NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 28 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset sal B, kl Ledamöter och ersättare Beslutande Johannes Krunegård (mp) 1:e v ordf Anne-Marie Wigertz 2:e v ordf (m) Louise Ankarfjäll (s) Malin Hagerström (mp) Nicklas Franzén (v) Adéle Bergentoft (m) Johan Schenström (m) Eva Andersson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Urban Granström (s) ordf Carl-Åke Andersson (s) tj ers Eva Thunér-Ohlsson (s) tj ers Ersättare Ulla-Karin Danielsson (s) Kent Pettersson (s) Jeanette Zetterström Österberg (v) Kjell Ericson (m) Peder Wachtmeister (m) Anna af Sillén (m) Göran Hagberg (fp) Stefan Landmark (kd) Övriga deltagare Heléne From, erik Carlgren, Kenneth Hagström, Johan Persson, Pia Björnhård, Henrik Haugness, Palaemona Mörner, Ludwig Tejler, Margareta Domert samt gruppledare Bo Jacobsson (SD) Underskrifter Sekreterare... Anna-Karin Lindblad Paragrafer Ordförande... Urban Granström Justerande... Anne-Marie Wigertz ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Anna-Karin Lindblad

2 KS 95 Dnr KK07/217 Fastställande av dagordningen På ordförandens förslag godkänner kommunstyrelsen att följande ärende utgår från dagordningen: - Förändring av beräkningsformel för tomträttsavgälder för småhus för permanentboende

3 KS 96 KK11/120 KK11/110 KK11/108 KK11/107 Nya motioner Motion ang. gör Nyköpings kommun till en cykelvänlig kommun Eva Andersson (C), Annika Karlsson (C), Torbjörn Olsson (C) och Kent Gustafsson (C) Motion ang. införande av utmaningsrätt i Nyköpings kommun Adéle Bergentoft (M) och Thord Revestam (M) Motion om sommarskola för gymnasiestuderande Anne-Marie Wigertz (M), Jan Bonnier (M), Anniola Nilsson (M) Motion om att inventera behovet av lokaler för föreningsverksamhet Eva Andersson (C), Annika Karlsson (C), Torbjorn Olsson (C) och Kent Gustafsson (C)

4 KS 97 KK11/13 Kommundirektören informerar Med anledning av bl.a. det ekonomiska läget, verksamhetsresultat och uppdraget om utvärdering av styrmodellen finns ett behov av: - mer utvecklad styrmodell - översyn av måldokument och mål - tydligare resultatstyrning - utvecklad koncernsamordning Detta leder till behov av åtgärder för mer utvecklat samarbete i nämnderna kring enhetliga beställningar, en mer utvecklad produktionsstyrelse och mer utvecklad budget/bokslutsprocess med spår av beställar/utförarmodell. För att uppnå ovanstående sker för närvarande smärre organisatoriska förändringar inom Kommunledningskansliet och Samhällsbyggnad. Vidare prioriteras förändringsprojekt för att bl.a. utveckla koordinering och samordning av rutiner och arbetssätt mellan nämnder.

5 KS 98 KK11/13 Information Henrik Haugness informerar utifrån den fördjupade översiktsplanen om pågående arbeten främst i centrala områden såsom Spinnerskan och Nicolai samt om utbyggnad av Brandholmen, Hemgården, Företagsparken och Norra Arnö. Vidare redovisas nuvarande byggläge i kommunen. Förslagsvis bör en ny fördjupad översiktsplan påbörjas under hösten Pia Björnhård, projektledare och samordnare för skolorganisationsprojektet, presenterar sig och informerar översiktligt de ingående delarbeten och aktörer som utgör skolorganisationsprojektet. Palaemona Mörner informerar om den tunnelbanekampanj som påbörjas med bl.a. stortavlor på perronger och fönsterskyltar i tågen och bussar. Det kommer också att ske direktmarknadsföring till barnfamiljer och utflyttade nyköpingsbor.

6 KS 99 Dnr KK11/148 Ägardirektiv för Nyköpingshem AB Nyköpings kommun äger 100 % av Nyköpingshem AB. Bolaget ska bl a vara ett av de instrument som Nyköpings kommun kan använda sig av för att påverka bostadsförsörjningen i kommunen. Enligt den nya lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer Nytt bostadsförsörjningsprogram underställs kommunfullmäktige i april Av nuvarande program framgår bl a att kommunen anser det som ytterst angeläget att ytterligare hyresrättslägenheter tillskapas i kommunen. Kommunens ambition är därför att genom sitt bostadsbolag snarast söka påbörja byggnation av ytterligare sådana lägenheter. För att få ett så säkert och adekvat underlag som möjligt, innan slutligt beslut och ägardirektiv fasttas, bör dock förutsättningarna för en utbyggnad uppdateras avseende aktuella förhållanden och utredas närmare. En sådan utredning bör bl a belysa frågor som aktuell och förväntad marknadssituation, behovsbild, finansieringsmöjligheter, ekonomiska förutsättningar mm. Vid kommunstyrelsens sammanträde ställer Anne-Marie Wigertz (M) följande tilläggsyrkande om en majoritet av hyresgäster i en fastighet bildar bostadsrättsförening och vill förvärva fastigheten av Nyköpingshem ska frågan avgöras av kommunfullmäktige. Eva Andersson (C) ansluter sig till Anne-Marie Wigertz tilläggsyrkande. Göran Silfverling (FP) ställer ändringsyrkande om att punkt 6 i ägardirektivet utgår. I 2:a hand yrkar Göran Silfverling på avslag av framskrivet förslag. Anne-Marie Wigertz (M) ansluter sig till Göran Silfverlings 1:a yrkande samt yrkar i 2:a hand på avslag i den del som innefattar punkt 6 av ägardirektivet.

7 KS 99 Dnr KK11/148 Urban Granström (S) yrkar avslag till Anne-Marie Wigertz tilläggsyrkande. Ordföranden ställer, efter kommunstyrelsens godkännande, proposition på Göran Silfverlings ändringsyrkande mot det framskrivna förslaget och finner att ändringsyrkandet avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på det framskrivna förslaget mot Göran Silfverlings avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen inte bifaller avslagsyrkandet. Slutligen ställer ordföranden proposition på Anne-Marie Wigertz (M) tilläggsyrkande mot avslagsyrkande på detsamma och finner att det framställda ändringsyrkandet avslås. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att utfärda ägardirektiv i enlighet med tjänsteskrivelse daterad samt att uppdra till kommunens ägarrepresentant vid årsstämman 2011 i Nyköpingshem Ab att se till att ägardirektivet fastställes för bolaget vid stämman. Mot beslutet till förmån för respektives yrkande reserverar sig Anne-Marie Wigertz (M), Göran Silfverling (FP), Eva Andersson (C), Curt Eriksson (KD), Adéle Bergentoft (M) och Johan Schenström (M). Särskilt yttrande från Anne-Marie Wigertz (M), Adéle Bergentoft (M), Johan Schenström (M), Eva Andersson (C) och Curt Eriksson (KD) biläggs protokollet. Bil KS 99

8 KS 100 Dnr KK07/352 Revidering av Klimatstrategins mål som anknyter till energisektorn I samband med att Energiplanen beslutades i kommunfullmäktige beslutades även att Klimatstrategins mål som anknyter till energisektorn ska revideras under år Anledningen till revideringen är att ett nytt underlag har tagits fram i samband med energiplansprocessen. Klimatstrategins energimål har därmed blivit inaktuella. Klimatstrategins lokala energimål revideras. Löpande text i Klimatstrategin som rör energisektorn revideras ej utan ses över när översyns görs av den totala Klimatstrategin under år Utgående energimål: Lokalt mål: Att 40 % av kommunens totala energikonsumtion ska komma från förnyelsebara källor år Lokalt mål: Mål om en 20 % energieffektivisering i kommunen till år 2020, jämfört med 1995 års nivåer. Ersätts av följande energimål som återfinns i beslutad Energiplan Nyköping : Lokalt mål: Utsläppen av koldioxid från energisektorn i Nyköping ska minskas med 20 % till år 2020 jämfört med år Lokalt mål: I Nyköping ska energianvändningen minska med 15 %, exklusive transporter till år 2020 jämfört med år Lokalt mål: 50 % av Nyköpings totala energianvändning ska komma från förnyelsebara källor år Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att tillföra bilaga med de nya och reviderade energimålen till Klimatstrategin Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att besluta om att revidera Klimatstrategins energimål enligt ovan samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillföra bilaga med de nya och reviderade energimålen till Klimatstrategin

9 KS 101 Dnr KK07/80 Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar säger att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen så att förutsättningar skapas för att alla i kommunen att kunna leva i goda bostäder. Kommunen ska främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige minst en gång under varje mandatperiod. Kommunens nuvarande bostadsförsörjningsprogram som antogs 2009 har bedömts vara delvis inaktuellt. Samhällsbyggnad har därför tagit fram ett nytt förslag till bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun. Under revideringsarbetet har programmet skickats på remiss till nämnder och divisioner. De synpunkter och förslag som inkommit har därefter inarbetats i förslaget till bostadsförsörjningsprogram efter avstämning i en politisk grupp med representation för både majoritet och opposition. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun

10 KS 102 Dnr KK11/141 Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv En vägledning för anställda och förtroendevalda avs. mutor och jäv har framtagits av KLK Juridik och Upphandlingsenheten. Vägledningen omfattar samtliga förtroendevalda och anställda i Nyköpings kommun och därmed också kommunens bolag. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet görs inlägg av Eva Andersson (C) och Urban Granström (S). Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv.

11 KS 103 Dnr KK11/91 Uppförande av sporthall på Rosvalla Behovet av en ny sporthall och en placering intill övriga idrottsanläggningar på Rosvalla har diskuterats och utretts en längre tid. Kapaciteten i den nuvarande sporthallen på Ringvägen räcker inte till för att tillgodose idrottsföreningarnas behov och tillgång till träning, matcher, turneringar m.m. Förslag föreligger att Nyköpings Sport och- Mässcentrum får beslut och godkännande att upphandla ett hyresavtal så att en ny sporthall kan uppföras av en extern part på del av Rosvalla som ägs av PEAB idag. Hyresavtalet kommer att upphandlas i konkurrens i enlighet med LOU och förväntas ge en fördelaktig hyresnivå. Att driften av anläggningen ska komma att ingå i Nyköpings Sport- och Mässcentrums åtagande. Ärendet återremitterades av minoriteten vid kommunfullmäktiges sammanträde med motivering att en kravspecifikation skulle framtas. Bedömningen kvarstår dock att Nyköpings Sport- och Mässcentrum AB. är bäst lämpat att i samråd med föreningar och andra berörda aktörer framarbeta en sådan kravspecifikation. Denna kommer därefter att tjäna som underlag för upphandling och grund för ett hyresavtal som kommer att underställas kommunfullmäktiges beslut. Syftet med ny sporthall är att öka tillgången till halltider framförallt för ungdomsidrotten. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Anne-Marie Wigertz (M) avslag till framskrivet förslag. Göran Silfverling (FP), Eva Andersson (C) och Curt Eriksson (KD) ansluter sig till Anne-Marie Wigertz avslagsyrkande. Ordföranden ställer, efter kommunstyrelsens godkännande, proposition på framskrivet förslag mot Anne-Marie Wigertz m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller framskrivet förslag.

12 KS 103 Dnr KK11/91 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Nyköpings Sport- och Mässcentrum AB att upphandla och förhyra en ny sporthall i Rosvallaområdet, att uppdra åt Nyköpings Sport- och Mässcentrum AB att återkomma till kommunfullmäktige för godkännande av hyresavtal samt att hyres- och driftskostnad inarbetas i budget Mot beslutet reserverar sig Anne-Marie Wigertz (M), Göran Silfverling (FP), Eva Andersson (C), Curt Eriksson (KD), Adéle Bergentoft (M) och Johan Schenström (M). Särskilt yttrande lämnas av Anne-Marie Wigertz (M), Göran Silfverling (FP), Eva Andersson (C), Curt Eriksson (KD), Adéle Bergentoft (M) och Johan Schenström (M).och bifogas protokollet. Bil KS 103

13 KS 104 Dnr KK10/457 Svar på medborgarförslag ang. kameraövervakning på Träffens nya lekplats Michaela Borg har genom medborgarförslag, väckt i kommunfullmäktige , förslagit att kameraövervakning skall införas vid lekplatsen inom Träffenområdet i Nyköping. Övervakningen skall ske i syfte att söka förhindra skadegörelse på lekplatsen. Kommunen är ägare till fastigheten inom vilken lekplatsen är belägen och lekplatsen får nyttjas av allmänheten. För att få utföra kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning. Sådant tillstånd prövas av länsstyrelsen efter ansökan från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig. Tillstånd skall enligt 6 i lagen meddelas om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen av intresset av allmän kameraövervakning skall särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad skall särskilt beaktas hur övervakningen skall utföras och vilket område som skall övervakas. Enligt kommunledningskontorets bedömning torde inte intresset för att få genomföra kameraövervakning på lekplatsen vara så överhängande, att lagens krav för att få tillstånd uppfylls. Föreslagen typ av allmän kameraövervakning anses i praxis så integritetskänslig, att ett införande inte står i rimlig proportion till det skadeförebyggandebehov, som kan tänkas finnas i sammanhanget. Kommunledningskontoret förslår därför att kommunen inte bör ansöka om tillstånd för kameraövervakning och förslaget därmed avslås. Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget samt att därmed anse det besvarat. Beslut till: Kommunfullmäktige Förslagsställaren

14 KS 105 Dnr KK10/458 Svar på medborgarförslag om att annonsera på flygbussarnas baksida Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige av Torbjörn Andersson. Förslagställaren menar att eftersom Flygbussarna rullar hela tiden och trafiken på E4:an är stor borde Nyköpings kommun annonsera på bussarnas baksida. Här skulle då ges tillfälle till ständig reklam för Nyköpings kommun. Att exponera Nyköpings kommun på E4:an mellan Stockholm och Skavsta och påminna om att Nyköping ligger nära Sveriges tredje största flygplats är angeläget i vår strävan att öka antalet besökare och inflyttare till Nyköping. I en jämförelse med andra jämförbara kommuner satsar Nyköpings kommun förhållandevis mycket resurser på marknadsföring. Något av det som görs är Bo i Nyköping-kampanjen, den internationella marknadsföringen med Ryanair, exponeringen på skyltar vid E4:an och på Skavsta flygplats samt Turistbyråns verksamhet med personlig service och informationsmaterial. En ny version av Nyköpingsguiden.se visitnykoping.se har nyligen lanserats. Det är en omfattande turist- och besöksportal med jämförelsevis mycket hög besöksstatistik. Resultaten av dessa satsningar bedöms vara goda. Antalet inflyttare ökade 2010 mer än tidigare de två åren och andelen resenärer som passerar Skavsta och stannar till i Nyköping har ökat kraftigt. Att ytterligare öka budgeten för marknadsföring anses i dagens läge inte vara prioriterat. Utifrån en professionell bedömning av den optimala mediaplaceringen kommunikationsavdelningen kan få inom ramen för driftsbudgeten avstår Nyköpings kommun från att annonsera på Flygbussarnas baksida. Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslut till: Kommunfullmäktige Förslagsställaren

15 KS 106 Dnr KK09/493 Ansökan om statligt stöd för lokala naturvårdsprojekt 2011 (LONA) Regeringen har beslutat om en fortsatt satsning på lokal naturvård genom att ge möjlighet att ansöka om och erhålla statligt stöd. Staten bidrar med högst 50 procent av projektets totala kostnad. Resterande del består av eget arbete eller egen insats. Projekten samordnas av kommunen men kan utföras i samverkan med andra lokala aktörer. Under den tidigare satsningen år beviljades Nyköpings kommun totalt 2,6 miljoner kronor i bidrag för 15 olika projekt beviljades kommunen kr för 5 naturvårdsprojekt. Planeringsenheten föreslår att Nyköpings kommun ansöker om kronor i statsbidrag för tre naturvårdsprojekt år Den totala kostnaden för projekten uppgår till kronor. Kommunen behöver anvisa särskilda medel utöver ordinarie budget för ett av projekten om det ska kunna genomföras. Övriga kostnader ryms inom ordinarie budget och med befintliga personalresurser. Planeringsenheten har stämt av förslagen till projekt med kommunstyrelsens ärendeberedning och Bygg- och tekniknämndens presidie Ansökan år 2011 innehåller följande projekt i listad prioritetsordning: Information om fågelleder i Nyköpings kommun Åtgärder för ett hållbart ekosystem i Stigtomtas skolträdgård Strandnära promenad mellan Nävekvarns och Skeppsviks hamnar med båtbryggor. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om statligt bidrag till tre projekt enligt ansökan utarbetat av Planeringsenheten, daterad , och godkänna kommunens medfinansiering enligt bifogade medfinansieringsintyg med numreringen 1.1, 2.1 och 3.1

16 KS 106 Dnr KK09/493 att anvisa kronor utöver ordinarie budget år 2012 för att genomföra projektet Strandnära promenad i Nävekvarns hamn med båtbryggor, under villkoret att projektet erhåller bidrag enligt ansökan. att omedelbart justera denna paragraf. Beslut till: Länsstyrelsen (inkl. underliggande handlingar) Samhällsbyggnad

17 KS 107 Dnr KK11/138 Planläggning av mark i Stigtomta för privata tomter I Stigtomta finns det få alternativ för privata tomter för bostäder. Nyköpings Kommun äger flera områden i samhället som kan planläggas för bostäder. Mark- och exploateringsenheten föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt enheten att planlägga angiven yta för privata tomter för bostäder. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt mark- och exploateringsenheten att planlägga angiven yta i Stigtomta för privata tomter för bostäder. Beslut till: Samhällsbyggnad

18 KS 108 Dnr KK07/429 Utveckling av Arnö företagspark I Nyköping finns idag få outhyrda industrilokaler och få nya planeras. Företagskonjukturen har emellertid stärkts och prognoser tyder på en ytterligare förstärkning. För att företag skall få låna pengar i bank för nysatsningar krävs att företag själv satsar 40-60% vilket naturligtvis är starkt begränsande faktor för expanderande företag. Tanken med Nyköpings kommuns satsning på att utveckla en företagspark är att företag som har nya lokalbehov ska kunna utveckla sin verksamhet i Nyköping och inte hindras av denna begränsning. Det gynnar företagsklimatet och företagens möjlighet till utveckling om kommunen kan hyra ut lokaler och därigenom minska företagens behov av eget kapital i samband med nysatsningar. Mark- och exploateringsenheten föreslår därför att de tilldelas ett uppdrag att ta fram ett förslag till uppförande av en flexibel industribyggnad, placerad vid Arnö företagspark. Mark- och exploateringsenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt enheten att presentera ett förslag till uppförande av flexibel industribyggnad vid Arnö företagspark för uthyrning till företag. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt mark- och exploateringsenheten att presentera ett förslag till uppförande av flexibel en industribyggnad att finansiera arbetet genom exploateringsbudgeten. Beslut till: Samhällsbyggnad

19 KS 109 Dnr KK11/140 Investering i tankbil, Gnesta 2012 Nyköpings kommun har i överensstämmelse med innehållet i avtal daterat att svara för de uppgifter som ankommer på en kommunal räddningskår i Gnesta kommun. I uppgifterna ingår bl a skadebegränsande verksamhet (utryckningstjänst) och förebyggande brandskydd samt beredskapssamordning och räddningstjänst under höjd beredskap. Uppdraget skall ses som ett entreprenaduppdrag med Gnesta som beställare och Nyköping som utförare. All utrustning, samtliga inventarier, varulager, fordon och båtar m. m som hör till brandstationen i Gnesta ägs av Nyköpings kommun. Nyköping svarar för och tillgodogör sig investeringar för verksamheten. Gnesta ersätter enligt redovisning kapitaltjänstkostnaderna för befintliga och angivna investeringar Nuvarande tankbil är 29 år gammal (1982) och skulle enligt plan bytas ut år 2009 men har flyttas fram till Sörmlandskustens Räddningstjänst har nu identifierat en möjlighet att byta ut befintlig tankbil och släckbil till en släckbil med större vattentank. Ny släckbil med större vattentank kompletteras med skuminblandningsfunktion i släcksystemet för förbättrad släckeffekt samt ett mindre fordon som ersätter befintlig Pickup. De fördelar ovanstående förändring av planerad investering medför är att kompetensbehovet minskas med en chaufför, drift och underhållskostnader på ett större fordon utgår samt att räddningstjänsten får en för Gnesta kommun ändamålsenlig fordonssammansättning. Responstiden för en första räddningsresurs minskas med uppskattningsvis 3 minuter. Kommunstyrelsen beslutar att överföra investeringsmedel med 3,2 mnkr ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsram för 2011 till inköp av en släckbil en så kallad bas 4, med större vattentank samt ett mindre fordon, förutsatt beslut i Gnesta kommun avseende ny fordonsplan. Beslut till: Räddning och Säkerhet Gnesta kommun Ekonomi

20 KS 110 Dnr KK11/139 Investering i räddningsmaterial till Trosa kommun Utifrån en utredning om mål & kompetensfördelning inom Sörmlandskustens Räddningstjänst är slutsatsen att det bör vara tre stationer som har kapacitet att göra avancerad losstagning vid trafikolyckor. Det innebär att dessa stationer har mer utbildning och fler verktyg. De tre stationerna är Nyköping, Gnesta och Trosa. Trosa och Nyköping åker på ett flertal trafikolyckor på E4 som har väldigt hög trafikvolym och Trosa stödjer även norr om länsgränsen vid insatser. Gnesta har idag den utrustning som är nyast och Nyköping har nyligen investerat i en uppgradering av sin utrustning vilket innebär att utrustningen i Trosa är den som står på tur att bytas. Det är framförallt två skäl som gör ett byte nödvändigt. Det är dels säkerhet för vår personal och ålder på utrustningen Ur arbetsmiljösynpunkt innebär den nya utrustningen smidigare arbete. En brandman klarar av att bära den pump som krävs för arbetet samtidigt som han får med sig slangar till pumpen. Vid införskaffande av ny utrustning innebär det även att vid en större olycka kan verktyg från Gnesta, Nyköping & Trosa användas gemensamt då de blir kompatibla med varandra. All utrustning, samtliga inventarier, varulager, fordon och båtar m. m som hör till brandstationen i Trosa ägs av Nyköpings kommun. Nyköping svarar för och tillgodogör sig investeringar för verksamheten. Trosa ersätter enligt redovisning kapitaltjänstkostnaderna för befintliga och angivna investeringar. Räddning och säkerhet föreslår att kommunstyrelsen investerar 280 tkr ( ) i ny losstagningsutrustning för utbyte av befintlig utrustning i Trosa. Kommunstyrelsen beslutar att överföra investeringsmedel med 280 tkr ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsram för 2011 för utbyte av losstagningsutrustningen i Trosa. Beslut till: Räddning och Säkerhet Trosa kommun Ekonomi

21 KS 111 Dnr KK11/144 Ombyggnation av Tovastugans restaurangbyggnad, Kv Väster 1:1 Nyköpings kommun köpte Tovastugans restaurangbyggnad Säljaren erbjöds att hyra lokalen och driva verksamheten fram till Verksamheten försattes i konkurs under juli 2010 och varmed verksamhet upphörde. Flera intressenter hörde av sig till kommunen och visade intresse att driva verksamhet under resten av sommarmånaderna. Innan något beslut fattas om ev. fortsatt verksamhet, så gjordes livsmedelsinspektion av lokalerna som resulterade i ett flertal avvikelser. Beslut fattades då att det inte möjligt att hinna åtgärda samtliga punkter under den korta tid som var kvar på säsongen. Kommunfastigheter beslutade istället att se över hela fastigheten och ta fram ett underlag på vad det kostar att iordningställa Tovastugans restaurangbyggnad till en godkänd anläggning. Ventilationsanläggningen hade byggts om under våren 2010 för att verksamheten skulle kunna komma igång till sommaren 2010 Underhållet på fastigheten visade sig efter övertagandet vara mycket eftersatt. För att uppfylla kraven för en godkänd livsmedelsanläggning behövs i en omfattande ombyggnation av fastigheten. Kostnaden för ombyggnationen beräknas uppgå till 3,0 mnkr. Tekniska divisionen föreslår att en ombyggnation genomförs av Tovastugans restaurangbyggnad så att lokalerna är i ett skick att uthyrning kan genomföras innan säsongen 2011 och att 3,0 mnkr avsätts för ombyggnationen. Utöver det tillkommer kostnader för verksamhetsanpassning. Inlägg i ärendet görs av Eva Andersson (C), Adéle Bergentoft (M), Göran Silfverling (FP), Anna af Sillén (M), Bo Jacobsson (SD), Johan Schenström (M), Göran Hagberg (FP), Stefan Landmark (KD) samt Urban Granström (S).

22 KS 111 Dnr KK11/144 Kommunstyrelsen beslutar att ge Tekniska divisionen i uppdrag att bygga om Tovastugans restaurang så att byggnaden kan hyras ut inför säsongen 2011 samt att anvisa 3,0 mnkr tkr ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till Tekniska divisionen för ombyggnationen av Tovastugans restaurangbyggnad. Beslut till: Tekniska divisionen Ekonomi

23 KS 112 Dnr KK11/143 Ombyggnation av Tessins förskolas kök, Kv Cypressen Tessins förskolas centrala läge gör den till ett attraktivt alternativ för många föräldrar, inte bara de centralt boende. Detta har lett till ett ökande behov av lokaler över tiden. Juni 2001 inhyrdes och uppfördes moduler för att möta upp behovet. Dessa ersattes med nya permanenta moduler som togs i drift januari I dag har förskolan med sin utbyggda kapacitet en beläggning av barn och 31 personal. Förskolans tillagningskök som genomgick en mindre ombyggnad 1990 är idag av stort renoveringsbehov. Köket är även underdimensionerat i förhållande till dagens antal barn och personal. Tekniska divisionen har tillsammans med Barn Utbildning Kultur tagit fram ett förslag till lösning för köksombyggnad. Köket får ta nuvarande personalutrymmen i anslutning till köket i besittning, samtidigt som personalutrymmena flyttas till annan del av byggnaden. Detta medför att renoveringsbehovet för köket kan tillgodoses samtidigt som ombyggnation sker och att köksutrymmena blir större utan att nybyggnation sker. Tekniska divisionen föreslår att Kommunfastigheter låter projektera och bygga om köket på Tessins förskola, Cypressen 1, för att tillgodose behovet av större yta enligt det förslag som presenterats tidigare. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Tekniska divisionen att projektera och upphandla ombyggnaden av Tessins förskolas kök att ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel anvisa 250 tkr till Tekniska divisionen, kommunfastigheter för projektering och upphandling av ombyggnaden av Tessins förskolas kök samt att Tekniska divisionen återkommer till kommunstyrelsen med behov av ytterliggare investeringsmedel efter avslutad upphandling. Beslut till: Tekniska divisionen Ekonomi

24 KS 113 Dnr KK 11/5 Delegationsärenden Förteckning över beslut fattade på delegation av: 1 Erik Carlgren, kommundirektör, förordnande av Robert Tholén som tf. kommundirektör tiden KK11/5 2 Ludwig Tejler, räddningschef, anställning RiB KK11/5 3 Cecilia Rasmussen, enhetschef vård- och omsorg, tv. anställning av sjukgymnast 4 Annelie Lybark, enhetschef vård- och omsorg, tv. Anställning av LSS-handläggare KK11/5 KK11/5 Kommunstyrelsen beslutar att lägga rubr delegationsärenden till handlingarna.

25 KS 114 Dnr KK 11/2 Anmälningsärenden Nr Från Innehåll Dnr 1 Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll KK11/2 2 Nyköping/östgötalänken Protokoll fr. styrelsmöte KK11/14 3 Sörmlands museum Meddelande ang. färdigställd arkeologisk undersökning gällande Skutskepparen 46 4 Sörmlands museum Meddelande ang. färdigställd arkeologisk undersökning gällande Nyköping 231:1 KK07/410 KK07/410 Kommunstyrelsen beslutar att lägga rubr anmälningsärenden till handlingarna.

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B kl. 13.30-14.20 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin Protokoll 1 (53) Plats och tid: Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall, 17.30-20.45 Förtroendevalda beslutande: Margareta B Kjellin (M), ordf Arif Khalifa (M) Agneta Brendt (S), 2 v ordf Lena

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer