Helt avgörande för att förstå hur rekommendationerna ska fungera är följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helt avgörande för att förstå hur rekommendationerna ska fungera är följande:"

Transkript

1 Helt avgörande för att förstå hur erna ska fungera är följande: na avser att vara vägledande i normalfallet. Om det inte handlar om ett normalfall, kanske en inte kan tillämpas och avsteg kan göras. Läkaren skall på ett rimligt sätt motivera detta. Förhoppningen är att slentrianmässiga sjukskrivningar utan genomtänkt och uttalat syfte skall minska. I en gällande Utmattningssyndrom har man exempelvis velat understryka att de riktigt långa sjukskrivningarna bör vara mindre vanliga än de idag är. 4:x Utmattningssyndrom, annan likartad stressreaktion F 43, F 43.8 Med utmattningssyndrom avses tillstånd präglade av fysiska och psykiska symtom på utmattning som utvecklas till följd av en eller flera identifierade stressfaktorer. Till symtomen hör en påtaglig brist på psykisk energi, koncentrationssvårigheter, trötthet, sömnstörningar, irritabilitet, oro, muskelvärk, tryck över bröstet och orolig mag-tarmkanal. När kriterier för depression eller annan psykiatrisk diagnos uppfylls bör den diagnosen användas. Behandlingen är inriktad på att identifiera stressfaktorer och att skapa och genomföra en åtgärdsplan. Regelbunden fysisk aktivitet, avspänningsövningar samt regelbundna mat- och sovvanor är av betydelse. Utmattningssyndrom ger stresskänslighet som i varierande grad sätter ned de kognitiva funktionerna samt ger psykisk och fysisk uttröttbarhet och begränsad energi. Prognosen är god även om tillståndet kan bli långvarigt. Med lämpliga förändringar återfår i stort sett samtliga patienter hela n. Långvarig sjukskrivning är ingen lämplig vid utmattningssyndrom. I normalfallet krävs inte sjukskrivning. Om det finns betydande inslag av sömnstörning och trötthet kan initial sjukskrivning i upp till 3 veckor vara motiverad. När utlösande orsaker kartlagts och en gemensam åtgärdsplan gjorts upp, bör individen gradvis återvända i arbete. En sådan fas kan omfatta 2 12 veckor. Det finns risk att fokus för länge ligger på kroppsliga symtom och att förloppet till följd av detta fördröjs. Om det finns en välgrundad anledning att tro att patienten har ett utmattningstillstånd bör detta snarast komma i fokus för insatserna. Utmattningssyndrom beror ofta på en kombination av stressfaktorer både privat och på arbetsplatsen. Uppmärksamma därför potentiella

2 stressfaktorer utanför arbetet. Om arbetssituationen är en dominerande stressfaktor bör företagshälsovården och arbetsgivaren kopplas in och en översyn av arbetsuppgifterna göras. Om det finns stadigvarande konflikter på arbetsplatsen är en återgång ofta inte realistisk. Inled då arbete med att byta arbetsplats. Ompröva diagnosen och konsultera psykiatrin. Vid kvarstående svåra besvär av framförallt kognitiv karaktär kan längre tids (upp till 8 månader) sjukskrivning bli aktuell. Utvärdera insatt kontinuerligt och med täta intervaller och revidera vid behov. Företagshälsovård och/eller arbetsgivaren bör vara delaktig i processen. Byte av arbete bör vara ett alternativ. F32 Depressiv episod, F33 Recidiverande depression Depression är nedstämdhet eller minskat intresse och minskad glädje, tillsammans med symtom som sömnstörning, svaghetskänsla, förändrad aptit och självmordstankar, som varar i minst två veckor, och som orsakar kliniskt signifikant lidande eller funktionsnedsättning. Många söker vård för kroppsliga symtom som värk och trötthet. En strukturerad klinisk intervju kan användas för säkrare diagnostik. Depressionens djup, och effekten av över tid, kan följas med en skattningsskala. Sjukdomen behandlas med läkemedel samt med aktivering och psykologiska smetoder. Full effekt av läkemedelsen är att vänta tidigast efter fyra veckor. El är ett alternativ vid livshotande eller svårbehandlad depression samt tid för normal läkning Depression kan sätta ned funktionen framför allt kognitivt och socialt. Patientens förmåga att utföra aktiviteter som förutsätter uppmärksamhet, engagemang, initiativkraft och social interaktion minskar utifrån graden av depression (här enligt GAF-skalan), från obetydlig eller lindrig med i stort opåverkad funktion, till måttlig som medför svårigheter att genomföra många dagliga sysslor, och allvarlig, med i stort sett obefintlig funktionsförmåga. En majoritet av okomplicerade förstagångsdepressioner bör, väl behandlade, uppnå återvunnet funktionstillstånd inom tre månader. Full läkning tar längre tid och läkemedelsen bör fortsätta i minst 6 månader. Depressioner som inte blir påtagligt bättre inom en månad efter inledd bör få ändrad efter en ny klinisk bedömning. Obetydlig eller lindrig depression sätter i normalfallet inte ned n. Måttlig depression kan sätta ned n helt eller delvis i upp till 3 månader. Patienter bör gradvis återgå i arbete. Vid allvarlig depression kan patienten under lång tid, i upp till 6 månader, vara oförmögen att arbeta Det är angeläget med en bibehållen kontakt med arbetsplatsen och snabb återgång i arbete. Bipolär sjukdom eller depression inom bipolärt spektrum om depressionen inte läker enligt förväntan bör övervägas. Behandlingen

3 av dessa tillstånd är en annan än den vid depression. Samsjuklighet (till exempel missbruk och adhd) bör uppmärksammas. Behandlingen leder inte sällan till otillfredsställande resultat. Läkemedlet eller läkemedelskombinationen kan behöva bytas. Ompröva diagnosen. Utred med screening för bipolär sjukdom, depressionsjukdom inom bipolärt spektrum, ångestsjukdom, missbruk, adhd och högfungerande autism. Om tecken finns på annan sjukdom eller samsjuklighet måste sstrategin ändras eller kompletteras. Akut lumbago ICD 10: M54,5, M54 Ryggskott (akut lumbago) är ett mycket vanligt problem och drabbar de flesta någon gång. Klassiska symtom är smärta, värk och stelhet i ländryggen. Det uppträder oftast akut men kan också komma gradvis. Det är oftast svårt att finna en bakomliggande skada eller sjukdom som orsakar ryggsmärtan. Akut lumbago behandlas med någon eller några dagars vila och sedan gradvis ökande fysisk aktivitet. Förmågan att lyfta, böja sig och vrida kroppen är begränsad till följd av stelhet och smärta. Ryggsmärtorna kan orsaka sömnstörning med påverkad kognitiv funktion (som tex. koncentrationsförmåga) som följd. Akuta ryggsmärtor läker som regel ut inom några dagar, men ibland tar det upp till 2 veckor. Läkningen kan ta längre tid om patienten blir inaktiv och rörelserädd. Det finns inga medicinska belägg för att tungt arbete vid ryggsmärtor förlänger läkningen eller innebär risker för fortsatta besvär eller komplikationer. Vid fysiskt lätta och medeltunga arbeten (med få lyft, böjningar och vridningar) kan n vara nedsatt i upp till 1 vecka. Vid fysiskt tunga arbeten (med lyft, böjningar och vridningar) kan n vara nedsatt i upp till 2 veckor främst för att det är svårt med tyngre lyft. Patienter med tunga arbeten kan ibland klara lättare uppgifter trots ryggsmärtorna. Det är viktigt att informera patienten om att det inte är farligt att arbeta trots att det gör ont och att fortsatt arbete och belastning i regel påskyndar läkningen. Långvariga ryggbesvär är ofta förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Det är därför viktigt att gå igenom patientens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Ompröva den medicinska diagnos och en om besvären inte blir bättre inom 4 veckor. Se även erna för långvarig smärta. Opererad akut blindtarmsinflammation (buksnitt eller laparoskopiskt)

4 K35 Förväntad konsekvens för funktionstillstånd gällande bedömning av Åtgärder Blindtarmsinflammation är en vanlig åkomma som drabbar cirka 7 procent av befolkningen, oftast i åldrarna 7 30 år. Blindtarmsbihanget (appendix) blir av okänd anledning inflammerat vilket leder till kraftig smärta i buken. Tillståndet botas med operation och är förenat med få allvarliga komplikationer. Infektion, störd tarmfunktion eller smärta kan tillstöta och medföra förlängt tillfrisknandetid och förlängd. I normalfallet i stort opåverkad funktion. Patienten får endast i början ont vid rörelse och fysisk ansträngning. Patienten kan även få feber eller smärta som innebär nedsatt funktion och kräver kontakt med sjuksköterska eller läkare för ställningstagande. Återställt funktionstillstånd inom 2 veckor. Fullständig läkning inom 4 veckor. Vid arbete som inte medför fysisk ansträngning är vägledande ingen sjukskrivning. Vid fysiskt ansträngande arbete och där arbetsuppgifterna inte kan anpassas på kort sikt kan sjukskrivning upp till 2 veckor behövas vid laparaskopi (typ av titthålsoperation). Vid traditionell kirurgi är upp till 3 veckor vägledande. Om möjligt arbete på deltid. Vid komplikationer är sjukskrivning upp till 4 veckor vägledande. Om möjligt arbete på deltid. I normalfallet inga. Helst skriftliga rutiner för hur patienten informeras om det normala läkningsförloppet och i vilka situationer han eller hon ska ta kontakt med sjukvården. Överväg kontakt med arbetsplatsen vid svårare komplikationer. Utred eventuell annan orsak. Remittera, behandla och sjukskriv i enlighet med ny diagnos vid helt nya fynd. Ischemisk kranskärlssjukdom I20.0, I20.9P, I21.-P, I25.-P Symtom, prognos och Kranskärlssjukdom orsakas av åderförfettning och åderförkalkning av hjärtats kranskärl. Förträngningar i kärlen kan leda till kärlkramp (angina pectoris) på grund av syrebrist i hjärtmuskeln vid belastning. Bristningar i kärlens insida kan leda till att blodproppar (tromboser) plötsligt bildas inne i kärlen vilket kan orsaka akut kranskärlssjukdom (akut koronart syndrom) i form av instabil kärlkramp eller hjärtinfarkt. Sjukdomen behandlas med läkemedel både i akutskedet och långsiktigt samt med både akut och planerad så kallad kirurgisk revaskularisering i form av ballongvidgning (PCI) eller öppen kranskärlsoperation (CABG). Fysisk träning, rökstopp, kostförändring och

5 stresshantering är också mycket viktiga delar i en. För personer under 60 år är risken för att dö inom ett år efter en hjärtinfarkt cirka 5 procent och den årliga risken för att insjukna i ny hjärtinfarkt är även den cirka 5 procent. Förväntad konsekvens för funktionstillstånd Patienten vårdas till en början på sjukhus vid akut hjärtinfarkt och instabil kärlkramp, vanligen med en vårdtid på upp till en vecka. Under denna tid samt de följande 2 4 veckorna är funktionstillståndet i regel helt nedsatt. Efter denna tid avgörs funktionen av om patienten får komplikationer såsom hjärtsvikt, kvarvarande kärlkramp, rytmrubbningar samt oro och nedstämdhet. Komplikationerna kan sätta ned funktionen helt under en betydligt längre tid. Vid stabil kärlkramp beror funktionstillståndet på hur lättutlösta besvär patienten har i förhållande till belastningen (som fysiskt krävande arbetsuppgifter och stress) i arbetet. samt tid för normal läkning Vid tidig och framgångsrik revaskularisering med PCI kan den fysiska prestationsförmågan vara återställd redan efter 1 2 veckor. I regel är dock patientens nedsatt i ytterligare 1 2 veckor på grund av den psykiska reaktionen som det akuta insjuknandet utlöser samt de förändringar i levnadsvanor som behöver göras procent av de arbetsföra personer som drabbas av akut hjärtinfarkt i Sverige är vid uppföljning efter 6 10 veckor helt fria från bröstsmärtor och onormal andfåddhet. Vid komplikationer samt vid de idag mindre vanliga stora hjärtinfarkterna kan såväl en begränsad fysisk förmåga som åtföljande oro och nedstämdhet ge en längre tids nedsättning av funktionstillståndet, 2 3 månader eller mer är inte ovanligt. Ange komplikationen som sjukskrivningsorsak om den orsakat en förlängd nedsättning av funktionsförmågan och inte bara den akuta hjärtinfarkten. Efter planerad PCI är återhämtningstiden i regel 1 2 veckor, efter CABG betydligt längre, normalt 2 3 månader. gällande bedömning av Vid akut hjärtinfarkt utan komplikationer är n som regel helt nedsatt i alla former av arbeten i upp till 4 veckor. Vissa patienter kan därefter återgå till heltidsarbete, men för de flesta är deltidssjukskrivning i upp till ytterligare 4 veckor lämpligt. Vid komplikationer kan längre tids sjukskrivning behövas och i vissa fall, till exempel vid omfattande hjärtmuskelskada hos patient med fysiskt eller psykiskt krävande arbete, kan n vara permanent nedsatt, helt eller delvis. För vissa yrken (som pilot eller brandman) kan legala eller trafikmedicinska skäl finnas för längre tids sjukskrivning även vid relativt lindriga tillstånd. Vid stabil kranskärlssjukdom är arbetsförhållandena avgörande för bedömningen av. Fysiskt krävande arbeten liksom hög stressnivå kan leda till kärlkramp och det är ofta aktuellt att anpassa arbetet. Åtgärder vid sjukfall som inte En tidigt insatt och väl fungerande hjärtrehabilitering med rökstopp, dietrådgivning och fysisk träning är mycket viktig. Psykologkontakt kan behövas liksom tidig kontakt med arbetsgivare och företagshälsovård för att anpassa arbetssituationen. Tidigt insatta mot oro och nedstämdhet är viktiga. Lång heltidssjukskrivning förbättrar inte prognosen och det finns inget hinder för att patienterna återgår i åtminstone deltidsarbete tidigt. Sök efter orsaken (till exempel komplikation i form av hjärtsvikt, rytmrubbning, depression). Vissa patienter kan ha, helt eller delvis,

6 avslutats inom ramen för Vid förnyad/fortsatt kontakt permanent nedsatt,. Kranskärlssjukdom är en kronisk åkomma och för att minska risken för akut återinsjuknande måste vidtas livet ut. En fast läkarkontakt med regelbundna kontroller är därför av stort värde. Vid återinsjuknande i hjärtinfarkt gäller samma riktlinjer för sjukskrivning som vid förstagångsinsjuknandet. 6:4 Pneumoni ICD 10:Pneumoni J18.-P Symtomen vid pneumoni (lunginflammation) kan vara sparsamma men oftast har patienterna hosta, svängande feber och ibland även andningsrelaterade smärtor. Pneumoni behandlas med antibiotika. Då symtomen varierar kraftigt, varierar även konsekvenserna för funktionstillståndet från obetydliga till att de kraftigt påverkar allmäntillståndet. Patienten kan behöva sjukhusvård om han eller hon har en påverkad andning, hög feber eller en social situation som inverkar negativt på allmäntillståndet. En obehandlad pneumoni kan pågå under 4 6 veckor medan en korrekt behandlad pneumoni brukar läka ut inom 2 veckor. Tiden varierar beroende på vilka bakterier som orsakar pneumonin. En vanlig pneunomipatient insjuknar relativt akut efter en förkylning och är då kraftigt allmänpåverkad och arbetsoförmögen upp till 2 veckor i alla former av arbeten. I svårare fal, eller då patienten har andra komplicerande grundsjukdomar som till exempel astma eller kol, kan förloppet och behovet av sjukskrivning vara mer långvarigt och uppgå till 1 månad. Det är viktigt att den komplicerande sjukdomen noggrant beskrivs vid sjukskrivning. Om en person som vistas i miljöer där det finns ökad risk för tuberkulos (som flyktingförläggningar) insjuknar i pneumoni ska hänsyn tas till denna risk. Överväg bakomliggande orsaker som lungtumörer, tuberkulos och allergiska reaktioner vid långdragna förlopp eller upprepade pneumonier under kortare tid. Hos äldre patienter kan hjärtsvikt tidvis te sig som pneumoni. Graviditetsillamående

7 O21.0 O21.9 Graviditetsillamående är den näst största orsaken till sjukskrivning under graviditet. Tillståndet kommer tidigt i graviditeten och har oftast gått tillbaka vid veckor. Besvären lindras vid vila och i vissa fall med antiemetika (läkemedel mot illamående och kräkningar). Den gravida har svårt att komma upp på morgonen, då illamående är värst, får minskad matlust och kräkningar samt reagerar på dofter. Tillståndet har oftast gått tillbaka vid veckor. Besvärens styrka och arbetsuppgifternas art bestämmer n. Vid uttalade besvär är n oftast helt nedsatt, vid lättare besvär brukar det räcka med procents sjukskrivning. Normalt bör sjukskrivningstiden, för de flesta arbeten, ligga på upp till 2 månader. Gravida har ibland en förståelig ovilja att inta läkemedel mot illamående. I extremfall läggs den gravida kvinnan in för parenteral vätska. Hyperemesis gravidarum (O21.1) är definierat som viktnedgång eller acidos (sjuklig förändring i kroppsvätskornas sammansättning). Illamående efter den inledande trimestern kan bero på andra faktorer. Utred för att utesluta anemi, thyreoideasjukdom och gastrit. Psykisk belastning och minskad stresstålighet kan också bidra till illamående. Sårskada på hand och handled samt underarm S51 samt S61-S61.1 Symtom, prognos och Förväntad konsekvens för funktionstillstånd Sårskador på handen, handleden och underarmen kan variera mycket i omfattning. Sårskador uppkommer som resultat av yttre skärande våld från till exempel knivar, saxar eller glas. Det är väsentligt att redan vid första undersökningen utesluta skador på underliggande nerver, senor eller kärl. Partiella sen- och nervskador undervärderas lätt vilket gör att en fördröjs. En ren hudskada med skarpa sårkanter och utan annan skada tejpas eller sutureras (sys). Sårskador som äldre än 8 timmar ska inte sutureras på grund av infektionsrisken. I dessa fall rengörs sårskadan och ett förband läggs. Såret hålls rent och förbandet byts efter några dagar och tills såret har läkt. Patienten behandlas med lämplig antibiotika efter att odling tagits vid misstanke om infektion. Ovaccinerade patienter får stelkrampsvaccin. Enkla sårskador ger viss smärtpåverkan första dygnet. Förbandet kan hindra rörelser. I övrigt är aktivitetsförmågan i stort opåverkad. Komplicerade sårskador med påverkan på nerver eller senor ger smärtpåverkan första dygnen. Ett omfattande förband läggs som med avsikt hindrar patienten att använda den skadade handen eller armen. Arbetsförmågan är nedsatt för de flesta patienter som har arbetsuppgifter där den skadade handen eller armen används. Personer med manuellt arbete bör avstå från arbetsuppgifter tills

8 läkningen konstaterats fortskrida som förväntat och förbanden har avlägsnats. Långvarig och ibland kvarstående funktionsnedsättning kan uppkomma och beror på skadans omfattning och art. återvunnen och normal läkning gällande bedömning av Särskilda Åtgärder vid ej avslutat sjukfall rekommenderad sjukskrivningstid Vid förnyad/ fortsatt kontakt I normalfallet med enkel sårskada får patienten återställd funktion och såret läker inom 2 veckor, vid svårare skador inom 3 månader. Vid enkla sårskador krävs ofta ingen sjukskrivning Vid arbete där händerna används för ett manuellt arbete, som är smutsigt eller där handtvätt förekommer ofta kan sjukskrivning i upp till 2 veckor vara vägledande. Om möjligt arbete på halv- eller deltid. Vid svårare sårskador med nerv- eller senskada behövs sjukskrivning i upp till 3 månader. Vid arbete där händerna används för ett manuellt arbete, som är smutsigt eller där handtvätt är ofta förkommande bör patienten avstå från dessa arbetsuppgifter. Om möjligt arbete på halv- eller deltid. Informera patienten om de kända negativa konsekvenserna av allmän inaktivitet. Gör en fördjupad undersökning och analys. Andra underliggande skador och komplikationer måste uteslutas. Behandla och sjukskriv i enlighet med ny diagnos vid helt nya fynd. Om det inte finns några nya fynd krävs i normalfallet ingen sjukskrivning. Vid konstaterade fortsatta besvär som inte är obetydliga kan arbete på halv- eller deltid en kortare tid vara vägledande. Motiv för avsteg från grunden måste klart uttryckas i intyg och journalen. Etablera kontakt med arbetsplatsen och Försäkringskassan. Förutsatt att sjukfallet bedöms som medicinskt färdigutrett och färdigbehandlat informeras den hjälpsökande om att sjukskrivning inte är en motiverad åtgärd. Erbjud om möjligt patienten tid för återbesök.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Vägledning för sjukskrivning Specifika er 2 Utbildningsmaterial, hösten 2007 Förord De specifika erna Det här dokumentet är en del av ett utbildningsmaterial för försäkringsmedicinska

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning reviderad 2012 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Redaktör May Blom ISBN 91-85211-44-3 Forum

Läs mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Stressrelaterad psykisk ohälsa Stressrelaterad psykisk ohälsa hur ser problemet ut? Kristina Glise Långtidssjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Förhållanden på arbetsplatser,

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA www.aivovammaliitto.fi Innehåll 3 Till läsaren 4 VAD ÄR EN HJÄRNSKADA? 6 Hjärnskadans svårighetsgrader 9 Medvetslöshet och minneslucka 10

Läs mer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Nya rekommendationer 2009.06.17

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Nya rekommendationer 2009.06.17 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Nya rekommendationer 2009.06.17 Skadligt bruk av alkohol F10.1, Alkoholberoende F10.2 Symtom, prognos och behandling Förväntad konsekvens för funktionstillstånd Bedömd

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg.

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n Minska värken minska värken minska värken minska värken minsk a värken min s k a vär k e n minska värken minska värken minska värken minska vä r k e n minska värken minska värken m i nsk a vä rken minska

Läs mer

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA Stroke En skrift om slaganfall och TIA Den här skriften är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA Stroke En temaskrift om slaganfall och TIA Denna temaskrift är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi 1 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi.

Läs mer

Behovs- och problemanalys avseende nervsystemets sjukdomar inklusive stroke och demens

Behovs- och problemanalys avseende nervsystemets sjukdomar inklusive stroke och demens 1(16) Behovs- och problemanalys avseende nervsystemets sjukdomar inklusive stroke och demens Nervsystemets sjukdomar omfattar ett mycket stort antal diagnoser. I vårddatalagret finns för år 2003 registrerat

Läs mer

Stroke - slaganfall. Vad händer i kroppen?

Stroke - slaganfall. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Vad är stroke? Stroke är ett samlingsnamn på de hjärnskador som orsakas av blodpropp eller blödning i hjärnan. Skadan visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs

Läs mer

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa Utmattningssyndrom Stressrelaterad psykisk ohälsa Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Information till patienter och anhöriga. att leva med hjärtsvikt

Information till patienter och anhöriga. att leva med hjärtsvikt 80 80 80 80 80 80 80 80 Information till patienter och anhöriga att leva med hjärtsvikt 80 80 80 2 att leva med hjärtsvikt Innehållsförteckning Vad är hjärtsvikt? 6 Hjärtats uppbyggnad 7 Blodcirkulationen

Läs mer