Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva Hermanson, ersättare Övriga deltagande Rolf Adolfsson, Magnus Färjhage, Hans Svensson 35-39, Assienah Mooki Morosini 27-31, Jan-Åke Johansson Vid protokollet planeringssekreterare Peter Lundgren. Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare Paragrafer Peter Lundgren Ordförande Justerare Tommy Bohman Jan Johansson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet Peter Lundgren de

2 Sammanträdesdatum 2 27 Dnr 2010/KA0057 Fördjupad översiktsplan för Vetlanda centralort Arbetsutskottets beslut Tekniska kontoret får uppdraget att upprätta fördjupad översiktsplan för Vetlanda centralort. Gällande fördjupning av översiktsplanen för centralorten är från Efter detta har kommunstyrelsen antagit en utredning av möjliga exploateringsområden 2005 och en grönstrukturplan Ingen av dessa planer innefattar en sammanvägning av samhällets olika intressen på markanvändning, de har alltså inte det djup som en översiktsplan bör ha. I den kommunomfattande översiktsplanen från 2010 finns angivet som en planeringsstrategi att fördjupning av översiktsplanen ska göras för Vetlanda centralort. Arbetet pågår också med en centrumplan som i flera delar bör synkroniseras med en plan för centralorten. Yrkanden Gunilla Hjelm (C) tillstyrker att fördjupad översiktsplan för Vetlanda centralort upprättas. Utdrag: tekniska kontoret

3 Sammanträdesdatum 3 28 Dnr 2010/KA0462 Detaljplan för del av Upplanda 10:11 m.fl. väganslutning v47 v125, Vetlanda, Vetlanda kommun Arbetsutskottets beslut Vetlanda kommun bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen, behov av någon miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte. Samråd ska ske för detaljplan för del av Upplanda 10:11 väganslutning väg v47 v125, Vetlanda kommun. Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. Inom Trafikverket pågår framtagande av arbetsplan för 2+1 och 1+1 väg mellan Vetlanda och Sjunnen. Arbetsplanen innebär upprättande av mitträcke på sträckan mellan Hargenrondellen och Sjunnen. Vid den planfria korsningen v47 och v125 planeras därför en ny anslutning åt söder. Denna anslutning berör planlagd naturmark och kvartersmark som är avsatt för reningsverket. Två parkeringsfickor väster om korsningen hamnar också på planlagd naturmark. Planförslaget omfattar ett område vid väganslutningen mellan v47, Västerleden och v125, från Nye, Hultanäs vid den sydöstra infarten till Vetlanda. Beslutsunderlag 239/10. Utdrag: tekniska kontoret

4 Sammanträdesdatum 4 29 Dnr 2010/KA0230 Detaljplan för Korsberga 2:32 och del av Korsberga 2:22, förskola vid Österängsvägen, Korsberga Arbetsutskottets beslut Detaljplan för Korsberga 2:32 och del av Korsberga 2:22, förskola vid Österängsvägen, Korsberga godkänns för utställning. Förskoleverksamheten i Korsberga behöver nya och utökade lokaler. Idag finns Korsberga förskola vid Österängsvägen. Nuvarande placering bedöms vara en bra geografisk placering i samhället för fortsatt förskoleverksamhet. Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra nybyggnation som innebär sammanbyggnad med Österängs äldreboende. Detta innebär att Österängsvägen stängs av. Ny gång- och cykelväg byggs för att möjliggöra gång- och cykelförbindelse i nordsydlig riktning. Planområdet är beläget väster om Österängs äldreboende som är beläget ett hundratal meter öster om riksvägen. Planens omfattning är kvartersmarken för förskola samt vändplan, gång- och cykelbana samt del av parkmark söder om kvartersmarken. Detta innebär att planområdet i norr avgränsas av fastigheterna belägna norr om Södra Kyrkogatan och i väster av de befintliga bostadsfastigheterna. I söder skär planområdet genom den befintliga parken. I öster innefattas Österängsvägen samt området fram till befintlig byggnad för äldreboendet. Samråd har skett under tiden till och med Under tiden inkomna synpunkter behandlas i Samrådsredogörelse daterad Beredningsbeslut 124/10 och 238/10. Yrkanden Gunilla Hjelm (C) tillstyrker att detaljplan för Korsberga 2:32 och del av Korsberga 2:22, förskola vid Österängsvägen, Korsberga godkänns för utställning. Utdrag: tekniska kontoret

5 Sammanträdesdatum 5 30 Dnr 2010/KA0372 Detaljplan för Prosten 20 och del av Karlslund 2:2, Vetlanda, Vetlanda kommun Arbetsutskottets beslut Detaljplan för Prosen 20 och del av Karlslund 2:2, Vetlanda antas. Ägaren till Prosten 20 önskar bygga ett nytt garage vilket förutsätter en utökning av tomten, önskemål finns att köpa 450 m² mark. Området är enligt gällande detaljplan från 1991 avsatt som parkmark, men används inte som sådan. För att kunna genomföra nybyggnation och utökning av tomten behöver en ny detaljplan upprättas. Planområdet är beläget i nordvästra delen av Vetlanda centralort, vid korsningen av Skiljevägen och Rosengränd. En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan och att behovet av miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger. Samråd har skett under tiden till och med Inkomna synpunkter behandlas i Särskilt utlåtande daterat Beredningsbeslut 209/10 och 240/10. Utdrag: tekniska kontoret

6 Sammanträdesdatum 6 31 Dnr 2010/KA0144 Begäran enligt 16 kap 4 Miljöbalken om tillstyrkan/avstyrkan av ansökan enligt miljöbalken för uppförande av gruppstation för vindkraft Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tillstyrker att Stena Renewable Energy AB i ett område väster om Lemnhult uppför och driver en gruppstation för vindkraft med högst 33 vindkraftverk i enlighet med redovisade layouter. För verk inom det i översiktsplanen avsatta område fredade områden gäller att verken inte får flyttas längre in i området än layouterna visar, innebärande maximalt ca 70 meter. Stena Renewable Energy AB har ansökt om tillstånd i ett område väster om Lemnhult att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med högst 33 vindkraftverk. Enligt Miljöbalken 16 kap 4 får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt detta. Länsstyrelsen som är prövningsmyndighet har begärt Vetlanda kommuns tillstyrkan eller avstyrkan i detta ärende. Stena Renewable Energy AB redovisar i sin ansökan två alternativa layouter med en maximal höjd av verken på 185 meter. Huvudlayouten omfattar 32 verk och den alternativa layouten 25 verk. Kommunens ställningstagande grundar sig på riktlinjerna i Översiktsplanen. Bifogad karta visar huvudlayouten med röda trianglar och den alternativa layouten med blå ringar. Utifrån kartan kan konstateras att i både huvud- och alternativa layouten är två verk placerade inom fredade område med ett intrång på som mest ca 70 meter. De fredade områdena består dels av Natura 2000-/riksintresseområden och dels en generaliserad buffertzon om 500 meter kring dessa. För att etablera vindkraft inom skyddszonens yttre del bör en analys göras hur Natura 2000-/riksintresseområdet eventuellt påverkas av etableringen samt hur känsliga djurarter inom dessa påverkas.

7 Sammanträdesdatum 7 31 forts. Dnr 2010/KA0144 Yrkanden Gunilla Hjelm (C) tillstyrker förslaget att Stena Renewable Energy AB i området väster om Lemnhult uppför och driver en gruppstation för vindkraft med högst 33 vindkraftverk.

8 Sammanträdesdatum 8 32 Dnr 2011/KA0030 Yttrande över Domstolsverkets promemoria om den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ställer sig bakom det av Eksjö kommun upprättade förslag till yttrande över domstolsverkets promemoria Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter. Domstolsverket har utarbetat en promemoria om den framtida yttre organisationen för fem av de tingsrätter som tidigare bedrev fastighetsrättslig inskrivningsverksamhet varav Eksjö tingsrätt är en. I promemorian presenteras förslag till framtida organisation. Det framhålls att förslagen inte är slutliga. Domstolsverket har ett önskemål om yttrande över innehållet i promemorian och de förslag som lämnats. Verket planerar därefter att, med beaktandet av remissinstansernas yttranden, överlämna ett slutligt förslag till regeringen. Eksjö kommun har upprättat ett yttrande över domstolsverkets promemoria Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter, bilaga. Yrkanden Gunilla Hjelm (C) föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom Eksjö kommuns upprättade förslag till yttrande över promemorian den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter. Jan Johansson (VF) och Tommy Bohman (S) tillstyrker Gunilla Hjelms förslag.

9 Sammanträdesdatum 9 33 Dnr 2009/KA0092 Förslag till förbundsordning för Höglandets samordningsförbund samt val av representant i förbundets styrelse Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige föreslås ställa sig bakom förslaget till förbundsordning för Höglandets kommunalförbund, samt välja Kjell Sandahl (M) som ersättare i förbundets styrelse under perioden Vetlanda kommuns kostnader för samordningsförbundets verksamhet belastas socialnämndens budget. Höglandskommunerna har tidigare tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jönköpings läns landsting uttalat sig för att bilda ett så kallat finansiellt samordningsförbund. Bildandet sker med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Ändamålen med samordningsförbund är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. En särskild interimsstyrelse med representanter för de tänkta förbundsmedlemmarna har förberett bildandet av samordningsförbundet. Detta har bland annat inneburit att ett förslag till förbundsordning har utarbetats, bilaga. Beslutsunderlag Socialnämnden 32/11.

10 Sammanträdesdatum forts. Dnr 2009/KA0092 Yrkanden Gunilla Hjelm (C) tillstyrker socialnämndens förslag om att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till förbundsordning för Höglandets samordningsförbund. Föreslår Kjell Sandahl (M) som ersättare i förbundets styrelse under perioden

11 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0068 Politisk representation i Dackeprojektet Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Utse Klas Håkanson (M) som ordinarie ledamot i Dackeprojektet samt utse ersättare från oppositionen vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars Sveriges Kommuner och Landsting driver jämförelseprojekt över olika område inom kommunala verksamheter. I Dackeprojektet arbetar kommunerna Aneby, Eksjö, Karlshamn, Ljungby, Mjölby, Motala, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Syftet med projektet är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelse i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet.

12 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0069 Tidigareläggning av byggnation vid Målaregårdsskolan Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås godkänna tidigareläggning av investering i en ytterligare avdelning vid Målaregårdens förskola till Barn- och utbildningsnämnden har beslutat föreslå tidigareläggning av byggnation av en ytterligare förskoleavdelning på Målaregårdens förskola. Det tidigare fastställandet syftar till att minimera behovet av tillfälliga åtgärder med anledning av ökat behov av barnomsorg. Byggnation av en ytterligare avdelning på Målaregårdens förskola är planerad till I 2011 års budgetbeslut ligger 2 mnkr i plan 2012 och 2 mnkr i plan Enligt de principer kommunen har för hantering av investeringsbudgeten kan en investering påbörjas året innan investeringen finns upptagen i investeringsplanen. Investeringen redovisas då som förskott i ombudgetbeslutet. Det innebär att byggnationen kan göras med nuvarande budgetbeslut som grund. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 4/11.

13 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0070 Ombudget investeringar Arbetsutskottets beslut Godkänna föreliggande förslag till ombudget med ett belopp på kr för investeringar varav ombudget för Ekebo med kr görs till Underlag för ombudget av investeringar som inte färdigställs eller påbörjats 2010 eller som påbörjats i förskott och har budget 2011 föreligger i bilaga. Ombudget begärs för investeringar på totalt 55,7 mnkr. Den stora ombudgeten 2011 beror främst på Ekebo som står för 29,5 mnkr, förskola Korsberga är ombudgeterad med 7 mnkr, i övrigt är ökningen utspridd på många verksamheter. Ombudget för Ekebo behövs ombudgeteras till 2012 eftersom det ligger i budget 2011 och projektet kommer inte att innebära några kostnader förrän i slutet av Utdrag: ekonomikontoret kultur- och fritidsförvaltningen tekniska kontoret barn- och utbildningsförvaltningen vård- och omsorgsförvaltningen

14 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0070 Ombudget drift Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige att godkänna ombudget på drift med totalt kr avseende intraprenad Pussel och ungdomspraktikplatser. Barn- och utbildningsförvaltningen begär ombudget med tkr på driften. Begäran avser kostnader för tillfälliga lokallösningar inom barnomsorgen. Det finns stora behov inom barnomsorgen och förvaltningen kommer att få extra kostnader. Begäran har inte något direkt samband med det överskott som redovisas för 2010 vilket är grundkrav för ombudget. Hade vi haft regler för resultatöverföring hade nämnden kunnat disponera om medlen mellan åren, regler för resultatdisposition mellan åren har dock ännu inte behandlats. Vård- och omsorgsförvaltningen har begärt ombudget med 561 tkr på driften avseende Pussel enligt bifogat underlag. Pussel är en intraprenad och av avtalet framgår att överskott ska kunna tillgodogöras verksamheten. Socialförvaltningen begär ombudget med tkr avseende ungdomspraktikplatserna. Eftersom många platser besattes först under hösten löper sexmånadsperioden in på Beviljad ombudget försämrar det budgeterade resultatet 2011 i motsvarande mån, överskottet 2010 är samtidigt större än beräknat med anledning av till exempel ej nyttjade medel för ungdomspraktikplatser. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 2/11. Socialnämnden 29/11.

15 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0071 Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma den 7 april 2011 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudet röstar för att godkänna föreslagna förändringar avseende namnändring, framtida vinster och tydligare medlemsansvar. Föreslå kommunfullmäktige till ombud på Kommuninvest ekonomisk förening stämma utse ekonomichef Magnus Färjhage. Tre stora frågor kommer upp på Kommuninvest stämma: namnändring till Sveriges kommungäld hantering av framtida vinster tydligare medlemsansvar. Kommuninvest har med anledning av sin storlek och utveckling blivit accepterad som motpart till riksbanken och kan låna pengar direkt i riksbanken. Att ha ett namn som knyter an till riksgälden och kopplar Kommuninvest till denna verksamhet är viktig. Sveriges kommungäld för tankarna bort från finansbolag och tydliggör den stabilitet som finns i organisationen. Idag sker utdelning till andelsägare genom insatsemmission. Medlemmarnas andelar blir mer värda. Insatsemmission görs med skattade medel. Det nya förslaget innebär att också avkastning i form av återbäring eller ränta ska kunna användas. Tanken är att hantera värdeöverföring med koncernbidrag. I och med att koncernbidrag används kan återbäringen göras utan att medlen behöver tas upp för beskattning. Framtida vinster föreslås fördelas så att marknadsränta ges på insatskapital och resten ges som återbäring på lånevolym. Alla medlemmar har tecknat en solidarisk borgen för Kommuninvest alla förpliktelser. Respektive kommuns ansvar är i avtal begränsat till kommunens andel av Kommuninvest utlåning. För att tydliggöra ansvaret har en tydligare uppdelning av ansvar för olika delar av hanteringsprocessen gjorts. Ansvaret för Kommuninvest utlåning regleras i ett förtydligat regressavtal som är relaterat till kommunens andel av Kommuninvest totala utlåning. Se bilaga.

16 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0021 Yttrande över Vård- och omsorgscollege på Höglandet Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att starta ett gemensamt vård- och omsorgscollege på Höglandet. Den uppskattade kostnaden på ca 650 tkr fördelas efter medlemskommunernas invånarantal. Vetlanda kommuns kostnad fram till certifiering på ca 94 tkr för 2011 och ca 94 tkr för 2012 belastar kommunstyrelsens verksamhet för oförutsett Höglandets kommunalförbund beslutade den 30 december 2010 att skicka förstudie Vård- och omsorgscollege på Höglandet daterad till medlemskommunerna för yttrande, bilaga. Syftet med förstudien har varit att undersöka behov och förutsättningar för att starta ett gemensamt vård- och omsorgscollege på Höglandet. Vid ett positivt svar från kommunerna sker en ansökan om certifiering under första halvåret Kostnaden beräknas till ca 650 tkr som fördelas efter medlemskommunernas invånarantal. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 7/11. Vård- och omsorgsnämnden 33/11. Yrkanden Tommy Bohman (S), Gunilla Hjelm (C), Agneta Lindberg (S) tillstyrker förslaget att kommunen ställer sig positiv till att starta ett gemensamt vård- och omsorgscollege på Höglandet.

17 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0040 Motion om att Vetlanda kommun sanerar och iordningställer Kvarndammen och Vetlandabäcken till en ren miljöbiotop för framtida rekreationsområde Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden för yttrande. Den 26 januari 2011 lämnade Lars-Olof Reinfeldt (MP) in en motion med förslaget att Vetlanda kommun såsom önskad miljökommun omgående inleder ett projekt för att så snart som möjligt sanerar Kvarndammen och tillhörande vattenvägar till framtida generationers bästa. Utdrag: tekniska nämnden miljö- och byggnämnden

18 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0028 Motion om att förlägga möten med kommunstyrelsen till orter utanför staden Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till partigrupperna för beredning samt till kommunkansliet för att bland annat undersöka kostnaderna för att förlägga möten med kommunstyrelsen till orter utanför staden. Den 26 januari 2011 lämnade Jan Johansson, Inge Bengtsson, Lola Frödeberg, Margonia Påhlsson, Nicklas Hugosson och Patrik Karlsson (alla VF) in en motion med förslaget att kommunen förlägger möten till orter utanför staden. Syftet är att skapa en förbättrad kontakt mellan politiker och medborgare. Utdrag: gruppledare kommunkansliet

19 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0024 Motion om riktlinjer för försäljning av attraktiva kommunala tomter Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till tekniska nämnden och Witalabostäder AB för yttrande. Den 25 januari 2011 lämnade Anita Fagerholm (V) och Carina Strömbäck (V) in en motion med förslaget att alltid kontakta Witalabostäder AB i första hand när det kan antas att de kan ha intresse av att ta över tomt för byggande av hyresrätter. Alla tomter om inte särskilda skäl föreligger, går ut på öppna marknaden för att marknadsmässiga priser ska antas. Utdrag: tekniska nämnden Witalabostäder AB

20 Sammanträdesdatum Dnr Delgivningar Arbetsutskottets beslut Följande delgivningar noteras till protokollet: a) Försvarsmakten: Vindmätmast på fastigheten Södra Karstorp 1:3, Vetlanda kommun, Jönköpings län. Dnr 2011/KA0055 b) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Remissredogörelse angående förslag till åtgärdsprogram för Miljömålen för vattnets bästa. Dnr 2010/KA0040 c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken (1998:808) om underhållsröjning av ledningsgatan i Solberga i Nässjö kommun, Nye och Hökhult i Vetlanda kommun, Bruzaholm i Eksjö kommun och Rydaholm i Värnamo. Dnr 2011/KA0042 d) SKL: Uppdrag att redovisa läget i diskussionerna om en ny regionindelning. e) Jönköpings Länstrafik AB: f) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förordnande av begravningsombud. Dnr 2010/KA0357 g) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken (1998:808) om husbehovstäkt på fastigheten Trishult 6:1, Vetlanda kommun. Dnr 2011/KA0023

21 Sammanträdesdatum Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut Följande inbjudningar noteras till protokollet: Konferens för revisorer och förtroendevalda 16 maj 2011 på Hotel Tylösand, Halmstad Regionförbundet Södra Småland En dag för klimatet 18 mars 2011 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Naturskyddsföreningen Småland och regionfrågan 18 mars 2011, Norrhults Folkets hus Uppvidinge kommun Bilda slagkraftiga regioner varför och hur? Lunchseminarier om regionfrågan 9 mars Kommunernas region? 24 mars Bättre sjukvård i större regioner? 19 april Regionerna och tillväxten 27 april Större regioner sämre demokrati? 31 maj Att bilda region Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm Om Janne Josefsson kommer! 18 eller 19 maj 2011, Hotell Tylösand, Halmstad Regionförbundet Södra Småland Kommunala aktiebolag ägarstyrning, ansvar och tillämpligheten av offentligrättsliga regler 18 maj 2011, Hotell Tylösand, Halmstad Regionförbundet Södra Småland Demokratidagen april 2011, Folkets Hus, Stockholm Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Bohman, ordf. (S), Dan Ljungström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.30 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Ritva Hermanson, tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.20 Beslutande Gunilla Hjelm, ordförande Klas Håkanson Tommy Bohman Agneta Lindberg Ejlon Johansson Rolf Forsén, ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Bohman ordf. (S), Klas

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(14) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.05 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson, jäv 255 Jan Johansson Ingemar Sturesson Ritva Hermanson, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 18 januari 2011, kl. 16.30-18.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn, ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, tjänstgörande ersättare Ritva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2 Musik I samband med dagens sammanträde underhåller följande elever från den kommunala musikskolan: Oskar Fransson och Filip Karlsson trumpet Anton Nilsson och Daniel Johansson trombon.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 195 Dnr 2011/KA0356

Sammanträdesprotokoll. 195 Dnr 2011/KA0356 Sammanträdesdatum 2 195 Dnr 2011/KA0356 Detaljplan för fastigheterna Björkö 3:2, 3:3, 3:4 och 3:6, Björköby. Almvägen 3-7 och Björkmossevägen 1. Arbetsutskottets beslut Tekniska kontoret får uppdraget

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl 13.15-15.45 Beslutande Gunilla Hjelm, ordförande Klas Håkanson Ingemar Sturesson Tommy Bohman Agneta Lindberg Ejlon Johansson, ersättare Rolf

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.30 Beslutande Gunilla Hjelm, ordförande Klas Håkanson Ingemar Sturesson Tommy Bohman (jäv 149) 13.35-14.05 Agneta Lindberg Ejlon

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13 1 (15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 15.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-08 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF). Ritva

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.40 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Urban Erntoft, Gunilla Bergdalen, Helena Stålhammar, Lennart Lööw, Börje Wilsborn, Siv

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.40 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, tjänstgörande ersättare Ritva

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 212 Dnr 2011/KA0360

Sammanträdesprotokoll. 212 Dnr 2011/KA0360 Sammanträdesdatum 2 212 Dnr 2011/KA0360 Avsiktsförklaring KomHem vård, omsorg och rehab nära dig, Jönköpings län s förslag till kommunfullmäktige Avsiktsförklaring gällande KomHem vård, omsorg och rehab

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda Museum, den 20 december 2012, kl. 15.30 17.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (8) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Tommy Bohman, ordf (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, 14.00-15.50 Beslutande Gunilla Hjelm,ordf, Börje Wilsborn, Maria Stålgren, Håkan Johansson, Ingemar Sturesson, Marie Johansson, Tommy Bohman,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 1 (15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.55 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (15) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2015-02-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.15-16.30 Beslutande Klas Håkanson (M) 9-16, Börje Wilsborn (C), Lola Frödeberg (VF), Andreas Granlöf (S), Martina Jansson (S), Sven-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-06 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Nils Johnsson, c, ordförande Peter Grundström, s Ann-Kristin

Läs mer

Agneta Lindberg, ersättare ( ) Ritva Hermanson, ersättare. Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.

Agneta Lindberg, ersättare ( ) Ritva Hermanson, ersättare. Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg. Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.30 Beslutande Tommy Bohman, ordförande (jäv 153, 155) Klas Håkanson (jäv 155) Gunilla Hjelm (jäv 153, 155) Jan Johansson (jäv 155)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och

Läs mer

Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M)

Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M) Sammanträdesdatum 1 (16) Plats och tid KS-salen kl. 14,00-16,00 ande Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M) Gunnel Bjäde (M) Tommy

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (26) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.30 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm 13.15-16.00 62-76 Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-01-22 1 (15) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-19.55 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Gisela Brumme (S), Lola Frödeberg (VF), Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1() 2013-03-11 Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(14) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Ingemar Sturesson Agneta Lindberg Ritva Hermanson, tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-16.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Bohman, ordf (S), Dan Ljungström

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 5 mars 2013 kl. 13.15-16.50 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Johanna Haraldsson (S), ordförande Lena Furuskog (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, 14.00-15.50 Beslutande Gunilla Hjelm, ordf, Börje Wilsborn 14.00-15.35 ( 1-12), Dan Ljungström, Klas Håkanson, Maria Stålgren, Ingemar Sturesson,

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Onsdagen den 11 juni 2008, kl. 14.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Bruket Socialdemokratiska partigruppen har gruppmöte i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 167 Dnr 2011/KA0295

Sammanträdesprotokoll. 167 Dnr 2011/KA0295 Sammanträdesdatum 2 167 Dnr 2011/KA0295 Yttrande till Regionförbundet över Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Informationen noteras till protokollet. Trafikverket

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 9.00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke Nottemark

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2015-05-20 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Vetlanda, kl. 13.15-16.00. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Klas Håkanson (M), Dan Ljungström

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshindrade

Kommunala rådet för funktionshindrade 2014-03-18 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, Stadshuset kl. 10.00-11.30 Beslutande Från handikapporganisationerna Agneta Lindberg (S), ordf Stig-Göran Fransson (KD) Gunnar Magnusson (C) Börje Gustafsson,

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-09-24 1 (10) Plats och tid KS-salen, Vetlanda kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Klas Håkanson (M), Lola Frödeberg (VF), Marie Johansson (KD), Lennart Lööv (S) och Andreas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida. Personal- och organisationsutskottet. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesprotokoll Sida. Personal- och organisationsutskottet. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Ersättare Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Magnus Olofsgård

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, kl. 14.00-16.25 Beslutande Tommy Bohman ordf, Agneta Lindberg, Annika Nicklasson ( 155-157), Klas Håkanson jäv 157 ( 155-163), Kjell Åke Nottemark,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer