KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU Kallelse"

Transkript

1 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU Kallelse 1

2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, , klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Ärenden 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen 30 september Årsredovisningar 2013 för stiftelser förvaltade av barn- och utbildningsnämnden 5 Svar på revisionsrapport avseende Rektorernas förutsättningar som ledare 6 Svar på revisionsrapport avseende elevers rätt till särskilt stöd 7 Svar på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande förslag till måltidspolicy 2014/ / / / / Hälso- och sjukvård inom Elevhälsan 2014/ Anmälningar BUNAU 2014/5 10 Kurser och konferenser 2014/6 11 Övriga frågor 2014/7 2

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Diarienummer BUN 2014/243 Ekonom Weronice Rodin Barn- och utbildningsnämnden Årsredovisningar 2013 för stiftelser förvaltade av barn- och utbildningsnämnden Ärendebeskrivning Ängelholms kommun förvaltar ett antal stiftelser genom barn- och utbildningsförvaltningen. För det administrativa arbetet ansvarar kommunledningskontorets ekonomienhet. Nämnden föreslås godkänna och underteckna samtliga framtagna årsredovisningar för 2013 och att godkänna utdelning från fem av fonderna. För de fonder där permutation är beviljad ska medel om möjligt delas ut under 2014 för att därefter avslutas. För stiftelsen Skepparkrokens skolfond gäller att fonden ska avlutas inom de närmsta åren. Barn- och utbildningsnämnden beslöt den 26 januari 2012, 7, att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet för nio stiftelser som förvaltas av nämnden. Samtliga nio ansökningar har beviljats bifall för permutation, vilket innebär utdelning av både avkastning och kapital. I ärendet redogörs för samtliga stiftelser samt medel att fördela. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 2 oktober 2014 Årsredovisningar för 2013 Utredning I underlagen från kommunledningskontorets handlingar framgår att permutation är beviljad för Skepparkrokens skolfond, Musikledare Hugo Olssons premiumfond, Ethel Nords skolfond, Libertés skolfond, Samfond för grundskolans högstadium, Samfond för grundskolans låg- och mellanstadium, Rudolf Larssons fond, Elly och Hjalmar Olanders stipendiefond samt Byggmästareföreningens premiefond. För dessa fonder ska avkastning och kapital delas ut för att därefter avslutas. Då donationsvillkoren för Skepparkrokens skolfond begränsar möjligheten till utdelning bör utdelning ske under en längre period. Nedan redovisas respektive fond med kommentar: Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) Diarienummer BUN 2014/243 Fond Belopp Kommentar Stiftelsen Skepparkrokens skolfond kr Permutation beviljad. Delas ut under de närmsta åren för att därefter avsluta fonden Musikledare Hugo Olssons premium fond Permutation beviljad. Stiftelsens kapital är negativt och stiftelsen upplöses och avslutas Ethel Nords skolfond Permutation beviljad. Stiftelsens kapital är negativt och stiftelsen upplöses och avslutas Gymnasieskolans samfond kr Ej ansökt om permutation, utdelning 2014 Liberté skolfond Permutation beviljad. Stiftelsens kapital är negativt och stiftelsen upplöses och avslutas Samfond för grundskolans högstadium kr Permutation beviljad. Medel delas om möjligt ut under 2014 för att därefter avslutas Samfond för grundskolans låg- och mellanstadium Permutation beviljad. Stiftelsens kapital är negativt och stiftelsen upplöses och avslutas Rudolf Larssons fond Permutation beviljad. Stiftelsens kapital är negativt och stiftelsen upplöses och avslutas Elly och Hjalmar Olanders stipendiefond kr Permutation beviljad. Medel ska om möjligt delas ut under 2014 för att därefter avslutas Byggmästareföreningens premiefond kr Permutation beviljad. Medel ska om möjligt delas ut under 2014 för att därefter avslutas Anders Erikssons minnesfond Ej ansökt om permutation. Stiftelsens kapital är negativt och stiftelsen upplöses och avslutas Familjen Urwitz fond Ej ansökt om permutation, Utdelning 2014 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningarna för 2013 för samtliga redovisade stiftelser, att godkänna att utdelning i Gymnasieskolans samfond och Familjen Urwitz fond, att godkänna att utdelning sker i Samfond för grundskolans högstadium, Elly och Hjalmars Olanders stipendiefond och Byggmästareföreningens premiefond, för att därefter avslutas, att godkänna utdelning ur Skepparkrokens skolfond under kommande år för att därefter avslutas, samt att i övrigt notera informationen om upplösta och avslutade stiftelser. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Diarienummer BUN 2014/243 Tony Mufic Förvaltningschef Weronice Rodin Ekonom Beslutet expedieras till: Ekonomienheten Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

6 ÅRSREDOVISNING 2013 Org.nr för Stiftelsen Skepparkrokens skolfond Förvaltningsberättelse Stiftelsen Skepparkrokens skolfond förvaltas av barn- och utbildningsnämndeni Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighetmed stiftelseurkundenanvända den årliga genereradeavkastningen till att utdela stipendier för fortsatt utbildningefter genomgångenav obligatorisk skola åt ungdom från fd. Barkåkra kommun, med företräde för ungdom från Skepparkrokens samhälle. Under 2013 delades kr ut. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfällethar reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea KapitalförvaltningAB handhar förvaltningenav stiftelsens tillgångargenom sin donationsmedelsfond.tillåtnaplaceringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningenfår bedrivas finns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. I arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommunfullmäktiges beslut , tagit ut en ersättning på kr (3 500 kr). Vidare har stiftelsen, enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnaderpå 0,50 % av det genomsnittligafondandelsinnehavet. Kostnader för revision uppgår till 1 558,34kr (1 703 kr). Dessutom har Länsstyrelsen debiterat registerhållnings-och tillsynsavgift med totalt 200 kr (200 kr). Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultat- och balan sräkning. Beslut om permutation togs av Kammarkollegiet Beslutet innebär att stiftelsen kan Resultaträkning förbruka såväl kapital som avkastning för sitt ändamål Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar , ,93 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc , ,55 Stiftelsens nettointäkter 5 318, ,38 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar , ,39 Stiftelsens årsresultat , ,77 6

7 Stiftelsen Skepparkrokens skolfond Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel , ,99 Donationsmedelsfonden , ,48 Upplupen intäkt Summa tillgångar , ,47 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital , ,89 Fritt eget kapital , ,03 Skulder Kortfristiga skulder , ,55 Summa eget kapital och skulder , ,47 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital 2013 Bundet Fritt eget kapital eget kapital Summa vid årets ingång , ,03 Redovisat årsresultat ,40 Kapitalisering av löpande avkastning 531,00-531,00 Beslutade anslag ,00 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar , ,25 Summa vid årets utgång , ,82 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Åsa Larsson Auktoriserad revisor 7

8 Stiftelsen Skepparkrokens skolfond Tillgångar i Ängelholms kommun Skulder & eget Kapital objekt 0924 Likvida medel, Aktier Fordringar Summa Tillgångar Kortfristig skuld Skatteskuld Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa Skulder & eget Kapital IB , , , , ,92 1 Förvaltningsavgift 0,00 0,00 0,00 2 Ekonomiadministration , ,00 0,00 3 Ränta likvida medel 248,02 248,02 0,00 4 Utdelning aktier , ,47 0,00 5 Uppskrivning av bokfört värde , , , ,25 0,00 6 Utdelning stipendium , , , ,00 7 1/10 av nettointäkter till bundet eget kapital 0,00 0,00 531,00-531,00 0,00 Kortfristoigskuld , , , ,34 8 Årets resultat , ,40 9 Länsstyrelsen tillstånd -200,00-200,00 0,00 10 Revision , ,34 0,00 Summa årets transaktioner , , , , ,74 IB + årets transaktioner ,66 0, , ,34 0, , , ,66 8

9 Intäkter Kostnader Resultat Utdelning för aktier Ränta likvida medel Kapitalvinst Summa Intäkter Förvaltningskostnad Revision Kapitalförluster Nedskrivning av bokfört värde Summa kostnader Årets resultat ,00 0 0,00 0 0,00 0, , ,00 248,02 248,02 0, , ,47 0, , , ,00 200, , , ,34 0, ,47 248,02 0, , ,34 0,00 0, , , ,15 9

10 ÅRSREDOVISNING 2013 för Stiftelsen Musikledare Hugo Olssons premium Förvaltningsberättelse Stiftelsen Musikledare Hugo Olssons premium förvaltas av barn- och utbildningsnämndeni Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighetmed stiftelseurkundenanvända den årliga genereradeavkastningen till att utdelas i premium till en eller flera musikbegåvade elever som tillhör skolorkestern i grundskolan. Av disponibeltbelopp 0 kr ( 0 kr), har inga medel delats ut varken 2013 eller Av stiftelsens årsresultat har 0 kr (0 kr), (1/10 av stiftelsens nettointäkter), förts till det bundna egna kapitalet. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfällethar reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea KapitalförvaltningAB handhar förvaltningenav stiftelsens tillgångargenom sin donationsmedelsfond.tillåtnaplaceringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningenfår bedrivasfinns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. I arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommunfullmäktiges beslut , tagit ut en ersättning på 0 kr (0 kr). Vidare har stiftelsen enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnaderpå 0,50 % av det genomsnittligafondandelsinnehavet. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultat- och balansräkning. Stiftelsens kapital är negativt och stiftelsen upplöses. Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar -92,50 18,05 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc. 0, ,00 Stiftelsens nettointäkter -92, ,95 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar -159,40 8,16 Stiftelsens årsresultat -251, ,79 10

11 , , ,86 3, ,20 11

12 Stiftelsen Musikledare Hugo Olssons premium Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel ,86 43,64 Donationsmedelsfonden 1 138,47 297,87 Upplupen intäkt Summa tillgångar ,39 341,51 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital , ,59 Fritt eget kapital , ,08 Skulder Kortfristiga skulder 0, ,00 Summa eget kapital och skulder ,39 341,51 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital Bundet Fritt eget kapital eget kapital Summa vid årets ingång 3 680, ,08 Redovisat årsresultat -251,90 Kapitalisering av löpande avkastning Beslutade anslag Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar -159,40 159,40 Summa vid årets utgång 3 521, ,58 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Birgitta Johansson, revisor 12

13 Stiftelsen Musikledare Hugo Olssons premium Objekt 0921 Tillgångar Likvida medel, Aktier Skulder & eget Kapital Fordringar Summa Tillgångar Kortfristig skuld Skatteskuld Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa Skulder & eget Kapital IB , , , , ,49 # Förvaltningsavgift 0,00 0,00 0,00 # Ekonomiadministration 0,00 0,00 0,00 # Kostnad kammarkollegiet 0,00 0,00 0,00 # Ränta likvida medel -2,07-2,07 0,00 # Utdelning aktier -90,43-90,43 0,00 # Uppskrivning av bokfört värde -159,40-159,40-159,40 159,40 0,00 # Årets resultat 0,00 0,00-251,90-251,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa årets transaktioner -251,90 0,00-251,90 0,00 0,00-159,40-92,50-251,90 IB + årets transaktioner ,39 0, ,39 0,00 0, , , ,39 13

14 Intäkter Kostnader Resultat Uppskrivning/ Utdelning för aktier Ränta likvida medel Ränta värdepapper Kapitalvinst Summa Intäkter Förvaltningskostnad Revision Nedskrivning av bokfört värde Summa kostnader Årets resultat , ,00 0-2,07-2, ,43-90, ,40-159, , ,43-2,07 0,00 0,00-92,50 0,00 0,00-159,40-159,40-92,

15 ÅRSREDOVISNING 2013 för Stiftelsen Ethel Nordhs skolfond Förvaltningsberättelse Stiftelsen Ethel Nordhs skolfond förvaltas av barn- och utbildningsnämndeni 1133, Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighetmed stiftelseurkundenanvända den årliga genereradeavkastningen till två flitiga elever. Av disponibeltbelopp 0 kr (0 kr), har medel delats ut till ett sammanlagt värde av 0 kr ( 0kr) Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfällethar reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. 4477, , ,99-714,01 Nordea KapitalförvaltningAB handhar förvaltningenav stiftelsens tillgångargenom sin donationsmedelsfond.tillåtnaplaceringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningenfår bedrivasfinns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. I arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommunfullmäktiges beslut , tagit ut en ersättning på 0 kr ( kr ). Vidare har stiftelsen enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnaderpå 0,50 % av det genomsnittligafondandelsinnehavet. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultat- och balansräkning. Stiftelsens kapital är negativt och fonden upplöses ,98 Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar -95,12 70,61 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc. 0, ,00 Stiftelsens nettointäkter -95, ,39 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar -163,93 31,92 Stiftelsens årsresultat -259, ,47 15

16 16

17 Stiftelsen Ethel Nordhs skolfond ÅRSREDOVISNING 2013 Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel ,41 170,71 Donationsmedelsfonden , ,22 Upplupen intäkt Summa tillgångar , ,93 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital , ,31 Fritt eget kapital , ,38 Skulder Kortfristiga skulder 0, ,00 Summa eget kapital och skulder , ,93 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital 2013 Bundet Fritt eget kapital eget kapital Summa vid årets ingång 4 509, ,38 Redovisat årsresultat -259,05 Beslutade anslag Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar -163,93 163,93 Summa vid årets utgång 4 345, ,50 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Birgitta Johansson, revisor 17

18 18

19 Ethel Nord skolfond Tillgångar Skulder & eget Kapital objekt 0925 Likvida medel, Aktier Fordringar Summa Tillgångar Kortfristig skuld Skatteskuld Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa Skulder & eget Kapital IB , , , , ,07 1 Förvaltningsavgift 0,00 0,00 0,00 2 Ekonomiadministration 0,00 0,00 0,00 3 Kostnad kammarkollegiet 0,00 0,00 0,00 4 Ränta likvida medel -2,13-2,13 0,00 5 Utdelning aktier -92,99-92,99 0,00 6 Uppskrivning av bokfört värde -163,93-163,93-163,93 163,93 0,00 7 Utdelning stipendium 0,00 0,00 0,00 0,00 8 1/10 av nettointäkter till bundet eget kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Årets resultat -259,05-259,05 Summa årets transaktioner -259,05-259,05-163,93-259,05-259,05 IB + årets transaktioner ,12 0, ,12 0,00 0, , , ,12 19

20 Intäkter Kostnader Resultat Utdelning för aktier Ränta likvida medel Kapitalvinst Summa Intäkter Förvaltningskostnad Revision Kapitalförluster Nedskrivning av bokfört värde Summa kostnader Årets resultat ,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00-2,13-2,13 0,00-92,99-92,99 0, ,93-163,93-259,05 0,00-92,99-2,13 0,00-95,12 0,00 0,00 0,00-163,93-163,93-95, ,87 20

21 ÅRSREDOVISNING 2013 Org.nr för Stiftelsen Samfond för gymnasieskolan i Ängelholm Förvaltningsberättelse Stiftelsen Samfond för gymnasieskolan förvaltas av barn- och utbildningsnämndeni Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighetmed stiftelseurkundenanvända den årliga genereradeavkastningen till förmån för elever vid gymnasieskolan i kommunen. Av disponibeltbelopp 60828,30kr (62 654kr), har medel delats ut till ett sammanlagt värde av kr (48 734kr). Av stiftelsens årsresultat har kr (4 476kr), förts till det bundna egna kapitalet. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfällethar reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea KapitalförvaltningAB handhar förvaltningenav stiftelsens tillgångargenom sin donationsmedelsfond.tillåtnaplaceringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningenfår bedrivas finns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. I arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommunfullmäktiges beslut , tagit ut en ersättning på kr (7 000 kr). Vidare har stiftelsen, enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnaderpå 0,50 % av det genomsnittligafondandelsinnehavet. Kostnader för revision uppgår till 1 558,34kr (1 703 kr). Dessutom har Länsstyrelsen debiterat registerhållnings-och tillsynsavgift med totalt 200 kr (200 kr). Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultat- och balansräkning. Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar , ,33 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc , ,55 Stiftelsens nettointäkter , ,78 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar , ,65 Stiftelsens årsresultat , ,43 21

22 Stiftelsen Samfond för gymnasieskolan i Ängelholm Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel , ,87 Donationsmedelsfonden , ,98 Upplupen intäkt Summa tillgångar , ,85 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital , ,00 Fritt eget kapital , ,30 Skulder Kortfristiga skulder , ,55 Summa eget kapital och skulder , ,85 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital 2013 Bundet Fritt eget kapital eget kapital Summa vid årets ingång , ,30 Redovisat årsresultat ,38 Kapitalisering av löpande avkastning 4 924, ,00 Beslutade anslag ,00 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar , ,11 Summa vid årets utgång , ,57 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Åsa Larsson Auktoriserad revisor 22

23 Stiftelsen Samfond för gymnasieskolan i Ängelholm Tillgångar Skulder & eget Kapital Likvida medel, Aktier Fordringar Summa Tillgångar Kortfristig skuld Skatteskuld Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa Skulder & eget Kapital Objekt IB , , , , ,30 1 Förvaltningsavgift 0,00 0,00 0,00 2 Ekonomiadministration , ,00 0,00 3 Kostnad kammarkollegiet 0,00 0,00 0,00 4 Ränta likvida medel 1 321, ,05 0,00 5 Utdelning aktier , ,56 0,00 6 Uppskrivning av bokfört värde , , , ,11 0,00 Kortfristogskuld , , , ,34 7 Årets resultat 0, , ,38 1/10 nettointäkter till bundet 8 eget kapital 0, , ,00 0,00 9 Stipendier , , , ,00 10 Länsstyrelsen tillsyn -200,00-200,00 0,00 11 Revision , ,34 0,00 Summa årets transaktioner ,72 0, , ,34 0, , , ,72 IB + årets transaktioner ,02 0, , ,34 0, , , ,02 23

24 Intäkter Kostnader Resultat Utdelning för aktier Ränta likvida medel Ränta värdepapper Kapitalvinst Summa Intäkter Förvaltningskostnad Revision Summa kostnader Nedskrivning av bokfört värde Årets resultat ,00 0 0,00 0, , ,00 0 0,00 0, , ,05 0, , ,56 0,00 0 0, ,11 0 0, ,38 Resultat 0 0,00 0 0, ,00 200,00 0, , ,34 0, , ,05 0,00 0, , , , , , ,27 Nettokostnad ,27 24

25 ÅRSREDOVISNING 2013 Org.nr för Stiftelsen Libertés skolfond Förvaltningsberättelse Stiftelsen Libertés skolfond förvaltas av barn- och utbildningsnämndeni Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighetmed stiftelseurkundenanvända den årliga genererade avkastningen för Össjö folkskolas behov. Kammarkollegiet har beviljat Ängelholm kommuns ansökan om permutation. Under 2013 utdelades 0 kronor då hela kapitalet får användas för utdelning/stipendier. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfällethar reglerats mot stiftelsensbundna egna kapital. Nordea KapitalförvaltningAB handhar förvaltningenav stiftelsens tillgångargenom sin donationsmedelsfond.tillåtnaplaceringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningenfår bedrivasfinns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. I arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommun-fullmäktiges beslut , tagit ut en ersättning på 0 kr ( 5000 kr). Vidare har stiftelsen enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnader på 0,50 % av det genomsnittligafondandelsinnehavet. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultatoch balansräkning.fonden tillgångarär härmed negativa och fonden upplöses. Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar -72, ,21 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc. 0, ,00 Stiftelsens nettointäkter -72, ,79 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar -124, ,12 Stiftelsens årsresultat -197, ,67 25

26 Stiftelsen Libertés skolfond Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel , ,94 Donationsmedelsfonden , ,99 Upplupna intäkter Summa tillgångar , ,93 Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eget kapital , ,88 Fritt eget kapital , ,95 Skulder Kortfristiga skulder 0, ,00 Summa eget kapital och skulder , ,93 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital 2013 Bundet Fritt eget kapital eget kapital Summa vid årets ingång , ,95 Redovisat årsresultat -197,44 Kapitalisering av löpande avkastning Beslutade anslag 0,00 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar -124,94 124,94 Summa vid årets utgång , ,45 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Birgitta Johansson, revisor 26

27 Stiftelsen Libertés skolfond Tillgångar Skulder & eget Kapital Objekt 0922 Likvida medel, Aktier Fordringar Summa Tillgångar Kortfristig skuld Skatteskuld Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa Skulder & eget Kapital IB , , , , ,07 1 Förvaltningsavgift 0,00 0,00 0,00 2 Ekonomiadministration 0,00 0,00 0,00 3 Kostnad kammarkollegiet 0,00 0,00 0,00 4 Ränta likvida medel -1,62-1,62 0,00 5 Utdelning aktier -70,88-70,88 0,00 6 Uppskrivning av bokfört värde -124,94-124,94-124,94 124,94 0,00 7 Årets resultat 0,00 0,00-197,44-197,44 1/5 del av nettointäkter till 8 bundet eget kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Stipendier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa årets transaktioner -197,44 0,00-197,44 0,00 0,00-124,94-72,50-197,44 IB + årets transaktioner ,51 0, ,51 0,00 0, , , ,51 27

28 Intäkter Kostnader Resultat Uppskrivning/ Utdelning för aktier Ränta likvida medel Ränta värdepapper Kapitalvinst Summa Intäkter Förvaltningskostnad Revision Nedskrivning av bokfört värde Summa kostnader Årets resultat ,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0-1,62-1, ,88-70,88 0 0,00-124,94-124,94 0, ,44 0,00 0 0,00 0 0, ,88-1,62 0,00 0,00-72,50 0,00 0,00-124,94-124,94-72,

29 ÅRSREDOVISNING 2013 för Stiftelsen Samfond för grundskolans högstadium Förvaltningsberättelse Stiftelsen Samfond för grundskolans högstadium förvaltas av barn- och utbildningsnämndeni Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighetmed stiftelseurkundenanvända den årliga genererade avkastningen till förmån för eleverna vid grundskolans högstadium i kommunen. Av disponibeltbelopp 0kr (0 kr), har inga medel delats ut. Av stiftelsens årsresultat har 5 811,84 kr (805 kr), förts till det bundna egna kapitalet. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfällethar reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea KapitalförvaltningAB handhar förvaltningenav stiftelsens tillgångargenom sin donationsmedelsfond.tillåtnaplaceringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningenfår bedrivas finns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. I arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommun- fullmäktiges beslut , tagit ut en ersättning på kr (3 500 kr). Vidare har stiftelsen enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnaderpå 0,50 % av det genomsnittligafondandelsinnehavet. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultatoch balansräkning. Ansökan om permutation skickades till Kammarkollegiet under Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar 3 372, ,55 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc , ,00 Stiftelsens nettointäkter -627, ,45 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 5 811, ,17 Stiftelsens årsresultat 5 184, ,28 29

30 Stiftelsen Samfond för grundskolans högstadium ÅRSREDOVISNING 2012 Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel , ,12 Donationsmedelsfonden , ,12 Upplupen intäkt Summa tillgångar , ,24 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital , ,85 Fritt eget kapital , ,61 Skulder Kortfristiga skulder , ,00 Summa eget kapital och skulder , ,24 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital 2013 Bundet Fritt eget kapital eget kapital Summa vid årets ingång , ,61 Redovisat årsresultat 5 184,32 Kapitalisering av löpande avkastning * Beslutade anslag ,98 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 5 811, ,84 Summa vid årets utgång , ,11 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Birgitta Johansson, revisor 30

31 Stiftelsen Samfond för grundskolans högstadium Tillgångar Skulder & eget Kapital Likvida Bundet Summa medel, Aktier Fordringar Summa Tillgångar Kortfristig skuld Skatteskuld eget kapital Fritt eget kapital Skulder & eget Kapital Objekt IB , , , , ,24 # Förvaltningsavgift 0,00 0,00 0,00 # Ekonomiadministration , ,00 0,00 # Kostnad kammarkollegiet 0,00 0,00 0,00 # Ränta likvida medel 75,51 75,51 0,00 # Utdelning aktier 3 296, ,97 0,00 # Uppskrivning av bokfört värde 5 811, , , ,84 0,00 Kortfristoigskuld , , , ,98 # Årets resultat 0, , ,32 1/10 nettointäkter till bundet # eget kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 Stipendier , , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa årets transaktioner 9 184,32 0, , ,98 0, , , ,32 IB + årets transaktioner ,56 0, , ,98 0, , , ,56 31

32 Intäkter Kostnader Resultat Utdelning för aktier Ränta likvida medel Ränta värdepapper Kapitalvinst Summa Intäkter Förvaltningskostnad Revision Summa kostnader Nedskrivning av bokfört värde Årets resultat ,00 0 0,00 0, , ,00 0 0,00 0,00 75,51 75,51 0, , ,97 0,00 0 0, ,84 0 0, ,32 Resultat 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0, ,97 75,51 0,00 0, , ,00 0, , ,84-627,52 Nettokostnad 0 32

33 ÅRSREDOVISNING 2013 för Stiftelsen Samfond för grundskolans låg- och mellanstadium i Ängelholms kommun Förvaltningsberättelse Stiftelsen Samfond för grundskolans låg- och mellanstadium i Ängelholms kommun förvaltas av barn- och utbildningsnämndeni Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighetmed stiftelseurkundenanvända den årliga genereradeavkastningen till förmån för eleverna vid grundskolans låg- och mellanstadium i kommunen. Kammarkollegiet har beviljat Ängelholm kommuns ansökan om permutation. Under 2013 utdelades 0 kronor. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfällethar reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea KapitalförvaltningAB handhar förvaltningenav stiftelsens tillgångargenom sin donationsmedelsfond.tillåtnaplaceringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningenfår bedrivasfinns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. I arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommunfullmäktiges beslut , tagit ut en ersättning på 0kr (5000 kr). Vidare har stiftelsen enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnaderpå 0,50 % av det genomsnittligafondandelsinnehavet. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultat- och balansräkning.fonden tillgångarär härmed negativa och fonden upplöses när skulden är korrigerad. Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar -564, ,53 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc. 0, ,00 Stiftelsens nettointäkter -564, ,47 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar -973, ,46 Stiftelsens årsresultat , ,01 33

34 Stiftelsen Samfond för grundskolans låg- och mellanstadium i Ängelholms kommun Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel , ,60 Donationsmedelsfonden , ,56 Upplupen intäkt Summa tillgångar , ,16 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital , ,29 Fritt eget kapital , ,97 Skulder Kortfristiga skulder ,84 Summa eget kapital och skulder , ,16 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital Bundet Fritt eget kapital eget kapital Summa vid årets ingång , ,97 Redovisat årsresultat ,62 Kapitalisering av löpande avkastning 0,00 0,00 Beslutade stipendier Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar -973,64 973,64 Summa vid årets utgång , ,95 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Birgitta Johansson, revisor 34

35 Stiftelsen Samfond för grundskolans låg- och mellanstadium i Ängelholm Tillgångar Skulder & eget Kapital objekt 0920 Likvida medel, Aktier Fordringar Summa Tillgångar Kortfristig skuld Skatte-skuld Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa Skulder & eget Kapital IB , , , , ,38 1 Förvaltningsavgift 0,00 0,00 0,00 2 Ekonomiadministration 0,00 0,00 0,00 3 Kostnad kammarkollegiet 0,00 0,00 0,00 4 Ränta likvida medel -12,65-12,65 0,00 5 Utdelning aktier -552,33-552,33 0,00 6 Uppskrivning av bokfört värde -973,64-973,64-973,64 973,64 0,00 22 Utdelning stipendium 0,00 0,00 0,00 0, /10 av nettointäkter till bundet eget kapital 0,00 0,00 0,00 24 Årets resultat , ,62 0,00 0,00 Summa årets transaktioner , ,62-973,64-564, ,62 IB + årets transaktioner ,30 0, ,30 0,00 0, , , ,00 0,00 35

36 Intäkter Kostnader Resultat Utdelning för aktier Ränta likvida medel Kapitalvinst Summa Intäkter Förvaltningskostnad Revision Kapitalförluster Nedskrivning av bokfört värde Summa kostnader Årets resultat ,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00-12,65-12,65 0,00-552,33-552,33 0, ,64-973, ,62 0,00 0 0,00 0,00-552,33-12,65 0,00-564,98 0,00 0,00 0,00-973,64-973,64-564,98 36

37 ÅRSREDOVISNING 2013 Org.nr för Stiftelsen Rudolf Larssons Donationsfond Förvaltningsberättelse Stiftelsen Rudolf Larssons Donationsfondförvaltas av barn- och utbildningsnämndeni Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighetmed stiftelseurkundenanvända den årliga genereradeavkastningen till tvenne fester årligen för samtliga skolbarn inom Össjö socken. Kammarkollegiet har beviljat Ängelholm kommuns ansökan om permutation. Under 2013 utdelades 0 kronor då hela kapitalet får användas för utdelning/stipendier. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfällethar reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea KapitalförvaltningAB handhar förvaltningenav stiftelsens tillgångargenom sin donationsmedelsfond.tillåtnaplaceringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningenfår bedrivasfinns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. I arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommunfullmäktiges beslut , tagit ut en ersättning på 0 kr (1050 kr). Den ökade administrationskostnadenär till följd av avslut av fonden efter beslut om permutation fastställt av Kammarkollegiet. Vidare har stiftelsen enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnaderpå 0,50 % av det genomsnittligafondandelsinnehavet. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultat- och balansräkning. Fonden tillgångar är härmed negativa och fonden upplöses. Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar -294,08 454,94 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc. 0, ,00 Stiftelsens nettointäkter -294, ,06 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar -506,80 205,68 Stiftelsens årsresultat -800, ,38 37

38 Stiftelsen Rudolf Larssons Donationsfond Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel , ,86 Donationsmedelsfonden , ,29 Upplupen intäkt Summa tillgångar , ,15 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital , ,27 Fritt eget kapital , ,12 Skulder Kortfristiga skulder 0, ,00 Summa eget kapital och skulder , ,15 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital Bundet Fritt eget kapital eget kapital Summa vid årets ingång , ,12 Redovisat årsresultat -800,88 Beslutade anslag 0,00 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar -506,80 506,80 Summa vid årets utgång , ,20 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Birgitta Johansson, revisor 38

39 Stiftelsen Rudolf Larssons Donationsfond Tillgångar Skulder & eget Kapital Objekt 0923 Likvida medel, Aktier Fordringar Summa Tillgångar Kortfristig skuld Skatteskuld Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa Skulder & eget Kapital IB , , , , ,85 # Förvaltningsavgift 0,00 0,00 0,00 # Ekonomiadministration 0,00 0,00 0,00 # Kostnad kammarkollegiet 0,00 0,00 0,00 # Ränta likvida medel -6,58-6,58 0,00 # Utdelning aktier -287,50-287,50 0,00 # Uppskrivning av bokfört värde -506,80-506,80-506,80 506,80 0,00 # Årets resultat 0,00 0,00-800,88-800,88 # Stipendier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa årets transaktioner -800,88 0,00-800,88 0,00 0,00-506,80-294,08-800,88 IB + årets transaktioner ,73 0, ,73 0,00 0, , , ,73 39

40 Intäkter Kostnader Resultat Uppskrivning/ Utdelning för aktier Ränta likvida medel Ränta värdepapper Kapitalvinst Summa Intäkter Förvaltningskostnad Revision Nedskrivning av bokfört värde Summa kostnader Årets resultat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6,58-6,58 0,00-287,50-287,50 0,00 0,00-506,80-506,80 0,00 0,00-800,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-287,50-6,58 0,00 0,00-294,08 0,00 0,00-506,80-506,80-294,08 0,00 40

41 ÅRSREDOVISNING 2013 för Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond Förvaltningsberättelse Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond förvaltas av barn- och utbildningsnämndeni Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighetmed stiftelseurkundenanvända den årliga genererade avkastningen till skötsamma och välartade elever vid grundskolans högstadium i kommunen. Av disponibeltbelopp ,53kr (1 235 kr), har medel delats ut till ett sammanlagt värde av 0 kr (493 kr). Av stiftelsens årsresultat har 2 790,75 kr ( 745 kr), förts till det bundna egna kapitalet. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfällethar reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea KapitalförvaltningAB handhar förvaltningenav stiftelsens tillgångargenom sin donationsmedelsfond.tillåtnaplaceringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningenfår bedrivasfinns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. I arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommunfullmäktiges beslut , tagit ut en ersättning på kr ( kr). Vidare har stiftelsen enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnaderpå 0,50 % av det genomsnittligafondandelsinnehavet. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultat- och balansräkning. Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar 1 619, ,17 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc , ,00 Stiftelsens nettointäkter , ,83 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 2 790, ,39 Stiftelsens årsresultat 1 610, ,44 41

42 Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel , ,86 Donationsmedelsfonden , ,67 Upplupen intäkt Summa tillgångar , ,53 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital , ,82 Fritt eget kapital , ,29 Skulder Kortfristiga skulder 2 800, ,00 Summa eget kapital och skulder , ,53 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital Bundet Fritt eget kapital eget kapital Summa vid årets ingång , ,29 Redovisat årsresultat 1 610,16 Kapitalisering av löpande avkastning 0,00 0,00 Beslutade anslag 0,00 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 2 790, ,75 Summa vid årets utgång , ,88 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Birgitta Johansson, revisor 42

43 Stiftelsen Elly och Hjalmar Olanders Stipendiefond Tillgångar Skulder & eget Kapital Likvida Bundet Summa medel, Aktier Fordringar Summa Tillgångar Kortfristig skuld Skatteskuld eget kapital Fritt eget kapital Skulder & eget Kapital Objekt IB , , , , ,53 1 Förvaltningsavgift 0,00 0,00 0,00 2 Ekonomiadministration , ,00 0,00 3 Kostnad kammarkollegiet 0,00 0,00 0,00 4 Ränta likvida medel 36,26 36,26 0,00 5 Utdelning aktier 1 583, ,15 0,00 6 Uppskrivning av bokfört värde 2 790, , , ,75 0,00 Kortfristigskuld 2 800, , , ,00 7 Årets resultat 0, , ,16 1/10 nettointäkter till bundet 8 eget kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Stipendier 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Stipendier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa årets transaktioner 4 410,16 0, , ,00 0, , , ,16 IB + årets transaktioner ,69 0, , ,00 0, , , ,69 43

44 Intäkter Kostnader Resultat Utdelning för aktier Ränta likvida medel Ränta värdepapper Kapitalvinst Summa Intäkter Förvaltningskostnad Revision Summa kostnader Nedskrivning av bokfört värde Årets resultat ,00 0 0,00 0, , ,00 0 0,00 0,00 36,26 36,26 0, , ,15 0,00 0 0, ,75 0 0, ,16 Resultat 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0, ,15 36,26 0,00 0, , ,00 0, , , ,59 Nettokostnad 0 44

45 ÅRSREDOVISNING 2013 för Stiftelsen Byggmästareföreningens premiefond Förvaltningsberättelse Stiftelsen Byggmästareföreningenspremiefond förvaltas av barn- och utbildningsnämndeni Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighetmed stiftelseurkundenanvända den årliga genereradeavkastningen till premier eller annan uppmuntran åt förtjänta elever i gymnasieskolans bygg- och anläggningstekniskalinje. Av disponibeltbelopp 5205,80 kr (0 kr), har medel delats ut till ett sammanlagt värde av 0 kr (0 kr).ansökan om permutation har beviljats av Kammarkollegiet. Fondens kapital kommer att delas ut under 2014, därefter avslutas fonden. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfällethar reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea KapitalförvaltningAB handhar förvaltningenav stiftelsens tillgångargenom sin donationsmedelsfond.tillåtnaplaceringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningenfår bedrivas finns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. I arvode för förvaltning av stiftelsen har Ängelholms kommuns ekonomienhet, enligt kommunfullmäktiges beslut , tagit ut en ersättning på kr (1 050 kr). Vidare har stiftelsen enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnaderpå 0,50 % av det genomsnittligafondandelsinnehavet. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultat- och balansräkning. Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar 245,87 452,22 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc , ,00 Stiftelsens nettointäkter , ,78 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 423,70 204,46 Stiftelsens årsresultat , ,32 45

46 Stiftelsen Byggmästareföreningens premiefond ÅRSREDOVISNING 2013 Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel , ,29 Donationsmedelsfonden , ,51 Upplupen intäkt Summa 5 875, ,80 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital , ,61 Fritt eget kapital , ,81 Skulder Kortfristiga skulder 2 800, ,00 Summa eget kapital och skulder 5 875, ,80 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital 2013 Bundet Fritt Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och stäl eget kapital eget kapital Summa vid årets ingång , ,81 Redovisat årsresultat ,43 Beslutade anslag Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar 423,70-423,70 Summa vid årets utgång , ,94 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Birgitta Johansson, revisor 46

47 47

48 Stiftelsen Byggmästareföreningens premiefond Tillgångar Skulder & eget Kapital Likvida Bundet Summa medel, Aktier Fordringar Summa Tillgångar Kortfristig skuld Skatteskuld eget kapital Fritt eget kapital Skulder & eget Kapital Objekt IB , , , , ,80 1 Förvaltningsavgift 0,00 0,00 0,00 2 Ekonomiadministration , ,00 0,00 3 Kostnad kammarkollegiet 0,00 0,00 0,00 4 Ränta likvida medel 5,51 5,51 0,00 5 Utdelning aktier 240,36 240,36 0,00 6 Uppskrivning av bokfört värde 423,70 423,70 423,70-423,70 0,00 Kortfristigskuld 2 800, , , ,00 7 Årets resultat 0, , ,43 Summa årets transaktioner 669,57 0,00 669, ,00 0,00 423, ,13 669,57 IB + årets transaktioner 5 875,37 0, , ,00 0, , , ,37 48

49 Intäkter Kostnader Resultat Utdelning för aktier Ränta likvida medel Ränta värdepapper Kapitalvinst Summa Intäkter Förvaltningskostnad Revision Summa kostnader Nedskrivning av bokfört värde Årets resultat ,00 0 0,00 0, , ,00 0 0,00 0,00 5,51 5,51 0,00 240,36 240,36 0,00 0 0,00 423,70 0 0, ,43 Resultat 0,00 240,36 5,51 0,00 0,00 245, ,00 0, ,00 423, ,13 Nettokostnad 0 49

50 ÅRSREDOVISNING 2013 för Stiftelsen Anders Erikssons minnesfond Förvaltningsberättelse Stiftelsen Anders Erikssons minnesfond förvaltas av barn- och utbildningsnämndeni Ängelholms kommun. Stiftelsen ska enligt stiftelseurkundendela ut medel till latin- och/eller grekläsande elever i avgångsklassenpå Ängelholms gymnasieskola som deltar i studieresa till Rom. Av disponibelt belopp 0kr (330kr), har 0 kr (0 kr) delats ut under året. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfällethar reglerats mot stiftelsens bundna kapital. Nordea KapitalförvaltningAB handhar förvaltningenav stiftelsens tillgångargenom sin donationsmedelsfond.tillåtnaplaceringar samt inom vilka ramar i övrigt förvaltningenfår bedrivasfinns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. Stiftelsen har enligt avtal med Nordea, belastats med kapitalförvaltningskostnaderpå 0,50 % av detgenomsnittligafondandelsinnehavet. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultat- och balansräkning. Fondens kapital är negativt och fonden upplöses när skulden reglerats. Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar -142,26 25,79 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc. 0, ,00 Stiftelsens nettointäkter -142, ,21 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar -245,15 11,66 Stiftelsens årsresultat -387, ,55 50

51 Stiftelsen Anders Erikssons minnesfond ÅRSREDOVISNING 2013 Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel ,91 62,35 Donationsmedelsfonden 1 180,45 425,60 Upplupen intäkt Summa ,46 487,95 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital 2-112,81 132,34 Fritt eget kapital , ,39 Skulder Kortfristiga skulder 3 0, ,00 Summa eget kapital och skulder ,46 487,95 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital 2013 Bundet Fritt eget kapital eget kapital Summa vid årets ingång 132, ,39 Redovisat årsresultat -387,41 Beslutade anslag 0,00 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar -245,15 245,15 Summa vid årets utgång -112, ,65 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Birgitta Johansson, revisor 51

52 Stiftelsen Anders Erikssons minnesfond Tillgångar Skulder & eget Kapital Likvida Bundet Summa medel, Aktier Fordringar Summa Tillgångar Kortfristig skuld Skatteskuld eget kapital Fritt eget kapital Skulder & eget Kapital Objekt IB , ,05 132, , ,05 1 Förvaltningsavgift 0,00 0,00 0,00 2 Ekonomiadministration 0,00 0,00 0,00 4 Ränta likvida medel -3,19-3,19 0,00 5 Utdelning aktier -139,07-139,07 0,00 6 Uppskrivning av bokfört värde -245,15-245,15-245,15 245,15 0,00 7 Årets resultat 0,00-387,41-387,41 Summa årets transaktioner -387,41 0,00-387,41 0,00 0,00-245,15-142,26-387,41 IB + årets transaktioner ,46 0, ,46 0,00 0,00-112, , ,46 52

53 Intäkter Kostnader Resultat Utdelning för aktier Ränta likvida medel Ränta värdepapper Kapitalvinst Summa Intäkter Förvaltningskostnad Revision Summa kostnader Nedskrivning av bokfört värde Årets resultat ,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00-3,19-3,19 0,00-139,07-139,07 0,00 0 0,00-245,15 0 0,00-387,41 Resultat 0,00-139,07-3,19 0,00 0,00-142,26 0,00 0,00 0,00-245,15-142,26 Nettokostnad 0 53

54 ÅRSREDOVISNING 2013 för Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika studier Förvaltningsberättelse Stiftelsen Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika studier förvaltas av barn- och utbildningsnämndeni Ängelholms kommun. Stiftelsen ska i enlighetmed stiftelseurkundenårliga dela ut minst kr eller 80% av årliga genereradeavkastning om detta belopp är högre än kr. Stiftelsens kapital får användas så att minst kr årligen kan delas ut. Under året har 0 kr ( kr) delats ut. Uppskrivningar och nedskrivningar av andelars värde vid bokslutstillfällethar reglerats mot stiftelsens bundna egna kapital. Nordea KapitalförvaltningAB handhar förvaltningenav stiftelsens tillgångargenom sin donationsmedelsfond.tillåtnaplaceringarsamt inom vilka ramar i övrigt förvaltningenfår bedrivas finns specificerat i särskilt framtagen placeringspolicy. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret och ställning per framgår av resultat- och balansräkning. Resultaträkning Stiftelsens intäkter Avkastning genom placeringar , ,75 Stiftelsens kostnader Administrationskostnad etc , ,00 Stiftelsens nettointäkter 8 675, ,75 Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar , ,42 Stiftelsens årsresultat , ,17 54

55 Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika studier Balansräkning Tillgångar Not Likvida medel , ,69 Donationsmedelsfonden , ,54 Upplupen intäkt Summa tillgångar , ,23 Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eget kapital , ,77 Fritt eget kapital , ,46 Skulder Kortfristiga skulder 4 000, ,00 Summa eget kapital och skulder , ,23 Not 1 Likvida medel, aktier och värdepapper 0,00 Enligt bifogad sammanställning Not 2 Förändring av eget kapital 2013 Bundet Fritt eget kapital eget kapital Summa vid årets ingång , ,46 Redovisat årsresultat ,70 Beslutade anslag Nedskrivning/ Uppskrivning av tillgångar , ,71 Summa vid årets utgång , ,45 Ängelholm Min revisionsberättelse har avgivits Birgitta Johansson, revisor 55

56 Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika studier Tillgångar Skulder & eget Kapital Likvida medel, Aktier Fordringar Summa Tillgångar Kortfristig skuld Skatteskuld Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa Skulder & eget Kapital Objekt IB , , , , ,23 1 Förvaltningsavgift 0,00 0,00 0,00 2 Ekonomiadministration , ,00 0,00 3 Ränta likvida medel 283,83 283,83 0,00 4 Utdelning aktier , ,16 0,00 5 Uppskrivning av bokfört värde , , , ,71 0,00 Kortfristigskuld 4 000, , , ,00 6 Årets resultat 0, , ,70 7 Stipendier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa årets transaktioner ,70 0, , ,00 0, , , ,70 IB + årets transaktioner ,93 0, , ,00 0, , , ,93 56

57 Intäkter Kostnader Resultat Utdelning för aktier Ränta likvida medel Ränta värdepapper Kapitalvinst Summa Intäkter Förvaltningskostnad Revision Summa kostnader Nedskrivning av bokfört värde Årets resultat ,00 0 0,00 0, , ,00 283,83 283,83 0, , ,16 0,00 0 0, ,71 0 0, ,70 Resultat 0 0,00 0 0,00 0,00 0, ,16 283,83 0,00 0, , ,00 0, , , ,99 Nettokostnad 0 57

58 ÄNGELHOLMS KOMMUN/Ekonomikontoret UTDELNING / RÄNTA / NEDSKRIVN BOKF VÄRDE Nordea Ing saldo Utdelning ur Don medelsf Ränta Återföring av tidigare års nedskrivnin g av bokf värde av donmed Nordea Andelstal Stiftelse per i tusental C W Wedbergs Barnhemsf ,17 84, ,03 89, , Hj Håkanssons stortorgsf 5 680,86 5,68 262,29 6,01 462, C E Edelströms donationsf , , , , , W. Segerströms museifond , , , , , W Segerstr skollovskolonif ,19 878, ,67 929, , W Segerstr ungdomsgårdsf , , , , , Segerstr understödsf hantv ,42 921, ,38 974, , Fond Ählms skollovskoloni ,91 117, ,88 124, , Suhrska donationsfonden ,96 396, ,18 419, , Goldi o Ludvig Berglunds f ,55 199, ,47 211, , Grundsk samf L o M-stadie ,68-11,96-552,33-12,65-973, Musikl H Olssons premief ,49-1,96-90,43-2,07-159, Libertés skolfond ,07-1,54-70,88-1,62-124, Rudolf Larssons Donationsf ,85-6,23-287,50-6,58-506, Skepparkrokens skolfond ,92 234, ,47 248, , Ethel Nordhs skolfond ,07-2,01-92,99-2,13-163, Grundsk samf H-stadie ,24 71, ,97 75, , Elly o Hjalmar Olanders St f ,53 34, ,15 36, , Gymnasieskolans samfond , , , , , Prosten H-B Hammars f 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Byggmästareför premief 5 205,80 5,21 240,36 5,51 423, Anders Erikssons minnesf ,05-3,01-139,07-3,19-245, Socialnämndens samfond , , , , , Hilma Perssons fond ,63-2,18-100,68-2,31-177, Anna Sofia Sjunnessons f ,22 20,30 937,29 21, , Bror William Perssons don f 6 828,73 6,83 315,29 7,22 555, Ludvig Hults minnesfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oskar V Svenssons don f 112,95 0,11 5,22 0,12 9, Botilda o Per Möllerstens f 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Axel Svenssons donationsf -205,68-0,21-9,50-0,22-16, Elina Jönssons fond -432,34-0,43-19,96-0,46-35, Ethel Nordhs fond ,96-1,44-66,35-1,52-116, Gabriel Urwitz ,23 268, ,16 283, , Sture Håkansson ,00 214, ,26 226, , Marcussons 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa , , , , ,02 58

59 Utdelat 2013 Uppskrivning Intäkter Kostnader Netto intäkt UB , , , ,00 2, ,41 462,37 268, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84-973,64-564,98 0,00-564, ,30-159,4-92,50 0,00-92, , ,94-72,50 0,00-72, , ,8-294,08 0,00-294, , , , , , ,32-163,93-95,12 0,00-95, , , , , ,00-627, , , , , , , , , , , ,68 0 0,00 0,00 0,00 0,00 423,7 245, , , ,37-245,15-142,26 0,00-142, , , , , , ,19-177,48-102,99 0,00-102, , ,24 958, , , ,22 555,79 322, , , ,03 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9,19 5,34 0,00 5,34 127,48 0 0,00 0,00 0,00 0,00-16,74-9,72 0,00-9,72-232, ,19-20,42 0,00-20,42-487, ,95-67,87 0,00-67, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 59

60 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Diarienummer BUN 2014/9 Utvecklingsledare Fredrica Hass-Bergendorff Barn- och utbildningsnämnden Svar på revisionsrapport avseende Rektorernas förutsättningar som ledare Ärendebeskrivning På uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer har PwC fått i uppdrag att granska om barnoch utbildningsnämnden säkerställer att rektors förutsättningar som ledare är ändamålsenliga. Revisionsfrågan har utretts via genomförda intervjuer och tillgängligt material utifrån revisionskriterierna. Revisionskriterierna belyser ledningsstrukturen inom grundskolan, tydligheten i om rektors uppdrag och ansvar står i paritet med motsvarande befogenheter, rektor som närvarande och delaktig i utvecklingen av verksamheten, rektors stödfunktioner, struktur och återkoppling till rektorerna beträffande det systematiska kvalitetsarbetet samt rektorernas kompetensutveckling. Utifrån den genomförda granskningen gör PwC en generell bedömning att barn- och utbildningsförvaltningen säkerställer att rektors förutsättningar som ledare är ändamålsenliga. PwC lämnar också vissa rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden i syfte att säkerställa revisionsfrågan fullt ut. Ängelholms kommuns revisorer önskar svar på lämnade rekommendationer senast den 30 oktober. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 1 oktober 2014 PwC:s revisionsrapport Rektors förutsättningar som ledare Utredning Rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet och har ansvar för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen och ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorerna är enligt forskning och skolmyndigheterna centrala för verksamhetens kvalitet och utveckling. Skollagen och läroplanen reglerar rektorernas ansvarsområde i fråga om kärnverksamheten dvs. undervisning och lärande. Rektor för grundskolan har ansvar för att de nationella målen är styrande för verksamheten. Rektor ska vara pedagogisk ledare för verksamheten och har även en skyldighet att systematiskt följa upp de samlade Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

61 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) Diarienummer BUN 2014/9 kunskapsresultaten i skolan. Rektor har även ofta ansvar för bl.a. arbetsmiljön på skolan, ekonomin, personalfrågor. För att kunna utöva detta sammansatta ledarskap krävs ändamålsenliga förutsättningar. Med tanke på rektors omfattande uppdrag och samtidigt stora betydelse för verksamheten vill revisorerna därför genomföra en granskning kring huruvida det pedagogiska ledarskapet är ändamålsenligt och om förutsättningarna för att leda verksamheten är bästa möjliga. Förvaltningens bedömning i förhållande till PwC:s rekommendationer PwC:s samlade bedömning utifrån genomförd granskning är att barn- och utbildningsnämnden säkerställer att rektors förutsättningar som ledare är ändamålsenliga. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av de rekommendationer som redovisas i revisionsrapporten och bemöter dem enligt följande: Rektors stödfunktioner en vidareutveckling av de ekonomiska prognoserna samt stödet i fråga om ansvaret för verksamheternas lokaler i takt med förändrade ansvarsförhållanden. Förvaltningens bemötande: Dagens organisation bygger på att varje rektorsområde har tillgång till en ekonom på förvaltningsnivå. Rektor får på så sätt stöd med uppföljning och prognoser för områdets ekonomi. Detta stöd varierar utifrån det behov rektorerna signalerar. Förvaltingens utgångspunkt är därför att hela tiden fördjupa denna anpassning av stödet till det behov som rektor ger uttryck för. I takt med förändrade ansvars- och ägarförhållanden till följd av övergången av verksamhetens lokaler till Ängelholmlokaler januari 2013, aktualiseras också behovet av beskrivning och riktlinjer som ger ett stöd i hur dessa förändrade ansvarsförhållanden ska hanteras i praktiken. Förvaltningen är inne i en process där ett sådant material håller på att tas fram. Här tydliggörs och sammanfattas tidigare mer omfattande dokument kring ansvarsfördelning/gränsdragning, arbetsmiljö, avvikelserapportering, beställningar mm som rektor är berörd av. Med detta material som utgångspunkt samt en fortsatt dialog och stöd kring de konkreta situationer som kan uppstå, arbetar förvaltningen aktivt för att skapa en balans och tydlighet vad gäller ansvar och befogenheter i relation till lokalfrågorna. Strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet ett fördjupat arbete med återkoppling av den kvalitet som synliggörs inom ramen för verksamheternas och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Förvaltningens bemötande: Barn och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete är i stark utveckling sedan flera år tillbaka. Detta har skett på såväl kommunalt övergripande nivå som på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Till följd av Skolinspektionens regelbundna granskning i Ängelholm 2008 och därefter implementeringen av den kommunala styrmodellen Ratten, har barn- och utbildningsförvaltningen idag ett systematiskt kvalitetsarbete som förstås och förankras långt ut i verksamheterna. Den utmaning vi arbetar med idag är att förbättra återkopplingen av det kvalitetsarbete som genomförs på alla nivåer i verksamheterna och förvaltningen. Återkoppling sker idag i huvudsak via förvaltningens lärplattform Fronter. Grundskolemötet är en central arena för Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

62 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Diarienummer BUN 2014/9 rektorernas pedagogiska och strategiska frågeställningar. Det är i detta forum förvaltningen påbörjat att kommunicera sammanställda analyser av rektorsområdenas fokusrapporteringar för att gemensamt med rektorerna reflektera och problematisera kring de styrkor och utvecklingsområden som de sammanställda analyserna redovisar. Formerna för och uppföljningen av dessa samtal på grundskolemötet, behöver utvecklas så att det kollegiala lärandet och delandet av erfarenheter blir transparent och möjligt att realisera ute på rektorsområdena. I tillägg till PwC:s ovanstående rekommendationer framhåller barn- och utbildningsförvaltningen följande reflektion i förhållande till revisionens granskning av Barnoch utbildningsnämndens resursfördelningssystem och det ansvar rektorerna har att driva verksamheterna utifrån givna förutsättningar. Rektor har genom sitt uppdrag ansvar för att eleverna i verksamheten erbjuds de rätta förutsättningarna för lärande och utveckling. Genom rektors närhet till verksamheten och kunskap om elevernas behov och förutsättningar, ser förvaltningen en styrka i att det är rektor som utifrån ett helhetsperspektiv, förfogar över resurstilldelningen gällande det egna rektorsområdet. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten, samt att översända beslutet till kommunrevisionen. Tony Mufic Förvaltningschef Fredrica Hass-Bergendorff Utvecklingsledare Beslutet expedieras till: Kommunrevisionen Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

63 Kommunrevisorerna Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn och utbidlningsnämnden Granskning avseende rektorernas förutsättningar som ledare På vårt uppdrag har pwc utfört en granskning avseende rektorernas förutsättningar som ledare. Revisorerna har vid sammanträde beslutat anta föreliggande granskning såsom sin egen och överlämnar härmed densamma till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Med anledning av de synpunkter som framförs i granskningen önskar revisorerna svar från barn- och utbildningsnämnden senast den 30 oktober Ängelholms kommuns revisorer Birgitta Johansson sammankallande Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

64 Revisionsrapport Rektorernas förutsättningar som ledare Viktor Prytz Ängelholms kommuns revisorer 29 april

65 Rektorernas förutsättningar som ledare Innehållsförteckning 1. Inledning Revisionsfråga Revisionskriterier Avgränsning och metod Iakttagelser Ledningsstrukturen inom grundskolan Uppdrag, ansvar och befogenheter Närvarande, delaktig, dialog Skolinspektionens skolenkät Stödfunktioner Systematiska kvalitetsarbetet Rektorernas kompetensutveckling Revisionell bedömning april 2014 Ängelholms kommuns revisorer PwC 65

66 Rektorernas förutsättningar som ledare 1. Sammanfattning Ängelholms kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om barn- och utbildningsnämnden säkerställer att rektors förutsättningar som ledare är ändamålsenliga. Vår bedömning grundar sig på genomförda intervjuer och tillgängligt material utifrån revisionskriterierna. Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden säkerställer att rektors förutsättningar som ledare är ändamålsenliga. Förvaltningschefen är chef över samtliga rektorer. Rektorn med områdesansvar har övergripande budgetansvar. Det råder olika uppfattningar om rektorernas budgetansvar. Det finns en samsyn vad gäller strukturen och olika mötens funktioner förutom nätverkens funktion och betydelse. Vi rekommenderar att rektorernas budgetansvar samt syftet med nätverken förtydligas för samtliga rektorer. Det omfattande statliga uppdraget och ansvaret kompletteras med ett kommunalt ekonomisk- och verksamhetsmässigt ansvar. I och med att den kommunala styrmodellen och det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna i stort är samma system är rektorernas kommunala uppdrag tydligt och, i förhållande till andra kommuner, förenklat. Rektorerna anser att de är närvarande och har tid att vara aktiva i skolornas arbete. Genom stödfunktionerna har rektor möjlighet att vara pedagogisk ledare på skolan. Det finns en oro hos vissa rektorer att det är för många möten i vardagen som de inte har möjlighet att välja bort. Vi konstaterar att rektorerna organiserar verksamheterna utifrån lokala behov och förutsättningar. Rektorerna har stödfunktioner i fråga om ekonomi, personal, kvalitetsarbete och arbetsmiljö. Rektorerna efterfrågar en vidareutveckling av de ekonomiska prognoserna samt att stödet i fråga om ansvaret för lokalerna utvecklas i takt med de förändrade ansvarsförhållandena. Vi konstaterar att det systematiska kvalitetsarbetet är en del av den kommunala styrmodellen Ratten. Vi anser att det är en styrka att det systematiska kvalitetsarbetet sker inom ramen för kommunens styrmodell. På så sätt förenas delar av den statliga och kommunala styrningen vilket underlättar för rektorerna. I intervjuerna framkom att vissa rapporter sammanställs på rektorsområdesnivå. Ett sådant förfarande begränsar förvaltningens och nämndens uppföljning per enhet. Vi rekommenderar därför att rapporteringarna från enheterna ska gå direkt till förvaltningen. Vidare kan återkopplingen till rektorerna på de rapporter som lämna in utvecklas. Utifrån intervjuerna konstaterar vi att rektorerna har möjlighet till kompetensutveckling genom egen försorg och genom förvaltningens initiativ. Vi konstaterar att rektorerna får en omfattande kompetensutbildning som har varit sammanhållen under flera år. 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 1 av 15 PwC 66

67 Rektorernas förutsättningar som ledare 2. Inledning Rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet och har ansvar för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen och ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorerna är enligt forskning och skolmyndigheterna centrala för verksamhetens kvalitet och utveckling. Skollagen och läroplanen reglerar rektorernas ansvarsområde i fråga om kärnverksamheten dvs. undervisning och lärande. Rektor för grundskolan har ansvar för att de nationella målen är styrande för verksamheten. Rektor ska vara pedagogisk ledare för verksamheten och har även en skyldighet att systematiskt följa upp de samlade kunskapsresultaten i skolan. Rektor har även ofta ansvar för bl.a. arbetsmiljön på skolan, ekonomin, personalfrågor. Med tanke på rektors omfattande uppdrag och samtidigt stora betydelse för verksamheten vill revisorerna därför genomföra en granskning av om det pedagogiska ledarskapet är ändamålsenligt och om förutsättningarna för att leda verksamheten är bästa möjliga Revisionsfråga Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att rektors förutsättningar som ledare är ändamålsenliga? 2.2. Revisionskriterier Revisionsfrågan har besvarats genom att granska följande revisionskriterier Ledningsstrukturen inom grundskolan. Rektor har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter. Rektor är närvarande, delaktig och för dialog med lärare om utveckling av verksamheten. Det finns stödfunktioner för rektor vad gäller bl.a. ekonomi, personal och arbetsmiljö. Strukturen för systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning och utvärdering av skolans resultat samt återkoppling till rektorerna. Rektorernas kompetensutveckling 2.3. Avgränsning och metod Granskningen är avgränsad till att omfatta barn- och utbildningsnämnden och rektorerna i grundskolan. Vi har intervjuer samtliga rektorer fördelade i 4 grupper. Intervjuerna föregicks av en kort introduktionspresentation som skickas ut en vecka innan intervjutillfällena. Det visade sig att formatet på presentationen inte var anpassat till läsplattor och datorer av märket Apple. Majoriteten av rektorerna anser att de ändå kunde ta till sig av huvudbudskapet i presentationen. Den planerade enkäten till lärarna genom- 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 2 av 15 PwC 67

68 Rektorernas förutsättningar som ledare fördes inte. Istället har vi valt att använda delar av resultaten från Skolinspektionens skolenkät från våren Skolenkäten besvaras bl.a. av personalen på skolorna och innehåller sex påståenden om rektors ledarskap. Det finns utförliga rapporter för nio av Ängelholms skolor. Denna förändring kommunicerades med revisorerna och godkändes. Vi har vidare intervjuat representanter för förvaltningsledningen. Vi har tagit del av dokument i form av organisationsbeskrivningar, delegationsordningen, beskrivningar av verksamhetsledningssystemet Ratten, ledardeklarationen, exempel på månadsrapporter, Public Partners genomlysning av verksamheten samt förvaltningens förslag till åtgärder. Intervjuerna genomfördes i mars 2014 och iakttagelserna omfattar situationen för läsåret 13/14. Rapporten är sakavstämd med de intervjuade i april april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 3 av 15 PwC 68

69 Rektorernas förutsättningar som ledare 3. Iakttagelser 3.1. Ledningsstrukturen inom grundskolan Barn- och utbildningsnämnden har enligt kommunens reglemente ansvar för bl.a. verksamheten i grundskolan. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett väl fungerande sätt i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som anges i lagstiftningen och statliga styrdokument. Barn- och utbildningsförvaltningen består av tjänstemän med uppdrag inom områden som ekonomi, utveckling, organisation och administration. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Förvaltningschefen är chef över samtliga rektorer. Grundskolorna är organiserade i tio rektorsområden. I rektorsområdena finns det olika många förskolor, fritidshem och grundskolor. Det är minst två skolledare per rektorsområde och som mest fyra, beroende på bl.a. antal verksamheter, medarbetare och elever. För varje rektorsområde finns en rektor med områdesansvar som har det ekonomiska ansvaret för områdets budget. Det innebar även tidigare ett arbetsmiljöansvar för områdets verksamheter. Det ansvaret är numera delegerat till respektive rektor och förskolechef. Varje rektor ansvarar för en skolenhet och i vissa områden även en eller flera förskole-enheter i en roll som förskolechef. Varje rektor har fullt ansvar för elever, personal och budget på skolenheten de ansvarar för. I intervjuerna framkommer att det finns rektorer som inte anser sig ha budgetansvar. Skolledarna inom ett rektorsområde träffas en gång i veckan. 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 4 av 15 PwC 69

70 Rektorernas förutsättningar som ledare Rektorsområdena är indelade i tre nätverk. Nätverken har enligt förvaltningsledningen tre övergripande uppdrag och funktioner: - Verksamheterna i nätverket ingår i samma upptagningsområde. - Organisera lärarnas kompetensutveckling - Organisera skolledarnas kompetensutveckling En grundläggande avsikt med nätverken är att eleverna ska befinna sig inom ett nätverksområde under hela sin tid i förskola och grundskolan. Därmed förväntas verksamheterna inom nätverken har gemensamma grundläggande principer samt barn- och elevperspektiv för att skapa ett långsiktigt sammanhang för eleverna. Utifrån detta perspektiv anser förvaltningsledningen att nätverket är en viktig komponent i organisationen. Skolledarna inom respektive nätverk träffas en gång i månaden. Vid nätverksmötena är det rektorerna som bestämmer dagordningen och de leder mötena. Rektorerna anser att nätverket fyller en funktion för kollegialt utbyte samt att de i vissa ärenden eller frågeställningar har en remissfunktion i förhållande till strategidagarna, förvaltningen och grundskolemötet. Det har, anser vissa rektorer, under det senaste året funnit tendenser att nätverken har nedprioriterats i förhållande till andra uppdrag, möten och verksamheter. Förvaltningsledningen är medveten om detta förhållande och har regelbundet erbjudit handledning för nätverken. En gång i månaden möts samtliga skolledare (förskolechefer, grundskolerektorer och gymnasierektorer) på de så kallade strategidagarna. På strategidagarna genomförs dels en APT (arbetsplatsträff) för skolledarna med fast dagordning och dels genomförs gemensam kompetensutveckling och informationsinsatser utifrån ett övergripande kommunperspektiv. De senaste åren har fokus varit kompetensutbildning för rektorerna med en extern handledare/föreläsare från Göteborgs Universitet. Fokus har varit det pedagogiska ledarskapet. Strategidagarna har även handlat om aktuella utvecklingsinsatser som t.ex. förstelärare och IKT 1 i skolan. Strategidagarna leds av förvaltningschefen. En gång i månaden möts rektorerna för ett grundskolemöte som fokuserar på verksamhetsfrågor inom grundskolan. Mötena leds av administrativa chefen och utvecklingsledaren. På mötena lyfts frågor och områden som är specifika för grundskolan. Mötet har inte mandat att fatta några beslut med det förekommer att rektorerna gemensamt kommer fram till grundläggande principer och förhållningssätt som är vägledande för rektors uppdrag. Rektorerna anser, generellt, att det de olika mötena har olika innehåll, fyller olika syften och kompletterar varandra. Det finns några rektorer som anser att det är för många möten Uppdrag, ansvar och befogenheter Rektorerna har flera uttalade uppdrag i de statliga styrdokumenten. Rektorerna anser att dessa uppdrag utgör grunden för deras arbete. Inom ramen för de regelbundna mötena i olika rektorsgrupper och genom kollegialt utbyte, anser rektorer- 1 Informations- och kommunikationsteknik 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 5 av 15 PwC 70

71 Rektorernas förutsättningar som ledare na att de har möjlighet att reflektera över de statliga uppdraget och få hjälp att tolka det. Rektorerna anser att det finns ett bra kollegialt stöd dem emellan för att kunna tolka de statliga styrdokumenten och uppdraget. Ängelholms kommun har en ledardeklaration för rektor, förskolechef och verksamhetschefer på barn- och utbildningsförvaltningen; Leda framåt framåt ledare. I deklarationen anges vad det innebär att vara ledare inom barn- och utbildningsförvaltningen, vilket stöd som finns inom kommunen och vilka förväntningar som finns. Förvaltningsledningen lyfter fram deklarationen som ett viktigt dokument i rektorernas kommunala uppdrag. I intervjuerna med rektorerna är det en grupp som nämner ledardeklarationen. Det kommunala uppdraget formuleras även genom nämndens mål och budget, inom den så kallade Ratten, som har en nära relation till det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån målen i Ratten tar varje skolenhet fram en verksamhetsplan. Det förekommer att rektorerna har individuella uppdrag inom olika utvecklingsinsatser och utredningar. Det kan då handla om att i grupp ta fram underlag och material inom specifika områden som därefter sprids till övriga rektorer. Som exempel lyfter rektorerna fram arbetet med mattelyftet, satsningen på fritidshemmen, utvecklingen av IUP (individuella utvecklingsplaner) med skriftliga omdömen samt satsningen på IT i skolan. Rektorerna anser att dessa uppdrag tidvis har varit för omfattande men att förvaltningsledningen har lyssnat på rektorernas åsikter i de sammanhangen. Förvaltningsledningen och rektorerna anser att utgångspunkten med involverade rektorer i utvecklingsinsatser är positivt då det skapar en utökad förankring i rektorsgruppen och i verksamheterna. Rektor i grundskolan och rektor med områdesansvar har delegation från nämnden att fatta vissa beslut. Det handlar bl.a. om ta emot elever från annan kommun, beslut om att tillåta skolgång efter skolpliktens upphörande samt att fastställa årlig plan mot kränkande behandling. Rektorerna anser att de har befogenheter att leda sina organisationer inom de ekonomiska ramarna. Det är möjligt för ett rektorsområde att omfördela resurserna inom ett rektorsområde för att ta hänsyn till aktuella behov och förutsättningar. Det är även rektor som anställer personalen på den skola de ansvarar för. Rektorerna anser att det statliga uppdraget att ansvara för enheternas inre organisation respekteras av förvaltningsledningen och nämnden vilka inte blandar sig i beslut som rör den inre organisationen. Flera rektorer anser att den förändrade ägarstrukturen av skolornas lokaler har skapat svårigheter vad gäller ansvar och befogenheter. Rektorerna upplever att de har fått ett utökat ansvarsområde samtidigt som befogenheterna har försämrats då resurstilldelningen är oförändrad. Nämndens resursfördelningssystem fördelar resurserna till respektive skola. Det är därefter rektorsområdet som i praktiken har att hantera de resurser som tilldelats verksamheterna inom rektorsområdet. Områdesansvarig rektor har övergripande budgetansvar och skolledarna inom området prioriterar gemensamt hur resurserna ska fördelas inom området. Budgeten följs upp av förvaltningen på områdesnivå. 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 6 av 15 PwC 71

72 Rektorernas förutsättningar som ledare Det är möjligt att ha budgetuppföljning på enhetsnivå vilket sker vid behov. Rektor ska vid avvikelse från budget redogöra för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att komma i balans. Det förekommer att rektorerna som grupp kommer fram till en gemensam hållning inom ett område som egentligen ligger på den enskilde rektorn att besluta om. Rektorerna anser att dessa beslut inte är tvingande men att de samtidigt underlättar om flera eller samtliga skolor arbetar på samma sätt eller utifrån samma grundprincip inom ett specifikt område. Den 31 januari 2013 informerade förvaltningschefen nämnden om den sammanställning av medarbetarenkäten år 2012 som specifikt avsåg chefer. Det som genomgående kunde utläsas var att tre grupper var nöjdare i sitt arbete jämfört med andra: äldre chefer, kvinnliga chefer och chefer i jämförelse med medarbetare. Förvaltningschefen såg tre utvecklingsområden att arbeta vidare med under året; att förtydliga arbetsplatsträffarna, att återkoppling och feedback till medarbetarna måste bli bättre samt medarbetarsamtalen. Under år 2013 har förvaltningen tagit fram ett underlag för medarbetarsamtal som numera används. Det innebär bl.a. att förvaltningschefen genomfört medarbetarsamtal i grupp. Enligt utsago har detta varit positivt och kommer att testas igen under hösten Närvarande, delaktig, dialog Rektorerna anser att de är närvarande och tillgängliga på skolorna. Rektorerna har sina arbetsplatser på skolorna och de anser att de leder de regelbundna mötena med lärarna och personalen t.ex. APT, möten med elevhälsoteamet och lärarkonferenserna. Utöver regelbundna möten anser rektorerna att de har tid att vara på skolorna och är tillgängliga i den dagliga verksamheten. Det finns några rektorer som anser att det är svårt att hinna med de möten som krävs av dem från annat håll utanför skolan de har ansvar för. Det handlar framför allt om rektorer från de rektorsområden som har en eller två rektorer. Samtliga rektorer har egna datorer eller läsplattor samt telefon vilket de anser underlättar kommunikationen med medarbetarna. Vidare använder skolorna mjukvaran Fronter som ett kommunikationsverktyg mellan bl.a. lärare och rektor. Lärarna är organiserade i arbetslag. Beroende på skolans storlek kan det vara rektor som leder arbetslagen eller en arbetslagsledare. När det finns arbetslagsledare har rektor regelbundna möten med dessa för att ha koppling till arbetslagen. På skolorna finns även utvecklingsgrupper som rektor leder, som kan bestå av arbetslagsledarna eller lärare. Den exakta utformningen av skolans inre organisation varierar mellan skolorna vilket möjliggörs genom rektors statliga uppdrag. Strövelstorp skola är en modellskola 2 där arbetslagen i F-3, 4-6 och 7-9 är på väg att kompletteras med utvecklingsgrupper s.k. forskarcirklar som leds av förstelärarna. 2 Visionen för Modellskolan är att vetenskapligt grundad skolverksamhet leder fram till full måluppfyllelse. Det är en kollektiv kompetensutveckling där lärarna skapar en vetenskapligt grundad verksamhet genom att forska i sin egen praktik. 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 7 av 15 PwC 72

73 Rektorernas förutsättningar som ledare Skolorna är organiserade med en rektor per skolenhet vilket underlättar tillgängligheten. Tabellen visar hur antal anställda personer per rektorstjänst ser ut i rektorsområdena. I genomsnitt är det 40 anställda per rektor. Skola/Rektorsområde Antal anställda personer Antal rektors- /förskolechefstjänster Antal anställda per rektorstjänst Nyhem Munka-Ljungby Skälderviken Södra Utmarken 100 2,5 40 Hjärnarp Villan 103 2,5 41 Kungsgårdsskolan Montessori Magnarp 58 1,5 39 Rebbelberga Strövelstorp Källa: Barn- och utbildningsförvaltningen. Vissa rektorer har även funktion som förskolechef. Där redovisas förskolepersonalen tillsammans med grundskolepersonalen. Antal anställda är pedagogisk personal och lokal administrativ personal Skolinspektion ens skolenkät Skolinspektionens skolenkät är utformad med påståenden som personalen ska ta ställning till. Utifrån svaren skapas ett medelvärde för varje påstående mellan 0-10 där tio är det bästa värdet. Därefter skapas ett index genom att lägga samman tre påståenden och indexvärdet är därmed medelvärdet för de tre hopslagna påståendena. Vi har därefter valt att ta fram medelvärdet för kommunen utifrån de nio av kommunens skolor som hade fullständiga rapporter. För det pedagogiska ledarskapet är det följande påståenden som personalen har tagit ställning till: Rektor har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan. Rektor arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling. Rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan. Personalen har även tagit ställning till tre påståenden för utveckling av utbildningen: Rektor ser till att utvärdering av elevernas kunskapsutveckling ligger till grund för utveckling av utbildningen. Rektor ser till arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven. Rektor ser till att uppföljningen av mitt och mina kollegors arbete leder till relevanta förändringar i arbetssätt. Generellt har lärarnas svar resulterat i relativt höga medelvärden för de olika påståendena. Påståendet Rektor arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling ligger sammantaget högst av de sex påståendena på 7,64. Lägst ligger Rektor 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 8 av 15 PwC 73

74 Rektorernas förutsättningar som ledare ser till att uppföljning av mitt och mina kollegors arbete leder till relevanta förändringar i arbetssätt, på 5,82. Det genomsnittliga indexvärdet utifrån de tre påståendena för pedagogiskt ledarskap ligger på 7,2. Motsvarande värde för utvecklingsområdet är 6,2. PÅSTÅENDE Pedagogiska ledarskapet MEDEL PER PÅSTÅENDE HÖGST LÄGST SAMTLIGA SVARANDE SKOLOR I RIKET Rektor har god kunskap om det 6,98 8,7 5,1 dagliga arbetet i skolan Rektor arbetar för att främja 7,64 9,1 6,1 elevernas kunskapsutveckling Rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan 6,94 8,4 4,3 INDEX 7,19 6,9 Utveckling av utbildningen Rektor ser till att utvärdering av 6,77 8,3 5 elevernas kunskapsutveckling ligger till grund för utveckling av utbildningen Rektor ser till att arbetssätt 6,06 8,1 4,6 förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven Rektor ser till att uppföljningen av mitt och mina kollegors arbete leder till relevanta förändringar i arbetssätt 5,82 7,4 4,2 INDEX 6,21 6,2 Källa: Skolinspektionens personalenkät våren Stödfunktioner Det pågår sedan några år tillbaka en förändring av rektorernas stöd på skolorna. Från att det har funnits skolassistenter på varje skola strävar rektorerna efter att rekrytera intendenter när möjlighet ges. Det finns intendenter redan idag inom vissa rektorsområden. Syftet är, enligt rektorer och ledningen, att utveckla rektorernas stöd på skolorna. Samtliga rektorer anser idag att de har ett fullgott lokalt stöd i fråga om administration och daglig ekonomihantering. De finns variationer mellan skolor och rektorsområden i fråga om uppdragen för assistenter och intendenter. Varje rektorsområde har ekonom på förvaltningsnivå kopplad till området. Med hjälp av ekonomen kan rektorn med områdesansvar få stöd med uppföljning och prognoser för områdets ekonomi. Även rektorerna utan områdesansvar kan få detta stöd. Utbytet mellan rektorerna och ekonomerna varierar beroende på behoven. I regel har ekonomen och rektor ett möte i månaden för budgetuppföljning och ana- 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 9 av 15 PwC 74

75 Rektorernas förutsättningar som ledare lyser. Det är även möjligt för rektorerna att göra egna prognoser i ekonomisystemet. Generellt anser rektorerna att det ekonomiska stödet fungerar men att de ekonomiska prognoserna kan vidareutvecklas. För personalfrågor har rektorerna stöd från kommunens HR-avdelning samt förvaltningens personalkompetens. Rektorer och förvaltningsledning anser att detta stöd är tillfredsställande. Arbetsmiljöansvaret är numera delegerat till rektorerna. De intervjuade rektorerna anser att de har stöd från barn- och utbildningsförvaltningen och kommunens övriga förvaltningar i att ta detta ansvar. Det finns även lokalt stöd för det fysiska arbetsmiljöarbetet i form av vaktmästare på skolorna. I och med satsningen på IKT i skolan har det skapats en stödresurs som kallas RIKT (Resurs för IKT). Rektorerna anser att detta stöd är viktigt och värdefullt för de utvecklingsprocesser som bedrivs på skolorna. Barn- och utbildningsförvaltningen har byggt upp en organisation med centrala IKT-resurspersoner och IKT-pedagoger på varje rektorsområde. Resurs för IKT har som uppgift är att samordna, utveckla och driva IKT-relaterade frågor. På förvaltningen finns tjänstemän som stöder rektorerna i arbetet med det systemastiska kvalitetsarbetet och som kan ge övrigt stöd i rektors vardag. Samtliga rektorer anser att det finns mycket kollegialt stöd rektorerna emellan. Rektorerna anser att hanteringen av lokalfrågor har försämrats det senaste året. Mycket fokus har varit på att hantera förändringen i ägandeskapet av lokalerna där ägandeskapet har gått över till ett kommunalt bolag. Rektorerna anser att det för närvarande inte finns någon tydlighet i ansvarfördelning och ägandeskap som stämmer överens med budgetramarna. Rektorerna anser vidare att det innebär att skolornas verksamheter får stå för kostnader som är knutna till lokalerna. Förvaltningsledningen är medveten om problematiken med de förändrade ägarförhållandena inom kommunen. Administrativa chefen är rektorernas kontaktperson i lokalfrågor och har under året arbetet med att hantera de nya frågorna. Förvaltningsledningen anser att förändringen på sikt kommer att leda till förbättringar för rektorerna i fråga om lokalfrågor Systematiska kvalitetsarbetet Systematiskt kvalitetsarbete innebär i korthet att verksamheterna ska planeras, genomföras, följas upp och därefter analyseras för att skapa grunden för fortsatt planering. I förtydliganden av styrdokumenten presenteras det systematiska kvalitetsarbetet som en processcykel. Det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas på både enhetsnivå och på huvudmannanivå. I Ängelholms kommun har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats inom ramen för de kommunens styrmodell Ratten. Utifrån strukturen i Ratten har barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen utvecklat ett årshjul som anger när flera moment inom det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras. Det finns åtta fokusområden inom verksamheten som skolorna ska rapportera till förvaltningen en gång per år. Det förekommer även att rapporterna sammanställd på rektorsområdesnivå innan de lämnas till förvaltningen. Rapporterna sammanställs till en övergripande rapport till nämnden, så kallad fokusrapportering. Varje skolenhet har 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 10 av 15 PwC 75

76 Rektorernas förutsättningar som ledare utvecklat egna modeller och processer som i sin tur passar med den övergripande styrmodellen och rapporteringstillfällena. Rektorerna arbetar med arbetslagsledarna eller motsvarande vid uppföljning och analyser. Ratten innehåller även uppgifter och data som per automatik förs in från andra verksamhetssystem. Se bilaga 1 och 2 för närmare beskrivning av Ratten för barn- och utbildningsförvaltningen. Nämndens målsättningar ligger sedan några år tillbaka nära de statliga målsättningarna. Detta är en medveten strategi från nämnd och förvaltning. Förvaltningsledning och rektorer anser att det underlättar den kommunala uppföljningen och det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorerna anser att de lämnar in material och rapporter i enlighet med Ratten. Vidare finns det en generell uppfattning bland rektorerna att återkopplingen till dem på det som lämnas in är bristfällig Rektorernas kompetensutveckling Barn- och utbildningsförvaltningen har under de senaste sju åren arbetat med kompetensutveckling för skolledarna i kommunen tillsammans med personal från Göteborgs universitet. Detta har framför allt skett i samband med strategidagarna med uppdrag till rektorerna mellan dessa dagar. Rektorerna anser att det bakom denna satsning finns en tydlig röd tråd. Det handlar om att utveckla det pedagogiska ledarskapet på vetenskaplig grund. För den totala kompetensutvecklingen för rektorerna råder de olika uppfattningar bland rektorerna om den grundläggande tanken med utbildningarna. Grunderna som framförs är bl.a. kommunens målsättning inom ramen för Kunskapsstaden 2020, ledarskapsdeklarationen, bygga vidare på tidigare erfarenheter och utbildning på vetenskaplig grund. Rektorerna har olika uppfattningar om hur stora möjligheter de har att utforma egen kompetensutveckling utöver det som erbjuds från förvaltningen. Det finns övergripande satsningar genom det som sker på strategidagarna och det finns möjlighet att ordna egen kompetensutveckling inom ramen för den egna budgeten. För nya chefer inom kommunen erbjuds interna utbildningar i bl.a. kommunens verksamhetssystem, arbetsmiljöansvaret, personalfrågor och en ny chef-utbildning. Nya rektorer ska gå den statliga rektorsutbildningen och rektorer med mer erfarenhet erbjuds att gå det statliga rektorslyftet. 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 11 av 15 PwC 76

77 Rektorernas förutsättningar som ledare 4. Revisionell bedömning Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden säkerställer att rektors förutsättningar som ledare är ändamålsenliga. Generellt anser vi att det råder en hög förtroendenivå mellan rektorerna och förvaltningsledningen. Detta tycker vi återspeglas inom flera områden som t.ex. nätverkens roll, rektorernas kompetensutbildning samt i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Vår bedömning grundar sig på genomförda intervjuer och tillhandhållet material utifrån revisionskriterierna. Ledningsstrukturen inom grundskolan Vi konstaterar att det finns tydlig ledningsstruktur inom grundskolan. Förvaltningschefen är chef över samtliga rektorer som i sin tur är organiserade geografiska rektorsområden och nätverk. Rektorn med områdesansvar har övergripande budgetansvar. Utifrån intervjuerna anser vi att det råder olika uppfattningar om rektorernas budgetansvar. Det genomförs regelbundna möten med olika fokus som syftar till att leda verksamheten utifrån olika perspektiv rektorsområdet, nätverket, hela kommunen genom strategidagarna och grundskolemötet. Utifrån intervjuerna anser vi att det generellt finns en samsyn vad gäller strukturen och de olika mötenas funktioner. Det enda undantaget är nätverkens funktion och betydelse där rektorerna inte uttrycker samma vikt i nätverken som förvaltningsledningen. Vi rekommenderar att rektorernas budgetansvar samt syftet med nätverken förtydligas för samtliga rektorer. Rektor har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter Vi konstaterar att rektorerna har ett omfattande statlig uppdrag och ansvar. Detta kompletteras med ett kommunalt ekonomisk- och verksamhetsmässigt ansvar. Det råder en viss osäkerhet bland rektorerna vad som verkligen gäller i fråga om budgetansvar och arbetsmiljöansvar. Vi rekommenderar att dessa ansvarsbitar förtydligas. Nämnden beslutar om budget med målsättningar och rektorerna är insatta i de kommunala målsättningarna. I och med att den kommunala styrmodellen och det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna i stort är samma system är rektorernas kommunala uppdrag tydlig och, i förhållande till andra kommuner, förenklat. Vi konstaterar att skolledarna har möjlighet att förändra resurstilldelningen till en enhet jämfört med nämndens resurstilldelning till enheterna. Det är möjligt genom det områdesansvar med övergripande resurstilldelning till ett område som finns i organisationen. Vi anser att det finns styrkor och svagheter i detta. Förfarandet ger rektorerna möjlighet att fördela resurserna inom ett rektorsområde utifrån lokala 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 12 av 15 PwC 77

78 Rektorernas förutsättningar som ledare överenskommelser baserade på aktuella behov och förutsättningar. Samtidigt blir nämndens styrning genom resursfördelningen till viss del begränsad. De förändrade ägarförhållandena av skollokalerna innebär i nuläget att rektorerna har fått ett annorlunda ansvar som inte fullt ut möts med motsvarande befogenheter. Det råder oklara ansvarsgränser och resurstilldelningen behöver förändras. Förvaltningen är medveten om problematiken och vi rekommenderar nämnden att aktivt arbeta för att skapa en balans mellan ansvar och befogenheter vad gäller lokalfrågorna. Rektor är närvarande, delaktig och för dialog med lärare om utveckling av verksamheten Vi konstaterar att rektorerna anser att de är närvarande och har tid att vara aktiva i skolornas arbete. Genom stödfunktionerna har rektor möjlighet att vara pedagogisk ledare på skolan. Det finns en oro hos vissa rektorer att det är för många möten i vardagen som de inte har möjlighet att välja bort. Rektorerna har inom ramen för inre organisationen att organisera lärarna på skolan. Vi konstaterar att så sker utifrån lokala behov och förutsättningar. Genomsnittligt anställda per rektorstjänst är 40 personer med en spridning från 30 anställda till 48 anställda. Siffrorna innehåller i vissa sammanhang även personal från förskolan när en rektor även är förskolechef. Spridningen är relativt låg och 40 anställda per rektor anser vi inte vara något utöver det vanliga. Av den del av Skolinspektionens elevenkät som riktades till lärarna framgår generellt att de svarande lärarna i relativt hög grad anser att rektor bedriver ett pedagogiskt ledarskap och bedriver utveckling av utbildningen. Vi anser att detta är positivt. Samtidigt anser vi att den stora spridningen mellan de skolor som har deltagit i enkäten är värd att beakta. Den visar på att det råder olika uppfattningar om rektorernas pedagogiska ledarskap och hur rektor bedriver utveckling av utbildningen mellan skolorna. Vidare har påståendena för utveckling av utbildningen lägre resultat jämfört med påståendena för pedagogiskt ledarskap. Detta är något som nämnden bör ta hänsyn till och vidare analysera inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns stödfunktioner för rektor vad gäller bl.a. ekonomi, personal och arbetsmiljö Vi konstaterar att rektorerna har stödfunktioner i fråga om ekonomi, personal, kvalitetsarbete och arbetsmiljö. Rektorerna efterfrågar en vidareutveckling av de ekonomiska prognoserna. Det finns vidare stöd i lokalfrågor men området har under det senaste året förändrats till följd av ändrade ägarförhållanden. Vi konstaterar att det finns stöd från förvaltningen men att förändringen har påverkat vissa faktorer som även ligger utanför nämnden och förvaltningen. Strukturen för systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning och utvärdering av skolans resultat samt återkoppling till rektorerna 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 13 av 15 PwC 78

79 Rektorernas förutsättningar som ledare Vi konstaterar att det systematiska kvalitetsarbetet är en del av den kommunala styrmodellen Ratten. Utifrån intervjuerna konstaterar vi att det råder en hög medvetenhet hos rektorerna om hur arbetet i Ratten ska bedrivas och att rapporteringen följer de angivna riktlinjerna. Vi anser att det är en styrka att det systematiska kvalitetsarbetet sker inom ramen för kommunens styrmodell. På så sätt förenas delar av den statliga och kommunala styrningen vilket underlättar för rektorerna. I intervjuerna framkom att vissa rapporter sammanställs på rektorsområdesnivå. Det anser vi inte är fullt ut ändamålsenligt. Ett sådant förfarande begränsar förvaltningens och nämndens uppföljning per enhet. Med tanke på spridningen i lärarnas uppfattningar om rektors pedagogiska ledarskap och utveckling på skolorna som vi kan se i lärarenkäten, är det relevant att följa varje enhet på förvaltnings- och nämndsnivå. Vi rekommenderar därför att rapporteringarna från enheterna ska gå direkt till förvaltningen. Vi konstaterar att rektorerna anser att återkopplingen med analyser till rektorerna på inlämnade rapporter kan utvecklas. Vi anser att denna sortens återkoppling är mycket värdefull för att enheterna ska utvecklas i enlighet med nämndens intentioner. Vidare är återkopplingen en viktig signal att det som rapporteras in har ett värde för förvaltning och nämnd. Vi rekommenderar därför att återkopplingen till rektorerna på de rapporter som lämna in utvecklas. Utifrån svaren på enkäten till lärarna går det att konstatera att påståendet Rektor ser till att uppföljningen av mitt och mina kollegors arbete leder till relevanta förändringar i arbetssätt har relativt lägst resultat. I det systematiska kvalitetsarbetet är det viktigt att lärarna involveras och känner delaktighet. Rektorernas kompetensutveckling Vi anser att det är viktigt att det råder en balans i utformningen av kompetensutvecklingen. Dels ska det finnas kompetensutveckling som utgår från ett övergripande perspektiv och dels ska det vara möjligt att kompetensutveckla sig utifrån lokala behov och förutsättningar. Utifrån intervjuerna konstaterar vi att rektorerna har möjlighet till kompetensutveckling i båda perspektiven. Vi konstaterar att rektorerna får en omfattande kompetensutbildning som har varit sammanhållen under flera år. Vi anser att det är positivt med kontinuerlig kompetensutveckling som har en tydlig inriktning. I detta sammanhang handlar det om pedagogiskt ledarskap på vetenskaplig grund. De olika uppfattningarna som råder bland rektorerna finns inom ett sammanhang och står inte i konflikt med varandra. 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 14 av 15 PwC 79

80 Rektorernas förutsättningar som ledare 29 april 2014 Viktor Prytz Projektledare Carl-Gustaf Folkeson Uppdragsledare 29 april 2014 Ängelholms kommuns revisorer 15 av 15 PwC 80

81 81

82 82

83 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Diarienummer BUN 2014/224 Elin Svensson Barn- och utbildningsnämnden Svar på revisionsrapport avseende elevers rätt till särskilt stöd Ärendebeskrivning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har PwC under våren 2014 granskat elevers rätt till särskilt stöd i kommunens grundskolor. Den huvudsakliga revisionsfrågan i granskningen har varit huruvida barn- och utbildningsnämndens verksamhet är ändamålsenlig avseende elever i behov av särskilt stöd. PwC har utrett revisionsfrågan genom att granska Ängelholms grundskoleverksamhet utifrån sex olika revisionskriterier. Revisionskriterierna belyser kommunens upprättade riktlinjer och rutiner, hantering av statistik, utbud av stödinsatser för elever med läs- och skrivsvårigheter, ändamålsenlig organisation och system för resursfördelning gällande särskilt stöd, samt ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av arbetet med särskilt stöd på individ- och nämndsnivå. Utifrån den genomförda granskningen rekommenderar PwC barn- och utbildningsnämnden sju åtgärder för att fullt ut säkerställa att samtliga elever i kommunen ges likvärdiga förutsättningar gällande rätten till särskilt stöd. Med anledning av de framförda rekommendationerna önskar revisorerna svar från barn- och utbildningsnämnden senast den 30 oktober Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 24 september 2014 PwC:s revisionsrapport Elevers rätt till särskilt stöd, Ängelholms kommun Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

84 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (5) Diarienummer BUN 2014/224 Utredning Bakgrund Enligt Skollagen är det skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål 1. En del elever är i behov av ytterligare stöd, utöver den ledning och stimulans som ges i den ordinarie undervisningen, för att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Genom att sätta in tidiga och adekvata stödinsatser ges alla elever förutsättningar att utvecklas i riktning mot utbildningens mål. Dessa insatser kan utgöras av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Den senare formen av insats präglas av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjlig att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Pågående och genomförda insatser inom området särskilt stöd Barn- och utbildningsnämnden ser angeläget på frågan om elevers rätt till särskilt stöd. Under sommaren 2014 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en översyn av fördelningssystemet för stöd till elever med särskilda behov, såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar. Översynen redovisas enligt uppdrag till kommunstyrelsen i september Under läsåret har förvaltningen även genomfört en revidering av organisationen för studiehandledning, vilket utgör en typ av särskilt stöd. Revideringen innebär att beslutet om studiehandledning numera avgörs av rektor, vilket har skapat ökade förutsättningar för rätt stöd till rätt elev, samtidigt som rektor själv har insyn i och kan påverka kostnadsbilden. Under läsåret har barn- och utbildningsförvaltningens också anpassat kvalitetsuppföljningen av särskilt stöd i Årshjulet. Uppföljningen har kompletterats med en fördjupning kring studiehandledning i grundskolan och modersmål i förskolan. Kompletteringen är ett resultat av den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomförde (Dnr :6497). Genom en utvecklad uppföljning har barn- och utbildningsförvaltningen förbättrat möjligheterna att följa upp respektive verksamhets arbete med särskilt stöd som en viktig del Rattens systematiska kvalitetsarbete. Från och med 1 juli 2014 ändrades de nationella bestämmelserna om stödinsatser i skolan. I samband med ändringen publicerade Skolverket uppdaterade allmänna råd som beskriver hur lärare, övrig skolpersonal, rektorer och huvudmän kan arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, för att stödja elevernas utveckling på bästa sätt i riktning mot utbildningens mål. Barn- och utbildningsförvaltningen har uppmärksammat det nypublicerade råden inom området och bearbetar för närvarande innehållet med berörda skolledare på grundskolemöten. 1 1 kap. 4 och 3 kap. 3 skollagen. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

85 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (5) Diarienummer BUN 2014/224 Förvaltningens bedömning i förhållande till PwC:s rekommendationer PwC:s sammanvägda bedömning i granskningen är att barn- och utbildningsnämndens verksamhet avseende elever i behov av särskilt stöd inte fullt ut är ändamålsenlig. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av de rekommendationer som redovisas i revisionsrapporten och med hänsyn till de genomförda insatser som beskrivits ovan, föreslår förvaltningen att bemöta PwC:s rekommendationer enligt följande: 1) PwC rekommenderar barn- och utbildningsnämnden: att tillförsäkra att samtliga rektorsområden har tydliga riktlinjer och rutiner med avseende på tidig upptäckt av elever i behov av särskilt stöd, utredning av behovet, framtagande av åtgärdsprogram, genomförande av åtgärder samt uppföljning och utvärdering av arbetet med särskilt stöd och dess resultat. Förvaltningens bedömning: För att säkerställa att barn- och utbildningsförvaltningens arbete med elever i behov av särskilt stöd utgår från riktlinjer och rutiner enligt rekommendationen ovan kommer förvaltningen fortsätta dialogen med skolledarna utifrån Skolverkets nypublicerade allmänna råd inom området. Utifrån materialet kommer förvaltningen att följa upp och kvalitetssäkra att varje rektorsområde har framtagna riktlinjer och rutiner som stämmer väl överens med de centrala delarna i Skolverkets allmänna råd. Kvalitetssäkringen sker inom ramen för fokusområdet särskilt stöd i förvaltningens Årshjul våren ) PwC rekommenderar barn- och utbildningsnämnden: att se över vilken statistik som behövs för att påvisa huruvida flickor och pojkar försäkras likvärdiga möjligheter till särskilt stöd utifrån sina förutsättningar. Förvaltningens bedömning: Respektive rektorsområde har under läsåret redovisat statistik över upprättade åtgärdsprogram mellan pojkar och flickor, inom ramen för uppföljningen av särskilt stöd i Årshjulet. Statistiken visar att betydligt fler åtgärdsprogram upprättas för pojkar än för flickor, vilket bekräftar den skillnad som förvaltningen tidigare identifierat beträffande de skillnader i resultat som förekommer mellan pojkar och flickor, såväl lokalt som nationellt. Utvecklingsområdet noterates även av Skolinspektionen under deras tillsyn i Ängelholms kommun våren Redan vid det tillfället hade förvaltningen identifierat behovet av att arbeta med frågan som ett prioriterat utvecklingsområde. Arbetet pågår och belyser i första hand frågan om förväntningar och förhållningssätt beträffande pojkars och flickors prestationer, och hur dessa bedöms. Förvaltningen kommer arbeta vidare med utvecklingsområdet med utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 3) PwC rekommenderar barn- och utbildningsnämnden: att tillse att de olika rektorsområdena har riktlinjer och rutiner som ger flickor och pojkar Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

86 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (5) Diarienummer BUN 2014/224 likvärdiga möjligheter till tidig upptäckt av eventuella behov av särskilt stöd, utformande av åtgärdsprogram och genomförande av särskilt stöd. Förvaltningens bedömning: Förvaltningen ser frågan om pojkars och flickors likvärdiga möjligheter till tidig upptäckt av eventuella behov av särskilt stöd, utformande av åtgärdsprogram och genomförande av särskilt stöd, som en viktig del i det breda utvecklingsarbete som beskrivs i punkt 2. 4) PwC rekommenderar barn- och utbildningsnämnden: att utföra en övergripande översyn avseende stödinsatser för elever med funktionsnedsättning inom autismspektrumet. Förvaltningens bedömning: Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat behovet av en övergripande översyn avseende stödinsatser för elever med funktionsnedsättning inom autismspektrumet. En projektgrupp med olika specialistkompetenser inom området kommer gemensamt ansvara för genomförandet av översynen. Projektgruppen redogör för översynens innehåll och slutsatser till barn- och utbildningsnämnden under våren ) PwC rekommenderar barn- och utbildningsnämnden: att undersöka varför utnyttjandet av den centrala elevhälsan är ojämn mellan skolorna. Förvaltningens bedömning: Barn- och utbildningsförvaltningen är medveten om att utnyttjandet av den centrala elevhälsan varierar mellan skolorna. Frågan kommer utredas vidare i samband med den revision som genomförs av Elevhälsans under hösten ) PwC rekommenderar barn- och utbildningsnämnden: att utvärdera modellen för resursfördelning till verksamheten särskilt stöd i syfte att undersöka om modellen ger önskad effekt. Förvaltningens bedömning: Den 27 maj 2013, 128, beslöt kommunfullmäktige att avslå en motion från Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (båda EP) gällande att en central grupp undersöker fördelning av stöd till barn med särskilda behov. Kommunfullmäktige hänvisade avslaget till att nuvarande resursfördelningssystem och organisation bedöms beakta de behov av särskilt stöd som finns inom de olika rektorsområdena. Förvaltningen anser att bedömningen är oförändrad. På uppdrag av kommunfullmäktige har barn- och utbildningsförvaltningen däremot genomfört en översyn av fördelningssystemet för stöd till elever med särskilda behov, såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar under hösten Översynen visar hur organisationen är utformad och ger även verklighetsnära exempel. Översynen redovisas för kommunstyrelsen i september Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

87 TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (5) Diarienummer BUN 2014/224 7) PwC rekommenderar barn- och utbildningsnämnden: att ta ställning till huruvida nämnden får tillräcklig information avseende ändamålsenlighet och måluppfyllelse i arbetet med särskilt stöd genom de uppföljningar och utvärderingar som redan genomförs Förvaltningens bedömning: Inom ramen för barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete i Ratten sker både uppföljning och återföring av såväl nationella och kommunala uppdrag, mål, och riktlinjer kontinuerligt till skolledare och nämnd. Särskilt stöd utgör ett separat fokusområde i Årshjulet som årligen följs upp och förankras till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen bedömer således att nämnden kontinuerligt informeras om arbetet med särskilt stöd som bedrivs inom respektive rektorsområde. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens föreslagna bedömningar/insatser som svar på PwC: s genomförda revision gällande elevers rätt till särskilt stöd, samt att beslutet översänds till kommunstyrelsen. Tony Mufic Förvaltningschef Elin Svensson Organisationsutvecklare Beslutet expedieras till: Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

88 Revisionsrapport Kristina Hermansson Linda Gustavsson Elevers rätt till särskilt stöd Ängelholms kommun Juni

KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden BUN Kallelse

KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden BUN Kallelse KALLELSE 2014-10-23 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-10-23 Kallelse 1 KALLELSE 2014-10-23 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-10-23, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86 2 KALLELSE 2013-05-16 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-05-16, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond organisationsnummer 823000-0534 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond Organisationsnummer 823000-0534 Årsredovisning för år 2015 Förvaltaren för stiftelsen avger

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-06-08 LS 1105-0781 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen l ANDSTIAtöSS f VRELSFN i»1-06-21 005 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning av donationsmedel

Årsredovisning av donationsmedel 1(3) Datum Diarienummer 2013-05-07 RS130145 Martin Hansson, Avdelningschef Ekonomiservice - Regionservice 035-13 48 00, martin.hansson@regionhalland.se Regionstyrelsen Årsredovisning av donationsmedel

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond ffl LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2016-05-11 Au 79 Dnr KS 0137 /2016 Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond Ärendebeskrivning

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN HUDDINGE KYRKLIGA VERKSAMHETSÅRET Foto: Magnus Aronson

ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN HUDDINGE KYRKLIGA VERKSAMHETSÅRET Foto: Magnus Aronson ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN HUDDINGE KYRKLIGA SAMFOND VERKSAMHETSÅRET 2014 Foto: Magnus Aronson Förvaltningsberättelse för stiftelsen Huddinge kyrkliga samfond (org nr 802402-8998) Verksamhetsåret 2014-01-01

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 l? Öster A AU 7:9 Dnr. KS 2015/0225 Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Arbetsutskottets beslut Ärendet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr Årsredovisning för BRF Fikonet Org nr 769623-49 Styrelsen för BRF Fikonet får härmed avge årsredovisning för tiden 212-1-1-212-12-31, föreningens andra verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2012 2011 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 356 175 348 000 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-15 000 Försäljning av publikationer 29 665 23 660 Övriga intäkter

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Stiftelsen. DAVIDSONSKA DONATIONEN för jordbrukets främjande i Västbo härad, Broaryd. Org.nr Årsredovisning 2011

Stiftelsen. DAVIDSONSKA DONATIONEN för jordbrukets främjande i Västbo härad, Broaryd. Org.nr Årsredovisning 2011 Stiftelsen DAVIDSONSKA DONATIONEN för jordbrukets främjande i Västbo härad, Broaryd Org.nr. 828500-0314 Årsredovisning 2011 Johan Petter Davidsson 23.5.1852-30.1.1930 STIFTELSEN DAVIDSONSKA DONATIONEN

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 T..L Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: 802403-4103 Årsredovisning för år 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 I stadgarna för stiftelsen Syskonen August och Viktoria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr )

EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr ) ÅRSREDOVISNING EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-23 klockan 14:00-16:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-23 klockan 14:00-16:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-23 klockan 14:00-16:20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) Daniel Jönsson (M)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Börssällskapet i Göteborg

Börssällskapet i Göteborg Börssällskapet i Göteborg 1 (8) Styrelsen för Börssällskapet i Göteborg avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 167 Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond

Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-24 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFOND Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 SOCIALA FONDER Stiftelsen Erikssons- Esbjörnssons fond

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Kalmar Hantverkare och Borgares premiefond

Permutation av Stiftelsen Kalmar Hantverkare och Borgares premiefond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-03 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Kalmar Hantverkare och Borgares premiefond Förslag till beslut

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Bokslut förvaltade donationsstiftelser 2015

Bokslut förvaltade donationsstiftelser 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2016-06-15 KSN- 2016-1387 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Bokslut förvaltade donationsstiftelser 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond. Årsredovisning

Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond. Årsredovisning Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond Org.nr 802006-7081 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2015 30 juni 2016 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Balans-

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Permutation av Stiftelsen samfonden för lantmannaskolor

Permutation av Stiftelsen samfonden för lantmannaskolor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2017-07-14 KS 2017/0836 50111 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen samfonden för lantmannaskolor Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad o Arsredovisning 2012 Bäckströmska stiftelsen Raparanda stad 1 Förvaltningsberättelse 2012 stiftelsens ändamål stiftelsen som bildades våren 2009, har enligt givaren till ändamål att utge stipendier till

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(8) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (6) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond.

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond. Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond org nr 802007-5399 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond (nedan gemensamt

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-17:00

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-17:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 13:30-17:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Robin

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 348 000 353 360 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-10 000 Försäljning av publikationer 23 660 21 920 Övriga intäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer:

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer: 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, torsdagen den 4 februari 2010 kl. 09.00-11.40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja

Läs mer

Årsredovisning 2015, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse

Årsredovisning 2015, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse 19191 LJUSNARSBERGS ~KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTTET 2016-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 (24) Au 78 Dnr KS 0137 /2016 Årsredovisning 2015, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse Ärendebeskrivning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Stiftelsen Lidingö Blomsterfond

Stiftelsen Lidingö Blomsterfond Styrelsen för Stiftelsen Lidingö Blomsterfond 802425-9973 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Org.nr 802425-9973 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen Styrelsen består av Carl-Anders

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden

Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 17-2015 av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden Beslutade av bildningsnämnden 2015-06-09 48 Handläggare: Hanna Weidås 2 (5) Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DAVIDSONSKA DONATIONEN

DAVIDSONSKA DONATIONEN Stiftelsen DAVIDSONSKA DONATIONEN för jordbrukets främjande i Västbo härad Org.nr. 828500-0314 Årsredovisning 2014 www.davidsonskadonationen.se STIFTELSEN DAVIDSONSKA DONATIONEN för jordbrukets främjande

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer