DISCLAIMER. Gästanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISCLAIMER. Gästanalys"

Transkript

1 DISCLAIMER Gästanalys Denna analys är en så kallad gästanalys och är inte skapad av Analyst Group. Detta innebär att Analyst Group inte kan garantera dess innehåll eller dess opartiskhet. Vi uppmanar därför alla personer som läser denna analys att för egen del uppsöka andra källor innan fattande av ett eventuellt investeringsbeslut. Personen i fråga har begärt att vara anonym något som vi på Analyst Group har valt att respektera. Alla frågor rörande källor och annan information i analysen skall därför skickas till Skribenten till denna analys: Har aktier i Bolaget i fråga. Har inte insyn i bolaget som inte är offentlig. Har inte fått betalt eller fått annan form av ersättning för att göra analysen. Har inte ett egenintresse att det går bra för bolaget i fråga. Vi på Analyst Group strävar efter att bibehålla opartiskhet i våra analyser och anser att det är av yttersta vikt att våra läsare informeras när vi inte kan garantera detta. Med vänliga hälsningar, Analyst Group (AG)

2 I samarbete med SensoBloggarn SensoDetect AB Buy Target price: 20,70 SEK Unik forskning i absolut världsklass. Sensitivitet och specificitet avseende vuxen -ADHD och Schizofreni enligt en oberoende studie i Uppsala uppgår till 87,5/93,1% respektive 82,7/92,7% vilket är klart bättre än de subjektiva test som används idag. 25 % av världens befolkning kommer någon gång i livet att drabbas av en psykisk sjukdom. Fram tills idag har läkaren eller psykologen ställt sin diagnos och valt ut lämplig medicinering med hjälp av subjektiva bedömningar baserade på samtal med patienten och dess omgivning. Ett objektivt test efterfrågas. Inom fyra månader resultat från flera studier inom exempelvis demens, depression och bipolär sjukdom, vilka alla vid proof of concept kommer att mångdubbla den potentiella marknaden. Omotiverad kursnedgång på drygt 30 % under 2014 ger stor kortsiktig återhämtningspotential. Låg burnrate om ca 2 mkr/kvartal och en förväntad bruttomarginal på ca 50 % ger positivt kassaflöde redan vid en marknadspenetration i Europa runt 0,25 %. Nyckeldata Aktiekurs 11,25 52 v högsta / lägsta 29.00/9.00 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 67,9 Nettoskuld (MSEK) -0,5 EV (MSEK) 67,3 Sektor Medicinteknik Lista / Kortnamn Aktietorget / SDET Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån 6,73% 3 mån 8,29% 1 år -22,65% YTD -33,53% Huvudägare Innehav (%) Avanza Pension 13,4 Nordnet Pension 7,1 Lars Gunnarsson (styrelseledamot) 7,1 Sören Nielzén (grundare & styrelseled.) 5,7 Johan Källstrand (utvecklings chef) 5,4 Ledning VD/CEO Styrelseordförande CSO Martin Terins Leif Smeby Jens Holmberg Aktiens utveckling sedan introduktionen november Staplarna visar antalet omsatta aktier. Graf tagen från Aktietorget.se. Avkastningspotential 10 Lönsamhet 3 Ledning 7 Trygg Placering 5

3 Investment Thesis SENSODETECT 2 Var fjärde person kommer någon gång i livet att drabbas av en psykisk sjukdom. Fram tills idag har läkaren eller psykologen ställt sin diagnos och valt ut lämplig medicinering med hjälp av subjektiva bedömningar baserade på samtal med patienten och dess omgivning. Det finns en uttalat stor efterfrågan hos både läkare och patienter på objektiva hjälpmedel vid sättande av diagnos. Fel diagnos är ett stort samhällsproblem och leder till lidande för patienten, långa sjukskrivningar från arbete eller ökad risk för kriminalitet. Fel diagnos leder också till överflödig medicinering, där (i huvudsak) unga barn riskerar att sättas på mediciner de inte har behov av. Unik forskning i absolut världsklass. Sensitivitet och specificitet avseende vuxen-adhd och schizofreni enligt en oberoende studie i Uppsala uppgår till 87,5/93,1 % respektive 82,7/92,7 %. För att få en uppfattning om hur bra siffrorna är kan man jämföra med nuvarande metoders motsvarande siffror. Det handlar om olika sorters skattningsskalor och intervjuformulär. SBU har gjort en sammanställning av de femton mest förekommande metoderna i Sverige. Ingen av de femton metoderna har både en sensitivitet och specificitet över 80 % och SBU tillägger dessutom att det är ett otillräckligt vetenskapligt underlag för samtliga utvärderade metoder. Ändå är de utbredda och används frekvent. Inom kort resultat från olika studier inom demens, depression och bipolär sjukdom, vilka alla vid proof of concept kommer att mångdubbla den potentiella marknaden. SensoDetect har idag proof of concept för schizofreni och vuxen-adhd. Före årsskiftet väntas det presenteras viktiga studier inom demens, depression och psykofarmakas verkan vid denna sjukdom samt en mycket viktig studie som blint testar metoden på bipolär sjukdom, adhd samt schizofreni. Vid framgång i denna studie anses proof of concept ha uppnåtts även för bipolär sjukdom samtidigt som metoden visar att man med hjälp av SensoDetect BERA kan skilja dessa, beträffande symptom, närliggande sjukdomar åt. Demensstudierna är i ett något tidigare skede, men med tanke på den hisnande marknadsstorleken så är framgång inom detta område värdeskapande redan i tidig fas. Samma sak gäller depressionsstudien i Karlstad. I detta fall är studien i ett ännu tidigare skede, mer av en pilotstudie som ska visa om SensoDetect BERA har potential även inom denna sjukdom. Den söker gemensamma mönster för personer med depression, men studerar även effekterna av psykofarmaka. På lite sikt hoppas man kunna använda SensoDetect BERA till att dels diagnostisera depression, men även kunna skilja sjukdomen från ex. bipolär sjukdom och även kunna se hur bra patienten svarar på läkemedel och på så sätt kunna optimera dosen för individen. Trots att denna indikation fortfarande är i ett tidigt skede bör lyckade resultat vara värdeskapande för bolaget då läkemedelsmarknaden inom depression är betydande. Värt att nämna är också att det inom läkemedels verkan i centrala nervsystemet kommer att krävas minst två undersökningar per patient för att finna optimal dos. Låg burnrate på 2 mkr/kvartal och en förväntad bruttomarginal på ca 50 % ger positivt kassaflöde redan vid en marknadspenetration i Europa på omkring 0,25 %. SensoDetects affärsidé går ut på att sälja undersökningar inom psykiatri och neurologi. Själva hårdvaran äger SensoDetect själva, vilket gör att inga initiala investeringar behövs för kunden. Hela processen är datoriserad, varför stora mängder data kan hanteras av en liten personalstyrka. Eftersom metoden dessutom kontinuerligt CE-märks för godkända indikationer behövs inte utbildad personal för att sköta maskinen. En CE-märkning innebär kortfattat att tillverkaren följt grundläggande krav på exempelvis säkerhet och funktion och därmed är godkänd att säljas inom EESområdet utan ytterligare krav. Tack vare en liten personalstyrka, det mesta av den tekniska utvecklingen bakom företaget samt förmodat goda bruttomarginaler på sålda undersökningar gör att bolaget förväntas nå positivt kassaflöde redan vid en väldigt liten marknadsandel. Företagets burnrate ligger mellan 2-2,5 mkr per kvartal vilket gör att bolaget förväntas nå break even i kassaflödet runt sålda mätningar/år. Med tanke på att det utförs utredningar bara inom adhd och schizofreni i Europa är det ingen stor marknadsandel som krävs. Lägger man till alla indikationer som SensoDetect BERA har potential inom handlar det om flera miljoner årliga utredningar, bara i Europa.

4 SENSODETECT 3 Enligt bolagets ursprungliga memorandum är kostnaden för ett test i genomsnitt kr. Vår tro är att SensoDetect behöver sänka priset för att locka kunder och i snitt kommer få kr per undersökning. Givet en bruttomarginal om 50 % kommer varje sålt test generera ca kr till bruttovinsten. Omotiverad kursnedgång under 2014 ger stor kortsiktig potential Sedan årsskiftet har aktien backat drygt 30 %, egentligen utan några negativa nyheter. Framför allt tycks marknaden ha tappat tålamodet över att det kommersiella genombrottet låter vänta på sig och misstänksamheten är nu stor på att detta aldrig kommer att inträffa. Dessutom är kassan nere på runt 10 mkr, vilket gör att det finns behov av att ta in nya pengar under andra kvartalet 2015, om inga betydande avtal sluts innan dess. Ledning och styrelse Martin Terins, den nytillträdde VD:n, måste ses som ett oprövat kort i sammanhanget. Martin kommer från TeliaSonera, där han bland annat ansvarade för att utveckla försäljning, kundnöjdhet och effektivitet. Genom anställningen av Martin visar styrelsen att man nu fokuserar på sälj, men hur stor blir avsaknaden av erfarenhet från branschen? I början av sommaren tecknade sig Martin för alla de teckningsoptioner med lösentidpunkt sommaren 2017 som styrelsen erbjöd honom. Dessa TO berättigar att köpa aktier till en kurs omkring 15,50 kr (enligt författarens beräkning). Martins företrädare, Jens Holmberg, doktor i medicinsk vetenskap, är tillbaka på sin ursprungliga position som forskningschef. Jens har genom denna position en nyckelroll i företaget. Bolaget har till stor del Jens att tacka för utvecklingen av mjukvaran och de algoritmer som ligger bakom den datoriserade analysen. Jens tecknade sig för de TO som var det maximala beloppet han fick erbjudas. Villkoren är desamma som för Martins Terins TO. Styrelsens ordförande Leif Smeby, Phd och bioingenjör, har bland annat varit forskningschef och VD inom Gambrokoncernen har varit ordförande sedan Leif är en nestor med mångårig erfarenhet inom medicin- och bioteknik och har varit med som styrelseordförande sen bolaget bildades Bland styrelsens övriga medlemmar kan nämnas Anders Luts, som är läkare och specialist i psykiatri och med även klinisk erfarenhet av neurologi. Anders har tidigare jobbat på AstraZeneca och är idag medicinsk chef på Lundbeck Läkemedel Sverige. Ägarstruktur (%) Andel av kapital & röster Avanza pension 13,35 Nordnet Pensionsförsäkring 7,13 Lars Gunnarsson 7,08 Hans Bror Sören Nielzén 7,08 Johan Källstrand 5,42 Johan Källstrand har också varit med sedan starten. Johan har en stor del i att bolaget gick från universitetsvärlden till börsen och var bolagets första VD. I dag har Johan befattningen utvecklingschef och hans roll har med tiden blivit något mer marginell. Han bedöms dock fortfarande vara den tillsammans med Jens Holmberg som har störst kunskap om SensoDetect. F.d VD Jens Holmbergs presentation från Sedermeradagen Johan Källstrand har också varit med sedan starten. Johan har en stor del Var i att vänlig bolaget ta del gick av våra från ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten

5 Bakgrund & Marknadsanalys SENSODETECT 4 Bakgrund En av fyra i världen drabbas någon gång i livet av en psykisk sjukdom. Ungefär en miljard människor har en psykisk eller neurologisk sjukdom. Globalt utreds årligen 10 miljoner personer för psykiska eller neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. World Health Organisation (WHO) har konstaterat att det råder ett stort behandlingsgap inom psykiatrin och att det är ett globalt prioriterat hälsoproblem. En del i detta problem är att det saknas ett enkelt och tillförlitligt objektivt test. SensoDetect säljer inte hårdvara eller mjukvara utan hjärnstamsaudiometern ägs av bolaget själv och placeras ut hos kunden. Istället tar man betalt för mätningarna kunden beställer. Kostnaden för en undersökning är inte något bolaget kommunicerar idag, men i det ursprungliga emissionsmemorandumet angavs siffran kr per mätning. SensoDetect är sprunget ur Lunds Universitet och drygt 30 års forskning där bröts forskningen ut ur universitetsvärlden och bolaget bildades. I november 2009 togs nästa steg när bolaget blev publikt i samband med noteringen på Aktietorget. Teknisk plattform samt hur en undersökning går till SensoDetect plattform består av två delar, SensoDetect BERA (hjärnstamsaudiometri med patenterade ljud) samt SensoDetect CARDS (analysen av hjärnstamssvaren via egna algoritmer). SensoDetects verksamhet är uppdelat på tre verksamhetsområden. Området Diagnosis där man erbjuder objektiva diagnosstöd inom psykiatri och neurologi. Området Pharma undersöker läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet och slutligen området Research där produkten kan användas som ett forskningsinstrument för en mängd olika sjukdomar som i någon form har anknytning till hjärnan eller andra delar av centrala nervsystemet. Youtubeklipp som visar hur en mätning går till samt hur de patenterade ljuden låter: Mätningen tar ungefär en halvtimme. Patienten får sitta i en skön stol i ett nedsläckt rum och får ett par hörlurar för öronen och ett antal elektroder fastklistrade på huvudet. Därefter spelas patenterade ljudklick upp under minuter i syfte att orsaka cellaktivitet i hjärnan. Patientens hjärnstamssvar registreras, analyseras och jämförs med databasen helt automatiserat. Ingen aktiv medverkan av patienten krävs, det gör inget om patienten somnar. SensoDetects mjukvara detekterar miljontals mätpunkter i form av latenser och amplituder (toppar och dalar), lite i stil med ett EKG. SensoDetect har en ständigt växande databas, som idag innehåller mer än hjärnstamskurvor. SensoDetect BERA består av ett par hörlurar, elektroder som sätts fast på huden på skallen. Framgångar inom forskning SensoDetect har rönt stora framgångar på forskningsstadiet. Ett mått att bedöma en metods träffsäkerhet är att blint testa personer med för forskaren okända diagnoser. I studien finns även friska kontrollpersoner. Sedan gäller det för forskaren att sätta rätt diagnos på rätt person, men minst lika viktigt är att identifiera och fria de friska personerna. Detta benämns inom forskning för specificitet (andelen friska personer som friskförklaras genom test) och sensitivitet (andelen sjuka personer som identifieras genom test). I en oberoende studie i Uppsala nådde SensoDetects metod siffror klart överstigande 80 % för både schizofreni och vuxen-adhd, vilket måste anses vara världsunikt. En något mindre lyckad studie på barn med adhd i Lund gav siffror på 67-68%. Detta beror dels på att tester på barn är komplicerade, eftersom barns hjärnor står i växten och därmed är olika stora, vilket gör det svårt att veta exakt hur lång tid det tar för ljudet att nå hjärnstammen. Dels har SensoDetects databas tidigare mest innehållit vuxna personer, varför databasen helt enkelt var för liten vid studietillfället. De oberoende forskarna var dock så pass nöjda med resultaten att man beslutade att gå vidare med studien i syfte att utöka databasen samt trimma metoden ytterligare.

6 SENSODETECT 5 Det finns med andra ord goda förhoppningar om att kommande studieresultat kommer vara väsentligt bättre. Värt att poängtera är att siffrorna 67-68% på inget sätt är dåliga siffror utan väl i linje med de skattningsskalor som frekvent används idag. Dessutom förfinas databasen ständigt. För varje undersökning som sparas förfinas metoden ytterligare. SensoDetects övergripande mål är att deras metod ska bli ett rekommenderat led i en standardutredning inom psykiatri och neurologi. Bolagets uttalade ekonomiska mål är att ha ett positivt kassaflöde under Under hösten 2013 tecknade bolaget sitt första (som varken var i forskningsändamål eller testorder) avtal med en kund. Detta avtal har under Q börjat generera små, med dock symboliskt viktiga, intäkter. Enligt rapporterna är kunden dessutom mycket nöjd, vilket är betydelsefullt ur referenssynpunkt. IP-situationen är solid och något företaget ägnat stora resurser åt under Företaget stoltserar med ett tredelat immateriellt skydd, nämligen en global patentportfölj som sträcker sig minst tio år framåt, hemliga algoritmer för analys av data samt en ständigt växande databas med testade personers hjärnstamssvar. Marknadsstorlek Demens är ett utbrett folkhälsoproblem. Vad många lekmän inte känner till är att det finns en mängd olika demensdiagnoser, med liknande symptom, men olika behandling. Gemensamt för neurologiska sjukdomar är att ju tidigare bromsmediciner sätts in desto bättre svarar patienten på behandlingen. Med en ständigt åldrande befolkning är demenssjukdomar ett problem som kommer att växa. Vid 75 års ålder har 5 % en demenssjukdom. Vi 85 års ålder är siffran 30 %. I dag baseras en demensdiagnos på intervjuer, skattningsskalor och ryggmärgsprov. Ett ryggmärgsprov är ett relativt bra redskap, men dels kan provet upplevas som obehagligt och dels är det svårt att genom ryggmärgsprov skilja olika demenssorter från varandra. Demensmarknaden bedöms vara den enskilt största marknaden för SensoDetect. En annan viktig aspekt att nämna när vi är inne på demens är att neurologisidan kan antas vara en enklare marknad att ta sig in på än psykiatrisidan då denna har en lång tradition av objektiva mätmetoder. Därmed är denna marknad så att säga förberedd för en ny objektiv metod på ett helt annat sätt än vad fallet är inom psykiatrin. Psykiska samt neurologiska åkommor har närliggande symptom som många gånger går in i varandra, vilket gör det svårt för en läkare att ställa rätt diagnos enbart utifrån patientens upplevelser av dessa. Testpersonen sitter lugnt tillbakalutad och får lyssna på ljudklick. Hjärnstammens respons visas som en kurva på skärmen. Näst störst marknad har adhd. Prevalensen, alltså den procentuella andelen som har sjukdomen/tillståndet, beräknas vara ca 3 %. I ekonomiska termer är marknaden för psykiatri omkring mkr inom EU. För demens är motsvarande siffra mkr. Totalt uppgår bedöms läkemedelsmarknaderna för schizofreni och adhd till över 20 mdr USD.

7 SENSODETECT 6 Konkurrens Om vi vidgar vyerna och tittar på konkurrenterna så kan vi konstatera att inga direkt konkurrerande metoder finns. Med det menas att inget annat bolag har kommit tillnärmelsevis i närheten av SensoDetects klass inom hjärnstamsaudiometri. Däremot finns det andra metoder som har samma objektivitet och ligger på samma nivå gällande sensitivitet och specificitet. Dessa är MR (magnetröntgen) samt fmri (funktionell magnetresonansavbildning). Nackdelen med dessa metoder är dels att testen upplevs som mer komplexa och belastande för patienten, dels att den initiala investeringen för dessa apparater ligger på ca 10 mkr. Det säger sig självt att dessa tester aldrig kommer få en spridning utanför större sjukhus och forskningscentra. Andra konkurrenter är datoriserade testmetoder som t.ex. mäter patientens felsvarsfrekvens, huvudrörelser, ögonrörelser etc. De är dock att betrakta som subjektiva då de kräver en aktiv patientmedverkan och därmed i olika grad är möjliga att manipulera. Bull-case Kommersiella avtal Bear-case Misslyckade studier I ett bull-case, där allt går bolagets väg knyts inom kort ett större kommersiellt avtal innan kassan sinar. Bolaget har tidigare kommunicerat att det räcker med att sälja omkring undersökningar/år för att nå neutralt kassaflöde. Med tanke på att det årligen utförs utredningar i Europa så krävs ingen betydande marknadspenetration för att nå detta mål. I ett best case scenario knyts alltså ett avtal med ett eller ett par större centra som har kapacitet för motsvarande mängd undersökningar. Förutsatt detta uppnår bolaget styrelsens mål om att inga fler nyemissioner kommer att krävas och ett positivt kassaflöde under Tack vare förmodat fina marginaler och låg burnrate blir vinstmultiplarna minst sagt häpnadsväckande om man börjar räkna på en marknadsandel på, låt oss säga, 10 % i Europa utredningar per år skulle teoretiskt ge en vinst på ca 160 miljoner kr, motsvarande 26 kr/aktie, före skatt. Detta grovt förenklade räkneexempel har varken tagit hänsyn till resten av världen eller någon av de andra indikationerna utöver schizofreni och adhd, som man har i säljfas idag. Med tanke på att neurologisidan, framför allt Alzheimers, är många gånger större än schizofreni och adhd tillsammans utgör SensoDetect ett svårslaget case på den svenska börsen sett till rent potential. I ett bear-case scenario misslyckas bolaget med sina kommande studier samtidigt som de misslyckas med att teckna några betydande avtal. Detta innebär att en nyemission måste till under andra kvartalet 2015 och med tanke på styrelsens uttalade målsättning att det inte ska bli fler NE finns det risk att detta scenario skulle straffa aktiekursen betydande. Dock vill vi framhålla att värderingen redan nu är så pass låg att fallhöjden ändå bedöms som begränsad. Styrelsen fick i samband med senaste årsstämman ett bemyndigande om en NE om högst aktier vilket vid maximalt utnyttjande skulle motsvara en utspädning om 19,9 %. Det är naturligtvis svårt att bedöma vad de immateriella rättigheterna, patent samt algoritmer samt bolagets databas har för reellt marknadsvärde, men i ett bearscenario där metoden inte lyckas varken kommersiellt eller forskningsmässigt är detta vad som återstår. Det finns dock mycket lite som tyder på att forskningen plötsligt ska fallera när den tidigare visat så pass imponerande resultat.

8 Värdering Relativvärderingen visar på potential SENSODETECT 7 Att göra en DCF- beräkning på ett bolag utan nuvarande försäljning av betydelse och en svårberäknad framtid låter sig inte göras med bibehållen trovärdighet. Beräkningarna blir enbart hypotetiska och säger egentligen inget om verkligheten. Som kuriosa och för att belysa bolagets potential är det dock inte bortkastad tid att se hur snabbt stora värden för aktieägarna skapas på relativt få år om bolaget lyckas ta en marknadsandel i Europa på t.ex. 10 %. Eftersom SensoDetect är unikt som företag finns det heller inga bolag där man kan göra en rättvis och korrekt jämförelse med. Man är helt enkelt utelämnad till att jämföra med andra bolag inom medicinteknik som i dag saknar betydande försäljning men som har en innovativ produkt, solid IPsituation samt siktar in sig på en potentiell mångmiljonmarknad. Jämförelse med andra noterade svenska bolag Emotra Det företag på den svenska börsen som ligger närmast till hands att jämföra med är Emotra. Emotra, också listat på Aktietorget, utför studier och framgångsrik forskning med sin produkt EDOR, som erbjuder sjukvården ett enkelt test för precisionsmätningar av reaktionsmönster i syfte att avslöja risker för självmord. Emotra erbjuder, likt SensoDetect, både hårdvara och mjukvara med den skillnaden att Emotra har som mål att sälja även hård- och mjukvaran, inte bara själva testet. SensoDetect äger själva maskinerna som placeras ut på kundsjukhusen. Vidare spås Emotras test vara billigare än SensoDetects. Undertecknad anser att Emotras metod har en längre tid kvar till kommersiell framgång. Dessutom är marknaden för Emotra mindre än SensoDetects hela marknad, alla indikationer inräknade. Deras börsvärde är trots detta i dag i det närmaste lika, vilket vi anser beror på att Emotra har varit tydligare i sin kommunikation med sina aktieägare. De har en rak och öppen informationsgivning och aktieägarna har sen bolaget noterades kunnat pricka av de milstolpar som bolaget har föresatt sig att passera. CLS Ett annat företag som man kan göra en, visserligen haltande, jämförelse med är Clinical Laserthermia Systems (CLS) som utvecklar en ny metod för värmebehandling av cancertumörer i syfte att uppnå dels tumördestruktion, men också ge en specifik immunitet mot tumörer. Börsvärdet för CLS är i dag 234 miljoner kr. Även CLS befinner sig på forskningsstadiet och har ett antal år kvar till eventuell marknadsintroduktion. Dignitana Dignitana marknadsför Dignicap, ett skalpkylningssystem som kraftigt reducerar och i bästa fall eliminerar hårdavfall vid cancerbehandling. Dignitana värderas till 145 miljoner kr. Dignitana har kommit längre än ovanstående företag och finns redan nu ute på marknaden, dock fortfarande med en relativt blygsam försäljning. BrainCool Ur Dignitana har BrainCool avstyckats och särnoterats. BrainCool utvecklar och marknadsför produkter för nedkylning av hjärnan till exempel i samband med en stroke. BrainCool värderas till 72 miljoner kr. Likt Emotra och CLS har man år kvar till eventuella varaktiga intäkter. Namn Börsvärde (mkr) Antal år till genombrott SensoDetect 68 I kommersiell fas Dignitana 145 I kommersiell fas Medfield 225 ~ 1 år Emotra år CLS år BrainCool år En värderingsjämförelse mellan olika bolag är svår, men tabellen visar att det är relativt lite förhoppningar inbakade i SensoDetects kurs.

9 SENSODETECT 8 Medfield Medfield utvecklar och marknadsför instrument som bygger på mikroteknik. Dessa instrument kommer möjliggöra behandling i tid för personer med stroke genom snabb behandling och rätt diagnos på plats, t.ex. i ambulansen. Medfield står i begrepp att gå in i försäljningsfas. Historisk värdering av SensoDetect En annan intressant studie är att jämföra SensoDetects börsvärde historiskt, sen bolaget noterades Aktien noterades till ett värde av 10 kr fördelat på kr (börsvärde sammanlagt ca 39 mkr). Under de fem åren som aktien varit noterad hade bolagets värde som högst varit 330 mkr och som lägst 39 mkr. Som ni ser av tabellen har värdet kraftigt gått ned under framför allt de senaste 12 månaderna. Detta bedöms bero till största del på ett misstroende mot att några kommersiella avtal av betydande värde kommer att knytas, dels en rädsla för en eventuell nyemission. Man ska inte heller underskatta det stora antalet forskningsbolag som på senaste året noterats på våra mindre listor. Dessa slåss om samma investerare och det kan inte uteslutas att tidigare SensoDetect ägare har gått vidare till ett annat forskningsbolag. SensoDetect BERA Relaterade bolag Jämförelsetabell över utvecklingen av SensoDetects börsvärde År Lägst (mkr) Högst (mkr)

10 Slutsats Köpläge för den riskvillige SENSODETECT 9 SensoDetect är ett bolag som i mångt och mycket saknar jämförelse, på gott och ont. Det finns några tecken på ljusning, dels har ett kommersiellt avtal med en nöjd kund börjat generera intäkter, dels har vi inom en fyramånadersperiod en diger triggerlista. Och för det tredje är hösten av tradition mycket stark period för bolaget. Det är inte ovanligt att kursen går upp över 50, ibland över 100 % på några månader mellan augusti och november. Vi anser vidare att marknaden iakttar ett för stort mått av försiktighet och misstroende genom att nedvärdera bolaget från de mkr som bolagets värde har pendlat mellan historiskt enbart på rädsla för eventuell nyemission samt dåligt tålamod från marknadens sida. Vår riktkurs baseras dels på en historisk jämförelse med SensoDetects egen värdering, dels på en jämförelse med värdet på andra liknande bolag. Triggers hösten 2014 Mycket väntar En värdering på 125 mkr, eller 20,70 kr/aktien, anser vi vara en ytterst försiktig värdering sett till den potential bolaget besitter, hur andra forskningsbolag värderas samt till hur bolaget tidigare värderats. Att kalla SensoDetect för ett forskningsbolag är förresten en smula orättvist eftersom man redan har sin produkt på marknaden. Vi väl ändå poängtera att detta är en riskfylld placering i och med att det hittills inte tecknats några betydande avtal. Vi anser ändå att marknaden redan har tagit mer än väl hänsyn till detta i och med att värderingen idag bara är mkr över vad aktien noterades för 2009, trots att massor har hänt sedan dess och bolagets potentiella marknad mångdubblats. En annan sak som är värd att poängtera är den relativt låga omsättningen i aktien. Likt många bolag på de mindre listorna omsätts det inte så många aktier under perioder utan nyheter. Vi vill därmed belysa svårigheten med att snabbt ta sig ur ett större innehav på kort tid. Omvänt brukar det också gå snabbt uppåt när nyheter väl kommer. Aktien har alltid, och kommer förmodligen även inom närmaste framtiden, att vara extremt nyhetsstyrd. Studieresultat från Karlstad avseende depression och psykofarmaka Studieresultat från Nordnorge (Tromsö) avseende blindstudie schizofreni, adhd och bipolär sjukdom Studieresultat från Skåne (Lund) avseende demenssjukdomar CE-märkning bipolär sjukdom CE-märkning Alzheimers sjukdom Kommersiella avtal Disclosure: Sensobloggarn Äger aktier i bolaget Var vänlig se sida 0 för mer info

11 SENSODETECT 1 0 Avkastnings potential Avkasningspotential 10 poäng Det utförs kr undersökningar bara inom schizofreni och adhd i Europa och flera miljoner undersökningar om man även räknar med demens och övriga indikationer. Det är således enkelt att räkna ut vad endast någon enstaka procent av marknadsandelen skulle ge i vinst till aktieägarna. Sett till potential är SensoDetect enligt vårt sett att se det ett svårslaget case. Lönsamhet Lönsamhet 3 poäng SensoDetect har idag inga betydande intäkter. Tack vare en liten personalstyrka och låg burnrate samt förmågan att faktiskt få betalt för att andra forskar på deras metod gör dock att bolaget inte blöder pengar i samma utsträckning som många biotechföretag. Ledning Ledning 7 poäng Imponerande besättning på forskningssidan. Frågetecken på säljsidan där mer finns att bevisa. Trygg Placering Trygg placering 5 poäng Som vi tidigare visat har bolaget värderats mycket högre historiskt sett. Ett bolag som dock saknar större löpande intäkter kan vi inte kalla en trygg placering. Dock anser vi att nedsidan är mycket begränsad sett till nuvarande värdering, även i en situation där NE blir nödvändig. En sådan NE skulle dessutom inte ge någon större utspädningseffekt.

12 SWOT SENSODETECT 11 Styrkor Styrkorna hos SensoDetect är den unika position bolaget besitter, utan egentlig konkurrens och med en färdig produkt. Man verkar dessutom på en marknad som skriker efter objektiva hjälpmedel. Svagheter Bolagets svaghet är att man hittills inte lyckats övertyga presumtiva kunder om sin förträfflighet. Fler och större oberoende studier har efterfrågats. Frågan är när man anser att metoden har en tillräckligt stark vetenskaplig förankring. En annan svaghet är att man verkar inom en konservativ och misstänksam yrkeskår. Läkare och psykologer varken bör eller kan hoppa på vad som helst utan en gedigen vetenskaplig dokumentation finns bakom. Inom andra branscher, t.ex. data eller handel, är steget för nya innovationer inte lika stort. Frågan är när den kritiska massan avseende den vetenskapliga bevisningen anses uppnådd? Möjligheter SensoDetect har unika möjligheter att genomdriva ett slags paradigmskifte inom psykiatri och neurologi. Efterfrågan efter ett objektivt diagnosverktyg är väldokumenterat och med tanke på metodens unika bredd inom både psykiatri och neurologi är det mest en fråga om när och inom vilket område genombrottet kommer först. Hot Jakten på så kallade biomarkörer, alltså ett fysiskt bevis, är stor inom psykiatrin och neurologin och angreppspunkterna är många. Inom demens har det exempelvis rapporterats om ett blodprov som sägs kunna visa på demens redan i tidig fas. Ett hot för själva SensoDetect är att man inte hinner uppnå ett positivt kassaflöde innan kassan sinar. Vad händer då? Är aktieägarna villiga att ställa upp på ännu en nyemission? Är svaret nej måste SensoDetect kraftigt gå ner i tempo och tvingas till omprioriteringar.

13 Intervju med VD Martin Terins Kan du kort beskriva SensoDetects verksamhet för nytillkomna investerare? SensoDetect har efter många års forskning tagit fram en metod som objektivt identifierar en (biologisk) markör för diagnoserna AD(H)D, Aspergers syndrom samt schizofreni för vuxna. Studier pågår även för demens, biopolär sjukdom och AD(H)D för barn och ungdom. Metoden är objektiv och kräver ingen aktiv medverkan av patienten. Specifika klickljud spelas upp i hörlurar och hjärnstamsaktiviteten registreras med ytelektroder. Det hela tar ca minuter. Resultatet jämförs mot databas med välutrett patientmaterial och matchas mot diagnostypiska audiogram för AD(H)D, Aspergers, bipolär sjukdom (forskningsfas) och schizofreni. Marknaden finns inom den privata och offentliga psykiatrin i första hand i Sverige och Norden för expansion vidare i Europa och resten av världen. Metoden har ingen geografisk begränsning. Våra tre affärsområden där metoden kan utvecklas är diagnostik, pharma (mäta effekter av medicinering mm) och forskning. Vi har första hand fokuserat vår metod på diagnostik. Vi finns i Lund med pågående forskningssamarbeten spridda i Sverige och Norge. Vi har under de senaste åren parallellt med forskningsarbetet haft målet att utveckla en produktionsapparat som skall klara en kvalitetssäkrad, automatiserad produktion av mätanalyser som skall klara stora volymer. Att gå från forskning till produktion är ett utmanande men viktigt steg. I olika omgångar har ambitiösa satsningar gjorts för att lansera vårt diagnosstöd på marknaden. Olika hinder har gjort att satsningarna inte levt upp till sina högt satta förväntningar. Marknaden, metodresultat, produkten, produktionsförmågan och säljmetodiken var kanske inte de rätta då. Många lärdormar har gjorts från detta och SensoDetect har påbörjat en ny positiv och lovande säljsatsning. Hur ser era målsättningar i närtid ut? Fokus nr 1 är att få igång en stabil och ökande försäljning. SENSODETECT Hur stor är marknaden för er produkt? Vi uppskattar grovt marknaden inom EU (hämtat från tidigare prospect) inom motsvarande: För Demens > MSEK Vuxenpsykiatri > MSEK Barnpsykiatri > 1000 MSEK Du är ganska ny på posten som VD för SensoDetect. Vad fick dig att ta jobbet och vad tror du att du kommer tillföra som bolaget saknat tidigare? Jag ser på en fantastisk affärspotential. För är mig är nyttan av ett objektivt diagnosstöd enormt. Vi läser och hör dagligen om långa köer, långa utredningstider, hög grad av subjektivitet och avsaknaden av objektiva diagnosverktyg. Sjukvården kämpar med detta och vi har verktyget. Jag ser bara vinnare. SensoDetect kan erbjuda läkare ett stöd att fatta tryggare beslut som ger möjlighet att effektivisera processer och som dessutom ger nöjdare patienter. Med min bakgrund och erfarenhet av säljmetodik, struktur och ledarskap kombinerat med passion och vilja att lyckas kände jag att här kan jag göra skillnad. Produkten har uppvisat resultat i absolut världsklass inom forskningen, ändå har ännu inga större kommersiella avtal knutits. Vad säger du till investerare som börjat tvivla på att metoden är gångbar kommersiellt? Det kommersiella genombrottet kommer, men det kräver inte bara en bra produkt som vi nu har, utan även en förändring av vårdstrukturerna som idag premierar det gamla invanda mönstret för diagnostisering. För oss gäller det att hjälpa till att belysa de svagheter och behov som idag finns i vården så att kunderna förstår sitt behov och hur vår produkt kan hjälpa. En del av detta är frågan hur man kan korta vårdköer eller följa upp effekten av medicinering. Bägge dessa områden kan effektiviseras och spara både patientlidande och pengar till vården. Det är med en förståelse om en ökad effektivitet för vården och patienten som kommer öppna marknaden. Ge tre argument till att aktien är köpvärd till dagens kurs och varför man bör investera i just SensoDetect. 1. Potentialen är hisnande om vi kan komma in i, och igenom, early adopter fasen. 2. Produkten, produktionsapparaten och marknaden är i fas och redo för det kommersiella klivet. 3. Det finns inget argument mot nyttan av vår metod. 12

14 SENSODETECT 13 Disclaimer Denna analys är en så kallad gästanalys och är inte skapad av Analyst Group. Detta innebär att OMAK HB (ägare av Analyst Group) inte kan garantera dess innehåll eller dess opartiskhet. Vi uppmanar därför alla personer som läser denna analys att för egen del uppsöka andra källor innan fattande av ett eventuellt investeringsbeslut. Personen i fråga har begärt att vara anonym något som vi på Analyst Group har valt att respektera. Alla frågor rörande källor och annan information i analysen skall därför skickas till Skribenten till denna analys: Har aktier i Bolaget i fråga. Har inte insyn i bolaget som inte är offentlig. Har inte fått betalt eller fått annan form av ersättning för att göra analysen. Har inte ett egenintresse att det går bra för bolaget i fråga. Vi på Analyst Group strävar efter att bibehålla opartiskhet i våra analyser och anser att det är av yttersta vikt att våra läsare informeras när vi inte kan garantera detta. Med Vänliga Hälsningar Analyst Group. Analyst Group övriga Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan form av ersättning för att göra analysen.

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect Aktiebolag, 556682-7464 Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens

Läs mer

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget.

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget. Analysts: Etrit Vllasalija & Sepehr Sharafuddin Saniona AB Buy Ett forskarteam av absolut världsklass inom sitt område enligt ledningens egen bedömning av Sanionas forskarteam. Få konkurrenter i dagsläget,

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

Doxa (DOXA) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers. Bevakningsanalys

Doxa (DOXA) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers. Bevakningsanalys Bull or Bear Full Analysis Bevakningsanalys Doxa () Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Unik patenterad produkt ger Doxa en stark position på marknaden. Doxas produkt Ceramir

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Bahnhof 23 mars 2009. Bahnhof Som på räls. Sponsorbevakning Köp Risk: Medel. Analys. Internetpionjär som levererar och överträffar prognoser

Bahnhof 23 mars 2009. Bahnhof Som på räls. Sponsorbevakning Köp Risk: Medel. Analys. Internetpionjär som levererar och överträffar prognoser Analys Bahnhof 23 mars 2009 Bahnhof Som på räls Sponsorbevakning Köp Risk: Medel Internetpionjär som levererar och överträffar prognoser Stark organisk tillväxt till låg kurs Drar fördel av lågkonjunkturen

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

IT-bubblan. varför blev fokuseringen på tillväxt så stor? Företagsekonomiska institutionen

IT-bubblan. varför blev fokuseringen på tillväxt så stor? Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomiska institutionen IT-bubblan varför blev fokuseringen på tillväxt så stor? Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning och företagsanalys Höstterminen 2003 Handledare: Stefan Schiller

Läs mer

MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling

MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling Uppdragsanalys 2011-03-28 MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling Full fokus på försäljning av Medimi. Stort samhällsproblem - Medimi kan göra stor skillnad. Avsiktsförklaring med Emtele

Läs mer

2007/08p 2008/09p 2009/10p

2007/08p 2008/09p 2009/10p ANALYSGARANTI* 4 juni, 2007 Oasmia (OAS-MTF?) (OASM.MTFA) Jackpot i sikte för Oasmia Oasmia har utvecklar ett nytt sätt att förbättra väl beprövade cellgifter. För närvarande har Oasmia två projekt i klinisk

Läs mer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer Aktier From www.tradelearn.com Formationer Att leta efter formationer i kurskurvan är det första en teknisk analytiker gör. Man försöker identifiera mönster som historiskt sett har lett till en viss rörelse

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Finansiell ställning och rapporters informationsmängd - med avseende på handelsvolym och bid-ask spread

Finansiell ställning och rapporters informationsmängd - med avseende på handelsvolym och bid-ask spread Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Kandidatseminarium - FEK 581 Datum: 2002-05-31 Akademiska Poäng: 10 Finansiell ställning och rapporters informationsmängd - med avseende

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer