Sigma förvärvar röstmajoriteten i OTC-noterade Måldata AB - lägger offentligt bud på resterande aktier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sigma förvärvar röstmajoriteten i OTC-noterade Måldata AB - lägger offentligt bud på resterande aktier"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE Sigma förvärvar röstmajoriteten i OTC-noterade Måldata AB - lägger offentligt bud på resterande aktier Sigma har från huvudaktieägarna Gunnar Calais och Ivar Gjärdman förvärvat aktier i Måldata AB motsvarande 57% av rösterna och 29% av kapitalet. Härtill har styrelsen i Sigma beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Måldata på likvärdiga villkor. För varje 100-tal B-aktier i Måldata erbjuds 75 B-aktier i Sigma. Jämfört med senaste betalkurs i bolagen måndagen den 13:e december innebär det en överkurs på 29%. Erbjudandet kommer att fullföljas oavsett hur många som accepterar budet. Måldatas inriktning och fokusering på lösningar för det framväxande nätverkssamhället stärker Sigmas affärsområde e-solutions och verksamheten i Stockholmsområdet. Erbjudandet Erbjudandet innebär att för varje 100-tal aktier i Måldata erbjuds 75 B-aktier i Sigma. Sigmas erbjudande kommer att fullföljas oberoende av hur många som accepterar budet. Dock ökar möjligheterna att tillvarata synergier ju större ägarandel Sigma har. Sigmas erbjudande är villkorat av att inget fundamentalt framkommer som väsentligt förändrar den bild av Måldata som framkommer vid granskning av årsredovisningar, kvartalsrapporter och annat offentligt material från bolaget eller förutsättningarna för budet. Prospekt rörande erbjudandet beräknas vara aktieägarna i Måldata tillhanda omkring den 7 februari Anmälningstiden beräknas löpa under tiden från och med den 8 februari till och med den 25 februari Aktierna beräknas levereras den 6-10 mars. Press109Måldata2 1 (5)

2 Betydande industriella fördelar vid ett samgående Måldatas affärsidé är att leverera IT-lösningar baserade på systemintegration av marknadsledande produkter. Två tredjedelar av bolagets cirka 210 medarbetare är verksamma inom datakommunikation och lokala nätverk. Måldata levererar och implementerar kvalificerade data- och telekommunikationslösningar med inriktning på stora företag. Denna kompetens är av vital betydelse i det framväxande nätverkssamhället. Måldata är bl a Sveriges snabbast växande Cisco-partner och levererar bredbandslösningar, routrar, nätverksövervakning, IP-telefoni etc. Exempel på större kunder är Astra, Vattenfall, Ringhals, FöreningsSparbanken, Länsförsäkringar Wasa, Alfa Laval och Ericsson. En tredjedel av medarbetarna arbetar med försäljning och systemintegrering av affärssystemet Lawson INSIGHT. Lawson INSIGHT är ett av de internationellt ledande systemen för ekonomistyrning och logistik och kännetecknas av fullt utvecklad webbteknologi, flexibel informationsåtkomst, workflow m m. Lawson INSIGHT ger stor frihet vad gäller val av teknikplattform och kan köras på både Unix-datorer, NT och AS/400. Här finns hos Måldata även ett gediget verksamhetskunnande. Bland större kunder kan nämnas NCC, Apoteket, SPP, AMF, Saab Aircraft samt Svenska Dagbladet. Sigmas motiv till förvärvet är enligt Dan Olofsson, VD i Sigma AB: - Måldata står för kvalitet, arbetar med lösningar och totalåtagande och stärker vårt affärsområde e-solutions. Hela Måldatas verksamhet är förlagd till Stockholm, vilket är av väsentligt strategiskt värde för Sigma. Tillsammans med Sigmas befintliga Stockholmsverksamhet kan Måldata öka tillväxttakten inom datakommunikationsområdet både i och utanför Stockholms-regionen genom Sigmas breda kundbas och etableringar på drygt 40 orter samt genom Sigmas ramavtal. Inom affärssystemområdet ser vi samordningsvinster med vår egen satsning på e-handel, Supply Chain Management och CRM (Oracle-satsning). Vi ser också goda möjligheter till synergier vad gäller verksamhetskunnande och systemintegrering. Kort sagt fördelarna med att kombinera Sigma med Måldata är tydliga. Håkan Karlsson, VD i Måldata, motiverar samgåendet med: - Sigma har gott renommé och god erfarenhet av att integrera konsultföretag i sin decentrala organisation. Vi ser väsentliga synergier genom att vi nu kan nyttja Sigmas kontorsnät, storlek och kompetens. För våra medarbetare ser jag betydande möjligheter. Måldatas styrelse har behandlat samgåendet och ser positivt på de industriella fördelarna och budet, se bilagd pressinformation från Måldata. Ekonomiska aspekter Förvärvet av huvudaktieägarnas aktier sker genom en apportemission av Sigmaaktier av serie B. Räknat på senaste avslutskurs måndagen den 13:e december innebär detta 29% överkurs på Måldatas B-aktier (kurs 167 kronor) och härtill ytterligare 25% för Måldatas A- aktier (209 kronor). Nyemissionen sker i huvudsak inom ramen från Sigmas styrelses bemyndigande. Press109Måldata2 2 (5)

3 För Sigmas del medför nu förvärvade aktier en utspädning om 1,5%. Accepterar samtliga Måldatas aktieägare Sigmas erbjudande erhålls en sammanlagd utspädning om 4,9%. Måldata redovisade ,1 Mkr i resultat före skatt och en omsättning på 272 Mkr. Den årliga tillväxten de senaste tre åren har varit organisk och uppgår i genomsnitt till ca 28% innebär ett resultatmässigt svagare år pga millennieproblematiken. Tillväxten de första nio månaderna var 27%. Det är Sigmas bedömning att Måldata nästa år kommer att återställa sina rörelsemarginaler. Härtill gör Sigma bedömningen att synergivinster om två år kommer att medföra en positiv resultateffekt om 10 à 20 Mkr utöver vad Måldata redovisar som fristående bolag. Förvärvet beräknas därför öka Sigmas vinst per aktie efter full skatt de kommande två åren med i genomsnitt 0,40-0,80 kronor. Måldata har varit verksamt i över 20 år. Bolagets storlek och stabilitet, de positiva synergieffekterna samt det långsiktiga strategiska värdet vad gäller positionering gör att goodwillens ekonomiska livslängd bedömts uppgå till 20 år. Avskrivning av densamma kommer att ske med 5% per år. Vid fastställandet av Sigmas egen förvärvsbalansräkning kommer i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer genomsnittskurserna de senaste 10 föregående dagarna att tillämpas. Ett förvärv av 100% av Måldata leder således till en årlig goodwillavskrivning om 6,9 Mkr. Sigmas eget kapital uppgick till 345 Mkr och soliditeten till 49%. Om förvärv av 100% av Måldata varit genomfört per denna dag, hade eget kapital uppgått till 558 Mkr och soliditeten till 58%. Inklusive övriga förvärv och apportemissioner under Q4 hade eget kapital uppgått till 632 Mkr och soliditeten till 59 %. Gunnar Calais, mångårig VD i Måldata och f n arbetande vice ordförande, ger följande kommentar sett ur ett aktieägarperspektiv: - Det är min bedömning att erbjudandet från Sigma är bra för Måldatas aktieägare, som förutom en premie erhåller aktier med bättre likviditet samtidigt som vi framöver ges möjlighet att få tillgodogöra oss effekterna av Sigmas kvalitetsinriktade tillväxtstrategi. Sigma är en ledande leverantör av konsulttjänster inom affärsområdena e-solutions, embedded solutions och engineering solutions. Koncernen, som har över 2000 medarbetare i sju länder, fokuserar på lösningar för interaktion, innovation och integration. Sigmas ledstjärna är att stärka våra kunders konkurrenskraft och varumärken. En översikt över Sigmas tre affärsområden visas i bilaga.... För ytterligare information kontakta: Dan Olofsson, VD Sigma AB, tel , mobiltel Gunnar Calais, arbetande vice ordförande Måldata AB, tel , mobiltel Håkan Karlsson, VD Måldata AB, tel , mobiltel Sune Nilsson, affärsenhetschef i Sigma, tel , mobiltel Press109Måldata2 3 (5)

4 SIGMAS TRE AFFÄRSOMRÅDEN Bilaga Affärsområden e-solutions embedded solutions engineering solutions Verksamhet Utveckling av e- handelslösningar och informationssystem Utveckling av mjukvara för produkter och produktionssystem Mekanikbaserad utveckling av produkter och produktionssystem Tjänsteutbud Affärsstrategi, varumärkesbyggande, e-handel, affärssystem, informationssystem Tele- och datakommunikation, realtidssystem, webbteknologi, produktionsnära IT-lösningar samt industriella styrsystem, regleranalys och simulering Strategisk nyutveckling, analys och beräkningar, produkt- och produktionsutveckling samt produktionslogistik Nyckelord Webbdesign, branding, e- business, Supply Chain Management, Information Design, Knowledge Management, ERP-system Wireless, mobility, WAP, Bluetooth, electronics, User Interface, Manufacturing Executive Systems (MES), Distributed Control Systems (DCS) Forskningsnära produktutveckling, produktionssimulering, outsourcing/partnerskap, avancerade cad- och beräkningsprogram, kostnadsreducerande produktionslösningar Exempel på konkurrenter Connecta, Framfab, WM-data, Mandator HiQ, AU-System, Enea, Prevas Semcon, WM-data Caran, ÅF, Knight Affärsområden e-solutions embedded solutions engineering solutions Omsättning *) 429 Mkr 523 Mkr 424 Mkr Andel omsättning 31% 38% 31% Tillväxt senaste året 45% 166% 57% Antal anställda 537 p ****) 712 p 842 p per sept 1999 **) Resultat Mkr ***) 51,1 Mkr 55,1 Mkr 29,2 Mkr Marginal 11,9% 10,5% 6,9% *) Rullande 12 månader t o m september 1999 exkl. eliminering av internförsäljning mellan affärsområdena. **) Inkl. anställda i bolag som förvärvats under 4:e kvartalet ***) Rullande 12 månader, resultat efter finansnetto, exkl. koncernmässiga goodwillavskrivningar t o m sept ****) 759 anställda inkl Måldata Press109Måldata2 4 (5)

5 Pressmeddelande från MÅLDATA Styrelsen i Måldata AB har vid styrelsemöte behandlat Sigma ABs offentliga bud till Måldata ABs aktieägare. Styrelsen anser att affären är industriellt riktig och ser därför positivt på budet. Styrelsen beslutade att rekommendera aktieägarna i Måldata AB att acceptera budet. Måldata AB(publ) Solna Om ni önskar ytterligare information vänligen kontakta: Olof Sjöström Håkan Karlsson Styrelsens ordförande, Måldata AB(publ) VD, Måldata AB(publ) Måldatakoncernens affärsidé är leverans av IT-lösningar för stora och medelstora företag baserade på systemintegration av marknadsledande produkter. Måldata är noterade på börsens OTC-lista och omsatte under Mkr. Idag är Måldata ca. 210 anställda. Dalvägen 28, SOLNA Tel: Fax:

Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden

Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden Sigma AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 1999 Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden Omsättningen ökade med 65% till 1.481,6 Mkr (899,1 Mkr). Resultat före goodwillavskrivningar

Läs mer

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL)

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Viktig information Danir AB, org. nr 556432-7111 ( Danir ), lämnade den 20 februari 2013 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL

ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL PRESSMEDDELANDE 28 FEBRUARI 2003 ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL Adera förvärvar Mogul och tar därmed ytterligare ett steg i byggandet av en koncern bestående av helägda IT-bolag. Adera bjuder 12 nya aktier för

Läs mer

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004 AddNode 2006 Kraftig omsättnings- och resultattillväxt bästa resultatet i koncernens historia Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 766,1 (409,7) MSEK EBITA ökade med 80 procent till 53,9 (30,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Året i sammandrag @ Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 MSEK

Läs mer

VD Jonas Wiström. Kvalitetschef Lars Sjöström. Ekonomichef Ulf Ottosson. Bioinformatics Mats Grahn. Telecom Peter Johansson. Industry Per Tillaeus

VD Jonas Wiström. Kvalitetschef Lars Sjöström. Ekonomichef Ulf Ottosson. Bioinformatics Mats Grahn. Telecom Peter Johansson. Industry Per Tillaeus Bokslutskommuniké 2000 Resultatet efter finansnetto ökade från 5,9 Mkr till 15,9 Mkr Väsentligt förbättrat kassaflöde Den 1 juli 2000 såldes rörelsen i Prevas Engineering. För att bättre spegla utvecklingen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING. AddNode AB publicum under namnändring från Adera AB publicum

ÅRS REDO VISN ING. AddNode AB publicum under namnändring från Adera AB publicum AddNode AB publicum under namnändring från Adera AB publicum ÅRS REDO VISN ING 2003 AddNode är en IT-koncern med inriktning på utvalda branscher och teknologier i Norden. AddNode består idag av tre verksamma

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk Rapportering

Innehåll. Ekonomisk Rapportering Innehåll 3 Året i sammandrag 4 Prevas värden på framtidens marknad 6 Lennart Ekdal ställer VD och grundare mot väggen 9 IT-konsult verksamheten 9 Medarbetare 10 Medarbetare med höga förväntningar 11 Affärsområden

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2002 års nyemission i ConNova Group AB (publ)>>>>>

Inbjudan till teckning av aktier i 2002 års nyemission i ConNova Group AB (publ)>>>>> Inbjudan till teckning av aktier i 2002 års nyemission i ConNova Group AB (publ)>>>>> Prospektet och erbjudandet att förvärva aktier i ConNova Group AB (publ) riktar sig exklusivt till Bolagets aktieägare

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66 ÅRSREDOVISNING 2011 2 Koncernens verksamhet Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 Kraftig lönsamhetsförbättring...6 Viktiga händelser under 2011... 8 VD-ord... 10 Aktien och ägarförhållanden...

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) Definitioner Med Softronic, Bolaget eller Koncernen avses Softronic AB (publ), org nr 556249-0192, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522. Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522. Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Året i sammandrag Omsättningen ökade med 98 % till 191.9

Läs mer

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma.

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ)

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ) Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ) Innehåll Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ)... 1 NOTE i korthet... 2 Villkor och anvisningar... 5 Skattefrågor... 7 Bakgrund och motiv...

Läs mer

Pressmeddelande Göteborg 9 april 2008

Pressmeddelande Göteborg 9 april 2008 Pressmeddelande Göteborg 9 april 2008 Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan eller Sydafrika. förvärvar SysTech i USA förvärvar SysTech

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

KappAhl Holding AB (publ) erbjuder 102 kronor per aktie i AB Lindex (publ)

KappAhl Holding AB (publ) erbjuder 102 kronor per aktie i AB Lindex (publ) KappAhl Holding AB (publ) erbjuder 102 kronor per aktie i AB Lindex (publ) KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ), offentliggör idag ett kontanterbjudande till aktieägarna i AB Lindex (publ)

Läs mer

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com ÅRSREDOVISNING 1998 05 01 1998 12 31 ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com bryssel hamburg helsingfors kuala lumpur köpenhamn london madrid oslo san francisco stockholm tammerfors innehållet

Läs mer