Formulär som skickas med kallelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formulär som skickas med kallelsen"

Transkript

1 Sammanställning av tolkning av skattningsskalor Formulär som skickas med kallelsen Funktionsnivå: Sheehan disability scale Summera poängen på de tre skalorna. Totalpoäng 0-30 (ej funktionshindrad mycket funktionshindrad). Det finns ingen cut off-gräns för denna skala, men det rekommenderas att skattningar högre än 5 poäng på de respektive delskalorna uppmärksammas. Missbruk: AUDIT - Snabbmanual för bedömning Varje fråga ger poäng. De två sista frågorna ger poäng. Kvinnor 6 12 poäng: Alkoholproblem på medelnivå, riskabelt bruk poäng: Alkoholproblem på hög nivå, skadligt bruk poäng: Beroende? Utredning bör göras. Män 8 14 poäng: Alkoholproblem på medelnivå, riskabelt bruk poäng: Alkoholproblem på hög nivå, skadligt bruk poäng: Beroende? Utredning bör göras. DUDIT Varje fråga ger poäng. De två sista frågorna ger poäng. Gräns för missbruksrelaterade problem är 2 poäng för kvinnor och 6 poäng för män. Vid mer än 25 poäng: med stor sannolikhet beroende. Affektiva sjukdomar, inkl suicidriskbedömning Depression: MADRS-S Summera poängen på samtliga frågor. Totalpoäng poäng: ingen depression 7-19 poäng: lindrig depression poäng: måttlig depression poäng : svår depression

2 Bipolär sjukdom: YMRS - Young Ziegler Mania Rating Scale Totalpoäng indikerar hypomani, medelsvår mani och >30 svår mani. Suicidalitet Suicidalitet: SUAS En cut-off gräns som brukar anges är 35 poäng. Det är naturligtvis ingen skarp gräns som går där utan något man kan ha som ett riktmärke. Ångestsjukdomar Social fobi: Liebowitz social anxiety scale (LSAS) Summera poängen på samtliga frågor. Totalpoäng Kan även delas in i två delskalor: rädsla/ångest respektive undvikande, där totalpoängen är 0-72 vardera poäng: måttlig social fobi poäng: marked social fobi poäng: svår social fobi poäng: mycket svår social fobi SPSQ Social fobi diagnos ges om: En situation skattas som åtminstone 3 på den fyrgradiga ångestskalan (fråga 1) Denna situation kryssas även för på fråga 2a eller fråga 2b (A-kriteriet i DSM-IV) Denna situation kryssas även för på fråga 2a eller fråga 2d (B-kriteriet i DSM-IV) Denna situation kryssas även för på fråga 2e (C-kriteriet i DSM-IV) Denna situation kryssas även för på fråga 2a eller 2f (D-kriteriet i DSM-IV) Åtminstone en livsdomän hämmas (minst ett ja-svar) på fråga 3 (E-kriteriet i DSM-IV) Personen är åtminstone 18 år gammal (om personen är under 18 måste symptomen ha varit närvarande i åtminstone sex månader (F-kriteriet i DSM-IV).

3 Noter: Item 4 i SPSQ ger en antydan om kriterierna G och H i DSM-IV kan vara tillämpbara. Item 10 = frågor på fobisk personlighetsstörning (0-7 krit) från formuläret DIP-Q. Den första och femte frågan är vända dvs stämmer ej ger 1p. Paniksyndrom: Panic disorder severity questionnaire (PDSS-SR) Summera poängen på samtliga frågor. Normdata finns endast för separata items. I läkemedelsstudier har 12 poäng använts som minimum för inklusion. Agorafobi: MI (Mobility Inventory for Agoraphobia) Formulär som mäter agorafobiskt beteende Rättningen av MI gör du genom att summera alla poäng för respektive delskala och därefter dividera med antalet frågor.observera att det är en fråga mindre för delskalan som handlar om»i sällskap«. Detta eftersom man inte kan vara ensam (fråga 23) i sällskap. Alltså, antalet frågor är 25 respektive 26. Generaliserat ångestsyndrom: Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) Vänd på skattningarna för item 1, 3, 8, 10 och 11 (eller ta 6 - skattning) och summera sedan alla 16 items. Totalpoäng Klinisk GAD-population: M = 67.7 (sd = 8.9) Normalpopulation: M = 44.3 (sd = 11.4) Posttraumatiskt stressyndrom: PCL PTSD Checklist PCL kan poängsättas på flera olika sätt. En totalpoäng (17 85 poäng) kan fås genom att summera poängen för alla påståenden. Cutoff-poäng för sannolik PTSD-diagnos har validerats för vissa populationer, men om formuläret används för andra populationer krävs försiktig tolkning. (T.ex. visade Lang et al. (2003) att cutoff inom militären bör vara lägre för kvinnor än för män.) Ett annat sätt att poängsätta PCL är genom att följa DSM-IV-kriterier. Det har föreslagits att en kombination av nämnda sätt att poängsätta (dvs att tillräckligt antal symtom uppfylls för varje symtomgrupp i diagnosen och totalpoängen är över populationens cutoff-värde) fungerar bättre än de enskilda var för sig. Separata poäng för diagnoskriterium B, C och D kan räknas ut på samma sätt som totalpoängen. Grovt kan riktlinjer sägas vara 50 poäng vid screening av befolkning, och 30 poäng vid screening av vårdsökande/patienter. Impact of Event Scale - reviderad version (IES-22 R) IES är inte ett diagnosinstrument men kan ge en indikation av aktuella besvär Intrusion: 1, 2, 3, 6, 9, 16, 20

4 Avoidance: 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22 Hyperarousal: 4, 10, 14, 15, 18, 19, 21 Maxpoäng: 88. Ingen cut-off-poäng. Dock kan en medelpoäng av 1,89 på en delskala (summan av poäng dividerat med antalet items) ge indikation om störning. Tvångssyndrom: Yale-Brown-Obsessive-Compulsive Scale, (Y- BOCS-skala) självskattningsvariant. Räkna ihop poängen på frågorna De sista två frågorna, Skattning av din tro på dina tvångstankar och tvångshandlingar samt Skattning av undvikande på grund av tvångstankar/handlingar räknas inte in i Y-BOCS totalpoäng. 0 7 poäng: Subkliniskt tvångssyndrom 8 15 poäng: Lindrigt tvångssyndrom poäng: Måttligt tvångssyndrom poäng: Svårt tvångssyndrom poäng: Extremt svårt tvångssyndrom Dysmorfofobi Body dysmorfic disorder, Yale-Brown-Obsessive-Compulsive Scale (BDD-YBOCS) Observera att BDD-YBOCS ska göras som intervju. Skatta varje item utifrån hur det har varit den senaste veckan och innefattande tiden för intervjun. Värdet skall reflektera den genomsnittliga förekomsten av varje item för hela veckan. För punkterna 1 till 5 (som mäter BDD-relaterad upptagenhet), skattas den totala effekten av alla kroppsdelar. För punkterna 6 till 10 (som mäter BDD-relaterade beteenden), skattas också den totala effekten av alla beteenden. För punkterna 9 och 10 (om motstånd och kontroll) väljs, i det fall patientens responser är olika för olika beteenden, den respons som representerar ett genomsnittligt värde för de olika beteendena. För punkt 12, skatta inte undvikande av tvångsmässigt beteende såsom att titta i speglar; utan skatta istället den omfattning som patienten undviker aktiviteter som bidrar till ett adekvat fungerande t ex undvikande av social interaction eller arbetsrelaterade aktiviteter. Finns inga normdata, men poäng har använts som cut-off i forskningsstudier.

5 Ätstörningar Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q 6.0): EDE-Q ger fyra delskalor och dessa räknas ihop enligt följande: Restraint = (fråga1+fråga2+fråga3+fråga4+fråga5) delat med 5. Eating concern = (fråga7+fråga9+fråga19+fråga 20+fråga21) delat med 5. Shape concern = (fråga6+fråga8+fråga 10+fråga11+fråga23+fråga26+fråga27+ fråga28) delat med 8. Weight concern =(fråga8+fråga12+fråga22+fråga24+fråga25) delat med 5. Observera att fråga 8 ingår i två delskalor, både den om bekymmer över figur och delskalan om bekymmer över vikt. Man kan också få fram ett totalvärde genom att summera medelvärdet på delskalorna och dela dessa med 4. Om svar på några frågor fattas kan man ändå få fram ett värde genom att summera svar på de frågor som besvaras och dela med antalet besvarade frågor. Detta är bara okej så länge mer än hälften av frågorna är besvarade. EDE-Q ger även data på frekvensen av vissa kärnbeteenden (t.ex. hur ofta man hetsäter eller kräks). Dessa används separat. Screening för Asperger - autismspektrum Autism-Spectrum Quotient test (AQ-test) Poängberäkning: Stämmer helt och hållet/stämmer ganska mycket på frågorna: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 45, 46 ger 1 poäng. Stämmer inte alls/stämmer lite på frågorna: 1, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 47, 48, 49, 50 ger 1 poäng. För förenklad rättning se rättningsmall. Gräns: Vid normering hade 80 % av deltagarna med Aspergers syndrom 32 poäng eller mer. NF 5-15: Gränser: inga problem indikerade tecken på vissa svårigheter tydliga indikationer på problem Redovisa resultatet i Cosmic genom att för varje område ange inga problem indikerade, tecken på vissa svårigheter eller tydliga indikationer på problem. Alternativt kan resultaten redovisas genom att ange resultatet i absoluta tal samt gränserna för när problem är indikerade enligt nedan. (nedanstående kan med fördel kopieras och klistras in i Cosmic varefter man kan skriva i rätt siffror bakom de olika områdena, d.v.s. byta ut nollorna!)

6 Följande kan klistras in i Cosmic vid journalförning under bedömningsinstrument. Ersätt nollor med aktuella resultat. NF 5-15 Grovmotorik 0 Finmotorik 0 Uppmärksamhet och koncentration 0 Impulsivitet, aktivitetsgrad 0 Planering, organisation 0 Perception 0 Tidsuppfattning 0 Kroppsuppfattning 0 Uppfattning former och figurer 0 Minne 0 Förståelse talat språk 0 Prata uttala ord, uttrycka sig 0 Språklig kommunikation 0 Inlärning läsa, skriva, räkna 0 Användning intellektuella färdigheter 0 Förmåga till problemlösning 0 Social kompetens 0 Psykiska symtom 0 Ofrivilliga handlingar och tankar Inga problem indikerade Tecken på vissa svårigheter* Tydliga indikationer på problem** ASDI Screening för ADHD ASRS (ADHD Självrapporteringsskala): Gräns: Patienten ska falla ut på minst 4 av 6 frågor i del A (fråga 1-6) se rättningsmall eller Två subtyper: ouppmärksamhet (frågorna 1-4,7-11) och hyperaktivitet/impulsivitet (frågorna 5-6,12-18). Vid mer än 17 poäng i någon av dessa subtyper är det sannolikt att personen uppfyller diagnoskriterierna och vid mer än 24 poäng är det mycket sannolikt. Wender Utah Rating Scale (WURS) Se rättningsmall (observera att inte alla frågor räknas med vid sammanställning).

7 Gräns: 36 eller flera poäng identifierar 96 % av vuxna med ADHD i barndomen. DIVA (Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna) Se manual. Övrigt Sömnsvårigheter: Insomnia severity index (ISI) Summera poängen för samtliga sju frågor (0-4). Totalpoäng poäng: inga sömnsvårigheter 8-14 poäng: uppfyller knappt kriterierna för insomni poäng: klinisk insomni (medelsvår) poäng: klinisk insomni (svår) Skattning av hur nöjd man är med interventionen: Client Satisfactory Questionnaire (CSQ) Poängberäkning: Poängsätt frågorna från 1 till 4 (fyra på det mest positiva svaret) och sedan räkna ut en genomsnittspoäng. Ju högre poäng desto nöjdare är patienten med interventionen. Om genomsnittet ligger på 3 och högre brukar man utgå ifrån att patienten varit nöjd mycket nöjd med terapin.

Innehåll: Frågor och kommentarer skickas till: Per.Carlbring@ibv.liu.se Tfn: 070-284 2558

Innehåll: Frågor och kommentarer skickas till: Per.Carlbring@ibv.liu.se Tfn: 070-284 2558 Innehåll: INNEHÅLL:... 1 ÅNGEST... 3 Beck Anxiety Inventory (BAI)... 3 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)... 4 Meta-Cognitions Questionnaire (MCQ)... 7 State-Trait Anxiety Inventory (STAI)...

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige

Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige Utvecklingsenheten Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige Projektnummer 2010:140 Jenny Yourstone, Diana Wenander, & Niklas Långström Layout:

Läs mer

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest.

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Sofia Samuelsson Marie Wiberg Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING (CPRS-S-A) En självskattningsskala för ångest- och depressions-syndrom Pär Svanborg Marie Åsberg 2 Inledning Denna skrift vänder sig i första hand till specialister i allmänmedicin

Läs mer

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn - En enkätstudie riktad till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Introduktion Inledning Självskadande beteende har under senare år kommit att få stor uppmärksamhet, såväl i ett kliniskt- och forskningsperspektiv

Introduktion Inledning Självskadande beteende har under senare år kommit att få stor uppmärksamhet, såväl i ett kliniskt- och forskningsperspektiv 1 Abstract The aim of this study was to introduce a Swedish translation of an instrument for assessing the functions of non-suicidal self-injury (NSSI). The instrument chosen was the Inventory of Non-

Läs mer

NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar

NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar Fanny Estling Ebba Jakobsson Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Om vägledningsdokumentet

Om vägledningsdokumentet Ångesthosbarnochunga medpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI NG Ångesthosbarnochunga medpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI

Läs mer

Uppföljning av LVM-klienter som bedömts ha ADHD

Uppföljning av LVM-klienter som bedömts ha ADHD Allmän SiS-rapport 2009:8 Uppföljning av LVM-klienter som bedömts ha ADHD Av Berit Bihlar Förord På Hornö LVM-hem har psykologutredningar genomförts ända sedan institutionen övergick i statlig regi 1994.

Läs mer

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD Rapport-FoUrnalen 2014:3 Henrik Hindmarsh ISSN 1102-3805

Läs mer

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp!

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! Linda Simson, Gullvi Lundberg, Monica Ohlsson Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! En jämförande studie mellan grupp- och individualterapi för ångest och depression baserad på en omarbetad

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Dermatology Life Quality Index

Dermatology Life Quality Index Dermatology Life Quality Index (DLQI) DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX (DLQI) Formuläret är utformat för vuxna över 16 år. Det är lätt att fylla i och kan ges till patienten utan några större detaljerade

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Beteendeaktivering vid borderline personlighetsstörning och depression Hanna Sahlin Berg Handledare: Jonas Ramnerö Psykoterapeutexamensarbete 2010 Psykologexamensarbete STOCKHOLMS 2008 UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden.

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet, Vetenskapligt arbete HT 2010 Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Gabrielle Holmström

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING. - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader

LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING. - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats 20p Höstterminen 2001 LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan

Läs mer

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal FoU-rapport 2009-1 Cool kids KBT-behandling för barn med ångest Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal Cool Kids KBT-behandling för barn med ångest Denna rapport

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa -resultat från en enkätstudie i Västerbotten 27 2 Inledning Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige ökade

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer