Ett verktyg för kostnadskalkylering i ett externt logistiskt flöde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett verktyg för kostnadskalkylering i ett externt logistiskt flöde"

Transkript

1 tt verktyg för kostnadskalkylering i ett externt logistiskt flöde Andreas Norén Henrik Olsson

2 Förord xamensarbetet är det sista momentet i vår civilingenjörsutbildning inom Maskinteknik och har utförts för Sigma Integra AB och institutionen för Teknisk ogistik på unds Tekniska Högskola. Vi kan i slutet av detta examensarbete konstatera att vi har haft fördelen att anförtros med ett uppdrag som lämnat oss med stort handlingsutrymme och som utmanat såväl kreativitet som ämneskunskaper. Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla de som ställt upp så att vi kunnat genomföra detta examensarbete: Stig-Arne Mattsson, vår handledare på TH som varit ett stort stöd under hela arbetet. Dan Schultz & Anders Hjelset, våra handledare på Sigma Integra som definierat uppgiften och som har tillhandahållit nödvändiga kontakter. Henrik Strandberg, vår första handledare på Frigoscandia som hjälpte oss med uppstarten av arbetet. Joakim Sandström, vår andra handledare på Frigoscandia som varit till stor hjälp under hela examensarbetet genom att svara på otaliga frågor och förmedla viktiga kontakter på Frigoscandia. Övriga personer vi intervjuat under processkartläggningen på Frigoscandia som är källan till större delen till vårt insamlade material. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för att vi varit vid gott mod genom hela arbetet, även då vi fått lök på laxen, samt våra flickvänner som alltid stödjer oss när så behövs. und den 2 mars 2005 Andreas Norén Henrik Olsson I

3 Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: I Costing n modell för simulering av resursbehov i ett flöde Andreas Norén & Henrik Olsson Adj. Prof. Stig-Arne Mattsson, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, unds Tekniska Högskola Dan Schultz, Sigma Integra AB Anders Hjelset, Sigma Integra AB Joakim Sandström, Frigoscandia Distribution AB Henrik Strandberg, Frigoscandia Distribution AB Nyckelord: ogistik, kalkylering, Aktivitetsbaserad kalkylering, ABC, processkartläggning, modellering, simulering. Problem: Hur kan en flexibel och generell modell utformas för kalkylering och benchmarking av olika transport- och hanteringsalternativ, som erbjuder hög tillgänglighet för att underlätta snabba förändringar, men samtidigt är så transparent och logiskt att kunden själv kan delta. Syfte: xamensarbetet syftar till att leverera en grund för vidareutvecklingen av verktyget I Costing. Däri ingår att analysera vilka moment som vanligtvis förekommer, samt vilka resurser som dessa förbrukar i ett externt logistiskt flöde. Med detta som underlag ska kalkyler upprättas som beräknar kostnader och ledtider. Metod: Vårt arbete har utförts i fyra faser. Den första fasen bestod av att skapa en projektbeskrivning med avgränsningar som våra tre intressenter (unds Tekniska Högskola, Sigma Integra och Frigoscandia Distribution) var nöjda med, samt att, för våran del, skapa en övergripande förståelse och en insikt i hur projektet skulle angripas. Därefter startade processkartläggningen av Frigoscandias produktflöde, och då främst deras flöde till USA. Detta genomfördes för att identifiera de processer som vanligtvis innefattas i ett logistiskt flöde och hur dessa lämpligen kategoriseras. När vi analyserade processkartläggningen av Frigoscandias två delflöden kunde vi identifiera och isolera deras ingående komponenter. På så sätt kunde dessa komponenter frikopplas från praktikfallet och användas som delmoment i ett generellt logistiskt II

4 Slutsatser: flöde. Flödets båda delar gav oss en god grund för vårt huvudsyfte med processkartläggningen, vilket var att analysera vilka moment som vanligtvis förekommer i ett externt logistiskt flöde. Det skulle vara praktiskt olösbart att utforma kalkyler som kan ta hänsyn till alla de varierande förutsättningar som finns i logistiska flöden, och att försöka skulle bara resultera i bristande generalitet. Därför har vi utvecklat segmentkalkyler som i, så stor utsträckning som möjligt, ska kunna anpassas till det enskilda fallet, utan några färdiga mallar. Kalkylerna saknar helt information om den aktuella processens egenskaper och innehåller bara kostnaderna de ger upphov till, vilka måste anges av användaren. För att anpassa kalkyler till de individuella egenskaperna så har vi istället använt oss av våra erfarenheter inom simulering. Problemets natur kretsar kring just den höga flexibilitet och logiska modellering som erbjuds av ett simuleringsprogram. Ytterligare en viktig egenskap hos ett simuleringsprogram är förmågan att efterlikna realtid. Det system som är enklast att förstå är det som liknar verkligheten och en viktig del av verkligheten är känslan för tid och kronologi. Om verktyget I Costing färdigställs kommer det att användas som ett av Sigma Integras applikationer inom konceptet ogistic Intelligence. Det kommer att verka som ett hjälpmedel för Integra s logistikkonsulter att utvärdera kunders befintliga eller planerade logistikkostnader och som ett medel för att kommunicera både problemställning och resultat. nligt oss är konceptet fullt realiserbart och erbjuder en nyskapande arbetsmetod för kalkylering, vilken kombinerar disciplinerna för aktivitetsbaserad kalkylering, processkartläggning och dynamisk simulering i en kraftfull fusion. Ursprunget till den något okonventionella kalkylmetoden är tveklöst vår tvärvetenskapliga utbildningsprofil vilken kombinerar teknik och ekonomi. Det återstår som sagt fortfarande ett betydande arbete för att verktyget ska kunna bli verklighet. Vi har dock förslag på två befintliga program med vilka I Costing kan realiseras, nämligen xtend och xcel. Dessa båda program uppfyller tillsammans de kriterier vi ställer på I Costing och har, enligt rådslag med bättre vetande på unds Tekniska Högskola, inga problem att kommunicera. III

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Sigma Integra AB ogistics Intelligence I Tools Problemformulering Syfte Vision Avgränsningar Målgrupp Disposition & läsanvisningar Metod Val av ämne Projektets arbetsgång Angreppssätt Undersökningsmetod Insamling av data Primärdata Sekundärdata Intervjuernas utförande Databearbetning Fallstudie Val av fallföretag Validitet och reliabilitet Teori Transportsystem Val av transportmedel Transportkostnader & prissättning Metoder för prissättning nhetslaster astpallar Container Flak...17 IV

6 3.4 Processkartläggning Vad är en process? Processens komponenter och detaljeringsnivåer Processkartan Praktiskt kartläggningsarbete ABC-kalkylering ABC-principen Nyckelkomponenterna Processkartläggning Fallstudie på Frigoscandia Distribution Bakgrund Frigoscandia Flödet till plattformarna i USA Processkartläggning, del Distributionen till IKA:s varuhus i USA Processkartläggning, del Processer utanför praktikfallet Analys av processkartläggningen Flödet till plattformarna i USA Segmentering Distributionen till IKA:s varuhus i USA Segmentering Design av en generell processkarta Sammanfattning Kalkyler Bakgrund till segmentkalkylerna Flödeskalkylens komponenter Segmentkalkylens inre struktur Delkalkyler Kalkylobjekt Resurskostnader & resursdrivare Aktivitetskostnader & aktivitetstider Aktivitetsdrivare Kostnad & ledtid De fyra segmentkalkylerna administration agerhantering Transport Koordinationslagring Validering och test av kalkylerna Validering Test...49 V

7 6 Modellen I Costing Simulering ett flexibelt verktyg Kalkylmodulerna Kalkylobjekten Kalkylobjektet Kalkylobjektet försändelse Funktionsmodulerna I Tools & Destination I Pool Batch & Unbatch Divide & Attributsystemet Beteckningssystemet Att använda I Costing Arbetsgång Initiering Klientifiering Processkartläggning alt. processdesign Ingående processanalyser Förbereda I Tools Kalibrering och differentiering av kalkylerna Analys Simulera scenarios & What if s Analysera data & förbereda workshop Workshop Förevisa scenarios & What if s Tolka resultat & föreslå åtgärder Slutsatser Måluppfyllnad Möjligheter Begränsningar Förslag till systemlösning xtend xcel Källförteckning itteratur Arti lektroniska källor Muntliga Källor Fortlöpande samtal...71 VI

8 Bilaga 1: Intervjuformulär Bilaga 2: Frigoscandias USA-flöde Bilaga 3: Flödet från Staffanstorp till plattformarna i USA Bilaga 4: Delflöde 1, Administration Bilaga 5: Delflöde 1, agerhantering Bilaga 6: Delflöde 1, Transport Bilaga 7: Delflöde 1, Koordinationslagring Bilaga 8: Distributionen från plattformarna i USA till IKA-varuhusen Bilaga 9: Flödet från plattformarna i USA till IKA-varuhusen Bilaga 10: Delflöde 2, Administration Bilaga 11: Delflöde 2, agerhantering Bilaga 12: Delflöde 2, Transport Bilaga 13: Delflöde 2, Koordinationslagring Bilaga 14: Designad Process: Kalkylerbara flödesstrukturer Bilaga 15: Aktivitetsdrivare Bilaga 16: Kalkyl administration Bilaga 17: Kalkyl agerhantering Bilaga 18: Kalkyl Transport Bilaga 19: Kalkyl Koordinationslagring Bilaga 20: Typ Bilaga 21: Uträknad och anpassad data från typn Bilaga 22: Administration Bilaga 23: Warehouse Handling Bilaga 24: Shipping Bilaga 25: Coordination Stock Bilaga 26: xempelflöde 1 Bilaga 27: xempelflöde 2 Bilaga 28: xempelflöde 3 VII

9 Figurförteckning FIGUR 1.1: I S PANRAD KOMPONNTR...3 FIGUR 2.1: PROJKTTS OIKA FASR...7 FIGUR 3.1: PROCSSNS KOMPONNTR...19 FIGUR 3.2: PROCSSNS DTAJNIVÅR...19 FIGUR 3.3: PROCSSN KRÄVR BÅDA D INGÅND OBJKTN...20 FIGUR 3.4: PROCSSN KRÄVR NÅGOT AV D INGÅND OBJKTN...20 FIGUR 3.5: PROCSSN VRRAR BÅDA UTOBJKTN...20 FIGUR 3.6: PROCSSN VRRAR NÅGOT AV UTOBJKTN...20 FIGUR 3.7: TVÅ PARAA FÖDN...20 FIGUR 3.8: TVÅ ATRNATIVA FÖDN...21 FIGUR 3.9: PRINCIPN FÖR TRADITION PÅÄGGSKAKYRING RSP. ABC...24 FIGUR 3.10: HÄRDNINGN AV KOSTNADR TI KAKYOBJKTT...25 FIGUR 4.1: FRIGOSCANDIAS GOBAA NÄTVRK...27 FIGUR 5.1: FÖDSKAKYNS INGÅND KOMPONNTR...39 FIGUR 5.2: SCHMA SOM VISAR PRINCIPN FÖR SGMNTKAKYRNAS UPPBYGGNAD...41 FIGUR 6.1: KAKYMODURNA...51 FIGUR 6.2: PRINCIPSKISS ÖVR KAKYOBJKTT...53 FIGUR 6.3: PRINCIPSKISS ÖVR KAKYOBJKTT FÖRSÄNDS...54 FIGUR 6.4: FUNKTIONSMODURNA I TOOS & DSTINATION...55 FIGUR 6.5: FUNKTIONSMODUN I POO...56 FIGUR 6.6: FUNKTIONSMODURNA BATCH & UNBATCH...56 FIGUR 6.7: BATCH & UNBATCH I TT NKT FÖD...57 FIGUR 6.8: DIVID-MODUN...58 FIGUR 6.9: BTCKNINGSSYSTMT...59 FIGUR 7.1: FÖRSAGN ARBTSGÅNG FÖR I COSTING...60 FIGUR 7.2: XMP PÅ VISUAISRAD ANAYSR...65 VIII

10 1 Inledning I detta kapitel redogörs för arbetets bakgrund, dess allmänna riktlinjer och mål, samt disposition och läsanvisningar. 1.1 Bakgrund Sigma Integra AB Sigma AB eftersträvar att säkra sina kunders konkurrenskraft genom att leverera lösningar och konsulttjänster inom IT-området. Verksamheten är uppbyggd med nischade dotterbolag som utvec tjänster och produkter i samarbete med sina kunder. 1 fter en marknadsanpassning 2002 har Sigma idag ca 850 anställda vid ett 20-tal dotterbolag. 2 Integra har ingått i Sigma koncernen sedan 1996 då Integra först blev uppköpta av xallon som i sin tur köptes av Sigma AB. 3 Sigma Integra har idag ca 50 anställda, varav nästan alla är stationerade på kontoret i Malmö, och omsätter ca 60 miljoner kronor. 4 Företaget levererar IT-baserade konsultlösningar för affärssystem, integration, e-handel och nu även inom logistik. 5 Integra är verksam inom området affärssystem och erbjuder det egna affärssystemet Bison som är speciellt lämpat för handels- och grossistföretag, samt utför konsultuppdrag på affärssystemet PRMS och standardsystemet Movex. Den övergripande strategin är att ha en kontinuitet med kunderna. De siktar på att vara en långsiktig samarbetspartner för medelstora och stora företag vad gäller ITbaserad affärsutveckling. Prioriteten är alltid lönsamhet före okontrollerad tillväxt. 6 Som ett led i utvecklingen har Sigma Integra de senaste åren börjat satsa på logistikkompetens och ogistics Intelligence är ett koncept som ingår i denna satsning Tidningen Summerat num Danielsson, ars, Computer Sweden 5 feb

11 Kapitel 1: Inledning ogistics Intelligence I (ogistics Intelligence) är Integras framtidskoncept för företag som vill förbättra sin lönsamhet genom effektivare varuförsörjning och logistik. Konceptet ska omfatta såväl tillvägagångssätt som praktisk arbetsmetodik och det ska innehålla ett flertal applikationer för kvantitativa analyser av flöden och lager i sin svit av verktyg. Gemensamt för alla dessa är att de uteslutande och direkt ska arbeta med reella driftsdata från företagens affärssystem. 8 I ska baseras till lika stora delar på handgripliga logistikverktyg som praktiska arbetsmetoder och grundar sig på att företagets egen personal aktivt involveras i utvecklingsarbetet. 9 I s planerade komponenter och en kort beskrivning: Tools - Utgångspunkten för alla I-applikationer Warehouse - Aktivitetsanalys för lagret Costing - Costing av sändningar Stockpoint - Materialflödesoptimering Masterplan - Huvudplanering Supplychain - Konsoliderad flödesplanering för flera bolag Basic data - Underhåll och revision av parametrar Monitor - Operationell uppföljning apal - Flödes- och lageranalys 10 8 Intervju Anders Hjelset, fortlöpande samtal

12 Kapitel 1: Inledning ndast Stockpoint är idag så långt kommet i utvecklingen att tester kan göras på kund. Det är nu vårt jobb att initiera arbetet med I Costing, medan övriga komponenter fortfarande är på planeringsstadiet, se figur 1.1. Warehouse Stockpoint Costing apal I Tools Masterplan Monitor Basic data Supplychain Figur 1.1: I s planerade komponenter I Tools I Tools är en databas som är utgångspunkten för alla I s applikationer. Databasen tar först hjälp av I Scope, som är ett integrerat verktyg för urvalsgenerering av data, för att välja ut relevant information. Informationen hämtas från kundernas affärssystem och struktureras om på ett för I lämpligt sätt Problemformulering Med utgångspunkt i det uppdrag vi ställts inför har vi identifierat följande problemställning: Hur kan en flexibel och generell modell utformas för kalkylering och benchmarking av olika transport- och hanteringsalternativ? 11 Intervju Anders Hjelset, fortlöpande samtal 3

13 Kapitel 1: Inledning 1.3 Syfte Det övergripande syftet är att leverera en grund för vidareutvecklingen av verktyget I Costing, men kan även brytas ner i att: Analysera vilka moment som vanligtvis förekommer i ett externt logistiskt flöde. Undersöka vilka resurser dessa moment tar i anspråk samt hur deras förbrukning påverkas. Upprätta kalkyler för kostnader och ledtider. Fastställa erfliga driftsdataunderlag. Utveckla ett verktyg för att skräddarsy kalkyleringen efter varierande flöden. Inleda arbetet med ett användargränssnitt för ett komplett verktyg. Ge förslag på lämpligt handhavande av I Costing. 1.4 Vision Att skapa en flexibel modell som, implementerad med lämplig programvara, kan analysera och dynamiskt simulera resursbehov och kostnader för administration, fysisk hantering och transport av kund. 1.5 Avgränsningar I uppgiften ingår att fastställa de teoretiska förutsättningarna för det kommande verktyget I Costing. Däri ingår inte att leverera den färdigställda programvaran för kommersiellt bruk. I uppgiften ingår att utreda vilken indata I Costing behöver, inte hur dessa data samlas in eller beräknas. 1.6 Målgrupp Rapporten riktar sig i första hand till vår uppdragsgivare Sigma Integra AB, men även till Frigoscandia Distribution AB samt studenter med ekonomi- och logistikintresse. 4

14 Kapitel 1: Inledning 1.7 Disposition & läsanvisningar Rapporten är uppdelad i två delar. I sin helhet beskriver den vårt arbete i detalj från förberedande fältstudier fram till vårt förslag på hur verktyget I Costing ska utformas. äsare som framförallt är intresserade av själva lösningen till problemformuleringen kan med fördel prioritera del II. Anledningen till att rapporten skiljer sig något från den traditionella strukturen av en akademisk rapport är att vi inte tycker att denna kapitelindelning lämpar sig i vårt fall. Skulle våra kapitel trots allt delas in efter den formella rapportstrukturen så kan kapitel 4 betraktas som empiri medan kapitel 5, 6 och 7 utgör analysdelen. Slutsatsen återfinns i kapitel 8. Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i varje kapitel. Del I Del II Kapitel 1: Inledning I detta kapitel redogörs för arbetets bakgrund, dess allmänna riktlinjer och mål, samt disposition och läsanvisningar. Kapitel 2: Metod I detta kapitel föras projektets arbetsgång samt hur vi gått tillväga för att uppnå syftet. Kapitel 3: Teori I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av, för arbetet, relevanta teorier. Kapitel 4: Processkartläggning I detta kapitel redogör vi för vårt processkartläggningsarbete på Frigoscandia samt för analys och generalisering av våra observationer. Kapitel 5: Kalkyler I detta kapitel definieras kalkylerna för de segment som identifierades under processkartläggningen och som utgör huvudkomponenterna i I Costings kalkyleringsfunktion. Kapitel 6: Modellen I Costing I detta kapitel presenteras verktygen för, samt principen bakom modellering och simulering av ett önskat flöde. Kapitel 7: Att använda I Costing I detta kapitel föreslås en övergripande metodik för arbetet med det färdiga verktyget I Costing, med ingående granskning av vissa moment. Kapitel 8: Slutsatser I detta kapitel diskuteras hur väl lösningen uppfyller målsättningen samt hur den skulle kunna utvecklas till en programvara. Kapitel 9: Källförteckning 5

15 2 Metod I detta kapitel föras projektets arbetsgång samt hur vi gått tillväga för att uppnå syftet. 2.1 Val av ämne I vårt letande efter ett intressant och utvecklande examensarbete så fastnade vi tidigt för Sigma AB. Vi hade båda kommit i kontakt med Sigmakoncernen i olika sammanhang, såsom vid arbetsmarknadsdagar och personliga kontakter, och fått ett positivt intryck. När vi studerade Sigma Integra AB:s företagsbeskrivning såg vi att flera av de vetenskapliga ämnesområdena stämde väl överens med vår utbildningsprofil och kärnverksamheten med affärssystem verkade intressant. Dessutom kunde vi konstatera att Integra nyligen påbörjat en satsning på logistik, vilket vi båda fördjupat oss i under slutet av vår utbildning. Tillsammans med Sigma Integra bestämdes att vårt exjobb skulle utreda det nya verktyget I Costing, ett verktyg som ska utvecklas från grunden. 2.2 Projektets arbetsgång Initialfasen av vårt projekt bestod av att skapa en projektbeskrivning med avgränsningar som alla våra tre intressenter (unds Tekniska Högskola, Sigma Integra och Frigoscandia Distribution) var nöjda med, samt, för våran del, att skapa en övergripande förståelse och en insikt om hur projektet skulle angripas. Därefter startade processkartläggningen av Frigoscandias produktflöde, och då främst deras flöde till USA. Detta för att kunna lokalisera vilka processer som innefattas i ett logistiskt flöde och vilka kostnadsdrivare dessa processer har. ftersom vi inte kunde studera de delarna av Frigoscandias USA-flöde som bedrivs i USA så har vi även tittat på Staffanstorpslagrets hantering av varor ämnat till bland annat Tyskland. Detta eftersom lagerhanteringen i Tysklandsflödet kan likställas med den som sker i USA. Processkartläggningen har gjorts så detaljerad som möjligt, inom ramarna för projektbeskrivningen, för att kunna legitimera de förenklingar vi har gjort i den generella modellen. 6

16 Kapitel 2: Metod När processkartläggningen blivit har vi kategoriserat delprocesserna för att kunna göra en lämplig indelning som grund till kalkylerna. Därefter tog arbetet med kalkylerna vid, vilket vi valt att angripa genom att leta resurskostnader, resursdrivare, aktivitetskostnader och aktivitetsdrivare i Frigoscandias USA-flöde. Parallellt med upprättandet av kalkylerna gjorde vi en egen ene modell där vi kunde göra ett test av en typ från ett av IKA-varuhusen i USA. Detta framförallt för att lokalisera brister i våra kalkyler. xjobbet har inte innefattat utvecklingen av en fungerande programvara utan endast underlaget för denna. Som sista del har vi sammanställt underlaget för vår modell, färdigställt vår akademiska rapport och redovisat resultatet för våra tre intressenter. För en övergripande bild av projektets olika faser se figur 2.1. Utveckla modelleringsverktyg för att skräddarsy flödeskalkyler Sammanställa generell modell Sammanställa rapporten Projektets uppstart på Sigma Definiera & avgränsa uppdraget Förståelse, Metodik, söka teori ngagera Frigoscandia Knyta kontakter Identifiera kostnader & kostnadsdrivare. Upprätta segmentkalkyler enligt teorin om ABC-kalkylering Generalisera kalkylerna och validera dem hos Frigoscandia Processkartlägga Frigoscandias USA-flöde Identifiera karaktäristiska, återkommande processer och segment Skapa generell processkarta Figur 2.1: Projektets olika faser 7

17 Kapitel 2: Metod 2.3 Angreppssätt Det finns två huvudsakliga angreppssätt inom utredningsarbete, deduktiv och induktiv metod. Dessa två förfarande utgör de två huvudsakliga och motsatta strategierna i vetenskapligt arbete. Det går inte att hävda att det valda angreppssättet är det enda rätta, men vi kan bedöma hur väl det stämmer överens med vår situation och hur väl det svarar mot vårt syfte. Det deduktiva tillvägagångssättet är det mest använda sättet, där utgångspunkten är att generella principer från teorin testas i praktiken. Resultatet uppnås genom analyser av observationer och logisk slutledning. Helt motsatt är det induktiva tillvägagångssättet som utgår från skilda fenomen och observationer för att ansluta till befintliga teorier eller modeller. 12,13 Vi har valt att kombinera dessa två angreppssätt och följa en abduktiv ansats. n sådan ansats innebär att ett enskilt fall tolkas utifrån ett mönster som är övergripande och hypotetiskt, om det visar sig fungera så kan det användas som en föring av fallet ifråga. Tolkningen av resultatet bör därefter bestyrkas och jämföras med andra fall. Det tillkommer dessutom nya moment i användandet av den abduktiva ansatsen. Under arbetets gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt men även teorin justeras och förfinas, vilket förhoppningsvis leder till en ökad problemförståelse Undersökningsmetod Det finns generellt två metoder att arbeta utifrån, en kvalitativ och en kvantitativ metod. Vilken metod som väljs är beroende på vilket resultat som önskas uppnås med arbetet. Det kvalitativa angreppssättet syftar till att skapa en djup förståelse om ett fåtal undersökningsenheter, medan den kvantitativa metoden syftar till att få en övergripande förståelse över ett stort antal undersökningsenheter. Det kvalitativa angreppssättet är en iterativ metod där tonvikten skjuts från hårddata, som matematik och statistik, till mjukdata, vilket gör det ene att se vilken information som behöver kompletteras. Det blir inte, som i den kvantitativa metoden, ett arbete med siffror utan istället mer en tolkning av informationen och betoningen är förståelse snarare än föring. 12 Backman, J, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur und riksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn Alvesson M, Sköldberg K, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur und

18 Kapitel 2: Metod Till skillnad från den kvalitativa metoden så lägger alltså den kvantitativa metoden tonvikten på siffror och statistik. Mätmetoderna är formaliserade och hårt styrda från forskarens sida. Den statistiska mätmetoden spelar också en stor roll i sammanhanget eftersom det framförallt är hårddata som bearbetas och analyseras. Meningen är att analysen av dessa hårddata ska kunna svara på det huvudsakliga målet vilket är att föra de företeelser som utreds. 15 Vår undersökningsmetod måste sägas vara kvalitativ eftersom vi har utfört våra studier på ett enskilt företag och dessutom huvudsakligen på ett av deras flöde, om än ett stort sådant. Med hjälp av vår processkartläggning har vi fått en djup förståelse av hur distributionen sker till USA, i Frigoscandias fall, och vilka delar som ingår i ett logistiskt flöde. Även våra intervjuer har genomförts med en kvalitativ metod, vilket vi kommer att gå djupare in på nedan. 2.5 Insamling av data Det finns framförallt två kriterier att skilja mellan i arbetet att samla in de data som behövs. Kvalitativa och kvantitativa data Primära eller sekundära data Begreppen kvalitativt och kvantitativt har vi redan behandlat. Det som skiljer primärdata och sekundärdata är vem det är som ursprungligen samlat in den Primärdata Primärdata är data som man själv måste samla in. Det finns huvudsakligen tre tekniker att använda sig av: observationer, enkäter och intervjuer. Det finns ett antal faktorer som påverkar valet av insamlingsteknik. Som exempel på faktorer som inverkar kan det nämnas: problemets karaktär, hur många observationer som krävs och vilka resurser som finns tillgängliga. 17 Observationer kommer främst till användning vid studier av slutna system med hög stabilitet och kontinuitet, vilket inte har lämpat sig särskilt väl för vårt arbete. Inte heller enkäter passade för vår del då det framförallt används vid insamlandet av hårddata genom standardiserade frågeformulär. Vi valde därför att använda oss av det återstående alternativet med intervjuer, vilket passade bra då vi ville skapa en djup förståelse av logistiska flöden. Den primärdata som används i uppsatsen är alltså främst baserad på enskilda intervjuer. De enda observationerna vi har gjort 15 Holme, I.M & Solvang B.K., Forskningsmetodik, Studentlitteratur und riksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn riksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn

19 Kapitel 2: Metod har skett på Frigoscandia i Staffanstorp, där fick se hur lagerhanteringen sker på deras fryslager Sekundärdata Sekundärdata är i motsats till primärdata material som samlats in av andra personer. Det material som klassas som sekundärdata i denna rapport är de böcker som vi använt till detta kapitlet och till teorikapitlet, samt den information vi hämtat från och Internet Intervjuernas utförande Vi baserade våra intervjuer på en generell, övergripande mall som vi mestadels använde som ett stöd för att få svar på våra nyckelfrågor, se bilaga 1. Metoden kan alltså sägas vara kvalitativ och de intervjuade hade själv möjlighet att påverka intervjuns innehåll inom ramarna för undersökningen. Vår del i intervjuerna bestod mest av att framföra inom vilka områden vi saknade information och sedan försöka styra intervjuerna åt det hållet vi ansåg vara mest önskvärt. Vår målsättning var hela tiden att låta de intervjuade få tala fritt för att undvika allt för styrda svar, men då relevanta delar berördes så ställde vi följdfrågor Databearbetning ftersom vi mestadels fått vår information genom intervjuer så har stora delar av vår tid gått åt till att bearbeta informationen vi fått under dessa. fter varje intervjutillfälle har vi satt oss ner och diskuterat vad som sagts och hur vi ska använda informationen som framkommit. I början av arbetet lades mest energi på att få fram en korrekt processkarta för att, under arbetets gång, övergå till att komplettera processkartan och utarbeta våra kalkyler. För att undvika faktafel så kontaktade vi intervjupersonerna antingen per telefon eller via e-post efter varje sammanställning, detta för att möjliggöra korrigering av felaktigheter och för att ställa kompletterande frågor. 2.6 Fallstudie Fallstudier definieras som en undersökning av ett fåtal objekt i en mängd avseende. Undersökningen sker på en mindre grupp där vikten läggs på helhetsperspektivet för att införskaffa så mycket information som möjligt. För att möjliggöra detta sker informationsinsamlingen bland annat genom intervjuer, observationer och dokument. Fallstudier görs ofta, och med fördel, i respondentens naturliga miljö. 18 riksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn

20 Kapitel 2: Metod Inom fallstudier finns det två grundsyner, nomotetisk och ideografisk. Den nomotetiska synen ser utredningen som ett sätt att bidra till allmänna lagar, medan den ideografiska modellen ser fallet mer som ett isolerat fenomen eller en engångshändelse. n fallstudie blir en avvägningsfråga mellan bredd och djup. Studeras endast ett fall så fås en djup och detaljrik studie, men risken är då att den blir allt för situationsspecifik. På samma sätt, fast med omvänd verkan, fås ett brett underlag om väldigt många fall studeras. Med andra ord är det ett viktigt val som måste tas tidigt under arbetets gång. 19,20 Som tidigare nämnts har vi i detta arbete valt en kvalitativ fallstudie där vi utgår från vårt fallföretag Frigoscandia och studerar framförallt deras USA-flöde ingående. Detta har gett oss en djup förståelse för Frigoscandias materialflöde och det gav oss också möjligheten att på ett legitimt sätt kunna förenkla detta till ett mer generellt flöde Val av fallföretag Valet av fallföretag gjordes av våra handledare på Sigma Integra. Frigoscandia är sedan tidigare kund till Sigma Integra och har fungerat perfekt som fallföretag i vårt projekt eftersom de kunde tillhandahålla ett brett underlag för våra studier. Vi har studerat flödet från underleverantörerna, via tredjepartslogistikföretaget Frigoscandia, till IKA:s varuhus i USA. Frigoscandias flöden är väldigt stora och innefattar dessutom samtliga transportsätt, även om flygtransporter endast används i nödfall. Detta har passat bra då vår målsättning har varit att skapa en så generell modell som möjligt. n annan aspekt är att vi fått tillgång till lämpliga intervjupersoner på Frigoscandia. Genom arrangerade möten har vi fått intervjua personer som haft god inblick i de eftersökta processerna. 2.7 Validitet och reliabilitet Validitet kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det den är avsedd att mäta, eller att överensstämmelsen mellan den teoretiska referensramen och empirisk data är god. Med andra ord kan en valid mätning sägas vara fri från systematiska fel riksson & Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn Holme, I.M & Solvang B.K., Forskningsmetodik, Studentlitteratur und riksson & Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, iber ekonomi Karlshamn

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Vart tog träden vägen?

Vart tog träden vägen? Vart tog träden vägen? - En uppsats om stormen Gudruns påverkan på skogsindustrins distributionssystem - Kandidatuppsats i företagsekonomi Växjö universitet EKL 361 Logistik, VT 06 Handledare: Leif Enarsson

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Fallstudie på Liseberg AB

Fallstudie på Liseberg AB G Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Institutionen för informatik Examensarbete II, D-nivå i informatik Vårterminen 2001 Rationalisering av fakturahanteringsprocessen med hjälp av elektronisk dokumenthantering

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige

Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 591 LUNDS UNIVERSITET 2004-01-13 Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige Författare Jenny Larsson Martin

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Mobila lösningar för internt bruk i verksamheter. Mobile solutions for internal use in organizations

Mobila lösningar för internt bruk i verksamheter. Mobile solutions for internal use in organizations Mobila lösningar för internt bruk i verksamheter Vad påverkar intresset eller beslutet att införa detta mobila IT-stöd? Mobile solutions for internal use in organizations What affects the interest or the

Läs mer

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande ISRN-nr LIU-IEI-FIL-A--10/00796--SE Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande Information systems liquidation Mapping motives, decisions and practical

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Examensarbete, 20 p januari, 2007 Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling

Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling 2006-06-05 Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling Abstrakt Utveckling sker överallt i samhället idag och processer för systemutveckling utgör inget undantag. Denna

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Kandidatuppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd: 15 juni, 2007 Författare: Handledare: Examinatorer: Engwall, Emma

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG QLIKVIEW I PRAKTIKEN - FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG DAVID RYDIN JOHN SANDBERG 2011 09-01 - LINKÖPING Examensarbete LIU- IEI- TEK- A- - 11/01195- - SE Avdelningen ekonomiska informationssystem

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer