Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi"

Transkript

1 Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010

2 Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010

3 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2011, R 2011:17 ISSN ISBN (pdf) ISBN (print) OMSLAGSFOTO: Gunnar Hagqvist Foto INLAGA : s. 9 och 39 photos.com, 13, 17, 27 och 33 MATTON.se, s. 43 och 47 Gunnar Hagqvist GRAFISK PRODUKTION: ab typoform TRYCK: DavIDSONS, Jönköping 2011

4 Innehåll 5 Förord 6 Sammanfattning 7 Summary 8 Ordlista 9 Del 1. Inledning Syfte 11 Begränsningar och avgränsningar Del 2. Metod och upplägg Material 14 Beräkningar Del 3. Exempel 1. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Ekonomiska beräkningar 20 Identifierade hinder Del 4. Exempel 2. Depression Ekonomiska beräkningar 29 Identifierade hinder exempel Del 5. Exempel 3. Psykisk funktionsnedsättning Ekonomiska beräkningar 35 Identifierade hinder exempel Del 6. Exempel 4. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Västerbottensmodellen 40 Identifiering av hinder exempel Del 7. Diskussion om hinder i folkhälsoarbetet 47 Del 8. Vägar förbi hindren och exempel på aktörer som prövar nya lösningar 51 Avslutande kommentar 52 Referenser

5

6 Förord Sveriges riksdag antog den nationella folkhälsopolitiken år 2003 i propositionen Mål för folkhälsan (2002). År 2008 presenterades sedan propositionen En förnyad folkhälsopolitik (Regeringens proposition 2007/08:110). Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att analysera och följa upp den nationella folkhälsopolitiken och ger därför ut Folkhälsopolitisk rapport, den första gavs ut 2005 och den andra i november Det finns två huvudsyften med den folkhälsopolitiska rapporteringen. Det första är att ge regeringen en överblick över folkhälsans utveckling och resultatet av de genomförda åtgärderna. Det andra är att rekommendera framtida satsningar på ett sådant sätt att regeringen lättare kan göra strategiska val och prioritera bland de föreslagna åtgärderna. Underlaget för Folkhälsopolitisk rapport 2010 är omfattande och presenteras i flera olika underlagsrapporter. Dessa rapporter ger bland annat en fördjupad bild av varje enskilt målområde för folkhälsa samt för ämnesspecifika områden. Den här rapporten innehåller en fördjupad beskrivning av de hinder i folkhälsoarbetet som finns presenterade i Folkhälsopolitisk rapport Rapporten har arbetats fram av Emma Brulin, utredare vid avdelningen för analys och uppföljning, Statens folkhälsoinstitut, med underlag från Ingvar Nilsson, nationalekonom, SEE AB. Värdefulla synpunkter har framförts av Anders Hagqvist, socionom. En vetenskaplig granskning har utförts av filosofie doktor Jon Nyhlén vid Mittuniversitetet. Rapporten har även granskats av institutets interna sekretariat för Folkhälsopolitisk rapport 2010 samt av Anne Tiainen, utredare, Statens folkhälsoinstitut. Östersund, augusti 2011 Sarah Wamala Generaldirektör H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I 5

7 Sammanfattning Denna rapport är ett kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 och syftet är att visa på några hinder som kan innebära att beslutsfattare avstår från tidiga och förebyggande åtgärder i arbetet för en bättre folkhälsa. De hinder som studeras är organisatoriska förhållanden och budgetsystemens utformning. Analysen genomförs med utgångspunkt i fyra exempel på några vanliga beslutssituationer. De två första exemplen gäller barn och unga: en pojke med adhd och en tonårsflicka med psykisk ohälsa. Det tredje exemplet handlar om en vuxen person med en psykisk funktionsnedsättning, och det fjärde exemplet handlar om hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I analysen av fallstudierna har vi identifierat följande hinder: Samhället är sektoriserat, vilket gör det svårt för olika organisationer att samverka. När till exempel kommuner satsar på tidiga förebyggande insatser är det ofta andra organisationer (främst centrala myndigheter) som får minskade kostnader. Dagens budgetsystem fungerar för kortsiktigt och är avgränsade till små organisatoriska enheter. Det är omöjligt att se vilka handlingsalternativ som är bäst för befolkningshälsan och samhällsekonomin, och det kan leda till felprioriteringar som i sin tur orsakar ohälsa samt stora och onödiga samhällskostnader. De gällande budgetsystemen kan normalt inte hantera de kostnadspucklar som uppstår när ett förebyggande arbete ska påbörjas, vilket kan resultera i att insatserna uteblir. Det finns dock vägar förbi hindren och på en del platser i landet prövar man redan nya lösningar. Detta arbete bör stödjas och utvärderas. Dessutom behöver nya former för organisatorisk samverkan och nya modeller för budgetsystem. Statens folkhälsoinstitut föreslår därför en statlig utredning som ska genomföra ett pilotprojekt som främjar hälsa och samhällsekonomi, och sedan gör en vetenskaplig utvärdering av det. Det finns flera möjliga inriktningar på ett sådant pilotprojekt: De berörda aktörerna, till exempel kommuner och myndigheter, får söka stimulansmedel för att pröva nya budgetsystem och modeller för samverkan som främjar tidiga åtgärder och ett förebyggande arbete. Regeringen inrättar fonder för att främja hälsa och förebygga ohälsa, där de berörda aktörerna kan låna pengar till åtgärder som främjar samhällsekonomin och skapar förutsättningar för en långsiktigt god hälsa. 6 H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I

8 Summary Obstacles in public health work and ways around them Knowledge base for the Public Health Policy Report 2010 This report is one of 21 sub-reports related to the Public Health Policy Report 2010 and considers obstacles in public health work. In this report, the Swedish National Institute of Public Health has identified obstacles to health-promotion and illness prevention work that can lead to no intervention being applied (or being neglected). In this report, the Institute will present these obstacles through four concrete examples. In the analysis of the examples, the following obstacles emerge: The budget systems in the public sector are often short term and limited to small organisational units, making it impossible for decision-makers to see what actionable alternatives are best for health and for the economy. This can result in priorities being set so that they lead to illness and large, unnecessary costs to society. When municipalities invest in early prevention measures, other actors in society, such as authorities, often cut their costs. The municipalities are important in terms of these measures, but the economic driving forces are often missing. Today s organisational structures do not promote cooperation between various actors in society. There are ways around the obstacles and new methods have been tested in some places in Sweden. These methods should be supported and evaluated. In order to reach the overriding objective of public health (of creating the social conditions for good health on equal terms for the entire population), the experiences of overcoming obstacles needs to be distributed. The Swedish National Institute of Public Health proposes a Government investigation in order to carry out and evaluate a number of pilot projects that promote health and the economy. There are a few conceivable emphases: The actors concerned, such as municipalities and authorities, may apply for stimulus funding and try new models for budget systems and cooperation that promote early intervention and prevention work. The Government establishes funds in order to promote health and prevent illness from which, for instance, county councils, regions and municipalities can borrow money for measures that create the conditions for long-term good health and promote the economy. H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I 7

9 Ordlista Direkta kostnader Kostnader för samhällets aktörer till följd av en sjukdom eller en olycka. Indirekta kostnader Resursförlust för samhället som beror på: (1) sjukdom, i form av produktionsförlusten för personer som inte kan arbeta eller utföra sina vanliga aktiviteter och (2) dödlighet, i form av produktionsförlusten som går förlorad på grund av förtidig död. Populationsstudie Term som anger att studiepopulationen utgår från ett befolkningsurval och inte ett patienturval. Diskontera Ekonomisk term med innebörden att framtidens kostnader och intäkter räknas om till dagens värde med hänsyn tagen till en viss ränta. Samhällsekonomisk kostnad Kostnad som berör de ekonomiska förhållandena i samhället som helhet och som förutom utgifter även omfattar förlust av vinster i form av produktionsbortfall. Till samhällsekonomiska kostnader räknas kostnader för både den offentliga sektorn och näringslivet. Folkhälsoarbete Planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom i samhället. Statens folkhälsoinstitut vill påverka faktorer (frisk-, skydds- och riskfaktorer) och förhållanden (i struktur och miljö) som bidrar till en positiv hälsoutveckling på befolkningsnivå. Insatserna kan vara samhällsinriktade, gruppinriktade eller individinriktade. Funktionsnedsättning Nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga, som kan vara bestående eller övergående. Intervention Samlingsterm för förebyggande och behandlande åtgärder. 8 H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I

10 1 INLEDNING

11 Denna rapport är ett kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa allas ansvar, som belyser vikten av tidiga och förebyggande åtgärder för att skapa goda livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Detta mål med de tillhörande elva målområdena (faktaruta 1) fungerar som en kompassriktning för att nå social hållbarhet (Regeringens proposition 2002/03:35; Regeringens proposition 2007/08:110). Vi ser därför uppdraget att skriva Folkhälsopolitiska rapporten 2010 med dess kunskapsunderlag som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Faktaruta 1 MÅL FÖR FOLKHÄLSAN Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Målområden: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Trots att det finns en generell kunskap om hur viktigt det är med tidiga och förebyggande åtgärder när det gäller folkhälsa, visar erfarenhet ändå att sådana åtgärder inte alltid är ett förstahandsval. I stället används handlingsalternativ som innebär sena åtgärder, och de riskerar att ge både sämre hälsa och onödiga samhällskostnader. I den här rapporten redovisar vi exempel på vad de samhällsekonomiska konsekvenserna blir om man väljer tidiga respektive sena åtgärder alternativt avstår från åtgärder. Vi redovisar också orsakerna till att tidiga åtgärder inte blir ett förstahandsval, det vi kallar hindren i folkhälsoarbetet. Slutligen ger vi exempel på lösningar från några organisationer som har påbörjat ett arbete med att hitta vägar förbi dessa hinder. 10 H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I

12 Denna rapport innehåller fyra fallstudier som visar att det finns hinder för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Dessa hinder kan vara viktiga förklaringar till att förändringsarbetet mot en positiv utveckling inom några av folkhälsans målområden går långsamt. Det gäller speciellt inom det strategiska området Goda livsvillkor (folkhälsans målområde 1, 2 och 3) och möjligheterna att skapa samhälleliga förutsättningar för grupper med särskilda behov. Syfte Syftet med denna rapport är att visa några hinder för folkhälsoarbetet saker som kan innebära att beslutsfattare avstår från tidiga och förebyggande åtgärder i arbetet för en bättre folkhälsa. De hinder som studeras är organisatoriska förhållanden och budgetsystemens utformning. Begränsningar och avgränsningar För att kunna identifiera hindren använder vi fallstudier av några vanliga beslutssituationer där konsekvenserna av olika handlingsalternativ, tidiga respektive sena åtgärder, redovisas i form av kostnader och hälsa. Både kvalitativa och kvantitativa bedömningar används. Fallstudierna ska i första hand ses som ett hjälpmedel för att kunna identifiera olika typer av hinder och beräkningarna kan alltså inte användas för att dra några generella slutsatser om kostnaderna. De kostnader som nämns i rapporten är ungefärliga och ska bara ge läsaren en uppfattning om storleksordningen. H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I 11

13

14 2 METOD OCH UPPLÄGG H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I 13

15 Vi använder fyra exempel för att introducera, beskriva och analysera några identifierade hinder i folkhälsoarbetet. Exemplen presenteras i form av scenarion som handlar om barn och unga samt personer med funktionsnedsättningar eftersom dessa gruppers hälsa är prioriterad enligt de gällande propositionerna (Regeringens proposition 2002/03:35; Regeringens proposition 2007/08:110). Exemplen illustrerar även situationer där tidiga och förebyggande åtgärder är viktiga för människors framtida hälsa och välbefinnande. Exempel ett tre handlar om enskilda individer, och personerna representerar grupper som behöver ganska omfattande åtgärder för att få samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Exempel fyra berör hälsofrämjande hälsooch sjukvård och bygger på ett vetenskapligt utvärderat interventionsprogram som är utfört i Västerbottens län. Med hjälp av dessa exempel presenterar och analyserar vi de samhällsekonomiska kostnaderna för två handlingsalternativ: att sätta in respektive att inte sätta in tidiga åtgärder. För att få en tydlig bild av kostnaderna för samhället är exemplen detaljerat beskrivna. De tre första exemplen beskriver tre olika människors liv och öden: Jonas, Marie och Lars. Jonas har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Marie lider av depression sedan barndomen och Lars har en psykisk funktionsnedsättning. Vi har valt exemplen eftersom de speglar personer i utsatta situationer och som ofta behöver hjälp eller stöd från samhällets olika funktioner. Det första exemplet med Jonas innehåller tre möjliga scenarion och en jämförelse av de olika kostnaderna för dem. Kostnaderna i de tre första exemplen är dels direkta kostnader som baseras på kostnader för olika samhällsaktörer, till exempel kostnader för hälso- och sjukvården, kommunen och Arbetsförmedlingen, och dels indirekta kostnader, det vill säga samhällets kostnader för förlorad produktion och arbetskraft. Beräkningarna i exempel tre är baserade på en utvärdering av det sociala kooperativet Briggen i Södertälje kommun. Det fjärde exemplet beskriver hur en hälsofrämjande hälso- och sjukvård kan vara samhällsekonomiskt lönsam samtidigt som den förbättrar hälsan bland befolkningen. Exemplet är hämtat från Västerbottens län och Norsjö kommun där man under några år har erbjudit befolkningen förbyggande hälsoundersökningar inom ramen för projektet Västerbottens interventionsprogram. De avslutande kapitlen innehåller en samlad diskussion om hindren och rekommendationer till framtida åtgärder. Vi presenterar även exempel på organisationer som har börjat arbeta med nya lösningar för att komma förbi hindren. Material Exemplen bygger på hypotetiska händelser med inspiration från verkliga livet, och de är skapade utifrån erfarenhet och litteratur som beskriver de olika syndromen. Vilka underlag som ligger till grund för de fyra exemplen presenteras i tabell H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I

16 Tabell 1. Underlag till exemplen Exempel Område Material 1 Neuropsykiatriska funktionshinder Litteratur om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samarbete med intresseorganisationen Attention. Personlig erfarenhet av personer med adhd. 2 Depression Litteratur om depressions- och ångestsyndrom. Personlig erfarenhet av personer med ångest och depression. 3 Psykiska funktionshinder Litteratur om psykiska funktionsnedsättningar. 4 Förebyggande hälsoundersökningar Vetenskapliga studier om Västerbottens interventionsprogram. De ekonomiska beräkningarna bygger på ett underlag av nationalekonomen Ingvar Nilsson. Beräkningarna presenteras närmare i nästa avsnitt. Beräkningar De ekonomiska beräkningarna för exemplen ett tre är utförda av Ingvar Nilsson som också har ansvar för dem, men analyserna har gjorts i samverkan mellan Statens folkhälsoinstitut och Ingvar Nilsson. Kalkylerna är baserade på modeller som Ingvar Nilsson har utvecklat under sina uppdrag som rör samhällsekonomiska utvärderingar och beräkningar. Underlaget till beräkningarna kommer från en empirisk databas som Ingvar Nilsson med kollegor har byggt upp under 15 års arbete med att analysera samhällsekonomiska kostnader liknande de i denna rapport. Databasen består av några hundra prisuppgifter för olika samhällsåtgärder. Dessa uppgifter är sorterade utifrån dagens samhällsstruktur med olika centrala myndigheter, kommuner, landsting och regioner, samt fördelade så att man kan få fram underlag för olika typer av insatser i aktörernas verksamheter (primärvård, psykiatri, ambulanssjukvård, akutsjukvård och beroendevård). En mer utförlig beskrivning av de ekonomiska kalkylerna finns i rapporten Fyra räknesätt och ett bokslut handbok i socioekonomiskt bokslut (Nutek, 2008). En enklare version av beräkningarna finns i Handbok till förenklad socioekonomisk analysmodell (Nilsson & Wadeskog, 2010). Kostnaderna är beräknade för fem olika samhällsaktörer: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, landstinget/regionen och rättsväsendet. Därutöver presenteras kostnader som är relaterade till produktionsbortfallet till följd av sjukfrånvaro. Underlaget till det fjärde exemplet kommer från en populationsstudie, MONICA, som är gjord i Norr- och Västerbotten, där fall av hjärt- kärlsjukdomar och diabetes registreras. Som en följd av studien har Västerbottens interventionsprogram genomförts. För att beskriva Västerbottens interventionsprogram samt effekterna av det har vi hämtat vetenskapliga artiklar via databasen PubMed. H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I 15

17 I de fyra följande kapitlen presenterar vi de fyra exemplen. Exempel ett tre inleds med en beskrivning av de olika funktionsnedsättningarna och sjukdomarna, och därefter presenteras scenariot och de kostnader som uppstår vid sena respektive tidiga åtgärder. Slutligen analyserar vi hindren och diskuterar vägar förbi dessa hinder. 16 H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I

18 3 EXEMPEL 1. NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNIN H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I 17

19 Det första exemplet handlar om Jonas som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, det vill säga svårigheter som har sin grund i hur hjärnan fungerar och arbetar. Det finns olika diagnoser inom begreppet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och för varje diagnos finns ett brett spektrum av påverkan (Dahlström, 2010). Diagnoserna är inte sjukdomar utan ett sätt att beskriva kognitiva förmågor (Abrahamsson, 2010). Vanliga diagnoser är autism, Aspergers syndrom, adhd (Attention Deficit Hyperactive Disorder), add (Attention Deficit Disorder), damp (deficits in attention, motor control and perception), tvångssyndrom och Tourettes syndrom (Internetmedicin, 2010). Många av dem som har en oupptäckt neuropsykiatrisk sjukdom eller får en sådan diagnos har större problem än andra när det gäller att reglera sin uppmärksamhet kontrollera impulser och sin aktivitetsnivå samspela med andra människor lära sig och minnas nya saker uttrycka sig i tal och skrift kontrollera motoriken. Graden av problem och hur de uttrycker sig varierar mellan diagnoserna, men när svårigheterna påverkar det dagliga livet kallas det för en funktionsnedsättning (Dahlström, 2010). I denna rapport har vi valt att fokusera på diagnosen adhd som förekommer hos cirka fem procent av alla skolbarn (Abrahamsson, 2010). Adhd uttrycker sig på olika sätt men de flesta har betydande svårigheter med uppmärksamhet samt är impulsiva och överaktiva (Hellström, 2010). Barn kan till exempel ha problem med att sitta stilla och koncentrera sig, de blir lätt störda, har svårt att komma igång eller börja om när de har blivit störda samt har svårt att förstå sina klasskamrater och göra sig förstådda bland dem. Vissa har även svårt att tolka sociala situationer, vilket främst beror på deras impulsivitet som gör att de inte hinner uppfatta viktiga signaler. Det finns både sociala och biologiska arv som kan leda till adhd. Diagnosen går att behandla med medicin och kognitiva metoder. Det är viktigt med tidiga diagnoser och att utreda individens förmågor och behov. Barn med adhd måste uppmärksammas och tidigt få stöd och hjälp med sin funktionsnedsättning, annars är risken stor att de misslyckas i skolan, tappar självförtroende och självkänsla samt får allvarliga sociala anpassningssvårigheter. Som vuxna riskerar de att drabbas av depressioner, och många har relationsproblem samt svårt att klara av arbetslivet och vardagen (Hellström, 2010). Studier från hela världen visar att adhd kraftigt förhöjer risken för missbruk och kriminalitet (Modig, 2010). Nedan följer en beskrivning av Jonas utifrån tre möjliga scenarion. Första scenariot beskriver Jonas barndom utan några tidiga och förebyggande åtgärder, och sedan följer hans vuxna liv i två scenarion: scenario 1a marginaliserad, och scenario 1b måttligt marginaliserad. I scenario 2, beskrivs Jonas barndom och vuxna liv utifrån förutsättningen att han fick tidiga och förebyggande åtgärder. Scenarierna ligger till grund för de ekonomiska beräkningarna. 18 H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I

20 Jonas som barn, scenario 1 utan tidiga och förebyggande åtgärder Jonas var tidigt ett hyperaktivt, viljestarkt, aggressivt och svårtröstat barn som hade svårt att få kontakt med andra barn i sin egen ålder. Föräldrarna sökte hjälp på barnavårdcentralen (BVC) och möttes av beskedet att det snart skulle gå över. Men Jonas hade svårt att koncentrera sig i skolan, gick ut högstadiet utan fullständiga betyg och började på gymnasiets individuella program som han snart lämnade. I mycket tidig ålder började han röka och dricka alkohol tillsammans med en grupp äldre killar, och det dröjde inte länge innan hasch kom med i bilden. Föräldrarna sökte åter hjälp, denna gång vid landstingets barn- och ungdomspsykiatri (BUP), men avskräcktes av långa väntetider. Jonas snattade, hamnade i slagsmål och vandaliserade och blev känd inom polisen. Socialtjänsten gjorde flera akutplaceringar och vid några tillfällen även placeringar vid så kallade HVBhem (hem för vård eller boende). Jonas som vuxen, scenario 1a marginaliserad Som vuxen har Jonas stundtals varit inskriven på Arbetsförmedlingen och ingått i olika program som han inte har fullföljt. När han missköter sina åtaganden mot socialtjänsten mister han sitt ekonomiska bistånd och får endast matpengar. Missbruket av alkohol och droger har blivit tyngre. Periodvis är han placerad på LVM-hem (hem för placering enligt lagen om vård av missbrukare). Den kriminella världen tar allt större del av hans liv och han har ibland suttit häktad eller på anstalt. Jonas har ofta kontakt med sjukvården, dels för att få akutvård för misshandelsskador, dels för att få missbruksbehandling och psykiatrisk vård. Jonas är fast i ett missbruk och i kriminalitet, och han fortsätter resten av livet i ett utanförskap. Jonas som vuxen, scenario 1b måttligt marginaliserad Som vuxen mår Jonas psykiskt dåligt men missbrukar inte droger. Han kommer egentligen aldrig in på arbetsmarknaden utan försörjs framför allt av den offentliga sektorn med hjälp av ekonomiskt bistånd, aktivitetsersättning och sjukersättning. Han får ibland ett jobb men har svårt att hitta rutiner och koncentrera sig och kommer ofta försent, vilket gör att han har svårt att behålla arbetet.

21 Jonas som barn och vuxen, scenario 2 med tidiga och förebyggande åtgärder Jonas problematik uppmärksammas tidigt och han blir redan som barn utredd och får diagnosen adhd. Åtgärder sätts in i skolan och såväl föräldrarna som lärarna får stöd och råd genom pedagogisk och psykologisk handledning samt genom föräldragrupper. Elevhälsan stöttar också Jonas genom insatser från kuratorn och specialpedagogen. Socialtjänsten arbetar proaktivt och stödjande så att Jonas familj tidigt får en kontaktperson och hjälp med avlastning. Jonas når utan problem upp till skolans mål under både låg- och mellanstadiet eftersom det finns en tydlig struktur i skolarbetet som hjälper honom i vardagen. Högstadie- och gymnasietiden blir svårare men han klarar det med goda betyg och beslutar sig för att söka vidare till universitetet. Ekonomiska beräkningar Berättelsen om Jonas ger en bild av hur hans liv kan te sig med eller utan åtgärder och de ekonomiska beräkningarna i detta avsnitt bygger på dessa möjliga scenarion. I scenario 1a och 1b tar vuxenlivet olika riktningar även om barndomen i båda fallen präglas av att samhället inte sätter in några åtgärder. I scenario 1a hamnar Jonas som vuxen i missbruk och kriminalitet, och i scenario 1b står han utanför arbetsmarknaden och är ibland sjukskriven för sin depression men har inte problem med missbruk av droger. I det sista scenariot får Jonas stöd som barn och får i vuxen ålder arbete och god hälsa. Detta illustreras i figur 3.1. Figur 3.1. Schematisk bild av tre scenarion av Jonas liv Jonas som barn, utan tidiga åtgärder (scenario 1) Jonas som barn och vuxen, med tidiga och förebyggande åtgärder (scenario 2) Jonas som vuxen, scenario 1a marginaliserad Jonas som vuxen, scenario 1b måttligt marginaliserad Utifrån de tre scenarierna (se figur 3.1) presenterar vi nedan kostnaden för samhällets aktörer, med respektive utan tidiga och förebyggande åtgärder. 20 H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I

22 Jonas under barn- och ungdomstiden Figur 3.2 visar samhällets årliga genomsnittskostnad för Jonas när han är 0 6 år och när han är 7 19 år samt en genomsnittlig årskostnad för Jonas 0 19 år. Kostnaderna för sena åtgärder i scenario 1a och 1b presenteras tillsammans och den andra stapeln gäller tidiga åtgärder i scenario 2. Figur 3.2. Genomsnittlig kostnad per år för Jonas 0 19 år, scenario 1 och 2, fördelat på olika samhällsaktörer (kronor) år (1) 0 6 år (2) 7 19 år (1) 7 19 år (2) 0 19 år (1) 0 19 år (2) Produktionsbortfall Övrigt Rättsväsendet Landsting/region Kommun Försäkringskassan Arbetsförmedling Under Jonas sex första levnadsår är kostnaden lägre om inga åtgärder sätts in, i scenario 1 (cirka kronor per år), än för scenario 2 (cirka kronor per år). Detta beror på att scenario 2 förutsätter att kommunen och landstinget har satt in åtgärder som kostar pengar. När Jonas sedan börjar skolan ökar kostnaderna och i åldern 7 19 år är den genomsnittliga samhällskostnaden betydligt högre för scenario 1 än för scenario 2. Samtidigt visar figur 3.2 att andra samhällsaktörer blir kostnadsbärare, till exempel rättsväsendet i scenario 1. Även scenario 2 ger en årlig kostnad för rättsväsendet under skolåldern, 7 19 år, men den är mycket liten i jämförelse med i det första scenariot. H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I 21

23 De två staplarna till höger i figuren visar den genomsnittliga kostnaden per år utslagen på hela barn- och ungdomstiden (0 19 år), och enligt dem innebär scenario 1 en högre genomsnittlig samhällskostnad per år än scenario 2. Med andra ord blir kostnaden högre utan några åtgärder än med åtgärder som sätts in redan under Jonas ungdomsår. Jonas i vuxen ålder När vi studerar kostnaderna i vuxen ålder blir mönstret ännu tydligare. Enligt figur 3.3 ger scenario 1a (marginalisering) en genomsnittlig kostnad på 1,2 miljoner kronor per år och för scenario 1b (måttlig marginalisering) är samhällets kostnad kronor per år. Scenario 2 (tidiga åtgärder) innebär inga betydande kostnader. Figur 3.3. Genomsnittlig kostnad per år för Jonas i vuxen ålder, scenario 1a, 1b och 2 summerad för olika samhällsaktörer (kronor) Senario 1a Senario 1b Senario 2 Produktionsbortfall Övrigt Rättsväsendet Landsting/region Kommun Försäkringskassan Arbetsförmedling Figur 3.4 visar kostnaderna för de olika samhällsaktörerna och för produktionsbortfallet. Kostnaderna i scenario 1a och 1b är ganska lika förutom när det gäller belastningen på rättsväsendet och kategorin övrigt som representerar de kostnader som uppstår till följd av brott och förstörelse. Scenario 2 innebär inga kostnader. 22 H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I

24 Figur 3.4. Genomsnittlig kostnad per år för Jonas som vuxen, scenario 1a, 1b och 2, fördelat på olika samhällsaktörer (kronor) Kommun Landsting/ region Övrigt Arbetsförmedling Försäkringskassan Rättsväsendet Produktionsbortfall Senario 1a Senario 1b Senario 2 Kostnaderna för Jonas som vuxen, i scenario 1a och 1b, ackumuleras från att han är 20 år tills han fyller 65 och når pensionsåldern. I figur 3.5 presenteras dessa ackumulerade genomsnittliga kostnader. Figur 3.5. Ackumulerad genomsnittlig kostnad för Jonas 25, 35, 45, 55 och 65 år, för scenario 1a och 1b (diskonterat) fördelat på olika samhällsaktörer (kronor) a 1b 25 år 1a 1b 35 år 1a 1b 45 år 1a 1b 55 år 1a 1b 65 år Produktionsbortfall Övrigt Rättsväsendet Landsting/region Kommun Försäkringskassan Arbetsförmedling H I N D E R I F O L K H Ä L S O A R B E T E T O C H VÄ G A R F Ö R B I 23

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Upplysningar om innehållet: Ing-Marie Wieselgren, ing-marie.wieselgren@skl.se

Läs mer

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Rapport 2011:11 Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering 2 (60) Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Överskuldsättning

Läs mer

Rapport 2013:05. Trygghetens värde. sociala risker ur ett ekonomiskt perspektiv

Rapport 2013:05. Trygghetens värde. sociala risker ur ett ekonomiskt perspektiv Rapport 213:5 Trygghetens värde sociala risker ur ett ekonomiskt perspektiv Omslagsbild: Klocka. Foto: Trons. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 23 81. Den kan även laddas ned

Läs mer

Socioekonomiskt bokslut

Socioekonomiskt bokslut Socioekonomiskt bokslut för Beatebergs Hunddagis och UNITIS Hantverkskooperativ De socioekonomiska boksluten genomfördes 2010 och utfördes av Annette Dünkelberg och Birgitta Israelsson Coompanion Stockholms

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2010:3

1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2010:3 r ö f n a t u r ä n e m d o a s n k a r g a n m U s t e b ar kd En o oek is nom i soc 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 21:3 n sio us isk Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning STUDIEN HÄLSA OCH VÄLFÄRD BLAND BARN OCH UNGDOM I DE NORDISKA LÄNDERNA VID NORDISKA HÖGSKOLANN FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAP Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning www.fhi.se A 2012:02 A

Läs mer

Tio år med svensk folkhälsopolitik

Tio år med svensk folkhälsopolitik Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete organiserat av kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer 2004 2013 Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete

Läs mer

1+1=3 OM SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV UR ETT SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV

1+1=3 OM SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV UR ETT SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV 1+1=3 OM SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV UR ETT SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV EVA NILSSON LUNDMARK & INGVAR NILSSON EVA.LUNDMARK@KRUTAB.SE & I.NILSSON@SEEAB.SE 2015.02.20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER

UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER SocioEkonomisk utvärdering av Livlinan i Österåker Ett projekt för att fånga ungdomar på glid Utanförskapets isbergseffekter socioekonomisk utvärdering av Livlinan sid 2

Läs mer

DET ÄR BÄTTRE ATT STÄMMA I BÄCKEN ÄN i ÅN

DET ÄR BÄTTRE ATT STÄMMA I BÄCKEN ÄN i ÅN DET ÄR BÄTTRE ATT STÄMMA I BÄCKEN ÄN i ÅN Att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och unga Stämma i bäcken Sida 2 Innehåll: 1 SAMMANFATTNING OCH LÄSANVISNING...

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Illustration: Deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamhet, Unga Station Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013 Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Deltagare i Stockholms

Läs mer

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till åtgärder Slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa Stockholm 2006 SOU 2006:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

ÄR DU LÖNSAM LILLE VÄN?

ÄR DU LÖNSAM LILLE VÄN? ÄR DU LÖNSAM LILLE VÄN? En socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden i.nilsson@seeab.se 1. SAMMANFATTNING Många unga har en besvärlig resa från ungdomstiden och studier in i

Läs mer

Betydelsen av förebyggande kring psykisk ohälsa. En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser

Betydelsen av förebyggande kring psykisk ohälsa. En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser Betydelsen av förebyggande insatser kring psykisk ohälsa En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser 3 Förord Det är hög tid att lyfta fram och synliggöra ett av

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer