Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva Hermanson, ersättare Övriga deltagande Rolf Adolfsson, Magnus Färjhage, Hans Svensson 35-39, Assienah Mooki Morosini 27-31, Jan-Åke Johansson Vid protokollet planeringssekreterare Peter Lundgren. Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare Paragrafer Peter Lundgren Ordförande Justerare Tommy Bohman Jan Johansson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet Peter Lundgren de

2 Sammanträdesdatum 2 27 Dnr 2010/KA0057 Fördjupad översiktsplan för Vetlanda centralort Arbetsutskottets beslut Tekniska kontoret får uppdraget att upprätta fördjupad översiktsplan för Vetlanda centralort. Gällande fördjupning av översiktsplanen för centralorten är från Efter detta har kommunstyrelsen antagit en utredning av möjliga exploateringsområden 2005 och en grönstrukturplan Ingen av dessa planer innefattar en sammanvägning av samhällets olika intressen på markanvändning, de har alltså inte det djup som en översiktsplan bör ha. I den kommunomfattande översiktsplanen från 2010 finns angivet som en planeringsstrategi att fördjupning av översiktsplanen ska göras för Vetlanda centralort. Arbetet pågår också med en centrumplan som i flera delar bör synkroniseras med en plan för centralorten. Yrkanden Gunilla Hjelm (C) tillstyrker att fördjupad översiktsplan för Vetlanda centralort upprättas. Utdrag: tekniska kontoret

3 Sammanträdesdatum 3 28 Dnr 2010/KA0462 Detaljplan för del av Upplanda 10:11 m.fl. väganslutning v47 v125, Vetlanda, Vetlanda kommun Arbetsutskottets beslut Vetlanda kommun bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen, behov av någon miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte. Samråd ska ske för detaljplan för del av Upplanda 10:11 väganslutning väg v47 v125, Vetlanda kommun. Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. Inom Trafikverket pågår framtagande av arbetsplan för 2+1 och 1+1 väg mellan Vetlanda och Sjunnen. Arbetsplanen innebär upprättande av mitträcke på sträckan mellan Hargenrondellen och Sjunnen. Vid den planfria korsningen v47 och v125 planeras därför en ny anslutning åt söder. Denna anslutning berör planlagd naturmark och kvartersmark som är avsatt för reningsverket. Två parkeringsfickor väster om korsningen hamnar också på planlagd naturmark. Planförslaget omfattar ett område vid väganslutningen mellan v47, Västerleden och v125, från Nye, Hultanäs vid den sydöstra infarten till Vetlanda. Beslutsunderlag 239/10. Utdrag: tekniska kontoret

4 Sammanträdesdatum 4 29 Dnr 2010/KA0230 Detaljplan för Korsberga 2:32 och del av Korsberga 2:22, förskola vid Österängsvägen, Korsberga Arbetsutskottets beslut Detaljplan för Korsberga 2:32 och del av Korsberga 2:22, förskola vid Österängsvägen, Korsberga godkänns för utställning. Förskoleverksamheten i Korsberga behöver nya och utökade lokaler. Idag finns Korsberga förskola vid Österängsvägen. Nuvarande placering bedöms vara en bra geografisk placering i samhället för fortsatt förskoleverksamhet. Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra nybyggnation som innebär sammanbyggnad med Österängs äldreboende. Detta innebär att Österängsvägen stängs av. Ny gång- och cykelväg byggs för att möjliggöra gång- och cykelförbindelse i nordsydlig riktning. Planområdet är beläget väster om Österängs äldreboende som är beläget ett hundratal meter öster om riksvägen. Planens omfattning är kvartersmarken för förskola samt vändplan, gång- och cykelbana samt del av parkmark söder om kvartersmarken. Detta innebär att planområdet i norr avgränsas av fastigheterna belägna norr om Södra Kyrkogatan och i väster av de befintliga bostadsfastigheterna. I söder skär planområdet genom den befintliga parken. I öster innefattas Österängsvägen samt området fram till befintlig byggnad för äldreboendet. Samråd har skett under tiden till och med Under tiden inkomna synpunkter behandlas i Samrådsredogörelse daterad Beredningsbeslut 124/10 och 238/10. Yrkanden Gunilla Hjelm (C) tillstyrker att detaljplan för Korsberga 2:32 och del av Korsberga 2:22, förskola vid Österängsvägen, Korsberga godkänns för utställning. Utdrag: tekniska kontoret

5 Sammanträdesdatum 5 30 Dnr 2010/KA0372 Detaljplan för Prosten 20 och del av Karlslund 2:2, Vetlanda, Vetlanda kommun Arbetsutskottets beslut Detaljplan för Prosen 20 och del av Karlslund 2:2, Vetlanda antas. Ägaren till Prosten 20 önskar bygga ett nytt garage vilket förutsätter en utökning av tomten, önskemål finns att köpa 450 m² mark. Området är enligt gällande detaljplan från 1991 avsatt som parkmark, men används inte som sådan. För att kunna genomföra nybyggnation och utökning av tomten behöver en ny detaljplan upprättas. Planområdet är beläget i nordvästra delen av Vetlanda centralort, vid korsningen av Skiljevägen och Rosengränd. En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan och att behovet av miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger. Samråd har skett under tiden till och med Inkomna synpunkter behandlas i Särskilt utlåtande daterat Beredningsbeslut 209/10 och 240/10. Utdrag: tekniska kontoret

6 Sammanträdesdatum 6 31 Dnr 2010/KA0144 Begäran enligt 16 kap 4 Miljöbalken om tillstyrkan/avstyrkan av ansökan enligt miljöbalken för uppförande av gruppstation för vindkraft Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tillstyrker att Stena Renewable Energy AB i ett område väster om Lemnhult uppför och driver en gruppstation för vindkraft med högst 33 vindkraftverk i enlighet med redovisade layouter. För verk inom det i översiktsplanen avsatta område fredade områden gäller att verken inte får flyttas längre in i området än layouterna visar, innebärande maximalt ca 70 meter. Stena Renewable Energy AB har ansökt om tillstånd i ett område väster om Lemnhult att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med högst 33 vindkraftverk. Enligt Miljöbalken 16 kap 4 får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt detta. Länsstyrelsen som är prövningsmyndighet har begärt Vetlanda kommuns tillstyrkan eller avstyrkan i detta ärende. Stena Renewable Energy AB redovisar i sin ansökan två alternativa layouter med en maximal höjd av verken på 185 meter. Huvudlayouten omfattar 32 verk och den alternativa layouten 25 verk. Kommunens ställningstagande grundar sig på riktlinjerna i Översiktsplanen. Bifogad karta visar huvudlayouten med röda trianglar och den alternativa layouten med blå ringar. Utifrån kartan kan konstateras att i både huvud- och alternativa layouten är två verk placerade inom fredade område med ett intrång på som mest ca 70 meter. De fredade områdena består dels av Natura 2000-/riksintresseområden och dels en generaliserad buffertzon om 500 meter kring dessa. För att etablera vindkraft inom skyddszonens yttre del bör en analys göras hur Natura 2000-/riksintresseområdet eventuellt påverkas av etableringen samt hur känsliga djurarter inom dessa påverkas.

7 Sammanträdesdatum 7 31 forts. Dnr 2010/KA0144 Yrkanden Gunilla Hjelm (C) tillstyrker förslaget att Stena Renewable Energy AB i området väster om Lemnhult uppför och driver en gruppstation för vindkraft med högst 33 vindkraftverk.

8 Sammanträdesdatum 8 32 Dnr 2011/KA0030 Yttrande över Domstolsverkets promemoria om den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ställer sig bakom det av Eksjö kommun upprättade förslag till yttrande över domstolsverkets promemoria Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter. Domstolsverket har utarbetat en promemoria om den framtida yttre organisationen för fem av de tingsrätter som tidigare bedrev fastighetsrättslig inskrivningsverksamhet varav Eksjö tingsrätt är en. I promemorian presenteras förslag till framtida organisation. Det framhålls att förslagen inte är slutliga. Domstolsverket har ett önskemål om yttrande över innehållet i promemorian och de förslag som lämnats. Verket planerar därefter att, med beaktandet av remissinstansernas yttranden, överlämna ett slutligt förslag till regeringen. Eksjö kommun har upprättat ett yttrande över domstolsverkets promemoria Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter, bilaga. Yrkanden Gunilla Hjelm (C) föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom Eksjö kommuns upprättade förslag till yttrande över promemorian den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter. Jan Johansson (VF) och Tommy Bohman (S) tillstyrker Gunilla Hjelms förslag.

9 Sammanträdesdatum 9 33 Dnr 2009/KA0092 Förslag till förbundsordning för Höglandets samordningsförbund samt val av representant i förbundets styrelse Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige föreslås ställa sig bakom förslaget till förbundsordning för Höglandets kommunalförbund, samt välja Kjell Sandahl (M) som ersättare i förbundets styrelse under perioden Vetlanda kommuns kostnader för samordningsförbundets verksamhet belastas socialnämndens budget. Höglandskommunerna har tidigare tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jönköpings läns landsting uttalat sig för att bilda ett så kallat finansiellt samordningsförbund. Bildandet sker med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Ändamålen med samordningsförbund är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. En särskild interimsstyrelse med representanter för de tänkta förbundsmedlemmarna har förberett bildandet av samordningsförbundet. Detta har bland annat inneburit att ett förslag till förbundsordning har utarbetats, bilaga. Beslutsunderlag Socialnämnden 32/11.

10 Sammanträdesdatum forts. Dnr 2009/KA0092 Yrkanden Gunilla Hjelm (C) tillstyrker socialnämndens förslag om att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till förbundsordning för Höglandets samordningsförbund. Föreslår Kjell Sandahl (M) som ersättare i förbundets styrelse under perioden

11 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0068 Politisk representation i Dackeprojektet Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Utse Klas Håkanson (M) som ordinarie ledamot i Dackeprojektet samt utse ersättare från oppositionen vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars Sveriges Kommuner och Landsting driver jämförelseprojekt över olika område inom kommunala verksamheter. I Dackeprojektet arbetar kommunerna Aneby, Eksjö, Karlshamn, Ljungby, Mjölby, Motala, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Syftet med projektet är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelse i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet.

12 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0069 Tidigareläggning av byggnation vid Målaregårdsskolan Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås godkänna tidigareläggning av investering i en ytterligare avdelning vid Målaregårdens förskola till Barn- och utbildningsnämnden har beslutat föreslå tidigareläggning av byggnation av en ytterligare förskoleavdelning på Målaregårdens förskola. Det tidigare fastställandet syftar till att minimera behovet av tillfälliga åtgärder med anledning av ökat behov av barnomsorg. Byggnation av en ytterligare avdelning på Målaregårdens förskola är planerad till I 2011 års budgetbeslut ligger 2 mnkr i plan 2012 och 2 mnkr i plan Enligt de principer kommunen har för hantering av investeringsbudgeten kan en investering påbörjas året innan investeringen finns upptagen i investeringsplanen. Investeringen redovisas då som förskott i ombudgetbeslutet. Det innebär att byggnationen kan göras med nuvarande budgetbeslut som grund. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 4/11.

13 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0070 Ombudget investeringar Arbetsutskottets beslut Godkänna föreliggande förslag till ombudget med ett belopp på kr för investeringar varav ombudget för Ekebo med kr görs till Underlag för ombudget av investeringar som inte färdigställs eller påbörjats 2010 eller som påbörjats i förskott och har budget 2011 föreligger i bilaga. Ombudget begärs för investeringar på totalt 55,7 mnkr. Den stora ombudgeten 2011 beror främst på Ekebo som står för 29,5 mnkr, förskola Korsberga är ombudgeterad med 7 mnkr, i övrigt är ökningen utspridd på många verksamheter. Ombudget för Ekebo behövs ombudgeteras till 2012 eftersom det ligger i budget 2011 och projektet kommer inte att innebära några kostnader förrän i slutet av Utdrag: ekonomikontoret kultur- och fritidsförvaltningen tekniska kontoret barn- och utbildningsförvaltningen vård- och omsorgsförvaltningen

14 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0070 Ombudget drift Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige att godkänna ombudget på drift med totalt kr avseende intraprenad Pussel och ungdomspraktikplatser. Barn- och utbildningsförvaltningen begär ombudget med tkr på driften. Begäran avser kostnader för tillfälliga lokallösningar inom barnomsorgen. Det finns stora behov inom barnomsorgen och förvaltningen kommer att få extra kostnader. Begäran har inte något direkt samband med det överskott som redovisas för 2010 vilket är grundkrav för ombudget. Hade vi haft regler för resultatöverföring hade nämnden kunnat disponera om medlen mellan åren, regler för resultatdisposition mellan åren har dock ännu inte behandlats. Vård- och omsorgsförvaltningen har begärt ombudget med 561 tkr på driften avseende Pussel enligt bifogat underlag. Pussel är en intraprenad och av avtalet framgår att överskott ska kunna tillgodogöras verksamheten. Socialförvaltningen begär ombudget med tkr avseende ungdomspraktikplatserna. Eftersom många platser besattes först under hösten löper sexmånadsperioden in på Beviljad ombudget försämrar det budgeterade resultatet 2011 i motsvarande mån, överskottet 2010 är samtidigt större än beräknat med anledning av till exempel ej nyttjade medel för ungdomspraktikplatser. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 2/11. Socialnämnden 29/11.

15 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0071 Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma den 7 april 2011 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudet röstar för att godkänna föreslagna förändringar avseende namnändring, framtida vinster och tydligare medlemsansvar. Föreslå kommunfullmäktige till ombud på Kommuninvest ekonomisk förening stämma utse ekonomichef Magnus Färjhage. Tre stora frågor kommer upp på Kommuninvest stämma: namnändring till Sveriges kommungäld hantering av framtida vinster tydligare medlemsansvar. Kommuninvest har med anledning av sin storlek och utveckling blivit accepterad som motpart till riksbanken och kan låna pengar direkt i riksbanken. Att ha ett namn som knyter an till riksgälden och kopplar Kommuninvest till denna verksamhet är viktig. Sveriges kommungäld för tankarna bort från finansbolag och tydliggör den stabilitet som finns i organisationen. Idag sker utdelning till andelsägare genom insatsemmission. Medlemmarnas andelar blir mer värda. Insatsemmission görs med skattade medel. Det nya förslaget innebär att också avkastning i form av återbäring eller ränta ska kunna användas. Tanken är att hantera värdeöverföring med koncernbidrag. I och med att koncernbidrag används kan återbäringen göras utan att medlen behöver tas upp för beskattning. Framtida vinster föreslås fördelas så att marknadsränta ges på insatskapital och resten ges som återbäring på lånevolym. Alla medlemmar har tecknat en solidarisk borgen för Kommuninvest alla förpliktelser. Respektive kommuns ansvar är i avtal begränsat till kommunens andel av Kommuninvest utlåning. För att tydliggöra ansvaret har en tydligare uppdelning av ansvar för olika delar av hanteringsprocessen gjorts. Ansvaret för Kommuninvest utlåning regleras i ett förtydligat regressavtal som är relaterat till kommunens andel av Kommuninvest totala utlåning. Se bilaga.

16 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0021 Yttrande över Vård- och omsorgscollege på Höglandet Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att starta ett gemensamt vård- och omsorgscollege på Höglandet. Den uppskattade kostnaden på ca 650 tkr fördelas efter medlemskommunernas invånarantal. Vetlanda kommuns kostnad fram till certifiering på ca 94 tkr för 2011 och ca 94 tkr för 2012 belastar kommunstyrelsens verksamhet för oförutsett Höglandets kommunalförbund beslutade den 30 december 2010 att skicka förstudie Vård- och omsorgscollege på Höglandet daterad till medlemskommunerna för yttrande, bilaga. Syftet med förstudien har varit att undersöka behov och förutsättningar för att starta ett gemensamt vård- och omsorgscollege på Höglandet. Vid ett positivt svar från kommunerna sker en ansökan om certifiering under första halvåret Kostnaden beräknas till ca 650 tkr som fördelas efter medlemskommunernas invånarantal. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 7/11. Vård- och omsorgsnämnden 33/11. Yrkanden Tommy Bohman (S), Gunilla Hjelm (C), Agneta Lindberg (S) tillstyrker förslaget att kommunen ställer sig positiv till att starta ett gemensamt vård- och omsorgscollege på Höglandet.

17 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0040 Motion om att Vetlanda kommun sanerar och iordningställer Kvarndammen och Vetlandabäcken till en ren miljöbiotop för framtida rekreationsområde Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden för yttrande. Den 26 januari 2011 lämnade Lars-Olof Reinfeldt (MP) in en motion med förslaget att Vetlanda kommun såsom önskad miljökommun omgående inleder ett projekt för att så snart som möjligt sanerar Kvarndammen och tillhörande vattenvägar till framtida generationers bästa. Utdrag: tekniska nämnden miljö- och byggnämnden

18 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0028 Motion om att förlägga möten med kommunstyrelsen till orter utanför staden Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till partigrupperna för beredning samt till kommunkansliet för att bland annat undersöka kostnaderna för att förlägga möten med kommunstyrelsen till orter utanför staden. Den 26 januari 2011 lämnade Jan Johansson, Inge Bengtsson, Lola Frödeberg, Margonia Påhlsson, Nicklas Hugosson och Patrik Karlsson (alla VF) in en motion med förslaget att kommunen förlägger möten till orter utanför staden. Syftet är att skapa en förbättrad kontakt mellan politiker och medborgare. Utdrag: gruppledare kommunkansliet

19 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0024 Motion om riktlinjer för försäljning av attraktiva kommunala tomter Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till tekniska nämnden och Witalabostäder AB för yttrande. Den 25 januari 2011 lämnade Anita Fagerholm (V) och Carina Strömbäck (V) in en motion med förslaget att alltid kontakta Witalabostäder AB i första hand när det kan antas att de kan ha intresse av att ta över tomt för byggande av hyresrätter. Alla tomter om inte särskilda skäl föreligger, går ut på öppna marknaden för att marknadsmässiga priser ska antas. Utdrag: tekniska nämnden Witalabostäder AB

20 Sammanträdesdatum Dnr Delgivningar Arbetsutskottets beslut Följande delgivningar noteras till protokollet: a) Försvarsmakten: Vindmätmast på fastigheten Södra Karstorp 1:3, Vetlanda kommun, Jönköpings län. Dnr 2011/KA0055 b) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Remissredogörelse angående förslag till åtgärdsprogram för Miljömålen för vattnets bästa. Dnr 2010/KA0040 c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken (1998:808) om underhållsröjning av ledningsgatan i Solberga i Nässjö kommun, Nye och Hökhult i Vetlanda kommun, Bruzaholm i Eksjö kommun och Rydaholm i Värnamo. Dnr 2011/KA0042 d) SKL: Uppdrag att redovisa läget i diskussionerna om en ny regionindelning. e) Jönköpings Länstrafik AB: f) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förordnande av begravningsombud. Dnr 2010/KA0357 g) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken (1998:808) om husbehovstäkt på fastigheten Trishult 6:1, Vetlanda kommun. Dnr 2011/KA0023

21 Sammanträdesdatum Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut Följande inbjudningar noteras till protokollet: Konferens för revisorer och förtroendevalda 16 maj 2011 på Hotel Tylösand, Halmstad Regionförbundet Södra Småland En dag för klimatet 18 mars 2011 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Naturskyddsföreningen Småland och regionfrågan 18 mars 2011, Norrhults Folkets hus Uppvidinge kommun Bilda slagkraftiga regioner varför och hur? Lunchseminarier om regionfrågan 9 mars Kommunernas region? 24 mars Bättre sjukvård i större regioner? 19 april Regionerna och tillväxten 27 april Större regioner sämre demokrati? 31 maj Att bilda region Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm Om Janne Josefsson kommer! 18 eller 19 maj 2011, Hotell Tylösand, Halmstad Regionförbundet Södra Småland Kommunala aktiebolag ägarstyrning, ansvar och tillämpligheten av offentligrättsliga regler 18 maj 2011, Hotell Tylösand, Halmstad Regionförbundet Södra Småland Demokratidagen april 2011, Folkets Hus, Stockholm Sveriges Kommuner och Landsting

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.30 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Ritva Hermanson, tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, tjänstgörande ersättare Ritva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 18 januari 2011, kl. 16.30-18.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, 14.00-15.50 Beslutande Gunilla Hjelm,ordf, Börje Wilsborn, Maria Stålgren, Håkan Johansson, Ingemar Sturesson, Marie Johansson, Tommy Bohman,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 1 (15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.55 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda Museum, den 20 december 2012, kl. 15.30 17.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, 14.00-15.50 Beslutande Gunilla Hjelm, ordf, Börje Wilsborn 14.00-15.35 ( 1-12), Dan Ljungström, Klas Håkanson, Maria Stålgren, Ingemar Sturesson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 212 Dnr 2011/KA0360

Sammanträdesprotokoll. 212 Dnr 2011/KA0360 Sammanträdesdatum 2 212 Dnr 2011/KA0360 Avsiktsförklaring KomHem vård, omsorg och rehab nära dig, Jönköpings län s förslag till kommunfullmäktige Avsiktsförklaring gällande KomHem vård, omsorg och rehab

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1() 2013-03-11 Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 167 Dnr 2011/KA0295

Sammanträdesprotokoll. 167 Dnr 2011/KA0295 Sammanträdesdatum 2 167 Dnr 2011/KA0295 Yttrande till Regionförbundet över Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Informationen noteras till protokollet. Trafikverket

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-09-24 1 (10) Plats och tid KS-salen, Vetlanda kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Klas Håkanson (M), Lola Frödeberg (VF), Marie Johansson (KD), Lennart Lööv (S) och Andreas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida. Personal- och organisationsutskottet. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesprotokoll Sida. Personal- och organisationsutskottet. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Ersättare Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Magnus Olofsgård

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (18) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-16.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Gunilla Hjelm (C), Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Övriga deltagande Nils-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15 16.30 ande Erästtare Tjänstgör. Erättare Klas Håkansson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (14) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.30 Beslutande Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson (KD). Agneta Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.05 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Gunilla Bergdalen, Klas Håkanson, Conny Kristensen, Henrik Tvarnö, Håkan Johansson, Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Daniel Lundström (S) Maria

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-28 Ewa Andreasson. Ordförande Dan Ljungström

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-28 Ewa Andreasson. Ordförande Dan Ljungström Sammanträdesdatum 1 (17 ) Plats och tid Hörsalen, klockan 14.00-17.30 ande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Annika Nicklasson (S) Börje Wilsborn (C) 55-56 Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF)

Annika Nicklasson (S) Börje Wilsborn (C) 55-56 Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Stadshuset kl. 12,30-15,50 Beslutande Annika Nicklasson (S) Börje Wilsborn (C) 55-56 Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-05-20, kl. 10:00-12:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer