Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva Hermanson, ersättare Övriga deltagande Rolf Adolfsson, Magnus Färjhage, Hans Svensson 35-39, Assienah Mooki Morosini 27-31, Jan-Åke Johansson Vid protokollet planeringssekreterare Peter Lundgren. Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare Paragrafer Peter Lundgren Ordförande Justerare Tommy Bohman Jan Johansson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet Peter Lundgren de

2 Sammanträdesdatum 2 27 Dnr 2010/KA0057 Fördjupad översiktsplan för Vetlanda centralort Arbetsutskottets beslut Tekniska kontoret får uppdraget att upprätta fördjupad översiktsplan för Vetlanda centralort. Gällande fördjupning av översiktsplanen för centralorten är från Efter detta har kommunstyrelsen antagit en utredning av möjliga exploateringsområden 2005 och en grönstrukturplan Ingen av dessa planer innefattar en sammanvägning av samhällets olika intressen på markanvändning, de har alltså inte det djup som en översiktsplan bör ha. I den kommunomfattande översiktsplanen från 2010 finns angivet som en planeringsstrategi att fördjupning av översiktsplanen ska göras för Vetlanda centralort. Arbetet pågår också med en centrumplan som i flera delar bör synkroniseras med en plan för centralorten. Yrkanden Gunilla Hjelm (C) tillstyrker att fördjupad översiktsplan för Vetlanda centralort upprättas. Utdrag: tekniska kontoret

3 Sammanträdesdatum 3 28 Dnr 2010/KA0462 Detaljplan för del av Upplanda 10:11 m.fl. väganslutning v47 v125, Vetlanda, Vetlanda kommun Arbetsutskottets beslut Vetlanda kommun bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen, behov av någon miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte. Samråd ska ske för detaljplan för del av Upplanda 10:11 väganslutning väg v47 v125, Vetlanda kommun. Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen. Inom Trafikverket pågår framtagande av arbetsplan för 2+1 och 1+1 väg mellan Vetlanda och Sjunnen. Arbetsplanen innebär upprättande av mitträcke på sträckan mellan Hargenrondellen och Sjunnen. Vid den planfria korsningen v47 och v125 planeras därför en ny anslutning åt söder. Denna anslutning berör planlagd naturmark och kvartersmark som är avsatt för reningsverket. Två parkeringsfickor väster om korsningen hamnar också på planlagd naturmark. Planförslaget omfattar ett område vid väganslutningen mellan v47, Västerleden och v125, från Nye, Hultanäs vid den sydöstra infarten till Vetlanda. Beslutsunderlag 239/10. Utdrag: tekniska kontoret

4 Sammanträdesdatum 4 29 Dnr 2010/KA0230 Detaljplan för Korsberga 2:32 och del av Korsberga 2:22, förskola vid Österängsvägen, Korsberga Arbetsutskottets beslut Detaljplan för Korsberga 2:32 och del av Korsberga 2:22, förskola vid Österängsvägen, Korsberga godkänns för utställning. Förskoleverksamheten i Korsberga behöver nya och utökade lokaler. Idag finns Korsberga förskola vid Österängsvägen. Nuvarande placering bedöms vara en bra geografisk placering i samhället för fortsatt förskoleverksamhet. Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra nybyggnation som innebär sammanbyggnad med Österängs äldreboende. Detta innebär att Österängsvägen stängs av. Ny gång- och cykelväg byggs för att möjliggöra gång- och cykelförbindelse i nordsydlig riktning. Planområdet är beläget väster om Österängs äldreboende som är beläget ett hundratal meter öster om riksvägen. Planens omfattning är kvartersmarken för förskola samt vändplan, gång- och cykelbana samt del av parkmark söder om kvartersmarken. Detta innebär att planområdet i norr avgränsas av fastigheterna belägna norr om Södra Kyrkogatan och i väster av de befintliga bostadsfastigheterna. I söder skär planområdet genom den befintliga parken. I öster innefattas Österängsvägen samt området fram till befintlig byggnad för äldreboendet. Samråd har skett under tiden till och med Under tiden inkomna synpunkter behandlas i Samrådsredogörelse daterad Beredningsbeslut 124/10 och 238/10. Yrkanden Gunilla Hjelm (C) tillstyrker att detaljplan för Korsberga 2:32 och del av Korsberga 2:22, förskola vid Österängsvägen, Korsberga godkänns för utställning. Utdrag: tekniska kontoret

5 Sammanträdesdatum 5 30 Dnr 2010/KA0372 Detaljplan för Prosten 20 och del av Karlslund 2:2, Vetlanda, Vetlanda kommun Arbetsutskottets beslut Detaljplan för Prosen 20 och del av Karlslund 2:2, Vetlanda antas. Ägaren till Prosten 20 önskar bygga ett nytt garage vilket förutsätter en utökning av tomten, önskemål finns att köpa 450 m² mark. Området är enligt gällande detaljplan från 1991 avsatt som parkmark, men används inte som sådan. För att kunna genomföra nybyggnation och utökning av tomten behöver en ny detaljplan upprättas. Planområdet är beläget i nordvästra delen av Vetlanda centralort, vid korsningen av Skiljevägen och Rosengränd. En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan och att behovet av miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger. Samråd har skett under tiden till och med Inkomna synpunkter behandlas i Särskilt utlåtande daterat Beredningsbeslut 209/10 och 240/10. Utdrag: tekniska kontoret

6 Sammanträdesdatum 6 31 Dnr 2010/KA0144 Begäran enligt 16 kap 4 Miljöbalken om tillstyrkan/avstyrkan av ansökan enligt miljöbalken för uppförande av gruppstation för vindkraft Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tillstyrker att Stena Renewable Energy AB i ett område väster om Lemnhult uppför och driver en gruppstation för vindkraft med högst 33 vindkraftverk i enlighet med redovisade layouter. För verk inom det i översiktsplanen avsatta område fredade områden gäller att verken inte får flyttas längre in i området än layouterna visar, innebärande maximalt ca 70 meter. Stena Renewable Energy AB har ansökt om tillstånd i ett område väster om Lemnhult att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med högst 33 vindkraftverk. Enligt Miljöbalken 16 kap 4 får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt detta. Länsstyrelsen som är prövningsmyndighet har begärt Vetlanda kommuns tillstyrkan eller avstyrkan i detta ärende. Stena Renewable Energy AB redovisar i sin ansökan två alternativa layouter med en maximal höjd av verken på 185 meter. Huvudlayouten omfattar 32 verk och den alternativa layouten 25 verk. Kommunens ställningstagande grundar sig på riktlinjerna i Översiktsplanen. Bifogad karta visar huvudlayouten med röda trianglar och den alternativa layouten med blå ringar. Utifrån kartan kan konstateras att i både huvud- och alternativa layouten är två verk placerade inom fredade område med ett intrång på som mest ca 70 meter. De fredade områdena består dels av Natura 2000-/riksintresseområden och dels en generaliserad buffertzon om 500 meter kring dessa. För att etablera vindkraft inom skyddszonens yttre del bör en analys göras hur Natura 2000-/riksintresseområdet eventuellt påverkas av etableringen samt hur känsliga djurarter inom dessa påverkas.

7 Sammanträdesdatum 7 31 forts. Dnr 2010/KA0144 Yrkanden Gunilla Hjelm (C) tillstyrker förslaget att Stena Renewable Energy AB i området väster om Lemnhult uppför och driver en gruppstation för vindkraft med högst 33 vindkraftverk.

8 Sammanträdesdatum 8 32 Dnr 2011/KA0030 Yttrande över Domstolsverkets promemoria om den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ställer sig bakom det av Eksjö kommun upprättade förslag till yttrande över domstolsverkets promemoria Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter. Domstolsverket har utarbetat en promemoria om den framtida yttre organisationen för fem av de tingsrätter som tidigare bedrev fastighetsrättslig inskrivningsverksamhet varav Eksjö tingsrätt är en. I promemorian presenteras förslag till framtida organisation. Det framhålls att förslagen inte är slutliga. Domstolsverket har ett önskemål om yttrande över innehållet i promemorian och de förslag som lämnats. Verket planerar därefter att, med beaktandet av remissinstansernas yttranden, överlämna ett slutligt förslag till regeringen. Eksjö kommun har upprättat ett yttrande över domstolsverkets promemoria Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter, bilaga. Yrkanden Gunilla Hjelm (C) föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom Eksjö kommuns upprättade förslag till yttrande över promemorian den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter. Jan Johansson (VF) och Tommy Bohman (S) tillstyrker Gunilla Hjelms förslag.

9 Sammanträdesdatum 9 33 Dnr 2009/KA0092 Förslag till förbundsordning för Höglandets samordningsförbund samt val av representant i förbundets styrelse Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige föreslås ställa sig bakom förslaget till förbundsordning för Höglandets kommunalförbund, samt välja Kjell Sandahl (M) som ersättare i förbundets styrelse under perioden Vetlanda kommuns kostnader för samordningsförbundets verksamhet belastas socialnämndens budget. Höglandskommunerna har tidigare tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jönköpings läns landsting uttalat sig för att bilda ett så kallat finansiellt samordningsförbund. Bildandet sker med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Ändamålen med samordningsförbund är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. En särskild interimsstyrelse med representanter för de tänkta förbundsmedlemmarna har förberett bildandet av samordningsförbundet. Detta har bland annat inneburit att ett förslag till förbundsordning har utarbetats, bilaga. Beslutsunderlag Socialnämnden 32/11.

10 Sammanträdesdatum forts. Dnr 2009/KA0092 Yrkanden Gunilla Hjelm (C) tillstyrker socialnämndens förslag om att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till förbundsordning för Höglandets samordningsförbund. Föreslår Kjell Sandahl (M) som ersättare i förbundets styrelse under perioden

11 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0068 Politisk representation i Dackeprojektet Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Utse Klas Håkanson (M) som ordinarie ledamot i Dackeprojektet samt utse ersättare från oppositionen vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars Sveriges Kommuner och Landsting driver jämförelseprojekt över olika område inom kommunala verksamheter. I Dackeprojektet arbetar kommunerna Aneby, Eksjö, Karlshamn, Ljungby, Mjölby, Motala, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Syftet med projektet är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelse i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet.

12 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0069 Tidigareläggning av byggnation vid Målaregårdsskolan Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås godkänna tidigareläggning av investering i en ytterligare avdelning vid Målaregårdens förskola till Barn- och utbildningsnämnden har beslutat föreslå tidigareläggning av byggnation av en ytterligare förskoleavdelning på Målaregårdens förskola. Det tidigare fastställandet syftar till att minimera behovet av tillfälliga åtgärder med anledning av ökat behov av barnomsorg. Byggnation av en ytterligare avdelning på Målaregårdens förskola är planerad till I 2011 års budgetbeslut ligger 2 mnkr i plan 2012 och 2 mnkr i plan Enligt de principer kommunen har för hantering av investeringsbudgeten kan en investering påbörjas året innan investeringen finns upptagen i investeringsplanen. Investeringen redovisas då som förskott i ombudgetbeslutet. Det innebär att byggnationen kan göras med nuvarande budgetbeslut som grund. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 4/11.

13 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0070 Ombudget investeringar Arbetsutskottets beslut Godkänna föreliggande förslag till ombudget med ett belopp på kr för investeringar varav ombudget för Ekebo med kr görs till Underlag för ombudget av investeringar som inte färdigställs eller påbörjats 2010 eller som påbörjats i förskott och har budget 2011 föreligger i bilaga. Ombudget begärs för investeringar på totalt 55,7 mnkr. Den stora ombudgeten 2011 beror främst på Ekebo som står för 29,5 mnkr, förskola Korsberga är ombudgeterad med 7 mnkr, i övrigt är ökningen utspridd på många verksamheter. Ombudget för Ekebo behövs ombudgeteras till 2012 eftersom det ligger i budget 2011 och projektet kommer inte att innebära några kostnader förrän i slutet av Utdrag: ekonomikontoret kultur- och fritidsförvaltningen tekniska kontoret barn- och utbildningsförvaltningen vård- och omsorgsförvaltningen

14 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0070 Ombudget drift Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige att godkänna ombudget på drift med totalt kr avseende intraprenad Pussel och ungdomspraktikplatser. Barn- och utbildningsförvaltningen begär ombudget med tkr på driften. Begäran avser kostnader för tillfälliga lokallösningar inom barnomsorgen. Det finns stora behov inom barnomsorgen och förvaltningen kommer att få extra kostnader. Begäran har inte något direkt samband med det överskott som redovisas för 2010 vilket är grundkrav för ombudget. Hade vi haft regler för resultatöverföring hade nämnden kunnat disponera om medlen mellan åren, regler för resultatdisposition mellan åren har dock ännu inte behandlats. Vård- och omsorgsförvaltningen har begärt ombudget med 561 tkr på driften avseende Pussel enligt bifogat underlag. Pussel är en intraprenad och av avtalet framgår att överskott ska kunna tillgodogöras verksamheten. Socialförvaltningen begär ombudget med tkr avseende ungdomspraktikplatserna. Eftersom många platser besattes först under hösten löper sexmånadsperioden in på Beviljad ombudget försämrar det budgeterade resultatet 2011 i motsvarande mån, överskottet 2010 är samtidigt större än beräknat med anledning av till exempel ej nyttjade medel för ungdomspraktikplatser. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 2/11. Socialnämnden 29/11.

15 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0071 Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma den 7 april 2011 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudet röstar för att godkänna föreslagna förändringar avseende namnändring, framtida vinster och tydligare medlemsansvar. Föreslå kommunfullmäktige till ombud på Kommuninvest ekonomisk förening stämma utse ekonomichef Magnus Färjhage. Tre stora frågor kommer upp på Kommuninvest stämma: namnändring till Sveriges kommungäld hantering av framtida vinster tydligare medlemsansvar. Kommuninvest har med anledning av sin storlek och utveckling blivit accepterad som motpart till riksbanken och kan låna pengar direkt i riksbanken. Att ha ett namn som knyter an till riksgälden och kopplar Kommuninvest till denna verksamhet är viktig. Sveriges kommungäld för tankarna bort från finansbolag och tydliggör den stabilitet som finns i organisationen. Idag sker utdelning till andelsägare genom insatsemmission. Medlemmarnas andelar blir mer värda. Insatsemmission görs med skattade medel. Det nya förslaget innebär att också avkastning i form av återbäring eller ränta ska kunna användas. Tanken är att hantera värdeöverföring med koncernbidrag. I och med att koncernbidrag används kan återbäringen göras utan att medlen behöver tas upp för beskattning. Framtida vinster föreslås fördelas så att marknadsränta ges på insatskapital och resten ges som återbäring på lånevolym. Alla medlemmar har tecknat en solidarisk borgen för Kommuninvest alla förpliktelser. Respektive kommuns ansvar är i avtal begränsat till kommunens andel av Kommuninvest utlåning. För att tydliggöra ansvaret har en tydligare uppdelning av ansvar för olika delar av hanteringsprocessen gjorts. Ansvaret för Kommuninvest utlåning regleras i ett förtydligat regressavtal som är relaterat till kommunens andel av Kommuninvest totala utlåning. Se bilaga.

16 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0021 Yttrande över Vård- och omsorgscollege på Höglandet Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att starta ett gemensamt vård- och omsorgscollege på Höglandet. Den uppskattade kostnaden på ca 650 tkr fördelas efter medlemskommunernas invånarantal. Vetlanda kommuns kostnad fram till certifiering på ca 94 tkr för 2011 och ca 94 tkr för 2012 belastar kommunstyrelsens verksamhet för oförutsett Höglandets kommunalförbund beslutade den 30 december 2010 att skicka förstudie Vård- och omsorgscollege på Höglandet daterad till medlemskommunerna för yttrande, bilaga. Syftet med förstudien har varit att undersöka behov och förutsättningar för att starta ett gemensamt vård- och omsorgscollege på Höglandet. Vid ett positivt svar från kommunerna sker en ansökan om certifiering under första halvåret Kostnaden beräknas till ca 650 tkr som fördelas efter medlemskommunernas invånarantal. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 7/11. Vård- och omsorgsnämnden 33/11. Yrkanden Tommy Bohman (S), Gunilla Hjelm (C), Agneta Lindberg (S) tillstyrker förslaget att kommunen ställer sig positiv till att starta ett gemensamt vård- och omsorgscollege på Höglandet.

17 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0040 Motion om att Vetlanda kommun sanerar och iordningställer Kvarndammen och Vetlandabäcken till en ren miljöbiotop för framtida rekreationsområde Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden för yttrande. Den 26 januari 2011 lämnade Lars-Olof Reinfeldt (MP) in en motion med förslaget att Vetlanda kommun såsom önskad miljökommun omgående inleder ett projekt för att så snart som möjligt sanerar Kvarndammen och tillhörande vattenvägar till framtida generationers bästa. Utdrag: tekniska nämnden miljö- och byggnämnden

18 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0028 Motion om att förlägga möten med kommunstyrelsen till orter utanför staden Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till partigrupperna för beredning samt till kommunkansliet för att bland annat undersöka kostnaderna för att förlägga möten med kommunstyrelsen till orter utanför staden. Den 26 januari 2011 lämnade Jan Johansson, Inge Bengtsson, Lola Frödeberg, Margonia Påhlsson, Nicklas Hugosson och Patrik Karlsson (alla VF) in en motion med förslaget att kommunen förlägger möten till orter utanför staden. Syftet är att skapa en förbättrad kontakt mellan politiker och medborgare. Utdrag: gruppledare kommunkansliet

19 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0024 Motion om riktlinjer för försäljning av attraktiva kommunala tomter Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till tekniska nämnden och Witalabostäder AB för yttrande. Den 25 januari 2011 lämnade Anita Fagerholm (V) och Carina Strömbäck (V) in en motion med förslaget att alltid kontakta Witalabostäder AB i första hand när det kan antas att de kan ha intresse av att ta över tomt för byggande av hyresrätter. Alla tomter om inte särskilda skäl föreligger, går ut på öppna marknaden för att marknadsmässiga priser ska antas. Utdrag: tekniska nämnden Witalabostäder AB

20 Sammanträdesdatum Dnr Delgivningar Arbetsutskottets beslut Följande delgivningar noteras till protokollet: a) Försvarsmakten: Vindmätmast på fastigheten Södra Karstorp 1:3, Vetlanda kommun, Jönköpings län. Dnr 2011/KA0055 b) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Remissredogörelse angående förslag till åtgärdsprogram för Miljömålen för vattnets bästa. Dnr 2010/KA0040 c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken (1998:808) om underhållsröjning av ledningsgatan i Solberga i Nässjö kommun, Nye och Hökhult i Vetlanda kommun, Bruzaholm i Eksjö kommun och Rydaholm i Värnamo. Dnr 2011/KA0042 d) SKL: Uppdrag att redovisa läget i diskussionerna om en ny regionindelning. e) Jönköpings Länstrafik AB: f) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förordnande av begravningsombud. Dnr 2010/KA0357 g) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken (1998:808) om husbehovstäkt på fastigheten Trishult 6:1, Vetlanda kommun. Dnr 2011/KA0023

21 Sammanträdesdatum Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut Följande inbjudningar noteras till protokollet: Konferens för revisorer och förtroendevalda 16 maj 2011 på Hotel Tylösand, Halmstad Regionförbundet Södra Småland En dag för klimatet 18 mars 2011 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Naturskyddsföreningen Småland och regionfrågan 18 mars 2011, Norrhults Folkets hus Uppvidinge kommun Bilda slagkraftiga regioner varför och hur? Lunchseminarier om regionfrågan 9 mars Kommunernas region? 24 mars Bättre sjukvård i större regioner? 19 april Regionerna och tillväxten 27 april Större regioner sämre demokrati? 31 maj Att bilda region Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm Om Janne Josefsson kommer! 18 eller 19 maj 2011, Hotell Tylösand, Halmstad Regionförbundet Södra Småland Kommunala aktiebolag ägarstyrning, ansvar och tillämpligheten av offentligrättsliga regler 18 maj 2011, Hotell Tylösand, Halmstad Regionförbundet Södra Småland Demokratidagen april 2011, Folkets Hus, Stockholm Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 167 Dnr 2011/KA0295

Sammanträdesprotokoll. 167 Dnr 2011/KA0295 Sammanträdesdatum 2 167 Dnr 2011/KA0295 Yttrande till Regionförbundet över Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Informationen noteras till protokollet. Trafikverket

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 15.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej 176 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer