Autismspektrum och ADHD hos vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autismspektrum och ADHD hos vuxna"

Transkript

1 Autismspektrum och ADHD hos vuxna Maria Råstam Docent, överläkare Barn- och ungdomspsykiatri, Göteborgs Universitet BNK, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Enheten för Autism och ADHD, Mölndals Sjukhus

2 Autismspektrum hos vuxna Autismspektrum 1% Aspergers syndrom 0.6% 2-5 män: 1 kvinna

3 Problemområden vid autismspektrumtillstånd såsom Aspergers syndrom Theory of mind Svårt att känna igen tankar och känslor Ömsesidig social interaktion Inbundna och avskärmade Udda - aktiva Passiva - vänliga Kommunikation Tal/språk k och kroppsspråk Begränsa(n)de och intensiva intressen och beteenden

4 Kommunikationsproblemen vid Aspergers syndrom Ger stora svårigheter vid samtal Svår att motivera opåverkbar Markerad sårbarhet för stress autistiska dragen förstärks förvirring - psykosrisk Feltolkningar leder till öppen ilska Aggressionsutbrott oacceptabelt/respekt Paranoida grubblerier

5 Vanliga intellektuella problem vid Aspergers syndrom Normal men ojämn begåvning Svårighet att förstå sammanhang och helheter Fokuserar på detaljer Konkret tänkande och tolkar bokstavligt Svårigheter med att överföra kunskap från en situation till en annan Svårt med läsförståelse Mognar senare än andra

6 Central Coherence as Cognitive Style Area of autism risk? weak Central Coherence strong e.g. good proof reading e.g. good gist recall Both extremes have costs and benefits? Possible sex differences? Happé 2006

7 Associerade tillstånd vid autism 80% har begåvningshandikapp < 5% CP Epilepsi: 20-40% Motoriska problem: majoriteten Svår synnedsättning: 20%? Dövhet 2%, svår hörselnedsättning 10%? Psykiatrisk sjukdom: majoriteten Gastrointestinala problem: hälften? Stört ätbeteende: hälften? Sömnstörning: hälften?

8 Genetik vid autism 3% av syskon har också autism 10-20% av syskon vid spektrumtillstånd Identisk co-twilling har autism: 60-90% Icke-identisk co-twilling har autism: 3% Syskon har autism: 3% 10-20% av syskon vid spektrumtillstånd

9 Utveckling vid autismspektrumtillstånd Förbättring 6-10 års ålder Fluktuerande förlopp i tonår och unga vuxna år Förbättrad anpassning inkluderande språkanvändning intresse för andra och social förmåga Korkmaz 2000

10 Prognos vid Aspergers syndrom: Uppföljningsstudie av 100 pojkar 84% hade kvarstående Aspergerdiagnos i vuxen ålder 12% hade ingen diagnos inom autismområdet längre Var fjärde hade ett bra utfall (= anställd eller högre studier och självständigt liv) Var fjärde hade ett dåligt utfall (=varken anställd/högre studier eller självständigt liv) Cederlund et al 2007

11 Samsjuklighet: Asperger grupp jf med vuxen grupp med autism Symptoms AS (n 70) Autism (n 70) p-value Self-injurious behaviour Violent behaviour < n.s Hyperactivity <.05 Tics n.s Obsessions/ Compulsions Depression (SSRI) n.s 47 (22) 10 (1) <.001 (<.001)

12 Neuropsykiatrisk mottagning för vuxna Självskadebeteende hos kvinnor Autismspektrumtillstånd n = 36 Skada 1-9 ggr 11 (31%) > 10 ggr 9 (25%) ADHD n = 38 Skada 1-9 ggr 11 (29%%) > 10 ggr 8 (21%)

13 Överlappande diagnoser vid autism/aspergers syndrom Unipolär 44%, bipolär 25%, bipolär I 7% Ångestsyndrom 40% Psykos 7% Antisocialt beteende 30% Alkoholberoende 25%, drogberoende 20% Personlighetsstörning 50-80% Paranoid Schizoid Tvångsmässig

14 Katatoni vid autism Förlångsammade rörelser, ökad svarslatens Svårt att starta, svårt att stoppa Beroende av startord, starttecken Ökad passivitet och försämrad motivation

15 Social fobi och Aspergers syndrom Att snabbt och intuitivt interagera med andra verkar vara omöjligt även för de med Asperger som uppskattar och har vänner Krav på socialt umgänge i ostrukturerade situationer är tröttande och ger ofta oro och till och med ångest En del personer med Aspergers syndrom har mycket oro och ångest inför att fråga om vägen, att gå in i ett klassrum SSRI kan hjälpa dem så att de med kognitiva interventioner kan börja träna sådana situationer

16 Autismspektrumtillstånd - Utredning ASSQ till föräldrar ASDI med patienten, och ev. föräldrar Hereditet: original i släkten? Skolgång: svårt skaffa nya kompisar åtminstone fr o m högstadiet, mobbad? Beteende: svårigheter för förändringar? Arbete: stresskänslig, undviker fikapauser och andra sociala sammankomster, klarar inte omstruktureringar?

17 ASSQ-Asperger Syndrome Screening Questionnaire 27 frågor (0, 1 eller 2 poäng per fråga) Screeningformulär för autism och Aspergers syndrom Frågorna ingår i Fem till femton Cut off 15-19

18 ASDI- Aspergers syndrom - diagnostisk intervju Tonårs- och vuxenformulär Föräldraformulär 20 frågor baserat på Gillberg & Gillbergs Asperger-kriterier (1989)

19 Funktion i dagliga livet Tar tid att tänka om Svårt med valsituationer Behöver inrutad tillvaro, allt görs i en speciell ordning Annorlunda planering gör saker på sitt sätt Kaos om det rör ihop sig, saker inte fungerar Regler - överrationell, klarar inte oskrivna regler Pedanteri - klankar på andra

20 Funktion i dagliga livet Motiverade för specialintressen för övrigt svårt med motivationen Motoriska problem Perceptionsstörning Musik plåga Blinkande lysrör Svårt äta med andra Lukter plågsamt

21 Behöver hjälp med Se till att personen med Aspergers syndrom får professionell hjälp och avlastning Struktur, förutsägbarhet, tydlighet Muntlig och skriftlig information Hjälp att ordna och organisera, strategier Bra studie-/arbetsledare Informera om regler - hygien, städa, fika Utgå inte från att baskunskap finns Behöver koncentrera sig på en sak i taget Undvik plötsliga förändringar

22 Samtal - Aspergers syndrom Direktiv och följsam Konkret/ tydlig/ uppmärksam Föreslå - ett högst två alternativ Avdramatisera Underskatta inte men tänk på ojämn, oförutsägbar förmåga att förstå Upprepa vad har uppfattats Dålig gensvar från individen resultat ses i bättre funktion

23 Insatser/åtgärder Pedagogik LSS Daglig sysselsättning Arbete Boendestöd Eventuell medicinering

24 Medicinsk behandling vid autismspektrumtillstånd Autism per se behandlas inte medicinskt Atypiska neuroleptika (aggressioner mot andra, självskadande beteende, sömnproblem, överaktivitet) Antiepileptika (epilepsi) Antiepileptika, litium (bipolär sjukdom) SSRI (tvång, depression) Centralstimulantia (ADHD)

25 Hur vanligt? ADHD 7% barn 3-4% vuxna

26 Problemområden vid ADHD Uppmärksamhet Avvikande perception Sömnstörning Stört ätbeteende Aktivitetsnivå Impulskontroll 45% ADD, 45% ADHD, 10%HD

27 ADHD I barndomen är kvoten pojkar : flickor 3:1 Hos vuxna är könskvoten nästan 1:1 Flickor med ADHD missas Som vuxna har kvinnor mindre missbruk än män större risk att behöva psykiatrisk hjälp ss om trotssyndrom/ uppförandestörning som barn oberoende av socioekonomiska förhållanden

28 Tänk på ADHD vid Svår uppmärksamhetsstörning Oordning och kaos Extremt avvikande aktivitetsnivå Impulskontrollstörning Växlande vakenhet Inlärningsproblem som inte uppenbart beror på svag begåvning Antisocialt beteende och missbruk

29 Wenders Utah-kriterier för ADHD hos vuxna Uppmärksamhetsbrist (hör inte på, missar detaljer, lätt uttråkad, undviker krävande/ monotona uppgifter, svårt passa tider, tappar, glömmer) Motorisk överaktivitet (nedstämd när inaktiv) Affektlabilitet Humörsvängningar som varar timmar till dagar Häftigt temperament, kortvariga utbrott Känslomässig överreaktion Stress, svårt klara motgångar

30 Wenders Utah-kriterier för ADHD hos vuxna Dåligt organiserad, fullföljer inte uppgifter, kan inte prioritera, dålig simultankapacitet Svår att motivera opåverkbar Impulsivitet (inleder och bryter relationer abrupt, otålig, fattar överilade beslut) Kan verka okänslig - hinner inte tänka Pratar för mycket Avvikande sinnesförnimmelser Sinnesintryck plågsamma/svåra att sortera Tvångsmässigt beteende Dåligt självförtroende

31 Krav för diagnos: Problemen skall visa sig i minst två typer av vardagssituationer (ex. arbete/studier, hem) Debut före/vid sju års ålder Varaktighet av symptomen Funktionsnedsättning Dimensionell diagnos med spektrum av symptom

32 DAMP: aktuell definition DAMP = ADHD + Motoriska svårigheter (DCD) och/eller avvikande Perception

33 Vuxna med ADHD Mognar mycket senare än andra, föräldrar får ta ansvar för dem upp i vuxen ålder Ringer och väcker Håller reda på tider Sköter ekonomin Glöm inte partnern Stor belastning med mycket ansvar Mer bråk Risk för utbrändhet

34 Utredning av ADHD Neuropsykologisk testning Neuropsykologisk testning Rikta uppmärksamheten Skifta uppmärksamhet Hålla kvar uppmärksamheten Hålla kvar en viss mängd information samtidigt som man löser en uppgift (arbetsminne) Snabbhet

35 ADHD Bakgrund Tvillingstudier (grad av ärftlighet 0,7-0,9) 0,9) Molekylärgenetiska studier - kandidatgener, t.ex: DAT1 - dopamintransport DRD-4 - kopplad till dopaminreceptor

36 Dysfunktion i utbrett neuronalt nätverk Anterior attentional system Posterior attentional system Frontal lobe Striatum Anterior Attention System Posterior Attention System Cerebellum

37 ETIOLOGI: Funktionell MR (fmri) Aktivering av andra neuronala nätverk Normal Normal ADHD Stroop test hos vuxna med ADHD Bush et al 1999

38 ADHD Bakgrund Nervsystemets utveckling under fosterstadiet utsatt för infektion, näringsrubbning, gifter, alkohol Senare utsatt för kramper, infektioner, gifter inklusive eget missbruk, huvudskador

39 ADHD Bakgrund Splittrat hem vid 8 åå, lågutbildade föräldrar, beteendestörning, överaktivitet i skolåldern gav ökad risk för kriminalitet i sena tonår Psykosociala problem o låg socialgrupp Otrygg anknytning Gillberg 1983, Biederman et al 1998, Taylor et al 2004 Pinto et al 2006

40 Skyddande faktorer Harmoniskt temperament Trygg kompetent familj Självk lvkänsla Känslomässig ssig trygghet

41 Resilient children are not simply born that way nor are they made from scratch by their experiences. Genetic and environmental experiences loom large as protectors against a variety of risks to healthy development ranging from resistance to bacteria and viruses to resilience to maltreatment and rejection. Kirby Deater-Deckard

42 Överlappande medicinska tillstånd Epilepsi: 2% FAS, Fragilt X, 22q11: 5% Syn eller hörselproblem:? Fibromyalgi Utmattningstillstånd Tidiga minnesproblem

43 Överlappande diagnoser vid vuxen ADHD Vanligt Läs- och skrivsvårigheter Affektiv sjukdom Personlighetsstörning Antisocialt beteende Alkohol-, drogberoende Ångestsyndrom Autismspektrumtillstånd Överrepresenterat Psykos Tourettes syndrom Självskadande beteende Anorexia och bulimia nervosa

44 Överlappning AST - ADHD Hälften av unga personer med AST och normal begåvning är överaktiva och uppfyller diagnoskriterier för ADHD Vid ADHD är autistiska drag överrepresenterat särskilt vid AST + DCD + perceptionsstörning 0.5% av unga vuxna beräknas ha ADHD+ AST 25% av 273 vuxna med ADHD i Göteborg, uppfyllde kriterier för AST Studiesvårigheter upp till 90% vid samtidig ADHD Läs- och skrivsvårigheter 50%

45 ADHD vid Tourettes syndrom Motoriska tics och ett/flera ljudtics flera ggr dagligen, > ett år Lokal, frekvens, komplexitet växlar Första symptomen före 18 års ålder Oro över symptom, och/eller betydande försämring i funktionen Förekomst 1% Överlappande tillstånd Tvång/tvångssyndrom över hälften ADHD en av tre (minst) En mindre andel har autistiska drag

46 Antisocialt beteende Ekonomiska problem/spelberoende Fler olyckor (5 x så många)/trafikböter Som vuxna kommer 30% att ha antisocialt beteende Nästan alla dessa visar antisocialt beteende före 15 år Alkoholberoende 25% vs. 16% utan ADHD Drogberoende 20% vs. 10% utan ADHD Fångar med ADHD valde inte metylfenidat före andra droger Rökning/snus vanligare hos individer med ADHD

47 ADHD och affektiv sjukdom ADHD associerad med affektiv sjukdom 44% unipolär affektiv sjukdom 25% bipolär sjukdom med mani 5% bipolär sjukdom med hypomani Stahlberg et al 2004

48 Bipolär sjukdom eller ADHD? ADHD och bipolär sjukdom: Överaktivitet, affektlabilitet, utbrott, emotionell överreaktion Symtom som tyder på bipolaritet Upprymd Grandios Tankeflykt Minskat sömnbehov Ökad sexualitet Våghalsig Distanslös Geller et al 2003

49 ADHD och personlighetsstörningar (PD) TCI: Explosivt/äventyrligt temperament Vid ADHD uppfyller 50% borderline PD Gemensamma drag: Impulsivt beteende Instabil självbild och Affektiva svängningar Tomhetskänsla Stress Paranoid Dissociation

50 Behandling av vuxna Utredning - information råd till patient, anhöriga, personal Pedagogiska insatser Stöd och samtal Kognitiva/Beteendemodifierande Coach Träna arbetsminne Hjälpmedel - handdator, klocka Anpassat arbete / boende

51 Självreglering vid ADHD Impulsivt, oförutsägbart beteende Kort stubin (ilska, häftiga humörsvängningar) Svårt att ta kritik och att lära av misstag Glömmer lätt inlärt beteende ( det fastnar inte ) Behandling inriktad på att kontrollera och fördröja reaktioner överväga alternativ och välja vad som är lämpligt att göra separera tanke från känsla lära sig av erfarenhet

52 Kognitiv beteendeterapi KBT Centralstimulantia - CS KBT+CS > CS > beteendeterapi Bättre Uppmärksamhet/ aktivitetsnivå Förmågan enligt test ökar (kd, sr) Antisocialt beteende Depression Finmotorik Sömn Mödrarna snällare och mådde bättre när barnet fick CS (jämfört placebo)

53 Centralstimulantia vid ADHD Återupptagshämmare av dopamin blockerar dopamintransportör (DAT) Mest i striatum Förskrivningsrätt för specialister i barn och ungdomspsykiatri barn- och ungdomsneurologi med habilitering Läkemedelsverket kan efter särskild prövning medge förskrivningsrätt även till läkare med annan specialistkompetens LVFS 2002:7

54 Dosering metylfenidat Endos morgon Kl. 8 och kl. 14 vid 2-dosregim Bör undvikas detta eftersom receptorerna då inte hinner återställa sig under natten med risk för toleransutveckling

55 Centralstimulantiabehandling Biverkningar Huvudvärk Nedsatt aptit /magproblem Sömn Måttlig blodtryckstegring Visuella hallucinationer (1%?) Autistiska drag, depressivitet (demaskerar?) De flesta biverkningar är övergående

56 Missbruksrisk hos ungdomar med ADHD Procent av gruppen Kontrollgrupp ADHD medicinerad ADHD omedicinerad Biederman et al Pediatrics 1999

57 ATOMOXETIN - Indikationer Återupptagshämmare av noradrenalin Mest i prefrontala cortex, mindre i striatum Fördel atomoxetin vid Problem med att gå upp på morgonen och att lägga sig på kvällen Sömnsvårigheter Tidigare drogmissbruk/beroende Tics Ångestsyndrom

58 ATOMOXETIN Effekt Nästan lika god effekt som centralstimulantia mot ADHD-symtom hos barn Problem: Kan ta upp till 2 månader tills effekt Biverkningar Nedsatt aptit Viktnedgång Trötthet Illamående Magont De flesta biverkningar är övergående

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET Kompendium sammanställt av Berit Lagerheim till föreläsning 3 oktober 2006 Kungsporten, Huskvarna "Barn som väcker oro" handlar om att sätta på sig rätt

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Flickor/ Kvinnor med ADHD Attention Karlstad 15 november 2011 Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Vad är ADHD Vad är ADD ADHD utan hyperaktivitet Långsamhet Trötthet Svårt att komma igång 1 Vad

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar 1078 Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar Henrik Pelling, BUP-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Susanne Bejerot, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm Inledning Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kliniska riktlinjer - adhd

Kliniska riktlinjer - adhd 1 Kliniska riktlinjer - adhd (Arbetsgrupp psykolog Jan Johansson, ST-läkare Nina Delling och överläkare PeO Andersson samt referensgrupp psykolog Bengt Andersson, överläkare Anna Santesson och chefsöverläkare

Läs mer

Kliniska riktlinjer adhd

Kliniska riktlinjer adhd Kliniska riktlinjer adhd 2012 Kliniska riktlinjer adhd Innehåll 1. Syfte 3 2. Genomförandeplan 3 3. Klinisk bild 3 4. Utredning 5 Basnivå 6 Medelnivå 7 Extranivå 8 5. Behandling 9 Behandling av lindrig

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Revideras senast februari 2015 Peik Gustafsson Lars-Henry Gustle Elisabet Sandberg Kullenberg Pia Tallberg Margarita

Läs mer

Hyperaktivitet-Impulsivitet

Hyperaktivitet-Impulsivitet Översättning från NIMH (Attention Deficit Hyperactivity Disorder A detailed booklet that describes ADHD symptoms, causes, and treatments, with information on getting help and coping.) ADHD är ett tillstånd

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Disposition Neuropsykiatriska diagnoser Orsaker förekomst

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR Version 2 Dokumenttyp Vårdprogram Utfärdande PE Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Länspsykiatrin, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse 13 13. Kortfattat om olika diagnoser Texten är hämtad från Infoteket om funktionshinder på Landstinget i Uppsala läns webbplats: www. lul.se/infoteket

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad.

Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad. Fall Lat, nonchalant, slarvig och korkad Självdestruktiv Brister i exekutiv funktion, uppmärksamhet, arbetsminne och motivation 1 Kunskapsmål Hur förhåller man sig till neuropsykiatrisk problematik utifrån

Läs mer

Psykisk ohälsa hos flickor

Psykisk ohälsa hos flickor Psykisk ohälsa hos flickor Dokumentation från regional konferens i Göteborg 19 april 2012 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer