Psykiatriska /l stånd Daniel Frydman Psykiater, leg psykoterapeut, psykoanaly/ker Vad är tänkande? Varför har vi känslor? Vad är ångest?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-05- 15 Psykiatriska /l stånd Daniel Frydman Psykiater, leg psykoterapeut, psykoanaly/ker Vad är tänkande? Varför har vi känslor? Vad är ångest?"

Transkript

1 Psykiatriska /llstånd Daniel Frydman Psykiater, leg psykoterapeut, psykoanaly/ker Vad är tänkande? Varför har vi känslor? Vad är ångest? 1

2 Varför tänker man? Man kan bara vara medveten om en sak i taget Tänkande är det man gör för ag skaffa undan tankarna Hjärnan är bra på ag filtrera bort sånt som man känner /ll eller inte behöver bry sig om för stunden INDIVI D- FAKTO RER Hälsofrämjande faktorer Uppfattningsförmåga och god kommunikativ förmåga Känsla av personligt värde Gott självförtroende Förmåga att söka hjälp Öppenhet inför råd Öppenhet för nya idéer och ny kunskap Sociala faktorer Goda familjerelationer Stöd från familjen God social integration och färdigheter Bra relationer till lärare och andra vuxna Positiva fritidsaktiv iteter Bra relationer till jämnåriga Samhällsfaktorer Utbildning Bostadspolitik Arbetsmark nadspolitik Integrations politik Kulturpolitk Etc 2

3 Det är nästan aldrig eg problem i taget BIP PD ADHD För att hitta måste man leta För att leta måste man veta 3

4 SyRet med en diagnos Öka förståelsen för tillstånd Kategorisera patientens lidande Ge grund till vårdarbetet Strukturering av behandlingsperspektiven Utmejsling av metoder Teoribildning Teorier ligger bakom all hälsovård Teorivalet influerar (ofta omedvetet) verksamheten Teorierna omspänner allt från arbetsmodeller till referensramar Det är viktigt att identifiera teorierna 4

5 Teorier är inte sanna Medicin inkl psykiatri är en sannolikhetsvetenskap Diagnosen kan vara sann inom sin teori Rimligheten i diagnosen ökar om den är sannolik inom flera teorifält 5

6 Teorier är tankemodeller Biologiska modeller Psykologiska modeller Inlärningsteore/ska modeller Psykodynamiska modeller Sociologiska modeller Antropologiska modeller Diagnosen som sorteringsinstrument Behandling skall inriktas på Det som går att behandla Det som ger nytta 6

7 Diagnosen som sorteringsinstrument Patientens behov av begrepp kring Sin egen situation Sitt tillstånd Patientens behov av att samtala med En som har andra kunskaper En som kan problematisera frågorna och iakttagelserna Vetandets konst Psykiatriarbetarens kunnande avgör hur distinkt diagnostiken och behandlingen blir. Psykiska symtom Kroppsliga symtom Social situation Ekonomisk situation Hereditet Sociala faktorer är ärftliga Kön Epidemiologi det vanligaste är vanligast 7

8 diagnostik och skattning Diagnostik Söka efter symtom Utesluta symtom Söka efter andra orsaker Instrument för diagnostik Skattning Värdera graden i symtomen Värdera signifikansen av symtom Värdera omständigheterna Instrument för skattning DSM- systemet Symtomsammanställningar för olika psykiatriska /llstånd Kriteriebaserad diagnos/k Baserad på aktuell forskning och överenskommelser mellan psykiatrer Ändras över /d Diagnosnamn och diagnosbeskrivningar 8

9 Diagnoser som ändrats i DSM Diagnoser relaterade till sexualitet Homosexualitet Försvann tidigt Fetischism Nyligen borttaget Transsexualitet Finns kvar indikation för behandling, alltså diagnos Pedofili Olagligt diagnos pga detta DSM-systemets axlar I sjukdomarna II personlighetsstörningarna III den kroppsliga hälsan IV Den psykosociala situa/onen V GAF 9

10 Diagnosens mångdimensionalitet Anamnesen Den sociala situa/onen Symtomen Kroppen Personligheten Vanliga tillstånd Ångestsyndrom Beroendetillstånd Affektiva tillstånd Psykotiska tillstånd Många människor har psykiska besvär som inte kräver sjukvård. 10

11 I must have ler my house at eight, because I always do My train, I'm certain, ler the sta/on just when it was due I must have read the morning paper going into town And having gogen through the editorial, no doubt I must have frowned I must have made my desk around a quarter arer nine With legers to be read, and heaps of papers wai/ng to be signed I must have gone to lunch at half past twelve or so The usual place, the usual bunch And s/ll on top of this I'm pregy sure it must have rained The day before you came I must have lit my seventh cigarege at half past two And at the /me I never even no/ced I was blue I must have kept on dragging through the business of the day Without really knowing anything, I hid a part of me away At five I must have ler, there's no excep/on to the rule A mager of rou/ne, I've done it ever since I finished school The train back home again Undoubtedly I must have read the evening paper then Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame The day before you came 11

12 I must have opened my front door at eight o'clock or so And stopped along the way to buy some Chinese food to go I'm sure I had my dinner watching something on TV There's not, I think, a single episode of Dallas that I didn't see I must have gone to bed around a quarter arer ten I need a lot of sleep, and so I like to be in bed by then I must have read a while The latest one by Marilyn French or something in that style It's funny, but I had no sense of living without aim The day before you came And turning out the light I must have yawned and cuddled up for yet another night And ragling on the roof I must have heard the sound of rain The day before you came Allmänna tecken på psykisk ohälsa Oro Förändrat beteende Rädsla Misstänksamhet Rastlöshet Koncentra/onssvårigheter Sömnsvårigheter Kroppslig värk 12

13 INDIVID- FAKTOR Uppfattningsförmåga kommunikativ förmåga Känsla av personligt värde Gott självförtroende Förmåga att söka hjälp Öppenhet inför råd Öppenhet för nya idéer och ny kunskap Sociala faktorer Goda familjerelationer Stöd från familjen God social integration och färdigheter Bra relationer till lärare och andra vuxna Positiva fritidsaktiv iteter Bra relationer till jämnåriga Samhällsfaktorer Utbildning Bostadspolitik Arbetsmark nadspolitik Integrations politik Kulturpolitk Etc Vad är tänkande? Varför har vi känslor? Vad är ångest? 13

14 Kan man urskilja depression från sorg? Varför blir man deprimerad? Det depressiva syndromet Hur kan depressioner behandlas? Kan det behandlas? huvudsymtom Värdelöshetskänsla meningslöshetskänsla 14

15 Mani/hypomani depression Bipolär sjukdom Bipolär sjukdom manodepressiv När man ibland är har överdrivet go+ självförtroende och ibland överdrivet dåligt självförtroende När den uppvarvade perioden följs av en nedstämd period Återkommande genom livet Inte lika vanligt hos ungdomar men också hos ungdomar 15

16 Bipolär sjukdom maniska tecken Missbruk vanligt under den maniska/ hypomana perioden. Periodare? Aggressivitet eller överdriven charmighet Göra dumma saker på eg annat säg än det vanliga Handla över vad man har råd med Risktagande Misstro mot andra - paranoid Bipolär sjukdom depressionstecken Det uppvarvade maniska beteendet försvinner has/gt Meningslöshetskänslor Orkar inget Känner sig värdelös Självhat Självmordsnära? 16

17 Bipolär sjukdom - samsjuklighet BIP PD ADHD Dubbeldiagnoser Dubbeldiagnoser Oegentlig term, det är mycket vanligare med komplexa /llstånd än isolerade /llstånd 17

18 Förstämningssyndrom- missbruk Schizofreni- missbruk Ångest- depression Ångest- depression- missbruk ADHD- bipolär sjukdom ADHD- missbruk ADHD- personlighetsstörning Schizofreni- ADHD Au/smspektrumstörningar- ADHD Au/smspektrumstörningar- missbruk Au/smspektrumstörningar- ADHD- missbruk Au/smspektrumstörningar- utbrändhet au/smspektrumstörningar- ADHD- utbrändhet- missbruk Au/smspektrumstörningar- ADHD- ångest- Schizofreni och andra missbruk psykossjukdomar Utbrändhet- depression- missbruk Vanföreställningar Utbrändhet- sömnstörningar- missbruk Hallucina/oner Utbrändhet- smärjllstånd- missbruk Störd realitetsprövning Utbrändhet- missbruk- smärjllstånd Schizofreni- missbruk- bostadslöshet Ångest- missbruk- hemlöshet 18

19 INDIVI D- FAKTO RER Hälsofrämjande faktorer Uppfattningsförmåga och god kommunikativ förmåga Känsla av personligt värde Gott självförtroende Förmåga att söka hjälp Öppenhet inför råd Öppenhet för nya idéer och ny kunskap Sociala faktorer Goda familjerelationer Stöd från familjen God social integration och färdigheter Bra relationer till lärare och andra vuxna Positiva fritidsaktiv iteter Bra relationer till jämnåriga Samhällsfaktorer Utbildning Bostadspolitik Arbetsmark nadspolitik Integrations politik Kulturpolitk Etc Vad är tänkande? Varför har vi känslor? Vad är ångest? 19

20 Beroende/missbruk När är beroendet primärt? När är beroendet en konsekvens av andra /llstånd? Missbruk förvärrar ohälsan av andra /llstånd EG vanligt skäl /ll ag behandlingar inte ger önskat resultat 20% av pa/enter inom sjukvården har eg icke upptäckt missbruk 40% av brukare inom socialtjänsten har eg icke upptäckt missbruk 20

21 Kroppsliga sjukdomar med förhöjd suicidrisk Neurologiska Parkinson 40% med depression ALS MS Cancer Kronisk smärta Detta skall du veta: Värken vill ha sällskap Smärtan vill inte vara ensam Därför skall du inte gå till sängs Du skall inte lägga dig till rätta om du ens kan det Då blir du en tyrann över din ensamhet Du skall flytta ting och föremål från plats till plats Du skall göra dig ärenden ut i köket om du har något och kan gå Du skall tänka tankar om du kan Nej, du skall sitta uppe Du skall vagga av och an Du skall luta dig kors och tvärs Du skall sällskapa med dig själv Du skall skriva brev till någon om någon finns, annars till ingen som jag nu eller tag ett handarbete, sticka en strumpa med milslång fot. Du skall hålla sällskap med din värk, du skall förströ den ända till den gråa morgonen Ur partitur Gunnar Ekelöf ( ) 21

22 ångest Lär dig iden/fiera olika typer av ångest och fobier samt ge råd /ll den utsaga paniksyndrom En begränsad episod där minst 4 av följande symtom utvecklas has/gt och når sin kulmen inom 10 minuter: Palpita/oner, bultande hjärta eller has/g puls SveGningar Darrning eller skakning Känsla av ag tappa andan Kvävningskänsla Smärta eller obehag i bröstet Illamående eller obehag i magen Svindel, ostadighetskänslor eller maghet Derealisa/ons- eller depersonalisa/onskänslor Rädsla ag mista kontrollen eller bli tokig Dödsskräck Parestesier Frossa eller värmevallningar 22

23 Livs;dsrisk a< utveckla ångest om man lever ;ll 75 års ålder Separa/onsångest 5% Generaliserad ångest 8% Panikångest 6% Agorafobi 1 2% Social fobi 13% Specifik fobi 13% Tvångssyndrom 2% PosGrauma/skt stressyndrom 9% Någon ångeststörning 32% Psykiatrin, lags;bning om tvångsvård var tar lands;ngets slutenvårdsansvar vid? Psykiatrin idag LPT lags/rning kring tvångsvård Hit kan du hänvisa klienter Personer med psykisk ohälsa hur kan du hjälpa? Olika pa/enqall 23

24 LPT lags/rning kring tvångsvård Tvångsvården ska syra /ll ag vård ska kunna ges på frivillig väg. Gäller /llstånd som är psykiatriska och kan gå över, som Depression Psykos Stark ångest Självmordsbeteende Gäller inte /llstånd som är soma/ska eller är konstanta, som Hjärntumör som ger psykiatriska symtom Diabetes hos en person som inte vill ha insulin Utvecklingsstörning Dessa ;llstånd kan vara komplicerade men utan något psykiatriskt behandlingsbart ;llstånd är LPT inte ;llämpligt trots a< pa;enten behöver hjälp. LPT lags/rning kring tvångsvård Tvångsvården ska syra /ll ag vård ska kunna ges på frivillig väg. Gäller /llstånd som är psykiatriska och kan gå över, som Depression Psykos Stark ångest Självmordsbeteende Gäller inte /llstånd som är soma/ska eller är konstanta, som Hjärntumör som ger psykiatriska symtom Diabetes hos en person som inte vill ha insulin Utvecklingsstörning Dessa ;llstånd kan vara komplicerade men utan något psykiatriskt behandlingsbart ;llstånd är LPT inte ;llämpligt trots a< pa;enten behöver hjälp. 24

25 Vad är neuropsykiatri egentligen? ADHD, ADD, Au;sm, Toure<es- och Aspergers syndrom, språkstörning och tvångssyndrom Vad karaktäriserar olika neuropsykiatriska funk/onsnedsägningar? Symtom och konsekvenser Hur visar de sig hos individen i prak/ken? Vad kan du och dina kollegor göra för ag underläga för personer med dessa funk/onsnedsägningar? Au/sm Tänker inte som andra Behöver ha det på sig säg Känslig för det som inte stämmer Tvångsig Detaljstyrd Behov av förberedelse 25

26 Vad innebär au/sm? Hjärnan är sämre på ag filtrera bort sånt som man känner /ll eller inte behöver bry sig om för stunden Man har svårare ag välja vilka intryck man ska fukusera på Man upplever världen mycket mer intensivt än andra Intryck UtmaGande Behov av isolering Behov av kontroll Vad leder atuism /ll Svårt ag urskilja vad som är vik/gt i samspel med andra 26

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning DDet här är en broschyr om ångestsjukdomar eller ångestsyndrom, som de också kallas. Till ångestsjukdomarna räknas panikångest/paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom,

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

C-UPPSATS. Att vara närstående till en person med psykotisk sjukdom

C-UPPSATS. Att vara närstående till en person med psykotisk sjukdom C-UPPSATS 2006:099 Att vara närstående till en person med psykotisk sjukdom En litteraturstudie Malin Fransson, Malin Lansgren Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att följa föreskriven behandling

Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att följa föreskriven behandling EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2008:41 Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse 13 13. Kortfattat om olika diagnoser Texten är hämtad från Infoteket om funktionshinder på Landstinget i Uppsala läns webbplats: www. lul.se/infoteket

Läs mer

Livet är så annorlunda Att leva med diabetes typ 2 i ett nytt land

Livet är så annorlunda Att leva med diabetes typ 2 i ett nytt land EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2008:10 Livet är så annorlunda Att leva med diabetes typ 2 i ett nytt land Monika Bergström

Läs mer

Uppsala. November 2009. Januari. Februari. Mars. Ändrat datum för årsmötet

Uppsala. November 2009. Januari. Februari. Mars. Ändrat datum för årsmötet Uppsala November 2009 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hej kära mamma en personlig reflexion... sid 2 Anmälan sista cafékvällen för hösten smörgåstårta... sid 3 Information om personliga ombud... sid 4 Om

Läs mer

PATIENTENS UPPLEVELSE AV FENOMENEN SKULD OCH SKAM VID DEPRESSION En litteraturstudie om Självets lidande

PATIENTENS UPPLEVELSE AV FENOMENEN SKULD OCH SKAM VID DEPRESSION En litteraturstudie om Självets lidande Växjö Universitet Institution för vårdvetenskap och socialt arbetet Kurs VO4993 Vt.2008 Examensarbete 15 hp PATIENTENS UPPLEVELSE AV FENOMENEN SKULD OCH SKAM VID DEPRESSION En litteraturstudie om Självets

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT 21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT En samling texter skrivna av några av Sveriges psykologer Sammanställt av Niklas Laninge INNEHÅLL 3. Förord 5. Det finns hjälp att få 7. Vi vet hur läskigt

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen

Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen Högskolan i Skövde Institutionen för vård och natur Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen Women s experiences

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det?

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? INFORMATION TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA OM PANIKSYNDROM & AGORAFOBI En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? MATS HUMBLE En liten bok om paniksyndrom

Läs mer

Psykisk ohälsa hos ungdomar

Psykisk ohälsa hos ungdomar Psykisk ohälsa hos ungdomar - En kvalitativ intervjustudie om samtalshjälp för ungdomar i kris Olivia Hellsten Jenny Selenius 1 Examensarbete Utbildningsprogrammet för vård 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas.

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas. HAKUNA MATATA * Multifaktorell allmän Orsaksanalys * I ett försök att strukturera orsakssambanden kan man se psykisk hälsa/ohälsa utifrån en samverkan mellan sårbarhetsfaktorer, skyddsfaktorer, utlösande

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors Spelmissbruk - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk Alexandra Klemets Camilla Storfors Examensarbete för Socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala området Vasa och 2013

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer