kl Ärendegenomgång Gruppmöte Beslutsomgång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång"

Transkript

1 Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl Ärendegenomgång Gruppmöte Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson (M) 2:e vice ordf Sture Nilsson (S) Anita Frisk-Kjell (S) Bengt Karlsson (S) Hilkka Andersson (S) Anders Rapp (S) Margreth Johnsson (S) Bo Eriksson (MP) Fahimeh Nordborg (V) Maria Nilsson (KD) Remigiusz Bielinski (M) Marie-Louise Coon (M) Mats Häggner (C) Ej tjänstgörande ersättare Dan Möllengård (FP) kl Olov Säfström (S) Anita Ståhl (S) Agneta Stroh (S) kl Jolanta Walkow (S) kl Esther O Hara (MP) Tobias Sandberg (V) kl Michael Meijer (M) Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, VD Folkets Hus Jonas Torrestad 185, förvaltningschef Said Niklund 205, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson Utses att justera Peter Eriksson med Bengt Karlsson som ersättare. Tid för justering Måndag den 6 oktober 2014 Paragrafer Sekreterare Ordförande. Ulla Andersson. Paul Åkerlund Justerande. Peter Eriksson ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Stadskansliet Adress Stadshuset Gärdhemsvägen Trollhättan Underskrift..

2 Innehållsförteckning Ärende 185 Information om Folkets Hus 186 Delegationsärenden, dnr 2014/ Meddelanden, dnr 2014/ Ärenden till kommunfullmäktige, dnr 2014/ Budgetrapport augusti samt delårsbokslut, dnr 2014/ Antagande av detaljplan för Spikön m.fl. öar, centrala staden dnr 2014/ Överföring av stadens renhållningsverksamhet till Trollhättan Energi AB, dnr 2014/ Reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi AB, dnr 2014/ Reviderade ägardirektiv för Trollhättan Energi AB, dnr 2014/ Begäran om ägartillskott för målgruppsförändring inom språkintroduktionen, Kunskapsförbundet Väst, dnr 2014/ Begäran om ägartillskott för täckande av underskott, Kunskapsförbundet Väst, dnr 2014/ Överföring av idrottshallar från Kunskapsförbundet Väst till Trollhättans Stad, dnr 2014/ Försäljning av tomträtt, Stensmedjan 5, Klintvägen, dnr 2014/ Exploatering inom Liljedal, vid Hultsjön i Skogshöjden, dnr 2010/ Redovisning av inkomna, ännu ej behandlade motioner, dnr 2014/ Uppföljning av motioner som bifallits den senaste tvåårsperioden, dnr 2014/ Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2015, dnr 2014/ Tidplan för kommunstyrelsens sammanträden, samt tidplan för bokslut, uppföljning och budget 2015, dnr 2014/516

3 203 Igångsättningstillstånd HVB för ensamkommande barn Dannebacken, dnr 2014/ Uppdragsbeskrivning för upphandling av Affärssystem/PAlönesystem, dnr 2014/ Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn, dnr 2013/ Svar på revisionsrapport Granskning av stadens lönesystem, dnr 2014/ Yttrande över detaljplan för del av Skördetröskan 6 m fl, Kronogården, samråd, dnr 2014/ Yttrande över Digital agenda i Västra Götaland, dnr 2014/ Yttrande över förordning (1994:1236) om producentansvar däck, dnr 2014/ Yttrande över Verksamhetsplan 2015 för Fyrbodals kommunalförbund, dnr 2014/ Yttrande över betänkande Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39), dnr 2014/ Yttrande över vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning för vindkraftverk enligt 16 kap 4 miljöbalken, dnr 2014/ Yttrande över Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Västra stambanan, dnr 2014/ Anslag för utveckling av SAAB:s bilmuseum, dnr 2012/54

4 Ks 185 Dnr Information om Folkets Hus Jonas Torrestad, VD för Folkets Hus, informerar om verksamheten i Folkets Hus, som består av flera delar. Biografverksamhet - har idag ca besökare, vilket är en ökning sen biografen byggdes om. Alla tre salongerna har 3D, så även Hebeteatern. Samarbete sker med bl.a. Film i Väst och Trollhättans filmstudio. Restaurang Bacchus - serverar ca 500 luncher idag, varav ca 200 kommer från Folkuniversitetet. Kulturarrangemang - Man samarbetar med ett antal olika föreningar som musik- och teaterföreningar etc. Exempelvis samordnas annonseringen för alla som har arrangemang i Folkets Hus. Konferensverksamhet Samarbete sker med First hotell Älvhögsborg och Nova. I sammanhanget är Trollhättans nya Convention Bureau viktig.

5 Ks 186 Dnr 2014/ Anmälan av delegationsbeslut Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, ekonomichef, exploateringschef, upphandlingschef och stadsjurist, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning fattade beslut. Kommunstyrelsens beslut Anmäls och läggs till handlingarna.

6 Ks 187 Dnr 2014/ Meddelanden Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober Kommunstyrelsens beslut Meddelas och läggs till handlingarna.

7 Ks 188 Dnr 2014/ Ärenden till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut Paragraferna , på dagens sammanträde skall behandlas i kommunfullmäktige.

8 Ks 189 Dnr 2014/99 Budgetrapport augusti samt delårsbokslut Ekonomikontoret har sammanställt en budgetrapport per den 31 augusti Rapporten omfattar en bedömning av budgetutfallet vid årets slut samt en sammanställning av redovisningen per den 31 augusti med delårsbokslut. Det samlade resultatet bedöms bli - 38,8 mkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas öka 5,9 % och bli 2 897,8 mkr, 9,5 mkr lägre än budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott om 37,8 mkr. Augustirapport - skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25, 29 september Förvaltningsberättelse Nämndernas rapporter per den 31 augusti Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att: 1. Kommunfullmäktige minskar nämndernas driftbudgetramar och finansnettot med 3,2 mkr 2014 på grund av att Trollhättans Tomt AB sänker hyrorna för verksamhetsfastigheter från och med fjärde kvartalet i samband med omplacering av lån. 2. Kommunfullmäktige beviljar Kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag och höjd investeringsram 2014 med 5,6 mkr för anläggning av konstgräs på Torsbovallen. Anslaget täcks inom oförändrad total investeringsram 120 mkr. Anm: Utförandet har tidigarelagts från 2015 till 2014 genom tillfällig finansiering av TBIS. 1. Kommunstyrelsen beviljar Utbildningsnämnden anslag med 6,0 mkr för målgruppsökningar. Anslaget disponeras ur avsatta medel inom KS anslag särskilda åtgärder. 2. Kommunstyrelsen beviljar Arbetsmarknads- och socialnämnden tilläggsanslag med 460 tkr för personalförstärkning. Anslagen täcks ur anslaget för oförutsedda utgifter. Styrelsen avvaktar till bokslutet med prövning av nämndens framställning om tilläggsanslag motsvarande övrigt underskott enligt prognos.

9 Forts ks Kommunstyrelsen avslår Omsorgsnämndens framställning om tilläggsanslag med 8,1 mkr. Äskandena får prövas inför 2015 i den fortsatta budgetberedningen. Begäran av täckning av merkostnader för Estelle kommer att beredas av personalutskottet. 4. Kommunstyrelsen godkänner rapport från egen förvaltning. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsen beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar Utbildningsnämnden anslag med 6,0 mkr för målgruppsökningar. Anslaget disponeras ur avsatta medel inom KS anslag särskilda åtgärder. 2. Kommunstyrelsen beviljar Arbetsmarknads- och socialnämnden tilläggsanslag med 460 tkr för personalförstärkning. Anslagen täcks ur anslaget för oförutsedda utgifter. Styrelsen avvaktar till bokslutet med prövning av nämndens framställning om tilläggsanslag motsvarande övrigt underskott enligt prognos. 3. Kommunstyrelsen avslår Omsorgsnämndens framställning om tilläggsanslag med 8,1 mkr. Äskandena får prövas inför 2015 i den fortsatta budgetberedningen. Begäran av täckning av merkostnader för Estelle kommer att beredas av personalutskottet. 4. Kommunstyrelsen godkänner rapport från egen förvaltning. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige minskar nämndernas driftbudgetramar och finansnettot med 3,2 mkr 2014 på grund av att Trollhättans Tomt AB sänker hyrorna för verksamhetsfastigheter från och med fjärde kvartalet i samband med omplacering av lån. Kommunfullmäktige beviljar Kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag och höjd investeringsram 2014 med 5,6 mkr för anläggning av konstgräs på Torsbovallen. Anslaget täcks inom oförändrad total investeringsram 120 mkr. Anm: Utförandet har tidigarelagts från 2015 till 2014 genom tillfällig finansiering av TBIS.

10 Forts ks 189 Beslutet expedieras till Utbildningsnämnden Arbetsmarknads- och socialnämnden Omsorgsnämnden Ekonomikontoret

11 Ks 190 Dnr 2014/ Antagande av detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden En detaljplan har tagits fram för Spikön m fl öar. Spikön är samlingsnamnet på en sammanhängande rad av öar mellan Göta älv och trafikkanalen. Planområdet omfattar öarna mellan klaffbron i söder och Hjulkvarnsholmen i norr samt de vattenområden som omfattas av gästhamnen och broarna. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en utveckling av Spikön som ett stadsnära park- och strövområde, tillgängligt för alla. Byggnads- och trafiknämnden beslutade i mars 2014 att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planen har varit utställd 28 maj till 27 juni Inkomna synpunkter har sammanfattats i ett Utlåtande efter utställning. Byggnads- och trafiknämnden har godkänt förslag till detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden, samt överlämnat planen till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingar detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden. Byggnads- och trafiknämndens beslut den 28 augusti 2014, 213. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 10 sept. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden.

12 Ks 191 Dnr 2014/ Överföring av stadens renhållningsverksamhet till Trollhättan Energi AB Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 att utreda förutsättningarna för en överföring av tekniska förvaltningens verksamhet till Trollhättan Energi AB (TEAB). Styrgruppen för utredningen beslutade tidigt under processen att tekniska förvaltningens produktionsenhet ska fortsätta att tillhöra stadens organisation samt att sotningsverksamheten föreslås överföras till NÄRF, vilket kommer att behandlas i ett särskilt ärende. Mot denna bakgrund och efter genomförd utredning föreslås att Renhållningsverksamheten överförs till Trollhättan Energi AB (TEAB) från och med den 1 januari Produktionsverksamheten föreslås kvarstanna i stadens organisation och tillhöra kommunstyrelsens verksamhet. Tekniska nämnden föreslås avvecklas per den 31 december Förhandlingar enligt MBL 11 har genomförts med berörda fackliga organisationer i Trollhättans Stad, varvid parterna förklarat sig eniga om förslaget. Överlåtelseavtal avseende renhållningsverksamheten. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 17 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att: 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den taxefinansierade delen av tekniska förvaltningens organisation för Renhållning från och med den 1 januari 2015 överförs till Trollhättan Energi AB. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till överlåtelseavtal.

13 Forts ks 191 / 2 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att till Trollhättan Energi AB försälja de tillgångar som framgår av överlåtelseavtalet. Försäljningspriset utgörs av tillgångarnas bokförda värde, ca mkr. Slutgiltigt värde fastställs i 2014 års bokslut. Försäljningen ska vara genomförd senast 31 mars Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Trollhättan Energi AB färdigställer sluttäckningen av Munkebotippen. Staden äger även fortsättningsvis anläggningen. Bolaget arrenderar anläggningen av Staden och sköter drift, tillsyn och erforderlig miljörapportering till tillsynsmyndigheten. 5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Trollhättan Energi AB per den 1 januari 2015 övertar Stadens avsättning som är hänförlig till sluttäckning av Munkebotippen. Staden ska i den avräkning som sker, täcka Trollhättan Energi AB för avsättning för sluttäckning av Munkebotippen motsvarande avsättningen per 31 december 2014 i Stadens bokslut. 6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att om sluttäckningen får en högre utgift än reglerad avsättning per den 31 december 2014, ansvarar Staden för merutgiften och betalar beloppet till Bolaget. Om sluttäckningen få en lägre utgift än reglerad avsättning per den 31 december 2014 ska överskottet tillfalla Staden och Bolaget betalar beloppet till Staden. 7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra det politiska ansvaret för den del av renhållningsverksamheten som inte överförs till Trollhättan Energi AB, produktionsverksamheten samt ansvaret för industrijärnväg och hamn från Tekniska nämnden till kommunstyrelsen samt med anledning härav uppdra åt stadsdirektören att utarbeta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen vilket kan behandlas av kommunfullmäktige senast 31 december 8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tekniska nämnden avvecklas 31 december 9. Kommunstyrelsen beslutar att de lokaler som nyttjas för renhållningens verksamhet uthyrs till TEAB samt uppdra åt stadsdirektören att detta regleras i ett hyresavtal mellan parterna.

14 Forts ks 191 / Kommunstyrelsen beslutar att organisationen för den del av renhållningsverksamheten som inte överförs till Trollhättan Energi AB, produktionsverksamheten samt ansvaret för industrijärnväg och hamn förs från tekniska förvaltningen till kommunstyrelsens verksamheter samt, som en följd av överföringen, uppdra åt stadsdirektören att utarbeta förslag till detaljorganisation för berörd verksamhet. Peter Eriksson yrkar att ärendet återremitteras för en djupare ekonomisk analys av sammanslagningen. Remigiusz Bielinski och Marie- Louise Coon instämmer i återremissyrkandet. Bengt Karlsson instämmer i ordförandens yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer därefter proposition på sitt eget och Bengt Karlssons yrkande och finner att detta bifalls. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att de lokaler som nyttjas för renhållningens verksamhet uthyrs till TEAB samt uppdra åt stadsdirektören att detta regleras i ett hyresavtal mellan parterna. Kommunstyrelsen beslutar att organisationen för den del av renhållningsverksamheten som inte överförs till Trollhättan Energi AB, produktionsverksamheten samt ansvaret för industrijärnväg och hamn förs från tekniska förvaltningen till kommunstyrelsens verksamheter samt, som en följd av överföringen, uppdra åt stadsdirektören att utarbeta förslag till detaljorganisation för berörd verksamhet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att den taxefinansierade delen av tekniska förvaltningens organisation för Renhållning från och med den 1 januari 2015 överförs till Trollhättan Energi AB.

15 Forts ks 191 / 4 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till överlåtelseavtal. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att till Trollhättan Energi AB försälja de tillgångar som framgår av överlåtelseavtalet. Försäljningspriset utgörs av tillgångarnas bokförda värde, ca mkr. Slutgiltigt värde fastställs i 2014 års bokslut. Försäljningen ska vara genomförd senast 31 mars Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättan Energi AB färdigställer sluttäckningen av Munkebotippen. Staden äger även fortsättningsvis anläggningen. Bolaget arrenderar anläggningen av Staden och sköter drift, tillsyn och erforderlig miljörapportering till tillsynsmyndigheten. Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättan Energi AB per den 1 januari 2015 övertar Stadens avsättning som är hänförlig till sluttäckning av Munkebotippen. Staden ska i den avräkning som sker, täcka Trollhättan Energi AB för avsättning för sluttäckning av Munkebotippen motsvarande avsättningen per 31 december 2014 i Stadens bokslut. Kommunfullmäktige beslutar att om sluttäckningen får en högre utgift än reglerad avsättning per den 31 december 2014, ansvarar Staden för merutgiften och betalar beloppet till Bolaget. Om sluttäckningen få en lägre utgift än reglerad avsättning per den 31 december 2014 ska överskottet tillfalla Staden och Bolaget betalar beloppet till Staden. Kommunfullmäktige beslutar att överföra det politiska ansvaret för den del av renhållningsverksamheten som inte överförs till Trollhättan Energi AB, produktionsverksamheten samt ansvaret för industrijärnväg och hamn från Tekniska nämnden till kommunstyrelsen samt med anledning härav uppdra åt stadsdirektören att utarbeta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen vilket kan behandlas av kommunfullmäktige senast 31 december Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska nämnden avvecklas 31 december Reservation Peter Eriksson, Maria Nilsson, Remigiusz Bielinski, Marie-Louise Coon och Mats Häggner reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet.

16 Ks 192 Dnr 2014/ Revidering av bolagsordning för Trollhättan Energi AB Bolagsordningen i Trollhättan Energi AB (TEAB) behöver revideras med anledning av förslaget att stadens renhållningsverksamhet ska överföras till TEAB fr.o.m. den 1 januari Ändringarna berör dels, 2 Verksamhetsföremål där tillägg görs att Bolaget till föremål för sin verksamhet har att insamla, transportera och omhänderta avfall, dels 4 Verksamhetens ändamål med tillägg att Bolagets syfte är att ansvara för avfallshantering samt vid bolagets förvaltning och drift av allmän va-anläggning, svara för insamling, transport och omhändertagande av avfall. Styrelsen i Trollhättan Stadshus AB behandlar ärendet den 29 september Reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi AB. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi AB att gälla från och med den 1 januari Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi AB att gälla från och med den 1 januari 2015.

17 Ks 193 Dnr 2014/ Revidering av ägardirektiv för Trollhättan Energi AB Ägardirektiv för Trollhättan Energi AB (TEAB) behöver revideras med anledning av förslaget att stadens renhållningsverksamhet ska överföras till TEAB från och med den 1 januari Ändringarna berör dels Verksamhetsinriktning, med tillägget: insamla, transportera och omhänderta avfall och finansiella direktiv med tillägget att: Avfallshanteringen ska redovisas med särskild resultaträkning. Det reviderade ägardirektivet avses träda i kraft från och med den 1 januari Styrelsen i Trollhättan Stadshus AB behandlar ärendet den 29 september Reviderade ägardirektiv för Trollhättan Energi AB. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade ägardirektiv för Trollhättan Energi AB att gälla från och med den1 januari Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar reviderade ägardirektiv för Trollhättan Energi AB att gälla från och med den1 januari 2015.

18 Ks 194 Dnr 2014/ Ägartillskott Kunskapsförbundet Väst, målgruppsförändring språkintroduktion Direktionen för Kunskapsförbundet Väst beslutade på sammanträde den 17 juni 2014, 57, att begära ett ägartillskott på kr av Trollhättans Stad för att täcka det beräknade underskottet 2014 för språkintroduktionen. Enligt Kunskapsförbundet Väst delårsrapport för april visar det preliminära resultatet för 2014 ett underskott på tkr där språkintroduktionen på gymnasiet står för tkr. Elevökningen medför krav på utvidgning av verksamheten med bland annat personalförstärkning som följd. Det beräknade underskottet utgår från ökat antal elever, jämfört med den målgruppsberäkning som ligger till grund för förbundets budget 2014, i förhållande till elevpeng enligt resursfördelningsmodellen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst för målgruppsförändring språkintroduktion, hänskjuts till bokslutet för år Skrivelse från Kunskapsförbundet Väst från den 25 juni Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst för målgruppsförändring språkintroduktion till bokslutet för år Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

19 Forts ks 194 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst för målgruppsförändring språkintroduktion till bokslutet för år

20 Ks 195 Dnr 2014/ Ägartillskott Kunskapsförbundet Väst, delårsrapport april 2014 Direktionen för Kunskapsförbundet Väst beslutade på sammanträde den 17 juni 2014, 58, att begära ett ägartillskott på kr av Trollhättans Stad för att täcka det beräknade underskottet Enligt Kunskapsförbundet Väst delårsrapport för april visar det preliminära resultatet för 2014 ett underskott på tkr. Underskottet beror bl.a. på en osäkerhet kring de interkommunala nettokostnaderna och bidragen till friskolor inom gymnasiet samt merkostnader i samband med organisatoriska förändringar under hösten. Gymnasiets underskott beror på att de personalneddragningar som görs inte får full effekt under 2014 samt ökade kostnader för fler elever inom språkintroduktionen. För språkintroduktionen begär direktionen ett separat ägartillskott motsvarande tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst hänskjuts till bokslutet för år Skrivelse från Kunskapsförbundet Väst från den 25 juni Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst till bokslutet för år Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst till bokslutet för år

21 Ks 196 Dnr 2014/535 Överföring av idrottshallar från Kunskapsförbundet Väst till Trollhättans Stad Gymnasieskolorna Nils Ericsonsgymnasiet (NE) och Magnus Åbergsgymnasiet (MÅG) inom Trollhättans Stad nyttjar idag sina gymnastik- och idrottshallar främst under vardagar mellan cirka kl och kl Under övriga tider hyrs lokalerna ut till föreningar och övriga via kultur- och fritidsförvaltningens (KFF) bokningstjänster. Kunskapsförbundet Väst har idag inga tydliga incitament till uthyrning av idrottshallar utöver sin egen användning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansvaret för gymnasieskolornas gymnastik- och idrottshallar överförs till Kultur- och fritidsnämnden. Syftet med detta är bl.a. att öka nyttjandegraden av gymnastik- och idrottshallar inom gymnasieskolan och att öka kvalitén på gymnastik- och idrottshallar inom gymnasieskolan. Kultur- och fritidsnämnden får en kostnad på ca 3,1 Mkr per år och intäkter på ca 0,9 Mkr, vilket betyder en nettokostnad på ca 2,2 Mkr. Ramjusteringen blir kronor för kommunstyrelsen (bidrag gymnasieskolan) och kronor för Kultur- och fritidsnämnden. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att: Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsnämnden övertar de delar av Kunskapsförbundet Väst hyreskontrakt gentemot Trollhättan Tomt AB som gäller gymnastik- och idrottshallar fr.o.m Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsnämnden hyr ut gymnasieskolans gymnastik- och idrottshallar till Kunskapsförbundet Väst under vardagar kl. 08:00 16:00 samt vid behov.

22 Forts ks 196 Kommunstyrelsen beslutar att budgetramen för år 2015 justeras med kronor för kommunstyrelsen och kronor för Kultur- och fritidsnämnden. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsnämnden övertar de delar av Kunskapsförbundet Väst hyreskontrakt gentemot Trollhättan Tomt AB som gäller gymnastik- och idrottshallar fr.o.m Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsnämnden hyr ut gymnasieskolans gymnastik- och idrottshallar till Kunskapsförbundet Väst under vardagar kl. 08:00 16:00 samt vid behov. Kommunstyrelsen beslutar att budgetramen för år 2015 justeras med kronor för kommunstyrelsen och kronor för Kultur- och fritidsnämnden. Beslutet expedieras till Kunskapsförbundet Väst Kultur- och fritidsnämnden Ekonomikontoret

23 Ks 197 Dnr 2014/ Överlåtelse av tomträtten Stensmedjan, Klintvägen Bostadsrättsföreningen Stensmedjan, belägen utmed Klintvägen, har framfört önskemål om att få friköpa sin tomträtt, Stensmedjan 5. Marktaxeringsvärdet är 14,6 mkr för Vid tidigare överlåtelser av tomträtt för flerbostadshus har tillämpats principen om att fastställa köpeskillingen till gällande marktaxeringsvärde. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att denna princip tillämpas, vilket innebär att tomträtten Stensmedjan 5 säljs till Brf Stensmedjan för en köpeskilling av 14,6 mkr. Skrivelse från brf Stensmedjan från den 17 september Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 augusti Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja tomträtten Stensmedjan 5 till Brf Stensmedjan för en köpeskilling om kronor och på övriga villkor enligt upprättat kontrakt. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att sälja tomträtten Stensmedjan 5 till Brf Stensmedjan för en köpeskilling om kronor och på övriga villkor enligt upprättat kontrakt.

24 Ks 198 Dnr 2010/ Exploatering inom Liljedal, vid Hultsjön i Skogshöjden Liljedal är beläget öster om Vänersborgsvägen nära Hultsjön. En detaljplan med 25 nya tomter har arbetats fram under åren 2006 och 2007, men överklagades och vann laga kraft först år I samband med detta gjordes projekteringen av ledningar och gator klar. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en exploateringskalkyl som redovisar ett underskott på 2,1 mkr för exploateringsarbeten efter försäljning av de 25 tomterna, vilket kan täckas av kalkylerade överskott inom exploateringsverksamheten. Underskottet i exploateringsbudgeten beror på omfattande gatubyggnad i förhållande till antalet nya tomter. Tomtpriset är i medeltal 320 tkr. För arbeten med vatten- och avloppsledningar kalkyleras ett underskott på 2,8 Mkr. Detta hänger samman med att Liljedal byggs ut med både självfallsystem och tryckspill samt att ledningsdragningarna är förhållandevis långa. Det finns inga förturstomter till försäljning i Trollhättan för närvarande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att av totalt 25 nya tomter i Liljedal skall fem bli förturstomter. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 8 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsbudget för Liljedal. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till i medeltal kr med justering av 100 kr per kvm tomtyta. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar igångsättningstillstånd för utbyggnad av Liljedal, inom ramen för denna budget.

25 Forts ks 198 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fem tomter skall fördelas vid sidan av tomtkön som förturstomter. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att efter särskild prövning i varje enskilt fall besluta om fördelning av de tomter som ej fördelas via tomtkön. Om dessa tomter inte behöver ianspråktas som förturstomter får kommunstyrelsens ordförande delegation att besluta att tomterna skall fördelas via tomtkön. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att efter särskild prövning i varje enskilt fall besluta om fördelning av de tomter som ej fördelas via tomtkön. Om dessa tomter inte behöver ianspråktas som förturstomter får kommunstyrelsens ordförande delegation att besluta att tomterna skall fördelas via tomtkön. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsbudget för Liljedal. Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till i medeltal kr med justering av 100 kr per kvm tomtyta. Kommunfullmäktige beviljar igångsättningstillstånd för utbyggnad av Liljedal, inom ramen för denna budget. Kommunfullmäktige beslutar att fem tomter skall fördelas vid sidan av tomtkön som förturstomter.

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 13.00-13.30 Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson (M) 2:e vice ordf Sture Nilsson (S) Anita Frisk-Kjell (S)

Läs mer

kl 8.30-10.30 Ärendegenomgång 10.30-11.15 Gruppmöte 11.15-11.45 Beslutsomgång

kl 8.30-10.30 Ärendegenomgång 10.30-11.15 Gruppmöte 11.15-11.45 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-10.30 Ärendegenomgång 10.30-11.15 Gruppmöte 11.15-11.45 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund, (S) ordförande Monica Hanson (S) Peter Eriksson (M) Sture

Läs mer

Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Jonas Tilhon (V) Maj-Britt Elmvik (FP) Omedelbar justering Paragraf 1. Justerande..

Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Jonas Tilhon (V) Maj-Britt Elmvik (FP) Omedelbar justering Paragraf 1. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-18.45 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Jonas Tilhon Maj-Britt Elmvik Övriga närvarande Ulla Andersson, sekr Tid

Läs mer

kl 8.30-11.50 Ärendegenomgång 11.50-12.25 Gruppmöte 12.25-13.55 Beslutsomgång

kl 8.30-11.50 Ärendegenomgång 11.50-12.25 Gruppmöte 12.25-13.55 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.50 Ärendegenomgång 11.50-12.25 Gruppmöte 12.25-13.55 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund, ordf Monica Hanson (S) kl 9.30-13.55 Peter Eriksson (M)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Bengt Karlsson med Remigiusz Bielinski som ersättare. Tid för justering Måndag den 8 december 2014 Paragrafer 251-277

Bengt Karlsson med Remigiusz Bielinski som ersättare. Tid för justering Måndag den 8 december 2014 Paragrafer 251-277 Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset Ärendegenomgång kl 8.30-11.15 Gruppmöte kl 11.15-11.25 Beslutsomgång kl 11.25-11.40 Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter

Läs mer

PROTOKOLL (12)

PROTOKOLL (12) 2014-08-25 1(12) Tid och plats Måndagen den 25 augusti kl 16.30-18.00 Sammanträdsrum Tingvallavägen 36 Beslutande Sven-Åke Strandlind, ordf. (s) Michael Meijer, v ordf (m) Sara Lind (s) Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

kl Ärendegenomgång Gruppmöte Beslutsomgång

kl Ärendegenomgång Gruppmöte Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.05 Ärendegenomgång 11.05-11.30 Gruppmöte 11.30-11.45 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund, (S) ordförande Mikael Lundvall (S) Peter Eriksson (M) Sture

Läs mer

Ärendegenomgång kl 8.30-11.50 Gruppmöte kl 11.50-13.30 Beslutsomgång kl 13.30-13.55

Ärendegenomgång kl 8.30-11.50 Gruppmöte kl 11.50-13.30 Beslutsomgång kl 13.30-13.55 Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset Ärendegenomgång kl 8.30-11.50 Gruppmöte kl 11.50-13.30 Beslutsomgång kl 13.30-13.55 Beslutande Monica Hansson (S) ordförande Hilkka Andersson (S) Peter Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18. Vänerparken 5, Vänersborg. Marika Isetorp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18. Vänerparken 5, Vänersborg. Marika Isetorp Plats Vänerparken 5, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl 13.00-17.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson (S) Alicja Zawadska Przychodzen (S) Sune Svensson (S) Jonas Tilhon (V) Rode Samuelsson (KD)

Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson (S) Alicja Zawadska Przychodzen (S) Sune Svensson (S) Jonas Tilhon (V) Rode Samuelsson (KD) Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-17.55 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Jonas Tilhon

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande...

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande... Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erika Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) Martin Lundstedt (S) tj.g.ers

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Reviderad kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00 - Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-06-18 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Michael

Läs mer

PROTOKOLL (10)

PROTOKOLL (10) 2013-09-30 1(10) Tid och plats Måndagen den 30 september 2013 kl 16.30-17.30 Sammanträdesrum kv Grävlingen, Tingvallavägen 36, Trollhättan Beslutande Sven-Åke Strandlind, ordf. (s) Michael Meijer, v ordf

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 14.00 15.11, 15.14-17.00 1 (19) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Kommunstyrelsen 2008-06-05 150 389 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 146 348 Dnr 07.775-82 junikf18 Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Bilagor:

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40 1(14) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tid och plats Måndagen den 18 juni 2012 kl 16.30-18.00 Återvinningscentralen Verkmästarevägen, Trollhättan. Ej tjänstgörande ersättare

Tid och plats Måndagen den 18 juni 2012 kl 16.30-18.00 Återvinningscentralen Verkmästarevägen, Trollhättan. Ej tjänstgörande ersättare 1(11) Tid och plats Måndagen den 18 juni 2012 kl 16.30-18.00 Återvinningscentralen Verkmästarevägen, Trollhättan Beslutande Sven-Åke Strandlind, ordf (s) Michael Meijer, v ordf (m) Sara Lindh (s) Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. PROTOKOLL 2013-09-24 i( Sida 1 av 3. Plats och tid Beslutande

ANSLAG/BEVIS. PROTOKOLL 2013-09-24 i( Sida 1 av 3. Plats och tid Beslutande Sida 1 av 3 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Sjuntorprummet, kl 16.00-20.00

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 2007-10-01 1 (11) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina W Jansson (S) Britt-Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Viveca Dalhammar och Helene Larsson med Mats Wiking som ersättare. Tisdagen den 6 maj kl 15.30 Paragrafer 52-64. Justerande..

Viveca Dalhammar och Helene Larsson med Mats Wiking som ersättare. Tisdagen den 6 maj kl 15.30 Paragrafer 52-64. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-19.50 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Tallat Abdel Mallak Aina Andersson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr 333-878/2014) Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer