Internetföretaget LinnéData visar stark tillväxt och uppnår målen under 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internetföretaget LinnéData visar stark tillväxt och uppnår målen under 1998"

Transkript

1 Internetföretaget LinnéData visar stark tillväxt och uppnår målen under En ökad fokusering i verksamheten kombinerad med en lyckad och målmedveten positionering inom IT för effektiv marknadskommunikation, ledde till såväl expansion som en kraftig resultathöjning. LinnéData visar ett resultat före goodwill och finansnetto på 15,3 (-7,1) MSEK. Koncernen ökar sin omsättning till 222,8 (151,5) MSEK, en ökning med 47,1%. Under året har nya kunder tillkommit såsom Astra, Pharmacia & Upjohn, Electrolux, SVT, ABB och SCA Packaging. Detta har gjort LinnéData till ett av de största företagen inom IT för marknadskommunikation i Skandinavien. Styrelsen i LinnéData planerar för att bolaget kommer att vara noterat på Stockholms Fondbörs O-lista innan utgången av april månad i sammandrag Koncernens omsättning ökade med 47,1% och uppgick till 222,8 MSEK jämfört med Resultatförbättring med 22,4 MSEK, vilket ger ett resultat före goodwill och finansnetto på 15,3 (-7,1) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 10,1 (-9,8) MSEK Dotterbolaget Caesar Affärssystem mer än fördubblade sin omsättning till 55,8 MSEK för och redovisar ett resultat före skatt på 3,2 (-4,8) MSEK. Caesar Affärssystem förstärker därmed sin position som en av Nordens ledande leverantörer av strategiska säljoch marknadssystem. Av omsättningen utgjorde 25% internationell försäljning. Tjänsteverksamhetens omsättning ökade med 63,1% till 160,2 MSEK, varav organiskt med 21%. LinnéData visar att kraftig tillväxt, såväl organisk som via förvärv, kan kombineras med lönsamhet och finansiell stabilitet inom marknadssegmentet Internet. Resultatförbättringen var 94% och resultatet för uppgick till 9,1 MSEK. Under året arbetade LinnéData med stora och komplexa uppdrag från en rad ledande svenska företag, som Ericsson, Astra, SEB (tidigare S-E-Banken), Telia och Volvo. Antalet medarbetare inom koncernen ökade under året med 48 personer till 271, då hänsyn tagits till att 28 medarbetare lämnat koncernen i samband med avyttringar under. Renodling och fokusering inom IT för effektiv marknadskommunikation har stärkt LinnéDatas positionering på marknaden, vilket påvisas av en stark orderingång under 4:e kvartalet. Peter Augustsson, Saab Automobile, kommer av styrelsen att föreslås som ordinarie styrelseledamot på bolagsstämman 1999.

2 Fjärde kvartalet i sammandrag Koncernens omsättning uppgår till 64,5 MSEK, en ökning med 71,5% jämfört med 1997 Koncernens resultat före goodwill och finansnetto uppgick till 7,0 (-3,2) MSEK, en resultatförbättring med 10,2 MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 5,6 (-3,9) MSEK. Tjänsteverksamheten ökade sin omsättning med 57,9% och resultatet före skatt uppgick till 1,6 (2,2) MSEK. Under fjärde kvartalet förlängde Telia det ramavtal med LinnéData som tecknades 1996 Caesar Affärssystem ökade omsättningen med 109% jämfört samma period LinnéData inledde också sin skandinaviska expansion med att förvärva delar av det norska multimediaföretaget Indicom AS. Verksamheten Linné Trafiksystem AB avyttrades under december till det amerikanska trafikföretaget Peek Traffic. Avyttringen har påverkat resultat och cash flow positivt. Framtida tillväxt 50% och ökade marginaler Marknaden för IT-lösningar inom marknadskommunikation ser fortsatt mycket god ut. Allt fler uppdragsgivare väljer LinnéData tack vare bolagets höga kompetens och kapacitet. På en mer mogen internetmarknad kan LinnéData utföra uppdrag med hög komplexitet och högt ställda krav på kompetens inom marknadskommunikation, presentationsteknik och systemintegration. En ökning av synergierna mellan Caesar Affärssystem, Propello Film&TV samt tjänsteverksamheten noterades under och förväntas öka Synergieffekten är resultatet av den fokusering som genomförts under. För helåret 1999 förväntas förbättrade marginaler. Första kvartalet kommer dock att bli svagare på grund av uppstartarbete för nyrekryterad personal. Tjänsteverksamheten En fortsatt stark expansion förväntas på nuvarande etableringar genom både förvärv och organisk tillväxt. Under december förvärvade LinnéData 19% av det norska multimediaföretaget Indicom AS av Telenor Venture AS, som ett led i en skandinavisk expansion av multimedia- och internetverksamheten. LinnéData har en option att förvärva hela Indicom AS före 1999 års utgång. Marginalerna inom tjänsteverksamheten förväntas öka. Ytterligare en etablering på ny marknad under 1999 skall genomföras. Internationaliseringen skall öka under 1999 genom partners alternativt genom fusion. Caesar Under 1999 skall en ökad internationalisering ske genom partnerskap och samarbeten. En fortsatt expansion förväntas på nuvarande marknader genom kraftig organisk tillväxt.

3 Beskrivning av verksamheten Tjänsteverksamheten Tjänsteverksamheten omfattar produktion av applikationer och tjänster för Internet, intranät, extranät, multimedia, e-handel, Corporate Business Memory samt film- och TV-produktion. Verksamheten fortsatte sin positiva utveckling. Omsättningen för var 160,2 MSEK, vilket kan jämföras med 98,2 MSEK för Resultat före skatt var 9,1 (4,7) MSEK. Idag står uppdragen inom internet- och multimedialösningar för 75% av LinnéDatas totala omsättning. Internet och multimedia är också de snabbast växande områdena. Under ökade kundstocken då LinnéData erhöll många nya kunder samtidigt som befintliga kunder förlängde sina uppdrag. På Internetsidan fick LinnéData det strategiska uppdraget att utveckla Electrolux Homes elektroniska butik och Electrolux globala site. LinneData fick därtill fortsatt förtroende att utveckla Saab Opels sälj- och relationsmarknadsföringssystem SAMS. Systemet är ett rikstäckande sälj- och marknadsssystem för Saab Opels samtliga detaljister. Systemet är det första LinnéData levererar enligt konceptet CBM - Corporate Business Memory - som bygger på standardkomponenter från Caesar Affärsssystem. LinnéData fick av Astra läkemedel uppdraget att ta fram ett interaktivt utbildningsprogram där syftet var att skapa en förståelse och attitydförändring mellan Astras forsknings- och marknadsbolag. På multimediasidan erhöll LinnéData förnyade uppdrag från Volvo samt arbetade bland annat fram Ericsson Telecoms och Ericsson Mobile Communications presentationsmaterial för mobiltelefoner. En omfattande multimedial utbildning togs fram för Sveriges största tjänstemannaförbund, SIF och deras medlemmar. För Sydkraft utarbetade LinnéData en multimediapresentation för ett säljstödssystem, Energiloopen. Propello Film&TV AB Under första kvartalet förvärvades PropelloGruppen i Öresundsregionen. Därmed stärktes kompetensen inom presentation ytterligare. Ett för LinnéData nytt område, film och TVproduktion, drivs under varumärket Propello Film&TV. Propello Film&TV har erhållit uppdrag av Astra att producera presentationsfilm för läkemedel såsom Nezeril, Alvedon, Novalucol Novum och Alidrin. Därutöver har Propello Film&TV utfört uppdrag för såväl svensk som dansk television. Caesar Caesar Affärssystem växte starkt, både i omsättning, resultat och antal medarbetare. Resultat före skatt blev för 3,2 (-4,8) MSEK. Omsättningen ökade med 107% jämfört med 1997 och uppgick till 55,8 (27,0) MSEK. Antal medarbetare var 65 personer, vilket kan jämföras med 46 vid utgången av Försäljningen av licenser mer än fördubblades under jämfört med föregående år. Caesar Affärssystem arbetade under året med en rad nationella och internationella kunder. Caesar Affärssystem har fått nya kunder såsom Partena koncernen, SCA Packaging, Entra Data, PAR Adressregistret, IHM Business School, Bofors Weapon, Adena Pickos, ABB Kabel, VBG, OM Systems International och Gore Medical. Det senare var ett internationellt uppdrag och omfattade 10 länder utanför Sverige. Vidare har Caesar Affärssystem implementerat sälj- och

4 marknadssystem hos Posten Norge, Saab Opel, Statoil samt hos ett av världens största transportföretag (en implementation i 35 länder i Europa och Afrika). Intentia, representerat i 44 länder, bidrog till Caesars ökade internationalisering genom att sälja Caesars produkter under namnet Movex SMS. Den ökade internationaliseringen har medfört nya marknader i främst Europa och USA under. Fjärde kvartalet Under sista kvartalet förstärktes årets resultat ytterligare, efter tre inledande kvartal med god orderingång. Totalt har omsättningen för produkt- och tjänsteverksamheterna ökat från 44,7 MSEK för fjärde kvartalet 1997 till 69,6 MSEK för samma period. Realisationsresultatet vid avyttringen av Linné Trafiksystem uppgick till 3,2 MSEK. Tjänsteverksamheten Tjänsteverksamheten uppvisade ett starkt fjärde kvartal omsättningsmässigt. Denna ökade till 46,9 MSEK jämfört 29,7 MSEK för Resultatet var före skatt för perioden 1,6 (2,2) MSEK. Under fjärde kvartalet förlängde Telia det ramavtal med LinnéData som tecknades LinnéData valdes ut som ett av åtta företag att leverera IT-konsulter till Telia-koncernen. För att bli godkänd har Telia ställt krav på spjutspetskompetens, stora referensuppdrag, kvalitet och förnyelseförmåga. Caesar Caesar Affärssystem omsatte under det fjärde kvartalet 19,0 (8,6) MSEK, vilket är en ökning med 109% jämfört med samma period Med tanke på den snabba tillväxten visar bolaget ett starkt resultat före finansnetto på 2,1 (-2,4) MSEK. Moderbolaget Moderbolagets omsättning under uppgick till 7,8 (11,0) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 7,3 (-6,8) MSEK. Medarbetare Antalet medarbetare har under året ökat med 22% jämfört med Därmed uppgick antalet anställda till 271 vid årets utgång. Av dessa var 199 anställda inom tjänsteverksamheten och 65 inom produktverksamheten. Fördelningen av kvinnor och män var 70% män resp 30% kvinnor och medelåldern var 33 år. Den kompetens som främst har tillförts koncernen har utgjorts av: affärsutvecklare, projektledare, grafiker, externa och interna designers, systemutvecklare med djup teknisk webb-kunskap, säljare, inspelningsledare samt videoredigerare. I koncernen har även funktionerna för information samt personal- och organisationsutveckling förstärkts.

5 Utdelning Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att någon utdelning för ej skall utgå. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen 28 april 1999 klockan på Hotel Sheraton i Göteborg, Södra Hamngatan Rapportdatum 1999 Följande rapporteringsdatum gäller för verksamhetsåret 1999: Årsredovisning offentliggörande mars 1999 Kvartalsrapport jan-mars apr 1999 Halvårsrapport jan-juni aug 1999 Kvartalsrapport jul-sep okt 1999 Bokslutskommuniké feb 2000 Göteborg 5 februari 1999 LinnéData AB (publ) Gino Vettese Verkställande Direktör och Koncernchef Frågor kring denna rapport besvaras av Cecilia Hellman, informationsansvarig, LinnéData AB, , Håkan Juserius, ekonomi- och finansansvarig, LinnéData AB, ,

6 Nettoomsättning och resultat före skatt (MSEK) Nettoomsättning Resultat före skatt MSEK 1997* 1997* 1997* 1997* Tjänsteverksamheten 46,9 29,7 160,2 98,2 1,6 2,2 9,1 4,7 Produktverksamheten Caesar Affärssystem 19,0 8,6 55,8 27,0 2,1-2,4 3,2-4,8 Trafiksystem 3,7 5,9 17,5 19,8 3,4-1,3 5,7-2,9 Riksbiljett 0,0 0,5 1,2 7,0 0,5-0,6 0,1-0,5 S:a Produkt 22,7 15,0 74,5 53,8 6,0-4,3 9,0-8,2 S:a Tjänst och Produkt 69,6 44,7 234,7 152,0 7,6-2,1 18,1-3,5 Koncernen Goodwill avskrivningar -0,9-0,8-3,5-2,5 Koncerngemensamma kostnader -1,1-1,0-4,5-3,8 Eliminering -5,1-7,1-11,9-0,5 S:a koncernen 64,5 37,6 222,8 151,5 5,6-3,9 10,1-9,8 *Verksamheten inom datakommunikation som avyttrades i december 1997 har i tabellen för 1997 behandlats som avyttrad i enlighet med årsbokslutet Detta innebär att resultatet för 1997 redovisas som jämförelsestörande post.

7 Koncernens resultaträkning (MSEK) MSEK Nettoomsättning 64,5 37,6 222,8 151,5 Kostnad för såld produktion/produkt -37,4-29,8-134,3-94,8 Bruttoresultat 27,1 7,8 88,5 56,7 Övriga rörelsekostnader -24,2-12,1-79,9-60,2 Jämförelsestörande poster 3,2 0,3 3,2-6,1 Rörelseresultat 6,1-4,0 11,8-9,6 Finansnetto -0,5 0,1-1,7-0,2 Resultat före skatt 5,6-3,9 10,1-9,8 Skatt* -3,1-0,6-3,4-0,6 Resultat efter skatt 2,5-4,5 6,7-10,4 * Av årets skatt uppgår latent skatt till -3,0 MSEK. Nyckeltal - sammandrag MSEK Nettoomsättning 222,8 151,5 149,8 Resultat före skatt 10,1-9,8 5,4 Likvida medel inklusive outnyttjade krediter 15,9 7,5 17,2 S:a anläggningstillgångar 46,5 38,2 41,9 S:a omsättningstillgångar 70,9 54,9 49,6 S:a tillgångar 117,4 93,1 91,5 S:a eget kapital 50,4 43,8 54,3 S:a skulder 67,0 49,3 37,2 S:a skulder och eget kapital 117,4 93,1 91,5 Soliditet (%) 42,9 47,1 59,4 Investeringar 21,5 6,8 31,3 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 18,3-14,9 18,1 Räntabilitet på eget kapital, (%) 14,3-21,1 11,8 Eget kapital per aktie (SEK) 7,15 6,22 8,42 Nettoresultat per aktie (SEK) 0,96-1,54 0,72 Nettoresultat per aktie vid full 0,95-1,26 0,72 konvertering (SEK) Antal aktier * (tusental) Antal anställda (stycken)

8 Skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning kan vid full konvertering ge tusen aktier. Nettoresultatet per aktie vid full konvertering har beräknas med antagande om ränta på nyemitterat belopp om 5% före skatt.

Kvartalsrapport 1 1999 Internetföretaget Linné Group AB följer planen

Kvartalsrapport 1 1999 Internetföretaget Linné Group AB följer planen Pressmeddelande -04-28 Kvartalsrapport 1 Internetföretaget Linné Group AB följer planen Inledningen på präglades av de intensiva förberedelserna inför noteringen på O-listan vid Stockholms Fondbörs den

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Året i sammandrag @ Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 MSEK

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522. Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522. Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Året i sammandrag Omsättningen ökade med 98 % till 191.9

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

VD Jonas Wiström. Kvalitetschef Lars Sjöström. Ekonomichef Ulf Ottosson. Bioinformatics Mats Grahn. Telecom Peter Johansson. Industry Per Tillaeus

VD Jonas Wiström. Kvalitetschef Lars Sjöström. Ekonomichef Ulf Ottosson. Bioinformatics Mats Grahn. Telecom Peter Johansson. Industry Per Tillaeus Bokslutskommuniké 2000 Resultatet efter finansnetto ökade från 5,9 Mkr till 15,9 Mkr Väsentligt förbättrat kassaflöde Den 1 juli 2000 såldes rörelsen i Prevas Engineering. För att bättre spegla utvecklingen

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Halvårsrapport 1 maj 1998 31 oktober 1998. Icon Medialab International AB (publ)

Halvårsrapport 1 maj 1998 31 oktober 1998. Icon Medialab International AB (publ) 1998-11-27 Kontaktpersoner: Franco Fedeli, VD, franco@iconmedialab.se Liia Nõu, Finans/Ekonomidirektör, liia@iconmedialab.se Telefon 08 58 89 90 00 Halvårsrapport 1 maj 1998 31 oktober 1998 Icon Medialab

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Renodling av verksamheten

Renodling av verksamheten Framtidsfabriken AB (publ) Bokslutskommuniké januari december Renodling av verksamheten Ny strategi: o Kraftfull renodling av Framfab som globalt internetkonsultföretag o Merparten av bolagen utanför kärnverksamheten

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 172,8 (127,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,2 (5,0) MSEK, motsvarande 0,02 (0,02)

Läs mer

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com ÅRSREDOVISNING 1998 05 01 1998 12 31 ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com bryssel hamburg helsingfors kuala lumpur köpenhamn london madrid oslo san francisco stockholm tammerfors innehållet

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnetkoncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 13,9 (20,4). Omsättningen

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Fokus ger fortsatt stark tillväxt

Fokus ger fortsatt stark tillväxt Delårsrapport januari - mars 2014 Fokus ger fortsatt stark tillväxt Nyckeltal januari mars 2014 Omsättning 26,4 (16,0) MKR Rörelsemarginal 9,5 (1,4) procent Rörelseresultat 2,5 (0,2) MKR Kassaflöde 5,1

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 Omsättningen fortsätter öka Omsättningen ökade med 5,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år Stark försäljningstillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer