NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 28 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset sal B, kl Ledamöter och ersättare Beslutande Johannes Krunegård (mp) 1:e v ordf Anne-Marie Wigertz 2:e v ordf (m) Louise Ankarfjäll (s) Malin Hagerström (mp) Nicklas Franzén (v) Adéle Bergentoft (m) Johan Schenström (m) Eva Andersson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Urban Granström (s) ordf Carl-Åke Andersson (s) tj ers Eva Thunér-Ohlsson (s) tj ers Ersättare Ulla-Karin Danielsson (s) Kent Pettersson (s) Jeanette Zetterström Österberg (v) Kjell Ericson (m) Peder Wachtmeister (m) Anna af Sillén (m) Göran Hagberg (fp) Stefan Landmark (kd) Övriga deltagare Heléne From, erik Carlgren, Kenneth Hagström, Johan Persson, Pia Björnhård, Henrik Haugness, Palaemona Mörner, Ludwig Tejler, Margareta Domert samt gruppledare Bo Jacobsson (SD) Underskrifter Sekreterare... Anna-Karin Lindblad Paragrafer Ordförande... Urban Granström Justerande... Anne-Marie Wigertz ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Anna-Karin Lindblad

2 KS 95 Dnr KK07/217 Fastställande av dagordningen På ordförandens förslag godkänner kommunstyrelsen att följande ärende utgår från dagordningen: - Förändring av beräkningsformel för tomträttsavgälder för småhus för permanentboende

3 KS 96 KK11/120 KK11/110 KK11/108 KK11/107 Nya motioner Motion ang. gör Nyköpings kommun till en cykelvänlig kommun Eva Andersson (C), Annika Karlsson (C), Torbjörn Olsson (C) och Kent Gustafsson (C) Motion ang. införande av utmaningsrätt i Nyköpings kommun Adéle Bergentoft (M) och Thord Revestam (M) Motion om sommarskola för gymnasiestuderande Anne-Marie Wigertz (M), Jan Bonnier (M), Anniola Nilsson (M) Motion om att inventera behovet av lokaler för föreningsverksamhet Eva Andersson (C), Annika Karlsson (C), Torbjorn Olsson (C) och Kent Gustafsson (C)

4 KS 97 KK11/13 Kommundirektören informerar Med anledning av bl.a. det ekonomiska läget, verksamhetsresultat och uppdraget om utvärdering av styrmodellen finns ett behov av: - mer utvecklad styrmodell - översyn av måldokument och mål - tydligare resultatstyrning - utvecklad koncernsamordning Detta leder till behov av åtgärder för mer utvecklat samarbete i nämnderna kring enhetliga beställningar, en mer utvecklad produktionsstyrelse och mer utvecklad budget/bokslutsprocess med spår av beställar/utförarmodell. För att uppnå ovanstående sker för närvarande smärre organisatoriska förändringar inom Kommunledningskansliet och Samhällsbyggnad. Vidare prioriteras förändringsprojekt för att bl.a. utveckla koordinering och samordning av rutiner och arbetssätt mellan nämnder.

5 KS 98 KK11/13 Information Henrik Haugness informerar utifrån den fördjupade översiktsplanen om pågående arbeten främst i centrala områden såsom Spinnerskan och Nicolai samt om utbyggnad av Brandholmen, Hemgården, Företagsparken och Norra Arnö. Vidare redovisas nuvarande byggläge i kommunen. Förslagsvis bör en ny fördjupad översiktsplan påbörjas under hösten Pia Björnhård, projektledare och samordnare för skolorganisationsprojektet, presenterar sig och informerar översiktligt de ingående delarbeten och aktörer som utgör skolorganisationsprojektet. Palaemona Mörner informerar om den tunnelbanekampanj som påbörjas med bl.a. stortavlor på perronger och fönsterskyltar i tågen och bussar. Det kommer också att ske direktmarknadsföring till barnfamiljer och utflyttade nyköpingsbor.

6 KS 99 Dnr KK11/148 Ägardirektiv för Nyköpingshem AB Nyköpings kommun äger 100 % av Nyköpingshem AB. Bolaget ska bl a vara ett av de instrument som Nyköpings kommun kan använda sig av för att påverka bostadsförsörjningen i kommunen. Enligt den nya lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer Nytt bostadsförsörjningsprogram underställs kommunfullmäktige i april Av nuvarande program framgår bl a att kommunen anser det som ytterst angeläget att ytterligare hyresrättslägenheter tillskapas i kommunen. Kommunens ambition är därför att genom sitt bostadsbolag snarast söka påbörja byggnation av ytterligare sådana lägenheter. För att få ett så säkert och adekvat underlag som möjligt, innan slutligt beslut och ägardirektiv fasttas, bör dock förutsättningarna för en utbyggnad uppdateras avseende aktuella förhållanden och utredas närmare. En sådan utredning bör bl a belysa frågor som aktuell och förväntad marknadssituation, behovsbild, finansieringsmöjligheter, ekonomiska förutsättningar mm. Vid kommunstyrelsens sammanträde ställer Anne-Marie Wigertz (M) följande tilläggsyrkande om en majoritet av hyresgäster i en fastighet bildar bostadsrättsförening och vill förvärva fastigheten av Nyköpingshem ska frågan avgöras av kommunfullmäktige. Eva Andersson (C) ansluter sig till Anne-Marie Wigertz tilläggsyrkande. Göran Silfverling (FP) ställer ändringsyrkande om att punkt 6 i ägardirektivet utgår. I 2:a hand yrkar Göran Silfverling på avslag av framskrivet förslag. Anne-Marie Wigertz (M) ansluter sig till Göran Silfverlings 1:a yrkande samt yrkar i 2:a hand på avslag i den del som innefattar punkt 6 av ägardirektivet.

7 KS 99 Dnr KK11/148 Urban Granström (S) yrkar avslag till Anne-Marie Wigertz tilläggsyrkande. Ordföranden ställer, efter kommunstyrelsens godkännande, proposition på Göran Silfverlings ändringsyrkande mot det framskrivna förslaget och finner att ändringsyrkandet avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på det framskrivna förslaget mot Göran Silfverlings avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen inte bifaller avslagsyrkandet. Slutligen ställer ordföranden proposition på Anne-Marie Wigertz (M) tilläggsyrkande mot avslagsyrkande på detsamma och finner att det framställda ändringsyrkandet avslås. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att utfärda ägardirektiv i enlighet med tjänsteskrivelse daterad samt att uppdra till kommunens ägarrepresentant vid årsstämman 2011 i Nyköpingshem Ab att se till att ägardirektivet fastställes för bolaget vid stämman. Mot beslutet till förmån för respektives yrkande reserverar sig Anne-Marie Wigertz (M), Göran Silfverling (FP), Eva Andersson (C), Curt Eriksson (KD), Adéle Bergentoft (M) och Johan Schenström (M). Särskilt yttrande från Anne-Marie Wigertz (M), Adéle Bergentoft (M), Johan Schenström (M), Eva Andersson (C) och Curt Eriksson (KD) biläggs protokollet. Bil KS 99

8 KS 100 Dnr KK07/352 Revidering av Klimatstrategins mål som anknyter till energisektorn I samband med att Energiplanen beslutades i kommunfullmäktige beslutades även att Klimatstrategins mål som anknyter till energisektorn ska revideras under år Anledningen till revideringen är att ett nytt underlag har tagits fram i samband med energiplansprocessen. Klimatstrategins energimål har därmed blivit inaktuella. Klimatstrategins lokala energimål revideras. Löpande text i Klimatstrategin som rör energisektorn revideras ej utan ses över när översyns görs av den totala Klimatstrategin under år Utgående energimål: Lokalt mål: Att 40 % av kommunens totala energikonsumtion ska komma från förnyelsebara källor år Lokalt mål: Mål om en 20 % energieffektivisering i kommunen till år 2020, jämfört med 1995 års nivåer. Ersätts av följande energimål som återfinns i beslutad Energiplan Nyköping : Lokalt mål: Utsläppen av koldioxid från energisektorn i Nyköping ska minskas med 20 % till år 2020 jämfört med år Lokalt mål: I Nyköping ska energianvändningen minska med 15 %, exklusive transporter till år 2020 jämfört med år Lokalt mål: 50 % av Nyköpings totala energianvändning ska komma från förnyelsebara källor år Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att tillföra bilaga med de nya och reviderade energimålen till Klimatstrategin Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att besluta om att revidera Klimatstrategins energimål enligt ovan samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillföra bilaga med de nya och reviderade energimålen till Klimatstrategin

9 KS 101 Dnr KK07/80 Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar säger att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen så att förutsättningar skapas för att alla i kommunen att kunna leva i goda bostäder. Kommunen ska främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige minst en gång under varje mandatperiod. Kommunens nuvarande bostadsförsörjningsprogram som antogs 2009 har bedömts vara delvis inaktuellt. Samhällsbyggnad har därför tagit fram ett nytt förslag till bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun. Under revideringsarbetet har programmet skickats på remiss till nämnder och divisioner. De synpunkter och förslag som inkommit har därefter inarbetats i förslaget till bostadsförsörjningsprogram efter avstämning i en politisk grupp med representation för både majoritet och opposition. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun

10 KS 102 Dnr KK11/141 Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv En vägledning för anställda och förtroendevalda avs. mutor och jäv har framtagits av KLK Juridik och Upphandlingsenheten. Vägledningen omfattar samtliga förtroendevalda och anställda i Nyköpings kommun och därmed också kommunens bolag. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet görs inlägg av Eva Andersson (C) och Urban Granström (S). Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv.

11 KS 103 Dnr KK11/91 Uppförande av sporthall på Rosvalla Behovet av en ny sporthall och en placering intill övriga idrottsanläggningar på Rosvalla har diskuterats och utretts en längre tid. Kapaciteten i den nuvarande sporthallen på Ringvägen räcker inte till för att tillgodose idrottsföreningarnas behov och tillgång till träning, matcher, turneringar m.m. Förslag föreligger att Nyköpings Sport och- Mässcentrum får beslut och godkännande att upphandla ett hyresavtal så att en ny sporthall kan uppföras av en extern part på del av Rosvalla som ägs av PEAB idag. Hyresavtalet kommer att upphandlas i konkurrens i enlighet med LOU och förväntas ge en fördelaktig hyresnivå. Att driften av anläggningen ska komma att ingå i Nyköpings Sport- och Mässcentrums åtagande. Ärendet återremitterades av minoriteten vid kommunfullmäktiges sammanträde med motivering att en kravspecifikation skulle framtas. Bedömningen kvarstår dock att Nyköpings Sport- och Mässcentrum AB. är bäst lämpat att i samråd med föreningar och andra berörda aktörer framarbeta en sådan kravspecifikation. Denna kommer därefter att tjäna som underlag för upphandling och grund för ett hyresavtal som kommer att underställas kommunfullmäktiges beslut. Syftet med ny sporthall är att öka tillgången till halltider framförallt för ungdomsidrotten. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Anne-Marie Wigertz (M) avslag till framskrivet förslag. Göran Silfverling (FP), Eva Andersson (C) och Curt Eriksson (KD) ansluter sig till Anne-Marie Wigertz avslagsyrkande. Ordföranden ställer, efter kommunstyrelsens godkännande, proposition på framskrivet förslag mot Anne-Marie Wigertz m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller framskrivet förslag.

12 KS 103 Dnr KK11/91 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Nyköpings Sport- och Mässcentrum AB att upphandla och förhyra en ny sporthall i Rosvallaområdet, att uppdra åt Nyköpings Sport- och Mässcentrum AB att återkomma till kommunfullmäktige för godkännande av hyresavtal samt att hyres- och driftskostnad inarbetas i budget Mot beslutet reserverar sig Anne-Marie Wigertz (M), Göran Silfverling (FP), Eva Andersson (C), Curt Eriksson (KD), Adéle Bergentoft (M) och Johan Schenström (M). Särskilt yttrande lämnas av Anne-Marie Wigertz (M), Göran Silfverling (FP), Eva Andersson (C), Curt Eriksson (KD), Adéle Bergentoft (M) och Johan Schenström (M).och bifogas protokollet. Bil KS 103

13 KS 104 Dnr KK10/457 Svar på medborgarförslag ang. kameraövervakning på Träffens nya lekplats Michaela Borg har genom medborgarförslag, väckt i kommunfullmäktige , förslagit att kameraövervakning skall införas vid lekplatsen inom Träffenområdet i Nyköping. Övervakningen skall ske i syfte att söka förhindra skadegörelse på lekplatsen. Kommunen är ägare till fastigheten inom vilken lekplatsen är belägen och lekplatsen får nyttjas av allmänheten. För att få utföra kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning. Sådant tillstånd prövas av länsstyrelsen efter ansökan från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig. Tillstånd skall enligt 6 i lagen meddelas om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen av intresset av allmän kameraövervakning skall särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad skall särskilt beaktas hur övervakningen skall utföras och vilket område som skall övervakas. Enligt kommunledningskontorets bedömning torde inte intresset för att få genomföra kameraövervakning på lekplatsen vara så överhängande, att lagens krav för att få tillstånd uppfylls. Föreslagen typ av allmän kameraövervakning anses i praxis så integritetskänslig, att ett införande inte står i rimlig proportion till det skadeförebyggandebehov, som kan tänkas finnas i sammanhanget. Kommunledningskontoret förslår därför att kommunen inte bör ansöka om tillstånd för kameraövervakning och förslaget därmed avslås. Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget samt att därmed anse det besvarat. Beslut till: Kommunfullmäktige Förslagsställaren

14 KS 105 Dnr KK10/458 Svar på medborgarförslag om att annonsera på flygbussarnas baksida Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige av Torbjörn Andersson. Förslagställaren menar att eftersom Flygbussarna rullar hela tiden och trafiken på E4:an är stor borde Nyköpings kommun annonsera på bussarnas baksida. Här skulle då ges tillfälle till ständig reklam för Nyköpings kommun. Att exponera Nyköpings kommun på E4:an mellan Stockholm och Skavsta och påminna om att Nyköping ligger nära Sveriges tredje största flygplats är angeläget i vår strävan att öka antalet besökare och inflyttare till Nyköping. I en jämförelse med andra jämförbara kommuner satsar Nyköpings kommun förhållandevis mycket resurser på marknadsföring. Något av det som görs är Bo i Nyköping-kampanjen, den internationella marknadsföringen med Ryanair, exponeringen på skyltar vid E4:an och på Skavsta flygplats samt Turistbyråns verksamhet med personlig service och informationsmaterial. En ny version av Nyköpingsguiden.se visitnykoping.se har nyligen lanserats. Det är en omfattande turist- och besöksportal med jämförelsevis mycket hög besöksstatistik. Resultaten av dessa satsningar bedöms vara goda. Antalet inflyttare ökade 2010 mer än tidigare de två åren och andelen resenärer som passerar Skavsta och stannar till i Nyköping har ökat kraftigt. Att ytterligare öka budgeten för marknadsföring anses i dagens läge inte vara prioriterat. Utifrån en professionell bedömning av den optimala mediaplaceringen kommunikationsavdelningen kan få inom ramen för driftsbudgeten avstår Nyköpings kommun från att annonsera på Flygbussarnas baksida. Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslut till: Kommunfullmäktige Förslagsställaren

15 KS 106 Dnr KK09/493 Ansökan om statligt stöd för lokala naturvårdsprojekt 2011 (LONA) Regeringen har beslutat om en fortsatt satsning på lokal naturvård genom att ge möjlighet att ansöka om och erhålla statligt stöd. Staten bidrar med högst 50 procent av projektets totala kostnad. Resterande del består av eget arbete eller egen insats. Projekten samordnas av kommunen men kan utföras i samverkan med andra lokala aktörer. Under den tidigare satsningen år beviljades Nyköpings kommun totalt 2,6 miljoner kronor i bidrag för 15 olika projekt beviljades kommunen kr för 5 naturvårdsprojekt. Planeringsenheten föreslår att Nyköpings kommun ansöker om kronor i statsbidrag för tre naturvårdsprojekt år Den totala kostnaden för projekten uppgår till kronor. Kommunen behöver anvisa särskilda medel utöver ordinarie budget för ett av projekten om det ska kunna genomföras. Övriga kostnader ryms inom ordinarie budget och med befintliga personalresurser. Planeringsenheten har stämt av förslagen till projekt med kommunstyrelsens ärendeberedning och Bygg- och tekniknämndens presidie Ansökan år 2011 innehåller följande projekt i listad prioritetsordning: Information om fågelleder i Nyköpings kommun Åtgärder för ett hållbart ekosystem i Stigtomtas skolträdgård Strandnära promenad mellan Nävekvarns och Skeppsviks hamnar med båtbryggor. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om statligt bidrag till tre projekt enligt ansökan utarbetat av Planeringsenheten, daterad , och godkänna kommunens medfinansiering enligt bifogade medfinansieringsintyg med numreringen 1.1, 2.1 och 3.1

16 KS 106 Dnr KK09/493 att anvisa kronor utöver ordinarie budget år 2012 för att genomföra projektet Strandnära promenad i Nävekvarns hamn med båtbryggor, under villkoret att projektet erhåller bidrag enligt ansökan. att omedelbart justera denna paragraf. Beslut till: Länsstyrelsen (inkl. underliggande handlingar) Samhällsbyggnad

17 KS 107 Dnr KK11/138 Planläggning av mark i Stigtomta för privata tomter I Stigtomta finns det få alternativ för privata tomter för bostäder. Nyköpings Kommun äger flera områden i samhället som kan planläggas för bostäder. Mark- och exploateringsenheten föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt enheten att planlägga angiven yta för privata tomter för bostäder. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt mark- och exploateringsenheten att planlägga angiven yta i Stigtomta för privata tomter för bostäder. Beslut till: Samhällsbyggnad

18 KS 108 Dnr KK07/429 Utveckling av Arnö företagspark I Nyköping finns idag få outhyrda industrilokaler och få nya planeras. Företagskonjukturen har emellertid stärkts och prognoser tyder på en ytterligare förstärkning. För att företag skall få låna pengar i bank för nysatsningar krävs att företag själv satsar 40-60% vilket naturligtvis är starkt begränsande faktor för expanderande företag. Tanken med Nyköpings kommuns satsning på att utveckla en företagspark är att företag som har nya lokalbehov ska kunna utveckla sin verksamhet i Nyköping och inte hindras av denna begränsning. Det gynnar företagsklimatet och företagens möjlighet till utveckling om kommunen kan hyra ut lokaler och därigenom minska företagens behov av eget kapital i samband med nysatsningar. Mark- och exploateringsenheten föreslår därför att de tilldelas ett uppdrag att ta fram ett förslag till uppförande av en flexibel industribyggnad, placerad vid Arnö företagspark. Mark- och exploateringsenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt enheten att presentera ett förslag till uppförande av flexibel industribyggnad vid Arnö företagspark för uthyrning till företag. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt mark- och exploateringsenheten att presentera ett förslag till uppförande av flexibel en industribyggnad att finansiera arbetet genom exploateringsbudgeten. Beslut till: Samhällsbyggnad

19 KS 109 Dnr KK11/140 Investering i tankbil, Gnesta 2012 Nyköpings kommun har i överensstämmelse med innehållet i avtal daterat att svara för de uppgifter som ankommer på en kommunal räddningskår i Gnesta kommun. I uppgifterna ingår bl a skadebegränsande verksamhet (utryckningstjänst) och förebyggande brandskydd samt beredskapssamordning och räddningstjänst under höjd beredskap. Uppdraget skall ses som ett entreprenaduppdrag med Gnesta som beställare och Nyköping som utförare. All utrustning, samtliga inventarier, varulager, fordon och båtar m. m som hör till brandstationen i Gnesta ägs av Nyköpings kommun. Nyköping svarar för och tillgodogör sig investeringar för verksamheten. Gnesta ersätter enligt redovisning kapitaltjänstkostnaderna för befintliga och angivna investeringar Nuvarande tankbil är 29 år gammal (1982) och skulle enligt plan bytas ut år 2009 men har flyttas fram till Sörmlandskustens Räddningstjänst har nu identifierat en möjlighet att byta ut befintlig tankbil och släckbil till en släckbil med större vattentank. Ny släckbil med större vattentank kompletteras med skuminblandningsfunktion i släcksystemet för förbättrad släckeffekt samt ett mindre fordon som ersätter befintlig Pickup. De fördelar ovanstående förändring av planerad investering medför är att kompetensbehovet minskas med en chaufför, drift och underhållskostnader på ett större fordon utgår samt att räddningstjänsten får en för Gnesta kommun ändamålsenlig fordonssammansättning. Responstiden för en första räddningsresurs minskas med uppskattningsvis 3 minuter. Kommunstyrelsen beslutar att överföra investeringsmedel med 3,2 mnkr ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsram för 2011 till inköp av en släckbil en så kallad bas 4, med större vattentank samt ett mindre fordon, förutsatt beslut i Gnesta kommun avseende ny fordonsplan. Beslut till: Räddning och Säkerhet Gnesta kommun Ekonomi

20 KS 110 Dnr KK11/139 Investering i räddningsmaterial till Trosa kommun Utifrån en utredning om mål & kompetensfördelning inom Sörmlandskustens Räddningstjänst är slutsatsen att det bör vara tre stationer som har kapacitet att göra avancerad losstagning vid trafikolyckor. Det innebär att dessa stationer har mer utbildning och fler verktyg. De tre stationerna är Nyköping, Gnesta och Trosa. Trosa och Nyköping åker på ett flertal trafikolyckor på E4 som har väldigt hög trafikvolym och Trosa stödjer även norr om länsgränsen vid insatser. Gnesta har idag den utrustning som är nyast och Nyköping har nyligen investerat i en uppgradering av sin utrustning vilket innebär att utrustningen i Trosa är den som står på tur att bytas. Det är framförallt två skäl som gör ett byte nödvändigt. Det är dels säkerhet för vår personal och ålder på utrustningen Ur arbetsmiljösynpunkt innebär den nya utrustningen smidigare arbete. En brandman klarar av att bära den pump som krävs för arbetet samtidigt som han får med sig slangar till pumpen. Vid införskaffande av ny utrustning innebär det även att vid en större olycka kan verktyg från Gnesta, Nyköping & Trosa användas gemensamt då de blir kompatibla med varandra. All utrustning, samtliga inventarier, varulager, fordon och båtar m. m som hör till brandstationen i Trosa ägs av Nyköpings kommun. Nyköping svarar för och tillgodogör sig investeringar för verksamheten. Trosa ersätter enligt redovisning kapitaltjänstkostnaderna för befintliga och angivna investeringar. Räddning och säkerhet föreslår att kommunstyrelsen investerar 280 tkr ( ) i ny losstagningsutrustning för utbyte av befintlig utrustning i Trosa. Kommunstyrelsen beslutar att överföra investeringsmedel med 280 tkr ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsram för 2011 för utbyte av losstagningsutrustningen i Trosa. Beslut till: Räddning och Säkerhet Trosa kommun Ekonomi

21 KS 111 Dnr KK11/144 Ombyggnation av Tovastugans restaurangbyggnad, Kv Väster 1:1 Nyköpings kommun köpte Tovastugans restaurangbyggnad Säljaren erbjöds att hyra lokalen och driva verksamheten fram till Verksamheten försattes i konkurs under juli 2010 och varmed verksamhet upphörde. Flera intressenter hörde av sig till kommunen och visade intresse att driva verksamhet under resten av sommarmånaderna. Innan något beslut fattas om ev. fortsatt verksamhet, så gjordes livsmedelsinspektion av lokalerna som resulterade i ett flertal avvikelser. Beslut fattades då att det inte möjligt att hinna åtgärda samtliga punkter under den korta tid som var kvar på säsongen. Kommunfastigheter beslutade istället att se över hela fastigheten och ta fram ett underlag på vad det kostar att iordningställa Tovastugans restaurangbyggnad till en godkänd anläggning. Ventilationsanläggningen hade byggts om under våren 2010 för att verksamheten skulle kunna komma igång till sommaren 2010 Underhållet på fastigheten visade sig efter övertagandet vara mycket eftersatt. För att uppfylla kraven för en godkänd livsmedelsanläggning behövs i en omfattande ombyggnation av fastigheten. Kostnaden för ombyggnationen beräknas uppgå till 3,0 mnkr. Tekniska divisionen föreslår att en ombyggnation genomförs av Tovastugans restaurangbyggnad så att lokalerna är i ett skick att uthyrning kan genomföras innan säsongen 2011 och att 3,0 mnkr avsätts för ombyggnationen. Utöver det tillkommer kostnader för verksamhetsanpassning. Inlägg i ärendet görs av Eva Andersson (C), Adéle Bergentoft (M), Göran Silfverling (FP), Anna af Sillén (M), Bo Jacobsson (SD), Johan Schenström (M), Göran Hagberg (FP), Stefan Landmark (KD) samt Urban Granström (S).

22 KS 111 Dnr KK11/144 Kommunstyrelsen beslutar att ge Tekniska divisionen i uppdrag att bygga om Tovastugans restaurang så att byggnaden kan hyras ut inför säsongen 2011 samt att anvisa 3,0 mnkr tkr ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till Tekniska divisionen för ombyggnationen av Tovastugans restaurangbyggnad. Beslut till: Tekniska divisionen Ekonomi

23 KS 112 Dnr KK11/143 Ombyggnation av Tessins förskolas kök, Kv Cypressen Tessins förskolas centrala läge gör den till ett attraktivt alternativ för många föräldrar, inte bara de centralt boende. Detta har lett till ett ökande behov av lokaler över tiden. Juni 2001 inhyrdes och uppfördes moduler för att möta upp behovet. Dessa ersattes med nya permanenta moduler som togs i drift januari I dag har förskolan med sin utbyggda kapacitet en beläggning av barn och 31 personal. Förskolans tillagningskök som genomgick en mindre ombyggnad 1990 är idag av stort renoveringsbehov. Köket är även underdimensionerat i förhållande till dagens antal barn och personal. Tekniska divisionen har tillsammans med Barn Utbildning Kultur tagit fram ett förslag till lösning för köksombyggnad. Köket får ta nuvarande personalutrymmen i anslutning till köket i besittning, samtidigt som personalutrymmena flyttas till annan del av byggnaden. Detta medför att renoveringsbehovet för köket kan tillgodoses samtidigt som ombyggnation sker och att köksutrymmena blir större utan att nybyggnation sker. Tekniska divisionen föreslår att Kommunfastigheter låter projektera och bygga om köket på Tessins förskola, Cypressen 1, för att tillgodose behovet av större yta enligt det förslag som presenterats tidigare. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Tekniska divisionen att projektera och upphandla ombyggnaden av Tessins förskolas kök att ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel anvisa 250 tkr till Tekniska divisionen, kommunfastigheter för projektering och upphandling av ombyggnaden av Tessins förskolas kök samt att Tekniska divisionen återkommer till kommunstyrelsen med behov av ytterliggare investeringsmedel efter avslutad upphandling. Beslut till: Tekniska divisionen Ekonomi

24 KS 113 Dnr KK 11/5 Delegationsärenden Förteckning över beslut fattade på delegation av: 1 Erik Carlgren, kommundirektör, förordnande av Robert Tholén som tf. kommundirektör tiden KK11/5 2 Ludwig Tejler, räddningschef, anställning RiB KK11/5 3 Cecilia Rasmussen, enhetschef vård- och omsorg, tv. anställning av sjukgymnast 4 Annelie Lybark, enhetschef vård- och omsorg, tv. Anställning av LSS-handläggare KK11/5 KK11/5 Kommunstyrelsen beslutar att lägga rubr delegationsärenden till handlingarna.

25 KS 114 Dnr KK 11/2 Anmälningsärenden Nr Från Innehåll Dnr 1 Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll KK11/2 2 Nyköping/östgötalänken Protokoll fr. styrelsmöte KK11/14 3 Sörmlands museum Meddelande ang. färdigställd arkeologisk undersökning gällande Skutskepparen 46 4 Sörmlands museum Meddelande ang. färdigställd arkeologisk undersökning gällande Nyköping 231:1 KK07/410 KK07/410 Kommunstyrelsen beslutar att lägga rubr anmälningsärenden till handlingarna.

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 10 16 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 10 16 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B kl 13.30 15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Jan Carle (m) vice ordf. Carl-Åke Andersson (s) Eva Thunér Ohlsson (s) Saga-Britt Landelius (s) Cajsa Carlsson Widqvist

Läs mer

Ordförande... Ulla-Karin Danielsson. Justerande... Eva Sjöström ANSLAG/BEVIS

Ordförande... Ulla-Karin Danielsson. Justerande... Eva Sjöström ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal kl 17.00-17.10 Ledamöter och ersättare Beslutande Ulla-Karin Danielsson (S), ordf Karina Josevski (MP) Staffan Folke (V) Eva Sjöström (M) Kent Gustafsson (C) Johan Munthe (FP)

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 14 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 14 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare Plats och tid Stadshuset sal B, kl 13.30-15.45 Ledamöter och ersättare Beslutande Johannes Krunegård (mp) 1:e v ordf Anne-Marie Wigertz 2:e v ordf (m) Cajsa Widqvist (s) Jacob Larsson (s) Louise Ankarfjäll

Läs mer

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset sal B, kl 13.30-15.15 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Ordförande... Adéle Bergentoft. Justerande... ANSLAG/BEVIS

Ordförande... Adéle Bergentoft. Justerande... ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Sal A, kl. 19.00 20.20 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 41 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 41 Ersättare Se bilagd förteckning KF 41 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, Kl 19.00-20.00 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 71 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 71 Ersättare Se bilagd förteckning KF 71 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, kl. 19.00 22.00 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 52 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 52 Ersättare Se bilagd förteckning KF 52 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal C kl. 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008 02 18 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008 02 18 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B kl. 13.30-14.35 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp) Cajsa Widqvist (s) Jacob Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, kl. 19.00 20.00 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 106 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 106 Ersättare Se bilagd förteckning KF 106 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, Kl 19.00 20.30 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 126 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 126 Ersättare Se bilagd förteckning KF 126 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11 Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl. 14.00 16.00 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (s) Torgny Danielsson (s) Jonas Ås (s) Roy Pettersson

Läs mer

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset sal B, kl 13.30-14.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Cajsa Widqvist

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-01-30 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-01-30, klockan 17:00 18:20 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Dan-Åke Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, Kl 19.00 20.50 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 107 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 107 Ersättare Se bilagd förteckning KF 107 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, kl. 19.00 20.35 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 76 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 76 Ersättare Se bilagd förteckning KF 76 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 11 06 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 11 06 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B kl. 13.30-14.50 Ledamöter och ersättare Beslutande Jan Carle (m) vice ordf. Carl-Åke Andersson (s) Eva Thunér Ohlsson (s) Saga-Britt Landelius (s) Cajsa Carlsson Widqvist

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2005 02 07 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2005 02 07 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl 13.30-15.45 Ledamöter och ersättare Beslutande Jan Carle (m) vice ordf. Carl-Åke Andersson (s) Saga-Britt Landelius (s) Cajsa Carlsson Widqvist (s) Göran Silfverling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-01-13 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:20-11:00 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson Britt-Marie Wall Sebastian

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 734 (742) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1, kl. 16:00-16:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jeanette Wäppling (V) Lars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Stadshuset, Sal A, kl. 19.00 21.00 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 128 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 128 Ersättare Se bilagd förteckning KF 128 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-10-20 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 17.20 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Monica Styhr (S) Martin Normark

Läs mer