Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum Vår referens Charlotte Bernström Avdelningschef Tjänsteskrivelse Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP FRI Sammanfattning Fritidsförvaltningen och samorganisationerna MIP och MISO har identifierat ett behov av ett administrativt stöd till mindre föreningar som inte har möjlighet till egna konsulenter eller andra anställda. Behovet föreslås bli tillgodosett genom att MIP och MISO på uppdrag av fritidsnämnden startar en föreningspool med lönebidragsanställda. Ansökan omfattar även ett övertagande av vissa grundläggande föreningsutbildningar som förvaltningen idag ansvarar för. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja bidrag till MIP/MISO på kr för andra halvåret 2013 samt kr för 2014 för att starta och driva en föreningspool med målet att under 2014 ha 5-10 lönebidragsanställda i verksamhet att MIP och MISO erhåller bidrag för lönebidragsanställda för de personer som ingår i föreningspolen att projektet erhåller full kostnadstäckning för fem anställda med lönebidrag att uppdra åt förvaltningen att teckna avtal med MIP/MISO gällande föreningspool och ansvaret för de utbildningar som förvaltningen inte behöver genomföra själva. att föreningspoolen i första hand erbjuder sina tjänster till de föreningar som saknar anställd personal som har administrativa arbetsuppgifter att föreningar som söker stöd hos föreningspoolen ska vara registrerade hos fritidsförvaltningen men krav på medlemskap hos MIP eller MISO får inte ställas att verksamheten utvärderas hösten 2014 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, ansökan om bidrag till föreningspool Ansökan om stöd samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö SIGNERAD

2 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden (4) Ärendet Bakgrund Föreningar som är registrerade har krav på sig att följa förvaltningens allmänna villkor. Det innebär t.ex. att varje förening ska inkomma med årshandlingar och att de ska kunna sköta den administration som krävs för att bl.a. söka olika bidrag och ha en ekonomi i balans. Flertalet föreningar drivs enbart eller till stor del helt av medlemmar som inte uppbär någon lön. Förvaltningen ser att många föreningar saknar den kompetens som krävs för att kunna sköta bokföring och rapporter vilket i vissa fall resulterar i skuldsättning eller konflikter inom föreningen. Det i sin tur kan försvåra föreningarnas möjligheter att rekrytera nya medlemmar. Det finns idag 517 föreningar registrerade hos fritidsförvaltningen. Av de 517 föreningarna är det 443 som är registrerade på nivå 2 och 3 vilket är första kravet för att kunna ha rätt till lönebidrag. Det är dock inte alla dessa som har egen lokal så att det skulle vara möjligt. 140 föreningar har bidrag från förvaltningen för totalt 278 lönebidragsanställda. Det är 90 anställda som arbetar mindre än 100% medan 188 arbetar 100%. En orsak till att en förening väljer att inte anställa någon kan vara att man som förening inte vill eller kan ta på sig det arbetsgivaransvar det innebär men också att de inte har någon lokal. Då återstår att utföra det administrativa själv eller att hyra in extern hjälp. Som MIP och MISO anger i sin ansökan skulle en föreningspool erbjuda en gemensam arbetsplats till flertalet lönebidragsanställda som annars inte hade fått möjlighet till arbete då de berörda föreningarna inte vill/kan ha arbetsgivaransvar av olika anledningar. Det är en större trygghet för anställda och föreningarna själva, dels för att en ensam lönebidragsanställd inte behöver sitta ensam på en arbetsplats och dels för att föreningarna inte behöver drabbas lika hårt vid sjukdom eller ändrade anställningsförhållanden. Man har också möjligheten att ha olika kompetenser i poolen vilket man inte har möjlighet till med en enda person. Föreningar har ökade möjligheter att bli bättre organiserade och kan därmed också lägga mer arbete på att få Malmöborna engagerade i föreningslivet om de får ett stöd i att klara av de administrativa funktionerna. Då förvaltningen har kontrollansvar gentemot föreningarna är det inte lämpligt att förvaltningen själv står för det stöd som idag saknas. Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP) och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) har redan idag ett uppdrag att vara medlemsföreningarnas röster gentemot förvaltningen. De erbjuder idag stöd till föreningar bl.a. i form av ordförande på årsmöten, att kalla till årsmöten och skriva protokoll på korrekt sätt, nå-

3 got som inte alltid är så lätt för nystartade eller små föreningar med liten kunskap om föreningslivets administration. För MIP och MISO är en föreningspool en naturlig förlängning av saker de redan gör idag. 3 (4) För förvaltningens tjänstemän innebär en fungerande föreningspool att årshandlingar och övriga dokument som behövs i föreningarnas olika verksamheter kommer in och är korrekta i större utsträckning än idag. Detta skulle spara resurser och minska de negativa konsekvenser som föreningarna annars kanske hade fått ta i och med att handlingarna blir felaktigt ifyllda eller inte ens inskickade. Föreningspoolen kommer inte att vara kostnadsfri. Som förening har man ansvar att sköta allt administrativt arbete på något sätt, genom eget arbete, ev. lönebidragsanställd, ev. konsulent, revisonsbyrå etc. För att ha möjlighet att utnyttja tjänsterna i föreningspoolen måste man som förening betala så att föreningspoolen istället kan betala sina kostnader för mellanskillnaden för de anställda. Utbildningar som styrelse- och kassörsutbildning kommer att erbjudas i MIP och MISOS regi, antingen genom lönebidragsanställda i poolen eller genom andra utbildningsanordnare. Bedömning Förvaltningen bedömer att en föreningspool bör startas upp av MIP och MISO i samarbete med förvaltningen från Idén kom från både organisationerna och förvaltningen samtidigt och därför inleddes samtal där resonemanget utgick från att det finns uppenbara behov av ett stöd till föreningar, något som skulle innebära en förbättring för nuvarande föreningar men även underlätta för nya föreningar att starta och få igång en bra verksamhet. I förlängningen ser förvaltningen att detta skulle möjliggöra för Malmöbor att ta del av ett ökat föreningsliv. Hur stor kostnaden ska vara och hur den ska betalas anges inte i ansökan och behöver därför tas fram under projektets tid i samråd med förvaltningen som också sitter med i styrgruppen. Det är mycket troligt att föreningspoolen inledningsvis inte kan ta ut någon kostnad utan istället måste jobba med att marknadsföra och prova sig fram för att veta vilket behov föreningarna har. Därför behövs en utredning göras efter projektets 1,5 år där förvaltningen ser över vilka som använder poolen, hur det slår ekonomiskt för föreningarna, hur många lönebidragsanställda som är anställda i poolen och i föreningarna. Det finns en risk att de som idag är anställda ute i föreningarna blir av med sina jobb om föreningarna tycker att det är enklare och mer praktiskt att använda föreningspoolens tjänster. Ett delsyfte är att öka antalet lönebidragsanställda så här måste vi se till att en sådan minskning i så fall genererar en motsvarande ökning i föreningspoolen. Idag tillåter inte förvaltningens regler att organisationer som MIP och MISO får bidrag från förvaltningen för att anställa lönebidragare. Det bör tas med i föreningsstöd för 2014 så att det blir möjligt.

4 4 (4) En medellön för en lönebidragsanställd hos de föreningar som är registrerade hos Fritidsförvaltningen ligger idag på ca kr för heltid om den översta percentilen räknas bort. En del av det ersätts via lönebidrag och förvaltningen går in med en del medan det kvarstår en mellanskillnad för föreningarna att stå för själva. Då det i inledningsskedet är svårt att starta med sådana kostnader ser förvaltningen ett behov av att stå för mellanskillnaden för de första fem lönebidragsanställda i föreningspoolen under Därefter får en utvärdering visa hur och om det ska betalas av förvaltningen eller om föreningspoolen bär sina egna kostnader genom de tjänster de erbjuder. Förvaltningen bedömer också att utbildningar som förvaltningen idag köper in och inte har något behov av att driva själva med fördel kan läggas över på MIP och MISO i samband med föreningspoolen. Idag används handläggare på förvaltningen till att ta emot anmälningar, öppna upp och låsa för inhyrda utbildningsanordnare, något som inte är kostnadseffektivt. Styrelseutbildning, kassörsutbildning är sådana exempel. Förvaltningen fortsätter att hålla i utbildningar som direkt rör egna regler och krav, t.ex. bidragsbestämmelser och har ansvar att se till att de utbildningar som hålls av MIP och MISO håller en god kvalitet. Ansvariga Bo Sjöström Direktör

5 Till Malmö den 24 april 2013 Fritidsnämnden, Malmö stad Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö. Bakgrund Det har både från MIP, MISO och från Fritidsförvaltningen definierats ett behov av stöd till mindre föreningar, och då främst föreningar utan konsulent eller annan anställd personal, i hjälp och stöd med administrativa funktioner. MIP och MISO ser behovet och ser att en stödfunktion bör byggas upp utan att makt och ansvar tas från föreningarna. Att bistå konstruktivt och med hög kvalitet är ytterst viktigt för MIP och MISO och vi ser Föreningspool som en naturlig förlängning av saker vi redan gör idag. Vi ser att utbildningsinsatser måste inkluderas i Föreningspoolen och vill därför även genomföra grundläggande föreningsutbildningar. Vi ser att kommunens kostnader kompenseras av ökade källskatteintäkter. Genomförande Under våren/sommaren 2013 börjar vi bygga upp det administrativa stödet till föreningar genom att ta emot en praktikant/lönebidragare som bl.a. får till uppgift att bisitta i MIPs och MISOs föreningsarbete och administration. En behovsanalys kommer att göras initialt. Behov av stöd både utifrån föreningarnas och fritidsförvaltningens syn skall beaktas. Det blir ett sätt att lära oss vilken typ av kompetens och personer vi ska söka efter när vi anställer fler lönebidragare till hösten, och hur arbetsbeskrivningen bör se ut för den som ska arbetsleda lönebidragarna. Under sensommaren/hösten bör en arbetsstyrka på ca 5 personer vara verksamma i föreningspoolen, varav 4 personer via lönebidrag eller annan arbetsmarknadsåtgärd. För att genomföra uppbyggnaden ansöker Malmö Idrottsföreningar Samorganisation MISO tillsammans med Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation - MIP om: Kostnadsteckning avseende förstudie 1/7 31/ med kr Kostnadsteckning avseende utförandefas 1/1 31/ med kr Kostnadsteckning avseende utbildningsinsatser 1/7 31/ med ca kr Kostnadsteckning avseende utbildningsinstaser 1/1 31/ enl. senare övernsk. Dag som ovan Linda Attin/enl. uppdrag 1

6 Innehållsförteckning Syftet med en föreningspool Nyttan med en föreningspool Föreningsutbildning Föreningarnas behov måste kartläggas Mål 2013 Mål 2014 Styrgrupp Utbildningspartners Samarbetspartners Budget Syftet med en föreningspool - En föreningspool tar ett stort socialt ansvar genom att ge fler personer möjligheter till arbete. - En föreningspool är en gemensam effektiv och utvecklande arbetsplats som skapar mer föreningsnytta. - De anställda på arbetsplatsen rustas och utvecklas för att kunna möta nya utmaningar inom eller utanför organisationen. - Kontakten och samverkan mellan föreningar och kommunen förbättras eftersom särskilt små föreningar får mer kvalificerad administration, vilket underlättar kommunens bidragsgivande och uppföljning. Nyttan med en föreningspool Nytta för föreningar Poolen ger genom sin breda kompetens mer professionellt stöd till föreningen. Arbetsgivaransvaret kan flyttas från föreningens ideella krafter till poolens professionella. Föreningen har möjlighet att ta del av personal utifrån sitt behov vid olika tidpunkter till en rimlig kostnad. Föreningarna erbjuds utbildning för sin åttagande. Genom att poolen består av många anställda drabbas inte viktig verksamhet vid sjukdom. Poolen kan erbjuda gemensam utrustning. Nytta för anställda i föreningar I en föreningspool får du arbetskamrater som du kan dela arbetsuppgifter med. Ni kan lära av varandra och tillsammans klara svårare arbetsuppgifter. Det finns en trygghet i att ditt arbete kan utföras av någon annan när du eventuellt är frånvarande. Arbetsgivaransvaret blir tydligare och den fysiska och psykiska arbetsmiljön har större möjligheter att förbättras. Nytta för arbetsförmedlingen Med föreningspoolen får AF samarbeta med en part istället för med många mindre föreningar. En föreningspool har en tydlig och väl definierad roll som arbetsgivare. På arbetsplatserna kommer det att finnas bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö, med bra arbetsledning och kvalificerat stöd till anställda med speciella behov. Nytta för försäkringskassan Med föreningspoolen får försäkringskassan samarbeta med en part istället för med många mindre föreningar. Kostnaderna för sjukersättning kan på sikt minska på grund av att de anställda i poolen får ökade möjligheter till samarbete, och förutsättningar att gemensamt utföra arbetsuppgifter som var och en, på grund av sin sjukdom, inte kan utföra på egen hand. 2

7 Nytta för Kommunen Med ökad sysselsättning inom föreningslivet så bidrar poolen till kommunens ökade skatteintäkter. Föreningspoolen kan stötta föreningar att bli starkare och bättre organiserade så att de kan engagera fler av kommunens invånare. Föreningspoolen bidrar till ökad attraktionskraft för kommunen genom att genomföra event och arrangemang vilket även ökar intäkterna för kommunen. Kommunens samverkan med föreningslivet underlättas, eftersom föreningar med svag administration stärks. Nytta för arbetsgivarorganisationen och fackförbundet På en större arbetsplats finns det goda möjligheter att bedriva facklig verksamhet och anställningarna blir tryggare. Föreningsutbildning MIP och MISO ser som en av sina uppgifter att stärka kompetensen hos båda ideella och professionella krafter i Malmös föreningsliv. Syftet är att stödja föreningarna att ta en större plats i samhällsutvecklingen. Utbildning av föreningsstyrelser sker i huvudsak av föreningslivet själv i samverkan. Samma gäller utbildningar som handlar om föreningsideologiska frågor som demokrati, mål och utveckling m.m. Vi vill utveckla utbildningarna för föreningslivet i Malmö framförallt bygga vidare på de goda erfarenheter vi har av att samla föreningsledare och låta erfarenhetsutbyte ge upphov till nya samarbeten och verksamheter. Vi ser också att Malmös föreningsliv behöver utbildningar som fokuserar på omvärlden, på framtidens utmaningar men också på viktiga värderingsfrågor som mångfald, jämställdhet och demokrati. Ska Malmös föreningsliv kunna fortsätta vara den positiva kraft som Malmö behöver måste vi också investera i föreningarnas ledare i form av utvecklande utbildningar. I vårt arbete vill vi finna nya former för utbildning och även nya relevanta former för att validera utbildning. Vi vill samarbeta med Malmö Högskola och de studieförbund som idag bedriver delar av denna viktiga föreningsutbildning och på sikt skapa en föreningsakademi som hanterar allt från funktionsutbildning av olika styrelsefunktioner över fördjupande utbildningar om demokrati och värdegrund till avancerade utbildningar för att åstadkomma nya verksamheter och metoder för det ideella arbetet. Föreningarnas behov måste kartläggas Vi ser i dagsläget en uppdelning i tre områden: 1. Basadministration (anställda i poolen men arbetar för föreningar) a. Medlemregister b. Årsmöteshandlingar o Praktisk årsmöteshjälp c. Ekonomi d. Stadgar e. Stöd i personaladministrativa frågor f. Projektansökningar g. Kommunikation h. Utbildning i. Evenemang 3

8 2. Praktisk service (med anställd personal i poolen som arbetar för föreningarna) a) Mindre reparationer b) Enklare IT-support 3. Personalservice a) Vara arbetsgivare men arbetsinsatsen finns ute i förening/föreningar Mål 2013 Administrativt stöd till mindre föreningar - Bistånd med att få formella handlingar på plats - Årsmötesordförande utbildning - Utveckla stadgarna i er förening - Pool av årsmötesordföranden Administrativt stöd till andra föreningar I samarbete med andra föreningar/förvaltningar erbjuda administrativ service till andra föreningar (utöver servicen till mindre föreningar, som sker i samverkan med Fritidsförvaltningen). Lokalbehovsanalys Det måste utredas hur kontor/ lokalbehovet ser ut och vilken kostnadsbild som finns för lokal. Avgörande faktor kommer att vara hur många i personalpoolen som kommer att vara placerade ut på föreningar eller vara centralt placerade. Vi välkomnar fortsatt diskussion med fritidsförvaltningen kring ett Föreningarnashus II. Förprojektera och starta en Föreningspool Under sensommaren/hösten bör en arbetsstyrka på ca 5 personer vara verksamma i Föreningspoolen, vara 4 personer via lönebidrag eller annan arbetsmarknadsåtgärd. Det är önskvart att det skall finnas en åldersfördelning även bland de anställda i Föreningspoolen. Till Föreningspoolen skall det även kopplas praktikplatser för unga malmöbor. Genomför utbildningar på följande teman - Ideell styrelses ansvar och makt (ordförande, kassör, sekreterare, ledamot, revisor) - Demokrati i förening - Administration i förening - Revidering av Kvalité i förening Kvalitetssäkra verksamheten Göra riskanalys Mål 2014 Bokföringshjälp till föreningar Föreningspoolen etableras Utbildningsinstatser - Fördjupad sekreterarworkshop - Fördjupad kassörsworkshop - Fördjupad ordförandeworkshop 4

9 - Demokrati-Dialog - Medlemsinflytande - Samhällspåverkan - Ta till vara individers engagemang - Medlemsvård Styrgrupp: Tommy Theorin, Fredrik Eklöf, Mats Werne, Fritidsförvaltningen, Linda Attin Utbildningspartners Studieförbund, Folkhögskolor, SISU Samarbetspartners Skapa branschråd Malmö hos Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedling, INAR, Malmö stad, Jobb Malmö o liknande, Kulturförvaltningen, Sociala Resursförvaltningen, Försäkringskassan Budget Intäkter tkr Fritidsförvaltningen Ca 40 tkr Basutbildningar till föreningslivet Mellanskillnaden på den del av lönebidragen som inte ersätts av länsarbetsnämnden avses sökas hos fritidsförvaltningen genom det stöd som finns i Föreningsstödet. Kostnader 2013 Projektledning Arbetsledning Lön/Arvode, utbildare & specialkunskap Kontorsplatser & Utrustning Studiebesök Intäkter tkr Fritidsförvaltningen Ca 40 tkr Basutbildningar till föreningslivet Mellanskillnaden på den del av lönebidragen som inte ersätts av länsarbetsnämnden avses sökas hos fritidsförvaltningen genom det stöd som finns i Föreningsstödet. Kostnadstäckning från föreningar (kan vara del av lön eller materialkostnader) Bidrag för fördjupade utbildningsinsatser Kostnader 2014 Projektledning Arbetsledning Lön/Arvode, utbildare & specialkunskap Kontorsplatser & Utrustning Lokalkostnader Ideella timmar från kommersiella bolag/externa aktörer Redovisningsbyråer Banker Skatteverket Fackförbund och Arbetsgivarorganisationer kring arbetsrätt M.fl. 5

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation. Alltid med förening

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation. Alltid med förening Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation Alltid med förening MIP MIP, bildad 2001, är en unik organisation som tillvaratar och företräder sina medlemsföreningars intressen genom en dialog med Malmö

Läs mer

Dispensansökan Grundbidrag/halv konsulenttjänst, Föreningen FUB Tjänsteskrivelse dispens FUB, efter AU

Dispensansökan Grundbidrag/halv konsulenttjänst, Föreningen FUB Tjänsteskrivelse dispens FUB, efter AU Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-08-15 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Dispensansökan avseende konsulent - Föreningen

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2017 2018 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Ansökan om förskottering av EU-bidrag med kr för projektet Kompetenscenter

Ansökan om förskottering av EU-bidrag med kr för projektet Kompetenscenter SIGNERAD 2016-01-10 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-08 Vår referens Rebecka Olofsson Enhetschef rebecka.olofsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om förskottering av EU-bidrag med

Läs mer

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-10 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Demal.Zetterman@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2016-2017 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Be l- levuestadions Motion & Friskvård

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Be l- levuestadions Motion & Friskvård SIGNERAD 2013-05-28 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-05-28 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse anna.ingloff@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsår

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-02-01 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 FRI-2014-4077 Sammanfattning Det primära syftet

Läs mer

Verksamhetsplan Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation

Verksamhetsplan Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation Verksamhetsplan 2017 Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation Verksamhetsplan 2017 Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation Malmö Ideella är en partipolitisk och religiöst obunden förening med

Läs mer

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-04 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare anna.ingloff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om förskottering av EU-bidrag projekt Civil kraft FRI-2014-530

Tjänsteskrivelse. Ansökan om förskottering av EU-bidrag projekt Civil kraft FRI-2014-530 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-02-24 Vår referens Rebecka Olofsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Ansökan om förskottering av EU-bidrag projekt Civil

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo.

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo. SIGNERAD 2014-09-01 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-29 Vår referens Ena Dzekovic Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Ena.Dzekovic@malmo.se Särskild granskning avseende GAK Enighet

Läs mer

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play Tennisklubb

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play Tennisklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-11-19 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare anna.ingloff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play

Läs mer

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-10-02 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till

Läs mer

Ansökan från Malmö Närradioförening om bidrag till inköp av ny studioutrustning

Ansökan från Malmö Närradioförening om bidrag till inköp av ny studioutrustning Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Da t um 2013-01-08 V år r ef er ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Ansökan från Malmö Närradioförening om bidrag till inköp av ny studioutrustning FRN-FRI-2012-01222 Sammanfattning

Läs mer

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om ekonomiskt bidrag till LdB FC Malmö 2013

Tjänsteskrivelse. Ansökan om ekonomiskt bidrag till LdB FC Malmö 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-05-16 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Ansökan om ekonomiskt bidrag till LdB FC Malmö

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativet - skapa möten mellan Pensionärer Poliser och Ungdomar (PPU) i samtliga stadsdelar i Malmö Stad

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativet - skapa möten mellan Pensionärer Poliser och Ungdomar (PPU) i samtliga stadsdelar i Malmö Stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet - skapa möten

Läs mer

Ansökan om dispens grundbidrag Malmö Squash Rackets Club

Ansökan om dispens grundbidrag Malmö Squash Rackets Club Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-05-23 Handläggare Ena Dzekovic Föreningssekreterare Ena.Dzekovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om dispens grundbidrag Malmö Squash Rackets Club FRI-2014-1837

Läs mer

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer?

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer? FÖRENINGSHJÄLPEN Vill din förening växa och få nya ideer? Studieförbundet Vuxenskolan brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati. Genom utbildningar,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Förord KVALITET I FÖRENING

Förord KVALITET I FÖRENING KVALITET I FÖRENING INNEHÅLL: INLEDNING Förord sidan 2 Att arbeta med kvalitet sidan 3 Att använda Kvalitet i Förening! sidan 4 KOMPETENS Styrelse sidan 6 Revisor sidan 7 Valberedning sidan 7 Verksamhetsberättelse

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING Malmö stad Fritidsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2013-04-18 Kl.17.00 KALLELSE OCH DAGORDNING Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Fritidsförvaltningen Henrik Smithsgatan 13, Studion, vån 6 Frida Trollmyr

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Projekt- och föreningsbidrag, FIFH, projektperiod

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Projekt- och föreningsbidrag, FIFH, projektperiod Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-04-08 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse Projekt- och föreningsbidrag, FIFH,

Läs mer

Somaliska Utbildning och Idrottsförening i Skåne - kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag

Somaliska Utbildning och Idrottsförening i Skåne - kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 14 Datum: 2012-08-14 Ärende: Somaliska Utbildning och Idrottsförening i Skåne - kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Gymnasti k- föreningen Örnarna

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Gymnasti k- föreningen Örnarna SIGNERAD 2013-06-03 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-06-03 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse anna.ingloff@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsår

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Hyressättning vid Föreningarnas Hus

Tjänsteskrivelse. Hyressättning vid Föreningarnas Hus SIGNERAD 2015-09-07 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-18 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Hyressättning vid Föreningarnas Hus FRI-2015-1859

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Helén Ängmo, ordförande Marianne Feldt, huvudsekreterare Hans-Eric Wikström, sekreterare Amanda Lindqvist, sekreterare Uppdraget

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-10-03 Vår referens Per-Olov Bergqvist Avdelningschef Tjänsteskrivelse per-olov.bergqvist@malmo.se Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus FRI-2013-2303

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för medel- och långdistanslöning i Malmö

Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för medel- och långdistanslöning i Malmö SIGNERAD 2015-08-06 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-19 Vår referens Rebecka Olofsson Enhetschef rebecka.olofsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för

Läs mer

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-10 Vår referens Fredrik Elg Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningsstöd 2015

Tjänsteskrivelse. Föreningsstöd 2015 SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (10) Datum 2014-12-10 Vår referens Jerker Åkesson Föreningssekreterare jerker.akesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Föreningsstöd 2015 FRI-2014-1481 Sammanfattning

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativet Ge barnen rätt till träningstider i sporthall

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativet Ge barnen rätt till träningstider i sporthall SIGNERAD 2015-08-06 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-08-13 Vår referens Dzemal Imsirovic Planeringssekreterare Dzemal.Imsirovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet Ge barnen rätt

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef

Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef 1(6) Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 13.30-14.00 Beslutande Ledamöter Micael Melander (S) Gudrun Sjödin (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V) Övriga

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-04-29 Vår referens Daniel Blennow Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Daniel.Blennow@malmo.se Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik FRI-2013-766

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD Ansökan om föreningsstöd ska vara inlämnad senast 15 maj året innan verksamhetsåret inleds och ska innehålla: föregående års verksamhetsberättelse

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Videdal för Framtida Malmö

Videdal för Framtida Malmö Videdal för Framtida Malmö Vi har varit med om en resa. Kanske en annan resa än vad som var tänkt från början. Det har blivit annorlunda än om det inte funnits något projekt. Men vi vet inte ännu vad det

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsåret Limhamn

Särskild granskning avseende verksamhetsåret Limhamn Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-02-04 Vår referens Rebecka Olofsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsåret 2012

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 30(39) Kommunstyrelsen Ks/2015:107 139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Dnr 85/2016 Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 49. Uppdateras före 2020-06-20. 1/7 Innehållsförteckning Allmänt om föreningsstöd... 3 Allmänt om ansökan... 3 Bidragsformer...

Läs mer

Fritidsnämnden föreslås besluta att

Fritidsnämnden föreslås besluta att Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 4 Datum: 2012-09-04 Ärende: Malmö Boxningsklubb Sammanfning: Malmö Boxningsklubb (MBK) är registrerad hos fritidsförvaltningen

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att skicka yttrandet enligt förslag i ärendet till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att skicka yttrandet enligt förslag i ärendet till kommunfullmäktige. SIGNERAD 2016-01-07 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-07 Vår referens Dzemal Imsirovic Planeringssekreterare Dzemal.Imsirovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss Motverka våldsbejakande

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation Styrelsen för MIP Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation får härmed avge sin berättelse över verksamheten för år 2013. Styrelsen

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan från Sofielunds Folkets Hus om kronor för ökade hyresoch

Ansökan från Sofielunds Folkets Hus om kronor för ökade hyresoch Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-17 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Ansökan från Sofielunds Folkets Hus om 150 000 kronor för ökade hyresoch flyttkostnader för hösten 2012.

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun. Sida 1 (5) 1 Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för

Läs mer

Giltig från 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

Giltig från 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv Giltig från 1 JANUARI 2016 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2016 1 REGISTRERINGSNIVÅ malmo.se/foreningsliv 1 Bästa läsare! Innehåll I Föreningsstöd 2016 hittar ni fritidsnämndens Allmänna bestämmelser, bidrag

Läs mer

Beslutsunderlag för analys av nuläge

Beslutsunderlag för analys av nuläge Beslutsunderlag för analys av nuläge 1. Särskilda händelser Snabbt växande organisation och många nyanställda Antalet anställda har under senaste året ökat och motsvarar en ökning med ca 11 %. Anledningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde RIKTLINJE Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag till organisationer som är verksamma

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77

Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77 112 Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77 KS Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna delrapporten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2017 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2017 3 ER GISTR INGSN E R IVÅ VE R malmo.se/foreningsliv KS AM HE T F R ÄLDR Ö E Bästa läsare! I Föreningsstöd 2017 hittar ni fritidsnämndens Allmänna

Läs mer

Program för hur Falkenbergs kommun som arbetsgivare ska inkludera människor med funktionsnedsättning. KS

Program för hur Falkenbergs kommun som arbetsgivare ska inkludera människor med funktionsnedsättning. KS Beslutsförslag 2017-02-06 Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen Johan Ahlberg Program för hur som arbetsgivare ska inkludera människor med funktionsnedsättning. KS 2016-185 Förslag till

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Malmö Allmänna Schackklubb

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Malmö Allmänna Schackklubb SIGNERAD 2013-05-28 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-06-04 Vår referens Daniel Olsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse daniel.x.olsson@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsår

Läs mer

Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865

Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865 Sammanfattning Kvarnby IK har under 2012, på

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer