Kostnader för utbildningsväsendet Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren i fasta priser, mnkr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnader för utbildningsväsendet Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren i fasta priser, mnkr"

Transkript

1 UF 12 SM 1201, korrigerad version Kostnader för utbildningsväsendet Costs for educational system I korta drag Korrigeringar Sid 2, innehållet har tagits bort, Tabell 1 i tabellbilagan, sista kolumnen har bytts ut, Diagrammet sid 23, Fördelning av kostnader för folkhögskola 2011, Tabell 20 i tabellbilagan har bytts ut, Fortsatt ökning av kostnaderna för universitet och högskolor Kostnaden för universitet/högskola ökade med 16 procent under perioden Under motsvarande period ökade kostnaderna för gymnasieskolan med 4 procent medan antalet elever minskade med 1 procent. Kostnaderna för grundskolan var i stort sett desamma medan antalet grundskoleelever minskade med fem procent. Kostnadsjämförelserna baseras på fasta priser. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren i fasta priser, mnkr Grundskola Universitet/högskola Gymnasieskola Åsa Berg, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie UF Utbildning och Forskning. Utkom den 19 november URN:NBN:SE:SCB-2012-UF12SM1201_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 UF 12 SM 1201

3 SCB 3 UF 12 SM 1201 Innehåll Kostnader för utbildningsväsendet Costs for educational system I korta drag 1 Statistiken med kommentarer 7 Samtliga skolformer/verksamheter 7 Grund-, gymnasie- och universitet/högskola 9 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 10 Förskola 10 Pedagogisk omsorg 10 Fritidshem 10 Öppen förskola 10 Öppen fritidsverksamhet 10 Utbildning för barn och ungdom 11 Förskoleklass 11 Grundskola 12 Obligatorisk särskola 13 Specialskola 14 Gymnasieskola 15 Gymnasiesärskola 16 Högre utbildning 17 Universitet och högskolor 17 Vuxenutbildning 19 Kommunal vuxenutbildning (komvux) 19 Kostnad per kostnadsslag för komvux , mnkr 19 Särvux 20 Svenskundervisning för invandrare (sfi) 21 Kompletterande utbildningar 22 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och Yrkeshögskola (YH) 23 Folkhögskola 24 Studieförbund 24 Arbetsmarknadspolitiska program 25 Internationella jämförelser 26 Tabeller 27 Teckenförklaring Samtliga skolformer/verksamheter. Total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, , löpande priser, mnkr och procent 27

4 SCB 4 UF 12 SM Samtliga skolformer/verksamheter Total kostnad per skolform/verksamhet i 2011 års priser (KPI), mnkr och procent Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kostnad per inskrivet barn, huvudman och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Förskoleklass. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Förskoleklass. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent Grundskolan. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Grundskolan. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent Obligatoriska särskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Obligatoriska särskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Specialskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Specialskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Gymnasieskolan. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Gymnasieskolan. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Gymnasieskolan. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent Gymnasiesärskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Gymnasiesärskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Universitet och högskola 1. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2011 års priser, (KPI), mnkr Universitet och högskola. Ersättning per helårsstudent och helårsprestation per utbildningsområde i löpande priser, tkr Kommunal vuxenutbildning. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Kommunal vuxenutbildning. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent Särvux. Totalkostnad i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Särvux. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och i 2011 års priser (KPI), mnkr Svenskundervisning för invandrare (sfi). Total kostnad i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Svenskundervisning för invandrare (sfi). Kostnad per heltidsstudent i löpande priser, kronor Kompletterande utbildningar. Totalkostnad1) i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och Yrkeshögskola (YH). Total kostnad i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr 42

5 SCB 5 UF 12 SM Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och Yrkeshögskola (YH). Kostnad per årsstudieplats i löpande priser, kronor Folkhögskolor. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Studieförbund. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Arbetsmarknadspolitiska program. Total kostnad i 2011 års priser (KPI), mnkr och procent Svensk utbildning i utlandet. Kostnad per elev 2006/ /11 i löpande och i 2011 års priser (KPI), kronor Studiestödskostnader , i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr Internationella jämförelser. Kostnader för utbildning fördelade på utbildningsnivå i procent av BNP Från offentliga och privata finansieringskällor Internationella jämförelser. Utbildningskostnader i procent av BNP efter finansieringskälla Direkta och indirekta utbildningskostnader, offentliga och privata, för alla utbildningsnivåer Internationella jämförelser. Andelen kostnader för utbildning i förhållande till de totala offentliga kostnaderna, fördelade på utbildningsnivå i procent, 2009, 2005, 2000 och Fakta om statistiken 48 Detta omfattar statistiken 48 Objekt och population 48 Statistiska mått 48 Redovisningsgrupper 48 Referenstid 48 Definitioner och förklaringar 48 Arbetsmarknadspolitiska program 48 Centrala kostnader 48 EU OECD 49 Redovisningsperiod 49 Så görs statistiken 49 Datainsamlingsmetod 49 Datainsamlingstid/period 49 Uppgiftslämnare 49 Uppgiftsskyldighet 49 Frekvens 49 Statistikens tillförlitlighet 50 Urval 50 Ramtäckning 50 Svarsbortfall 50 Modellantaganden 50 Redovisning av osäkerhetsmått 50 Bra att veta 50 Samanvändbarhet med annan statistik 50 Andra spridningsformer och tidigare publicering av statistiken 50 Källförteckning 50

6 SCB 6 UF 12 SM 1201 Internationella publikationer 50 In English 51 Summary 51 List of tables 52 List of terms 54

7 SCB 7 UF 12 SM 1201 Statistiken med kommentarer Samtliga skolformer/verksamheter Samtliga jämförelser med tidigare år anges i fasta priser om inget annat anges. Kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige ökade totalt med 7,3 procent mellan 2007 och År 2011 uppgick kostnaden till 288 miljarder kronor. I den totala kostnaden ingår även studiestöd och centrala kostnader. I centrala kostnader ingår bl.a. Statens skolverk, Högskoleverket och Centrala studiestödsnämnden. Gymnasial särskola var den skolform som procentuellt hade den största kostnadsökningen, 29,1 procent. Centrala kostnader ökade med 24,0 procent och Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskola ökade med 21,6 procent. Några skolformer/verksamheter hade minskat sina kostnader från Kostnader för specialskolan minskade med 6,9 procent och komvux med 4,3 procent och kostnaderna för obligatorisk särskola minskade med 3,9 procent. Kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska programmen minskade med 14.5 procent men gör man jämförelse mellan de fyra senaste åren har däremot kostnaderna ökat med 37 procent. Arbetsförmedlingen bildades 2008 med andra förutsättningar än tidigare arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Procentuell förändring av kostnader för respektive skolform/verksamhet % Totala kostnader 7,3 Gymnasial Särskola 29,1 Centrala kostnader 24,0 Kvalificerad yrkesutbildning 21,6 Förskola 18,2 Universitet/ Högskola 15,8 Förskoleklass 9,2 Studiestöd (exkl. lån) 3,8 Gymnasieskola 3,7 Särvux 3,6 Kompletterande utbildningar 1) 3,2 Folkhögskolor 1,6 Svenska för invandrare -0,3 Grundskola -0,6 Studieförbund -0,7 Svenska skolor i utlandet -3,5 Obligatorisk särskola -3,9 Komvux -4,3 Specialskola -6,9 Arbetsmarknadspolitiska program 2) -14,5 1) Utbetalda statsbidrag 2) 2008 bildades Arbetsförmedlingen med andra förutsättningar än tidigare arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), därför är inte uppgifterna helt jämförbara. Under perioden ökade kostnaderna med 37 procent.

8 SCB 8 UF 12 SM 1201 Kostnader för respektive skolform/verksamhet 2011, mnkr 2011 Total kostnad Grundskola Universitet/högskola Förskola Gymnasieskola Studiestöd (exkl. lån) Förskoleklass Obligatorisk särskola Komvux Centrala kostnader Studieförbunden Folkhögskolor Arbetsmarknadsutbildning Gymnasial Särskola Yrkeshögskola Svenska för invandrare Specialskola 469 Särvux 221 Svenska skolor i utlandet 157 Kompletterande utbildningar 156 Under 2011 utgjordes kostnaden för grundskolan 28 procent av den totala kostnaden för utbildningsväsendet. Universitet/Högskola för 20 procent, förskolan för 20 procent och gymnasieskolan 14 procent. Fördelning av kostnader för utbildningsväsendet 2011 Övriga skolformer/ verksamheter 17% Grundskola 28% Förskoleklass 2% Gymnasieskola 14% Förskola 20% Universitet/ Högskola 20%

9 SCB 9 UF 12 SM 1201 Grund-, gymnasie- och universitet/högskola Grund-, gymnasie- och universitet/högskola utgör 61 procent av den totala kostnaden för utbildningsväsendet Total kostnad för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren , mnkr Grundskola Universitet/högskola Gymnasieskola

10 SCB 10 UF 12 SM 1201 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att erbjuda förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för barn i åldrarna 1 12 år i den utsträckning som behövs för att föräldrarna ska kunna förvärvsarbeta eller studera eller om barnet har ett eget behov av verksamheten. Skyldigheten omfattar även barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för ett syskon. Dessa barn ska erbjudas plats i förskola eller pedagogisk omsorg (från 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg) minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Dessutom har alla barn rätt till avgiftsfri förskola minst 525 timmar per år från och med höstterminen det år de fyller fyra år (s.k. allmän förskola). Fördelning av kostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2011 Pedagogisk omsorg 3% Fritidshem 19% Öppen förskola < 1% Öppen fritidsverksamhet < 1% Förskola 78% Förskola Mellan 2007 och 2011 ökade kostnaderna från 48 till 57 miljarder kronor. Det är en ökning med 18 procent. Under samma period ökade antalet inskrivna barn i förskolan med 13 procent. Kostanden per inskrivet barn var kronor år Pedagogisk omsorg Kostnaden för pedagogisk omsorg uppgick 2011 till 2,0 miljarder kronor. Det innebär en minskning med 29 procent mellan 2007 och Under samma period minskade antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg med 24 procent. Antalet barn i pedagogisk omsorg har minskat i stort sett varje år sedan slutet av 1980-talet var kostnaden per inskrivet barn kronor. Fritidshem Den totala kostnaden för fritidshem har mellan 2007 och 2011 ökat med 14,1 procent och uppgick till 13,3 miljarder kronor Under period 2007 till 2011 ökade antalet inskrivna barn med 18 procent. Öppen förskola Den totala kostnaden var 306 miljoner kronor Den senaste femårsperioden har kostnaderna ökat med 4,4 procent. Antalet öppna förskolor minskade dock under samma period från 455 till 439. Öppen fritidsverksamhet Den totala kostnaden för den öppna fritidsverksamheten ökade från 193 miljoner till 222 miljoner under åren Antalet öppna fritidsverksamheter har under de senaste fem åren varierat, 605 st år 2007 och år 2011 fanns det 593 fritidsverksamheter.

11 SCB 11 UF 12 SM 1201 Utbildning för barn och ungdom Förskoleklass Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska förbereda barn inför den obligatoriska grundskoleutbildningen. Den skall stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. Verksamheten för förskoleklass är ofta både personal- och lokalmässigt integrerad med grundskola och fritidshem, vilket gör att kommunerna har svårt att särskilja kostnaderna. Total kostnad Den totala kostnaden för förskoleklass var 5,2 miljarder kronor Mellan 2007 och 2011 ökade kostnaderna med 9 procent, antal barn ökade med 11 procent. Kostnad per kostnadsslag för förskoleklass , mnkr Övrigt Lokaler/inventarier Personalkostnad Kostnad per elev År 2011 kostade en elev i förskoleklass i genomsnitt kronor, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med Kostnad per elev skiljer sig mellan kommunal och enskild regi. År 2011 kostade en elev i kommunal regi kronor och kronor i enskild regi.

12 SCB 12 UF 12 SM 1201 Grundskola Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. För de barn som inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan finns specialskolan och den obligatoriska särskolan. Total kostnad Den totala kostnaden för grundskolan har i stort sett varit den samma den senaste femårsperioden kostade grundskolan 80,2 miljarder kronor. Sett över hela femårsperioden har kostnaden minskat med 0,6 procent. Under samma period har antalet elever minskat med fem procent. Kostnad per kostnadsslag för grundskolan , mnkr Undervisning Lokaler/inventarier Övriga kostnader Skolmåltider Läromedel/utrustning Skolskjutsar/reseersättning Elevvård Kostnad per elev Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan har ökat från kronor till kronor mellan 2007 och Det innebär en procentuell ökning på 10 procent. En elev i kommunal regi kostade kronor år Motsvarande kostnad för en elev i fristående regi var kronor och för en elev i sameskolans regi kronor.

13 SCB 13 UF 12 SM 1201 Obligatorisk särskola Den obligatoriska särskolan omfattar två parallella skolformer, grundsärskolan och träningsskolan. Eleverna har rätt till ett frivilligt tionde skolår för att bredda eller fördjupa sina kunskaper. Total kostnad Den totala kostnaden har minskat något under perioden för att 2011 landa på 4,2 miljarder kronor. Den totala minskningen blev 4 procent mellan 2007 och Antalet elever minskade samtidigt med 29 procent. Kostnader per kostnadsslag för obligatoriska särskola , mnkr Undervisning Övriga kostnader Lokaler/inventarier Skolskjuts Läromedel/utrustning/skolbibliotek Skolmåltider Elevvård Kostnad per elev Kostnaden per elev har ökat med 29 procent, från kronor till kronor.

14 SCB 14 UF 12 SM 1201 Specialskola För barn med dövhet eller hörselskada finns specialskolan. Den omfattar tio läsår och ska motsvara grundskolan så långt som det är möjligt. Total kostnad Den totala kostnaden minskade successivt under innevarande femårsperiod till 469 mnkr år 2011, vilket är en minskning med sju procent. Antalet elever fortsätter att minska. Mellan 2007 och 2011 minskade antalet elever med 13 procent. Kostnader per kostnadsslag för specialskola , mnkr Undervisning Övriga kostnader Lokaler/inventarier Elevhem Skolskjuts/reseersättning Elevvård Skolmåltider Läromedel/utrustning Kostnad per elev Kostnaden per elev har ökat med 11 procent, från kronor till kronor.

15 SCB 15 UF 12 SM 1201 Gymnasieskola Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv samt för vidare studier. Gymnasieskolan bestod fram till 2011 av 17 nationella program samt specialutformade program, individuella program och international baccalaureate. Hösten 2011 trädde den nya gymnasieskolan i kraft och består nu av 18 nationella program. 12 yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Det finns också fyra riksrekryterande yrkesutbildningar med egna examensmål. Total kostnad Kostnaden för gymnasieskolan fortsätter att öka. År 2011 uppgick kostnaden till 38 miljarder kronor, jämfört med 36 miljarder år Det är en ökning med 4 procent. Samtidigt har antalet elever minskat med 5 procent. Kostnader per kostnadsslag för gymnasieskolan, , mnkr Undervisning Lokaler/inventarier Övriga kostnader Läromedel/utrustning Skolmåltider /skolbibliotek Skolskjutsar Elevvård Kostnad per elev År 2011 kostade en elev i genomsnitt i gymnasieskolan kronor, en kostnadsökning med knappt 2 procent för de senaste 5 åren. Kostnaden per elev i kommunal regi var kronor år Motsvarande kostnad i fristående regi var kronor och kronor i landstingets regi.

16 SCB 16 UF 12 SM 1201 Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform för ungdomar med en utvecklingsstörning och syftar till att ge utvecklingsstörda ungdomar en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning. Utbildningen ska så långt det är möjligt motsvara den som ges i gymnasieskolan. Total kostnad Den totala kostnaden ökade successivt under perioden men minskade 2011 till 2,8 miljarder kronor. För hela femårsperioden innebär det en ökning med 29 procent mellan 2007 och Antalet elever ökade samtidigt med 4 procent. Kostnader per kostnadsslag för särskola , mnkr Undervisning Övriga kostnader Lokaler/inventarier Skolskjuts Läromedel/utrustning Skolmåltider Elevvård Kostnad per elev Kostnaden per elev har ökat med 22 procent, från kronor år 2007 till kronor år 2011.

17 SCB 17 UF 12 SM 1201 Högre utbildning Universitet och högskolor Det finns ett 60-tal högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare som ger akademisk utbildning i Sverige. Universitetens och högskolornas huvudsakliga uppgifter är att anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad erfarenhet samt samverka med det omgivande samhället. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå finansieras i hög grad (87 procent) av direkta statsanslag. Finansieringen av forskning och utbildning på forskarnivå kommer däremot från många olika källor. Direkta statsanslag står för knappt hälften av finansieringen. Totalt sett står dock offentliga medel för drygt 80 procent av forskningsfinansieringen eftersom en relativt stor del av den statliga finansieringen går via forskningsråd och andra myndigheter, och därtill kommer forskningsmedel från kommuner och landsting. Total kostnad Under perioden har den totala kostnaden för universitet och högskolor ökat med 16 procent. Kostnaden var 50,5 miljarder kronor 2007 vilket kan jämföras med 58,4 miljarder kronor Kostnad per kostnadsslag för universitet och högskolor , mnkr Personalkostnader Driftskostnader Lokalkostnader Övrigt Kostnad per student på grund- och avancerad nivå År 2011 var den genomsnittliga anslagsintäkten per helårsstudent kronor. Genomsnittsintäkten har beräknats genom att dividera lärosätenas intäkter av direkta statsanslag inkl. bidrag via Kammarkollegiet med totalt antal helårsstudenter, exkl. landstingsfinansierad utbildning. Antalet helårsstudenter har kraftigt ökat under senaste femårsperioden. År 2011 uppgick antalet till , en ökning med 14 procent sedan år 2007.

18 SCB 18 UF 12 SM 1201 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Riksdagens anslag till utbildning på grund- och avancerad nivå betalas ut per helårsstudent. I samband med beslutet om anslaget till varje högskola fattar riksdagen också beslut om ett så kallat takbelopp som anger hur mycket som maximalt kan betalas ut till varje lärosäte. Vilket belopp som gällde för 2011 speglas i nedanstående diagram. Ersättning per helårsstudent och helårsprestation per utbildningsområde 2011, tkr Media Opera Teater Dans Konst Design Musik Idrott Medicinskt Vård Helårsstudent Helårsprestation Odontolog NT 1) Undervisn Övrigt HSTJ 2) ) NT = Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt 2) HSTJ = Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt

19 SCB 19 UF 12 SM 1201 Vuxenutbildning Kommunal vuxenutbildning (komvux) Kommunal vuxenutbildning (komvux) består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Grundläggande vuxenutbildning är utbildning för vuxna på grundskolenivå. Varje kommunmedborgare har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år hon/han fyller 20 år om han saknar sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan och är bosatt i landet. Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar får i gymnasieskolan. Påbyggnadsutbildning syftar till att ge vuxna en sådan utbildning som leder till en ny nivå i deras yrke eller till ett nytt yrke. Total kostnad Kostnaden för komvux minskade under den senast femårsperioden, från 4,1 miljarder kronor 2007 till 3,9 miljarder kronor 2011, vilket är en minskning med 4 procent. Kostnad per kostnadsslag för komvux , mnkr Undervisning Övriga kostnader Lokaler/inventarier Läromedel/utrustning/skolbibliotek Elevvård Kostnad per heltidsstuderande Kostnaden per heltidsstuderande uppgick år 2011 till , vilket är en ökning med 29 procent sedan Antalet heltidsstuderande var år 2007 och sjönk till år 2011.

20 SCB 20 UF 12 SM 1201 Särvux Särvux, vuxenutbildning för utvecklingsstörda, syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan (grundsärskolan respektive träningsskolan) och på nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan. Total kostnad Kostnadsökningen för femårsperioden 2007 och 2011 uppgick till 4 procent, från 213 miljoner kronor 2007 till 221 miljoner kronor Antalet elever har under motsvarande period minskat med fem procent. Totalkostnad för särvux , mnkr Total kostnad Kostnad per elev Kostnaden per elev har under perioden ökat med 7 procent. Från kronor till kronor.

21 SCB 21 UF 12 SM 1201 Svenskundervisning för invandrare (sfi) Svenskundervisning för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Varje kommun är skyldig att se till att sfi erbjuds de personer som saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen avser att ge. Detta gäller från och med andra halvåret det år de fyller sexton år. Total kostnad Den totala kostnaden för sfi har under de fyra första åren under senaste femårsperioden ökat från miljoner 2007 till miljoner I kostnaden ingår kostnader för undervisning, lokaler samt övriga kostnader. Fr.o.m ingår inte ersättning till annan utbildningsanordnare, vilket medför att kostnaderna för 2011 uppgick till nästan samma nivå som Kostnad för svenskundervisning för invandrare , mnkr Antalet elever har under den redovisade femårsperiod ökat från till , vilket är en ökning med 40 procent Kostnad per heltidsstuderande Kostnaden per elev, omräknat till heltidsstuderande, har under perioden ökat med ett 13 procent, från till

22 SCB 22 UF 12 SM 1201 Kompletterande utbildningar Vid sidan om det offentliga skolväsendet i Sverige finns det utbildningar för ungdomar och vuxna som staten stöder, Kompletterande utbildningar. Kännetecknande för dessa är att de har en enskild huvudman det vill säga utbildningen anordnas inte av kommun eller landsting. Ansvaret för kompletterande utbildningar flyttades 2009 över från Skolverket till Myndigheten för yrkeshögskolan. Total kostnad Kostnaden för kompletterande utbildningar i form av utbetalda statsbidrag var 156 miljoner kronor år Mellan 2009 och 2011 har kostnaden i form av utbetalda statsbidrag ökat med fyra procent. Antalet årselevplatser 2011 var Kostnad i form av utbetalda statsbidrag för kompletterande utbildningar , mnkr

23 SCB 23 UF 12 SM 1201 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och Yrkeshögskola (YH) Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och numera yrkeshögskola (YH) är en eftergymnasial utbildningsform. 1 juli 2009 startade verksamheten vid Myndigheten för yrkeshögskolan. Myndigheten skall samla all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Statistiken innehåller uppgifter jämförbara uppgifter från den nedlagda Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning om inte annat anges. Sammanlagt var det 241olika utbildningsanordnare som arrangerade kvalificerad yrkesutbildning. Antalet utbildningsomgångar som pågick under 2011 var Total kostnad Kostnaden för KY och YH har ökat med 22 procent, från miljoner kronor till miljoner kronor. Kostnad för kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskola , mnkr Genomsnittligt statsbidrag per årsplats År 2011 var genomsnittsnittliga statsbidraget per årsplats kronor.

24 SCB 24 UF 12 SM 1201 Folkhögskola Folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en nedre åldersgräns på 18 år för de allmänna kurserna. Total kostnad Kostnaden för folkhögskolornas folkbildningsverksamhet har varit oförändrad under senaste femårsperioden , 3,0 miljarder kronor. Fördelning av kostnader för folkhögskola 2011, korrigerad Kök och hushåll 10% Övriga kostnader 1% Administration 12% Fastigheter/ lokaler 22% Undervisning 55% Studieförbund År 2011 fanns det tio studieförbund. De anordnade 2011 drygt studiecirklar med ungefär 1,8 miljoner deltagare. Studieförbunden är också en stor lokal kulturarrangör arrangemang anordnades, med deltagare. Total kostnad Under 2011 uppgick kostnaden till 3,8 miljarder kronor. En minskning med 1 procent jämfört med 2007.

25 SCB 25 UF 12 SM 1201 Arbetsmarknadspolitiska program Det övergripande syftet med arbetsmarknadspolitiska program är att öka möjligheten för arbetssökande att få arbete samt motverka brist på arbetskraft. Total kostnad Kostnader för de arbetsmarknadspolitiska programmen har ökat med 37 procent under den fyra års period bildades Arbetsförmedlingen med andra förutsättningar än arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) vilket gör jämförelse mellan mer än fyra år svår. Arbetsmarknadsutbildning Kostnaden för arbetsmarknadsutbildningen har under fyraårsperioden minskat med 22 procent från miljoner kronor 2008 till miljoner Förberedande eller orienterande utbildning Kostnaden för förberedande eller orienterande utbildning har under motsvarande period ökat med 102 procent, från 412 miljoner kronor 2008 till 831 miljoner Jobb och utvecklingsgarantin Kostnaden för jobb och utvecklingsgarantin har ökat med 187 procent, från 201 miljoner kronor till 604 miljoner kronor senaste fyraårsperioden. Jobbgaranti för ungdomar Kostnaden för jobb och utvecklingsgarantin har under motsvarande period ökat med 186 procent, 92 miljoner kronor till 264 miljoner.kronor. Rehabiliteringssamverkan Kostnaden för rehabiliteringssamverkan har under motsvarande period ökat med 76 procent, från 36 miljoner kronor till 43 miljoner kronor. Utbildning inom kriminalvården Kostnaden för utbildning inom kriminalvården har under motsvarande perioden minskat med 19 procent, från 25 miljoner till 22 miljoner kronor. Kostnad för arbetsmarknadspolitiska program , mnkr Folkhögskolesatsning Etableringsuppdraget Utbildning inom kriminalvården Jobbgaranti för ungdomar Förberedande eller orienterande utbildning Rehabiliteringssamverkan Jobb och utvecklingsgarantin Arbetsmarknadsutbildning

26 Internationella jämförelser Sverige medverkar i en omfattande internationell rapportering av kostnader för utbildningsväsendet. Då samtliga svenska utbildningsformer inte ingår i den internationella rapporteringen är jämförelser med tidigare avsnitt inte relevanta. Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av alla de varor och tjänster som produceras i landet för användning till konsumtion, export och investeringar under ett år. OECD-genomsnittet för utbildningskostnadernas andel av BNP år 2009 var 6,2 procent. Högst andel av samtliga OECD-länder hade Island med 8,1 procent. Korea låg på andra plats med 8,0 procent. Sverige med 6,7 procent, låg på åttonde plats. Genomsnittet för OECD-länderna har pendlat mellan 5,5 och 6,2 procent under perioden Slovakien, Tjeckien, Ungern, Tyskland och Italien låg under 5 procent år Sju länder, Israel, USA, Nya Zeeland, Danmark, Korea och Island låg över 7 procent. Utbildningsväsendets kostnaders andel av BNP år 2009, procent Island Korea Danmark Nya Zeeland USA Israel Chile 4) Sverige Belgien 2) Finland Irland Frankrike Estonia Mexico Nederländerna Norge 5) Kanada 3) Storbritannien Australien Slovenia Schweiz 5) Portugal Österrike Polen Spanien Tyskland Japan Italien Ungern 5) Tjeckien Slovakien EU21 medel OECD medel Övrig utbildning Högskoleutbildning 3) Referensår ) Referensår ) Endast offentliga kostnader (för Schweiz endast högre utbildning, för Norge grundskola, gymnasial och Eftergymnasial ej högskola)

27 SCB 27 UF 12 SM 1101 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols - Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Samtliga skolformer/verksamheter. Total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, , löpande priser, mnkr och procent 1. All types of education/activities. Total costs by type of education/activity as a share of GDP in current prices (MSEK) and percent Löpande Andel Löpande Andel Löpande Andel Löpande Andel Löpande Andel pris av BNP pris av BNP pris av BNP pris av BNP pris av BNP Total kostnad , , , , ,22 Förskola , , , , ,61 Förskoleklass , , , , ,15 Grundskola , , , , ,29 Obligatorisk särskola , , , , ,12 Gymnasial Särskola , , , , ,08 Specialskola 470 0, , , , ,01 Gymnasieskola , , , , ,08 Universitet/Högskola , , , , ,67 Komvux , , , , ,11 Nationellt centrum för flexibelt lärande 8 0, Särvux 199 0, , , , ,01 Svenskundervisning för invandrare , , , , ,04 Kompletterande utbildningar 141 0, , , , ,00 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskola , , , , ,04 Folkhögskolor , , , , ,09 Arbetsmarknadspolitiska program , , , , ,08 Studieförbund , , , , ,11 Svenska skolor i utlandet 152 0, , , , ,00 Studiestöd (exkl. lån) , , , , ,61 Centrala kostnader , , , , ,11 1) 2008 bildades Arbetsförmedlingen med andra förutsättningar än tidigare arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), därför är siffrorna inte helt jämförbara med tidigare år

28 SCB 28 UF 12 SM Samtliga skolformer/verksamheter Total kostnad per skolform/verksamhet i 2011 års priser (KPI), mnkr och procent 2. All types of education/activities Total costs by type of education/activity in fixed prices (CPI), (MSEK) and percent Fast pris Procent Fast pris Procent Fast pris Procent Fast pris Procent Fast pris Procent mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Total kostnad , , , , ,0 Förskola , , , , ,6 Förskoleklass , , , , ,8 Grundskola , , , , ,9 Obligatorisk särskola , , , , ,5 Gymnasial Särskola , , , , ,0 Specialskola 504 0, , , , ,2 Gymnasieskola , , , , ,1 Universitet/högskola , , , , ,3 Komvux , , , , ,4 Nationellt centrum för flexibelt lärande 8 0, Särvux 213 0, , , , ,1 Svenska för invandrare , , , , ,5 Kompletterande utbildningar 151 0, , , , ,1 Kvalificerad yrkesutbildning/ Yrkeshögskola , , , , ,5 Folkhögskolor , , , , ,0 Arbetsmarknadsutbildning , , , , ,0 Studieförbunden , , , , ,3 Svenska skolor i utlandet 163 0, , , , ,1 Studiestöd (exkl. lån) , , , , ,5 Centrala kostnader , , , , ,3

29 SCB 29 UF 12 SM Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr 3. Preschool activities and schoolage child care. Expenditure by type and organiser , in current and fixed prices (CPI), (MSEK) Löpande pris, mnkr Fast pris, mnkr Total kostnad Förskola Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Pedagogisk omsorg Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Fritidshem Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Öppen förskola Total kostnad Öppen fritidsverksamhet för åringar Total kostnad

30 SCB 30 UF 12 SM Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kostnad per inskrivet barn, huvudman och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent 4. Pre-school activities and school-age child care. Expenditure per pupil, by type and organiser , in current prices, SEK and percent Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Samtliga Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad per inskrivet barn Förskola Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Pedagogisk omsorg 1) Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad Fritidshem Kommunal regi Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad Enskild regi Total kostnad Total kostnad ) Från den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen och annan lagstiftning.

31 SCB 31 UF 12 SM Förskoleklass. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr 5. Pre-school class. Expenditure by type and organiser , in current and fixed prices 2011(CPI), (MSEK) Löpande pris mnkr Fast pris mnkr Samtliga huvudmän Lokaler/inventarier Personalkostnad Övrigt Totalt Kommun Lokaler/inventarier Personalkostnad Övrigt Totalt Fristående skolor Lokaler/inventarier Personalkostnad Övrigt Totalt ) Kostnaden för de elever som gått i förskoleklass vid särskola inkluderas i särskolans kostnader. 6. Förskoleklass. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent 6. Pre-school class. Expenditure per pupile and organiser , in current prices 2011SEK and percent Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Samtliga huvudmän Lokaler/inventarier Personal Övrigt Total kostnad per elev Kommun Lokaler/inventarier Personalkostnad Övrigt Total kostnad per elev Fristående skolor Lokaler/inventarier Personalkostnad Övrigt Total kostnad per elev

32 SCB 32 UF 12 SM Grundskolan. Kostnad per kostnadsslag och huvudman i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr 7. Compulsory school. Expenditure by type and organiser , in current and fixed prices 2011(CPI), (MSEK) Fast Löpande pris pris Samtliga huvudmän Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning /skolbibliotek Skolskjutsar/reseersättning Övriga kostnader Total kostnad 1) Kommunal Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning /skolbibliotek Skolskjutsar Övriga kostnader Total kostnad Fristående skolor Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning /skolbibliotek Övriga kostnader Total kostnad Sameskolan Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning /skolbibliotek Skolskjutsar Övriga kostnader Total kostnad ) I total kostnad ingår kostnaden för nystartade och nedlagda fristående skolor, d.v.s. skolor som inte har haft sin verksamhet under hela året. Även kostnader för skolskjuts och elevhem för sameskolan ingår. Kostnaden för dessa var 2007: 68 mnkr, 2008: 203 mnkr, 2009: 186 mnkr, 2010: 185 mnkr och för 2011: 111 mnkr

33 SCB 33 UF 12 SM Grundskolan. Kostnad per elev, kostnadsslag och huvudman i löpande priser, kronor och procent 8. Compulsory school. Expenditure per pupil by type and organiser, in current prices, (SEK) and percent Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Samtliga huvudmän Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning /skolbibliotek Skolskjutsar Övriga kostnader Total kostnad per elev Kommunal Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning/ skolbibliotek Skolskjutsar Övriga kostnader Total kostnad per elev Fristående skolor Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning/ skolbibliotek Övriga kostnader Total kostnad per elev Sameskolan Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning/ skolbibliotek Skolskjutsar Övriga kostnader Total kostnad per elev

34 SCB 34 UF 12 SM Obligatoriska särskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr 9. Compulsory school for intellectually disabled children. Expenditure by type , in current and fixed prices 2011(CPI), (MSEK) Löpande pris, mnkr Fast pris, mnkr Total kostnad 1) Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning/skolbibliotek Skolskjuts Övriga kostnader ) I totalkostnaden ingår inte kommunala ersättningar till landsting och fristående skolor. Dessa kostnader var 208 mnkr år 2011, 213 mnkr, 2010, 170 mnkr, år 2009, 163 mnkr, år 2008, 360 mnkr, år Obligatoriska särskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent 10. Compulsory school for intellectually disabled children. Expenditure per pupil and by type , in current prices, (SEK) and percent Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Total kostnad per elev 1) Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning/ skolbibliotek Skolskjutsar Övriga kostnader ) Kostnader för skolskjuts ingår inte i beräkningen av totalkostnad per elev.

35 SCB 35 UF 12 SM Specialskolan. Kostnad per kostnadsslag i löpande och i 2011 års priser (KPI), mnkr 11. Schools for pupils with impaired hearing/vision and physical disabilities. Expenditure by type , in current and fixed prices (CPI), (MSEK) Löpande pris mnkr Fast pris mnkr Total kostnad Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning /skolbibliotek Elevhem Skolskjuts/reseersättning Övriga kostnader ) I totalkostnaden ingår kostnader som avser specialpedagogiskt resurscentrum. Kostnaden för detta var, i löpande priser 2007: 51 mnkr, 2008: 50 mnkr, 51 mnkr 2009, 20 mnkr 2010 och 9 mnkr Specialskolan. Kostnad per elev och kostnadsslag i löpande priser, kronor och procent 12. Schools for pupils with impaired hearing/vision and physical disabilities. Expenditure per pupil and by type , in current prices (SEK) and percent Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Kronor % Total kostnad per elev Undervisning Elevvård Lokaler/inventarier Skolmåltider Läromedel/utrustning /skolbibliotek Elevhem Skolskjuts/reseersättning Övriga kostnader

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1101 Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010 Costs for educational system 2006 2010 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för Universitet och högskolor Kostnaden för universitet/högskola

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet UF 12 SM 1601 Kostnader för utbildningsväsendet 2011 2015 Costs for educational system 2011 2015 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan De totala kostnaderna för utbildningsväsendet

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet UF 12 SM 1401 Kostnader för utbildningsväsendet 2009 2013 Costs for educational system 2009 2013 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan De totala kostnaderna för utbildningsväsendet

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan

Kostnader för utbildningsväsendet Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan UF 12 SM 1301 Kostnader för utbildningsväsendet 2008 2012 Costs for educational system 2008 2012 I korta drag Korrigering 2014-04-16 Kostnaden för utbildning i svenska för invandrare (sfi) har reviderats

Läs mer

200 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , fasta priser, mnkr

200 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , fasta priser, mnkr UF 12 SM 0401 Utbildningskostnader 1999-2003 Educational expenditure 1999-2003 I korta drag 200 miljarder satsades på utbildning Den totala kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick 2003 till

Läs mer

196 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , mnkr.

196 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , mnkr. UF 12 SM 0301 Utbildningskostnader 1998-2002 Educational expenditure 1998-2002 I korta drag 196 miljarder satsades på utbildning Kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick år 2002 till drygt 196

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kostnader för utbildningsväsendet 20 Kostnader för utbildningsväsendet Innehåll Fakta om statistiken... 399 Kommentarer till statistiken... 401 20.1 Kostnader för förskola

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Kostnader för utbildningsväsendet 19 Kostnader för utbildningsväsendet Innehåll Fakta om statistiken... 413 Kommentarer till statistiken... 415 19.1 Kostnader för förskola

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

PLOMDUGHUVDWVDGHVSnXWELOGQLQJ. *UXQGVNRODQIRUWVlWWHUDWWH[SDQGHUD. )RUWVDWWWLOOYl[WI UGHQK JUHXWELOGQLQJHQ

PLOMDUGHUVDWVDGHVSnXWELOGQLQJ. *UXQGVNRODQIRUWVlWWHUDWWH[SDQGHUD. )RUWVDWWWLOOYl[WI UGHQK JUHXWELOGQLQJHQ UF 12 SM 0201 8WELOGQLQJVNRVWQDGHU Educational expenditure 1997-2001,NRUWDGUDJ PLOMDUGHUVDWVDGHVSnXWELOGQLQJ Kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick år 2001 till 174 miljarder kronor, vilket

Läs mer

Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007

Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 Rapport 301 2007 Kostnader Riksnivå Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 kostnader riksnivå Beställningsadress (Order address): Fritzes

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet UF0514

Kostnader för utbildningsväsendet UF0514 BV/UA 2013-12-11 1(9) Kostnader för utbildningsväsendet 2008 2012 UF0514 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Barn- och ungdomsutbildning Särskolan

Barn- och ungdomsutbildning Särskolan Foto: Marco Gustafsson / Pressens Bild Detta är vad lärande innebär. Man förstår plötsligt något som man har förstått hela sitt liv, fast på ett nytt sätt. Doris Lessing, 1919 Barn- och ungdomsutbildning

Läs mer

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppgifternas tillförlitlighet Följande kvalitetsdeklaration redovisar först vissa statistiska aspekter på framställningen av statistiken, därefter följer i mer resonerande form redovisning av

Läs mer

Vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Det fi nns bara en som jag. Jag är olik. Just därför helt unik.

Vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Det fi nns bara en som jag. Jag är olik. Just därför helt unik. Foto: Chris Maluszynski / Pressens Bild Det fi nns bara en som jag. Jag är olik. Just därför helt unik. Lennart Tehage Vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 314 Inom vuxenutbildningen för

Läs mer

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Förskolenivå 3 3. Förskolenivå Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Barnomsorg är den samlade benämningen i Sverige på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Definitioner Klassificering

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2010 2014

Kostnader för utbildningsväsendet 2010 2014 UF 12 SM 1501 Kostnader för utbildningsväsendet 2010 2014 Costs for educational system 2010 2014 I korta drag Korrigerad 2015-11-06 Fortsatt ökning av kostnaderna för förskolan De totala kostnaderna för

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2006

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2006 Utbildningsstatistik PM (Version 2) Korrigerade uppgifter i gymnasieskolan sidan 24, 27 och 28 samt diagram 13 2007-10-08 1 (36) Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 BV/UA 2010-09-15 1(10) Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Utbildningsstatistisk årsbok 2009 2 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Innehåll Fakta om statistiken...36 2.1 Inskrivna barn i förskolor och fritidshem åren 2000 2007. Fördelade efter ålder och kön...38

Läs mer

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå I denna bilaga ges kompletterande definitioner till de mått som är nya för redovisningsperioden och de mått som kräver utförligare beskrivning än vad som ges i respektive

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

20 Utbildningskostnader Educational expenditure

20 Utbildningskostnader Educational expenditure 20 Utbildningskostnader Educational expenditure Sida/ Page Tabell/ Table 391 Inledande text Text 393 20.1 Kostnader för förskoleverksamhet och Costs for pre-school education and child skolbarnsomsorg kalenderåret

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

8 Svensk utbildning i utlandet

8 Svensk utbildning i utlandet Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svensk utbildning i utlandet 8 Svensk utbildning i utlandet Innehåll Fakta om statistiken... 176 Kommentarer till statistiken... 177 8.1 Svenska utlandsskolor 2003/04-2010/11.

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

Barn, elever och personal Riksnivå

Barn, elever och personal Riksnivå RAPPORT 347 2010 Barn, elever och personal Riksnivå Sveriges offi ciella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Del 2, 2010 BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 1 Beställningsadress

Läs mer

2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Förändring av antalet unga efter ålder i Sverige Prognos för åren

2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Förändring av antalet unga efter ålder i Sverige Prognos för åren Befolkningen 2 2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Mellan slutet på 1980-talet och början av 1990-talet hade Sverige höga födelsetal. Det medförde att antalet elever i grundskolan

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2010:699 Utkom från trycket den 28 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 2 a kap. 17 a och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

20 Utbildningskostnader Educational expenditure

20 Utbildningskostnader Educational expenditure 20 Utbildningskostnader Educational expenditure Sida/ Page Tabell/ Table 350 Inledning Introduction 352 20.1 Kostnader för förskoleverksamhet och Costs for pre-school education and child skolbarnsomsorg

Läs mer

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp?

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Karin Hedin Ingegerd Johansson Skolverkets enhet för utbildningsstatistik Statistik om skolan Vad finns det för

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2005

Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Statistiska centralbyrån 2004 Yearbook of Educational Statistics 2005 Offi cial Statistics of Sweden Statistics Sweden 2004 Producent/Producer SCB, Enheten Utbildning

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Per Sonnerby 8 oktober 2012 0 Bakgrund och (förenklad) tankeram 1. Att klara av studierna 2. Att dra nytta av studierna 3. Att

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Kommittédirektiv Den framtida gymnasiesärskolan Dir. 2009:84 Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en framtida utformning av gymnasiesärskolan.

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Förskolenivå. Kapitel 3

Förskolenivå. Kapitel 3 Kapitel 3 Förskolenivå Avsnittet är baserat på Key data on education in Europe (EU), utgåvorna 1999 2000 och 2000 2001 samt Starting Strong 2001 (OECD). 41 Att förbättra tillgången och kvalitén på utbildning

Läs mer

L.C.S Law (1985-1100) on compulsory school

L.C.S Law (1985-1100) on compulsory school SFST L.C.S Law (1985-1100) on compulsory school Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Internationella jämförelser

Internationella jämförelser Internationella jämförelser Både inom Europeiska unionen och inom Förenta Nationerna har länderna enats om ett antal strategiska mål som bland annat rör utbildning. Det är en av flera anledningar till

Läs mer

Jag är er möjlighet. Helen Keller, 1880 1968. Foto: Megapix / ACE. Barn- och ungdomsutbildning Specialskolan

Jag är er möjlighet. Helen Keller, 1880 1968. Foto: Megapix / ACE. Barn- och ungdomsutbildning Specialskolan Jag är er möjlighet. Helen Keller, 1880 1968 Foto: Megapix / ACE Barn- och ungdomsutbildning Specialskolan 196 Specialskolan ger hörsel- och synskadade barn ett eget tal- eller skriftspråk, skolan är alltså

Läs mer

Internationell utblick Svensk utbildning i internationell statistik. Men Skandinavien det är alla dar! Blott Sverige svenska krusbär har.

Internationell utblick Svensk utbildning i internationell statistik. Men Skandinavien det är alla dar! Blott Sverige svenska krusbär har. Foto: Zijad Terzic Men Skandinavien det är alla dar! Blott Sverige svenska krusbär har. Carl Jonas Love Almqvist, 1793 1866 Internationell utblick Svensk utbildning i internationell statistik 96 Internationella

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Redovisning av regler, praxis och erfarenheter avseende avgifter i skolan

Redovisning av regler, praxis och erfarenheter avseende avgifter i skolan Tjänsteutlåtande 2012-09-06 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Dnr BUN 2012/66-2 Barn- och ungdomsnämnden Redovisning av regler, praxis och erfarenheter avseende avgifter i skolan Förslag till beslut Bam- och

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2006:1447 Utkom från trycket den 22 december 2006 utfärdad den 14 december 2006. Genom riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education 21 Verksamhet efter utbildning Activity after education Sida/ Page Tabell/ Table 414 Inledande text Text 416 21.1 Verksamhet 1991 2000, året efter av- Activity 1991 2000 the year after leaving gångsåret

Läs mer

Gymnasiesärskoleutredningen U 2009:04

Gymnasiesärskoleutredningen U 2009:04 U 2009:04 Utredningens uppdrag Övergripande Framtida utformning av gymnasiesärskolan Utreda konsekvenser för och föreslå förändringar av gymnasial särvux Ökad samverkan med arbetslivet Ökad samverkan med

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Kommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Kommunernas ekonomi och verksamhet 8 Kommunernas ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och verksamheten i de större verksamhetsområdena som bedrivs

Läs mer

I och utanför arbetskraften

I och utanför arbetskraften 1(6) 2014 Tabellförteckning för temaingång om jämställdhet Fördjupningar Tabellerna i fördjupningen omfattar tre av regeringens prioriterade områden: Sysselsättning Företagande Utbildning Varje område

Läs mer

Barnomsor Bar nomsor 130

Barnomsor Bar nomsor 130 130 Fniss.jag vill bli brandman för att om man skall släcka eld åker brandmän bil! Och så vill jag bli prinsessa Yolanda, 5 år, dagis Åka moppas (morfars) rallybil! Noah, 2,5 år, dagis Sjuksköterska som

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:482 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande data

Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande data Rapport 349 2010 Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande data Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Skolverkets rapport nr 349 Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Statistiska centralbyrån 2014 Yearbook of Educational Statistics 2015 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

I följande kapitel kommer utbildningsformer där vuxna kan studera att presenteras mer ingående. De är indelade efter den internationella

I följande kapitel kommer utbildningsformer där vuxna kan studera att presenteras mer ingående. De är indelade efter den internationella Kapitel 8 U tbildningar för rvux vuxna I följande kapitel kommer utbildningsformer där vuxna kan studera att presenteras mer ingående. De är indelade efter den internationella klassificeringen; formellt

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2009:670 Utkom från trycket den 22 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 b kap. 10, 10

Läs mer