Ett verktyg för kostnadskalkylering i ett externt logistiskt flöde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett verktyg för kostnadskalkylering i ett externt logistiskt flöde"

Transkript

1 tt verktyg för kostnadskalkylering i ett externt logistiskt flöde Andreas Norén Henrik Olsson

2 Förord xamensarbetet är det sista momentet i vår civilingenjörsutbildning inom Maskinteknik och har utförts för Sigma Integra AB och institutionen för Teknisk ogistik på unds Tekniska Högskola. Vi kan i slutet av detta examensarbete konstatera att vi har haft fördelen att anförtros med ett uppdrag som lämnat oss med stort handlingsutrymme och som utmanat såväl kreativitet som ämneskunskaper. Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla de som ställt upp så att vi kunnat genomföra detta examensarbete: Stig-Arne Mattsson, vår handledare på TH som varit ett stort stöd under hela arbetet. Dan Schultz & Anders Hjelset, våra handledare på Sigma Integra som definierat uppgiften och som har tillhandahållit nödvändiga kontakter. Henrik Strandberg, vår första handledare på Frigoscandia som hjälpte oss med uppstarten av arbetet. Joakim Sandström, vår andra handledare på Frigoscandia som varit till stor hjälp under hela examensarbetet genom att svara på otaliga frågor och förmedla viktiga kontakter på Frigoscandia. Övriga personer vi intervjuat under processkartläggningen på Frigoscandia som är källan till större delen till vårt insamlade material. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för att vi varit vid gott mod genom hela arbetet, även då vi fått lök på laxen, samt våra flickvänner som alltid stödjer oss när så behövs. und den 2 mars 2005 Andreas Norén Henrik Olsson I

3 Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: I Costing n modell för simulering av resursbehov i ett flöde Andreas Norén & Henrik Olsson Adj. Prof. Stig-Arne Mattsson, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, unds Tekniska Högskola Dan Schultz, Sigma Integra AB Anders Hjelset, Sigma Integra AB Joakim Sandström, Frigoscandia Distribution AB Henrik Strandberg, Frigoscandia Distribution AB Nyckelord: ogistik, kalkylering, Aktivitetsbaserad kalkylering, ABC, processkartläggning, modellering, simulering. Problem: Hur kan en flexibel och generell modell utformas för kalkylering och benchmarking av olika transport- och hanteringsalternativ, som erbjuder hög tillgänglighet för att underlätta snabba förändringar, men samtidigt är så transparent och logiskt att kunden själv kan delta. Syfte: xamensarbetet syftar till att leverera en grund för vidareutvecklingen av verktyget I Costing. Däri ingår att analysera vilka moment som vanligtvis förekommer, samt vilka resurser som dessa förbrukar i ett externt logistiskt flöde. Med detta som underlag ska kalkyler upprättas som beräknar kostnader och ledtider. Metod: Vårt arbete har utförts i fyra faser. Den första fasen bestod av att skapa en projektbeskrivning med avgränsningar som våra tre intressenter (unds Tekniska Högskola, Sigma Integra och Frigoscandia Distribution) var nöjda med, samt att, för våran del, skapa en övergripande förståelse och en insikt i hur projektet skulle angripas. Därefter startade processkartläggningen av Frigoscandias produktflöde, och då främst deras flöde till USA. Detta genomfördes för att identifiera de processer som vanligtvis innefattas i ett logistiskt flöde och hur dessa lämpligen kategoriseras. När vi analyserade processkartläggningen av Frigoscandias två delflöden kunde vi identifiera och isolera deras ingående komponenter. På så sätt kunde dessa komponenter frikopplas från praktikfallet och användas som delmoment i ett generellt logistiskt II

4 Slutsatser: flöde. Flödets båda delar gav oss en god grund för vårt huvudsyfte med processkartläggningen, vilket var att analysera vilka moment som vanligtvis förekommer i ett externt logistiskt flöde. Det skulle vara praktiskt olösbart att utforma kalkyler som kan ta hänsyn till alla de varierande förutsättningar som finns i logistiska flöden, och att försöka skulle bara resultera i bristande generalitet. Därför har vi utvecklat segmentkalkyler som i, så stor utsträckning som möjligt, ska kunna anpassas till det enskilda fallet, utan några färdiga mallar. Kalkylerna saknar helt information om den aktuella processens egenskaper och innehåller bara kostnaderna de ger upphov till, vilka måste anges av användaren. För att anpassa kalkyler till de individuella egenskaperna så har vi istället använt oss av våra erfarenheter inom simulering. Problemets natur kretsar kring just den höga flexibilitet och logiska modellering som erbjuds av ett simuleringsprogram. Ytterligare en viktig egenskap hos ett simuleringsprogram är förmågan att efterlikna realtid. Det system som är enklast att förstå är det som liknar verkligheten och en viktig del av verkligheten är känslan för tid och kronologi. Om verktyget I Costing färdigställs kommer det att användas som ett av Sigma Integras applikationer inom konceptet ogistic Intelligence. Det kommer att verka som ett hjälpmedel för Integra s logistikkonsulter att utvärdera kunders befintliga eller planerade logistikkostnader och som ett medel för att kommunicera både problemställning och resultat. nligt oss är konceptet fullt realiserbart och erbjuder en nyskapande arbetsmetod för kalkylering, vilken kombinerar disciplinerna för aktivitetsbaserad kalkylering, processkartläggning och dynamisk simulering i en kraftfull fusion. Ursprunget till den något okonventionella kalkylmetoden är tveklöst vår tvärvetenskapliga utbildningsprofil vilken kombinerar teknik och ekonomi. Det återstår som sagt fortfarande ett betydande arbete för att verktyget ska kunna bli verklighet. Vi har dock förslag på två befintliga program med vilka I Costing kan realiseras, nämligen xtend och xcel. Dessa båda program uppfyller tillsammans de kriterier vi ställer på I Costing och har, enligt rådslag med bättre vetande på unds Tekniska Högskola, inga problem att kommunicera. III

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Sigma Integra AB ogistics Intelligence I Tools Problemformulering Syfte Vision Avgränsningar Målgrupp Disposition & läsanvisningar Metod Val av ämne Projektets arbetsgång Angreppssätt Undersökningsmetod Insamling av data Primärdata Sekundärdata Intervjuernas utförande Databearbetning Fallstudie Val av fallföretag Validitet och reliabilitet Teori Transportsystem Val av transportmedel Transportkostnader & prissättning Metoder för prissättning nhetslaster astpallar Container Flak...17 IV

6 3.4 Processkartläggning Vad är en process? Processens komponenter och detaljeringsnivåer Processkartan Praktiskt kartläggningsarbete ABC-kalkylering ABC-principen Nyckelkomponenterna Processkartläggning Fallstudie på Frigoscandia Distribution Bakgrund Frigoscandia Flödet till plattformarna i USA Processkartläggning, del Distributionen till IKA:s varuhus i USA Processkartläggning, del Processer utanför praktikfallet Analys av processkartläggningen Flödet till plattformarna i USA Segmentering Distributionen till IKA:s varuhus i USA Segmentering Design av en generell processkarta Sammanfattning Kalkyler Bakgrund till segmentkalkylerna Flödeskalkylens komponenter Segmentkalkylens inre struktur Delkalkyler Kalkylobjekt Resurskostnader & resursdrivare Aktivitetskostnader & aktivitetstider Aktivitetsdrivare Kostnad & ledtid De fyra segmentkalkylerna administration agerhantering Transport Koordinationslagring Validering och test av kalkylerna Validering Test...49 V

7 6 Modellen I Costing Simulering ett flexibelt verktyg Kalkylmodulerna Kalkylobjekten Kalkylobjektet Kalkylobjektet försändelse Funktionsmodulerna I Tools & Destination I Pool Batch & Unbatch Divide & Attributsystemet Beteckningssystemet Att använda I Costing Arbetsgång Initiering Klientifiering Processkartläggning alt. processdesign Ingående processanalyser Förbereda I Tools Kalibrering och differentiering av kalkylerna Analys Simulera scenarios & What if s Analysera data & förbereda workshop Workshop Förevisa scenarios & What if s Tolka resultat & föreslå åtgärder Slutsatser Måluppfyllnad Möjligheter Begränsningar Förslag till systemlösning xtend xcel Källförteckning itteratur Arti lektroniska källor Muntliga Källor Fortlöpande samtal...71 VI

8 Bilaga 1: Intervjuformulär Bilaga 2: Frigoscandias USA-flöde Bilaga 3: Flödet från Staffanstorp till plattformarna i USA Bilaga 4: Delflöde 1, Administration Bilaga 5: Delflöde 1, agerhantering Bilaga 6: Delflöde 1, Transport Bilaga 7: Delflöde 1, Koordinationslagring Bilaga 8: Distributionen från plattformarna i USA till IKA-varuhusen Bilaga 9: Flödet från plattformarna i USA till IKA-varuhusen Bilaga 10: Delflöde 2, Administration Bilaga 11: Delflöde 2, agerhantering Bilaga 12: Delflöde 2, Transport Bilaga 13: Delflöde 2, Koordinationslagring Bilaga 14: Designad Process: Kalkylerbara flödesstrukturer Bilaga 15: Aktivitetsdrivare Bilaga 16: Kalkyl administration Bilaga 17: Kalkyl agerhantering Bilaga 18: Kalkyl Transport Bilaga 19: Kalkyl Koordinationslagring Bilaga 20: Typ Bilaga 21: Uträknad och anpassad data från typn Bilaga 22: Administration Bilaga 23: Warehouse Handling Bilaga 24: Shipping Bilaga 25: Coordination Stock Bilaga 26: xempelflöde 1 Bilaga 27: xempelflöde 2 Bilaga 28: xempelflöde 3 VII

9 Figurförteckning FIGUR 1.1: I S PANRAD KOMPONNTR...3 FIGUR 2.1: PROJKTTS OIKA FASR...7 FIGUR 3.1: PROCSSNS KOMPONNTR...19 FIGUR 3.2: PROCSSNS DTAJNIVÅR...19 FIGUR 3.3: PROCSSN KRÄVR BÅDA D INGÅND OBJKTN...20 FIGUR 3.4: PROCSSN KRÄVR NÅGOT AV D INGÅND OBJKTN...20 FIGUR 3.5: PROCSSN VRRAR BÅDA UTOBJKTN...20 FIGUR 3.6: PROCSSN VRRAR NÅGOT AV UTOBJKTN...20 FIGUR 3.7: TVÅ PARAA FÖDN...20 FIGUR 3.8: TVÅ ATRNATIVA FÖDN...21 FIGUR 3.9: PRINCIPN FÖR TRADITION PÅÄGGSKAKYRING RSP. ABC...24 FIGUR 3.10: HÄRDNINGN AV KOSTNADR TI KAKYOBJKTT...25 FIGUR 4.1: FRIGOSCANDIAS GOBAA NÄTVRK...27 FIGUR 5.1: FÖDSKAKYNS INGÅND KOMPONNTR...39 FIGUR 5.2: SCHMA SOM VISAR PRINCIPN FÖR SGMNTKAKYRNAS UPPBYGGNAD...41 FIGUR 6.1: KAKYMODURNA...51 FIGUR 6.2: PRINCIPSKISS ÖVR KAKYOBJKTT...53 FIGUR 6.3: PRINCIPSKISS ÖVR KAKYOBJKTT FÖRSÄNDS...54 FIGUR 6.4: FUNKTIONSMODURNA I TOOS & DSTINATION...55 FIGUR 6.5: FUNKTIONSMODUN I POO...56 FIGUR 6.6: FUNKTIONSMODURNA BATCH & UNBATCH...56 FIGUR 6.7: BATCH & UNBATCH I TT NKT FÖD...57 FIGUR 6.8: DIVID-MODUN...58 FIGUR 6.9: BTCKNINGSSYSTMT...59 FIGUR 7.1: FÖRSAGN ARBTSGÅNG FÖR I COSTING...60 FIGUR 7.2: XMP PÅ VISUAISRAD ANAYSR...65 VIII

10 1 Inledning I detta kapitel redogörs för arbetets bakgrund, dess allmänna riktlinjer och mål, samt disposition och läsanvisningar. 1.1 Bakgrund Sigma Integra AB Sigma AB eftersträvar att säkra sina kunders konkurrenskraft genom att leverera lösningar och konsulttjänster inom IT-området. Verksamheten är uppbyggd med nischade dotterbolag som utvec tjänster och produkter i samarbete med sina kunder. 1 fter en marknadsanpassning 2002 har Sigma idag ca 850 anställda vid ett 20-tal dotterbolag. 2 Integra har ingått i Sigma koncernen sedan 1996 då Integra först blev uppköpta av xallon som i sin tur köptes av Sigma AB. 3 Sigma Integra har idag ca 50 anställda, varav nästan alla är stationerade på kontoret i Malmö, och omsätter ca 60 miljoner kronor. 4 Företaget levererar IT-baserade konsultlösningar för affärssystem, integration, e-handel och nu även inom logistik. 5 Integra är verksam inom området affärssystem och erbjuder det egna affärssystemet Bison som är speciellt lämpat för handels- och grossistföretag, samt utför konsultuppdrag på affärssystemet PRMS och standardsystemet Movex. Den övergripande strategin är att ha en kontinuitet med kunderna. De siktar på att vara en långsiktig samarbetspartner för medelstora och stora företag vad gäller ITbaserad affärsutveckling. Prioriteten är alltid lönsamhet före okontrollerad tillväxt. 6 Som ett led i utvecklingen har Sigma Integra de senaste åren börjat satsa på logistikkompetens och ogistics Intelligence är ett koncept som ingår i denna satsning Tidningen Summerat num Danielsson, ars, Computer Sweden 5 feb

11 Kapitel 1: Inledning ogistics Intelligence I (ogistics Intelligence) är Integras framtidskoncept för företag som vill förbättra sin lönsamhet genom effektivare varuförsörjning och logistik. Konceptet ska omfatta såväl tillvägagångssätt som praktisk arbetsmetodik och det ska innehålla ett flertal applikationer för kvantitativa analyser av flöden och lager i sin svit av verktyg. Gemensamt för alla dessa är att de uteslutande och direkt ska arbeta med reella driftsdata från företagens affärssystem. 8 I ska baseras till lika stora delar på handgripliga logistikverktyg som praktiska arbetsmetoder och grundar sig på att företagets egen personal aktivt involveras i utvecklingsarbetet. 9 I s planerade komponenter och en kort beskrivning: Tools - Utgångspunkten för alla I-applikationer Warehouse - Aktivitetsanalys för lagret Costing - Costing av sändningar Stockpoint - Materialflödesoptimering Masterplan - Huvudplanering Supplychain - Konsoliderad flödesplanering för flera bolag Basic data - Underhåll och revision av parametrar Monitor - Operationell uppföljning apal - Flödes- och lageranalys 10 8 Intervju Anders Hjelset, fortlöpande samtal

12 Kapitel 1: Inledning ndast Stockpoint är idag så långt kommet i utvecklingen att tester kan göras på kund. Det är nu vårt jobb att initiera arbetet med I Costing, medan övriga komponenter fortfarande är på planeringsstadiet, se figur 1.1. Warehouse Stockpoint Costing apal I Tools Masterplan Monitor Basic data Supplychain Figur 1.1: I s planerade komponenter I Tools I Tools är en databas som är utgångspunkten för alla I s applikationer. Databasen tar först hjälp av I Scope, som är ett integrerat verktyg för urvalsgenerering av data, för att välja ut relevant information. Informationen hämtas från kundernas affärssystem och struktureras om på ett för I lämpligt sätt Problemformulering Med utgångspunkt i det uppdrag vi ställts inför har vi identifierat följande problemställning: Hur kan en flexibel och generell modell utformas för kalkylering och benchmarking av olika transport- och hanteringsalternativ? 11 Intervju Anders Hjelset, fortlöpande samtal 3

13 Kapitel 1: Inledning 1.3 Syfte Det övergripande syftet är att leverera en grund för vidareutvecklingen av verktyget I Costing, men kan även brytas ner i att: Analysera vilka moment som vanligtvis förekommer i ett externt logistiskt flöde. Undersöka vilka resurser dessa moment tar i anspråk samt hur deras förbrukning påverkas. Upprätta kalkyler för kostnader och ledtider. Fastställa erfliga driftsdataunderlag. Utveckla ett verktyg för att skräddarsy kalkyleringen efter varierande flöden. Inleda arbetet med ett användargränssnitt för ett komplett verktyg. Ge förslag på lämpligt handhavande av I Costing. 1.4 Vision Att skapa en flexibel modell som, implementerad med lämplig programvara, kan analysera och dynamiskt simulera resursbehov och kostnader för administration, fysisk hantering och transport av kund. 1.5 Avgränsningar I uppgiften ingår att fastställa de teoretiska förutsättningarna för det kommande verktyget I Costing. Däri ingår inte att leverera den färdigställda programvaran för kommersiellt bruk. I uppgiften ingår att utreda vilken indata I Costing behöver, inte hur dessa data samlas in eller beräknas. 1.6 Målgrupp Rapporten riktar sig i första hand till vår uppdragsgivare Sigma Integra AB, men även till Frigoscandia Distribution AB samt studenter med ekonomi- och logistikintresse. 4

14 Kapitel 1: Inledning 1.7 Disposition & läsanvisningar Rapporten är uppdelad i två delar. I sin helhet beskriver den vårt arbete i detalj från förberedande fältstudier fram till vårt förslag på hur verktyget I Costing ska utformas. äsare som framförallt är intresserade av själva lösningen till problemformuleringen kan med fördel prioritera del II. Anledningen till att rapporten skiljer sig något från den traditionella strukturen av en akademisk rapport är att vi inte tycker att denna kapitelindelning lämpar sig i vårt fall. Skulle våra kapitel trots allt delas in efter den formella rapportstrukturen så kan kapitel 4 betraktas som empiri medan kapitel 5, 6 och 7 utgör analysdelen. Slutsatsen återfinns i kapitel 8. Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i varje kapitel. Del I Del II Kapitel 1: Inledning I detta kapitel redogörs för arbetets bakgrund, dess allmänna riktlinjer och mål, samt disposition och läsanvisningar. Kapitel 2: Metod I detta kapitel föras projektets arbetsgång samt hur vi gått tillväga för att uppnå syftet. Kapitel 3: Teori I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av, för arbetet, relevanta teorier. Kapitel 4: Processkartläggning I detta kapitel redogör vi för vårt processkartläggningsarbete på Frigoscandia samt för analys och generalisering av våra observationer. Kapitel 5: Kalkyler I detta kapitel definieras kalkylerna för de segment som identifierades under processkartläggningen och som utgör huvudkomponenterna i I Costings kalkyleringsfunktion. Kapitel 6: Modellen I Costing I detta kapitel presenteras verktygen för, samt principen bakom modellering och simulering av ett önskat flöde. Kapitel 7: Att använda I Costing I detta kapitel föreslås en övergripande metodik för arbetet med det färdiga verktyget I Costing, med ingående granskning av vissa moment. Kapitel 8: Slutsatser I detta kapitel diskuteras hur väl lösningen uppfyller målsättningen samt hur den skulle kunna utvecklas till en programvara. Kapitel 9: Källförteckning 5

15 2 Metod I detta kapitel föras projektets arbetsgång samt hur vi gått tillväga för att uppnå syftet. 2.1 Val av ämne I vårt letande efter ett intressant och utvecklande examensarbete så fastnade vi tidigt för Sigma AB. Vi hade båda kommit i kontakt med Sigmakoncernen i olika sammanhang, såsom vid arbetsmarknadsdagar och personliga kontakter, och fått ett positivt intryck. När vi studerade Sigma Integra AB:s företagsbeskrivning såg vi att flera av de vetenskapliga ämnesområdena stämde väl överens med vår utbildningsprofil och kärnverksamheten med affärssystem verkade intressant. Dessutom kunde vi konstatera att Integra nyligen påbörjat en satsning på logistik, vilket vi båda fördjupat oss i under slutet av vår utbildning. Tillsammans med Sigma Integra bestämdes att vårt exjobb skulle utreda det nya verktyget I Costing, ett verktyg som ska utvecklas från grunden. 2.2 Projektets arbetsgång Initialfasen av vårt projekt bestod av att skapa en projektbeskrivning med avgränsningar som alla våra tre intressenter (unds Tekniska Högskola, Sigma Integra och Frigoscandia Distribution) var nöjda med, samt, för våran del, att skapa en övergripande förståelse och en insikt om hur projektet skulle angripas. Därefter startade processkartläggningen av Frigoscandias produktflöde, och då främst deras flöde till USA. Detta för att kunna lokalisera vilka processer som innefattas i ett logistiskt flöde och vilka kostnadsdrivare dessa processer har. ftersom vi inte kunde studera de delarna av Frigoscandias USA-flöde som bedrivs i USA så har vi även tittat på Staffanstorpslagrets hantering av varor ämnat till bland annat Tyskland. Detta eftersom lagerhanteringen i Tysklandsflödet kan likställas med den som sker i USA. Processkartläggningen har gjorts så detaljerad som möjligt, inom ramarna för projektbeskrivningen, för att kunna legitimera de förenklingar vi har gjort i den generella modellen. 6

16 Kapitel 2: Metod När processkartläggningen blivit har vi kategoriserat delprocesserna för att kunna göra en lämplig indelning som grund till kalkylerna. Därefter tog arbetet med kalkylerna vid, vilket vi valt att angripa genom att leta resurskostnader, resursdrivare, aktivitetskostnader och aktivitetsdrivare i Frigoscandias USA-flöde. Parallellt med upprättandet av kalkylerna gjorde vi en egen ene modell där vi kunde göra ett test av en typ från ett av IKA-varuhusen i USA. Detta framförallt för att lokalisera brister i våra kalkyler. xjobbet har inte innefattat utvecklingen av en fungerande programvara utan endast underlaget för denna. Som sista del har vi sammanställt underlaget för vår modell, färdigställt vår akademiska rapport och redovisat resultatet för våra tre intressenter. För en övergripande bild av projektets olika faser se figur 2.1. Utveckla modelleringsverktyg för att skräddarsy flödeskalkyler Sammanställa generell modell Sammanställa rapporten Projektets uppstart på Sigma Definiera & avgränsa uppdraget Förståelse, Metodik, söka teori ngagera Frigoscandia Knyta kontakter Identifiera kostnader & kostnadsdrivare. Upprätta segmentkalkyler enligt teorin om ABC-kalkylering Generalisera kalkylerna och validera dem hos Frigoscandia Processkartlägga Frigoscandias USA-flöde Identifiera karaktäristiska, återkommande processer och segment Skapa generell processkarta Figur 2.1: Projektets olika faser 7

17 Kapitel 2: Metod 2.3 Angreppssätt Det finns två huvudsakliga angreppssätt inom utredningsarbete, deduktiv och induktiv metod. Dessa två förfarande utgör de två huvudsakliga och motsatta strategierna i vetenskapligt arbete. Det går inte att hävda att det valda angreppssättet är det enda rätta, men vi kan bedöma hur väl det stämmer överens med vår situation och hur väl det svarar mot vårt syfte. Det deduktiva tillvägagångssättet är det mest använda sättet, där utgångspunkten är att generella principer från teorin testas i praktiken. Resultatet uppnås genom analyser av observationer och logisk slutledning. Helt motsatt är det induktiva tillvägagångssättet som utgår från skilda fenomen och observationer för att ansluta till befintliga teorier eller modeller. 12,13 Vi har valt att kombinera dessa två angreppssätt och följa en abduktiv ansats. n sådan ansats innebär att ett enskilt fall tolkas utifrån ett mönster som är övergripande och hypotetiskt, om det visar sig fungera så kan det användas som en föring av fallet ifråga. Tolkningen av resultatet bör därefter bestyrkas och jämföras med andra fall. Det tillkommer dessutom nya moment i användandet av den abduktiva ansatsen. Under arbetets gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt men även teorin justeras och förfinas, vilket förhoppningsvis leder till en ökad problemförståelse Undersökningsmetod Det finns generellt två metoder att arbeta utifrån, en kvalitativ och en kvantitativ metod. Vilken metod som väljs är beroende på vilket resultat som önskas uppnås med arbetet. Det kvalitativa angreppssättet syftar till att skapa en djup förståelse om ett fåtal undersökningsenheter, medan den kvantitativa metoden syftar till att få en övergripande förståelse över ett stort antal undersökningsenheter. Det kvalitativa angreppssättet är en iterativ metod där tonvikten skjuts från hårddata, som matematik och statistik, till mjukdata, vilket gör det ene att se vilken information som behöver kompletteras. Det blir inte, som i den kvantitativa metoden, ett arbete med siffror utan istället mer en tolkning av informationen och betoningen är förståelse snarare än föring. 12 Backman, J, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur und riksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn Alvesson M, Sköldberg K, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur und

18 Kapitel 2: Metod Till skillnad från den kvalitativa metoden så lägger alltså den kvantitativa metoden tonvikten på siffror och statistik. Mätmetoderna är formaliserade och hårt styrda från forskarens sida. Den statistiska mätmetoden spelar också en stor roll i sammanhanget eftersom det framförallt är hårddata som bearbetas och analyseras. Meningen är att analysen av dessa hårddata ska kunna svara på det huvudsakliga målet vilket är att föra de företeelser som utreds. 15 Vår undersökningsmetod måste sägas vara kvalitativ eftersom vi har utfört våra studier på ett enskilt företag och dessutom huvudsakligen på ett av deras flöde, om än ett stort sådant. Med hjälp av vår processkartläggning har vi fått en djup förståelse av hur distributionen sker till USA, i Frigoscandias fall, och vilka delar som ingår i ett logistiskt flöde. Även våra intervjuer har genomförts med en kvalitativ metod, vilket vi kommer att gå djupare in på nedan. 2.5 Insamling av data Det finns framförallt två kriterier att skilja mellan i arbetet att samla in de data som behövs. Kvalitativa och kvantitativa data Primära eller sekundära data Begreppen kvalitativt och kvantitativt har vi redan behandlat. Det som skiljer primärdata och sekundärdata är vem det är som ursprungligen samlat in den Primärdata Primärdata är data som man själv måste samla in. Det finns huvudsakligen tre tekniker att använda sig av: observationer, enkäter och intervjuer. Det finns ett antal faktorer som påverkar valet av insamlingsteknik. Som exempel på faktorer som inverkar kan det nämnas: problemets karaktär, hur många observationer som krävs och vilka resurser som finns tillgängliga. 17 Observationer kommer främst till användning vid studier av slutna system med hög stabilitet och kontinuitet, vilket inte har lämpat sig särskilt väl för vårt arbete. Inte heller enkäter passade för vår del då det framförallt används vid insamlandet av hårddata genom standardiserade frågeformulär. Vi valde därför att använda oss av det återstående alternativet med intervjuer, vilket passade bra då vi ville skapa en djup förståelse av logistiska flöden. Den primärdata som används i uppsatsen är alltså främst baserad på enskilda intervjuer. De enda observationerna vi har gjort 15 Holme, I.M & Solvang B.K., Forskningsmetodik, Studentlitteratur und riksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn riksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn

19 Kapitel 2: Metod har skett på Frigoscandia i Staffanstorp, där fick se hur lagerhanteringen sker på deras fryslager Sekundärdata Sekundärdata är i motsats till primärdata material som samlats in av andra personer. Det material som klassas som sekundärdata i denna rapport är de böcker som vi använt till detta kapitlet och till teorikapitlet, samt den information vi hämtat från och Internet Intervjuernas utförande Vi baserade våra intervjuer på en generell, övergripande mall som vi mestadels använde som ett stöd för att få svar på våra nyckelfrågor, se bilaga 1. Metoden kan alltså sägas vara kvalitativ och de intervjuade hade själv möjlighet att påverka intervjuns innehåll inom ramarna för undersökningen. Vår del i intervjuerna bestod mest av att framföra inom vilka områden vi saknade information och sedan försöka styra intervjuerna åt det hållet vi ansåg vara mest önskvärt. Vår målsättning var hela tiden att låta de intervjuade få tala fritt för att undvika allt för styrda svar, men då relevanta delar berördes så ställde vi följdfrågor Databearbetning ftersom vi mestadels fått vår information genom intervjuer så har stora delar av vår tid gått åt till att bearbeta informationen vi fått under dessa. fter varje intervjutillfälle har vi satt oss ner och diskuterat vad som sagts och hur vi ska använda informationen som framkommit. I början av arbetet lades mest energi på att få fram en korrekt processkarta för att, under arbetets gång, övergå till att komplettera processkartan och utarbeta våra kalkyler. För att undvika faktafel så kontaktade vi intervjupersonerna antingen per telefon eller via e-post efter varje sammanställning, detta för att möjliggöra korrigering av felaktigheter och för att ställa kompletterande frågor. 2.6 Fallstudie Fallstudier definieras som en undersökning av ett fåtal objekt i en mängd avseende. Undersökningen sker på en mindre grupp där vikten läggs på helhetsperspektivet för att införskaffa så mycket information som möjligt. För att möjliggöra detta sker informationsinsamlingen bland annat genom intervjuer, observationer och dokument. Fallstudier görs ofta, och med fördel, i respondentens naturliga miljö. 18 riksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn

20 Kapitel 2: Metod Inom fallstudier finns det två grundsyner, nomotetisk och ideografisk. Den nomotetiska synen ser utredningen som ett sätt att bidra till allmänna lagar, medan den ideografiska modellen ser fallet mer som ett isolerat fenomen eller en engångshändelse. n fallstudie blir en avvägningsfråga mellan bredd och djup. Studeras endast ett fall så fås en djup och detaljrik studie, men risken är då att den blir allt för situationsspecifik. På samma sätt, fast med omvänd verkan, fås ett brett underlag om väldigt många fall studeras. Med andra ord är det ett viktigt val som måste tas tidigt under arbetets gång. 19,20 Som tidigare nämnts har vi i detta arbete valt en kvalitativ fallstudie där vi utgår från vårt fallföretag Frigoscandia och studerar framförallt deras USA-flöde ingående. Detta har gett oss en djup förståelse för Frigoscandias materialflöde och det gav oss också möjligheten att på ett legitimt sätt kunna förenkla detta till ett mer generellt flöde Val av fallföretag Valet av fallföretag gjordes av våra handledare på Sigma Integra. Frigoscandia är sedan tidigare kund till Sigma Integra och har fungerat perfekt som fallföretag i vårt projekt eftersom de kunde tillhandahålla ett brett underlag för våra studier. Vi har studerat flödet från underleverantörerna, via tredjepartslogistikföretaget Frigoscandia, till IKA:s varuhus i USA. Frigoscandias flöden är väldigt stora och innefattar dessutom samtliga transportsätt, även om flygtransporter endast används i nödfall. Detta har passat bra då vår målsättning har varit att skapa en så generell modell som möjligt. n annan aspekt är att vi fått tillgång till lämpliga intervjupersoner på Frigoscandia. Genom arrangerade möten har vi fått intervjua personer som haft god inblick i de eftersökta processerna. 2.7 Validitet och reliabilitet Validitet kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det den är avsedd att mäta, eller att överensstämmelsen mellan den teoretiska referensramen och empirisk data är god. Med andra ord kan en valid mätning sägas vara fri från systematiska fel riksson & Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn Holme, I.M & Solvang B.K., Forskningsmetodik, Studentlitteratur und riksson & Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

ABC-kalkylering (Activity Based Costing) HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

ABC-kalkylering (Activity Based Costing) HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel ABC-kalkylering (Activity Based Costing) HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Activity Based Costing Utvecklades på 70-talet i USA i samband med utvecklingen av massproduktion av Ford. Robert S. Kaplan

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Trång sektor Byggdelskalkyl ABC - Aktivitetsbaserad kalkylering Självkostnadskalkylering: Periodkalkylering (processkalkylering) Orderkalkylering (påläggskalkylering)

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer SKELLEFTEÅ KOMMUN Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer Detta dokument är ett ramverk för hur Skellefteå kommun arbetar med och beskriver sina processer. Innehållsförteckning 1 Detta dokument...

Läs mer

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling?

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? Innehåll Förord 11 Del I Processbegreppet KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? 17 1.1 Ett litet kotteri av sedan länge döda teoretiker och praktiker 17 1.2 Omvärldens dynamik 24 1.3 Klarar

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

KALKYLERING II - ACTIVITY BASED COSTING DISPOSITION CENTRALA BEGREPP

KALKYLERING II - ACTIVITY BASED COSTING DISPOSITION CENTRALA BEGREPP KALKYLERING II - ACTIVITY BASED COSTING Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS?

4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS? 4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS? 4.1 SAMBANDEN ÄR PROCESSENS NYCKEL Ordet process kommer av latinets processus vilket betyder framåtskridande. Och framåt kommer man genom att var aktiv. En process består

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

NYA NARKOTIKAFÖRETEELSER

NYA NARKOTIKAFÖRETEELSER NYA NARKOTIKAFÖRETEELSER En europeisk handbok för tidig information om nya Narkotikaföreteelser I denna sammanfattning redovisas de viktigaste resultaten av ett europeiskt samarbete kring hur man snabbare,

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Projektutvärdering. Produkter och tjänster för ökad projektkultur. Partner

Projektutvärdering. Produkter och tjänster för ökad projektkultur. Partner Projektutvärdering Produkter och tjänster för ökad projektkultur Partner För att kunna erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud inom projektområdet arbetar Effektiv Projektkonsult och tillsammans. Detta

Läs mer

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Normativa och beskrivande analyser Uppsala universitet @ 2003 Anders Jansson Sammanfattning kap. 1 Sociotekniska system Många olika grupper av användare

Läs mer

Om jag saknar något? Ja, facit.

Om jag saknar något? Ja, facit. Om jag saknar något? Ja, facit. Meningsskapandets roll i framväxten av en hållbarhetsstrategi Nyckelord: Strategi Hållbarhet Meningsskapande Meningsgivande Kunskap I denna rapport har man undersökt processen

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Kort om kursplanen i teknik

Kort om kursplanen i teknik Kort om kursplanen i teknik är ett sammandrag av Skolverkets kursplan i teknik från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 1 samt Kommentarmaterial till kursplanen i teknik 2.

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean FÖR SNABBT OCH FLEXIBELT FLÖDE John Bicheno Utgiven av Revere AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN HISTORIK...1 Några milstolpar...1 1. FILOSOFI...5 Lean...5 Snabbt, flexibelt flöde...9

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GODSHANTERING Ämnet godshantering behandlar godshantering med hjälp av truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Det behandlar också lastning, lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Från idé till projektplan

Från idé till projektplan Från idé till projektplan Detta är ett bakgrundsmaterial som hjälper dig koka ner din idé till en projektplan. Detta tar inte hänsyn till projektplanens formalia dvs hur den rent konkret är strukturerad.

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 1 1. Introduktion Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng LAGER OCH TERMINAL Ämnet lager och terminal behandlar olika logistikflöden, kopplingar mellan olika transportslag och hanteringsmetoder samt hur samspelet mellan dessa påverkar gods- och varuflöden. Ämnet

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer