kl Ärendegenomgång Gruppmöte Beslutsomgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång"

Transkript

1 Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl Ärendegenomgång Gruppmöte Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson (M) 2:e vice ordf Sture Nilsson (S) Anita Frisk-Kjell (S) Bengt Karlsson (S) Hilkka Andersson (S) Anders Rapp (S) Margreth Johnsson (S) Bo Eriksson (MP) Fahimeh Nordborg (V) Maria Nilsson (KD) Remigiusz Bielinski (M) Marie-Louise Coon (M) Mats Häggner (C) Ej tjänstgörande ersättare Dan Möllengård (FP) kl Olov Säfström (S) Anita Ståhl (S) Agneta Stroh (S) kl Jolanta Walkow (S) kl Esther O Hara (MP) Tobias Sandberg (V) kl Michael Meijer (M) Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, VD Folkets Hus Jonas Torrestad 185, förvaltningschef Said Niklund 205, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson Utses att justera Peter Eriksson med Bengt Karlsson som ersättare. Tid för justering Måndag den 6 oktober 2014 Paragrafer Sekreterare Ordförande. Ulla Andersson. Paul Åkerlund Justerande. Peter Eriksson ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Stadskansliet Adress Stadshuset Gärdhemsvägen Trollhättan Underskrift..

2 Innehållsförteckning Ärende 185 Information om Folkets Hus 186 Delegationsärenden, dnr 2014/ Meddelanden, dnr 2014/ Ärenden till kommunfullmäktige, dnr 2014/ Budgetrapport augusti samt delårsbokslut, dnr 2014/ Antagande av detaljplan för Spikön m.fl. öar, centrala staden dnr 2014/ Överföring av stadens renhållningsverksamhet till Trollhättan Energi AB, dnr 2014/ Reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi AB, dnr 2014/ Reviderade ägardirektiv för Trollhättan Energi AB, dnr 2014/ Begäran om ägartillskott för målgruppsförändring inom språkintroduktionen, Kunskapsförbundet Väst, dnr 2014/ Begäran om ägartillskott för täckande av underskott, Kunskapsförbundet Väst, dnr 2014/ Överföring av idrottshallar från Kunskapsförbundet Väst till Trollhättans Stad, dnr 2014/ Försäljning av tomträtt, Stensmedjan 5, Klintvägen, dnr 2014/ Exploatering inom Liljedal, vid Hultsjön i Skogshöjden, dnr 2010/ Redovisning av inkomna, ännu ej behandlade motioner, dnr 2014/ Uppföljning av motioner som bifallits den senaste tvåårsperioden, dnr 2014/ Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2015, dnr 2014/ Tidplan för kommunstyrelsens sammanträden, samt tidplan för bokslut, uppföljning och budget 2015, dnr 2014/516

3 203 Igångsättningstillstånd HVB för ensamkommande barn Dannebacken, dnr 2014/ Uppdragsbeskrivning för upphandling av Affärssystem/PAlönesystem, dnr 2014/ Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn, dnr 2013/ Svar på revisionsrapport Granskning av stadens lönesystem, dnr 2014/ Yttrande över detaljplan för del av Skördetröskan 6 m fl, Kronogården, samråd, dnr 2014/ Yttrande över Digital agenda i Västra Götaland, dnr 2014/ Yttrande över förordning (1994:1236) om producentansvar däck, dnr 2014/ Yttrande över Verksamhetsplan 2015 för Fyrbodals kommunalförbund, dnr 2014/ Yttrande över betänkande Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39), dnr 2014/ Yttrande över vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning för vindkraftverk enligt 16 kap 4 miljöbalken, dnr 2014/ Yttrande över Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Västra stambanan, dnr 2014/ Anslag för utveckling av SAAB:s bilmuseum, dnr 2012/54

4 Ks 185 Dnr Information om Folkets Hus Jonas Torrestad, VD för Folkets Hus, informerar om verksamheten i Folkets Hus, som består av flera delar. Biografverksamhet - har idag ca besökare, vilket är en ökning sen biografen byggdes om. Alla tre salongerna har 3D, så även Hebeteatern. Samarbete sker med bl.a. Film i Väst och Trollhättans filmstudio. Restaurang Bacchus - serverar ca 500 luncher idag, varav ca 200 kommer från Folkuniversitetet. Kulturarrangemang - Man samarbetar med ett antal olika föreningar som musik- och teaterföreningar etc. Exempelvis samordnas annonseringen för alla som har arrangemang i Folkets Hus. Konferensverksamhet Samarbete sker med First hotell Älvhögsborg och Nova. I sammanhanget är Trollhättans nya Convention Bureau viktig.

5 Ks 186 Dnr 2014/ Anmälan av delegationsbeslut Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, ekonomichef, exploateringschef, upphandlingschef och stadsjurist, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning fattade beslut. Kommunstyrelsens beslut Anmäls och läggs till handlingarna.

6 Ks 187 Dnr 2014/ Meddelanden Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober Kommunstyrelsens beslut Meddelas och läggs till handlingarna.

7 Ks 188 Dnr 2014/ Ärenden till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut Paragraferna , på dagens sammanträde skall behandlas i kommunfullmäktige.

8 Ks 189 Dnr 2014/99 Budgetrapport augusti samt delårsbokslut Ekonomikontoret har sammanställt en budgetrapport per den 31 augusti Rapporten omfattar en bedömning av budgetutfallet vid årets slut samt en sammanställning av redovisningen per den 31 augusti med delårsbokslut. Det samlade resultatet bedöms bli - 38,8 mkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas öka 5,9 % och bli 2 897,8 mkr, 9,5 mkr lägre än budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott om 37,8 mkr. Augustirapport - skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25, 29 september Förvaltningsberättelse Nämndernas rapporter per den 31 augusti Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att: 1. Kommunfullmäktige minskar nämndernas driftbudgetramar och finansnettot med 3,2 mkr 2014 på grund av att Trollhättans Tomt AB sänker hyrorna för verksamhetsfastigheter från och med fjärde kvartalet i samband med omplacering av lån. 2. Kommunfullmäktige beviljar Kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag och höjd investeringsram 2014 med 5,6 mkr för anläggning av konstgräs på Torsbovallen. Anslaget täcks inom oförändrad total investeringsram 120 mkr. Anm: Utförandet har tidigarelagts från 2015 till 2014 genom tillfällig finansiering av TBIS. 1. Kommunstyrelsen beviljar Utbildningsnämnden anslag med 6,0 mkr för målgruppsökningar. Anslaget disponeras ur avsatta medel inom KS anslag särskilda åtgärder. 2. Kommunstyrelsen beviljar Arbetsmarknads- och socialnämnden tilläggsanslag med 460 tkr för personalförstärkning. Anslagen täcks ur anslaget för oförutsedda utgifter. Styrelsen avvaktar till bokslutet med prövning av nämndens framställning om tilläggsanslag motsvarande övrigt underskott enligt prognos.

9 Forts ks Kommunstyrelsen avslår Omsorgsnämndens framställning om tilläggsanslag med 8,1 mkr. Äskandena får prövas inför 2015 i den fortsatta budgetberedningen. Begäran av täckning av merkostnader för Estelle kommer att beredas av personalutskottet. 4. Kommunstyrelsen godkänner rapport från egen förvaltning. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsen beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar Utbildningsnämnden anslag med 6,0 mkr för målgruppsökningar. Anslaget disponeras ur avsatta medel inom KS anslag särskilda åtgärder. 2. Kommunstyrelsen beviljar Arbetsmarknads- och socialnämnden tilläggsanslag med 460 tkr för personalförstärkning. Anslagen täcks ur anslaget för oförutsedda utgifter. Styrelsen avvaktar till bokslutet med prövning av nämndens framställning om tilläggsanslag motsvarande övrigt underskott enligt prognos. 3. Kommunstyrelsen avslår Omsorgsnämndens framställning om tilläggsanslag med 8,1 mkr. Äskandena får prövas inför 2015 i den fortsatta budgetberedningen. Begäran av täckning av merkostnader för Estelle kommer att beredas av personalutskottet. 4. Kommunstyrelsen godkänner rapport från egen förvaltning. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige minskar nämndernas driftbudgetramar och finansnettot med 3,2 mkr 2014 på grund av att Trollhättans Tomt AB sänker hyrorna för verksamhetsfastigheter från och med fjärde kvartalet i samband med omplacering av lån. Kommunfullmäktige beviljar Kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag och höjd investeringsram 2014 med 5,6 mkr för anläggning av konstgräs på Torsbovallen. Anslaget täcks inom oförändrad total investeringsram 120 mkr. Anm: Utförandet har tidigarelagts från 2015 till 2014 genom tillfällig finansiering av TBIS.

10 Forts ks 189 Beslutet expedieras till Utbildningsnämnden Arbetsmarknads- och socialnämnden Omsorgsnämnden Ekonomikontoret

11 Ks 190 Dnr 2014/ Antagande av detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden En detaljplan har tagits fram för Spikön m fl öar. Spikön är samlingsnamnet på en sammanhängande rad av öar mellan Göta älv och trafikkanalen. Planområdet omfattar öarna mellan klaffbron i söder och Hjulkvarnsholmen i norr samt de vattenområden som omfattas av gästhamnen och broarna. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en utveckling av Spikön som ett stadsnära park- och strövområde, tillgängligt för alla. Byggnads- och trafiknämnden beslutade i mars 2014 att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planen har varit utställd 28 maj till 27 juni Inkomna synpunkter har sammanfattats i ett Utlåtande efter utställning. Byggnads- och trafiknämnden har godkänt förslag till detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden, samt överlämnat planen till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingar detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden. Byggnads- och trafiknämndens beslut den 28 augusti 2014, 213. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 10 sept. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden.

12 Ks 191 Dnr 2014/ Överföring av stadens renhållningsverksamhet till Trollhättan Energi AB Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 att utreda förutsättningarna för en överföring av tekniska förvaltningens verksamhet till Trollhättan Energi AB (TEAB). Styrgruppen för utredningen beslutade tidigt under processen att tekniska förvaltningens produktionsenhet ska fortsätta att tillhöra stadens organisation samt att sotningsverksamheten föreslås överföras till NÄRF, vilket kommer att behandlas i ett särskilt ärende. Mot denna bakgrund och efter genomförd utredning föreslås att Renhållningsverksamheten överförs till Trollhättan Energi AB (TEAB) från och med den 1 januari Produktionsverksamheten föreslås kvarstanna i stadens organisation och tillhöra kommunstyrelsens verksamhet. Tekniska nämnden föreslås avvecklas per den 31 december Förhandlingar enligt MBL 11 har genomförts med berörda fackliga organisationer i Trollhättans Stad, varvid parterna förklarat sig eniga om förslaget. Överlåtelseavtal avseende renhållningsverksamheten. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 17 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att: 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den taxefinansierade delen av tekniska förvaltningens organisation för Renhållning från och med den 1 januari 2015 överförs till Trollhättan Energi AB. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till överlåtelseavtal.

13 Forts ks 191 / 2 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att till Trollhättan Energi AB försälja de tillgångar som framgår av överlåtelseavtalet. Försäljningspriset utgörs av tillgångarnas bokförda värde, ca mkr. Slutgiltigt värde fastställs i 2014 års bokslut. Försäljningen ska vara genomförd senast 31 mars Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Trollhättan Energi AB färdigställer sluttäckningen av Munkebotippen. Staden äger även fortsättningsvis anläggningen. Bolaget arrenderar anläggningen av Staden och sköter drift, tillsyn och erforderlig miljörapportering till tillsynsmyndigheten. 5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Trollhättan Energi AB per den 1 januari 2015 övertar Stadens avsättning som är hänförlig till sluttäckning av Munkebotippen. Staden ska i den avräkning som sker, täcka Trollhättan Energi AB för avsättning för sluttäckning av Munkebotippen motsvarande avsättningen per 31 december 2014 i Stadens bokslut. 6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att om sluttäckningen får en högre utgift än reglerad avsättning per den 31 december 2014, ansvarar Staden för merutgiften och betalar beloppet till Bolaget. Om sluttäckningen få en lägre utgift än reglerad avsättning per den 31 december 2014 ska överskottet tillfalla Staden och Bolaget betalar beloppet till Staden. 7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra det politiska ansvaret för den del av renhållningsverksamheten som inte överförs till Trollhättan Energi AB, produktionsverksamheten samt ansvaret för industrijärnväg och hamn från Tekniska nämnden till kommunstyrelsen samt med anledning härav uppdra åt stadsdirektören att utarbeta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen vilket kan behandlas av kommunfullmäktige senast 31 december 8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tekniska nämnden avvecklas 31 december 9. Kommunstyrelsen beslutar att de lokaler som nyttjas för renhållningens verksamhet uthyrs till TEAB samt uppdra åt stadsdirektören att detta regleras i ett hyresavtal mellan parterna.

14 Forts ks 191 / Kommunstyrelsen beslutar att organisationen för den del av renhållningsverksamheten som inte överförs till Trollhättan Energi AB, produktionsverksamheten samt ansvaret för industrijärnväg och hamn förs från tekniska förvaltningen till kommunstyrelsens verksamheter samt, som en följd av överföringen, uppdra åt stadsdirektören att utarbeta förslag till detaljorganisation för berörd verksamhet. Peter Eriksson yrkar att ärendet återremitteras för en djupare ekonomisk analys av sammanslagningen. Remigiusz Bielinski och Marie- Louise Coon instämmer i återremissyrkandet. Bengt Karlsson instämmer i ordförandens yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer därefter proposition på sitt eget och Bengt Karlssons yrkande och finner att detta bifalls. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att de lokaler som nyttjas för renhållningens verksamhet uthyrs till TEAB samt uppdra åt stadsdirektören att detta regleras i ett hyresavtal mellan parterna. Kommunstyrelsen beslutar att organisationen för den del av renhållningsverksamheten som inte överförs till Trollhättan Energi AB, produktionsverksamheten samt ansvaret för industrijärnväg och hamn förs från tekniska förvaltningen till kommunstyrelsens verksamheter samt, som en följd av överföringen, uppdra åt stadsdirektören att utarbeta förslag till detaljorganisation för berörd verksamhet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att den taxefinansierade delen av tekniska förvaltningens organisation för Renhållning från och med den 1 januari 2015 överförs till Trollhättan Energi AB.

15 Forts ks 191 / 4 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till överlåtelseavtal. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att till Trollhättan Energi AB försälja de tillgångar som framgår av överlåtelseavtalet. Försäljningspriset utgörs av tillgångarnas bokförda värde, ca mkr. Slutgiltigt värde fastställs i 2014 års bokslut. Försäljningen ska vara genomförd senast 31 mars Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättan Energi AB färdigställer sluttäckningen av Munkebotippen. Staden äger även fortsättningsvis anläggningen. Bolaget arrenderar anläggningen av Staden och sköter drift, tillsyn och erforderlig miljörapportering till tillsynsmyndigheten. Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättan Energi AB per den 1 januari 2015 övertar Stadens avsättning som är hänförlig till sluttäckning av Munkebotippen. Staden ska i den avräkning som sker, täcka Trollhättan Energi AB för avsättning för sluttäckning av Munkebotippen motsvarande avsättningen per 31 december 2014 i Stadens bokslut. Kommunfullmäktige beslutar att om sluttäckningen får en högre utgift än reglerad avsättning per den 31 december 2014, ansvarar Staden för merutgiften och betalar beloppet till Bolaget. Om sluttäckningen få en lägre utgift än reglerad avsättning per den 31 december 2014 ska överskottet tillfalla Staden och Bolaget betalar beloppet till Staden. Kommunfullmäktige beslutar att överföra det politiska ansvaret för den del av renhållningsverksamheten som inte överförs till Trollhättan Energi AB, produktionsverksamheten samt ansvaret för industrijärnväg och hamn från Tekniska nämnden till kommunstyrelsen samt med anledning härav uppdra åt stadsdirektören att utarbeta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen vilket kan behandlas av kommunfullmäktige senast 31 december Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska nämnden avvecklas 31 december Reservation Peter Eriksson, Maria Nilsson, Remigiusz Bielinski, Marie-Louise Coon och Mats Häggner reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet.

16 Ks 192 Dnr 2014/ Revidering av bolagsordning för Trollhättan Energi AB Bolagsordningen i Trollhättan Energi AB (TEAB) behöver revideras med anledning av förslaget att stadens renhållningsverksamhet ska överföras till TEAB fr.o.m. den 1 januari Ändringarna berör dels, 2 Verksamhetsföremål där tillägg görs att Bolaget till föremål för sin verksamhet har att insamla, transportera och omhänderta avfall, dels 4 Verksamhetens ändamål med tillägg att Bolagets syfte är att ansvara för avfallshantering samt vid bolagets förvaltning och drift av allmän va-anläggning, svara för insamling, transport och omhändertagande av avfall. Styrelsen i Trollhättan Stadshus AB behandlar ärendet den 29 september Reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi AB. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi AB att gälla från och med den 1 januari Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi AB att gälla från och med den 1 januari 2015.

17 Ks 193 Dnr 2014/ Revidering av ägardirektiv för Trollhättan Energi AB Ägardirektiv för Trollhättan Energi AB (TEAB) behöver revideras med anledning av förslaget att stadens renhållningsverksamhet ska överföras till TEAB från och med den 1 januari Ändringarna berör dels Verksamhetsinriktning, med tillägget: insamla, transportera och omhänderta avfall och finansiella direktiv med tillägget att: Avfallshanteringen ska redovisas med särskild resultaträkning. Det reviderade ägardirektivet avses träda i kraft från och med den 1 januari Styrelsen i Trollhättan Stadshus AB behandlar ärendet den 29 september Reviderade ägardirektiv för Trollhättan Energi AB. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade ägardirektiv för Trollhättan Energi AB att gälla från och med den1 januari Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar reviderade ägardirektiv för Trollhättan Energi AB att gälla från och med den1 januari 2015.

18 Ks 194 Dnr 2014/ Ägartillskott Kunskapsförbundet Väst, målgruppsförändring språkintroduktion Direktionen för Kunskapsförbundet Väst beslutade på sammanträde den 17 juni 2014, 57, att begära ett ägartillskott på kr av Trollhättans Stad för att täcka det beräknade underskottet 2014 för språkintroduktionen. Enligt Kunskapsförbundet Väst delårsrapport för april visar det preliminära resultatet för 2014 ett underskott på tkr där språkintroduktionen på gymnasiet står för tkr. Elevökningen medför krav på utvidgning av verksamheten med bland annat personalförstärkning som följd. Det beräknade underskottet utgår från ökat antal elever, jämfört med den målgruppsberäkning som ligger till grund för förbundets budget 2014, i förhållande till elevpeng enligt resursfördelningsmodellen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst för målgruppsförändring språkintroduktion, hänskjuts till bokslutet för år Skrivelse från Kunskapsförbundet Väst från den 25 juni Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst för målgruppsförändring språkintroduktion till bokslutet för år Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

19 Forts ks 194 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst för målgruppsförändring språkintroduktion till bokslutet för år

20 Ks 195 Dnr 2014/ Ägartillskott Kunskapsförbundet Väst, delårsrapport april 2014 Direktionen för Kunskapsförbundet Väst beslutade på sammanträde den 17 juni 2014, 58, att begära ett ägartillskott på kr av Trollhättans Stad för att täcka det beräknade underskottet Enligt Kunskapsförbundet Väst delårsrapport för april visar det preliminära resultatet för 2014 ett underskott på tkr. Underskottet beror bl.a. på en osäkerhet kring de interkommunala nettokostnaderna och bidragen till friskolor inom gymnasiet samt merkostnader i samband med organisatoriska förändringar under hösten. Gymnasiets underskott beror på att de personalneddragningar som görs inte får full effekt under 2014 samt ökade kostnader för fler elever inom språkintroduktionen. För språkintroduktionen begär direktionen ett separat ägartillskott motsvarande tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst hänskjuts till bokslutet för år Skrivelse från Kunskapsförbundet Väst från den 25 juni Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst till bokslutet för år Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst till bokslutet för år

21 Ks 196 Dnr 2014/535 Överföring av idrottshallar från Kunskapsförbundet Väst till Trollhättans Stad Gymnasieskolorna Nils Ericsonsgymnasiet (NE) och Magnus Åbergsgymnasiet (MÅG) inom Trollhättans Stad nyttjar idag sina gymnastik- och idrottshallar främst under vardagar mellan cirka kl och kl Under övriga tider hyrs lokalerna ut till föreningar och övriga via kultur- och fritidsförvaltningens (KFF) bokningstjänster. Kunskapsförbundet Väst har idag inga tydliga incitament till uthyrning av idrottshallar utöver sin egen användning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansvaret för gymnasieskolornas gymnastik- och idrottshallar överförs till Kultur- och fritidsnämnden. Syftet med detta är bl.a. att öka nyttjandegraden av gymnastik- och idrottshallar inom gymnasieskolan och att öka kvalitén på gymnastik- och idrottshallar inom gymnasieskolan. Kultur- och fritidsnämnden får en kostnad på ca 3,1 Mkr per år och intäkter på ca 0,9 Mkr, vilket betyder en nettokostnad på ca 2,2 Mkr. Ramjusteringen blir kronor för kommunstyrelsen (bidrag gymnasieskolan) och kronor för Kultur- och fritidsnämnden. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att: Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsnämnden övertar de delar av Kunskapsförbundet Väst hyreskontrakt gentemot Trollhättan Tomt AB som gäller gymnastik- och idrottshallar fr.o.m Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsnämnden hyr ut gymnasieskolans gymnastik- och idrottshallar till Kunskapsförbundet Väst under vardagar kl. 08:00 16:00 samt vid behov.

22 Forts ks 196 Kommunstyrelsen beslutar att budgetramen för år 2015 justeras med kronor för kommunstyrelsen och kronor för Kultur- och fritidsnämnden. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsnämnden övertar de delar av Kunskapsförbundet Väst hyreskontrakt gentemot Trollhättan Tomt AB som gäller gymnastik- och idrottshallar fr.o.m Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsnämnden hyr ut gymnasieskolans gymnastik- och idrottshallar till Kunskapsförbundet Väst under vardagar kl. 08:00 16:00 samt vid behov. Kommunstyrelsen beslutar att budgetramen för år 2015 justeras med kronor för kommunstyrelsen och kronor för Kultur- och fritidsnämnden. Beslutet expedieras till Kunskapsförbundet Väst Kultur- och fritidsnämnden Ekonomikontoret

23 Ks 197 Dnr 2014/ Överlåtelse av tomträtten Stensmedjan, Klintvägen Bostadsrättsföreningen Stensmedjan, belägen utmed Klintvägen, har framfört önskemål om att få friköpa sin tomträtt, Stensmedjan 5. Marktaxeringsvärdet är 14,6 mkr för Vid tidigare överlåtelser av tomträtt för flerbostadshus har tillämpats principen om att fastställa köpeskillingen till gällande marktaxeringsvärde. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att denna princip tillämpas, vilket innebär att tomträtten Stensmedjan 5 säljs till Brf Stensmedjan för en köpeskilling av 14,6 mkr. Skrivelse från brf Stensmedjan från den 17 september Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 augusti Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja tomträtten Stensmedjan 5 till Brf Stensmedjan för en köpeskilling om kronor och på övriga villkor enligt upprättat kontrakt. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att sälja tomträtten Stensmedjan 5 till Brf Stensmedjan för en köpeskilling om kronor och på övriga villkor enligt upprättat kontrakt.

24 Ks 198 Dnr 2010/ Exploatering inom Liljedal, vid Hultsjön i Skogshöjden Liljedal är beläget öster om Vänersborgsvägen nära Hultsjön. En detaljplan med 25 nya tomter har arbetats fram under åren 2006 och 2007, men överklagades och vann laga kraft först år I samband med detta gjordes projekteringen av ledningar och gator klar. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en exploateringskalkyl som redovisar ett underskott på 2,1 mkr för exploateringsarbeten efter försäljning av de 25 tomterna, vilket kan täckas av kalkylerade överskott inom exploateringsverksamheten. Underskottet i exploateringsbudgeten beror på omfattande gatubyggnad i förhållande till antalet nya tomter. Tomtpriset är i medeltal 320 tkr. För arbeten med vatten- och avloppsledningar kalkyleras ett underskott på 2,8 Mkr. Detta hänger samman med att Liljedal byggs ut med både självfallsystem och tryckspill samt att ledningsdragningarna är förhållandevis långa. Det finns inga förturstomter till försäljning i Trollhättan för närvarande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att av totalt 25 nya tomter i Liljedal skall fem bli förturstomter. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 8 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsbudget för Liljedal. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till i medeltal kr med justering av 100 kr per kvm tomtyta. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar igångsättningstillstånd för utbyggnad av Liljedal, inom ramen för denna budget.

25 Forts ks 198 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fem tomter skall fördelas vid sidan av tomtkön som förturstomter. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att efter särskild prövning i varje enskilt fall besluta om fördelning av de tomter som ej fördelas via tomtkön. Om dessa tomter inte behöver ianspråktas som förturstomter får kommunstyrelsens ordförande delegation att besluta att tomterna skall fördelas via tomtkön. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att efter särskild prövning i varje enskilt fall besluta om fördelning av de tomter som ej fördelas via tomtkön. Om dessa tomter inte behöver ianspråktas som förturstomter får kommunstyrelsens ordförande delegation att besluta att tomterna skall fördelas via tomtkön. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsbudget för Liljedal. Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till i medeltal kr med justering av 100 kr per kvm tomtyta. Kommunfullmäktige beviljar igångsättningstillstånd för utbyggnad av Liljedal, inom ramen för denna budget. Kommunfullmäktige beslutar att fem tomter skall fördelas vid sidan av tomtkön som förturstomter.

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande...

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande... Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erika Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) Martin Lundstedt (S) tj.g.ers

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. PROTOKOLL 2013-09-24 i( Sida 1 av 3. Plats och tid Beslutande

ANSLAG/BEVIS. PROTOKOLL 2013-09-24 i( Sida 1 av 3. Plats och tid Beslutande Sida 1 av 3 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Sjuntorprummet, kl 16.00-20.00

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

kl 8.30-13.45 Ärendegenomgång 13.45-14.10 Gruppmöte 14.10-14.25 Beslutsomgång

kl 8.30-13.45 Ärendegenomgång 13.45-14.10 Gruppmöte 14.10-14.25 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-13.45 Ärendegenomgång 13.45-14.10 Gruppmöte 14.10-14.25 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund, ordf Monica Hanson (S) Michael Meijer (M) Sture Nilsson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Stora sessionsalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 8 november 2011, kl. 18.30-21.00 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

kl 8.30-11.30 Ärendegenomgång 11.30-11.45 Gruppmöte 11.45-12.00 Beslutsomgång

kl 8.30-11.30 Ärendegenomgång 11.30-11.45 Gruppmöte 11.45-12.00 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.30 Ärendegenomgång 11.30-11.45 Gruppmöte 11.45-12.00 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund, ordf Monica Hanson (S) Peter Eriksson (M) Sture Nilsson

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00- Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer