Ett verktyg för kostnadskalkylering i ett externt logistiskt flöde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett verktyg för kostnadskalkylering i ett externt logistiskt flöde"

Transkript

1 tt verktyg för kostnadskalkylering i ett externt logistiskt flöde Andreas Norén Henrik Olsson

2 Förord xamensarbetet är det sista momentet i vår civilingenjörsutbildning inom Maskinteknik och har utförts för Sigma Integra AB och institutionen för Teknisk ogistik på unds Tekniska Högskola. Vi kan i slutet av detta examensarbete konstatera att vi har haft fördelen att anförtros med ett uppdrag som lämnat oss med stort handlingsutrymme och som utmanat såväl kreativitet som ämneskunskaper. Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla de som ställt upp så att vi kunnat genomföra detta examensarbete: Stig-Arne Mattsson, vår handledare på TH som varit ett stort stöd under hela arbetet. Dan Schultz & Anders Hjelset, våra handledare på Sigma Integra som definierat uppgiften och som har tillhandahållit nödvändiga kontakter. Henrik Strandberg, vår första handledare på Frigoscandia som hjälpte oss med uppstarten av arbetet. Joakim Sandström, vår andra handledare på Frigoscandia som varit till stor hjälp under hela examensarbetet genom att svara på otaliga frågor och förmedla viktiga kontakter på Frigoscandia. Övriga personer vi intervjuat under processkartläggningen på Frigoscandia som är källan till större delen till vårt insamlade material. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för att vi varit vid gott mod genom hela arbetet, även då vi fått lök på laxen, samt våra flickvänner som alltid stödjer oss när så behövs. und den 2 mars 2005 Andreas Norén Henrik Olsson I

3 Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: I Costing n modell för simulering av resursbehov i ett flöde Andreas Norén & Henrik Olsson Adj. Prof. Stig-Arne Mattsson, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, unds Tekniska Högskola Dan Schultz, Sigma Integra AB Anders Hjelset, Sigma Integra AB Joakim Sandström, Frigoscandia Distribution AB Henrik Strandberg, Frigoscandia Distribution AB Nyckelord: ogistik, kalkylering, Aktivitetsbaserad kalkylering, ABC, processkartläggning, modellering, simulering. Problem: Hur kan en flexibel och generell modell utformas för kalkylering och benchmarking av olika transport- och hanteringsalternativ, som erbjuder hög tillgänglighet för att underlätta snabba förändringar, men samtidigt är så transparent och logiskt att kunden själv kan delta. Syfte: xamensarbetet syftar till att leverera en grund för vidareutvecklingen av verktyget I Costing. Däri ingår att analysera vilka moment som vanligtvis förekommer, samt vilka resurser som dessa förbrukar i ett externt logistiskt flöde. Med detta som underlag ska kalkyler upprättas som beräknar kostnader och ledtider. Metod: Vårt arbete har utförts i fyra faser. Den första fasen bestod av att skapa en projektbeskrivning med avgränsningar som våra tre intressenter (unds Tekniska Högskola, Sigma Integra och Frigoscandia Distribution) var nöjda med, samt att, för våran del, skapa en övergripande förståelse och en insikt i hur projektet skulle angripas. Därefter startade processkartläggningen av Frigoscandias produktflöde, och då främst deras flöde till USA. Detta genomfördes för att identifiera de processer som vanligtvis innefattas i ett logistiskt flöde och hur dessa lämpligen kategoriseras. När vi analyserade processkartläggningen av Frigoscandias två delflöden kunde vi identifiera och isolera deras ingående komponenter. På så sätt kunde dessa komponenter frikopplas från praktikfallet och användas som delmoment i ett generellt logistiskt II

4 Slutsatser: flöde. Flödets båda delar gav oss en god grund för vårt huvudsyfte med processkartläggningen, vilket var att analysera vilka moment som vanligtvis förekommer i ett externt logistiskt flöde. Det skulle vara praktiskt olösbart att utforma kalkyler som kan ta hänsyn till alla de varierande förutsättningar som finns i logistiska flöden, och att försöka skulle bara resultera i bristande generalitet. Därför har vi utvecklat segmentkalkyler som i, så stor utsträckning som möjligt, ska kunna anpassas till det enskilda fallet, utan några färdiga mallar. Kalkylerna saknar helt information om den aktuella processens egenskaper och innehåller bara kostnaderna de ger upphov till, vilka måste anges av användaren. För att anpassa kalkyler till de individuella egenskaperna så har vi istället använt oss av våra erfarenheter inom simulering. Problemets natur kretsar kring just den höga flexibilitet och logiska modellering som erbjuds av ett simuleringsprogram. Ytterligare en viktig egenskap hos ett simuleringsprogram är förmågan att efterlikna realtid. Det system som är enklast att förstå är det som liknar verkligheten och en viktig del av verkligheten är känslan för tid och kronologi. Om verktyget I Costing färdigställs kommer det att användas som ett av Sigma Integras applikationer inom konceptet ogistic Intelligence. Det kommer att verka som ett hjälpmedel för Integra s logistikkonsulter att utvärdera kunders befintliga eller planerade logistikkostnader och som ett medel för att kommunicera både problemställning och resultat. nligt oss är konceptet fullt realiserbart och erbjuder en nyskapande arbetsmetod för kalkylering, vilken kombinerar disciplinerna för aktivitetsbaserad kalkylering, processkartläggning och dynamisk simulering i en kraftfull fusion. Ursprunget till den något okonventionella kalkylmetoden är tveklöst vår tvärvetenskapliga utbildningsprofil vilken kombinerar teknik och ekonomi. Det återstår som sagt fortfarande ett betydande arbete för att verktyget ska kunna bli verklighet. Vi har dock förslag på två befintliga program med vilka I Costing kan realiseras, nämligen xtend och xcel. Dessa båda program uppfyller tillsammans de kriterier vi ställer på I Costing och har, enligt rådslag med bättre vetande på unds Tekniska Högskola, inga problem att kommunicera. III

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Sigma Integra AB ogistics Intelligence I Tools Problemformulering Syfte Vision Avgränsningar Målgrupp Disposition & läsanvisningar Metod Val av ämne Projektets arbetsgång Angreppssätt Undersökningsmetod Insamling av data Primärdata Sekundärdata Intervjuernas utförande Databearbetning Fallstudie Val av fallföretag Validitet och reliabilitet Teori Transportsystem Val av transportmedel Transportkostnader & prissättning Metoder för prissättning nhetslaster astpallar Container Flak...17 IV

6 3.4 Processkartläggning Vad är en process? Processens komponenter och detaljeringsnivåer Processkartan Praktiskt kartläggningsarbete ABC-kalkylering ABC-principen Nyckelkomponenterna Processkartläggning Fallstudie på Frigoscandia Distribution Bakgrund Frigoscandia Flödet till plattformarna i USA Processkartläggning, del Distributionen till IKA:s varuhus i USA Processkartläggning, del Processer utanför praktikfallet Analys av processkartläggningen Flödet till plattformarna i USA Segmentering Distributionen till IKA:s varuhus i USA Segmentering Design av en generell processkarta Sammanfattning Kalkyler Bakgrund till segmentkalkylerna Flödeskalkylens komponenter Segmentkalkylens inre struktur Delkalkyler Kalkylobjekt Resurskostnader & resursdrivare Aktivitetskostnader & aktivitetstider Aktivitetsdrivare Kostnad & ledtid De fyra segmentkalkylerna administration agerhantering Transport Koordinationslagring Validering och test av kalkylerna Validering Test...49 V

7 6 Modellen I Costing Simulering ett flexibelt verktyg Kalkylmodulerna Kalkylobjekten Kalkylobjektet Kalkylobjektet försändelse Funktionsmodulerna I Tools & Destination I Pool Batch & Unbatch Divide & Attributsystemet Beteckningssystemet Att använda I Costing Arbetsgång Initiering Klientifiering Processkartläggning alt. processdesign Ingående processanalyser Förbereda I Tools Kalibrering och differentiering av kalkylerna Analys Simulera scenarios & What if s Analysera data & förbereda workshop Workshop Förevisa scenarios & What if s Tolka resultat & föreslå åtgärder Slutsatser Måluppfyllnad Möjligheter Begränsningar Förslag till systemlösning xtend xcel Källförteckning itteratur Arti lektroniska källor Muntliga Källor Fortlöpande samtal...71 VI

8 Bilaga 1: Intervjuformulär Bilaga 2: Frigoscandias USA-flöde Bilaga 3: Flödet från Staffanstorp till plattformarna i USA Bilaga 4: Delflöde 1, Administration Bilaga 5: Delflöde 1, agerhantering Bilaga 6: Delflöde 1, Transport Bilaga 7: Delflöde 1, Koordinationslagring Bilaga 8: Distributionen från plattformarna i USA till IKA-varuhusen Bilaga 9: Flödet från plattformarna i USA till IKA-varuhusen Bilaga 10: Delflöde 2, Administration Bilaga 11: Delflöde 2, agerhantering Bilaga 12: Delflöde 2, Transport Bilaga 13: Delflöde 2, Koordinationslagring Bilaga 14: Designad Process: Kalkylerbara flödesstrukturer Bilaga 15: Aktivitetsdrivare Bilaga 16: Kalkyl administration Bilaga 17: Kalkyl agerhantering Bilaga 18: Kalkyl Transport Bilaga 19: Kalkyl Koordinationslagring Bilaga 20: Typ Bilaga 21: Uträknad och anpassad data från typn Bilaga 22: Administration Bilaga 23: Warehouse Handling Bilaga 24: Shipping Bilaga 25: Coordination Stock Bilaga 26: xempelflöde 1 Bilaga 27: xempelflöde 2 Bilaga 28: xempelflöde 3 VII

9 Figurförteckning FIGUR 1.1: I S PANRAD KOMPONNTR...3 FIGUR 2.1: PROJKTTS OIKA FASR...7 FIGUR 3.1: PROCSSNS KOMPONNTR...19 FIGUR 3.2: PROCSSNS DTAJNIVÅR...19 FIGUR 3.3: PROCSSN KRÄVR BÅDA D INGÅND OBJKTN...20 FIGUR 3.4: PROCSSN KRÄVR NÅGOT AV D INGÅND OBJKTN...20 FIGUR 3.5: PROCSSN VRRAR BÅDA UTOBJKTN...20 FIGUR 3.6: PROCSSN VRRAR NÅGOT AV UTOBJKTN...20 FIGUR 3.7: TVÅ PARAA FÖDN...20 FIGUR 3.8: TVÅ ATRNATIVA FÖDN...21 FIGUR 3.9: PRINCIPN FÖR TRADITION PÅÄGGSKAKYRING RSP. ABC...24 FIGUR 3.10: HÄRDNINGN AV KOSTNADR TI KAKYOBJKTT...25 FIGUR 4.1: FRIGOSCANDIAS GOBAA NÄTVRK...27 FIGUR 5.1: FÖDSKAKYNS INGÅND KOMPONNTR...39 FIGUR 5.2: SCHMA SOM VISAR PRINCIPN FÖR SGMNTKAKYRNAS UPPBYGGNAD...41 FIGUR 6.1: KAKYMODURNA...51 FIGUR 6.2: PRINCIPSKISS ÖVR KAKYOBJKTT...53 FIGUR 6.3: PRINCIPSKISS ÖVR KAKYOBJKTT FÖRSÄNDS...54 FIGUR 6.4: FUNKTIONSMODURNA I TOOS & DSTINATION...55 FIGUR 6.5: FUNKTIONSMODUN I POO...56 FIGUR 6.6: FUNKTIONSMODURNA BATCH & UNBATCH...56 FIGUR 6.7: BATCH & UNBATCH I TT NKT FÖD...57 FIGUR 6.8: DIVID-MODUN...58 FIGUR 6.9: BTCKNINGSSYSTMT...59 FIGUR 7.1: FÖRSAGN ARBTSGÅNG FÖR I COSTING...60 FIGUR 7.2: XMP PÅ VISUAISRAD ANAYSR...65 VIII

10 1 Inledning I detta kapitel redogörs för arbetets bakgrund, dess allmänna riktlinjer och mål, samt disposition och läsanvisningar. 1.1 Bakgrund Sigma Integra AB Sigma AB eftersträvar att säkra sina kunders konkurrenskraft genom att leverera lösningar och konsulttjänster inom IT-området. Verksamheten är uppbyggd med nischade dotterbolag som utvec tjänster och produkter i samarbete med sina kunder. 1 fter en marknadsanpassning 2002 har Sigma idag ca 850 anställda vid ett 20-tal dotterbolag. 2 Integra har ingått i Sigma koncernen sedan 1996 då Integra först blev uppköpta av xallon som i sin tur köptes av Sigma AB. 3 Sigma Integra har idag ca 50 anställda, varav nästan alla är stationerade på kontoret i Malmö, och omsätter ca 60 miljoner kronor. 4 Företaget levererar IT-baserade konsultlösningar för affärssystem, integration, e-handel och nu även inom logistik. 5 Integra är verksam inom området affärssystem och erbjuder det egna affärssystemet Bison som är speciellt lämpat för handels- och grossistföretag, samt utför konsultuppdrag på affärssystemet PRMS och standardsystemet Movex. Den övergripande strategin är att ha en kontinuitet med kunderna. De siktar på att vara en långsiktig samarbetspartner för medelstora och stora företag vad gäller ITbaserad affärsutveckling. Prioriteten är alltid lönsamhet före okontrollerad tillväxt. 6 Som ett led i utvecklingen har Sigma Integra de senaste åren börjat satsa på logistikkompetens och ogistics Intelligence är ett koncept som ingår i denna satsning Tidningen Summerat num Danielsson, ars, Computer Sweden 5 feb

11 Kapitel 1: Inledning ogistics Intelligence I (ogistics Intelligence) är Integras framtidskoncept för företag som vill förbättra sin lönsamhet genom effektivare varuförsörjning och logistik. Konceptet ska omfatta såväl tillvägagångssätt som praktisk arbetsmetodik och det ska innehålla ett flertal applikationer för kvantitativa analyser av flöden och lager i sin svit av verktyg. Gemensamt för alla dessa är att de uteslutande och direkt ska arbeta med reella driftsdata från företagens affärssystem. 8 I ska baseras till lika stora delar på handgripliga logistikverktyg som praktiska arbetsmetoder och grundar sig på att företagets egen personal aktivt involveras i utvecklingsarbetet. 9 I s planerade komponenter och en kort beskrivning: Tools - Utgångspunkten för alla I-applikationer Warehouse - Aktivitetsanalys för lagret Costing - Costing av sändningar Stockpoint - Materialflödesoptimering Masterplan - Huvudplanering Supplychain - Konsoliderad flödesplanering för flera bolag Basic data - Underhåll och revision av parametrar Monitor - Operationell uppföljning apal - Flödes- och lageranalys 10 8 Intervju Anders Hjelset, fortlöpande samtal

12 Kapitel 1: Inledning ndast Stockpoint är idag så långt kommet i utvecklingen att tester kan göras på kund. Det är nu vårt jobb att initiera arbetet med I Costing, medan övriga komponenter fortfarande är på planeringsstadiet, se figur 1.1. Warehouse Stockpoint Costing apal I Tools Masterplan Monitor Basic data Supplychain Figur 1.1: I s planerade komponenter I Tools I Tools är en databas som är utgångspunkten för alla I s applikationer. Databasen tar först hjälp av I Scope, som är ett integrerat verktyg för urvalsgenerering av data, för att välja ut relevant information. Informationen hämtas från kundernas affärssystem och struktureras om på ett för I lämpligt sätt Problemformulering Med utgångspunkt i det uppdrag vi ställts inför har vi identifierat följande problemställning: Hur kan en flexibel och generell modell utformas för kalkylering och benchmarking av olika transport- och hanteringsalternativ? 11 Intervju Anders Hjelset, fortlöpande samtal 3

13 Kapitel 1: Inledning 1.3 Syfte Det övergripande syftet är att leverera en grund för vidareutvecklingen av verktyget I Costing, men kan även brytas ner i att: Analysera vilka moment som vanligtvis förekommer i ett externt logistiskt flöde. Undersöka vilka resurser dessa moment tar i anspråk samt hur deras förbrukning påverkas. Upprätta kalkyler för kostnader och ledtider. Fastställa erfliga driftsdataunderlag. Utveckla ett verktyg för att skräddarsy kalkyleringen efter varierande flöden. Inleda arbetet med ett användargränssnitt för ett komplett verktyg. Ge förslag på lämpligt handhavande av I Costing. 1.4 Vision Att skapa en flexibel modell som, implementerad med lämplig programvara, kan analysera och dynamiskt simulera resursbehov och kostnader för administration, fysisk hantering och transport av kund. 1.5 Avgränsningar I uppgiften ingår att fastställa de teoretiska förutsättningarna för det kommande verktyget I Costing. Däri ingår inte att leverera den färdigställda programvaran för kommersiellt bruk. I uppgiften ingår att utreda vilken indata I Costing behöver, inte hur dessa data samlas in eller beräknas. 1.6 Målgrupp Rapporten riktar sig i första hand till vår uppdragsgivare Sigma Integra AB, men även till Frigoscandia Distribution AB samt studenter med ekonomi- och logistikintresse. 4

14 Kapitel 1: Inledning 1.7 Disposition & läsanvisningar Rapporten är uppdelad i två delar. I sin helhet beskriver den vårt arbete i detalj från förberedande fältstudier fram till vårt förslag på hur verktyget I Costing ska utformas. äsare som framförallt är intresserade av själva lösningen till problemformuleringen kan med fördel prioritera del II. Anledningen till att rapporten skiljer sig något från den traditionella strukturen av en akademisk rapport är att vi inte tycker att denna kapitelindelning lämpar sig i vårt fall. Skulle våra kapitel trots allt delas in efter den formella rapportstrukturen så kan kapitel 4 betraktas som empiri medan kapitel 5, 6 och 7 utgör analysdelen. Slutsatsen återfinns i kapitel 8. Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i varje kapitel. Del I Del II Kapitel 1: Inledning I detta kapitel redogörs för arbetets bakgrund, dess allmänna riktlinjer och mål, samt disposition och läsanvisningar. Kapitel 2: Metod I detta kapitel föras projektets arbetsgång samt hur vi gått tillväga för att uppnå syftet. Kapitel 3: Teori I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av, för arbetet, relevanta teorier. Kapitel 4: Processkartläggning I detta kapitel redogör vi för vårt processkartläggningsarbete på Frigoscandia samt för analys och generalisering av våra observationer. Kapitel 5: Kalkyler I detta kapitel definieras kalkylerna för de segment som identifierades under processkartläggningen och som utgör huvudkomponenterna i I Costings kalkyleringsfunktion. Kapitel 6: Modellen I Costing I detta kapitel presenteras verktygen för, samt principen bakom modellering och simulering av ett önskat flöde. Kapitel 7: Att använda I Costing I detta kapitel föreslås en övergripande metodik för arbetet med det färdiga verktyget I Costing, med ingående granskning av vissa moment. Kapitel 8: Slutsatser I detta kapitel diskuteras hur väl lösningen uppfyller målsättningen samt hur den skulle kunna utvecklas till en programvara. Kapitel 9: Källförteckning 5

15 2 Metod I detta kapitel föras projektets arbetsgång samt hur vi gått tillväga för att uppnå syftet. 2.1 Val av ämne I vårt letande efter ett intressant och utvecklande examensarbete så fastnade vi tidigt för Sigma AB. Vi hade båda kommit i kontakt med Sigmakoncernen i olika sammanhang, såsom vid arbetsmarknadsdagar och personliga kontakter, och fått ett positivt intryck. När vi studerade Sigma Integra AB:s företagsbeskrivning såg vi att flera av de vetenskapliga ämnesområdena stämde väl överens med vår utbildningsprofil och kärnverksamheten med affärssystem verkade intressant. Dessutom kunde vi konstatera att Integra nyligen påbörjat en satsning på logistik, vilket vi båda fördjupat oss i under slutet av vår utbildning. Tillsammans med Sigma Integra bestämdes att vårt exjobb skulle utreda det nya verktyget I Costing, ett verktyg som ska utvecklas från grunden. 2.2 Projektets arbetsgång Initialfasen av vårt projekt bestod av att skapa en projektbeskrivning med avgränsningar som alla våra tre intressenter (unds Tekniska Högskola, Sigma Integra och Frigoscandia Distribution) var nöjda med, samt, för våran del, att skapa en övergripande förståelse och en insikt om hur projektet skulle angripas. Därefter startade processkartläggningen av Frigoscandias produktflöde, och då främst deras flöde till USA. Detta för att kunna lokalisera vilka processer som innefattas i ett logistiskt flöde och vilka kostnadsdrivare dessa processer har. ftersom vi inte kunde studera de delarna av Frigoscandias USA-flöde som bedrivs i USA så har vi även tittat på Staffanstorpslagrets hantering av varor ämnat till bland annat Tyskland. Detta eftersom lagerhanteringen i Tysklandsflödet kan likställas med den som sker i USA. Processkartläggningen har gjorts så detaljerad som möjligt, inom ramarna för projektbeskrivningen, för att kunna legitimera de förenklingar vi har gjort i den generella modellen. 6

16 Kapitel 2: Metod När processkartläggningen blivit har vi kategoriserat delprocesserna för att kunna göra en lämplig indelning som grund till kalkylerna. Därefter tog arbetet med kalkylerna vid, vilket vi valt att angripa genom att leta resurskostnader, resursdrivare, aktivitetskostnader och aktivitetsdrivare i Frigoscandias USA-flöde. Parallellt med upprättandet av kalkylerna gjorde vi en egen ene modell där vi kunde göra ett test av en typ från ett av IKA-varuhusen i USA. Detta framförallt för att lokalisera brister i våra kalkyler. xjobbet har inte innefattat utvecklingen av en fungerande programvara utan endast underlaget för denna. Som sista del har vi sammanställt underlaget för vår modell, färdigställt vår akademiska rapport och redovisat resultatet för våra tre intressenter. För en övergripande bild av projektets olika faser se figur 2.1. Utveckla modelleringsverktyg för att skräddarsy flödeskalkyler Sammanställa generell modell Sammanställa rapporten Projektets uppstart på Sigma Definiera & avgränsa uppdraget Förståelse, Metodik, söka teori ngagera Frigoscandia Knyta kontakter Identifiera kostnader & kostnadsdrivare. Upprätta segmentkalkyler enligt teorin om ABC-kalkylering Generalisera kalkylerna och validera dem hos Frigoscandia Processkartlägga Frigoscandias USA-flöde Identifiera karaktäristiska, återkommande processer och segment Skapa generell processkarta Figur 2.1: Projektets olika faser 7

17 Kapitel 2: Metod 2.3 Angreppssätt Det finns två huvudsakliga angreppssätt inom utredningsarbete, deduktiv och induktiv metod. Dessa två förfarande utgör de två huvudsakliga och motsatta strategierna i vetenskapligt arbete. Det går inte att hävda att det valda angreppssättet är det enda rätta, men vi kan bedöma hur väl det stämmer överens med vår situation och hur väl det svarar mot vårt syfte. Det deduktiva tillvägagångssättet är det mest använda sättet, där utgångspunkten är att generella principer från teorin testas i praktiken. Resultatet uppnås genom analyser av observationer och logisk slutledning. Helt motsatt är det induktiva tillvägagångssättet som utgår från skilda fenomen och observationer för att ansluta till befintliga teorier eller modeller. 12,13 Vi har valt att kombinera dessa två angreppssätt och följa en abduktiv ansats. n sådan ansats innebär att ett enskilt fall tolkas utifrån ett mönster som är övergripande och hypotetiskt, om det visar sig fungera så kan det användas som en föring av fallet ifråga. Tolkningen av resultatet bör därefter bestyrkas och jämföras med andra fall. Det tillkommer dessutom nya moment i användandet av den abduktiva ansatsen. Under arbetets gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt men även teorin justeras och förfinas, vilket förhoppningsvis leder till en ökad problemförståelse Undersökningsmetod Det finns generellt två metoder att arbeta utifrån, en kvalitativ och en kvantitativ metod. Vilken metod som väljs är beroende på vilket resultat som önskas uppnås med arbetet. Det kvalitativa angreppssättet syftar till att skapa en djup förståelse om ett fåtal undersökningsenheter, medan den kvantitativa metoden syftar till att få en övergripande förståelse över ett stort antal undersökningsenheter. Det kvalitativa angreppssättet är en iterativ metod där tonvikten skjuts från hårddata, som matematik och statistik, till mjukdata, vilket gör det ene att se vilken information som behöver kompletteras. Det blir inte, som i den kvantitativa metoden, ett arbete med siffror utan istället mer en tolkning av informationen och betoningen är förståelse snarare än föring. 12 Backman, J, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur und riksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn Alvesson M, Sköldberg K, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur und

18 Kapitel 2: Metod Till skillnad från den kvalitativa metoden så lägger alltså den kvantitativa metoden tonvikten på siffror och statistik. Mätmetoderna är formaliserade och hårt styrda från forskarens sida. Den statistiska mätmetoden spelar också en stor roll i sammanhanget eftersom det framförallt är hårddata som bearbetas och analyseras. Meningen är att analysen av dessa hårddata ska kunna svara på det huvudsakliga målet vilket är att föra de företeelser som utreds. 15 Vår undersökningsmetod måste sägas vara kvalitativ eftersom vi har utfört våra studier på ett enskilt företag och dessutom huvudsakligen på ett av deras flöde, om än ett stort sådant. Med hjälp av vår processkartläggning har vi fått en djup förståelse av hur distributionen sker till USA, i Frigoscandias fall, och vilka delar som ingår i ett logistiskt flöde. Även våra intervjuer har genomförts med en kvalitativ metod, vilket vi kommer att gå djupare in på nedan. 2.5 Insamling av data Det finns framförallt två kriterier att skilja mellan i arbetet att samla in de data som behövs. Kvalitativa och kvantitativa data Primära eller sekundära data Begreppen kvalitativt och kvantitativt har vi redan behandlat. Det som skiljer primärdata och sekundärdata är vem det är som ursprungligen samlat in den Primärdata Primärdata är data som man själv måste samla in. Det finns huvudsakligen tre tekniker att använda sig av: observationer, enkäter och intervjuer. Det finns ett antal faktorer som påverkar valet av insamlingsteknik. Som exempel på faktorer som inverkar kan det nämnas: problemets karaktär, hur många observationer som krävs och vilka resurser som finns tillgängliga. 17 Observationer kommer främst till användning vid studier av slutna system med hög stabilitet och kontinuitet, vilket inte har lämpat sig särskilt väl för vårt arbete. Inte heller enkäter passade för vår del då det framförallt används vid insamlandet av hårddata genom standardiserade frågeformulär. Vi valde därför att använda oss av det återstående alternativet med intervjuer, vilket passade bra då vi ville skapa en djup förståelse av logistiska flöden. Den primärdata som används i uppsatsen är alltså främst baserad på enskilda intervjuer. De enda observationerna vi har gjort 15 Holme, I.M & Solvang B.K., Forskningsmetodik, Studentlitteratur und riksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn riksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn

19 Kapitel 2: Metod har skett på Frigoscandia i Staffanstorp, där fick se hur lagerhanteringen sker på deras fryslager Sekundärdata Sekundärdata är i motsats till primärdata material som samlats in av andra personer. Det material som klassas som sekundärdata i denna rapport är de böcker som vi använt till detta kapitlet och till teorikapitlet, samt den information vi hämtat från och Internet Intervjuernas utförande Vi baserade våra intervjuer på en generell, övergripande mall som vi mestadels använde som ett stöd för att få svar på våra nyckelfrågor, se bilaga 1. Metoden kan alltså sägas vara kvalitativ och de intervjuade hade själv möjlighet att påverka intervjuns innehåll inom ramarna för undersökningen. Vår del i intervjuerna bestod mest av att framföra inom vilka områden vi saknade information och sedan försöka styra intervjuerna åt det hållet vi ansåg vara mest önskvärt. Vår målsättning var hela tiden att låta de intervjuade få tala fritt för att undvika allt för styrda svar, men då relevanta delar berördes så ställde vi följdfrågor Databearbetning ftersom vi mestadels fått vår information genom intervjuer så har stora delar av vår tid gått åt till att bearbeta informationen vi fått under dessa. fter varje intervjutillfälle har vi satt oss ner och diskuterat vad som sagts och hur vi ska använda informationen som framkommit. I början av arbetet lades mest energi på att få fram en korrekt processkarta för att, under arbetets gång, övergå till att komplettera processkartan och utarbeta våra kalkyler. För att undvika faktafel så kontaktade vi intervjupersonerna antingen per telefon eller via e-post efter varje sammanställning, detta för att möjliggöra korrigering av felaktigheter och för att ställa kompletterande frågor. 2.6 Fallstudie Fallstudier definieras som en undersökning av ett fåtal objekt i en mängd avseende. Undersökningen sker på en mindre grupp där vikten läggs på helhetsperspektivet för att införskaffa så mycket information som möjligt. För att möjliggöra detta sker informationsinsamlingen bland annat genom intervjuer, observationer och dokument. Fallstudier görs ofta, och med fördel, i respondentens naturliga miljö. 18 riksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn

20 Kapitel 2: Metod Inom fallstudier finns det två grundsyner, nomotetisk och ideografisk. Den nomotetiska synen ser utredningen som ett sätt att bidra till allmänna lagar, medan den ideografiska modellen ser fallet mer som ett isolerat fenomen eller en engångshändelse. n fallstudie blir en avvägningsfråga mellan bredd och djup. Studeras endast ett fall så fås en djup och detaljrik studie, men risken är då att den blir allt för situationsspecifik. På samma sätt, fast med omvänd verkan, fås ett brett underlag om väldigt många fall studeras. Med andra ord är det ett viktigt val som måste tas tidigt under arbetets gång. 19,20 Som tidigare nämnts har vi i detta arbete valt en kvalitativ fallstudie där vi utgår från vårt fallföretag Frigoscandia och studerar framförallt deras USA-flöde ingående. Detta har gett oss en djup förståelse för Frigoscandias materialflöde och det gav oss också möjligheten att på ett legitimt sätt kunna förenkla detta till ett mer generellt flöde Val av fallföretag Valet av fallföretag gjordes av våra handledare på Sigma Integra. Frigoscandia är sedan tidigare kund till Sigma Integra och har fungerat perfekt som fallföretag i vårt projekt eftersom de kunde tillhandahålla ett brett underlag för våra studier. Vi har studerat flödet från underleverantörerna, via tredjepartslogistikföretaget Frigoscandia, till IKA:s varuhus i USA. Frigoscandias flöden är väldigt stora och innefattar dessutom samtliga transportsätt, även om flygtransporter endast används i nödfall. Detta har passat bra då vår målsättning har varit att skapa en så generell modell som möjligt. n annan aspekt är att vi fått tillgång till lämpliga intervjupersoner på Frigoscandia. Genom arrangerade möten har vi fått intervjua personer som haft god inblick i de eftersökta processerna. 2.7 Validitet och reliabilitet Validitet kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det den är avsedd att mäta, eller att överensstämmelsen mellan den teoretiska referensramen och empirisk data är god. Med andra ord kan en valid mätning sägas vara fri från systematiska fel riksson & Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn Holme, I.M & Solvang B.K., Forskningsmetodik, Studentlitteratur und riksson & Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK OPERATIV ANALYS & LOGISTIK Operationsanalys och Systemteknik (på engelska Operations Research) är begrepp som ibland används för att beskriva en verktygslåda av matematiska och analytiska metoder, med

Läs mer

ABC-kalkylering (Activity Based Costing) HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

ABC-kalkylering (Activity Based Costing) HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel ABC-kalkylering (Activity Based Costing) HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Activity Based Costing Utvecklades på 70-talet i USA i samband med utvecklingen av massproduktion av Ford. Robert S. Kaplan

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Trång sektor Byggdelskalkyl ABC - Aktivitetsbaserad kalkylering Självkostnadskalkylering: Periodkalkylering (processkalkylering) Orderkalkylering (påläggskalkylering)

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111

Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111 KMProdOvn Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111 MÅL: Efter deltagandet i de introducerande föreläsningarna om produktkalkyler

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

SIS HB 333 Processer

SIS HB 333 Processer SIS HB 333 Processer effektivisera och förbättra din verksamhet 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 333, Processer effektivisera och förbättra din verksamhet Författare Gerhard Persson Redaktör Joachim Bowin ISBN

Läs mer

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling?

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? Innehåll Förord 11 Del I Processbegreppet KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? 17 1.1 Ett litet kotteri av sedan länge döda teoretiker och praktiker 17 1.2 Omvärldens dynamik 24 1.3 Klarar

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING

RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 25 AUGUSTI 2015 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 7 JUNI 2016 RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING Det här är en

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

"Distributed Watchdog System"

Distributed Watchdog System Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Oppositionsrapport på uppsatsen "Distributed Watchdog System" Oppositionsrapport, C-nivå 2005 1 Sammanfattande omdöme på exjobbet Projektet tycks ha varit av

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001 Datalagringsmetodik och arkitektur i Java Projektdefinition Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentansvarig Dokumentförfattare Björn Brenander Dokumentnamn Projektdefinition.doc Version 16 Ref. nr. Skapades

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

Examensarbete hos företag

Examensarbete hos företag Examensarbete hos företag Dr. Johan Hagelbäck johan.hagelback@lnu.se Vad är ett examensarbete? Projekt som utförs under en termin (20 veckor) på halvtid individuellt eller i grupp om två studenter. Projektet

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Studiehandledning till PBL på IT för användare

Studiehandledning till PBL på IT för användare ÖREBRO UNIVERSITET ESI-Informatik Anders Avdic, Ulrika Sandberg, Magnus Österman, Jenny Lagsten 2003-08-25; 2004-03-30; 2004-08-25; 2005-01-17, 2005-08-24, 2006-01-16 Studiehandledning till PBL på IT för

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 1 Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

KALKYLERING II - ACTIVITY BASED COSTING DISPOSITION CENTRALA BEGREPP

KALKYLERING II - ACTIVITY BASED COSTING DISPOSITION CENTRALA BEGREPP KALKYLERING II - ACTIVITY BASED COSTING Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8 Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera resultat: noggrann

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2016 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Kunskapsprojektering

Kunskapsprojektering Kunskapsprojektering Syftet är att planlägga: forskningsprojekt licentiat- och doktorsavhandlingar uppsatser och examensarbeten olika undersökningar, utredningar eller utvecklingsarbeten i icke-akademisk

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Rammeverk: Rutin för intern uppföljning av korrigeringar i levererad statistik felrapportering

Rammeverk: Rutin för intern uppföljning av korrigeringar i levererad statistik felrapportering STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(5) Rammeverk: Rutin för intern uppföljning av korrigeringar i levererad statistik felrapportering E-post: mats.bergdahl@scb.se Statistiska centralbyrån, Processavdelningen

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från. utvärderingsmodell" Erik Mattsson David Wimmercranz

Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från. utvärderingsmodell Erik Mattsson David Wimmercranz Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från ökad samordning av HSEQområdena En vägledande utvärderingsmodell" Erik Mattsson David Wimmercranz Abstract De flesta företag idag använder system

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Innehåll för examensarbeten Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer