Vårt arbete med säkerhet för våra kunder Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt arbete med säkerhet för våra kunder Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB"

Transkript

1 Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

2 INNEHÅLL INLEDNING Inledning Inledning/sammanfattning 3 Kvalitets-, patient- och brukarsäkerhetsarbete i TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier Struktur för uppföljning och utvärdering 7 Uppföljning av egenkontroll 7 Samverkan 9 Riskanalys/riskbedömning 9 Klagomål och synpunkter 9 Arbete med att identifiera vårdskador 9 Övergripande mål för Medverkan på SLL:s patientsäkerhetsdag 10 Verksamhetsområde barn, ungdom och familj 12 Norrtälje sjukhus 14 Verksamhetsområde psykiatri och habilitering 25 Verksamhetsområde hemtjänst, hemsjukvård och personlig assistans 29 Verksamhetsområde funktionsstöd och service 31 Verksamhetsområde primärvård och rehabenheter 33 Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende 35 Verksamhetsområde service och logistik 39 Termer och begrepp 41 Bilagor 42 TioHundra AB:s patient-, brukarsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2013 PETER GRAF VD Patient- och brukarsäkerhet är viktigt. Det är mycket viktigt. Vårdskador orsakar stort lidande och kostar samhället mycket resurser. Vården och omsorgen skall bedrivas med patienten i fokus, i rätt tid, vara effektiv, jämlik och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet men viktigast är att den bedrivs säkert. I sjukvården tas ändå inte sällan medvetna risker. Risker som är kända vägs mot önskan att uppnå mål i behandlingen i en dialog med patienten. Kvalitet är en väsentlig del i patient- och brukarsäkerheten. Problemet med patient- och brukarsäkerhet är stort och arbete sker på internationell, nationell, regional, lokal och individuell nivå. Vård- och omsorgspersonal bär själva ansvar för att hur man fullgör sina arbetsuppgifter. Personalen har skyldighet att rapportera risker och skador till arbetsgivaren. Vårdgivaren har skyldighet att arbeta strukturerat och förebyggande, att utreda händelser och att skapa en arbetsmiljö som gagnar patient- och brukarsäkerhet. Ett integrerat patient- och brukarsäkerhetsarbete och arbetsmiljöarbete skapar ökade förutsättningar för framgång i arbetet för att minska undvikbara skador. Patienten eller brukaren kan hjälpa till i vårt arbete för att förbättra säkerheten genom att ge synpunkter och att medverka vid analys av inträffade negativa händelser. Ett integrerat patient- och brukarsäkerhetsarbete skapar ökade förutsättningar för framgång i arbetet för att minska undvikbara skador. Vi arbetar i en verksamhet med många okända faktorer, komplexa kända faktorer och där dynamiken och samarbetet mellan olika kompetenser är avgörande för utgången av arbetet. Ofullkomlighet är en mänsklig egenskap. Att erkänna att det förekommer fel och att ha system och tänkande för hur man agerar när fel uppstår är en väsentlig del i vårt säkerhetsarbete. Säkerhetskulturen inom bolaget är grundläggande för resultaten. I vårt arbete ingår information och utbildning i patient- och brukarsäkerhet, riskanalyser för att vara proaktiva likväl som händelseanalyser för att dra lärdom när något inte gått som förväntat. Vi arbetar med att göra kommunikationen tydlig i övergripande termer och på individnivå. Resultat från de register vi deltar i och mätningar vi gör analyseras och utgör grund för vårt strukturerade förbättringsarbete. Detta är en rapport som beskriver hur vi arbetat med kvalitet och patient- och brukarsäkerhet under Författare: Lena Kallin-Persson Kvalitetschef Lena Eriksson Kvalitetsutvecklare BO HELLSTRÖM CHEFLÄKARE 2 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 3

3 KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB Kvalitets-, patient- och brukarsäkerhetsarbete i TioHundra AB Patient- och brukarsäkerhetsarbete innebär för oss att arbeta på ett systematiskt sätt som minimerar risken för att negativa händelser uppstår, som kan medföra lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada och sjukdom. Det är händelser som orsakas av hälso- och sjukvården eller omsorgen. Händelser som inte är en oundviklig konsekvens av patientens, brukarens tillstånd. Om det ändå inträffar skall händelsen analyseras, leda till förbättringar och ökad säkerhet. Varje verksamhet har pågående förbättringsarbeten för att minska brister och bolagsledningen följer regelbundet upp resultaten. Övergripande mål och strategier Sammanhållna och effektiva sjukvårdsprocesser Ett strategiskt arbete har påbörjats för att se över de vårdprocesser som rör samarbetet mellan vårdcentralerna, psykiatrin och sjukhuset. Detta arbete kommer att fortgå under Resultat: Under 2013 delades förbättringsarbetet i två olika delar. Samarbete mellan psykiatriverksamheterna och vårdcentralerna Målet var att underlätta och öka dialog och kompetensöverföring mellan verksamheterna. En närvarande psykiatriker på en vårdcentral en bestämd tid i veckan provades i en mindre pilot. Förbättringsarbetet resulterade i en ökad tillgänglighet per telefon under dagtid och därm ed en ökad möjlighet till dialog. Samarbete mellan Norrtälje sjukhus och vårdcentralerna Förbättringsarbetet startade med att säkerställa information kring remisshantering. Uppdaterade kontaktuppgifter, checklistor och en lättillgänglig länk på tiohundra.se är resultatet av förbättringsarbetet. Arbetet har fortsatt som en del i att förbättra processen för äldre med omfattande och komplexa behov dvs. sköra äldre. 2. Sammanhållen sjukvård och omsorg för äldre personer med omfattande/komplexa behov Förbättringsarbetet är knutet till insatserna i hemmet, för att tidigt upptäcka behov och erbjuda snabbare insatser, samt aktiviteter för att förbättra in- och utskrivningsprocesserna vid sjukhuset. Ökad integration och nya arbetsformer mellan hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering och geriatrik och akutsomatiska klinikerna, utgör centrala delar i arbetet som skall utvecklas vidare under Resultat: Arbetet har till stor del handlat om att stärka och säkra information och kommunikation i vårdplaneringsprocessen, mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och patient. Implementering av riktlinjer och uppföljning av resultat sker i linjeorganisation där varje chef ansvarar för sitt område. Avvikelserna registreras i HändelseVis och hanteras och analyseras enligt gällande rutin. Resultatuppföljning sker via antal trygghetskvitton, korrekta läkemedelslistor, utskrivningsmeddelande vid utskrivning från sjukhus och aktuella genomförandeplaner vid beviljad insats i hemtjänst eller vård och omsorgsboende. Målet är i samtliga fall 100%. Sammanhållen sjukvård och omsorg för äldre resultat 2013 % Jan Dec Jan Dec Jan Dec Jan Dec Jan Dec 3. Sammanhållna vårdkedjor inom psykiatrisk vård och boende 25 Förbättringsprojektet innebär fortsatt arbete med att minimera behovet av slutenvård som påbörjats genom att skapa en mellanvård. Förbättringsarbetet handlar också om att stärka samarbetet mellan psykiatri och primärvård. Arbetet med psykiatriker i primärvården har avslutats och nu har vuxenpsykiatrin psykiatriker tillgängliga för telefonkonsultationer mot andra vårdgivare dagtid 8-16:30 via mottagningsenheten. Resultat: Mellanvården har haft två platser belagda med färdigvårdade under större delen av året vilket har medfört att arbetet med att korta vårdtiden för våra patienter vid Danderyds sjukhus har försvårats. När mellanvården är fullbelagd kan inte förflyttning av patient från slutenvården DS ske till mellanvården i syfte att underlätta slutlig hemgång. Vi har inte heller kunnat nyttja mellanvården i preventivt syfte för att förhindra slutenvård vid DS. Sammanhållna vårdkedjor inom psykiatriverksamheterna och habiliteringen: Kommentar: Mätetal 2 och 3 är ej jämförbara då mätmetoden ändrats. Trygghetskvitton Korrekta läkemedelslistor vid utskrivning från sjukhus Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse vid utskrivning från sjukhus. Genomförandeplaner vård- och omsorgsboende Genomförandeplaner hemtjänst Beroenderådgivningen, habiliteringen och vuxenpsykiatrin har regelbundna teamkonferenser för att diskutera gemensamma samverkansärenden. Boendestödspersonal och personal från mellanvården deltar under del av team-konferenserna på vuxenpsykiatrin för att diskutera gemensamma samverkansärenden. Detta är ett led i arbetet med att minimera risken för att kunder faller mellan stolarna. 4. Sammanhållen hälso- och sjukvård och sociala insatser för barn, ungdom och familjer Ett stort förbättringsprojekt har utförts genom att etablera ett snabbt och effektivt flöde i processen barn och unga med ADHD. Arbetet fortsätter nu med fokus på att identifiera yngre barn med utagerande sätt och koncentrationsproblem. Resultat: Resultat av insatsen kan mätas först under 2014 då det infördes för höstterminen Arbetet försenades då förankringsprocessen i skolan tog längre tid än beräknat. Skolsköterskornas hälsoformulär som fylls i av föräldrar under höstterminen i förskoleklassen har utvidgats med några frågor som är av vikt för att upptäcka tecken på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar(npf) När det vid genomgång av frågeformulären som fylls i av både för PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 5

4 KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB älder och förskollärare, visar på oklarheter eller tecken på npf, kontaktas förälder och skolläkare för att tillsammans med skolsköterskan bestämma om eller hur de ska gå vidare. Man kan gå vidare till elevhälsokonferens där man bjuder in t.ex. skolpsykolog, specialteam, ev. göra anmälan om utredning eller remiss. Organisatoriska ansvaret för patient- och brukarsäkerhetsarbetet Vårdbolaget får sina uppdrag från Sjukvårds- och omsorgsnämnden som har det övergripande ansvaret för vård och omsorg för Norrtälje kommuns medborgare. De beställer, tecknar avtal och finansierar de olika uppdrag som vårdbolaget får. Utöver detta har vårdbolaget också avtal med andra kommuner och landsting. Vårdbolaget leds av en styrelse som består av ledamöter där hälften är utsedda av landstingsfullmäktige och andra hälften av kommunfullmäktige med ansvar att tillsammans med TioHundra ledningsgrupp driva verksamheten så att krav på god kvalitet och hög patient/brukarsäkerhet uppnås. Verkställande direktör har det övergripande ansvaret. VD ansvarar för att bolagets arbete sker enligt ägarnas krav och gällande avtal samt ledningssystem för systematisk kvalitetsarbetet. Bolagets kvalitet skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och kvalitetssäkras. Chefläkare ingår i bolagets ledningsgrupp och bidrar, på en strategisk och övergripande nivå, till bolagets ledning och förvaltning. Chefläkaren har det övergripande ansvaret för patient- och brukarsäkerhet. Han ansvarar för att anmäla personal som kan innebära en fara för patientsäkerheten. Med ansvaret följer behov av tillgång till information. Chefläkaren utgör en strategisk och rådgivande funktion i övergripande medicinska frågor för bolagagets ledning och uppdragsgivare. Verksamhetscheferna inom vårdbolaget har sedan i sin tur ansvar för att deras verksamhet kontinuerligt arbetar med att förbättra kvaliteten och säkerheten för våra kunder. Verksamhetschefen ansvarar för att leda verksamheten inom sitt område, är resultatansvarig för sitt verksamhetsområde utifrån det uppdrag/avtal som gäller för verksamhetschef. Inom verksamhetsområdet finns en ledningsgrupp som utformar mål och rutiner för verksamhetens specifika aktiviteter. I verksamhetsområdets budget- och verksamhetsplan beskrivs verksamheten och dess arbetssätt. Enhetschef/klinikchef har ett linjeansvar och svarar för att systematiskt kvalitetsarbete integreras i den dagliga verksamheten, dvs, planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten kontinuerligt. Säkerställa att lagar, förordningar och andra relevanta krav efterlevs. Följa upp och revidera lokala riktlinjer så att de är aktuella. Varje medarbetare har i lagstiftningen ett ansvar att aktivt medverka i det kvalitetsarbete som genomförs på den enhet man arbetar. Det arbetet består av att rapportera de risker, fel och brister man upptäcker, delta i det förbättringsarbete som sker samt intressera sig för enhetens mål och resultat. Struktur för uppföljning och utvärdering Resultaten av de mätningar som genomförs gällande patient- och brukarsäkerhet i vårdbolaget analyseras och följs regelbundet upp i verksamhetens ledningsgrupper samt månatligen i Tio- Hundras ledningsgrupp. Sammanställning sker i Patient- och brukarsäkerhetsberättelse/ kvalitetsberättelse, förvaltningsberättelse och till beställare. Uppföljning sker också i avvikelsehantering, efter händelseanalyser, genom internrevision och av handlingsplaner. Uppföljning av egenkontroll Ett flertal egenkontroller genomförs, analyseras och leder till åtgärdsplaner med uppföljning. Egenkontroll sker genom: Årliga nationella kundenkäter inom de flesta verksamhetsområden Kvalitetsregister, nedan redovisas några exempel SweDem Palliativa registret Riksstroke RiksHia/Swedhart Rikshöft Riksknä SOReg Makularegistret SIR (SAPS3) SeniorAlert Gallriks Nationella diabetes registret Bipolära registret Mödravårdsregistret Celiakiregistret BORIS (Barnobesitasregister i Sverige) Punktprevalensmätningar (Trycksår, Vårdrelaterade infektioner, Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Nutritionsbedömning pch MRSA) Uppföljning av personal som tagit del av journaler (loggkontroller) genomförs regelbundet för att kontrollera att det inte skett på ett felaktigt sätt. Enstaka olaga inloggning har identifierats och polisanmälts, med uppsägning som följd. Granskning av den sociala dokumentationen. Leder till ökad kunskap och förståelse hos vårdpersonalen vad och hur man dokumenterar i den sociala journalen. Avvikelsehantering (sammanställning för att se trender). De vanligaste avvikelserna är fall, läkemedel, brister i vårddokumentation och informationsöverföring. 6 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 7

5 KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB Samverkan Samverkan med andra vårdgivare, beställarorganisationer (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Sjukvård- och omsorgskontoret) sker regelbundet. Samverkan sker även genom Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet. I avtal finns det beskrivet på vilket sätt samverkan skall ske. Inom vårdbolaget sker samverkan mellan verksamhetsområde och professioner genom olika förbättringsarbeten och projekt. Samverkan med patienten/brukaren sker i det dagliga mötet och vid upprättande av genomförandeplaner/vårdplaner/samordnad vårdplanering. I samband med utredning av vårdskada görs patienten delaktig. Klagomålshantering. Under 2013 har vi haft fler klagomål på behandling samtidigt som klagomål gällande dåligt bemötande har minskat. Läkemedelsgenomgångar Apoteksgranskningar Internrevision Riskanalys/riskbedömning Vårdbolaget har enhetliga rutiner för att säkerställa att eventuella risker för patient/brukare, medarbetare och miljö identifieras, bedöms och analyseras vid förändringar. Förslag till förebyggande insatser skall tas fram och utvärderas. Riskanalysen/riskbedömning skall ligga till grund inför beslut. Syftet är också att lagkrav inom patient/brukarsäkerhet och miljöområden uppfylls. Riskanalyser/riskbedömning genomförs på alla nivåer från bolagsledning till enhet/avdelning. Vårdbolagets ledningsgrupp arbetar årligen med att ta fram en internkontrollplan med risk och väsentlighetsanalys. Detta för att uppnå en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet där åtta olika riskområden identifieras och värderas. En handlingsplan upprättas och följs upp. Överlämningar och överföringar av patienter och information Samarbete mellan vårdenheterna Information och stöd till personal vid negativ händelse Information och stöd till patient vid negativ händelse Benägenhet att rapportera händelser Sammantagen säkerhetsmedvetenhet Självskattad patientsäkerhetsnivå Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet Lärandeorganisation Klagomål och synpunkter Klagomål från kund, myndigheterna IVO och PaN eller vårdvägledare handläggs på samma sätt som en avvikelse med analys, åtgärd och uppföljning samt återkoppling. Samtal med berörd medarbetare eller grupp sker av chef. Klagomål inkommer direkt till enheten eller via synpunktshandläggaren. Klagomål handläggs (analysera, åtgärda och följa upp) av chef i dialog med den/de som det berör. Det är viktigt att återkoppla till den som framfört klagomålet. Ärendet diskuteras i ledningsgrupp och informeras på APT. Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete Arbetsbelastning och personaltäthet En icke straff- och skuldbeläggande kultur Samarbete inom vårdenheten Öppenhet i kommunikationen Återföring och kommunikation kring avvikelser Mätning av patientsäkerhetskulturen genom enkät till personal. En del i den nationella patientsäkerhetssatsningen är att undersöka säkerhetskulturen hos medarbetarna. En nationell enkät är framtagen som vi har använt oss av två gånger, 2011 och Resultatet över 70 är tillfredsställande och under 50 är starka förbättringsområden. Vårt resultat är inte bra utan det finns många områden att arbeta med. Arbete med att identifiera vårdskador Vårdskador identifierar vi i avvikelsehanteringssystemet HändelseVis där vi analyserar, åtgärdar och följer upp de avvikelser som medarbetarna rapporterar. En avvikelsegrupp granskar avvikelser för att hitta vårdskador. Vårdskador och avvikelser diskuteras även på arbetsplatsträffar och i ledningsgrupper. Övriga kanaler för att identifiera vårdskador är Lex Maria, Lex Sarah, Patientnämndsärenden, journalgranskning och uppföljning av försäkringsärenden (LöF). 8 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 9

6 KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB Övergripande mål för 2014 Ett övergripande arbete med verksamhetsplanering har genomfört under En verksamhetsplan på vårdbolagsnivå ligger till grund för verksamheterna verksamhetsplaner som i sin tur skall brytas ned till aktivitetsplan på enhetsnivå. Mål och mätetal Målvärde 2014 Nuläge Antal utskrivningsklara patienter 3 st eller mindre 3 st Andel återinläggningar inom 30 dagar <4,8% 5% (med samma diagnos) Aktuella delegeringar mellan HSL och omsorg 90% - Andel placeringar i öppna jämförelser bättre 50% 36% (2011) än riksgenomsnittet Kundnöjdhet <77% >70% Vårdrelaterade infektioner <5% 5,5 % (10%) Följsamhet till basala hygienrutiner och >70% 57% klädregler Andel felaktiga läkemedelslistor vid övergång från sjukhuset till särskilt boende och primärvård <5% av utfallet under hösten Medverkan på SLL:s patientsäkerhetsdag Patientsäkerhetsarbete som vi har bedrivit under 2013 och som vi deltagit med på SLL Patientsäkerhetsdag Bilaga: posters Patientsäker allergivaccination på barnmottagningen i Norrtälje Vår slutsats efter att ha genomfört studien är att patientsäkerheten vid ASIT för pollen på barnmottagningen i Norrtälje väl motsvarar den på ALB. Vi har inte fler biverkningar än på ALB och de biverkningar som uppstår kan vi behandla på fullgott sätt. Att vi kan erbjuda patientsäkra ASIT-behandlingar i Norrtälje underlättar också rent praktiskt för både patienterna och deras familjer under den långa och relativt intensiva behandling ASIT innebär. Ett helhetsgrepp för att eliminera djupa protesinfektioner Sammantaget har de genomförda åtgärderna resulterat i att vi endast haft en ny djup protesinfektion vilken inneburit en ny operation sedan februari Vi har genom detta arbete också radikalt minskat antalet vårddygn kopplat till djupa protesinfektioner vårddygn vårddygn vårddygn Familjeviktsskolan en gemensam väg till en lättare framtid Vid uppföljning ser vi att inte bara barnen utan också hela familjerna gjort genomgripande livsstilsförändringar. I självskattningen som barnen fyller i vid både start och slut av Familjeviktsskolan ser vi en markant förbättring i självkänslan hos barnen. Samtliga som gått Familjeviktskolan vill rekommendera den till andra och vi ser att man kan prata med varandra i familjen på ett öppnare sätt än tidigare. Restaurangpuckar i vården Av de vårddygn som redovisas 2013 (69) avser 27 vårddygn ny infektion (se ovan) och resterande 42 härleds till gamla infektioner som opererats på nytt eller ligger inlagda av annan protesrelaterad anledning. Pilotprojektet föll så väl ut att man genom att använda puckarna istället för att ringa och söka berörd personal sparade i genomsnitt 10 minuters väntetid per patient och flytt. Även stressen hos personalen minskade både på vårdavdelningen och på Röntgenavdelningen. Det goda resultatet har gjort att man tagit beslut att införa systemet på samtliga fyra vårdavdelningar samt på röntgen, endoskopi, klinfys. och på operationsavdelningen. Autistiska barns ökade möjlighet till alternativ och kompletterande kommunikation Fallstudie av ett förbättringsarbete enligt OD-metodiken. Förbättringsarbetet har inneburit att barnen fått tillgång till fler alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK) och hjälpmedel än de hade innan förbättringsarbetet. Detta har inneburit en förbättrad hälsa för barnen med t.ex. minskat antal aggressionsutbrott. Fallstudien visar att medarbetarna genom förbättringsarbetet skapat gemensamma mål och samsyn i sitt arbete med barnen. Det som de ansåg som viktigt var att de tvingats att sätta ord på sina tankar i de handlingsplaner som används. Personcentrerad omvårdnad med fördjupad förståelse för varje kund Vårt arbete med personcentrerad omvårdnad och BPSD-registret, med fokus på patientens/ kunder behov och önskemål, har lett till mätbar, ökad patientsäkerhet och välbefinnande samt minskade beteendemässiga och psykiska störningarna vid demenssjukdom hos våra patienter/ kunder. Vi ser också att arbetet lett till att personalen fått en bättre arbetsmiljö. 10 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 11

7 VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGDOM OCH FAMILJ VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGDOM OCH FAMILJ Verksamhetsområde barn, ungdom och familj Vi arbetar med barn, ungdomar och familjer och finns bland annat i Familjens hus i Norrtälje men även på barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar samt inom elevhälsan (skolsköterskor) kommunövergripande. Verksamhetens viktigaste arbete för patient- och brukarsäkerhet 2013 Fokus på gott bemötande. Ökad tillgänglighet genom att professionen möter upp kundens olika behov. Arbete med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Ledningsgrupp och medarbetare arbetar med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att aktivt arbeta bland annat med avvikelsehantering. Kunder skall vara trygga med att de erbjuds rätt vård och omsorg i alla insatser Samverkan Åtgärder: Tillgängliga styrdokument och tydlig inskolning av nya medarbetare. Resultat: Resultat i kundenkät visar att barnavårdscentralen och barnmottagningen uppfyller målet. Barnmorskemottagningen samverkar med BB Stockholm. Barnavårdscentralen och skolhälsovården är exempel på intern samverkan. Samtliga samverkansavtal är skriftliga. Genomförda riskanalyser Inga riskanalyser är genomförda inom verksamhetsområdet. Säkrare vårdkedjor för kundgruppen och öka samverkan mellan de olika vårdgivare internt och externt Verksamheten ingår numera i verksamhetsområdet Barn, ungdom, familj, psykiatri och habilitering. Åtgärder: Förbättringsarbete gränsöverskridande. Mål, åtgärd och resultat 2013 Resultat: Ökat samarbete med psykiatrin. Arbeta aktivt med att öka rapporteringen av avvikelser Åtgärd: Diskussion och information på arbetsplatsträffar. Resultat: Benägenhet att rapportera avvikelser har ökat. Etablera nytt journalsystem inom skolhälsovården Åtgärd: Övergått till PMO och implementerats under verksamhetsåret. Resultat: Journalsystemet används idag i verksamheten. Uppdatering och kvalitetssäkring av rutiner och policy Åtgärd: Inom samtliga enheter skall rutiner och vårdprogram ses över. Resultat: Elevhälsan har nu uppdaterade rutiner och struktur för implementering. av dessa i verksamheten, inom övriga enheter pågår arbetet. 12 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 13

8 NORRTÄLJE SJUKHUS NORRTÄLJE SJUKHUS Norrtälje sjukhus Vi bedriver akutsjukvård dygnet runt. Här erbjuds all basal akutsjukvård utom förlossningsvård. På Norrtälje sjukhus finns: Akutmottagning Intensivvårdsavdelning Specialistmottagningar: t.ex. ortopedi, kirurgi, medicin, öron näsa hals, ögon och hud Röntgen med drop-in Operationsavdelning med dygnet runt-verksamhet och dagkirurgi Fyra vårdavdelningar som erbjuder totalt 96 vårdplatser. Verksamhetens viktigaste arbete för patient- och brukarsäkerhet 2013 Visualisering via tavla gällande ronder, planerad hemgång, riskfaktorer m.m. Puckarna Förbättrade övervakningsmöjligheter på akutmottagningen genom införskaffande av nytt övervakningssystem. Rätt läkemedel vid in- och utskrivning. Nytt prioriteringssystem på akutmottagningen (RETTS). Arbete med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Ett flertal vårdprocesser är identifierade vilket har medfört säkrare och effektivare vård för våra patienter. Ett stort arbete gällande läkemedel har påbörjats under 2013 med läkemedelssupport, alla patienter skall ha korrekta läkemedelslistor vid in- och utskrivning. Alla patienter som söker akutmottagningen ges möjlighet att fylla i sin läkemedelslista i väntan på att få komma in till läkare m.m. Ortopedkliniken har påbörjat arbetet med att systematiskt identifiera patienter med benskörhet både inneliggande och de som söker på akutmottagningen för att se till att remiss går iväg för fortsatt utredning och behandling. Med strukturerad journalgranskning har vi identifierat att våra patienter haft en oönskad förekomst av överfyllda urinblåsor. Upptäckten av detta medförde en satsning på utbildning av personal och förbättrade rutiner för att scanna urinblåsa före och efter operation. Ett strukturerat sätt att kommunicera vid övergångar mellan enheter, SBAR, har introducerats för att undvika missförstånd. Projektet Sköra äldre har initierats under slutet av 2013 med syfte att åstadkomma tryggare äldre, kortare vårdtider och färre återbesök på akutmottagningen. Vid sjukhusvård ska personen få komma direkt till geriatrisk avdelning. Övergången från sjukhusvård till hemmet eller SÄBO ska bli smidigare och läkemedelslistorna ska vara korrekta. Kompetensutveckling av medarbetare, inom t.ex: Speciell utbildning för att ge sömnmedel i samband med endoskopiska undersökningar Assiteringsteknik i samband med viss endoskopisk underökning/behandling, sk ERCP Introduktionsprogram för nyanställda/nyexaminerade sjuksköterskor SBAR utbildning för samtliga undersköterskor, sjuksköterskor och läkare på sjukhuset Utbildning för alla sjuksköterskor om LCP EKG utbildning för undersköterskor och sjuksköterskor TakeCare grundutbildning och läkemedelsutbildning Kvalitetssäkrat arbetssätt gällande PAD-remisser och delegering av läkemedel vid endoskopienheten. Utbildat egen internrevisor vid enheten för klinisk fysiologi. Dosvarning för strålning vid CT-undersökningar på röntgen. Arbete med att förebygga djupa protesinfektioner. Vid misstänkt djup protesinfektion görs en journalgranskning och återkoppling. Resultatet 2013 är att vi endast haft ett fall av djup protesinfektion. Strålsäkerhetsarbetet har under 2013 bedrivits i samarbete med legitimerade sjukhusfysiker från Danderyds sjukhus. Liksom tidigare år har sjukhusfysikerna deltagit i arbetet med utbildning av personal och genomförande av kvalitetskontroller. Under 2013 har ett särskilt fokus legat på revision av strålsäkerhetsrutiner. Under slutet av året har dessutom planering för ny röntgenutrustning och optimering av befintliga undersökningsmetoder påbörjats. Den enskilt viktigaste åtgärden under året var införandet av ett dosövervakningssystem för datortomografin. För operationsverksamhet med röntgengenomlysning har en statistisk uppföljning av bestrålningstiderna och stråldoserna gjorts. Dessa är fortsatt låga men spridningen följs ändå upp regelbundet för att identifiera behovet av extra utbildningsinsatser och optimering. En avvikelse har registrerats och anmälts till SSM. I 2012 års patient-och brukarsäkerhetsberättelse redovisades varje verksamhetsområde inom sjukhuset enskilt. 14 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 15

9 NORRTÄLJE SJUKHUS NORRTÄLJE SJUKHUS Efterlevnad av WHO:s checklista för säker kirurgi Åtgärd: genomförd kontroll dokumenteras i journalen och samtliga operatörer ingår. Resultat: 100% Uppföljning av aktuell läkemedelsjournal vid inskrivning, utskrivning och att en läkemedelsberättelse överlämnas till patienten Åtgärd: Utbildning och månadsvis granskning Resultat: Implementera SBAR Åtgärd: Utbildning av personal samt infört ett nytt strukturerat arbetssätt för att överrapportera. Resultat: Alla kliniker använder sig idag av SBAR i olika omfattningar Införa databas för registrering med GTT Åtgärd: SKL har infört en nationell databas som vi använder oss av. Resultat: Databasen används för rapportering av resultat vid journalgranskning. Införa OD-modellen i förbättringsarbete Mål, åtgärd och resultat 2013 Åtgärd: Vårdbolaget har fram till 2012 haft en modell för systematiskt förbättringsarbete. Under 2013 har modellen tonats ner och andra verktyg finns att tillgå. Resultat: Sjukhuset arbetar med förbättringsarbete i tvärprofessionella team i det dagliga genom bland annat LEAN. Kvalitetssamordnare på sjukhuset blir utbildare i HändelseVis för läkargruppen Målet har inte uppnåtts. Förbereda arbeta inför byte av operationsplaneringprogram Åtgärd: samarbete inför upphandling av program Resultat: Målet är uppnått, med start av införarande i slutet av 2013 Samtliga läkare skall få HLR-utbildning enligt nya riktlinjer Mål, åtgärd och resultat 2013 Under året har en anpassning av mätningarna gjorts för att var mer jämförbara med andra sjukhus i landet. Mätningarna görs from okt månad på 40 patienter/ månad, 10 per klinik. Anslutning till kvalitetsregister SPOR Åtgärd: Ansluta sig till SPOR Resultat: Målet har inte uppnåtts (SPOR, ett nationellt kvalitetsregister, har tekniskt inte möjliggjort anslutning) Åtgärd: Identifiera och boka in berörda på utbildning Införa gemensamt prioriteringssystem på akutmottagningen Resultat: Målet har inte uppnåtts Uppnå målnivå för efterlevnaden av hygienrutiner och klädregler Åtgärd: Utbildning och diskussion om vikten att följa rutiner Resultat: Målet har inte uppnåtts Införande av patientnära analyser (PNA) Åtgärd: utbildning och kvalitetssäkra användningen Resultat: PNA används full ut på sjukhuset Åtgärd: Implementering skedde 2012 och uppföljning av arbetssättet har skett under Resultat: Målet är uppnått Införande av larmknappar i undersökningsrum på akuten för att påkalla uppmärksamhet Åtgärd: Utbyte av befintligt BEST-system Resultat: Målet är uppnått 16 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 17

10 NORRTÄLJE SJUKHUS NORRTÄLJE SJUKHUS Förbättrade övervakningsmöjligheter på akutmottagningen Åtgärd: inköp av ny utrustning Resultat: Målet är nu uppnått Införande av gemensamt EKG-lagringssystem (MUSE) Åtgärd: MUSE är installerad och används för att säkra lagringen av EKG Resultat: Finns på plats och används Sterilisering av instrument på sterilcentralen för att säkerställa sterilkompetens på icke kontorstid. Identitetsband till alla patienter som kommer till akutmottagningen Endoskopienheten blir en egen enhet Inför sommarstängning av vårdplatser på sjukhuset Införa restaurangpuckarna i hela sjukhuset, mellan enhet och röntgen för att underlätta logistiken vid hämtning från genomförd undersökning Mål, åtgärd och resultat 2013 Förbättrade rondrutiner Åtgärd: Ny struktur för att planera verksamheten tvärprofessionellt genom en tavla som synliggör och förbättra överskådligheten vad gäller tex planering av utskrivning. Intagningskriterier finns framtagna kvalitetssäkra så att patienten kommer till rätt vårdnivå och rondas av rätt läkare Resultat: Arbete med att förbättra ronder har visat att vårdtiden har minskat genom en bättre planering Arbeta med läkemedelsavvikelser genom korrekta läkemedelslistor vid in- och utskrivning. Åtgärd: Utbildning och förnyat arbetssätt hos läkare gällande läkemedelslistor Resultat: Har ej genomförts Struktur för uppföljning/utvärdering Vi följer upp verksamheten genom: Kvalitetsregister Palliativa registret Riksstroke* RiksHia/Swedhart Rikshöft Riksknä SOReg Makularegistret SIR Gallriks Läkemedelsgenomgångar Avvikelser Internrevision Apoteksgranskningar *) Norrtälje är ett av landets främsta sjukhus när det gäller att erbjuda god strokevård, enligt kvalitetsregistret Riks-Stroke. Vi fick i år bäst resultat av alla Sveriges sjukhus enligt Swedehearts årliga kvalitetsindex. Ett idogt arbete med utredningar, behandling och uppföljning ligger bakom det fina resultatet. Kvalitetsindex speglar hela vårdkedjan vid hjärtinfarkt, från det akuta mottagandet av patienter till andel registrerade patienter och eftervård. Genomlysning av bemanning och kompetens inom medicinska specialiteten Åtgärd: Resultatet är kommunicerat till SLL ansvariga för kompetensförsörjning. Rekryteringsprocesser har inletts. Resultat: En läkare med specialitet inom medicin och geriatrik har rekryterats Minska återinläggningar inom 30 dagar Åtgärd: Läkare på medicinkliniken fått riktad utbildning Resultat: Målet har inte gått att mäta Sjukhuset deltar i nationella punktprevalensmätningar som redovisas nedan: Samverkan Samverkan sker mellan professioner och verksamheter, internt inom vårdbolaget till exempel mellan Akutsjukhus och Vård- och omsorgsboende, eller mellan Hemtjänst och Funktionsstöd och service. Vi samverkar även med externa samarbetspartners. I geriatrikavtalet regleras samverkan i avtal. Externa vårdgivare erbjuds samverkan genom läsbehörighet i journalsystem, exempelvis Danderyds sjukhus gällande dagkirurgi, jourläkarbilen. Genomförda riskanalyser Riskanalyser har genomförts på sjukhuset inom följande områden: VRI (vårdrelaterad infektion) mäts 2 gånger per år genom journalgranskning av sjuksköterska och läkare. Detta sker på Norrtälje sjukhus och psykiatrisk korttidsvård (0 % VRI). De vanligaste VRI är urinvägsinfektion, lunginflammationer och sårinfektioner. 18 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 19

11 NORRTÄLJE SJUKHUS NORRTÄLJE SJUKHUS Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler mäts två gånger per år genom en observationsstudie. Desinfektion av händerna innan man tar på sig handskar är den vanligaste bristen. Ovanstående tabell visar resultat gällande följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i öppenvård. Under HT-mätningen deltog ytterligare två enheter som denna gång visade ett nollresultat. Uppnår ej det nationella kravet på 70 %. När det gäller följsamhet till basala hygienrutiner är den valigaste bristen att man inte desinfekterar händerna innan man tar på sig handskarna. Ingår i avdelningarnas månatliga mätningar för att ha focus på bättre hygien och klädrutiner. Följs upp på APT en gång per månad. Har även tagits upp i läkargruppen att månatliga mätningar görs. Även självskattning slumpvis under året. Webbutbildning för all personal. Ovanstående tabell visar resultat gällande följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i slutenvården Trycksårsbedömning mäts två gånger per år genom journalgranskning och inspektion av huden. Bedömning och dokumentationen sker i hög utsträckning. 20 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 21

12 NORRTÄLJE SJUKHUS NORRTÄLJE SJUKHUS Nutritionsbedömning sker 1 gång per år och genom journalgranskning. Ätsvårigheter, viktförändring och BMI skall bedömas och dokumenteras i journalen inom 24 timmar. Svårigheten är att bedömningen inte dokumenteras eller att man glömmer någon av de tre bedömningarna. Kundenkäter Kundenkäter skickas ut för att få möjlighet att förbättra sjukhusets verksamhet. Under 2013 genomfördes enkäten på enheterna Klinisk fysiologi, röntgen, dagkirurgi och endoskopi. Observera att skalan går mellan % på en skala där max är 100 %. Enkäterna visar generellt goda resultat. Resultat granskas, analyseras och åtgärdas i ledningsgrupper och på enheter. Information sker till medarbetare på APT. MRSA (hudbakterier med ökad motståndskraft mot antibiotika) mäts 4 gånger per år och är en journalgranskning som genomförs på Norrtälje sjukhus. SLL har ett handlingsprogram som vi skall följa om patienten har riskfaktorer så som sår, kateter m.m. Under andra delen av halvåret har ett massivt arbete pågått på vårdavdelningarna för att förbättra resultatet vilket har visats ge effekt. 22 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 23

13 NORRTÄLJE SJUKHUS VERKSAMHETSOMRÅDE PSYKIATRI OCH HABILITERING Mål 2014 Mål och mätetal Mål 2014 Nuläge Andel återinläggningar inom 30 dagar på sjukhuset <14% 15,5% Korrekta läkemedelslistor vid utskrivning på 100% 90/90/60/90 sjukhuset Korrekta läkemedelslistor vid utskrivning från 100% 60/50/30/60 sjukhuset Utskrivningsmeddelande/läkemedelsberättelser 100% 80/70/60/0 vid utskrivning från sjukhuset Trygghetskvitto till patienten vid utskrivning 100% 70% från sjukhuset efter samordnad vårdplanering Nöjda patienter 1 år efter total höftplastik 86% 78,7% Door-to-needle-tid vid trombolysbehandling vid 55 minuter 63 min stroke Ljumskbråckopererade patienter som en behövt 97,7% 94,3% omopereras inom 5 år Vistelsetid på akutmottagningen, door-to-door, >83% 80,4% inom 4 timmar Patientnöjdhet >80% >79% Vårdrelaterade infektioner på sjukhuset <5% 10,3% Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler >70% 57% Verksamhetsområde psykiatri och habilitering Psykiatrin i Norrtälje består av barn- och ungdomspsykiatri, beroenderådgivning, vuxenpsykiatri och socialpsykiatri. Norrtälje Habiliteringscenter ger råd och stöd till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Verksamhetens viktigaste arbete för patient- och brukarsäkerhet 2013 Samverkan har varit det genomgående bästa arbetet. Vuxenpsykiatrin: Bättre bemannad och mer tillgänglig mottagningsenhet. Beroendemottagningen: Mottagningssköterska som är tillgänglig för akuta besök, telefonsamtal etc. Habiliteringscenter: Skapat högre tillgänglighet och ökat samarbete med olika parter till nytta för kunden. BUP: Skapat ett akutteam som snabbt kan ta emot. Arbete med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet På ledningsnivå har vi fokuserat på att förbättra övergångarna mellan våra enheter, remisshantering och att alla kunder ska ha aktuella planer. Vi har utvecklat en minienkät som vi ger alla patienter och brukare under två mätveckor per år. Det ger oss bra feedback på hur vi lyckas med vårt arbete med genomförandeplaner och vårdplaner. Hela verksamhetsområdet har fokuserat på utbildning för bemötandet vid hot och våld-situationer samt stalking. Vuxenpsykiatrin har arbetat med att bredda behandlingsutbudet och mer få in gruppbehandlingar. Vi har skapat en utbildning för ADHD-patienter kring deras diagnos. Ökad tillgänglighet med den nya mottagningsenheten för vuxenpsykiatrin, bemannad med specialistläkare och erfaren psykiatrisk personal. Möjlighet till tid samma dag på mottagningen alternativt hembesök. Habiliteringen arbetar med att förbättra samverkan och vara mer konsultativt stöd och sprida information till övriga verksamheter. Detta för att normalisera för brukarna så mycket det går t.ex. ska en ungdom med funktionsnedsättning kunna vända sig till ungdomsmottagningen som andra ungdomar. Vårdavdelning 3 på Norrtälje sjukhus belönades med andrapris i SLL:s viktiga pris för utvecklingsprojekt inom vården, Gyllene Äpplet 2013, för att ha infört pucken som minskar patienternas väntetider och förbättrar personalens arbetsmiljö och kommunikation. På bilden: Anna Billman, Yvonne Bäckström och Clarita Schedin. Socialpsykiatrins boende har fokuserat på individuella planer och varje brukares historia, samt att aktivera gemensamma vård- och samarbetsplan där det finns fler aktörer. 24 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 25

14 VERKSAMHETSOMRÅDE PSYKIATRI OCH HABILITERING VERKSAMHETSOMRÅDE PSYKIATRI OCH HABILITERING Beroendemottagningen har infört ett nytt arbetssätt med mottagningssköterska vilket ger en ökad kundsäkerhet, akuta medicinska bedömningar sker snabbare och patienten kan få en tid direkt i telefonen. Upplever du att de insatser du får av oss bidrar till en positiv förändring? Svaren lämnas på en skala från -4 till +4 Boendestödet, socialpsykiatrin har arbetat med att förbättra samverkan med vuxenpsykiatrin. All personal ska ha utbildning i MI-samtal, motiverande samtal, en metod som stärker individens egen förmåga. Barn och ungdomspsykiatrin har infört ett akutteam för telefonkonsultationer för patienter och vårdgrannar under kontorstid. Mottagningen har också öppna akuttider varje dag vilket främjat tillgänglighetsgraden och möjliggjort snabba bedömningar/insatser för akuta ärenden. Samverkan Samverkansavtal finns med primärvården, överenskommelse med beroendevården Capio/Maria. Genomförda riskanalyser Beroendemottagningens flytt till nya lokaler Förändrad personalstat inom socialpsykiatrins boenden. Bristfällig lokal Habiliteringscenter Struktur för uppföljning/utvärdering Vi följer upp verksamheten: Kvalitetsregister: Bipolärregistret Genomförandeplaner och vårdplaner HändelseVis Minienkäter Resultat av minienkät (Psykiatri och Habilitering) oktober Enkäter har utdelats till kunder som besökt mottagningar eller kunder man besökt vid 4 tillfällen eller mer samt kunder på boenden och PKV. 502 enkäter har delats ut. 377 enkätsvar har inkommit (75%). Känner du till din vårdplan/genomförandeplan/habiliteringsplan? Negativ förändring från -4 till -1: 17 kunder uppger negativ förändring (4,5%). Ingen förändring 0: 23 kunder upplever ingen förändring (6%). Positiv förändring från +1 till +4: 337 kunder upplever positiv förändring (89%). Hur nöjd är du med våra insatser? Svaren lämnas på en skala från -4 till +4 Ej nöjd = från -4 till kunder är ej nöjda (4,5%). Neutral = 0: 23 kunder är neutrala (6%). Nöjd = från +1 till +4: 337 kunder är nöjda (89%). 26 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 27

15 VERKSAMHETSOMRÅDE PSYKIATRI OCH HABILITERING VERKSAMHETSOMRÅDE HEMTJÄNST, HEMSJUKVÅRD OCH PERSONLIG ASSISTANS Mål 2014 Mål och mätetal Målvärde 2014 Nuläge 2013 Andel aktuella delegeringar mellan >90% 76% HSL och SOL Antal utförda samordnade individuella vårdplaner (SIP) Andel kunder som upplever förbättring efter behandling/insats (minienkät) Vi håller vårdgarantin 30/30 samt 30/90 (antal som får insatser i tid inom HSL-verksamhet) Kundnöjdhet (mätt genom kundenkäter, helhetsintryck) 100% - 90% 90% >100/80% samt 100/100% 100/70% samt 100%/100% >75% >70% Andel läkemedelsavvikelser Minska med 50% - Andel barn som efter utredning erhåller en neuropsykiatrisk diagnos (under 18 år) 50% 30% Verksamhetsområde hemtjänst, hemsjukvård och personlig assistans Vi utför all hemtjänst utifrån biståndsbeslut. Vår hemtjänst och hemsjukvård ger service och omvårdnad dygnet runt. Vi har avtal med Sjukvårds- och omsorgsnämnden om kundval i hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering. Personlig assistans är ett stöd till den som behöver omfattande hjälp att klara vardagen. Det är ett personligt utformat stöd och ges av ett begränsat antal personer. Kunden har rätt att själv avgöra hur de ska få hjälp och av vem. Avtal skrivs med samtliga kunder där inflytande och samverkan utformas enligt kundens önskemål. Verksamhetens viktigaste arbete för patient- och brukarsäkerhet 2013 Att målet med aktuella genomförandeplaner är uppnått Arbete med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Vi arbetar med: TES som är ett planeringssystem för att kunna ge kunderna rätt hjälp vid rätt tid. Aktuella genomförandeplaner som följs upp varje månad. Kvalitetsregistret Senior alert för att tidigt upptäcka risker gällande nutrition, trycksår, fall Det ständiga förbättringsarbetet 90% av våra kunder ska ha en aktuell omvårdnads- och genomförandeplan Åtgärd: Mätning varje månad med redovisning på intranätet. Resultat: Målet är uppnått. Mål, åtgärd och resultat % av våra kunder ska registreras i Senior alert Åtgärd: Aktiv registrering i SeniorAlert. Resultat: Målet ej uppnått. Nya rutiner tas fram inom hemsjukvården som beskriver hur registrering skall göras. Förbättra planeringen i TES Åtgärd: Säkerställa att alla kunders beställningar i Procapita överförs till TES. Resultat: Följs upp dagligen och på varje arbetsplats. Öka antal besök av distriktssköterska/sjuksköterska i hemmet till minst 15 besök i veckan Åtgärd: Individuella samtal med distriktssköterska varje månad. Resultat: ca 90 % av alla distriktssköterskor har i genomsnitt 13 besök i hemmet per vecka (antal besök kontrolleras via Intraphone). 28 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 29

16 VERKSAMHETSOMRÅDE HEMTJÄNST, HEMSJUKVÅRD OCH PERSONLIG ASSISTANS VERKSAMHETSOMRÅDE FUNKTIONSSTÖD OCH SERVICE Samverkan Samverkansavtal finns med husläkarmottagningen i Rimbo och med ASIH. Genomförda riskanalyser Hemsjukvårdens låga bemanning och rekryteringssvårigheter. Ändrade geografiska områden. Struktur för uppföljning/utvärdering Vi följer upp verksamheten: Kundenkäter Kvalitetsregister, Senior alert och palliativa registret Genomförandeplaner HändelseVis Intraphone, procapita och TES Verksamhetsuppföljningar från beställare ex. personalkontinuitet Mål 2014 Mål och mätetal Målvärde 2014 Nuläge 2013 Andel kunder med aktuell 90% för hemtjänst 100% 82% genomförandeplan ska vara för personlig assistans. Andel kunder i hemsjukvården 80% 50% med aktuell omvårdnads- plan Andel aktuella delegeringar över 90% - mellan HSL och omsorg Andel kunder som svarar att över 70% - de är nöjda med sin vård och omsorg Antal registreringar i palliativa 100% 0% registret Antal registreringar av hemsjukvårdskunder 50% 0% i Senior alert Planerad tid i TES 70% - Verksamhetsområde funktionsstöd och service Vi riktar oss till personer med olika typer av funktionsnedsättning, fysiskt, psykiskt och intellektuellt. Inom vårt verksamhetsområde finns avlösning, ledsagning och boendestöd samt daglig verksamhet (arbetslinjen-nova, aktivitet och upplevelse samt service och produktion). Vi har även vuxenboende, boende för barn och korttidsvistelse. Verksamhetens viktigaste arbete för patient- och brukarsäkerhet 2013 Förbättringsarbete med levandegjorda genomförandeplaner. Evidensbaserat förbättringsarbete kring kommunikation för autistiska barn. Arbete med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Genomförandeplanerna är mycket viktiga där kommer kundernas vilja fram och det är grunden i det dagliga arbetet. Inom ledningsgruppen analyserar vi olika områden som vi utvecklar. Det kan exempelvis leda till nya metoder i arbetet. På enhetsnivå är det ständiga förbättringsarbetet inriktat på förbättringar för kunderna. På arbetsplatsträffarna arbetas det med rutinuppdatering, avvikelsehantering och Lex Sarah. Vi strävar efter att all personal ska vara utbilda enligt omvårdnadsprogrammet, barn och fritidsprogrammet eller de gamla utbildningarna PPU och GPU. Ledningen träffar intresseorganisationerna, Autismföreningen och Attention FUB, 2 ggr per år för att ha bra kontakt och tidigt få kunskap om något behöver utvecklas och förändras. 30 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 31

17 VERKSAMHETSOMRÅDE FUNKTIONSSTÖD OCH SERVICE VERKSAMHETSOMRÅDE PRIMÄRVÅRD OCH REHABENHETER Mål, åtgärd och resultat 2013 Samverkan Alla kunder ska ha en plan för sina insatser Åtgärd: Erbjuden uppföljning minst 1g/år vissa har tackat nej Resultat: 100 % genomförda planer av de som vill ha en genomförandeplan Alla kunder ska vara nöjda, mätvärde 4 på nöjd kundenkät Åtgärd: Nöjd kund på boende Resultat: 90 % svarar att de är nöjda eller mycket nöjda Väntetider på verkställigheten av beslut ska två veckor Åtgärd: Snabb handläggningstid Resultat: Inga väntetider hos oss. Väntetider beror på brist av boendeplatser eller platser på korttids. SoK:s ansvar All personal ska ha kunskap om dokumentation kollas via egenkontroll Åtgärd: Dokumentationssatsning Resultat: 90 % har dokumentationskunskap Samverkansavtal finns med primärvård, psykiatri, och hemsjukvård. I Rimboområdet finns för närvarande inget avtal. Verksamhetsområde primärvård och rehabenheter Vårt verksamhetsområde innefattar vårdcentraler samt NärRehab, Rehab Slutenvård, Rehab Öppenvård och Stressrehab. Verksamhetens viktigaste arbete för patient- och brukarsäkerhet 2013 Primärvård: Anställt två geriatriker för att arbeta med sköra äldre och göra hembesök. Rehabenheter: Förbättrat sina processer så patienterna ska få snabbare rehabilitering. Arbete med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Inom primärvården har vi ett utvecklat uppföljningssystem med månatlig uppföljning och indikatorer som enhetscheferna följer. I vårt avtal finns en mängd indikatorer som följs, till exempel tillgänglighet och följsamhet till kloka listan. Vid nedåtgående trender skapas handlingsplaner för att vända trenden. Verksamhetsplanens mätetal följs kontinuerligt över året. Hälsosamtal med alla personer som fyllt 75 år. Inom rehab-enheterna har vi arbetat med att förbättra våra processer. Genomförda riskanalyser Flytt av daglig verksamhet. Telefontillgänglighet i primärvården över 85% Åtgärd: Tillräcklig sjuksköterskebemanning Resultat: 87% av samtalen besvarade inom godkänd tid Mål 2014 Mål och mätetal Målvärde 2014 Nuläge 2013 Antal läkemedelsavvikelser <50% 942 ska vara färre än 471 Antal fallavvikelser ska vara <80% 1512 färre än 1209 Andel genomförandeplaner 100% - Kundnöjdhet 95% >90% Verkställighet av ärenden 100% - inom två veckor Andel administrativ tid/brukartid högst 7% 9% Månadsanställd personal ska ha kunskap och kunna utföra dokumentation i Procapita. Minst 95% av all månadsanställd - Mål, åtgärd och resultat 2013 Andelen nöjda kunder i primärvården ska vara över 90% Åtgärd: Kontinuerligt förbättringsarbete för att öka tillgängligheten samt förbättra bemötande och delaktighet. Resultat: 90,8% Öka registreringen i nationella diabetesregistret (NDR) till 90% Åtgärd: Kontinuerlig uppföljning Resultat: 87% Enklare kontaktväg till rehabenheterna Åtgärd: Ett gemensamt telefonnummer till rehabenheterna Resultat: Lättare att komma fram och få hjälp med sitt ärende. Alla medarbetare på rehab ska ha utbildning i vårdhygien Åtgärd: E-utbildning i hygien är obligatorisk 1 gång per år Resultat: 89% 32 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 33

18 VERKSAMHETSOMRÅDE PRIMÄRVÅRD OCH REHABENHETER VERKSAMHETSOMRÅDE VÅRD OCH OMSORGSBOENDE Samverkan Samverkansavtal finns med psykiatrin. Kontinuerliga samverkansmöten med andra kundvalsutförare. Genomförda riskanalyser Förändrad vårdadministration som ska leda till snabbare journalskrivning Struktur för uppföljning/utvärdering Vi följer upp verksamheten: Patientenkäter Kvalitetsregister, NDR och Svedem för primärvården. Kvalitetsregister, Stroke, Tia, RiksHia samt Höft och knä för rehabenheterna Kvalitetsparametrarna Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende Vi driver både äldreboenden, korttidsboenden och boenden för personer med demenssjukdom i Norrtälje, Rimbo, Bergshamra, Hallstavik och på Blidö och Väddö. Verksamhetens viktigaste arbete för patient- och brukarsäkerhet 2013 Teammöten för att öka kvaliteten i vården och omsorgen för varje kund. BPSD-registret och arbetet med bemötandeplaner för demenssjuka. Arbete med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Vi utgår från personcentrerad omvårdnad i arbetet med våra kunder. Vi har ett antal kvalitetsregister såsom Senior alert, BPSD, demensregistret och palliativa registret där bedömningar för att identifiera risker och göra åtgärdsplaner ingår. En central del i arbetet är team-möten där sjuksköterska, paramedicinare, kontaktperson och enhetschef ingår. Syftet är att ge varje kund en individuell plan för sin vård utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap. Mål 2014 Mål och mätetal Målvärde 2014 Nuläge 2013 Andel läkemedelsgenomgångar 60% 39% på hemsjukvårdspati- enter Andel hälsosamtal till 95% 84% 75-åringar Andel diabetiker registrerade 90% 89% i NDR Telefontillgänglighet i primärvården >90% 88% Andel bedömda geriatriska 93% patienter i slutenvården Resultat patientenkät delaktighet 78% 74,6% Andel patienter med kommunicerade mål (Rehab-sluten och öppenvård) 90% Mål, åtgärd och resultat 2013 Utveckla förhållningssättet personcentrerad omvårdnad Åtgärd: Fokusera mot personcentrerad omvårdnad i förbättringsarbetet. Resultat: Samtliga enheter har påbörjat arbetet Aktivt arbeta med kvalitetsregistret Senior alert Åtgärd: Arbetat med Senior alert i team-möten. Resultat: Majoriteten av alla enheter registrerar aktivt i registret. Starta utbildningar och börja registrera i BPSD Åtgärd: Utbilda medarbetare och bildat 14 BPSD-team. Resultat: Alla enheter registrerar och använder sig av bemötandeplaner i registret. Öka antalet levnadsberättelser Åtgärd: Dokumentera levnadsberättelserna i Procapita Resultat: Berättelser har varit svårt att få från alla anhöriga och de som finns är ofta i pappersform. Dokumentationen i Procapita har inte kommit igång. Utbilda fler medarbetare till Silviasystrar Åtgärd: Genomgå utbildning till Silviasyster Resultat: Två nya medarbetare klara Silviasystrar 2013 Erbjuda avancerad vård och omsorg i samverkan med Norrtälje sjukhus Åtgärd: Ingen åtgärd har kommit igång Resultat: Inget resultat finns att redovisa 34 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 35

19 VERKSAMHETSOMRÅDE VÅRD OCH OMSORGSBOENDE VERKSAMHETSOMRÅDE VÅRD OCH OMSORGSBOENDE Samverkan Samverkan för att förebygga vårdskador relaterade till läkemedel sker i vårdövergångarna mellan sjukhus och vård- och omsorgsboenden. Följer överenskommelsen mellan SLL och Stockholms läns kommuner om samordnad vårdplanering. Samverkan kring informationsöverföring mellan säbo och sjukhuset, t.ex. när kund åker akut till sjukhuset. Samverkan med andra enheter inom TioHundra såsom LSS-boenden, hemsjukvård och primärvård gällande sjuksköterskans arbete. Genomförda riskanalyser Varsel av 22 medarbetare Förändring av nattarbetstidsmått Flytt av Överstens demensboende till Eneberg Struktur för uppföljning/utvärdering Vi följer upp verksamheten genom: Månatliga verksamhetsuppföljningar. Internrevision Apoteksgranskningar Punktprevalensmätningar Avveckling av Vallby Hage Förändrad bemanning på August- Jansgården Kundenkäter Kvalitetsregister Genomförandeplaner Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler En nationell mätning genomfördes under BPSD-registret, ett kvalitetsregister som syftar till att förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom Trycksårsedömning vård- och omsorgsboende (nationell mätning genomfördes 2013) TioHundra AB tog hem andrapriset på patientsäkerhetsdagarna i Stockholm. Det var våra vård- och omsorgsboendens arbete med personcentrerad omvårdnad som imponerade på juryn. Ett team från TioHundras vård- och omsorgsboenden medverkade med en poster som beskriver hur man jobbar med personcentrerad omvårdnad. Dessutom höll medarbetarna ett seminarium om BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Bilden: Ann- Sophie Holgersson, Raisa Lidén, Anne Holstein och Lotta Wikander med prischecken. 36 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 37

20 VERKSAMHETSOMRÅDE VÅRD OCH OMSORGSBOENDE VERKSAMHETSOMRÅDE SERVICE OCH LOGISTIK Mål 2014 Mål och mätetal Målvärde 2014 Nuläge 2013 Minska antalet besök på akuten och onödiga inläggningar Minska antalet återinläggningar från Säbo inom 30 dagar Öka antalet registreringar i Senior Alert och BPSD 617/158 Öka kundnöjdhet 85% 83% Följsamhet till basala hygienrutiner >70% 41% och klädregler Andel felaktiga läkemedelslistor vid övergång från sjukhus till särskilt boende mindre än 5% av utfallet hösten Verksamhetsområde service och logistik Service och logistik består av cirka 80 medarbetare som arbetar inom bland annat städning, vaktmästeri, inköp och upphandling, brand och säkerhet och kostproduktion. Verksamhetens viktigaste arbete för patient- och brukarsäkerhet 2013 Öka andelen ekologisk mat och laga mer mat från grunden. Bättre kontinuitet hos städpersonal då en intern pool har inrättats. Arbete med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Vi utvecklar och säkrar vår kvalitet bland annat genom varje medarbetare identifiera förbättringsmöjlighet i våra tjänster, det kan ske i det dagliga arbete, genom kundenkät, kvalitetsregister och brukarråd. På ledningsgruppsmöte, arbetsplatsträffar och enhetsmöten är kvalitet en stående punkt. Samtliga tjänstebilar skall vara miljöbilar Definition på tjänstebil är ändrad, vilket gör att målet utgår Minskat utsläpp av koldioxidekvivalenter med 5% jämfört med 2011 Åtgärd: Bilparken utbytt mot bränslesnåla bilar. Resultat: minskning med 5,3% Mål, åtgärd och resultat 2013 Utbildning i Säker bilkörning finns till alla som kör bil i tjänsten Åtgärd: Erbjuda utbildningen. Resultat: Utbildning finns nu tillgänglig för alla ta del av. Kompetenshöjning av städpersonal genom certifiering Åtgärd: Möjliggöra för medarbetare att certifiera sig. Resultat: All personal är certifierad. Produktionskök ska öka andelen mat lagad från grunden Åtgärd: Arbetet har påbörjats i Hallstaviks produktionskök och ska därefter fortsätta till övriga enheter. I första steg gäller det köttfärsrätter. Resultat: Arbetet pågår. Öka andelen livsmedel med låg klimatpåverkan Åtgärd: Utredning är initierad tillsammans med SLL Resultat: pågår 38 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 TIOHUNDRA AB 39

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning/sammanfattning 3 Kvalitets-, patient- och brukarsäkerhetsarbete

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2015. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2015. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2015 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Inledning 3 Patientsäkerhetsarbete i TioHundra AB 4 Övergripande strategier 2015-2017

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS) verksamhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS) verksamhetsberättelse TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-04 Socialförvaltningen 1(5) Kaija Partanen Diarienummer 2012/SN 0078 014 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Ann- Christin Nordström och Inger Berglund, verksamhetschefer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision Patientsäkerhet nationellt - Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659 - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 NATIONELL SATSNING FÖR

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun År 2013 2013-02-13 Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-31 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2014. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2014. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2014 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Kvalitets-, patient- och brukarsäkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-11 Helena Dahlstedt Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus 2012 Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-24 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01

ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01 ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma organisationen för hälso-,

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Gäller from 2013-06-04 Ersätter 2012-04-20 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Karin Stenberg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN/ SOCIALFÖRVALTNINGEN Bakgrund Vårdgivaren

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2 Övergripande mål och strategier... 3 Patienten

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-26 Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse 2011 Forshaga 2012-02-06 Anders Olsson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011 2012-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Övergripande

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE STORFORS 2014 2014-01-30 Hans-Bertil Hermansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-03-01 Helen Curry 1 Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 Kompetensutvecklingsdagar för MAS och MAR Carina Skoglund Disposition Allmänt om Socialstyrelsen Lägesrapport inom patientsäkerhet inkl. resultat webbenkät

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer