kl Ärendegenomgång Gruppmöte Beslutsomgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång"

Transkript

1 Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl Ärendegenomgång Gruppmöte Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson (M) 2:e vice ordf Sture Nilsson (S) Anita Frisk-Kjell (S) Bengt Karlsson (S) Hilkka Andersson (S) Anders Rapp (S) Margreth Johnsson (S) Bo Eriksson (MP) Fahimeh Nordborg (V) Maria Nilsson (KD) Remigiusz Bielinski (M) Marie-Louise Coon (M) Mats Häggner (C) Ej tjänstgörande ersättare Dan Möllengård (FP) kl Olov Säfström (S) Anita Ståhl (S) Agneta Stroh (S) kl Jolanta Walkow (S) kl Esther O Hara (MP) Tobias Sandberg (V) kl Michael Meijer (M) Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, VD Folkets Hus Jonas Torrestad 185, förvaltningschef Said Niklund 205, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson Utses att justera Peter Eriksson med Bengt Karlsson som ersättare. Tid för justering Måndag den 6 oktober 2014 Paragrafer Sekreterare Ordförande. Ulla Andersson. Paul Åkerlund Justerande. Peter Eriksson ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Stadskansliet Adress Stadshuset Gärdhemsvägen Trollhättan Underskrift..

2 Innehållsförteckning Ärende 185 Information om Folkets Hus 186 Delegationsärenden, dnr 2014/ Meddelanden, dnr 2014/ Ärenden till kommunfullmäktige, dnr 2014/ Budgetrapport augusti samt delårsbokslut, dnr 2014/ Antagande av detaljplan för Spikön m.fl. öar, centrala staden dnr 2014/ Överföring av stadens renhållningsverksamhet till Trollhättan Energi AB, dnr 2014/ Reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi AB, dnr 2014/ Reviderade ägardirektiv för Trollhättan Energi AB, dnr 2014/ Begäran om ägartillskott för målgruppsförändring inom språkintroduktionen, Kunskapsförbundet Väst, dnr 2014/ Begäran om ägartillskott för täckande av underskott, Kunskapsförbundet Väst, dnr 2014/ Överföring av idrottshallar från Kunskapsförbundet Väst till Trollhättans Stad, dnr 2014/ Försäljning av tomträtt, Stensmedjan 5, Klintvägen, dnr 2014/ Exploatering inom Liljedal, vid Hultsjön i Skogshöjden, dnr 2010/ Redovisning av inkomna, ännu ej behandlade motioner, dnr 2014/ Uppföljning av motioner som bifallits den senaste tvåårsperioden, dnr 2014/ Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2015, dnr 2014/ Tidplan för kommunstyrelsens sammanträden, samt tidplan för bokslut, uppföljning och budget 2015, dnr 2014/516

3 203 Igångsättningstillstånd HVB för ensamkommande barn Dannebacken, dnr 2014/ Uppdragsbeskrivning för upphandling av Affärssystem/PAlönesystem, dnr 2014/ Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn, dnr 2013/ Svar på revisionsrapport Granskning av stadens lönesystem, dnr 2014/ Yttrande över detaljplan för del av Skördetröskan 6 m fl, Kronogården, samråd, dnr 2014/ Yttrande över Digital agenda i Västra Götaland, dnr 2014/ Yttrande över förordning (1994:1236) om producentansvar däck, dnr 2014/ Yttrande över Verksamhetsplan 2015 för Fyrbodals kommunalförbund, dnr 2014/ Yttrande över betänkande Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39), dnr 2014/ Yttrande över vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning för vindkraftverk enligt 16 kap 4 miljöbalken, dnr 2014/ Yttrande över Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Västra stambanan, dnr 2014/ Anslag för utveckling av SAAB:s bilmuseum, dnr 2012/54

4 Ks 185 Dnr Information om Folkets Hus Jonas Torrestad, VD för Folkets Hus, informerar om verksamheten i Folkets Hus, som består av flera delar. Biografverksamhet - har idag ca besökare, vilket är en ökning sen biografen byggdes om. Alla tre salongerna har 3D, så även Hebeteatern. Samarbete sker med bl.a. Film i Väst och Trollhättans filmstudio. Restaurang Bacchus - serverar ca 500 luncher idag, varav ca 200 kommer från Folkuniversitetet. Kulturarrangemang - Man samarbetar med ett antal olika föreningar som musik- och teaterföreningar etc. Exempelvis samordnas annonseringen för alla som har arrangemang i Folkets Hus. Konferensverksamhet Samarbete sker med First hotell Älvhögsborg och Nova. I sammanhanget är Trollhättans nya Convention Bureau viktig.

5 Ks 186 Dnr 2014/ Anmälan av delegationsbeslut Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, ekonomichef, exploateringschef, upphandlingschef och stadsjurist, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning fattade beslut. Kommunstyrelsens beslut Anmäls och läggs till handlingarna.

6 Ks 187 Dnr 2014/ Meddelanden Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober Kommunstyrelsens beslut Meddelas och läggs till handlingarna.

7 Ks 188 Dnr 2014/ Ärenden till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut Paragraferna , på dagens sammanträde skall behandlas i kommunfullmäktige.

8 Ks 189 Dnr 2014/99 Budgetrapport augusti samt delårsbokslut Ekonomikontoret har sammanställt en budgetrapport per den 31 augusti Rapporten omfattar en bedömning av budgetutfallet vid årets slut samt en sammanställning av redovisningen per den 31 augusti med delårsbokslut. Det samlade resultatet bedöms bli - 38,8 mkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas öka 5,9 % och bli 2 897,8 mkr, 9,5 mkr lägre än budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott om 37,8 mkr. Augustirapport - skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25, 29 september Förvaltningsberättelse Nämndernas rapporter per den 31 augusti Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att: 1. Kommunfullmäktige minskar nämndernas driftbudgetramar och finansnettot med 3,2 mkr 2014 på grund av att Trollhättans Tomt AB sänker hyrorna för verksamhetsfastigheter från och med fjärde kvartalet i samband med omplacering av lån. 2. Kommunfullmäktige beviljar Kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag och höjd investeringsram 2014 med 5,6 mkr för anläggning av konstgräs på Torsbovallen. Anslaget täcks inom oförändrad total investeringsram 120 mkr. Anm: Utförandet har tidigarelagts från 2015 till 2014 genom tillfällig finansiering av TBIS. 1. Kommunstyrelsen beviljar Utbildningsnämnden anslag med 6,0 mkr för målgruppsökningar. Anslaget disponeras ur avsatta medel inom KS anslag särskilda åtgärder. 2. Kommunstyrelsen beviljar Arbetsmarknads- och socialnämnden tilläggsanslag med 460 tkr för personalförstärkning. Anslagen täcks ur anslaget för oförutsedda utgifter. Styrelsen avvaktar till bokslutet med prövning av nämndens framställning om tilläggsanslag motsvarande övrigt underskott enligt prognos.

9 Forts ks Kommunstyrelsen avslår Omsorgsnämndens framställning om tilläggsanslag med 8,1 mkr. Äskandena får prövas inför 2015 i den fortsatta budgetberedningen. Begäran av täckning av merkostnader för Estelle kommer att beredas av personalutskottet. 4. Kommunstyrelsen godkänner rapport från egen förvaltning. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsen beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar Utbildningsnämnden anslag med 6,0 mkr för målgruppsökningar. Anslaget disponeras ur avsatta medel inom KS anslag särskilda åtgärder. 2. Kommunstyrelsen beviljar Arbetsmarknads- och socialnämnden tilläggsanslag med 460 tkr för personalförstärkning. Anslagen täcks ur anslaget för oförutsedda utgifter. Styrelsen avvaktar till bokslutet med prövning av nämndens framställning om tilläggsanslag motsvarande övrigt underskott enligt prognos. 3. Kommunstyrelsen avslår Omsorgsnämndens framställning om tilläggsanslag med 8,1 mkr. Äskandena får prövas inför 2015 i den fortsatta budgetberedningen. Begäran av täckning av merkostnader för Estelle kommer att beredas av personalutskottet. 4. Kommunstyrelsen godkänner rapport från egen förvaltning. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige minskar nämndernas driftbudgetramar och finansnettot med 3,2 mkr 2014 på grund av att Trollhättans Tomt AB sänker hyrorna för verksamhetsfastigheter från och med fjärde kvartalet i samband med omplacering av lån. Kommunfullmäktige beviljar Kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag och höjd investeringsram 2014 med 5,6 mkr för anläggning av konstgräs på Torsbovallen. Anslaget täcks inom oförändrad total investeringsram 120 mkr. Anm: Utförandet har tidigarelagts från 2015 till 2014 genom tillfällig finansiering av TBIS.

10 Forts ks 189 Beslutet expedieras till Utbildningsnämnden Arbetsmarknads- och socialnämnden Omsorgsnämnden Ekonomikontoret

11 Ks 190 Dnr 2014/ Antagande av detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden En detaljplan har tagits fram för Spikön m fl öar. Spikön är samlingsnamnet på en sammanhängande rad av öar mellan Göta älv och trafikkanalen. Planområdet omfattar öarna mellan klaffbron i söder och Hjulkvarnsholmen i norr samt de vattenområden som omfattas av gästhamnen och broarna. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en utveckling av Spikön som ett stadsnära park- och strövområde, tillgängligt för alla. Byggnads- och trafiknämnden beslutade i mars 2014 att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planen har varit utställd 28 maj till 27 juni Inkomna synpunkter har sammanfattats i ett Utlåtande efter utställning. Byggnads- och trafiknämnden har godkänt förslag till detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden, samt överlämnat planen till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingar detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden. Byggnads- och trafiknämndens beslut den 28 augusti 2014, 213. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 10 sept. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Spikön m fl öar, centrala staden.

12 Ks 191 Dnr 2014/ Överföring av stadens renhållningsverksamhet till Trollhättan Energi AB Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 att utreda förutsättningarna för en överföring av tekniska förvaltningens verksamhet till Trollhättan Energi AB (TEAB). Styrgruppen för utredningen beslutade tidigt under processen att tekniska förvaltningens produktionsenhet ska fortsätta att tillhöra stadens organisation samt att sotningsverksamheten föreslås överföras till NÄRF, vilket kommer att behandlas i ett särskilt ärende. Mot denna bakgrund och efter genomförd utredning föreslås att Renhållningsverksamheten överförs till Trollhättan Energi AB (TEAB) från och med den 1 januari Produktionsverksamheten föreslås kvarstanna i stadens organisation och tillhöra kommunstyrelsens verksamhet. Tekniska nämnden föreslås avvecklas per den 31 december Förhandlingar enligt MBL 11 har genomförts med berörda fackliga organisationer i Trollhättans Stad, varvid parterna förklarat sig eniga om förslaget. Överlåtelseavtal avseende renhållningsverksamheten. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 17 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att: 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den taxefinansierade delen av tekniska förvaltningens organisation för Renhållning från och med den 1 januari 2015 överförs till Trollhättan Energi AB. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till överlåtelseavtal.

13 Forts ks 191 / 2 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att till Trollhättan Energi AB försälja de tillgångar som framgår av överlåtelseavtalet. Försäljningspriset utgörs av tillgångarnas bokförda värde, ca mkr. Slutgiltigt värde fastställs i 2014 års bokslut. Försäljningen ska vara genomförd senast 31 mars Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Trollhättan Energi AB färdigställer sluttäckningen av Munkebotippen. Staden äger även fortsättningsvis anläggningen. Bolaget arrenderar anläggningen av Staden och sköter drift, tillsyn och erforderlig miljörapportering till tillsynsmyndigheten. 5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Trollhättan Energi AB per den 1 januari 2015 övertar Stadens avsättning som är hänförlig till sluttäckning av Munkebotippen. Staden ska i den avräkning som sker, täcka Trollhättan Energi AB för avsättning för sluttäckning av Munkebotippen motsvarande avsättningen per 31 december 2014 i Stadens bokslut. 6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att om sluttäckningen får en högre utgift än reglerad avsättning per den 31 december 2014, ansvarar Staden för merutgiften och betalar beloppet till Bolaget. Om sluttäckningen få en lägre utgift än reglerad avsättning per den 31 december 2014 ska överskottet tillfalla Staden och Bolaget betalar beloppet till Staden. 7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra det politiska ansvaret för den del av renhållningsverksamheten som inte överförs till Trollhättan Energi AB, produktionsverksamheten samt ansvaret för industrijärnväg och hamn från Tekniska nämnden till kommunstyrelsen samt med anledning härav uppdra åt stadsdirektören att utarbeta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen vilket kan behandlas av kommunfullmäktige senast 31 december 8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tekniska nämnden avvecklas 31 december 9. Kommunstyrelsen beslutar att de lokaler som nyttjas för renhållningens verksamhet uthyrs till TEAB samt uppdra åt stadsdirektören att detta regleras i ett hyresavtal mellan parterna.

14 Forts ks 191 / Kommunstyrelsen beslutar att organisationen för den del av renhållningsverksamheten som inte överförs till Trollhättan Energi AB, produktionsverksamheten samt ansvaret för industrijärnväg och hamn förs från tekniska förvaltningen till kommunstyrelsens verksamheter samt, som en följd av överföringen, uppdra åt stadsdirektören att utarbeta förslag till detaljorganisation för berörd verksamhet. Peter Eriksson yrkar att ärendet återremitteras för en djupare ekonomisk analys av sammanslagningen. Remigiusz Bielinski och Marie- Louise Coon instämmer i återremissyrkandet. Bengt Karlsson instämmer i ordförandens yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer därefter proposition på sitt eget och Bengt Karlssons yrkande och finner att detta bifalls. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att de lokaler som nyttjas för renhållningens verksamhet uthyrs till TEAB samt uppdra åt stadsdirektören att detta regleras i ett hyresavtal mellan parterna. Kommunstyrelsen beslutar att organisationen för den del av renhållningsverksamheten som inte överförs till Trollhättan Energi AB, produktionsverksamheten samt ansvaret för industrijärnväg och hamn förs från tekniska förvaltningen till kommunstyrelsens verksamheter samt, som en följd av överföringen, uppdra åt stadsdirektören att utarbeta förslag till detaljorganisation för berörd verksamhet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att den taxefinansierade delen av tekniska förvaltningens organisation för Renhållning från och med den 1 januari 2015 överförs till Trollhättan Energi AB.

15 Forts ks 191 / 4 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till överlåtelseavtal. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att till Trollhättan Energi AB försälja de tillgångar som framgår av överlåtelseavtalet. Försäljningspriset utgörs av tillgångarnas bokförda värde, ca mkr. Slutgiltigt värde fastställs i 2014 års bokslut. Försäljningen ska vara genomförd senast 31 mars Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättan Energi AB färdigställer sluttäckningen av Munkebotippen. Staden äger även fortsättningsvis anläggningen. Bolaget arrenderar anläggningen av Staden och sköter drift, tillsyn och erforderlig miljörapportering till tillsynsmyndigheten. Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättan Energi AB per den 1 januari 2015 övertar Stadens avsättning som är hänförlig till sluttäckning av Munkebotippen. Staden ska i den avräkning som sker, täcka Trollhättan Energi AB för avsättning för sluttäckning av Munkebotippen motsvarande avsättningen per 31 december 2014 i Stadens bokslut. Kommunfullmäktige beslutar att om sluttäckningen får en högre utgift än reglerad avsättning per den 31 december 2014, ansvarar Staden för merutgiften och betalar beloppet till Bolaget. Om sluttäckningen få en lägre utgift än reglerad avsättning per den 31 december 2014 ska överskottet tillfalla Staden och Bolaget betalar beloppet till Staden. Kommunfullmäktige beslutar att överföra det politiska ansvaret för den del av renhållningsverksamheten som inte överförs till Trollhättan Energi AB, produktionsverksamheten samt ansvaret för industrijärnväg och hamn från Tekniska nämnden till kommunstyrelsen samt med anledning härav uppdra åt stadsdirektören att utarbeta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen vilket kan behandlas av kommunfullmäktige senast 31 december Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska nämnden avvecklas 31 december Reservation Peter Eriksson, Maria Nilsson, Remigiusz Bielinski, Marie-Louise Coon och Mats Häggner reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet.

16 Ks 192 Dnr 2014/ Revidering av bolagsordning för Trollhättan Energi AB Bolagsordningen i Trollhättan Energi AB (TEAB) behöver revideras med anledning av förslaget att stadens renhållningsverksamhet ska överföras till TEAB fr.o.m. den 1 januari Ändringarna berör dels, 2 Verksamhetsföremål där tillägg görs att Bolaget till föremål för sin verksamhet har att insamla, transportera och omhänderta avfall, dels 4 Verksamhetens ändamål med tillägg att Bolagets syfte är att ansvara för avfallshantering samt vid bolagets förvaltning och drift av allmän va-anläggning, svara för insamling, transport och omhändertagande av avfall. Styrelsen i Trollhättan Stadshus AB behandlar ärendet den 29 september Reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi AB. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi AB att gälla från och med den 1 januari Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning för Trollhättan Energi AB att gälla från och med den 1 januari 2015.

17 Ks 193 Dnr 2014/ Revidering av ägardirektiv för Trollhättan Energi AB Ägardirektiv för Trollhättan Energi AB (TEAB) behöver revideras med anledning av förslaget att stadens renhållningsverksamhet ska överföras till TEAB från och med den 1 januari Ändringarna berör dels Verksamhetsinriktning, med tillägget: insamla, transportera och omhänderta avfall och finansiella direktiv med tillägget att: Avfallshanteringen ska redovisas med särskild resultaträkning. Det reviderade ägardirektivet avses träda i kraft från och med den 1 januari Styrelsen i Trollhättan Stadshus AB behandlar ärendet den 29 september Reviderade ägardirektiv för Trollhättan Energi AB. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade ägardirektiv för Trollhättan Energi AB att gälla från och med den1 januari Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar reviderade ägardirektiv för Trollhättan Energi AB att gälla från och med den1 januari 2015.

18 Ks 194 Dnr 2014/ Ägartillskott Kunskapsförbundet Väst, målgruppsförändring språkintroduktion Direktionen för Kunskapsförbundet Väst beslutade på sammanträde den 17 juni 2014, 57, att begära ett ägartillskott på kr av Trollhättans Stad för att täcka det beräknade underskottet 2014 för språkintroduktionen. Enligt Kunskapsförbundet Väst delårsrapport för april visar det preliminära resultatet för 2014 ett underskott på tkr där språkintroduktionen på gymnasiet står för tkr. Elevökningen medför krav på utvidgning av verksamheten med bland annat personalförstärkning som följd. Det beräknade underskottet utgår från ökat antal elever, jämfört med den målgruppsberäkning som ligger till grund för förbundets budget 2014, i förhållande till elevpeng enligt resursfördelningsmodellen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst för målgruppsförändring språkintroduktion, hänskjuts till bokslutet för år Skrivelse från Kunskapsförbundet Väst från den 25 juni Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst för målgruppsförändring språkintroduktion till bokslutet för år Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

19 Forts ks 194 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst för målgruppsförändring språkintroduktion till bokslutet för år

20 Ks 195 Dnr 2014/ Ägartillskott Kunskapsförbundet Väst, delårsrapport april 2014 Direktionen för Kunskapsförbundet Väst beslutade på sammanträde den 17 juni 2014, 58, att begära ett ägartillskott på kr av Trollhättans Stad för att täcka det beräknade underskottet Enligt Kunskapsförbundet Väst delårsrapport för april visar det preliminära resultatet för 2014 ett underskott på tkr. Underskottet beror bl.a. på en osäkerhet kring de interkommunala nettokostnaderna och bidragen till friskolor inom gymnasiet samt merkostnader i samband med organisatoriska förändringar under hösten. Gymnasiets underskott beror på att de personalneddragningar som görs inte får full effekt under 2014 samt ökade kostnader för fler elever inom språkintroduktionen. För språkintroduktionen begär direktionen ett separat ägartillskott motsvarande tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst hänskjuts till bokslutet för år Skrivelse från Kunskapsförbundet Väst från den 25 juni Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst till bokslutet för år Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta frågan om ägartillskott till Kunskapsförbundet Väst till bokslutet för år

21 Ks 196 Dnr 2014/535 Överföring av idrottshallar från Kunskapsförbundet Väst till Trollhättans Stad Gymnasieskolorna Nils Ericsonsgymnasiet (NE) och Magnus Åbergsgymnasiet (MÅG) inom Trollhättans Stad nyttjar idag sina gymnastik- och idrottshallar främst under vardagar mellan cirka kl och kl Under övriga tider hyrs lokalerna ut till föreningar och övriga via kultur- och fritidsförvaltningens (KFF) bokningstjänster. Kunskapsförbundet Väst har idag inga tydliga incitament till uthyrning av idrottshallar utöver sin egen användning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansvaret för gymnasieskolornas gymnastik- och idrottshallar överförs till Kultur- och fritidsnämnden. Syftet med detta är bl.a. att öka nyttjandegraden av gymnastik- och idrottshallar inom gymnasieskolan och att öka kvalitén på gymnastik- och idrottshallar inom gymnasieskolan. Kultur- och fritidsnämnden får en kostnad på ca 3,1 Mkr per år och intäkter på ca 0,9 Mkr, vilket betyder en nettokostnad på ca 2,2 Mkr. Ramjusteringen blir kronor för kommunstyrelsen (bidrag gymnasieskolan) och kronor för Kultur- och fritidsnämnden. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att: Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsnämnden övertar de delar av Kunskapsförbundet Väst hyreskontrakt gentemot Trollhättan Tomt AB som gäller gymnastik- och idrottshallar fr.o.m Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsnämnden hyr ut gymnasieskolans gymnastik- och idrottshallar till Kunskapsförbundet Väst under vardagar kl. 08:00 16:00 samt vid behov.

22 Forts ks 196 Kommunstyrelsen beslutar att budgetramen för år 2015 justeras med kronor för kommunstyrelsen och kronor för Kultur- och fritidsnämnden. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsnämnden övertar de delar av Kunskapsförbundet Väst hyreskontrakt gentemot Trollhättan Tomt AB som gäller gymnastik- och idrottshallar fr.o.m Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och fritidsnämnden hyr ut gymnasieskolans gymnastik- och idrottshallar till Kunskapsförbundet Väst under vardagar kl. 08:00 16:00 samt vid behov. Kommunstyrelsen beslutar att budgetramen för år 2015 justeras med kronor för kommunstyrelsen och kronor för Kultur- och fritidsnämnden. Beslutet expedieras till Kunskapsförbundet Väst Kultur- och fritidsnämnden Ekonomikontoret

23 Ks 197 Dnr 2014/ Överlåtelse av tomträtten Stensmedjan, Klintvägen Bostadsrättsföreningen Stensmedjan, belägen utmed Klintvägen, har framfört önskemål om att få friköpa sin tomträtt, Stensmedjan 5. Marktaxeringsvärdet är 14,6 mkr för Vid tidigare överlåtelser av tomträtt för flerbostadshus har tillämpats principen om att fastställa köpeskillingen till gällande marktaxeringsvärde. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att denna princip tillämpas, vilket innebär att tomträtten Stensmedjan 5 säljs till Brf Stensmedjan för en köpeskilling av 14,6 mkr. Skrivelse från brf Stensmedjan från den 17 september Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 augusti Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja tomträtten Stensmedjan 5 till Brf Stensmedjan för en köpeskilling om kronor och på övriga villkor enligt upprättat kontrakt. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att sälja tomträtten Stensmedjan 5 till Brf Stensmedjan för en köpeskilling om kronor och på övriga villkor enligt upprättat kontrakt.

24 Ks 198 Dnr 2010/ Exploatering inom Liljedal, vid Hultsjön i Skogshöjden Liljedal är beläget öster om Vänersborgsvägen nära Hultsjön. En detaljplan med 25 nya tomter har arbetats fram under åren 2006 och 2007, men överklagades och vann laga kraft först år I samband med detta gjordes projekteringen av ledningar och gator klar. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en exploateringskalkyl som redovisar ett underskott på 2,1 mkr för exploateringsarbeten efter försäljning av de 25 tomterna, vilket kan täckas av kalkylerade överskott inom exploateringsverksamheten. Underskottet i exploateringsbudgeten beror på omfattande gatubyggnad i förhållande till antalet nya tomter. Tomtpriset är i medeltal 320 tkr. För arbeten med vatten- och avloppsledningar kalkyleras ett underskott på 2,8 Mkr. Detta hänger samman med att Liljedal byggs ut med både självfallsystem och tryckspill samt att ledningsdragningarna är förhållandevis långa. Det finns inga förturstomter till försäljning i Trollhättan för närvarande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att av totalt 25 nya tomter i Liljedal skall fem bli förturstomter. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 8 september Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsbudget för Liljedal. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till i medeltal kr med justering av 100 kr per kvm tomtyta. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar igångsättningstillstånd för utbyggnad av Liljedal, inom ramen för denna budget.

25 Forts ks 198 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fem tomter skall fördelas vid sidan av tomtkön som förturstomter. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att efter särskild prövning i varje enskilt fall besluta om fördelning av de tomter som ej fördelas via tomtkön. Om dessa tomter inte behöver ianspråktas som förturstomter får kommunstyrelsens ordförande delegation att besluta att tomterna skall fördelas via tomtkön. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att efter särskild prövning i varje enskilt fall besluta om fördelning av de tomter som ej fördelas via tomtkön. Om dessa tomter inte behöver ianspråktas som förturstomter får kommunstyrelsens ordförande delegation att besluta att tomterna skall fördelas via tomtkön. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsbudget för Liljedal. Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till i medeltal kr med justering av 100 kr per kvm tomtyta. Kommunfullmäktige beviljar igångsättningstillstånd för utbyggnad av Liljedal, inom ramen för denna budget. Kommunfullmäktige beslutar att fem tomter skall fördelas vid sidan av tomtkön som förturstomter.

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande..

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-21.20 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Tallat Abdel

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer