Arsredovisning BRF STENHUGGAREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning BRF STENHUGGAREN"

Transkript

1 0 Arsredovisning för BRF STENHUGGAREN Räkenskapsåret 2009 Adress: Fabriksgatan 54A, Örebro

2

3 BRF STENHUGGAREN 1(16) Styrelsen för BRF STENHUGGAREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens tjugoåttonde verksamhetsår under tiden till VERKSAMHETEN STYRELSEN Styrelsen har under verksamhetsåret haft följ ande sammansättning: Ordinarie Björn Andersson Ordförande fr. o m år Anders Edlund fr. o m år Torbjörn Fagerberg fr. o m år Barbro Danielsson Sekreterare fr. o m år Yvonne Börjesson Kassör fr. o m år Suppleanter Lars Carlsson fr. o m år GunLis Lövgren fr. o m år Erik Sjöberg fr. o m år Michael Persson fr. o m år Föreningens firma har under året tecknats av ordinarie styrelseledamöter två i förening. REVISORER Revisorer under året har varit: Ordinarie Auktoriserad revisor Sven Ekholm, Grant Thornton Anders Hamp Suppleant Per Askengren suppleant för Sven Ekholm Frans Revay suppleant för Anders Hamp Valberedning Margret Lundin Ann-Margret Eskilsson Britto Siipo

4 BRF STENHUGGAREN 2(16) FASTIGHET OCH LÄGENHETSFÖRDELNING Bostadsrättsföreningen som registrerades hos Länsstyrelsen i Örebro Län köpte fastigheten, STENHUGGAREN 16, ÖREBRO, av L E Lundbergföretagen AB. Föreningen tecknade totalentreprenadavtal med Byggnadsfirma Oscar H Nord AB ( Katrinehoims Husbyggen AB ) om nybyggnad av 159 st. bostadslägenheter. 1 avtalet ingick även uppförande av ett undeijordiskt centralgarage, lägenhetskomplement, finpianering mm samt viss ombyggnad av 8 st. lägenheter i befintlig byggnad. Inflyttning skedde i lägenheterna under senare del av 1984 Samt i början av På fastigheten är uppfört bostadshus med fem och sex våningars byggnader inki. vindsplan, samt tre stycken radhuslängor i 2 plan. Det finns källare innehållande tvättstugor, förrådsutrymmen, samlingslokal med tillhörande övernattningsrum, huvudcentral för värme och el i två av husen. 1 övrigt är byggnaderna grundlagda med torpargrund. Sex stycken tvättstugor finns inom området. Hiss är installerad till 137 st. av lägenheterna. Centralgaraget har 94 st. garageplatser. Luftbehandlingsanläggningen är utförd som mekaniskt frånluftssystem med återvinning ur frånluften till tappvarmvattnet. För lägenheterna sker utsugning i huvudsak i kök och badrum. Uppvärmningssättet av lägenheterna är vattenhurna radiatorer. Fastigheten är ansluten till fj ärrvärmenätet. Av föreningens totala antal lägenheter 167 st., är 165 st. upplåtna med bostadsrätt och två stycken lägenheter är hyresrätter. Fastigheten Tomtarea Byggnader- nybyggnation Befintlig byggnad( Kungsgatan 38) Lägenhetsfördelning Radhus Hyreshus Befintlig byggnad Totalt antal lägenheter m m2 660 m2 22 st. 137 st. 8 st. 167 st. Lägenhetsyta Lägenhetsyta lägenheter. lägenheter. lägenheter. Byggnadsår 1984 Befintlig byggnad 1 st. 1 r.o.k 44 m2 1 st. 1 r.o.k *68 st. 2 r.o.k m2 4 st. 2 r.o.k *64 st. 3 r.o.k m2 1 st. 3 r.o.k 22 st. 4 r.o.k m2 2 st. 4 r.o.k 4 st. 5 r.o.k 118 m2 159 st. 8 st. * Justering av antal lägenheter gjord vid fastighetstaxeringen för Tidigare 70 st. 2 r.o.k och 62 st. 3 r.o.k. ~, (~

5 BRF STENHUGGAREN 3(16) Föreningens fastighet STENHIJGGAREN 16, Örebro har ett totalt taxeringsvärde för mark med kr och ett totalt taxeringsvärde för byggnader med kr. Se not om taxeringsvärden i balansräkning Fastigheten är försäkrad till fullvärde i försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Föreningen har tecknat ansvarsförsäkring för styrelsen i Länsförsäkringar. 1 fastigheten har lämnats säkerheter i form av inteckningar om totalt kr. Föreningen har fr.o.rn. verksamhetsåret 2001 ändrat avskrivningsprinciper. Avskrivning på fastighetens byggnader har gjorts med motsvarande 1,5 %. Tidigare verksamhetsår har avskrivning gjorts med motsvarande årets amorteringar av långfristiga lån. REPARATION OCH UNDERHÅLL För den äldre byggnaden vid Kungsgatan 38 kommer det att krävas ett stöne underhåll i framtiden. Avsättningar till reparationsfonderna för fastigheterna och lägenheterna har gj orts enligt nedan: Styrelsen föreslår ordinarie årsstämma (verksamhetsår 2009) att värdesäkra fond för fastighetsunderhåll med förändringen i konsumentprisindex (totalindex) mellan okt och okt Avsättning till fond för fastighetsunderhåll föreslås därmed bli totalt kr, varav kr avser avsättning enl. stadgarna. Styrelsen föreslår att ingen avsättning sker till den inre reparationsfonden under Fastighetsunderh åll Lägenhetsunderhåll Ingåendebalans kr Ingåendebalans kr Styrelsens förslag till Årets uttag kr årsstämman om disp- Årets avsättning 0 kr osition av vinstmedel Disponera ur yttre kr reparationsfond Avsätta eni stadgar kr Avsätta resterande del kr i underhållsplan Utgående balans kr Utgående balans kr Underhålisbesiktning av föreningens fastigheter har skett enligt 15 i föreningens stadgary-., kontinuerligt under året.

6 BRF STENHUGGAREN 4(16) FÖRBRUKNING Förbrukningsstatistik 2009 kwh kwhlm2 ly m3 m31m2 ly kr/m2 ly Uppvärmning + varmvatten ,09 98,74 kr Gernensamel ,2 13,23kr Vatten ,15 13,67kr Summa förbrukningskostnader/m2 lägenhetsyta 125,64 kr Förbrukningsuppgifterna motsvarar faktisk förbrukning för verksamhetsåret och är ej graddagsjusterade till att motsvara ett normalår. Förbrukningen motsvarade i stort budgeterade värden för VERKSAMHETEN BRF STENHUGGAREN 16, Örebro Föreningens verksamhet har under året genomförts med oförändrad likviditet. Budgetsituationen inför det nya verksamhetsåret innebär att vi för trettonde året i följd ej behövt höja medlemmarnas årsavgifter. Fönsterrenoveringen har slutförts till den beräknade kostnaden av ca 2 milj kr. En mindre del av denna kostnad togs på verksamhetsåret 2008, 1,6 milj tas ur yttre reparationsfond och resterande kostnad belastar årets verksamhet. Ny avsättning till reparationsfonden har gjorts med samma belopp som fönsterprojektet belastat fonden. Styrelsen ser läget sådant att vi de närmaste åren kommer att genomföra mer omfattande underhåll än för åren fram till och med Våra långsiktiga planer för underhåll och ekonomi ger oss en bra bild över behov och möjligheter. Under året har vi även genomfört den lagstadgade energibesiktningen. Den visar att våra fastigheter visar nöjaktiga värden i jämförelse med andra likartade byggnader, och har dessutom gett oss ett antal uppslag till kostnadseffektiva förbättringsåtgärder. Trots ökade kostnader för reparation och underhåll har vi kunnat göra planenliga amorteringar på ca 1,7 milj kr, och därmed inför kommande räntehöjningar hålla våra lånekostnader på en rimlig nivå. Styrelsen har anlitat en ny entreprenör för vår trädgårdsskötsel. Från och med vinteravtalet Vår nye entreprenör är P&T Trädgårdsservice. Vid en extra föreningsstämma den 11 februari 2010 togs ett första beslut om föreningens nya stadgar, som styrelsen tagit fram efter beslut på föregående årsstämma. Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Örebro City AB/PRUBOR Förvaltning AB medan den tekniska förvaltningen handhas av Riksbyggen AB. De nya förvaltningsavtalen har fungerat tillfredsställande men med en något lägre servicegrad för den tekniska förvaltningen. Föreningep~ har via de nya avtalen uppnått kostnadsbesparingar.

7 BRF STENHUGGAREN 5(16) Långivare Lån Riinta Omskrivning av lån Föreningen har gjort följande Stadshypotek kr 3,730% placering av långfristiga lån: Stadshypotek kr 4,190 % Stadshypotek kr 4,190 % Stadshypotek kr 4,190 % Stadshypotek kr 1,480 % Summa kr Handelsbanken Penningmarknadslån kr ( checkkredit), endast ränta på utnyttjad kredit (ingen checkkreditavgift). Dispositionsränta per bokslutsdag Stibor 3 måndersränta %. Ränta på tillgodohavande per bokslutsc5 Stibor 3 måndersränta - 0,75 %. Föreningen har per inte utnyttj at krediten. Stibor 3 måndersränta per var 0,483 %. För kalenderåret 2009 är den fasta avgiften bestämnd till 6362 kr för varje småhus, dock högst 0,75 % av taxerat värde och till 1272 kr för varje bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av taxerat värde för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Under verksamhetsåret har ingen höjning skett av årsavgiften. Vid årets utgång var medlemsantalet 216 st. Styrelsen har beviljat 18 st. lägenhetsöverlåtelser under året. Under året har styrelsen hållit 11 st. protokollförda sammanträden, 3 st Au-möten samt en ordinarie föreningsstämma. SLUTORD Styrelsen har ansvar för förvaltning av föreningens angelägenheter. Där ingår ansvaret för den ekonomiska förvaltningen med också ett ansvar för det löpande underhållet och reparationerna av byggnaden. Förutom det egentliga förvaltningsuppdraget, ansvar för ekonomi och förvaltning, har styrelsen önskemål om att skapa bättre gemenskap och kontakt mellan de boende. Genom ökad kontakt mellan de boende skapas en bättre social miljö, bättre förståelse och trygghet hos föreningens medlemmar samt ett större ansvar för vårt gemensamma boende. Styrelsen ser med tillförsikt på framtiden och vill samtidigt tacka ÖREBRO CITY AB! PRUBOR Förvaltning AB och Riksbyggen för det goda arbetet som förvaltare åt vår förening. Som ägare av en andel i bostadsrättsföreningen STENHUGGAREN 16, Örebro har Ni att~å årstämman ta ställning till styrelsens sammanställning över det gångna årets verksamhet. ~

8 BRF STENHUGGAREN 6(16) Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Soliditet(%) Avkastning på eget kap. (%) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets ianspråktagande av yttre reparationsfond årets underskott disponeras så att Avsättning till yttre reparationsfonden enl stadgarna Avsättning enligt underhålispian i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

9 BRF STENHUGGAREN 7(16) Resultaträkning Not Årsavgifter, Garagehyror, Ext hyresgäster o övrintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader 2, Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materi ella och immateriella anläggningstillgångar l Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets resultat r

10 BRF STENF]IJGGAREN 8(16) ~6290 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätter och liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattekonto Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassaochbank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 BRF STENHUGGAREN 9(16) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter Fondföryttrereparationer Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Medlemmarnas avsättning till lägenhetsunderhåll Långfristiga skulder 14 Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantärsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder rh

12 BRF STENHUGGAREN 10(16) Balansräkning Not Ställda säkerheter 15 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

13 BRF STENHUGGAREN 11(16) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Definitioner av nyckeltal Totala intäkter Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Som eget kapital har medtagits inbetalade insatser, balanserat- och årets resultat samt fond för yttre fastighetsunderhåll. Hänsyn har ej tagits till föreningens eventuella latenta skatt. Avkastning på eget kapital Nettoresultat i procent av justerat eget kapital.

14 BRF STENHUGGAREN 12(16) 1 Fördelade intäkter Externa hyresgäster Garagehyror Årsavgifter Föreningslokalen Tvättautomater Intäkt påminnelse avgift Övr intäkter lok-lgh Intäkt inkasso Övriga intäkter Fastighetskostnader Uppvärmning-, el-, vatten- och sophämtningskostnad Fastigh.sköts, yttre renhåll, snöröjning, och trappstädning Reparation och underhåll Fastighetsförsäkring Fastighetskatt Diverse fastighetskostnader Styrelsen förslag till årstäniman av kostnader som skall belasta fond för yttre fastighetsunderhåll Styrelsens förslag till årsstämman om vilka reparationer som skall belasta fond för yttre fastighetsunderhåll. Totala kostnaden, enligt nedanstående beskrivning som skall belasta yttre fond för fastighetsunderhåll är kr. - Reparation och målning av samtliga fönsterbågar. 4 Administration, konsultation och övriga externa kostnader Administrationskostnad och konsultation Övriga förvaltningskostnader

15 BRF STENHUGGAREN 13(16) 5 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisorsarvode Grant Thornton Intern revision Styrelse Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Övriga sociala kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1,5 % Inventarier och verktyg 20 % 8 Hyresrätter och liknande rättigheter Ackurnulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Avser egna bostadsrättslägenheter. Lägenheterna är upptagna till grundavgiften efter beslut om nedsättning av den samma återbetalningsbeloppet som upplåtelseavgift.~~~

16 BRF STENHUGGAREN 14(16) 9 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenhigt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Taxeringsvärdena har höjts i den allmänna fastighetstaxeringen. 10 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Aterföring av överavskrivning Arets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenhigt restvärde PM Konto Handelsbanken Beviljad kredit Dispositionsränta per bokslutsdag 3 månaders STIBOR + 1,25 %. Ränta tillgodohavande per bokslutsdag STIBOR 3 månadersränta - 0,75 %.Föreningen har per inte utnyttjat krediten. STfBOR 3 månadersränta per var 0,483 %.

17 BRF STENHUGGAREN 15(16) 12 Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre rep Balanserat Årets insatser fonder resultat resultat Beloppvidåretsingång Avsättning till yttre rep.fond Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Fond för yttre reparationer Medel som bostadsrättsföreningen reserverat för fastighetsunderhåll skall redovisas som bundet eget kapital. Reserveringen av medel sker genom omföring mellan fritt och eget bundet kapital och påverkar inte resultaträkningen. Bokföringen skall ske när behörigt organ fattar beslut och beslutet verkställs. Ändringen är gjord enligt BFN:s allmänna råd (bokföringsnämnden) BFNAR 2003: Avsättning till yttre reparationsfond Långfristiga skulder Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Stadshypotekslån Ställda säkerheter För skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar Eget förvar av ej pantsatta pantbrev Lantmäteriets Publika arkiv bankfack SHB

18 BRF STENHUGGAREN 16(16) Örebro den / 2010 / Andersson Yvonne Börjesson Barbro Danielsson And~d1und Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den l ~ evisor Sven Ekholm Auktoriserad revisor

19 ~Q. GrantThornton REVIS ~O NS BE RÄTTE LSE Till föreningsstämman i BRF Stenhuggaren 16 Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i BRF Stenhuggaren 16 för räkenskapsåret 2009-O1-Ol Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 1 en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträlcningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Örebro den ~ ~LO (0 Sven Ekholm Auktoriserad revisor FAR SFS ~ l~fnders Hamp Revisor

20

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer