Offentligt privata partnerskap. Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentligt privata partnerskap. Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner"

Transkript

1 Offentligt privata partnerskap Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner

2 Offentligt privata partnerskap Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner

3 Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn , Fax Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för demokrati och styrning Grafisk produktion Ordförrådet Foto Bilderna på de olika arenorna är från respektive organisations hemsida förutom bilden på Swedbank Arena som är tagen av Håkan Nordström. Tryck åtta.45, Stockholm 2007 ISBN

4 Förord Det finns ett stort intresse för offentligt privata partnerskap i svenska kommuner och landsting. I denna skrift redovisas erfarenheter från fyra samarbeten inom fritids- och kultursektorn. Politiker och tjänstemän berättar om sina farhågor, förväntningar samt om med- och motgångar från idéstadiet till skarpt läge. Skriften beskriver de vanligaste frågorna kring hinder, risker och möjligheter med ett partnerskap samt de juridiska förutsättningarna. Det är vår förhoppning att skriften ska vara till nytta för alla som är involverade i arbetet med offentligt privata partnerskap. Skriften har tagits fram med hjälp av konsult Mia Wester, Conecti AB. Lena Svensson, sektionen för demokrati och styrning har varit projektledare. Frågor besvaras av Lena Svensson: Vi vill särskilt tacka de intervjuade för att vi fått ta del av deras kunskaper och erfarenheter. De intervjuades titlar och funktioner redovisas utifrån vad som gällde vid intervjutillfället. Sveriges Kommuner och Landsting Lennart Hansson Sektionen för demokrati och styrning

5 Innehåll Inledning 5 Idrottsparken i Sundsvall 6 Bakgrund 7 Drivkrafter 7 Genomförande 8 Avtal och ekonomi 9 Summering och framåtblick 10 Aros Congress Center i Västerås 13 Bakgrund 14 Drivkrafter 14 Genomförande 15 Avtal och ekonomi 15 Summering och framåtblick 16 Rosvalla Nyköping Eventcenter 18 Bakgrund 19 Drivkrafter 19 Genomförande 20 Avtal och ekonomi 20 Summering och framåtblick 22 Swedbank Arena i Örnsköldsvik 25 Bakgrund 26 Drivkrafter 26 Genomförande 27 Avtal och ekonomi 28 Summering och framåtblick 30 OPP och legala förutsättningar 32 Reflektioner 36 Partnerskap ur flera perspektiv 36 Drivkrafter och möjligheter med partnerskap 36 Risker med partnerskap 38 Hinder för partnerskap 39 Partnerskap i ett framtidsperspektiv 40 Att tänka på inför partnerskap 42 Referenser 43 Idrotts och evenemangsarenor i Sverige 43 OPP i Europa 44

6 Inledning Vad är det som driver kommuner, landsting och regioner att starta mångmiljonprojekt tillsammans med privata företag och föreningar? Hur kommer det sig att besluten kan fattas i rekordfart och med total politisk enighet i Sveriges fullmäktigesalar? Många gånger handlar det om offentligt privata partnerskap, OPP. Partnerskap är en samverkansform som har sitt ursprung främst i Storbritannien. Drivkraften är utöver ekonomiska incitament bland annat att få tillgång till ny kompetens samt nya idéer och arbetssätt för att hitta lösningar för komplicerade tjänster. Partnerskap bygger på långsiktiga relationer, ofta med delad riskhantering. Den internationella benämningen är PPP, Public Private Partnership. Idag finns ett stort antal exempel i flera länder i Europa och USA, bland annat inom områden som infrastruktur, skolor, sjukhus, fängelser, vatten- och reningsanläggningar. Det finns många olika sätt att samverka men ännu finns det ingen officiell definition av vad ett OPP är. Sveriges Kommuner och Landsting har i en tidigare skrift, Offentligtprivat partnerskap, föreslagit följande: Offentligtprivat partnerskap sammanför ett ömsesidigt intresse och nytta mellan två eller flera parter, varav minst en är offentlig och en är privat, i ett långsiktigt arbete vars resultat bidrar till offentliga tjänster. Det pågår en arenaboom i Sverige idag. 15 stora arenor är färdigställda och lika många är påbörjade eller ligger i startgroparna. De betyder att minst 30 arenor utrustade med den allra senaste tekniken kommer att fungera som nya mötesplatser för kultur och idrott. Visionen är att skapa en attraktionskraft långt utanför de kommunala åtagandena. Många av dessa är OPP-projekt. I skriften presenteras offentligt privata partnerskap från fyra svenska kommuner; Nyköping, Sundsvall, Västerås och Örnsköldsvik. Tre av exemplen är arenaprojekt. Det fjärde är en konserthall. Exemplen presteras i den ordning de har färdigställts från Idrottsparken i Sundsvall som färdigställdes redan 2001 till Swedbank Arena i Örnsköldsvik som invigdes i augusti Intervjuer har genomförts med representanter från både den kommunala och privata sidan. En politiker och en tjänsteman från varje medverkande kommun är intervjuad. I ett fall ingår även en representant från en ideell förening. Bästa förfrågningsunderlag 5

7 Idrottsparken i Sundsvall Konsten att hitta gemensamma morötter Ett samarbete mellan Sundsvalls kommun och Norrporten AB En idrottspark med kontorslokaler, konferensutrymmen och tre restauranger Moderna utrymmen för spelare och funktionärer med hög säkerhetsnivå sittplatser, varav under tak kvm kommersiella lokaler Detta ärende fick högsta prioritet i handläggningen och det rådde total politisk enighet i frågan. Det var förutsättningen för att det kunde genomföras så snabbt. Lars Erik Nyberg, fastighetsnämndens ordförande, Sundsvalls kommun Genomförandet har varit exemplariskt. Det har inte förekommit några samarbetsproblem under projekttiden. Christer Ersson, fastighetschef, Sundsvalls kommun När man arbetar tillsammans i tidiga skeden får man bättre förutsättningar för en bra slutprodukt. Bengt Dahlberg, projektledare, Norrporten AB 6 Offentligt privata partnerskap

8 Bakgrund Fotbollslaget GIF Sundsvall gick år 2000 upp i allsvenskan vilket ställde nya krav på arenan vad gäller läktare, omklädningsrum, med mera. Fastighetsbolaget Norrporten hade haft ett längre samarbete med GIF Sundsvall i form av sponsor. Bolaget var dessutom representerat i styrelsen. Norrporten insåg att kommunens arena inte skulle hålla måttet inför en säsong i allsvenskan. De tog därför initiativ till ett möte med Sundsvalls kommun och GIF Sundsvall där de ställde frågan Hur kan vi realisera en modern arena i Sundsvall? Fler parter involverades i diskussionen, bland annat If Skadeförsäkring som är hyresgäst till Norrporten. De behövde nya kontorslokaler. Idén väcktes att bygga kontorslokaler i samband med arenan. Båda kommunens tjänstemän och Norrportens personal var drivande i projektets genomförande. Fastighetsnämndens ordförande var imponerad. Fastighetskontorets chef var otroligt engagerad i projektet. Utan hans engagemang och det arbete som han tillsammans med sin personal lade ner på projektet skulle det aldrig ha kommit igång. På tjänstemannanivå var man imponerade av Norrporten. Vi var flera parter som drev på projektet. Norrporten hade engagerade och drivande personer som starkt bidrog till att få till stånd en samverkan kring en ny arena. Drivkrafter Kommunen insåg värdet av att få in ny kompetens i projektet. Från tjänstemannasidan var motivet tydligt. Vi behövde hitta nya vägar eftersom de traditionella vägarna ansågs mindre bra. Både vi i kommunen och entreprenören drog åt samma håll. Sundsvalls kommun, Norrporten och GIF Sundsvall insåg att projektet skulle ge synergieffekter och att alla intressenter skulle vinna på att samarbeta. Idrottsparken skulle ge en möjlighet till att flera ytor samnyttjades av idrottsföreningen och andra hyresgäster. Redan befintliga parkeringsytor i city skulle kunna utnyttjas under kvällar och helger. Norrporten ingår i flera samverkansprojekt för att göra Sundsvall mer attraktivt såväl för företag som för sina medarbetare. Att bidra till en ny arena och till elitidrott är bra för en stad och för dess medborgare. Offentligt privata partnerskap 7

9 Ur ett politiskt perspektiv var detta en bra lösning på en problematik som funnits i många år. Samverkan löste ett problem som kommunens politiker brottats med i över 20 år och samtidigt kunde vi behålla det centrala läget med gångavstånd till centrum och lokaltrafiken. Genomförande Genomförandet skedde från kommunens sida i tre huvudsteg: Anlita en konsult som expert för att utarbeta förfrågningsunderlaget. Genomföra upphandling. Samarbeta med entreprenör och underentreprenör. Projektet initierades som en samverkan mellan Norrporten och kommunen men övergick till att bli ett EU-projekt. Detaljplaneprocessen pågick under ett år. Därefter fattades ett kommunalt beslut om att starta projektet. Det var ett pressat tidsschema. Allsvenskan skulle starta i april För att arenan skulle vara spelklar då måste arbetet genomföras under vinterhalvåret. Detta krävde en noggrann planering och snabba beslutsprocesser. Tidplanen var snäv och tempot högt. Detta ärende fick därmed högsta prioritet i handläggningen och det rådde total politisk enighet i frågan. Det var förutsättningen för att det kunde beslutas så snabbt. Norrporten blev byggherre vilket bidrog till att upphandlingen kunde genomföras snabbare än om kommunen haft den rollen. Norrportens projektledare var ansvarig för att tidplanen skulle hålla. Vi var lite oroliga för ett överklagande. Det skulle ha försenat projektet och det hade kunnat leda till att If Skadeförsäkring sökt andra kontorslokaler. Om vi inte hade haft If Skadeförsäkring som en stor hyresgäst är det tveksamt om vi vågat ge oss in i projektet. Politiskt är man nöjd med genomförandet eftersom tidplanen höll och fotbollsmatcher kunde hållas parallellt med att byggnationen pågick. Entreprenören gjorde extra ansträngningar för att städa undan inför varje fotbollsmatch. 8 Offentligt privata partnerskap

10 Arbetet startade och det blev en successiv rivning av läktaren. Byggtiden blev ett år. Läktarbygget blev klart i tid och det kom åskådare under spelsäsongen Avtal och ekonomi Kommunen äger marken och de byggnader som utgör de gemensamma utrymmena samt arenan och läktarna. Norrporten äger kontorsbyggnaderna men hyr vissa gemensamhetsutrymmen av kommunen. GIF Sundsvall hyr anläggningen av kultur- och fritidsförvaltningen och föreningens kontorslokaler av Norrporten. Projektets totala kostnad beräknades till 54 miljoner kronor. Kommunen, EU och Norrporten stod vardera för en tredjedel, det vill säga 18 miljoner kronor. Från politiskt håll var man noga med ramarna. Vi insåg tidigt att avtalet mellan kommunen och Norrporten var ett oerhört viktigt dokument. Vi anlitade en jurist med erfarenhet från den kommunala världen. Man kan inte reglera allt. Med ett alltför detaljerat avtal kommer inte något samverkansprojekt till stånd. Diskussioner uppstod om gränsdragning och ansvarsområden. De två mest hotfulla riskerna ur ett politiskt perspektiv var att inte klara budgetramarna och tidplanen. Parterna har gemensamt investerat i fjärrvärmeanläggning, kylmaskiner och ventilationsaggregat. Vi har fördelat kostnaderna för dessa investeringar enligt en fördelningsnyckel som baseras på nyttjandegraden. Anläggningens driftskostnader är reglerade mellan Norrporten och kommunens fastighetskontor. I november 2005 uppstod en tvist angående fördelning av oförutsedda merkostnader. Norrporten hade haft merkostnader som bland annat orsakats av att en fabrikant gick i konkurs och för att det krävdes mer pålning än beräknat. Från kommunens sida trodde man att det skulle lösa sig på ett acceptabelt sätt för båda parter. Offentligt privata partnerskap 9

11 Vissa merkostnader är det helt klart att kommunen ska stå för eftersom det är tillläggsbeställningar. För andra kostnader är det mer tveksamt. Oavsett hur utgången blir i vår aktuella tvist är detta ett oerhört bra projekt. Norrporten anser att projektet som helhet är ett mycket lyckat projekt och trodde på en konstruktiv lösning av konflikten. De inser också med facit i hand att det fanns brister i avtalet. Jag hade önskat att vi i avtalet även reglerat hur arbetet skulle bedrivas. Vi saknar även en tydlighet i hur eventuella merkostnader ska regleras mellan parterna. Idag har vi inte samma åsikt om vem som ska stå för merkostnaderna men det kommer att lösa sig. Konfliktens upplöstes innan årsskiftet 2005/2006. Efter många turer fram och tillbaka bestämde vi och Norrporten oss för att ta halva kostnaden var. Summering och framåtblick Möjlighetstänkande har dominerat parternas samverkan. Båda parter såg potentialen i ett samutnyttjande av lokaler och parkeringsplatser samt i möjligheten att kunna behålla det centrala läget för arenan. Alla parter är överens om att projektet inte skulle ha varit ekonomiskt genomförbart utan samverkan. Det var ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Kommunen har satsat 18 miljoner vilket är mycket billigt i jämförelse med våra tidigare beräkningar på 54 miljoner. Även om vi drabbas av en merkostnad har vi ändå tjänat på samverkan. Utan ett samarbete hade vi aldrig fått en arena till denna låga kostnad. Vi hade inte genomfört projektet utan ett partnerskap med kommunen. Det hade inte varit ekonomiskt försvarbart för oss eftersom Sundsvall inte är en tillräckligt stor marknad. Lagen om offentlig upphandling, LOU, kan försvåra denna typ av samarbete, menar kommunens tjänsteman. LOU kräver mycket juridik och försvårar nyskapande. Jag skulle gärna se att kommunerna får större frihet. 10 Offentligt privata partnerskap

12 Politiskt är man positiva till fler samverkansprojekt. Men det behövs uppluckring i de lagar som styr kommunens arbete. Lagen om offentlig upphandlig är uråldrig. Det behövs mer av samförståndslösningar där båda parter sitter på samma sida av förhandlingsbordet. Då får man samma drivkraft, det vill säga att projektet ska bli av god kvalitet, och båda parter delar eventuella vinster och förluster. OPP är konsten att hitta gemensamma morötter så man drar åt samma håll. Norrporten hade initialt en farhåga. Om vi delade med oss av en bra idé till kommunen kunde vi ändå inte vara säkra på att få uppdraget eftersom upphandlingen måste ske enligt LOU. Genom att Norrporten blev byggherre kunde upphandlingen genomföras snabbare än om kommunen själv haft den rollen. Alla parter är överens om att arenan inte hade blivit av utan samverkan. Jag ser gärna fler liknande projekt. Inom kommunen har vi börjat diskutera hur vi skulle kunna utveckla Stadshuset och torget i ett OPP-projekt. Sundsvalls kommun har inte tagit något principbeslut om samverkan med privata företag, men de flesta politiker, oberoende av partitillhörighet, är positiva till OPP-samarbete. Det finns en öppen attityd till att hitta nya lösningar för att utveckla kommunen. Föreningslivet är starkt i Sundsvall och det är inte ovanligt med föreningsdrift av olika kommunala verksamheter. Det nya scenhuset är ett nytt samverkansprojekt som dock blivit en het potatis i politiken och som numera ska ingå i ett ännu större projekt som går under namnet hamnarenorna. Fotbollen är starkt förankrad i kommunen och hela Sundsvall stödde arenan. Det var lättare att få gehör för idrottsprojekt än för kulturprojekt. Från kommunens sida anser man att det är viktigt att respektera och förstå parternas olika förutsättningar. Ett företag ska generera vinst och en kommun ska bidra till samhällsservice för medborgarna. Enligt fastighetschefen är det viktigt att hitta samverkanslösningar som gynnar alla parter. Kommunen ansvarar för sin del och ska ta det politiska ansvaret fullt ut. Samverkan med privata företag ska inte påverka de demokratiska spelreglerna. Offentligt privata partnerskap 11

13 Under projekttiden fanns en mindre projektgrupp som kontinuerligt följde och utvärderade projektet. Det har inte genomförts någon samlad uppföljning efter det att arenan stod färdig. Det skulle vara bra om parterna kunde träffas för en summering av lärdomar inför framtiden. Råd och tips från de intervjuade i Sundsvall inför OPP-samverkan Tydliggör roller och ansvar. Är ni samverkansparter eller motparter? Klargör juridiska gränsdragningar mellan parterna och hur merkostnader ska fördelas. Analysera vilka fördelar en samverkan kan ge och varför kommunen och företaget vill gå in i ett OPP-projekt. Hur kan man få två vinnare? Gör en tidplan som inte är för snäv. Se till att alla drar åt samma håll, både internt inom respektive organisation och mellan parterna. Då går det att hålla ett högt tempo och till exempel påskynda kommunens handläggningstid. 12 Offentligt privata partnerskap

14 Aros Congress Center i Västerås En skön kulturkrock med musik, möten och mat Ett samarbete mellan Västerås stad, Aros Congress Center och Västmanlandsmusiken Två konsertsalar med 900 respektive 200 platser I byggnaden finns dessutom flera konferenslokaler, restaurang, Västerås Turistbyrå, MälarChocolaterie samt administrativa lokaler Det fanns inga motsättningar och inga protester. Förslaget fick applåder på samrådsmöte för kommunens detaljplan. Det var succé! Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad En traditionell upphandling skapar motpoler där alla håller på sin kunskap. Samarbetet ger istället synergieffekter. Ett OPP-projekt skapar diskussioner, nytänkande och bredare kompetens. Sven Gunnar Dahlqvist, teknisk chef, Västerås stad Vi är ett relativt litet företag och investeringen tillsammans med driftansvaret var ett stort åtagande för oss. Anki Bengtson, VD, Aros Congress Center Offentligt privata partnerskap 13

15 Bakgrund Initiativet till en ny konserthall kom från kommunen. Den tidigare konserthallen var inrymd i en skola. Det medförde en del nackdelar vid till exempel kaffepauser och måltider i samband med konserter. Kommunen var inte heller nöjd med kringservicen. När konserthallen var i behov av upprustning kändes det lockande att hitta en ny lösning. Mysfaktorn var inte så hög. Vin var helt uteslutet eftersom lokalen var inrymd i en skola. Det var lätt att få politisk enighet om att bygga en ny konserthall i de befintliga byggnaderna intill Aros Congress Center. Den politiska enigheten har hela tiden varit total även när kostnaderna blev högre än beräknat. Konserthuset är det beslut som verkställts snabbast av alla kommunala beslut. Det tog 1,5 år från beslut till invigning. Tre olika kulturer skulle enas i en samverkan mellan ett privat företag, en kommun och Västmanlandsmusiken som är ett kommunalförbund ägt av Västerås stad och Landstinget Västmanland. I projektet skulle det privata lönsamhetstänkandet samspela med politiska värderingar samt konstnärliga krav och förväntningar. Drivkrafter Från politiskt håll såg man fördelar med en mer centralt belägen konsertlokal med bättre tillgänglighet till allmänna kommunikationsmedel. Närheten till centralstationen skulle kunna attrahera externa gäster. En investering i ett konserthus signalerar att vi prioriterar kulturen. Den lösning vi valde var även ekonomiskt fördelaktig. För Aros har drivkrafterna i samarbetet varit många: Ett långt hyresavtal med en stabil kund. Samverkansmöjligheter och produktutveckling i samarbete med länsmusiken. Utökat antal konferens- och kongressalar. Möjligheten att driva två restauranger. 14 Offentligt privata partnerskap

16 Genomförande Projektet flöt som planerat och samarbetet fungerade bra. En projektgrupp utsågs med representanter från de olika intressenterna, totalt 15 personer. Gruppen träffades en gång per månad. Partena var i ständig dialog när det uppstod frågetecken eller problem som måste lösas. Alla parter bidrog med sin specifika kompetens. Kommunen stod för kompetens inom planering och genomförande av fastigheter och Aros Congress Center bidrog med kunskap och erfarenhet inom områdena mat och möten. Västmanlandsmusiken stod för kunskap inom musiken. För att leda projektet tillsattes en erfaren projektledare med kunskap inom kulturområdet. Sådan kunskap var viktig för att undvika en kulturkrock mellan å ena sidan kulturens fokus på utförande och å andra sidan kommunens och Aros ekonomiska tänkande. En lokal arkitektfirma fick uppdraget att rita konserthuset. De var mycket bra att samarbete med. Nackdelen var att de inte hade någon erfarenhet av att rita konserthus. Det är många speciella krav när en konsertsal ska byggas. Projekteringstiden var pressad. I maj 2001 sattes spaden i jorden och i september 2002 var det kunglig invigning. Kommunens tekniske chef är imponerad av projekts genomförande och menar att det var det snabbaste byggprojektet som någonsin genomförts i Västerås stad. Han menar vidare att den snabba byggnationstakten även hade negativa sidor. Vi har fått göra flera korrigeringar i efterhand vilket hade kunnat undvikas om tidsschemat varit mindre pressat. Det hade även blivit billigare att göra rätt på en gång. Avtal och ekonomi Totalt har konserthuset kostat 160 miljoner kronor. Aros investerade 32 miljoner varav 25 miljoner är investering i fastigheten. Projektet blev 40 miljoner dyrare än beräknat. Det pågick ständiga förhandlingar om ekonomin men det blev, enligt parterna, aldrig några problem. Offentligt privata partnerskap 15

17 VD för Aros Congress Center fick också arbeta hårt för att få ett banklån. Det var inte helt enkelt att få banklån. Det gick upp på högsta nivå hos bankens centralkontor i Stockholm. När vi kom med kommunens hyresavtal som säkerhet fick vi lånet. Aros Congress Center äger byggnaderna som inrymmer konserthus och konferenslokaler. Kommunen hyr konserthuset av Aros och som i sin tur hyr ut det till Västmanlandsmusiken. Kommunens hyreskontrakt med Aros löper på 25 år med möjlighet till förlängning i 15 år. Hyresnivån är lagd på en sådan nivå så att den täcker kapitalkostnaden för Aros. Summering och framåtblick Västerås stad präglas av bruksandan där stora företag tar samhällsansvar. Kommunen har vid flera tillfällen samverkat med privata företag i andra projekt, berättar kommunens tjänsteman. När vi vill åstadkomma någonting som är större än vi klarar på egen hand, är vi vana att söka samarbete med en partner utanför vår egen organisation. Ingen av parterna genomförde någon omfattande riskanalys innan projektet startade, men man diskuterade en del risker. Från kommunens sida såg man till exempel en risk för att projektet skulle kunna överklagas på grund av att delar av Gustav Wasas slottspark skulle tas i anspråk. För Aros var det en risk att kommunen inte skulle skriva tillräckligt långt kontrakt. För Aros var också skillnaden i storlek mellan parterna en riskfaktor. Det är en stor obalans mellan ett litet företag och en stor kommun. Jag var lite fundersam över hur den balansgången skulle utvecklas. Men vi har haft stor respekt för varandras olika förutsättningar och bra relationer. Det har gjort att vi har löst uppkomna problem på ett bra sätt. Kommunens tekniske chef har varit en av eldsjälarna i projektet och, enligt Aros VD, en ovärderlig kontaktyta in i kommunen. Det har varit avgörande för projektets framgång. Arbetet i projektgruppen har flutit på mycket bra och kommunstyrelsens ordförande är nöjd med resultatet. Jag kan inte se några nackdelar med projektet. Jag var orolig för att vi skulle få sämre akustik men den blev bättre än i den gamla lokalen. 16 Offentligt privata partnerskap

18 Alla parter är överens om att projektet kunde realiseras tack vare samverkan och tekniske chefen menar att konserthuset är ett vinna-vinna-koncept. Konserthuset skulle inte ha kommit till stånd utan detta samarbete. Alla är vinnare med denna typ av samverkan. Utan samarbete hade vi byggt om den gamla gymnasieskolan eller byggt en konsertsal med ett mer ocentralt läge. Kommunens politiker är positiva till fler samverkanslösningar. Jag är övertygad om att Västerås stad kommer att genomföra fler samverkansprojekt. Vi har redan påbörjat ett projekt för bostäder utmed vattnet. Kommunen har också begärt in intresseanmälningar kring en fotbollsarena. Hos Aros ser man fram emot fortsatt samarbete med Västmanlandsmusiken för att utveckla konserthusets verksamhet. Det finns mycket att utveckla på produktionssidan. Där har Västmanlandsmusiken och vi ett spännande arbete framför oss. Råd och tips från de intervjuade i Västerås inför OPP-samverkan Diskutera öppet vilka risker som kan finnas och planera gemensamt hur riskerna ska hanteras. Ta vara på varandras styrkor och utnyttja varandras kompetenser. Respektera att ni i vissa avseenden har olika förutsättningar. Tänk på vilka som är berörda och för vem projektet gör nytta. Involvera dessa personer och organisationer. Ge alla som samverkar i projektet ett reellt inflytande. Tillsammans åstadkommer ni bättre resultat än om ni skulle göra allt själva. Offentligt privata partnerskap 17

19 Rosvalla Nyköping Eventcenter Ett socialt kitt för breda multimöten Ett samarbete mellan Nyköpings kommun, Nyköpings Sport och Mässcenter AB (NSMC), Peab Förvaltning AB och KB Rosvalla. En multiarena med två ishallar, tio fotbollsplaner, multihall, föreningshall, tennishall, bowlinghall, mässområde samt restaurang och pub. Området är 21 hektar, golvytan är kvm Total kapacitet inomhus är publikplatser Vi var noga med att förankra beslutet hos politikerna och att göra arbetet överblickbart. Därför bearbetade vi beslutet i flera steg. Göran Forssberg, kommunstyrelsens ordförande, Nyköpings kommun Jag är positiv till idén med samarbete och i praktiken blir det mindre arbete för oss. Om vi skulle driva anläggningen i egen regi skulle det innebära merarbete för oss på ekonomiavdelningen. Margaretha Domert, ekonomichef, Nyköpings kommun Kommunen slapp projekteringskostnader och sparade tid genom att samarbeta. Om kommunen skulle ha tillsatt en arbetsgrupp hade det tagit 1,5 2 år innan arbetet kunde starta. Hans Tholse, anläggningschef Rosvalla, fd kommunal tjänsteman och kommunpolitiker i Nyköping 18 Offentligt privata partnerskap

20 Bakgrund 1999 fick Hans Tholse, i sin dåvarande roll som fastighetschef i Nyköpings kommun, i uppdrag att utreda vilka framtida behov av lokaler som kommunens föreningar hade på kort och lång sikt. Det resulterade i en markdispositionsplan för den befintliga anläggningen på Rosvalla strax utanför centrum. Hans Tholse anställdes senare som chef på Rosvalla av Peab. Ur ett politiskt perspektiv var det första steget att diskutera om kommunen överhuvudtaget behövde en större idrottsarena. Svaret var enhälligt ja. I det andra steget diskuterades om kommunen eller en annan aktör skulle svara för driften samt fördelar och nackdelar med olika alternativ. Vid en upprustning av den befintliga anläggningen skulle nya verksamhetsområden som till exempel kulturevenemang, mässor och butiker kunna inrymmas under samma tak. Med så många kommersiella verksamheter ansåg man att det naturliga skulle vara att en privat aktör drev hela anläggningen. Kommunen utannonserade en idétävling kring utvecklingen av anläggningen på Rosvalla. Ersättningsnivån fastställdes till 8 miljoner kronor för kapitaltjänstkostnader. Entreprenören skulle utifrån dessa förutsättningar beskriva vad de kunde bygga inom den ekonomiska ramen. Tre byggföretag visade intresse. Men när vi även ville lägga ut driften var det endast Peab som var intresserade och valet var givet. Peab var det enda företaget som kunde erbjuda en helhetslösning. Det tredje steget blev att utforma ett avtal mellan kommunen och Peab. Vi anlitade duktiga jurister för att utforma avtalet. Det blev sedan en formsak för oss politiker att ta beslutet började uppdraget utredas och 2001 började schaktarbetet. Invigningen av arenan skedde under hösten Drivkrafter Kommunens drivkrafter var inte i första hand ekonomiska. Genom satsningen på Rosvalla skulle kommunens olika sportlokaler kunna samlas under samma tak. Enligt kommunens ekonom fanns det egentligen inga ekonomiska incitament för kommunen eftersom man hade en mycket god ekonomi. Det var däremot intressant att få in en extern aktör som skulle kunna se nya möjligheter med anläggningen. Offentligt privata partnerskap 19

21 Peabs drivkrafter för att medverka i utbyggnaden av Rosvalla var att projektet skulle ge bra PR och att de genom att samverka fick möjlighet till markförvärv för bostäder i anslutning till arenan. Peab hade dessutom redan ett starkt engagemang i hockey- och fotbollsverksamheten i Nyköpings kommun eftersom de är huvudsponsor. Genomförande Byggnationen genomfördes i flera etapper: Etapp 1: Hösten Omfattade ishallen, multihallen och entréhallen till en kostnad av 150 miljoner kronor. Etapp 2: Hösten Omfattade restaurangen, bowlinghallen, föreningshallen och konstgräs på fotbollsplanen till en kostnad av 57 miljoner kronor. Etapp extra: Peab köpte tennishallen som tidigare ägdes av tennisklubben. Hallen renoverades för 8,5 miljoner kronor. Klubben fick samma hyra som tidigare och en nyrenoverad hall. Etapp 3: Kommer bland annat att innehålla mässhallar, ytterligare idrottshallar och butiker. Kommunen och Peab bidrog med olika kompetenser i projektet. Peab bidrog med ett affärsmässigt synsätt och vanan att driva större projekt. Jag blev enormt imponerad av deras projektstyrningsmodell. Det var ett intressant möte. Tänk om vi skulle tillämpa detta system i all kommunal verksamhet! Vilken överblick vi politiker skulle kunna få. Avtal och ekonomi I Nyköping har man ägnat mycket tid åt att hitta en organisation som ger praktiska och ekonomiska fördelar. För att det ska vara möjligt att lyfta byggmomsen måste hyresgästen vara momsregistrerad. En ideell förening är inte momsregistrerad. Därför bildades ett kommunalt bolag med namnet Nyköpings Sport- och Mässcentrum AB (NSMC). Kommunstyrelsens ordförande berättar att man av skattetekniska skäl var tvungna att starta ett kommunalt bolag. Via detta bolag ger vi bidrag till och drar upp riktlinjer för verksamheten. 20 Offentligt privata partnerskap

22 KB Rosvalla, som ägs av Skandrenting/Föreningssparbanken, äger området och anläggningen. NSMC hyr anläggningen. På uppdrag av detta bolag förvaltar och sköter Peab Förvaltning, Nyköping AB driften av anläggningarna. I avtalet mellan NSMC och Peab ingår att skolor och idrottsföreningar får använda anläggningen på fördelaktiga villkor. Det är även viktigt att allmänheten får tillgång till anläggningen och att avgiftsnivåerna ligger på acceptabla nivåer. Avtalet är på 25 år. I övrigt hade Peab fria händer att skapa kommersiella ytor inom området. Efter varje val, vart fjärde år, har kommunen möjlighet att frigöra sig från avtalet och köpa loss anläggningen. Den gamla anläggningen inklusive fotbollsplanen såldes till Peab. Vid avtalstecknandet fick de även option på att köpa marken runt anläggningen. Där bygger nu Peab bostadshus. Peab har lösningsplikt på marken år 2029 om inte kommunen är intresserad av att lösa in den. Restvärdet är på 30 miljoner kronor. NSMC:s hyreskostnad var cirka 20 miljoner per år för 2004 och Utöver hyran utgår vid behov en underskottstäckning. Kommunens årliga kostnad ligger på cirka 20 miljoner. Första gången kommunen kan förhandla eller lösa avtalet är 2007 och sedan vart fjärde år. Den gamla anläggningen kostade 8 miljoner per år. Jag tror att vi gjort rätt som korttidshyr ledig halltid för allmänheten. Det finns däremot inga garantier för att få tid till allmänhetens nyttjande. Samarbetet är reglerat i ett avtal. Det var mycket arbete för juristerna att formulera ett täckande avtal. Det är tekniskt komplicerat avtal. Politikerna ser det som en fördel att kommunen bildade bolaget NSMC. Kommunen blev därmed mer engagerad än de planerat initialt. Vi tvingades att tydliggöra våra olika roller och skapa en struktur för hur vi skulle samarbeta. Vi formaliserade dialogen med Peab och träffas nu fyra till fem gånger per år. Det har fungerat utmärkt. Idag är vi en sparringpartner till Peab. Deras uppdrag är att utveckla verksamheten så att kommunens driftbidrag blir så lågt som möjligt. Peab har hittills investerat totalt cirka 200 miljoner i Rosvalla Nyköping Eventcenter. NSMC kan få intäkter via mässor, hyra ut delar av anläggningen till andra kommuner, hyra ut butiksytor, etcetera. Kommunen har gått in med ett driftbidrag som garanterar att NSMC kan driva anläggningen. Denna garanti Offentligt privata partnerskap 21

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 25 april 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-17:05 Sekreterare

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Juni 2005 Metamatrix Development & Consulting AB Sammanfattande inledning... 2 1. Varför samverka mellan offentlig och privat sektor?... 2 2. Vad

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 Årsberättelse 2013 SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 SL:s vision En attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Omvärldsbevakning i praktiken Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Innehåll Förord...3 Inledning...4 Eskilstuna kommun...8 Projekt startade systematiskt omvärldsarbete på bred front Gotlands

Läs mer

God standard, hög kvalitet och låg hyra

God standard, hög kvalitet och låg hyra Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Maj 2004 God standard, hög kvalitet och låg hyra Slutrapport från Melin Förvaltnings AB om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm God

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer