningsliv. Hur stor kostnaden ska vara och hur den ska betalas anges inte i ansökan och behöver därför tas fram under projektets tid i samråd med förvaltningen som också sitter med i styrgruppen. Det är mycket troligt att föreningspoolen inledningsvis inte kan ta ut någon kostnad utan istället måste jobba med att marknadsföra och prova sig fram för att veta vilket behov föreningarna har. Därför behövs en utredning göras efter projektets 1,5 år där förvaltningen ser över vilka som använder poolen, hur det slår ekonomiskt för föreningarna, hur många lönebidragsanställda som är anställda i poolen och i föreningarna. Det finns en risk att de som idag är anställda ute i föreningarna blir av med sina jobb om föreningarna tycker att det är enklare och mer praktiskt att använda föreningspoolens tjänster. Ett delsyfte är att öka antalet lönebidragsanställda så här måste vi se till att en sådan minskning i så fall genererar en motsvarande ökning i föreningspoolen. Idag tillåter inte förvaltningens regler att organisationer som MIP och MISO får bidrag från förvaltningen för att anställa lönebidragare. Det bör tas med i föreningsstöd för 2014 så att det blir möjligt.

4 4 (4) En medellön för en lönebidragsanställd hos de föreningar som är registrerade hos Fritidsförvaltningen ligger idag på ca kr för heltid om den översta percentilen räknas bort. En del av det ersätts via lönebidrag och förvaltningen går in med en del medan det kvarstår en mellanskillnad för föreningarna att stå för själva. Då det i inledningsskedet är svårt att starta med sådana kostnader ser förvaltningen ett behov av att stå för mellanskillnaden för de första fem lönebidragsanställda i föreningspoolen under Därefter får en utvärdering visa hur och om det ska betalas av förvaltningen eller om föreningspoolen bär sina egna kostnader genom de tjänster de erbjuder. Förvaltningen bedömer också att utbildningar som förvaltningen idag köper in och inte har något behov av att driva själva med fördel kan läggas över på MIP och MISO i samband med föreningspoolen. Idag används handläggare på förvaltningen till att ta emot anmälningar, öppna upp och låsa för inhyrda utbildningsanordnare, något som inte är kostnadseffektivt. Styrelseutbildning, kassörsutbildning är sådana exempel. Förvaltningen fortsätter att hålla i utbildningar som direkt rör egna regler och krav, t.ex. bidragsbestämmelser och har ansvar att se till att de utbildningar som hålls av MIP och MISO håller en god kvalitet. Ansvariga Bo Sjöström Direktör

5 Till Malmö den 24 april 2013 Fritidsnämnden, Malmö stad Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö. Bakgrund Det har både från MIP, MISO och från Fritidsförvaltningen definierats ett behov av stöd till mindre föreningar, och då främst föreningar utan konsulent eller annan anställd personal, i hjälp och stöd med administrativa funktioner. MIP och MISO ser behovet och ser att en stödfunktion bör byggas upp utan att makt och ansvar tas från föreningarna. Att bistå konstruktivt och med hög kvalitet är ytterst viktigt för MIP och MISO och vi ser Föreningspool som en naturlig förlängning av saker vi redan gör idag. Vi ser att utbildningsinsatser måste inkluderas i Föreningspoolen och vill därför även genomföra grundläggande föreningsutbildningar. Vi ser att kommunens kostnader kompenseras av ökade källskatteintäkter. Genomförande Under våren/sommaren 2013 börjar vi bygga upp det administrativa stödet till föreningar genom att ta emot en praktikant/lönebidragare som bl.a. får till uppgift att bisitta i MIPs och MISOs föreningsarbete och administration. En behovsanalys kommer att göras initialt. Behov av stöd både utifrån föreningarnas och fritidsförvaltningens syn skall beaktas. Det blir ett sätt att lära oss vilken typ av kompetens och personer vi ska söka efter när vi anställer fler lönebidragare till hösten, och hur arbetsbeskrivningen bör se ut för den som ska arbetsleda lönebidragarna. Under sensommaren/hösten bör en arbetsstyrka på ca 5 personer vara verksamma i föreningspoolen, varav 4 personer via lönebidrag eller annan arbetsmarknadsåtgärd. För att genomföra uppbyggnaden ansöker Malmö Idrottsföreningar Samorganisation MISO tillsammans med Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation - MIP om: Kostnadsteckning avseende förstudie 1/7 31/ med kr Kostnadsteckning avseende utförandefas 1/1 31/ med kr Kostnadsteckning avseende utbildningsinsatser 1/7 31/ med ca kr Kostnadsteckning avseende utbildningsinstaser 1/1 31/ enl. senare övernsk. Dag som ovan Linda Attin/enl. uppdrag 1

6 Innehållsförteckning Syftet med en föreningspool Nyttan med en föreningspool Föreningsutbildning Föreningarnas behov måste kartläggas Mål 2013 Mål 2014 Styrgrupp Utbildningspartners Samarbetspartners Budget Syftet med en föreningspool - En föreningspool tar ett stort socialt ansvar genom att ge fler personer möjligheter till arbete. - En föreningspool är en gemensam effektiv och utvecklande arbetsplats som skapar mer föreningsnytta. - De anställda på arbetsplatsen rustas och utvecklas för att kunna möta nya utmaningar inom eller utanför organisationen. - Kontakten och samverkan mellan föreningar och kommunen förbättras eftersom särskilt små föreningar får mer kvalificerad administration, vilket underlättar kommunens bidragsgivande och uppföljning. Nyttan med en föreningspool Nytta för föreningar Poolen ger genom sin breda kompetens mer professionellt stöd till föreningen. Arbetsgivaransvaret kan flyttas från föreningens ideella krafter till poolens professionella. Föreningen har möjlighet att ta del av personal utifrån sitt behov vid olika tidpunkter till en rimlig kostnad. Föreningarna erbjuds utbildning för sin åttagande. Genom att poolen består av många anställda drabbas inte viktig verksamhet vid sjukdom. Poolen kan erbjuda gemensam utrustning. Nytta för anställda i föreningar I en föreningspool får du arbetskamrater som du kan dela arbetsuppgifter med. Ni kan lära av varandra och tillsammans klara svårare arbetsuppgifter. Det finns en trygghet i att ditt arbete kan utföras av någon annan när du eventuellt är frånvarande. Arbetsgivaransvaret blir tydligare och den fysiska och psykiska arbetsmiljön har större möjligheter att förbättras. Nytta för arbetsförmedlingen Med föreningspoolen får AF samarbeta med en part istället för med många mindre föreningar. En föreningspool har en tydlig och väl definierad roll som arbetsgivare. På arbetsplatserna kommer det att finnas bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö, med bra arbetsledning och kvalificerat stöd till anställda med speciella behov. Nytta för försäkringskassan Med föreningspoolen får försäkringskassan samarbeta med en part istället för med många mindre föreningar. Kostnaderna för sjukersättning kan på sikt minska på grund av att de anställda i poolen får ökade möjligheter till samarbete, och förutsättningar att gemensamt utföra arbetsuppgifter som var och en, på grund av sin sjukdom, inte kan utföra på egen hand. 2

7 Nytta för Kommunen Med ökad sysselsättning inom föreningslivet så bidrar poolen till kommunens ökade skatteintäkter. Föreningspoolen kan stötta föreningar att bli starkare och bättre organiserade så att de kan engagera fler av kommunens invånare. Föreningspoolen bidrar till ökad attraktionskraft för kommunen genom att genomföra event och arrangemang vilket även ökar intäkterna för kommunen. Kommunens samverkan med föreningslivet underlättas, eftersom föreningar med svag administration stärks. Nytta för arbetsgivarorganisationen och fackförbundet På en större arbetsplats finns det goda möjligheter att bedriva facklig verksamhet och anställningarna blir tryggare. Föreningsutbildning MIP och MISO ser som en av sina uppgifter att stärka kompetensen hos båda ideella och professionella krafter i Malmös föreningsliv. Syftet är att stödja föreningarna att ta en större plats i samhällsutvecklingen. Utbildning av föreningsstyrelser sker i huvudsak av föreningslivet själv i samverkan. Samma gäller utbildningar som handlar om föreningsideologiska frågor som demokrati, mål och utveckling m.m. Vi vill utveckla utbildningarna för föreningslivet i Malmö framförallt bygga vidare på de goda erfarenheter vi har av att samla föreningsledare och låta erfarenhetsutbyte ge upphov till nya samarbeten och verksamheter. Vi ser också att Malmös föreningsliv behöver utbildningar som fokuserar på omvärlden, på framtidens utmaningar men också på viktiga värderingsfrågor som mångfald, jämställdhet och demokrati. Ska Malmös föreningsliv kunna fortsätta vara den positiva kraft som Malmö behöver måste vi också investera i föreningarnas ledare i form av utvecklande utbildningar. I vårt arbete vill vi finna nya former för utbildning och även nya relevanta former för att validera utbildning. Vi vill samarbeta med Malmö Högskola och de studieförbund som idag bedriver delar av denna viktiga föreningsutbildning och på sikt skapa en föreningsakademi som hanterar allt från funktionsutbildning av olika styrelsefunktioner över fördjupande utbildningar om demokrati och värdegrund till avancerade utbildningar för att åstadkomma nya verksamheter och metoder för det ideella arbetet. Föreningarnas behov måste kartläggas Vi ser i dagsläget en uppdelning i tre områden: 1. Basadministration (anställda i poolen men arbetar för föreningar) a. Medlemregister b. Årsmöteshandlingar o Praktisk årsmöteshjälp c. Ekonomi d. Stadgar e. Stöd i personaladministrativa frågor f. Projektansökningar g. Kommunikation h. Utbildning i. Evenemang 3

8 2. Praktisk service (med anställd personal i poolen som arbetar för föreningarna) a) Mindre reparationer b) Enklare IT-support 3. Personalservice a) Vara arbetsgivare men arbetsinsatsen finns ute i förening/föreningar Mål 2013 Administrativt stöd till mindre föreningar - Bistånd med att få formella handlingar på plats - Årsmötesordförande utbildning - Utveckla stadgarna i er förening - Pool av årsmötesordföranden Administrativt stöd till andra föreningar I samarbete med andra föreningar/förvaltningar erbjuda administrativ service till andra föreningar (utöver servicen till mindre föreningar, som sker i samverkan med Fritidsförvaltningen). Lokalbehovsanalys Det måste utredas hur kontor/ lokalbehovet ser ut och vilken kostnadsbild som finns för lokal. Avgörande faktor kommer att vara hur många i personalpoolen som kommer att vara placerade ut på föreningar eller vara centralt placerade. Vi välkomnar fortsatt diskussion med fritidsförvaltningen kring ett Föreningarnashus II. Förprojektera och starta en Föreningspool Under sensommaren/hösten bör en arbetsstyrka på ca 5 personer vara verksamma i Föreningspoolen, vara 4 personer via lönebidrag eller annan arbetsmarknadsåtgärd. Det är önskvart att det skall finnas en åldersfördelning även bland de anställda i Föreningspoolen. Till Föreningspoolen skall det även kopplas praktikplatser för unga malmöbor. Genomför utbildningar på följande teman - Ideell styrelses ansvar och makt (ordförande, kassör, sekreterare, ledamot, revisor) - Demokrati i förening - Administration i förening - Revidering av Kvalité i förening Kvalitetssäkra verksamheten Göra riskanalys Mål 2014 Bokföringshjälp till föreningar Föreningspoolen etableras Utbildningsinstatser - Fördjupad sekreterarworkshop - Fördjupad kassörsworkshop - Fördjupad ordförandeworkshop 4

9 - Demokrati-Dialog - Medlemsinflytande - Samhällspåverkan - Ta till vara individers engagemang - Medlemsvård Styrgrupp: Tommy Theorin, Fredrik Eklöf, Mats Werne, Fritidsförvaltningen, Linda Attin Utbildningspartners Studieförbund, Folkhögskolor, SISU Samarbetspartners Skapa branschråd Malmö hos Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedling, INAR, Malmö stad, Jobb Malmö o liknande, Kulturförvaltningen, Sociala Resursförvaltningen, Försäkringskassan Budget Intäkter tkr Fritidsförvaltningen Ca 40 tkr Basutbildningar till föreningslivet Mellanskillnaden på den del av lönebidragen som inte ersätts av länsarbetsnämnden avses sökas hos fritidsförvaltningen genom det stöd som finns i Föreningsstödet. Kostnader 2013 Projektledning Arbetsledning Lön/Arvode, utbildare & specialkunskap Kontorsplatser & Utrustning Studiebesök Intäkter tkr Fritidsförvaltningen Ca 40 tkr Basutbildningar till föreningslivet Mellanskillnaden på den del av lönebidragen som inte ersätts av länsarbetsnämnden avses sökas hos fritidsförvaltningen genom det stöd som finns i Föreningsstödet. Kostnadstäckning från föreningar (kan vara del av lön eller materialkostnader) Bidrag för fördjupade utbildningsinsatser Kostnader 2014 Projektledning Arbetsledning Lön/Arvode, utbildare & specialkunskap Kontorsplatser & Utrustning Lokalkostnader Ideella timmar från kommersiella bolag/externa aktörer Redovisningsbyråer Banker Skatteverket Fackförbund och Arbetsgivarorganisationer kring arbetsrätt M.fl. 5

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo.

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo. SIGNERAD 2014-09-01 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-29 Vår referens Ena Dzekovic Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Ena.Dzekovic@malmo.se Särskild granskning avseende GAK Enighet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-10-03 Vår referens Per-Olov Bergqvist Avdelningschef Tjänsteskrivelse per-olov.bergqvist@malmo.se Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus FRI-2013-2303

Läs mer

Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för medel- och långdistanslöning i Malmö

Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för medel- och långdistanslöning i Malmö SIGNERAD 2015-08-06 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-19 Vår referens Rebecka Olofsson Enhetschef rebecka.olofsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-21 Vår referens Tjänsteskrivelse Ansökan om föreningsbidrag Malmö Romska Idécent er GrF-2013/2546 Sammanfattning Malmö Romska Idécenter ansöker

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

~ #lek (7~!?,-- RONNEBY KOMMUN. Justeras. Utdrags bestyrkande. Sammanträdesprotokoll 2014-06-02. Kommunstyrelsens personalutskott

~ #lek (7~!?,-- RONNEBY KOMMUN. Justeras. Utdrags bestyrkande. Sammanträdesprotokoll 2014-06-02. Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2014-06-02 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 2 juni 2014 kl. 08.30-11.30 Beslutande Roger Fredriksson Kenneth

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865

Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865 Sammanfattning Kvarnby IK har under 2012, på

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-30 Vår referens Ann Andersson Tjänsteskrivelse Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar Ärende 9 2013-294

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77

Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77 112 Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77 KS Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna delrapporten

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014

Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-01-15 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om projektmedel 2015-2016 Tjejer i Förening

Tjänsteskrivelse. Ansökan om projektmedel 2015-2016 Tjejer i Förening Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-11-26 Vår referens Gustav Johansson Föreningssekreterare Gustav.Johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om projektmedel 2015-2016 Tjejer i Förening

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Integration i förening

Integration i förening Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation Integration i förening Slutrapport 2007-01-01 2008-01-31 Introduktion och integration i föreningslivet av nyanlända flyktingar och andra invandrare i Malmö

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medborgarinitiativ gällande mötesplatser i Fosie

Tjänsteskrivelse. Medborgarinitiativ gällande mötesplatser i Fosie Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-237 Vår referens Gabriella Fricke Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse gabriella.fricke@malmo.se Medborgarinitiativ gällande mötesplatser i Fosie FRI-2013-1170

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Slutrapport: Förstudien Civil Kraft

Slutrapport: Förstudien Civil Kraft Slutrapport: Förstudien Civil Kraft Bakgrund Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation, MIP har under nio månader varit ansvarig för en förstudie, med Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

FritidsNÄMNDens FÖRENINGSSTÖD 2014 REGISTRERINGSNIVÅ 2 REGISTRERINGSNIVÅ

FritidsNÄMNDens FÖRENINGSSTÖD 2014 REGISTRERINGSNIVÅ 2 REGISTRERINGSNIVÅ Giltig från 2014 01 01 FritidsNÄMNDens FÖRENINGSSTÖD 2014 REGISTRERINGSNIVÅ 2 REGISTRERINGSNIVÅ 2 INNEHÅLL Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt gentemot

Läs mer